18.04.2022 Views

COC Nijmegen 50jaar

In 2021 is COC Regio Nijmegen 50 jaar. Dit jubileumboekje kijkt terug op de Nijmeegse geschiedenis en richt de blik ook naar de toekomst.

In 2021 is COC Regio Nijmegen 50 jaar. Dit jubileumboekje kijkt terug op de Nijmeegse geschiedenis en richt de blik ook naar de toekomst.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Oog voor verleden - Blik op de toekomst


Dit magazine is een uitgave ter ere van het<br />

50-jarig jubileum van <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong><br />

Samengesteld door Bente Keulen<br />

Oktober 2021


Een halve eeuw <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong><br />

Een jubileum is een moment van terugkijken en vooruitkijken.<br />

Er is veel gebeurd in de afgelopen 50 jaar. Informatie daarover is o.a. te<br />

vinden in dit magazine en via alle andere uitingen op social media.<br />

Zo’n jubileum is er en het is goed daar bij stil te staan, ook al is het<br />

gevoel dubbel. Het is te gek voor woorden dat we moeten bestaan, maar<br />

het is goed en noodzakelijk dat we er zijn.<br />

Zeker de verschillende negatieve gebeurtenissen in de afgelopen periode,<br />

maken nog maar weer eens duidelijk dat we nog lang niet toe zijn<br />

aan onze opheffing en dat er zeker nog jubilea zullen volgen.<br />

Er is veel goeds gebeurd in de afgelopen jaren. Zaken waarvoor is gevochten<br />

en waar terechte trots is op behaalde resultaten. Voor de (nabije)<br />

toekomst is er voldoende energie om het behaalde te versterken en<br />

nieuwe doelen te zetten.<br />

Het blijft belangrijk ons te laten zien, op te komen voor de belangen<br />

van de regenbooggemeenschap en er voor te zorgen dat we een vanzelfsprekend<br />

onderdeel zijn en blijven van de, in ons geval, gemeenschap<br />

in de regio <strong>Nijmegen</strong>.<br />

Als we terugkijken naar de beginjaren van ons bestaan komen woorden<br />

als woelig, strijdbaar en op de barricade naar boven. Als we kijken naar<br />

het nu en de toekomst, dan zijn strijdbaar, zichtbaar en in overleg het<br />

meest voorkomende. De vorm is weliswaar wat anders,<br />

maar het uitgangspunt en de doelen zeker niet.<br />

Het is goed met die gedachte stil te staan,<br />

te herinneren, te koesteren en toch ook te vieren.<br />

Ap Willemsen<br />

Voorzitter<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong>


Felicitaties van <strong>COC</strong> Nederland<br />

Lieve mensen,<br />

50 jaar onafgebroken vrijwillige inzet, voor en door LHBTI’s en activisten<br />

die zich hebben ingezet voor <strong>COC</strong> <strong>Nijmegen</strong>: een ontzettend mooie<br />

mijlpaal waar we allemaal trots op mogen zijn!<br />

Namens <strong>COC</strong> Nederland wil ik jullie allen bedanken en feliciteren met<br />

jullie jubileum. Samen staan we sterk en samen blijven we ons inzetten<br />

voor een diverse en inclusieve wereld waar mensen zich tot hun volle<br />

potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit<br />

of -expressie en geslachtskenmerken.<br />

Op naar de volgende mijlpaal! #SamenSterk<br />

Astrid Oosenbrug<br />

Voorzitter<br />

<strong>COC</strong> Nederland<br />

“Strongpeople stand upfor themselves but strongerpeople stand upfor others.”


Bron: Lesbisch Archief <strong>Nijmegen</strong><br />

Oog voor verleden


Oprichting<br />

Het motto van het jubileum is ‘Oog voor verleden - Blik op de<br />

toekomst’. Daarom gingen we op zoek naar het oprichtingsverhaal van<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong>. En dat bleek dat toch wat anders te liggen dan<br />

gedacht.<br />

Dit artikel is tot stand gekomen met hulp van:<br />

het Lesbisch Archief <strong>Nijmegen</strong>, Jos Koeken en Ap Willemsen.<br />

In nagedachtenis aan Helm de Laat. Zijn eerdere onderzoek is<br />

onmisbaar.<br />

Op 8 oktober 2021 vieren we het<br />

50-jarig bestaan van <strong>COC</strong> Regio<br />

<strong>Nijmegen</strong> bij de plaquette op de Mr.<br />

Franckenstraat 76. Deze plaquette is<br />

geplaatst tijdens het 40-jarig jubileum,<br />

en is het startpunt van de zoektocht<br />

naar het oprichtingsverhaal.<br />

De geschiedenis van de na-oorlogse<br />

homobeweging begint bij de oprichting<br />

van <strong>COC</strong> Nederland in 1946. In<br />

de jaren ‘50 en ‘60 ontstaan ook in<br />

regio Arnhem/<strong>Nijmegen</strong> steeds meer<br />

initiatieven voor homo mannen. De<br />

oprichting van ‘Kerngroep 552’ in<br />

1969 is zelfs voorpaginanieuws.<br />

Bron: https://www.gelderlander.nl/nijmegen/plaquette-als-herinnering-aan-40-jaar-coc-nijmegen~a8387c89/<br />

