13.05.2022 Views

Recyclepro BE 02 2022

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 7 I NUMMER 2 2022 I MEI - JUNI

RECYCLEPRO.BE

Waarom we transportdocumenten

moeten digitaliseren

Eindbestemming van

verpakkingsafval in kaart

Impact van PFAS-vervuiling

op de recyclagesector

Industrie 4.0 in de

praktijk bij Galloo


SPRAYSTREAM

RECYCLING

FROM WASTE TO VALUE

RED RHINO

3-WAY SCREENER

TEREX

FINLAY 883+

PRONAR

MPB 20.55GH

PRONAR

MRW 2.85G

K3

KEESTRACK

TANA

440DT ECO

www.vking.be info@vking.be 0475/84.31.49


SAMEN RECYCLEREN

VAN DER SPEK N.N.

Industrielaan 10

1740 Ternat

Contacteer ons +32 2 582 29 79

Bezoek onze website www.vanderspek.be


CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122

GELEENLAAN 38 - 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

2

VOORWOORD

Als dominostenen

We zijn in een nieuwe wereld beland. Wat ooit een artefact uit lang vervlogen tijden leek, is nu weer realiteit geworden. Oorlog, of speciale

interventie, aan welke kant we ons ook scharen, de wereld lijkt weer op zijn kop te staan. Alsof corona ons nog niet genoeg dooreengeschud

had. Wat de impact zal zijn op de maatschappij in zijn geheel op lange termijn valt nog af te wachten. Maar dat de industrie anders moet

gaan nadenken over zijn toevoerketens staat buiten kijf. Dat voelen bedrijven nu al. De voorbije maanden en jaren hebben aangetoond dat

het huidige model een kwetsbaar model is. Slechts een paar dominosteentjes die vallen, lijken de wereld al af te sluiten van de grondstoffen

die ze zo nodig heeft.

Helemaal ontsnappen aan deze problematiek doet de afvalsector uiteraard niet. De prijzenwedren aan de pomp, btw-verlagingen ten spijt,

heeft een enorme impact op een sector die logistiek als belangrijke component heeft. De logistieke kost is immers vaak doorslaggevend in de

rendabiliteit van de activiteit. Vandaag helt die balans iets te hard door naar de verkeerde kant. Niet alle extra kosten per kilometer kunnen

zomaar aan de klant doorgerekend worden. Langs de andere kant zijn de secundaire grondstoffen die de recyclagesector kan afleveren nu wel

meer gegeerd dan ooit. Ze kunnen soelaas bieden waar primaire grondstoffen ontbreken en meteen bewijzen aan producenten dat ze door de

doorgedreven inspanningen van de sector qua kwaliteit eigenlijk niet moeten onderdoen. Tegelijk kunnen ze de duurzaamheidsambities van

bedrijven kracht bij zetten door de lagere CO 2

-impact die ze meedragen. Tweemaal winst dus.

Blijft het dan bij een tijdelijke impuls? Zal de populariteit (en de prijs) van recyclaat weer dalen als de wereld zich herstelt? Misschien. Maar met

het voornemen van Europa om ook van het Russische gas- en olie-infuus te gaan, moeten we met zijn allen op zoek naar oplossingen die de

laatste druppel efficiëntie uit elke liter brandstof puren. Ook dan kunnen we niet om de oplossingen die de sector van recyclage en her gebruik

biedt heen. Een mooi voorbeeld van hoe het kan is Oilco dat van de 100% oliefilters die het over zijn tailor-made productielijnen stuurt er

voor meer dan 99% weer nieuwe grondstoffen (papier, metaal en substituutbrandstof) van maakt. Substituutbrandstof die kan dienen bij

de productie van cement, maar reken ook maar uit hoeveel brandstof er bespaard kan worden door geen nieuw papier en metaal te moeten

produceren. Dat tikt aardig aan. En terwijl die rekenmachine dan toch op uw bureau ligt, kan u meteen zien hoeveel CO 2

-besparing dat oplevert.

Ook niet slecht!

Deze door geopolitieke omstandigheden versnelde energietransitie moet dus voor Europa in de eerste plaats een groene transitie worden met

energie-efficiëntie en hernieuwbare energie als uithangborden. Daar kan onze sector alleen maar beter van worden. Als we hier een bloeiende

circulaire economie kunnen uitbouwen, waarin afval telkens weer grondstoffen wordt, zullen de toevoerketens vanzelf korter en dus krachtiger

worden. Door nu de juiste keuzes te maken, kunnen we ons dus wapenen tegen een volgende crisis en toekomstbestendig worden.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.be

Jaargang 7 • Nummer 2 2022

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

08 12

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Valérie Couplez, Denuo, Jan Mol,

Pieter de Mos, Armand Landman,

Jerom Rozendaal

Projectmanagement

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Sarah Dierick

Elke Kina

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Benelux-marktleider in mechanisch voorbehandelen van GFT 8

