24.04.2022 Views

Space in Space

Catalog with the work of the Dutch artist Auke Mulder, 2020-21.

Catalog with the work of the Dutch artist Auke Mulder, 2020-21.

SHOW MORE
SHOW LESS

Do you know the secret to free website traffic?

Use this trick to increase the number of new potential customers.

SPACE in SPACE

Auke Mulder 2020-21


Over het werk

Artist statement


Hoe verbeelding en werkelijkheid zich met elkaar

verhouden en waar de oorsprong ligt van menselijk

verlangen zijn vragen die aan de basis liggen van mijn

denken. Verlangen is zoiets als verte. Verte nadert

niet. Elke stap naar de horizon doet deze wijken.Het

raadsel lost nooit op, blijft altijd openstaan en zoekt

verwachtingsvol naar nieuwe inhoud en naar een nieuwe

vorm.Verte is datgene wat niet hier is, maar ook niet daar,

tenzij het een richting aangeeft waar zich het denken op

richt. Dat kan voorwaarts zijn, maar ook achterwaarts.

Horizon strekt zich naar alle kanten uit.Verte is, evenals

verlangen, niet bereikbaar, maar is basis en uitgangspunt,

bron of doel, van waaruit het heden hier en nu wordt

ingekleurd en haar ultieme vorm krijgt. Dit is de filosofie

achter mijn werk.

weergave van de werkelijkheid is het zoeken naar een

beeldtaal waarmee ik beter in staat ben de echtheid en

intensiteit van mijn beleving weer te geven.

Ik zoek in de abstracte weergave van de werkelijkheid

het punt te vinden waar de oorsprong van de uiteindelijke

vorm ligt, de essentie der dingen als de kiem waaruit de

vorming plaatsvindt, het punt waar de vorm nog in haar

embryonale fase verkeert en weliswaar de structuur van

de wording wel aanwezig is, maar de ultieme vormgeving

in de ons bekende beelden nog open ligt en ontvankelijk

is voor een groot scala aan mogelijkheden. Deze

oorspronkelijkheid en de mogelijke ontwikkeling die

daaruit voortvloeit is voor mij een beeld van het leven zelf

en de processen die haar vorm geven.

Er ontstaat tijdens het schilderproces van alles wat wel

gestuurd maar niet van te voren bedacht is. Dit “organisch

schilderen” is voor mij van fundamenteel belang. De

werkelijkheid die er mee beoogd wordt is niet van te

voren al figuratief ingekaderd. Deze werkelijkheid is

eerder ongedefinieerd abstract van aard en het is het

verbeeldend vermogen van de mens die uit al deze

abstracte vormen zich een beeld gaat vormen. Mijn

werk bestaat uit twee delen: lyrisch abstract en abstract

expressionistisch. Wat mij beweegt tot een abstracte


How imagination and reality relate to each other and

where is the origin of human desire are questions that form

the basis of my thinking. Desire is something like the far

distance. The distance does not get closer. Every step to

the horizon makes it move. The questions are never solved,

remain unsolved and search expectantly for new content

and a new form. Distance is that what is not here and not

even there, unless it directs thoughts. That can be forwards

and backwards. Horizon streches in all directions. Distance

is, like desire, not accessible, but is basis and starting point,

source or goal, from where today - here and now - gets

colour and its ultimate form. This is the philosophy behind

my work.

as the seed where forming takes place, where form is still

in its embryonic phase and the structure of emergence

exists, but the ultimate form in familiar visuals remains open

and receptive for a large number of opportunities. This

authenticity and the possible developments that follow

from this, are to me a representation of Life itself and of the

processes that form it.

During the process of painting things happen that are

controlled, but not planned. This ‘organic painting process’

is of fundamental importance. The reality it aims to depict

is not visually framed in advance. This reality is rather

undefined abstract and it is the human ability of imagination

that forms an image from these abstract figures. My

work consists of two parts: lyrical abstact and abstract

expressionist. What motivates me to an abstract depiction

of reality is the search for a visual language that allows me

show the reality and the intensity of my perception.