Auteur: De Gelderlander - Bron: Lesbisch Archief <strong>Nijmegen</strong><br />

Bron: https://pinknijmegen.nl/PINKonline_jrgl996.shtml


Nijmepên,?R nept emh*r 1970<br />

Pont bus 55?<br />

Wi. 7.i in «*r in penlnupd een ruimte te vinden w««r<br />

v/i. wekelijks een bijeenkomst kunnen houden, reheel<br />

in de sfeer van een "huiskamer".<br />

Donderdag 8 october a .s . £aan wij daarmede starte n<br />

en hebben 'net olan hieraan een f e e s te lijk t in tje te<br />

peven.<br />

Het zal ona een renoe^en doen indien wij ook U deze<br />

«vond annwezifl moeren zien.<br />

Het adres ia<br />

M r.Franckenstraat 76<br />

<strong>Nijmegen</strong><br />

t e l . 08800-50097<br />

Met vriendschappelijke m oeten<br />

Kerngroep 55?.<br />

‘Kerngroep 552’ komt in<br />

de eerste jaren bijeen op<br />

verschillende plekken,<br />

waaronder ‘De Roemer’. In<br />

1970 vindt de groep een<br />

eigen, veilige plek op de<br />

Mr. Franckenstraat 76.<br />

Op 8 oktober 1970 wordt<br />

daar de eerste bijeenkomst<br />

georganiseerd.<br />

‘Kerngroep 552’ is in 1970 al verbonden aan <strong>COC</strong> Nederland, maar nog<br />

geen officiële afdeling. Tijdens de ledenbijeenkomst op 26 november<br />

1970 wordt het voornemen uitgesproken om <strong>COC</strong>-afdeling <strong>Nijmegen</strong><br />

op te richten. De oprichting moet echter wel goedgekeurd worden door<br />

iet landelijke <strong>COC</strong>-congres._____________________________________<br />

- 2 -<br />

------------------- - LEDENBIJEENKOMST van 26 NOV. j . 1 . ------------------------<br />

Donderdag 26 nov. j . 1 . belegde h e t v o o rlo p ig b e s tu u r een le d e n ­<br />

v erg a d erin g in onze so o s. Aanwezig w aren (b eh alv e h et b e stu u r5 )<br />

nog 2I4. le d e n . Een bevredigende opkomst.<br />

Zoals de v o o r z itte r u ite e n z e tte was h e t voornaam ste doel van de<br />

v erg a d erin g een zo v o lle d ig m o g e lijk o v e rz ic h t t e geven van onze<br />

werkzaamheden t o t nu to e , de plannen voor 1971 en de sta n d<br />

van zaken met b e tre k k in g t o t h e t <strong>COC</strong>.<br />

A ls voornaam ste punten u i t de "tro o n re d e " noemen we, dat h e t<br />

Congres van h e t <strong>COC</strong> ( in wezen h e t parlem ent van de v ere n ig in g )<br />

de o p ric h tin g van a fd e lin g <strong>Nijmegen</strong> moet goedkeuren.T ot onze<br />

s p i j t w erd h e t congres van nov. wegens o rg a n is a to ris c h e redenen<br />

u i t g e s te ld t o t 9 + 10 ja n . 1971 «Wij m oeten e c h te r wel s t e l l e n<br />

d a t, mede op grond van de aan b ev elin g en van h e t H oofdbestuur in<br />

de B e s c h rijv in g s b rie f voor h e t o o n g res, e r w ein ig kans i s dat<br />

h e t congres de o p ric h tin g v erw erp t. We hebben in m id d els a l de<br />

nodige f in a n o ië le ste u n gekregen i n 1970, t e r w i j l de b eg ro tin g<br />

voor 1971 van ons a l in p rin c ip e w erd goedgekeurd.P lannen maken<br />

voor 197"! i s e c h te r m o e ilijk zolang w ij n ie t e k sak t w eten<br />

w aar we aan to e z i jn . De o p ric h tin g van de a fd e lin g <strong>Nijmegen</strong><br />

houdt ook in , dat op grond van h e t reglem ent binnen 5 maanden<br />

na h et congres een b e s tu u rs v e rk ie z in g moet w orden gehouden.


Het landelijke <strong>COC</strong>-congres vindt plaats op 9 en 10 januari 1971. Een<br />

afvaardiging van ‘Kerngroep 552’ is bij dit congres aanwezig. Op zondag<br />

10 januari 1971 wordt de oprichting van <strong>COC</strong> afdeling <strong>Nijmegen</strong><br />

unaniem goedgekeurd.<br />

Zondags tegen 5 uur was "ons* punt<br />

aan de beurt en konden we ons, met<br />

algehele instemming van hetkongies<br />

o f fic ie e l een afdeling van het <strong>COC</strong><br />

nsemen. De g re n slijn van onze afdeling<br />

zullen we u t.z .t.c m so h rijven.<br />

Over de gevolgen die e .e .a .<br />

z ijn voor onze leden van de<br />

kerngreep 552, kunt u lezen<br />

door deze bladzijde «m te<br />

slaan.<br />

ff ACHT NIET 1<br />

GEEFT U OP ALS LID BIJ HET BESTUUR !<br />

WACHT NIET i<br />

DAN HEEFT O OOK STEMRECHT !<br />

De oprichting van <strong>COC</strong> <strong>Nijmegen</strong> is pas een feit, als de leden instemmen<br />

met de oprichting en er een bestuur is gekozen. Deze oprichtingsvergadering<br />

wordt gepland op donderdag 4 maart 1971 op de<br />

Mr. Franckenstraat 76.<br />

i— —-..:—:—i______________ i<br />

donderdag 1+ maart;<br />

LEDENVERGADERING<br />

met bestuursverkiezing en andere mededelingen<br />

in de soos: Mr. Franckenstraat 76<br />

- <strong>Nijmegen</strong><br />

Bron: Mededelingenblad Kerngroep 552 no. 6 / no. 7 / no. 10 - Bron: https://pinknijmegen.nl/Kerngroep552_1972-1970.shtml