Nieuwste pers uit Helmond legt de lat weer hoger 10

Duurzame oplossing voor risicohoudend medisch afval 12

De Pen, Kevin Bell, Managing director Maltha 14

DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

Waarom we transportdocumenten moeten digitaliseren 16

Kennis van zaken en een vlekkeloze reputatie maken het verschil in transport van recyclables 20

Transport van afval niet zonder risico’s 22

Betrouwbaar, veilig en gemakkelijk te hanteren overkappingssysteem 25

Recyclagebedrijf in de kijker: Oliefilters weer omgezet tot bruikbare grondstoffen voor circulaire maatschappij 26

Het effect van recycled content 29

Eindbestemming van 97% kunststof verpakkingsafval in kaart gebracht 30

State-of-the-art recyclageoplossingen 32

Formuleer tijdig uw opmerkingen en bezwaren 35

Denuo: Shaping the future of used materials 37

Valorisatiehal reduceert eventuele emissies tot nul 44

DOSSIER PFAS VERVUILING

25

48

PFAS-vervuiling: hoe ver staat het en wat komt eraan? 48

Workshop rond innovatieve saneringsmogelijkheden 51

Investering in grondrecyclagecentra voor reinigen PFAS-houdende grond 54

“Doe uw botten aan” 56

Vrouw in de kijker: “Ze weten dat ik in hetzelfde schuitje gezeten heb” 59


INHOUD

51 70

85

87 92

DOSSIER VEILIGHEID

Detectie bij de bron, voor het te laat is 60

Schade door brand beperkt door detectie 63

Wegen en werkterreinen veiliger maken 64

De harde cijfers 67

Tip van Kurt: Safety first 69

Experten in shredders 70

De wereldwijde gemeenschap heeft milieutechnologieën nodig 72

Modulaire bovenbandmagneet voor mobiele recyclagesystemen 75

Sloopwijzer herkent bouwmaterialen voor recyclage of hergebruik 77

De sterkste ploeg op het veld brengen 80

70% inkomend inert afval hergebruikt 82

Uniform en fijn eindproduct 85

Elektrisch aangedreven brekers, zeefmachines en stackers via

aansluiting op het stroomnet of door één enkele motorunit 87

Asfalt analysators vragen om kennis van zaken 88

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.BE

2

JAARGANG 7 I NUMMER 2 2022 I MEI - JUNI

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

RECYCLEPRO.BE

Waarom we transportdocumenten Eindbestemming van

Impact van PFAS-vervuiling Industrie 4.0 in de

moeten digitaliseren

verpakkingsafval in kaart

op de recyclagesector

praktijk bij Galloo

DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Juiste uitrustingsstuk bepaalt succes van iedere klus 91

Wat betekent een hoge kwaliteit in materiaal nu echt? 92

“Waarom geen taxshift om innovatiekost te compenseren? 94

Industrie 4.0 in de praktijk 97

De top en flop: In elke schakel van de circulaire economie 101

Recycle Partners 103

Dinosaurus 2600 S

Beeld: Rentec

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu


MEER INZETTEN OP RECYCLAGE EN VALORISATIE

BENELUX-MARKTLEIDER IN MECHANISCH

VOORBEHANDELEN VAN GFT

Om de recyclagegraad van gemengd afval te verhogen, moeten natte organische stromen separaat worden ingezameld en verwerkt. De

globale trend om het aantal stortplaatsen af te bouwen en meer in zetten op valorisatie betekent ook dat er steeds meer organisch afval te

verwerken is. Dat gebeurt meestal door compostering of vergisting.

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Rentec

In België en Nederland worden heel wat

traditionele groente-, fruit- en tuinafval-composteringen

omgebouwd door het voorschakelen van

een vergistingsinstallatie. Uit het aangevoerde

GFT-afval wordt door vergisting eerst de

energiecomponent gehaald onder de vorm van

biogas, waarna het digestaat gemengd wordt

met structuurmateriaal om in de (bestaande)

compostering opgewerkt te worden tot kwaliteitscompost.

Op vandaag stellen alle toonaangevende

GFT-verwerkers in de Benelux hun vertrouwen in

voorbehandelingstechnologie van Rentec.

Rentec Dinosaurus: Ideale

verkleiningstechnologie voor GFT

Rentec salesmanager Mathieu Van Damme:

“In 1998 intro duceerde Rentec zijn eerste

DINOSAURUS afval verkleinings machine, een

con cept van twee onafhankelijk aan gedreven

en gestuurde, robuuste getande walsen in

combi natie met demon teerbare midden- en zijkammen.

Later kwam vanuit Nederland de vraag

naar een betrouw bare, no-nonsense inte grale

GFT-shredder. Het integraal ver kleinen van het

inkomend GFT biedt als voordeel dat het product

beter gehomogeniseerd en even tueel gemengd

kan worden met groenafval of ander structuurmateriaal.