In the abstract depiction of reality, I am looking to find the

point of origin of the ultimate form, the essence of things


Acryl op canvas

Acrylic on canvas


Day 94

acrylic

90 x 80 cm


Turbulent Sea

acrylic

90 x 80 cm


AC 005

acrylic

145 x 100 cm


AC 0105

acrylic

145 x 100 cm


Waddensea

acrylic

110 x 145 cm


The Cloud

acrylic

100 x 120 cm


Burst out of the earth

acrylic

160 x 90 cm


Triptych: Space in space

acrylic

260 x 100 cm


Eyebright

acrylic

145 x 90 cm


Stars want to be born

acrylic

100 x 120 cm


To wave away all darkness

acrylic

90 x 80 cm


Symbol of transformation: The Phoenix

Oil

160 x 110 cm


Triptych: Götterdämmerung

oil

260 x 100 cm


Regeneration

acrylic

120 x 90 cm

Adrift

acrylic

100 x 120 cm


Future in mind

acrylic

100 x 120 cm


Shipwreck

acrylic

120 x 90 cm


Afterwards

acrylic

100 x 120 cm


Birth of life

acrylic

90 x 120 cm


Seascape

acrylic

80 x 90 cm


Creation

acrylic

160 x 110 cm


Moonlight sonate

acrylic

145 x 80 cm


Empty landscape

acrylic

110 x 80 cm


Stay Strong

acrylic

120 x 70 cm


Palimpsest

acrylic

110 x 90 cm


The last tempest

acrylic

120 x 100 cm


Falling Down

acrylic

80 x 110 cm

Turbulence

oil

100 x 120 cm


Cloudy landscape

acrylic

160 x 110 cm


Stormy Weather

acrylic

160 x 110 cm


Seascape

acrylic

160 x 120 cm


Climate vibration

acrylic

100 x 110 cm


Sculpture

acrylic

90 x 120 cm


Coast of Dutch island

acrylic

100 x 120 cm


Far

oil

90 x 80 cm


Let it Be

acrylic

80 x 110 cm


Papierwerk

Paperworks


Abstraction AC2020

Acrylic on paper

70 x 100 cm

The infrastructure of the invisible III

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Land without borders II

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Lightflow from Heaven

Acrylic on paper

70 x 100 cm


My heart is in the highlands

Acrylic on paper

70 x 100 cm


Seascape

Acrylic on paper

100 x 70 cm

No sky behind the horizon

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Hymn of the Cherubim II

Acrylic on paper

70 x 100 cm


Blowinin the wind

Acrylic on paper

70 x 100 cm


Mystical landscape

Pastel on paper

73 x 101 cm

Mystical AXC02

Pastel on paper

70 x 50 cm


Sunset

Acrylic on paper

70 x 50 cm

Lakeside

Acrylic on paper

70 x 50 cm


Sprinters

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Abstract X01

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Flying Birds

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Euforion

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Behind the Rain

Acrylic on paper

100 x 70 cm

Looking across the border

Acrylic on paper

70 x 100 cm


Empty Land

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Mystical Sunset

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Mountain landscape

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Evening in the Hills

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Evening in the mountains

Oil on paper

100 x 70 cm


Midsummer night

Oil on paper

70 x 50 cm


Mysterious

Oil on paper

70 x 50 cm


Mysterious night

Oil on paper

100 x 70 cm


Mystica Landscape

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Seaside

Acrylic on paper

100 x 70 cm

The old birch trees

Oil on paper

70 x 50 cm


Dancing Colors

Acrylic on paper

70 x 100 cm

Broken Skyline

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Springtime

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Simmerwille

Acrylic on paper

100 x 70 cm

Madonna

Acrylic on paper

100 x 70 cm


Quo vadis

Acrylic on paper

100 x 70 cm

The Flying Dutchman

Oil on paper

100 x 70 cm


Dreamcity

Acrylic on paper

70 x 50 cm


Day 95

Acrylic on paper

70 x 50 cm


Flex

Acrylic on paper

50 x 70 cm

Lockdown

Acrylic on paper

70 x 100 cm

Dancing hope

Acrylic on paper

70 x 100 cm


Dancing in water

Acrylic on paper

50 x 70 cm


Invitation

Acrylic on paper

70 x 100 cm


Seascape. Schilderijen op papier

Seascape. Paintings on paper

100 x 70 cm


AUKE MULDER MULDERYE@GMAIL.COM WWW.AUKEMULDER.NL

Auke Mulder

Wierbalg 2536

1788 VK Julianadorp

The Netherlands

T . +31 (0)223 645215

M. +31 (0) 6 19591172

E. mulderye@gmail.com

W. www.aukemulder.nl

W. www.saatchionline.com/aukemulder

W. www.singulart.com/en/artist/auke-mulder-3137

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!