Op 4 maart 1971 is het dan zo ver: <strong>COC</strong> <strong>Nijmegen</strong> wordt opgericht.<br />

Door de grote toeloop is er op de Mr. Franckenstraat 76 niet genoeg plek<br />

voor alle aanwezigen. De ledenvergadering zou daarom zijn verplaatst<br />

naar de Doopsgezinde Kerk.<br />

DE LEDENVERGADERING<br />

Op k maart j .1 . was het dan zover. Onder grote belangstelling<br />

werd ’ s avonds de afdeling <strong>Nijmegen</strong> van het C.O.C. opgericht,<br />

en werd een bestuur gekozen. Behalve de vele leden u it het hele<br />

rayon (het gebied dat is gelegen tussen <strong>Nijmegen</strong>, Venlo,<br />

Helmond en Tiel) mochten we ons verheugen op de aanwezigheid<br />

van P.Premsela, drs.J.Ph.Sterken en C.A.A.Steeman, resp.voorz<br />

itte r , secretaris en penningmeester van het hoofdbestuur.<br />

Voorzitter Premsela sprak zijn grote waardering uit over al<br />

het goede wat De Kerngroep 552 in een jaar tijd s al had gedaan.<br />

" ju llie kunt het ons niet te la stig maken. Wij hopen ebt<br />

het coc-nijmegen met hetzelfde enthousiasme zal doorgaan".<br />

Na voorstelling van de te stuurskandidaten door het hoof dbestwr<br />

werden de volgende personen,zonder een tegenstem, in het bestuur<br />

gekozen. H.Lamers voorz., H.Koopman,penningm. en J.Koeken<br />

to t secretaris terw ijl J.Kregting en J.Nooy als bestuursleden<br />

werden toegevoegd» G.Konig, T.Nuy,+ F.Franssen werden<br />

benoemd tot congres-commissie. Deze la a tste drie zullen ons<br />

vertegeiwoordigen op het landelijke congres wat in April zal<br />

worden gehouden.<br />

Onze voorzitter zette aan het eind van de vergadering nogulteen<br />

wat ons in de komende t ij d te doen staat. Een voortzetting<br />

van ons reeds gevoerde beleid. Hij vroeg a lle r medewerking.<br />

De huiskamer op de Mr. Franckenstraat 76 blijft de jaren daarna de<br />

uitvalsbasis voor <strong>COC</strong> <strong>Nijmegen</strong>. Op dit adres ligt de oorsprong van het<br />

huidige <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong>.<br />

Conclusie<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> is opgericht op 4 maart 1971. Op 8 oktober vieren<br />

we dat <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> dit jaar 50 jaar bestaat. De oprichtingsdatum<br />

is anders dan we vooraf hadden gedacht, maar belangrijker is<br />

dat <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> zich al 50 jaar stoutmoedig inzet voor jouw<br />

belangen.


homofielen}<br />

, «<br />

C.O.C. opgericht<br />

NIJMEGEN — lil <strong>Nijmegen</strong> heeft de<br />

oprichtingsvergadering plaatsgevonden<br />

van de afdeling <strong>Nijmegen</strong> van de<br />

Nederlandse Vereniging van Homofielen<br />

C.O.C. De afdeling is grotendeels<br />

samengesteld uit de Nijmeegse<br />

Kerngroep 552. die in januari 1970<br />

was gestart op initiatief van ds. Colijn.<br />

Het rayon van de afdeling omvat<br />

een gebied dal is gelegen tussen <strong>Nijmegen</strong>.<br />

Venlo. Helmond cn Tiel. Voor<br />

de oprichtingsvergadering was een<br />

zeer grote belangstelling uit heel liet<br />

rayon Van het hoofdbestuur waren<br />

aanwezig P. Premsela, voorzitter, drs.<br />

J. Ph. Sterken, secretaris en C. A. A.'<br />

Steeman, penningmeester. De heer j<br />

Premsela sprak zijn grote waardering<br />

uit voor de resultaten die de Kerngroep<br />

552 in een jaar tijds heeft bereikt<br />

en hij hoopte dat deze enthousiaste<br />

inzet ook zijn invloed zou<br />

hebben op het landelijk werk van de<br />

vereniging.<br />

Zoals bekend heeft het landelijk<br />

C.O.C. vanuit een gesloten groep een<br />

nieuw gezicht gekregen tot een<br />

maatschappij-kritische organisatie<br />

voor de integratie van de homofiel in<br />

de samenleving.<br />

De heer Sterken commemoreerde het<br />

heuglijk feit dat de nieuwe afdeling<br />

zich zo unaniem achter dit progressieve<br />

beleidsplan stelde. De heer Lamers<br />

uit <strong>Nijmegen</strong>, gekozen voorzitter<br />

van de afdeling, sprak tot slot<br />

over de plannen van de afdeling,<br />

waarbij de nadruk werd gelegd op<br />

voorlichting en contacten met sociale<br />

werkers, pastores en onderwijskrachten.<br />

%<br />

t H . o » K V w A ïcf<br />

d l « - ^ .<br />

Bron: De Gelderlander - via: Lestisch Archief1<strong>Nijmegen</strong>


Herinneringen<br />

Bij het jubileum hoort het ophalen van herinneringen aan 50 j aar <strong>COC</strong><br />