Samen met de klant ontwikkelden we

een GFT-versie van de DINOSAURUS: de trechtergeometrie

werd aangepast aan de typische

wiellader belading met groot volumebak, het

rotordesign werd geoptimaliseerd om de bekende

brugvorming te vermijden en de aandrijf- en

sturings techniek werden ontwikkeld om hoge

verwerkings capaciteiten aan te kunnen zelfs

bij nat en kleverig materiaal. Tegen stoorstoffen

was de DINOSAURUS sowieso reeds bestand.

RAPTOR Monorotor.

Automatische kraanbaanbelading

DINOSAURUS 2600S.

8 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Complete voorbehandelingslijn.

Rentec kan inmiddels bogen op 10.000’en draaiuren

en knowhow in GFT-verkleining om alle machines

nog performanter te bouwen.

Belangrijk was ook dat niet-organische vervuiling

niet zou worden verkleind, zodat het door zeving

in de overloop kon verwijderd worden. In 2003

leverden we de eerste DINOSAURUS 2600 GFTshredder

in Alphen aan de Rijn. Na zeventien

jaar trouwe dienst werd deze machine in 2020

vervangen door ... een DINOSAURUS 2600.

Overigens, afgelopen twee jaar, vervingen drie

klanten in de Benelux hun Rentec GFT-shredder

na meer dan vijftien jaar dienst door opnieuw

een Rentec GFT-shredder. Wij kunnen inmiddels

bogen op 10.000’en draaiuren en knowhow in

GFT-verkleining om onze volgende machines

nog performanter te bouwen.” Bij het integraal

voorverkleinen van GFT haalt de DINOSAURUS

2600 gemakkelijk 60 - 80 ton/uur. Voor wie

meer dan 100 ton/uur verwerkt wenst, levert

Rentec ook de TRIREX 2600, een unieke shredder

met drie getande walsen. In Nederland is een

dergelijke machine sinds 2004 in bedrijf. Ook

voor bedrijven met een verkleiningscapaciteit van

30 – 50 ton/uur heeft Rentec een oplossing. De

RAPTOR 2600 monorotor shredder met actieve

shredderwerking in beide draairichtingen van de

rotor is geschikt voor wielladerbelading.

In alle toepassingen

Voor (tunnel)composteringen wordt vooral de

Rentec DINOSAURUS 2600 ingezet. Deze verkleiner

is uitgerust met twaalftands rotoren die

zorgen voor een ideaal compromis tussen voldoende

fijn eindproduct met behoud van structuurmateriaal,

zodat het composterings proces optimaal

kan verlopen. Vergistings installaties vereisen

vaak een fijnere fractie om hun proces opti maal

te laten werken. Hier voor ontwikkelde Rentec

een specifieke snijtafel die is uitgerust is zestientands

rotoren. Deze shredder kan aan sluitend

gecombineerd worden met een Rentec ECODISC ®

schijvenzeef die ervoor zorgt dat de juiste productmaat

in de vergister wordt gevoerd. Ook voor

klanten die GFT-afval niet integraal maar slechts

als zeefoverloop willen verkleinen, heeft Rentec

passende verkleiningsmachines, zelf met 100%

elektrische eDrive aandrijving.

GFT-markt groeit wereldwijd

Van Damme: “Landen waar het verwerken

van organisch afval in ontwikkeling is, kijken

vaak naar Nederland en België om de juiste

procestechnologie te vinden bij een bedrijf als

WTT uit Nederland voor tunnelcompostering of

het Belgische Dranco voor vergisting. Daarom

kijken we ondertussen al heel wat verder dan de

Benelux. Zo vonden al twee DINOSAURUS 2600

GFT-shredders hun werkplek in Canada; een derde

gaat binnenkort in productie. Volgende week

versturen we een eerste RAPTOR 2600 shredder

voor GFT en gemengd snoeiafval naar Australië.

En zo ontdekken steeds meer bedrijven over de

wereld de voordelen van onze technologie!” ❚

Snijtafel Rentec TRIREX 2600S.

Rentec ECODISC Rollenzeef.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

9


Bronneberg is er trots op dat Hohenwalt weer voor de bewezen techniek uit Helmond kiest.

Absoluut maatwerk en een ongekende performance in aluminium persen

NIEUWSTE PERS UIT HELMOND

LEGT DE LAT WEER HOGER

We bevinden ons in Helmond. Op het kantoor van Bronneberg praten Alexander Jegerings, International Sales en collega Erwin Kuijpers,

Technisch Service Manager, ons bij over het nieuwste wapenfeit op het gebied van aluminium persen. "Hohenwalt Recycling VOF uit Kelpen-

Oler had speciale wensen op het gebied van aluminium persen", vertelt Kuijpers. "Er werd gevraagd om een Bronneberg MPZ pers als basis,

maar met een nog hogere perskracht dan normaal in combinatie met kortere cyclustijden. Zulke uitdagingen gaan we graag aan."