Regio <strong>Nijmegen</strong>. Speciaal voor dit magazine hebben mensen hun eigen<br />

herinneringen en verhalen ingestuurd.<br />

Ilona<br />

De eerste vergadering van het voorlichtingsteam staat me nog goed bij.<br />

Het was spannend voor me, omdat het een grote groep nieuwe mensen<br />

was (ook nog allemaal LHBTIers die elkaar al goed kenden) waar ik<br />

graag goed tussen wilde passen. Mijn zorgen bleken nergens voor nodig,<br />

want het was als een warm bad. We droegen samen LHBTIers een<br />

warm hart toe en dat was direct te merken tijdens de eerste vergadering.<br />

De coördinator intern van die tijd zorgde er voor dat de sfeer gemoedelijk<br />

was en had oog voor of je er wel prettig bij zat.<br />

Mijn tijd bij het voorlichtingsteam heeft me vrienden voor het leven opgeleverd.<br />

Ik heb me snel thuis gevoeld en met bepaalde mensen snel een<br />

goede band opgebouwd. Het voorlichten gaat om jezelf durven zijn en<br />

je kon daarom in de groep ook erg goed jezelf zijn. Mensen luisterden<br />

en waren zelf ook openhartig. Ik ging ze binnen de kortste keren ook<br />

buiten het voorlichtingsteam zien - samen barbecueën, borrelen en ook<br />

samen naar festivals (#downtherabbithole2016).


Vincent<br />

Tjonge, vijftig jaar <strong>COC</strong> <strong>Nijmegen</strong>, waar blijft de tijd! En met enige<br />

schrik bedenk ik: van die vijftig jaar heb ik er heel wat meegemaakt.<br />

Meer dan de helft, ruim meer zelfs...<br />

En hoe begon dat ‘in den ouden tijd’? In het jaar 1985 (ik was tweeëntwintig)<br />

was ik er na jaren tobben en stil gedragen leed eindelijk uit.<br />

Herenliefde, jongens, roze: die richting zou het officieel worden. En als<br />

je ergens voor gaat, vond ik, moet je lid worden van een club. Een club<br />

van gelijkgestemden. Ik was al lid van de VPRO en van de NVBS (Nederlandse<br />

Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen),<br />

dus ik dacht meteen: waar kan ik voor deze liefhebberij terecht?<br />

Bij het <strong>COC</strong> natuurlijk. Op een mooie lentemiddag wandelde ik dus<br />

naar Villa Lila in de In de Betouwstraat, ging over de drempel van het<br />

pand en meldde me ter plekke aan als lid. Ik denk dat de dienstdoende<br />

vrijwilligers zoiets niet vaak meemaakten en ik wekte ongetwijfeld een<br />

wat vreemde indruk, maar het kon me allemaal niets schelen. Wenn<br />

schon, dann schon. Als Lid ging ik een paar minuten later naar buiten.<br />

Ik hoorde erbij.<br />

Dat gevoel van erbij horen werd in de jaren erna wel geregeld op de<br />

proef gesteld. Woeste verkleedfeesten, nachtenlang uitgaan in rokerige<br />

kelders en donkere holen, dat was niet bepaald wat ik zocht. De zo ongeveer<br />

verplichte politieke keuze voor tenminste de PvdA, zo niet voor<br />

duidelijk nog linksere partijen (zo was dat toen, het klinkt anno 2021<br />

in meerdere opzichten bizar...) lag me ook niet bijzonder. En het echte<br />

<strong>COC</strong>-werk (besturen, lobbyen, nota’s schrijven, en vooral héél lang en<br />

héél veel vergaderen, met alle gedoe en conflicten van dien) leek geen<br />

aanlokkelijk perspectief. Ik dacht wel eens: wat doe ik hier eigenlijk? Of<br />

met een variant op wat ik zoveel jaren had gevoeld: ‘ik ben anders dan<br />

alle anderen!’<br />

Gelukkig waren er ook dingen die me wél aanspraken of verder hielpen.<br />

Ik werd direct ingelijfd bij een van de homo-praatgroepen, wat een<br />

belangrijke, intensieve ervaring werd.


Mijn mentor was gelukkig geen nachtelijke feestneus of doorzakkende<br />

dramaqueen maar een vrij ‘gewoon mens’, althans, zo leek het in elk<br />

geval. Mede door zijn warme hulp en belangeloze steun kon ik snel mijn<br />

weg vinden.<br />

Vooral heb ik heel goede herinneringen aan het werk in de redactie van<br />

PINK, het blad van <strong>COC</strong>-<strong>Nijmegen</strong>. Ik begon er in 1989 als bescheiden<br />

corrector van de toen nog getiepte teksten, en al snel werd ik redacteur.<br />

Het was heerlijk en bevrijdend om te schrijven, maar ook de eendrachtige<br />

samenwerking in het team (‘samen wat moois maken’) vond ik<br />

steeds heel leuk. Echte conflicten kan ik me niet herinneren. In 1991<br />

werd ik op het schild van eindredacteur geheven, waar ik bleef tot in de<br />

zomer van 1996. Toen hield ik op, niet vanwege ruzie of onmin, maar<br />

omdat ik vond dat ik iets anders moest gaan doen. Het waren mooie<br />

jaren geweest, ook binnen <strong>COC</strong>-<strong>Nijmegen</strong>. Ik denk maar even aan de<br />

weergaloze, legendarische, spraakmakende theatertalkshows ‘Pluijm!’<br />

van de eind 2014 helaas overleden literator Cees van der Pluijm. Voor<br />

de felbegeerde kaartjes stonden mensen in de rij voor Villa Lila tot op<br />

straat. (Voor een jaarboek werk ik nu aan een korte biografie van Cees.<br />

Zo komen de oude tijden ineens langs verschillende wegen weer boven).<br />

Na mijn vertrek bij PINK heb ik bij het <strong>COC</strong> nog een paar maanden<br />

gewerkt als secretaris van het bestuur. Of misschien wel weken, want<br />

het werd geen groot succes: het werk bleek te bestaan uit veel geregel en<br />

zelfs het aansturen van een betaalde kracht, wat ik een ongemakkelijke<br />

situatie vond. Nadien werden mijn bezoeken aan Villa Lila minder frequent.<br />

Af en toe een borrel, een songfestivalavond of een receptie.<br />

En nu, zoveel jaren later, is het <strong>COC</strong> voor mij vooral iets van het landelijke<br />

blad, van de email, een club op een beetje afstand van mijn eigen<br />

gewone leven. Maar een club waarvan ik met overtuiging lid blijf. Uit<br />

oude trouw én in het besef dat het <strong>COC</strong> nodig blijft. Al was het maar<br />

omdat het intussen niet meer gaat om de belangen van ‘homo’s, lesbo’s<br />

en bis’ maar om die van een heel spectrum aan vreemde lettermensen,<br />

LHBTI, LHBTQI+, of hoe het politiek correcte lijstje nu ook luidt.<br />

(Waarom is het eigenlijk nooit in omgekeerde volgorde IQTBLH?)<br />

Allemaal welkom, het <strong>COC</strong> is er voor iedereen. Misschien zelfs voor<br />

hetero’s.<br />

<strong>COC</strong> <strong>Nijmegen</strong>: gefeliciteerd met de eerste vijftig jaar! Blijf sterk en als<br />

altijd: ‘moedig voorwaarts!’


Bart<br />

Ik heb veel voor de beweging gedaan. En veel voor PINK. Dat is een leuke<br />

manier om grote thema’s kleinschalig te beleven. Mijn PINK archief<br />

staat naast het rijtje dagboeken en reisverslagen dat ik ooit schreef. Het<br />

is en documenteert een deel van mijn leven. Voor mij was PINK een<br />

grote oefening, een etude, want ik heb via PINK ontzettend veel geleerd:<br />

interviews doen, bijna foutloos schrijven, corrigeren, plannen. Een pc<br />

gebruiken! Strijdbaar en diplomatiek optreden, vergaderen, netwerken.<br />

Conflicten uitspitten. Een redactiestatuut hanteren. Foto’s organiseren<br />

en beoordelen. Het bedenken van compositie en stijl voor een verhaal.<br />

En je af te vragen hoe een lezer het ervaart. Dankzij alle mederedacteuren,<br />

schrijvers, bestuursleden en andere actievelingen. Allemaal van ‘de<br />

familie’.<br />

Maaike<br />

Nadat het voorlichtingsteam even uit de running leek door de lockdown,<br />

zijn we dit schooljaar namelijk (ook) online gaan voorlichten.<br />

Dat bracht soms wat onhandige situaties met zich mee. Zo heb ik een<br />

voorlichting bij de opleiding Nederlands aan de HAN vanuit de gemeenschappelijke<br />

woonkamer van mijn studentenhuis gegeven omdat<br />

er een muis op mijn kamer zat. Bovendien kon ik de studenten niet zien<br />

omdat ik mijn scherm gedeeld had en stelde een student een wel heel<br />

rare vraag over datingapps voor lesbiennes. Dat bleek onderdeel van een<br />

vooropgezet plan: de studenten konden mij namelijk wél zien en dat<br />

beviel bij een specifieke student blijkbaar zo goed dat ze wilde uitvinden<br />

of ik single was - en haar klasgenoot hielp haar daar graag een handje<br />

bij door die rare vraag te stellen. Na de voorlichting stuurde ze me via<br />

Instagram een berichtje en sindsdien zijn we niet meer gestopt met<br />

praten. Ondertussen zijn we heel wat dates verder en mag ik haar zelfs<br />

mijn vriendin noemen! Waar <strong>COC</strong>-voorlichtingen allemaal<br />

kunnen zijn...


Ilse<br />

Zeker 5 jaar geleden werd ik voor het eerst bewust verliefd op een<br />

vrouw. Zij beantwoordde deze aantrekking en opeens realiseerde ik me<br />

dat dat gevoel wat ik vaker had voor vrouwen romantische liefde was.<br />

Zij stelde me ook voor aan <strong>COC</strong> waar ik daarna voorlichtingen ging geven.<br />

<strong>COC</strong> heeft me geholpen deze gevoelens te begrijpen en te erkennen<br />

dat ik op mensen val en niet alleen op mannen.<br />

Vroeger dacht ik vaak dat die sterke aantrekking die ik voor sommige<br />

vrouwen, mannen, mensen voelde een teken van bijzondere vriendschap<br />

was. Nu zie ik dat ik stiekem op sommige van mijn vrienden<br />

verliefd was en ben. Ik omarm dat vriendschappelijke liefde en romantische<br />

liefde voor mij op een continuüm ligt en die grens niet altijd helder<br />

is. Voor mij is dit mijn milde versie van polyamorie. Mijn vriend toendertijd<br />

heeft me onvoorwaardelijk geaccepteerd hierin en is deze polyamorie<br />

zoektocht samen aangegaan. Daar ben ik heel dankbaar voor.<br />

Mijn vriendin en ik hebben nu onze eigen vorm van monogamie waarin<br />

mijn vriendschappelijke polyamorie de ruimte krijgt. Zij is de eerste<br />

vrouw waar ik zo verliefd op ben geworden dat ik opeens snap waar al<br />

die kleffe en zweverige films, muziek en gedichten van liefdes magie<br />

over gaan. Ik heb haar net voor corona ontmoet, dus ik kan niet wachten<br />

haar mee te nemen naar de Nijmeegse coc en lhbti scene en dat zij<br />

mij onderdompelt in haar Amsterdamse lhbti wereld. Hopelijk tot snel!