Tekst Jan Mol | Beeld Bronneberg

Met een historie en expertise in het ontwerpen en

bouwen van recyclage machines die ongeëvenaard

is, was het de engineers van Bronneberg wel

toevertrouwd om tot een ontwerp te komen voor

de nieuwe pers van Hohenwalt. Dat zoiets niet

over één nacht ijs gaat wordt door Jegerings

bevestigd: "We spreken over maatwerk tot in

het fijnste detail. Om tot een goed ontwerp te

komen hebben we onze engineers, onze mensen

uit onze werkplaats en onze servicemonteurs

samengebracht, om ieder hun eigen input te laten

leveren, op iedere discipline die erbij komt kijken.

We hebben eerst gekeken naar de complexiteit

van het te persen materiaal, naar het onderhoud,

naar de performance, naar de besturing ... Alle

input is naar de afdeling engineering gegaan,

die het ontwerp in 3D maakte. We moesten

voor deze opdracht dus letterlijk terug naar de

tekentafel. Het eindresultaat van deze evolutie: de

Bronneberg MPZ Extreme."

De wedergeboorte van de MPZ

De nieuwste telg in de Bronneberg MPZ familie

maakt waar wat er beloofd is aan Hohenwalt, dankzij

een combinatie van verschillend geprofi leerde

Hardox 450 slijtplaten. "De knip spleet tussen

het vaste mes en het mes op het eerste druk blok

bedraagt slechts 0,1 à 0,2 mm", licht Jegerings toe.

"Dat is ongekend, zeker bij de snel heid die deze MPZ

Extreme haalt. Hohenwalt perst nu vol automatisch

aluminium met een cyclus tijd onder 30 s."

10 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘Wij streven ernaar om met onze

machines zoveel mogelijk grond stoffen

weer terug de smeltoven in te voeren’

De hele hydraulische aandrijving is aangepast,

zodat extra perskracht en snelheid bereikt

kunnen worden. Kuijpers licht toe: "In plaats van

met de gebruikelijke 1 x 45 kW aan vermogen

te werken, werkt deze pers met 2 x 37 kW. De

combinatie van geprofileerde slijtplaten en

de hogere perskracht van de zijcilinder maakt

dat ook flinterdun materiaal schitterend

gecompacteerd kan worden. Of het nu gaat om

spanen, plaatmateriaal of blikjes." Door de in

de vultrechter gemonteerde vulsensoren zijn de

pakketten aluminium zeer consistent qua maat,

dichtheid en dus gewicht. "Daardoor zijn ze

perfect stapelbaar", aldus Jegerings. "Besef dat

aluminium recyclage een heel belangrijk onderdeel

is van de huidige duurzaamheidseisen. Om

aluminium te recycleren is 95% minder energie

nodig, ten opzichte van de productie van nieuw

aluminium. Tel daarbij de problemen die er vandaag

spelen in de aluminium productieketen op

wereld niveau en je begrijpt dat gerecycleerd aluminium

bijzonder belangrijk geworden is. Wij zijn

er als Bronneberg dan ook heel trots op dat we

-niet alleen met aluminium overigens- het verschil

kunnen uitmaken in de recyclagewereld, vooraan

in de keten. Wij streven ernaar om met onze

machines zoveel mogelijk grond stoffen weer terug

de smelt oven in te voeren."

Een belangrijke speler op de

Europese markt

Bronneberg is er trots op dat Hohenwalt weer

voor de bewezen techniek uit Helmond kiest.

Kuijpers schetst de relatie met Hohenwalt als

een soort partner schap. "In Kelpen-Oler staan al

drie Bronneberg compressie snelpersen en een

Bronneberg dekselpers, daar is nu deze MPZ

Extreme bij gekomen. Hohenwalt speelt een

belang rijke rol op de Europese markt als het om

gerecy cleerd alu minium gaat en zorgt ervoor

dat de aan geleverde aluminium pakketten optimaal

het smelt proces ingaan. Er gaat na genoeg

niets verloren. Het bedrijf blinkt uit in een strakke

organi satie, orde, netheid en pro fessio naliteit. Ook

de nieuwe MPZ staat indruk wekkend op gesteld.

Er is in het ont werp rekening gehouden met plaatsing

binnen een vooraf vast gestelde ruimte. De

nieuwe pers is dan ook niet met zijn compo nenten

in lijn gebouwd, maar met de compo nenten om

zich heen opgesteld. Een plaatje om te zien." ❚

Bedrijfsterrein Hohenwalt in Kelpen-Oler.

Zelfs de kleinste spanen kunnen compact geperst worden.