Elkie, Kim, Jesper, Koen<br />

Onze mooiste herinnering aan <strong>COC</strong> <strong>Nijmegen</strong> heeft achteraf pas écht<br />

glans gekregen: negen jaar geleden hadden wij onze eerste gezamenlijke<br />

vergadering voor team Voorlichting. Niemand van ons vieren had toen<br />

kunnen bedenken hoe onze levens verstrengeld zouden raken. Koen en<br />

Jesper bleken al snel de liefde van hun leven in elkaar te vinden. Over<br />

die eerste vergadering bij team voorlichting vertelt Jesper altijd dat hij<br />

heel blij was dat ‘die knappe nieuwe jongen’ naast hem kwam zitten<br />

en dat hun armen elkaar toen even aanraakten. Eén KissKiss later had<br />

Koen ook door dat hij niet bij Jesper weg te slaan was.<br />

Kim en Elkie hadden twee jaar langer nodig. Pas toen zij met Koen<br />

het team gingen coördineren en intensiever contact kregen, sloeg ook<br />

tussen hen de vonk over tijdens de eerste KissKiss in het nieuwe Doornroosje<br />

(tot Koens grote verrassing, die daar getuige van was!). Drie jaar<br />

geleden dansten Koen en Jesper op hun bruiloft.<br />

Inmiddels is het sprookje nóg mooier geworden. Twee jaar geleden<br />

gingen Kim en Elkie het nieuwe huis van Koen en Jesper bewonderen<br />

en toen het gesprek op onze kinderwensen kwam viel er even een stilte:<br />

Waren wij het antwoord op eikaars vraag? Dankzij onze succesvolle samenwerking<br />

bij team Voorlichting hebben we niet lang getwijfeld toen<br />

we twee jaar geleden in gesprek kwamen over co-ouderschap. We wisten<br />

dat we als team konden functioneren en sinds we een paar maanden<br />

geleden met zijn vieren trotse ouders van Sver werden, zijn we familie.<br />

Wie had dat negen jaar geleden gedacht!


Bron: Getty / The Atlantic<br />

Blik op de toekomst


<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> anno 2021<br />

13 WERKGROEPEN<br />

81 VRIJWILLIGERS<br />

461 LEDEN<br />

L H B T I


Voorlichting<br />

Het voorlichtingsteam heeft als belangrijkste taak het verzorgen van<br />

voorlichtingsbijeenkomsten over seksuele-, gender-, en seksediversiteit<br />

op middelbare- en basisscholen in <strong>Nijmegen</strong> en omgeving. Ook verzorgen<br />

ze voorlichting aan studenten van de lerarenopleiding. Daarnaast<br />

wordt op verzoek voorlichting gegeven aan andere groepen en organisaties.<br />

<strong>COC</strong> Songfestival <strong>Nijmegen</strong><br />

Jaarlijks is er een landelijk <strong>COC</strong> Songfestival. Deze wordt, zoals ook<br />

bij het Eurovisie songfestival, georganiseerd door we winnaar van het<br />

voorgaande jaar. <strong>COC</strong> Songfestival <strong>Nijmegen</strong> roept elk jaar zangers,<br />

zangeressen en/of zanggroepen uit om deel te nemen aan de voorrondes<br />

die in <strong>Nijmegen</strong> plaatsvinden. De winnaar(s) vertegenwoordigen dan<br />

ons <strong>COC</strong> bij het landelijke evenement.<br />

De Damessalon<br />

Ontmoetingbijeenkomst iedere tweede zondag van de maand van 15.00<br />

tot 19.00 uur. Voor deze bijeenkomsten worden workshops, optredens,<br />

creatieve activiteiten georganiseerd en heel belangrijk, er wordt altijd<br />

gedanst op muziek van onze dj’s. Tijdens deze zondagmiddagen is er<br />

een gesprek met een van de vrijwilligers of vaste bezoeksters mogelijk.<br />

De damessalon is er voor alle vrouwen van 40 + die (ook) op vrouwen<br />

vallen, maar jongeren zijn zeker welkom.__________________________<br />

Publiciteit<br />

De werkgroep PR houdt zich met namen bezig met de periodieke<br />

nieuwsbrief, social media en de website met als doel (nog) meer zichtbaarheid<br />

te genereren.


De Seniorenwerkgroep<br />

De seniorenwerkgroep zet zich in voor LHBTI-ouderen. Met name de<br />

veranderingen in de ouderenzorg vragen een andere benadering van<br />

zorg en dienstverlening. Een benadering waarbij werkers in de zorg<br />

meer bewust worden gemaakt van de situatie van LHBTI ouderen en de<br />

daarmee samenhangende problematiek. Gedacht moet daarbij worden<br />

aan het verlies van een netwerk, het niet voorhanden zijn van mantelzorg,<br />

gevaar van vereenzaming. Maar ook zich als LHBTI-er veilig<br />

(blijven) voelen in de contacten met de zorgverleners. Niet terug in<br />

de kast op oudere leeftijd. Via gesprekken met wijkteams en thuiszorg<br />

wordt gezocht naar de meest efficiënte vorm van contact. Ook wordt samengewerkt<br />

in een ouderen werkgroep met o.a. maatschappelijk werk,<br />

de Radboud Universiteit en vertegenwoordigers van zorgcentra. Deze<br />

werkgroep verzorgt bijeenkomsten met werkers in de zorg. Doel van<br />

deze bijeenkomsten is hen vooral praktische tips te geven, die zij in hun<br />

werk met de doelgroep kunnen gebruiken.<br />

Café Labelloos<br />

Labelloos is een ontmoetingscafé bedoeld voor iedereen die LHBTIQ+<br />

is en psychiatrisch kwetsbaar is. Het is een veilige plek waar iedereen<br />

zichzelf kan zijn en geaccepteerd wordt. Labelloos is een samenwerkingsactiviteit<br />