Door de in de vultrechter gemonteerde vulsensoren zijn de pakketten

aluminium zeer consistent qua maat, dichtheid en dus gewicht.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

11


Duurzame oplossing voor

risicohoudend medisch afval

Ziekenhuizen zitten op een berg afval. Omwille van de medische risico’s wordt het gros vandaag gewoon naar een gespecialiseerde

verbrandingsoven gevoerd. Zonde als je weet wat het kost aan onze maatschappij aan waardevolle grondstoffen en aan het milieu aan

CO 2

-emissies. Du-Con Trade en InnoMax zijn volop in de weer met de ontwikkeling van een alternatief dat veel meer toegevoegde waarde

biedt. Door risicohoudend medisch afval eerst te decontamineren komt het weer in aanmerking voor hergebruik en recyclage.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Du-Con Trade en InnoMax

InnoMax is al meer dan 35 jaar actief in de

recyclagetechnologie. Samen met Du-Con Trade

helpt het bedrijf klanten bij het specificeren en

selecteren van de juiste technieken om optimaal

grondstoffen uit afval te winnen. Zaakvoerder Cees

Duijn: “Recyclage moet vandaag vooral een verhaal

van hergebruik zijn. Vanuit de zusterbedrijven Du-

Con Trade en InnoMax proberen we ons specialisme

in de strijd te werpen om tot projecten te komen

die bijdragen tot het upgraden, terugwinnen en

recycleren van afval en reststoffen. Du-Con Trade

focust zich daarbij op het vinden van de juiste

techniek, de inkoop, de levering, het transport en

de installatie op locatie bij klanten. InnoMax doet

dienst als adviesbureau en werpt zijn expertise

in de schaal om recyclagebedrijven bij te staan.

Daarnaast hebben we nog het online inkoop- en

verkoopplatform Uquip om gebruikte machines

en installaties voor recyclage weer te koppelen

aan een nieuwe eigenaar. Want ook dat draagt bij

tot onze missie om zo duurzaam mogelijk om te

springen met het milieu.”

Decontamineren, scheiden

en recycleren

Een domein waar Du-Con Trade en InnoMax nog

veel ruimte voor verbetering zien is het afval van

ziekenhuizen. “Jaarlijks wordt er in Nederland zo’n

40.000 ton ziekenhuisafval gegenereerd. Dat

volume wordt ingezameld in kunststof vaatjes

en belandt dan bij ZAVIN (Ziekenhuis Afval

Verbrandingsinstallatie Nederland) in Dordrecht,

waar het afval in de vaatjes verbrand wordt. Voor

België is dit Indaver in Antwerpen. Verbranding

zorgt voor een flinke belasting van het milieu,

maar ook van het budget van ziekenhuizen. Deze

installatie heeft immers een monopoliepositie

en rekent tussen de 1.200 en 1.500 euro per

tonkosten. Dat moet anno 2022 toch beter

kunnen? We moeten toch duurzamer met onze

grondstoffen omspringen, zeker nu er schaarste

is en energieprijzen de pan uit swingen.” Duijn

vond de oplossing hier in België, bij Ecosteryl

uit Bergen. “Tijdens een vrijwilligersproject in

de Filippijnen kwam ik in aanraking met deze

technologie. Ik zag meteen het potentieel om

risicohoudend medisch afval op andere wijze

te verwerken, oftewel te decontamineren. Alle

infectieuze stoffen worden vernietigd, maar

de grondstoffen blijven behouden en kunnen

vervolgens gescheiden en gerecycleerd worden.

Een piste die we nu volop aan het uitrollen zijn

voor de Nederlandse markt.”

​Er komt nogal wat bij kijken om de vergunning

rond te krijgen voor risicohoudend medisch afval.

Gelukkig herbergt de sterke tandem Du-Con Trade –

InnoMax zeer veel expertise.

12 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Internationaal gevalideerd

De Nederlandse ziekenhuizen hadden in elk

geval wel oor naar de plannen van Du-Con Trade

en InnoMax die een licentie hebben om de

technologie van Ecosteryl te gaan vermarkten. Het

stelt ze immers in staat om de volgende stappen

te zetten in hun duurzaamheidsambities. Toch

bleek het in eerste instantie allerminst evident.

“Er komt nogal wat bij kijken om de vergunning

rond te krijgen, omdat we te maken hebben met

risicohoudend medisch afval. Gelukkig herbergt

de sterke tandem Du-Con Trade – InnoMax zeer

veel expertise. We zijn alle wetteksten beginnen

uitpluizen om tot een positiedocument te komen

over hoe we de zorgsector kunnen helpen verduurzamen.

Deze plannen zijn intussen getoetst aan

‘We zijn alle wetteksten beginnen

uitpluizen om tot een positiedocument

te komen over hoe we de zorgsector

kunnen helpen verduurzamen’

het LAP3 sectorplan-18 en verder gevalideerd door

Royal HaskoningDHV. We willen klanten zwartop-wit

kunnen aantonen dat alle milieunormen

gerespecteerd zijn en wat het hen oplevert in

duurzaamheidstermen.” De volgende stap is een

pilootproject dat in Beverwijk zal staan om de

techniek op industriële schaal te demonstreren.

“Uit onze proefopstelling bleek al de zeer hoge

kwaliteit kunststof en metalen. Materiaal waar

de recyclagesector om schreeuwt. Dat maakt dat

onze oplossing echt voor enorm veel toegevoegde

waarde kan zorgen op weg naar koolstofneutraliteit.