van de RIBW <strong>Nijmegen</strong> & Rivierenland en gestart als een<br />

stageproject van een van onze vrijwilligers samen met een medewerker<br />

van de RIBW N&R. De activiteiten zijn divers. Iedere bijeenkomst<br />

organiseren we het een of ander. We beginnen met een, meestal kort,<br />

rondje ‘hoe is het’ en daarna komt de activiteit. Kleine greep: spel, film,<br />

natuurlezing door een van onze deelnemers, een gastspreker, wandeling<br />

met mooi weer, lunch op een terras, kerstlunch....__________________<br />

De Herensalon<br />

De herensalon wordt elke eerste van de maand gehouden,en bestaat al<br />

meer dan 30 jaar. Zo gemiddeld 30 personen bezoeken de bijeenkomsten.<br />

Er worden verschillende activiteiten aangeboden, zoals een nieuwjaarsborrel,<br />

exposities, themabijeenkomsten, excursies etc. Ook in de<br />

herensalon staat ontmoeting centraal. De activiteiten die op de derde<br />

zondag van de maand worden georganiseerd zijn ook onderdeel van de<br />

herensalon.___________________________________________________


Café Dapper<br />

Het is voor LHBTI-ers met een (licht) verstandelijke beperking niet<br />

gemakkelijk om in het dagelijks leven in contact te komen met andere<br />

LHBTI-ers. Café Dapper is daarom voor hen een belangrijke ontmoetingsplaats.<br />

Het café biedt hen de mogelijkheid in een vertrouwde omgeving<br />

zichzelf te zijn. Er vinden met enige regelmaat activiteiten plaats,<br />

zoals samen op pad of genieten van muziek, die wordt verzorgd door<br />

een Dl uit eigen groep._________________________________________<br />

Cocktail<br />

Cocktail verleent hulp en steun aan LHBTI asielzoekers en -vluchtelingen.<br />

Er worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd in het<br />

Roze Huis, de thuisbasis van <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong>. Het belangrijkste<br />

uitgangspunt hierbij is dat mensen een plek hebben waar ze zich op<br />

hun gemak en veilig voelen en waar zij ervaringen kunnen uitwisselen.<br />

Tijdens deze bijeenkomsten komen voor de bezoekers belangrijke<br />

thema’s aan de orde. Vanuit het hele land komen bezoekers naar deze<br />

bijeenkomsten. Contacten die destijds (onder andere) in Opvangkamp<br />

Heumensoord zijn ontstaan. Deze contacten zijn van groot belang en<br />

vrijwilligers van Cocktail doen er alles aan om bezoekers in de gelegenheid<br />

te stellen deze bijeenkomsten bij te wonen. Reiskosten trekken<br />

echter een (te zware) wissel op het budget. Op allerlei manieren wordt<br />

geprobeerd dit probleem het hoofd te bieden. Echter dit vraagt extra<br />

inzet, met name van de coördinatoren.<br />

Daarnaast zijn er de buddy activiteiten. Een LHBTI-asielzoeker, die daar<br />

behoefte aan heeft, wordt gekoppeld aan vrijwilligers. Doel is dat de vrijwilliger<br />

en de asielzoeker samen sociale activiteiten ondernemen om de<br />

asielzoeker de kans te bieden een eigen sociaal netwerk op te bouwen,<br />

dan wel het sociaal isolement te doorbreken.


Kiss Kiss<br />

De Kiss Kiss is een van de langst lopende LHBTI feesten van Nederland.<br />

De Kiss Kiss is inmiddels bijna 30 jaar actief en heeft tot doel een plek<br />

te creëren waar de LHBTI-gemeenschap elkaar in een veilige omgeving<br />

kan ontmoeten. De feesten vinden plaats in ‘Doornroosje’.<br />

Transgenderwerkgroep<br />

Een gevarieerde groep van transmannen, transvrouwen, travestieten, genderqueers<br />

en iedereen die zich daarmee verbonden voelt, maakt onderdeel<br />

uit van de Transgenderwerkgroep. Naast de vaste, tweewekelijkse,<br />

bijeenkomsten organiseert de werkgroep café-avonden, lezingen, workshops,<br />

films en andere sociale activiteiten. Gasten zijn daarbij steeds van<br />

harte welkom. Buiten de Binary is een jaarlijks hoogtepunt.<br />

AutiRoze<br />

Autiroze is er om LHBTI+ met autisme hun plek te laten vinden in de<br />

regenboog gemeenschap, de autisme gemeenschap en de samenleving<br />

als geheel. AutiRoze is van, voor en door LHBTI+ met autisme. Autiroze<br />

bestaat omdat er onder de doelgroep behoefte is aan samenkomen en<br />

(h)erkenning.<br />

We hebben een positieve en open houding en nemen als LHBTI+ met<br />

autisme zelf de regie in onze emancipatie. Ons uitgangspunt is dat autisten<br />

op hun eigen manier bijdragen aan de samenleving en deze meer<br />

kleur geven. Vandaar het motto: “Autisme is ook diversiteit”!<br />

Bi-café<br />

Het Bi-café is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor bi-i- personen.<br />