Een oplossing die we daarna ook naar Vlaanderen

willen brengen conform het VLAREMA.” ❚

Alle infectieuze stoffen worden in de installatie van Ecosteryl

vernietigd, maar de grondstoffen blijven behouden en

kunnen vervolgens gescheiden en gerecycleerd worden

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

13


DEPEN

‘Alleen met krachtige en

concrete maatregelen kan de EU

van glas een topmateriaal in de

recyclage-industrie maken’

14 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DEPEN

Kevin Bell,

Managing director Maltha

Glasrecyclage –

We moeten meer doen!

Glas is heel bijzonder. Recycleerders kunnen glazen verpakkingen tot in het oneindige een nieuw leven

geven, wat niet mogelijk is met verpakkingsmateriaal zoals plastic dat een slechtere reputatie geniet.

Dit betekent dat van het lege bierflesje dat u in een glasbak gooit, steeds weer een nieuw flesje kan

worden gemaakt, zonder kwaliteitsverlies. Uiteraard op één belangrijke voorwaarde: dat het glas aan

de bron correct wordt gesorteerd. Keramiek, stenen of porselein horen niet thuis in de glasbak.

Gezien de eigenschappen van glas zou men kunnen denken dat 100% van het glas op de markt wordt gerecycleerd,

maar helaas is de realiteit anders. Volgens FEVE wordt in Europa slechts 78% van de glazen verpakkingen

gerecycleerd. De reden hiervoor is dat de kleur en transparantie van flessen het recyclageproces bemoeilijken, en

dat producenten niet worden gestimuleerd om bij de productie van nieuwe flessen meer secundaire grondstoffen

te gebruiken. Dit scenario werkt niet alleen vermijdbare CO 2

-emissies in de hand, maar belemmert ook de weg naar

een glasrecyclagepercentage van 90% tegen 2030, zoals het partnerschap Close the Glass Loop zich tot doel heeft

gesteld. Hier moet verandering in komen, anders kan deze situatie de zoveelste nagel aan de doodskist worden

van de in de Overeenkomst van Parijs vastgelegde ambitie om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C.

Het goede nieuws is dat de recente innovatie op het gebied van glasrecyclagetechnieken de weg heeft vrijgemaakt

voor een verandering. We beschikken vandaag over de technologie en de middelen om een meer circulaire

glasverpakkingsindustrie tot stand te brengen door betere inzamelings-, scheidings- en reinigingsprocessen en door

stimulansen te bieden om glasscherven en glaspoeder te gebruiken voor de vervaardiging van nieuwe flessen.

Glasrecycler Maltha, onderdeel van Renewi, is met name voorstander van glaspoeder, omdat het een kosteneffectieve

oplossing is om de uitstoot te verlagen terwijl de EU de meer lange termijn oplossingen verkiest. Het is wel degelijk

aan de beleidsmakers in de EU en aan lokale overheden om de onvolkomenheden van de markt op te lossen en

de vraag naar secundaire grondstoffen te stimuleren. Deze verandering kan worden teweeggebracht via fiscale

stimulansen, etiketteringsvoorschriften, subsidies en minimumeisen inzake gerecycleerde inhoud, naast CO 2

-taksen

en ontmoedigingsmaatregelen die de vernietiging van herbruikbare materialen bestraffen. Het is een wortel-enstokmethode

die de eindfase van de levenscyclus in het centrum van de waardeketen kan plaatsen en recyclage

eenvoudiger kan maken. Dergelijk beleid is ook betrekkelijk gemakkelijk toe te passen in de hele Unie, aangezien

landen als België en Nederland reeds minimumbehandelingen opleggen en het goede voorbeeld kunnen geven.

Alleen met krachtige en concrete maatregelen kan de EU van glas een topmateriaal in de recyclage-industrie maken – een

voorbeeld dat navolging verdient voor andere materialen om onze economie te helpen volledig circulair te worden. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

15


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

WAAROM WE

TRANSPORTDOCUMENTEN

MOETEN DIGITALISEREN

Het nieuwe VLAREMA stipuleert dat vanaf 1 januari 2023 alle identificatieformulieren voor het transport van afvalstoffen digitaal

aangeleverd moeten worden. De bedoeling is alle gegevens centraal te kunnen opslaan om de handhaving en tracering van afvalstoffen

door inspectiediensten te vergemakkelijken. Een deadline die nog pittig wordt voor heel wat recyclagebedrijven, aangezien er heel wat

bijkomende processen in de bedrijfsvoering dan zullen mee moeten digitaliseren. Een fikse investering, maar toch is het sop in dit geval de

kool wel waard.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

De hele wereld digitaliseert met corona als accelerator.

Toch hinkte de transportsector nog wat

achterop. Europa wil daarom een versnelling

hoger schakelen. Te midden corona keurde het

Europees Parlement een nieuwe verordening

goed die lidstaten verplicht om vanaf 2025

ten laatste transport gerelateerde documenten

digitaal te aan vaarden. Een belangrijke stap

in de over gang van papieren documenten

naar elek tronische informatie die de sector

ook moet opleveren. Volgens de cijfers van de

Europese Commissie zou dit tot 2040 resulteren

in een kosten besparing van 20 à 27 miljard

euro. Besparingen waar de transport bedrijven

recht streeks van zullen kunnen profiteren.