Elke eerste vrijdag van de maand is er een café-avond. Daarnaast worden<br />

ook andere activiteiten georganiseerd zoals workshops, film, picknick,<br />

om mensen de gelegenheid te bieden allerlei andere bi+ mensen te<br />

ontmoeten, vragen te stellen, ervaringen te delen en van elkaar te leren,<br />

en om mensen te ondersteunen en stimuleren tot zelfacceptatie en het<br />

ontwikkelen van een positieve bi-i- identiteit.Ook partners, familie, bekenden<br />

en anderen geïnteresseerden zijn van harte welkom.<br />

De beschrijving van de werkgroepen is afkomstig uit eerdere jaarverslagen van <strong>COC</strong><br />

Regio <strong>Nijmegen</strong> & ingestuurde teksten van de werkgroepen


Het Bi-café<br />

We hebben verschillende wensen. In de eerste plaats het trekken van<br />

meer bezoekers. In de tweede plaats het organiseren van meer, verschillende<br />

activiteiten. Verder het creëren van meer zichtbaarheid binnen het<br />

<strong>COC</strong> RN, en in het verlengde daarvan in de gemeente <strong>Nijmegen</strong> en de<br />

rest van het werkgebied van het <strong>COC</strong> RN. En als laatste het doorbreken<br />

en het opheffen van de monoseksuele norm, het idee dat je maar tot<br />

personen van 1 geslacht aangetrokken kunt voelen, en dat je maar 1 relatie<br />

met 1 persoon kunt hebben. Dat is overigens niet alleen van belang<br />

voor bi+ mensen (de meeste zijn trouwens heel erg monogaam) maar<br />

ook voor lesbiennes, homo’s en heteroseksuelen. Dat laatste gaan we als<br />

Bi-café alleen niet redden, maar daarvoor is er sinds 2 jaar een belangrijke<br />

nieuwe speler in NL actief, Bi+ Nederland.<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong><br />

Het <strong>COC</strong> Regio is al decennia actief, zichtbaar, en speelt een belangrijke<br />

rol bij de acceptatie van LHBTIQ+ personen in en om <strong>Nijmegen</strong>. Ik<br />

hoop dat die ontwikkeling zich voort blijft zetten tot het <strong>COC</strong> zichzelf<br />

op kan heffen omdat het zichzelf overbodig heeft gemaakt. Maar op dit<br />

moment hoop ik vooral het het na de Coronacrisis haar activiteiten zo<br />

snel mogelijk op oude voet weer voort kan zetten. En dat het eindelijk<br />

eens een warm, gezellig en functioneel thuis krijgt in het Roze Huis


Wensen van de Damessalon<br />

De Damessalon<br />

Onze wens, helemaal in deze periode: vrijuit in het Roze Huis bijeen<br />

kunnen komen om elkaar te ontmoeten, te dansen en sjansen, leuke<br />

activiteiten te organiseren en fijne muziek te draaien.<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong><br />

Voor de kortere termijn, als Corona meewerkt, de grotere bijeenkomsten<br />

in het Roze Huis weer kunnen starten. Leuke regionale activiteiten organiseren,<br />

veel meer leden, nog betere band met andere regenboogpartijen<br />

en de gemeenten in onze regio en financiële zekerheid.<br />

Wensen van Café Labelloos<br />

Café Labelloos<br />

Dat we nog jaren samen kunnen komen en dan liefst zonder of met<br />

minder van de huidige maatregelen, dat onze subsidie blijft bestaan, dat<br />

de samenwerking tussen de RIBW N&R en <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> even<br />

prettig blijft als die nu is. Dat onze deelnemers ook in de toekomst blij<br />

met ons zijn.<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong><br />

Blijf een sterke en professionele organisatie met een prima bestuur en<br />

veel goede vrijwilligers. Nieuwe leden, veel nieuwe leden.


Je eigen wens voor <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong>


Oog voor verleden - Blik op de toekomst<br />

Toen <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> 50 jaar geleden werd opgericht, had men<br />

waarschijnlijk niet kunnen bedenken dat het <strong>COC</strong> zou uitgroeien tot<br />

een grote lhbti-organsatie en dat we 50 jaar, 7 maanden en 4 dagen later<br />

een coronaproof jubileum zouden vieren met elkaar.<br />

Misschien hoopte men toen dat het <strong>COC</strong> vandaag de dag niet meer zou<br />

hoeven bestaan, of was de hoop juist dat de organisatie een vaste plek<br />

zou hebben verworven in de Nijmeegse samenleving. We kunnen wel<br />

stellen dat het laatste zeker is gelukt.<br />

Uit alle verhalen van 50 jaar <strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> komt heel duidelijk<br />

naar voren dat het <strong>COC</strong> staat voor een grote regenbooggemeenschap,<br />

waar mensen hun vrienden voor het leven, of relaties voor heel lang of<br />

maar even vinden. Juist die ontmoetingen waren de afgelopen 1,5 jaar<br />

bijna onmogelijk. Laten we hopen dat de jubileumviering het startpunt<br />

is van weer nieuwe mogelijkheden. Dat we elkaar weer kunnen zien,<br />

dat werkgroepen weer samen aan de slag kunnen, dat we weer kunnen<br />

dansen op de Kiss Kiss.<br />

Het organiseren van een jubileum in coronatijd was niet makkelijk,<br />

maar met wat creatieve oplossingen hopen we dat we het toch samen<br />

kunnen vieren. Het organiseren heeft ons vooral geleerd hoeveel moois<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong> te bieden heeft, hoeveel we kunnen leren van de<br />

generaties voor ons en hoeveel er geleerd kan worden van alle jonge<br />

activisten die zich vandaag de dag vol goede moed inzetten voor de<br />

lhbti+-gemeenschap.<br />

Op naar een mooie toekomst!<br />

Booike en Bente<br />

Jubileumcommissie<br />

<strong>COC</strong> Regio <strong>Nijmegen</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!