Ook in de aan gepaste EVOA wetgeving, de

Europese Veror dening Overbrenging Afvalstoffen,

werd mel ding gemaakt van een Europees

gecen trali seerd systeem voor digitalisering

van noti ficaties. In Vlaanderen bestaat er

trouwens al een digitaal EVOA webloket voor

de kennisgevingsprocedure.

Momenteel is het identificatieformulier (en/of CMR) al digitaal en dat voor elke stap in de keten: van het

aanmaken van de documenten tot de ondertekening bij levering of ontvangst. Weg met al die papieren dus.

Voordelen van digitale

transportdocumenten

Afvaltransport moet dus digitaliseren volgens

Europa. Deze sector moet misschien zelfs nog

meer oren hebben naar de voordelen van digitalisering

van transport documenten dan andere

sectoren, aangezien er bij het transport van

afvalstromen, zeker wanneer ze de grens over

gaan, nog meer administratie komt kijken (vrachtbrieven,

identificatieformulieren, bijkomende

stuk ken over waar het afval vandaan komt, wie

ze mee neemt en wat de bestemming is). Maar

wat valt er nu allemaal te rapen voor recyclagebedrijven

die de stap zetten naar een digitale

flow in plaats van papieren docu menten? De

volledige admini stratieve romp slomp kost ongeveer

15 miljoen vellen papier aan identificatieformu

lieren alleen. Digi talisering spaart dan

niet alleen veel bomen op, maar levert uw

chauffeur vooral veel tijdswinst en gemoedsrust

op. Gedaan met alle documenten samen zoeken,

uitstappen en aanmelden, voor taan kan dat

dan met een paar kliks of het scannen van QRcodes

vanuit zijn cabine op een laag drempelige,

efficiënte manier. Het systeem is in deze digitale

tijden uiteraard voorzien van de nodige lagen

beveiliging en encryptie.

16 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

Het nieuwe VLAREMA stipuleert dat vanaf 1 januari 2023 alle identificatieformulieren voor het transport van afvalstoffen digitaal aangeleverd moeten worden.

‘De administratieve rompslomp kost

ongeveer 15 miljoen vellen papier aan

identificatieformulieren alleen’

Op termijn zullen we dus in Europa afvaltransport allemaal in hetzelfde

gecentraliseerde systeem moeten regelen.

Wat met de overheid?

In Vlaanderen is daarvoor het ewastra (electronic

waste transport and traceability system) in voege.

Ontwikkeld door Pionira en Denuo, in samenspraak

met de Vlaamse en Waalse overheidsinstanties

(OVAM en Wallonie environnement SPW), zodat het

een oplossing is die rekening houdt met de specifieke

spelregels waaraan afvaltransporten onderhevig

zijn. Momenteel is het identificatie formulier (en/

of CMR) al digitaal en dat voor elke stap in de keten:

van het aanmaken van de documenten tot de ondertekening

bij levering of ontvangst. Op termijn moet

dat voor alle transportdocumenten mogelijk worden

met dezelfde app. De federale en gewestelijke

federa ties hebben via ewastra boven dien, net als de

transporteur en de leverancier, in real-time toegang

tot alle documenten van alle transport documenten,

informatie die ze nodig hebben voor traceerbaarheid

en handhaving. Volledige transparantie dus. Ewastra

is goedgekeurd voor gebruik door de Vlaamse autoriteiten.

In Wallonië is er een voorlopige goedkeuring

en volgt er een testtraject. In Brussel is momenteel

een aanvraagdossier hangende.

Voorop lopen

Op termijn zullen we dus in Europa afvaltransport

alle maal in hetzelfde gecentraliseerde systeem

moeten regelen. Digitalisering is niet tegen te

houden. Als het vooruitzicht van minder administratieve

romp slomp en tijds- en efficiëntie winst

nog niet voldoende aantrekkelijk lijkt, dan misschien

wel de kans om samen met de rest van de

Vlaamse recyclage bedrijven voorop te lopen. Want

de Vlaamse dead line van 1 januari 2023 zal er

bijzonder snel zijn. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

17


GROOT ASSORTIMENT

SLOOP AANBOUWDELEN

Na jarenlang uitvoerig testen is er nu ook een ruime keuze

in aanbouwdelen voor machines tot 140 ton verkrijgbaar

bij de WERELDMARKTLEIDER in de aftermarket

HYDRAULISCHE HAMERS

SCHROOTSCHAREN

BETONSCHAREN

VERGRUIZERS

Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden tot koop of huur

‘s-Werelds grootste voorraad onderdelen vanaf

800 kg t/m 140 ton, alle merken, alle types!

OOK VERKRIJGBAAR IN

WWW.ITRBENELUX.COM - INFO@ITRBENELUX.COM - +31(0)13 808 0020


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

Kennis van zaken en een vlekkeloze

reputatie maken het verschil in

transport van recyclables

Geen afvalstroom zo complex als die van recyclables. Met al meer dan twintig jaar ervaring in de export en import van deze en andere stromen,

weet REKUPP als geen ander hoe zijn klanten langs alle klippen te navigeren. En dat begint met een uitgebreide kwaliteitscontrole. Want een vracht

die vast komt te zitten in een overzeese haven kost klanten tijd en geld in een sector waarin de marges al bijzonder nauw zijn.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Rekupp

Remant Globe Logistics en Steelduxx hebben de krachten gebundeld om

het expeditiebedrijf REKUPP, gespecialiseerd in transport van recycleerbare

materialen, te creëren. Door dit partnerschap komt het nieuwe bedrijf met

een bagage aan ervaring in logistieke niches aan de start. De missie van

REKUPP is klanten zo goed mogelijk te ontzorgen bij de import en export

van gerecycleerd materiaal over de hele wereld. “Onze manier om mee de

weg te helpen plaveien naar een circulaire economie”, legt manager Frederic

van Olmen uit. “We doen dat voor allerhande stromen, van kunststoffen tot

textiel, van papier tot rubber. Maar we houden ook voortdurend de vinger

aan de pols van wat er beweegt in de markt om nieuwe stromen in kaart te

brengen en al proactief naar oplossingen te zoeken. We kijken altijd vooruit.”

Verschil maken op het terrein

Zich onderscheiden, dat doet Rekupp met zijn jarenlange ervaring, kennis

van zaken en vlekkeloze reputatie. Zeker in de complexe wereld van

kunststoffen maakt dat het verschil op het terrein. “Precies omdat er zoveel

verschillende soorten kunststoffen bestaan in al evenveel kwaliteiten, van

scrap over regrind tot virgin grondstoffen”, voegt business development

manager Bruno Driesen toe. “Door een grondige kwaliteitscontrole

verzekeren we onszelf over welk materiaal het gaat, om het dan vervolgens

op de best mogelijke manier en aan de best mogelijke voorwaarden te

laten transporteren. Daar komt heel wat knowhow bij kijken want hoewel

er een eenduidige Europese regelgeving voor afvalstromen bestaat,

wordt die niet uniform door alle lidstaten geïnterpreteerd. Soms kan het

hierdoor voor bepaalde materiaalstromen interessanter zijn om uit havens

in andere landen te verschepen dan de dichtstbijzijnde haven in het land

van oorsprong. Dankzij onze ervaring en onze internationale contacten,

weten we perfect wat er waar verwacht wordt en wat onze klant het meeste

voordeel oplevert. ”

Inzetten op kwaliteitscontrole

Dat is vandaag allerminst een evidentie. Soms wordt er al eens een

loopje genomen met het onderscheid tussen virgin plastics en plastic

scrap. Transporteren van recyclables brengt immers extra administratieve

handelingen met zich mee. Door deze ‘cowboypraktijken’ zijn al een aantal

rederijen gestopt met het vervoeren van plastic scrap. Driesen: “Je merkt het

ook aan de controles. Staat er plastic scrap op een document waar de douane

of milieu-inspectie inzage in heeft, dan mag je je quasi standaard aan een

fysieke controle, of scanning, of documentaire controle verwachten. Het ergste

wat ons kan overkomen is dat een container ergens ter wereld geblokkeerd

wordt. Dat zorgt voor onnodige vertragingen en extra kosten voor klanten.

Daarom dat we net zo hard inzetten op die kwaliteitscontrole. Hoe beter

we de materialen kunnen identificeren, hoe beter we onze klanten kunnen

‘Reputatie is alles in deze sector.

Dat maakt ook dat we betere

tarieven kunnen afdingen’

20 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

Frederic van Olmen: “In een circulaire maatschappij wordt afval weer een grondstof. Import en export van deze materiaalstromen zal dus nog in belang toenemen.”

informeren, sensibiliseren en mogelijke problemen op voorhand uitsluiten.

Bij de minste twijfel of de recyclables wel geaccepteerd zullen worden voor

overzees transport door de lokale overheid, doe je het eigenlijk beter niet.

Daarvoor zijn de marges te klein.”

Vlekkeloze reputatie

De investering van Rekupp in tijd en middelen om die kwaliteitscontroles

waar te maken, wordt door de rederijen overigens geapprecieerd. Van Olmen:

“De mensen achter Rekupp zijn actief sinds 2001 en intussen goed bekend bij

rederijen. Dat maakt ook dat we betere tarieven kunnen afdingen. Reputatie

is alles in deze sector.” Rekupp is dan ook vastbesloten om deze strategie

in de toekomst vast te houden. “In een circulaire maatschappij wordt afval

weer een grondstof. Import en export van deze materiaalstromen zal dus nog

in belang toenemen. Al vermoeden we wel dat de focus zich zal verleggen

van vooral export naar meer import naarmate we hier in Europa een eigen

recyclage-industrie uitbouwen, wat het doel is van de EU. De transporten

tussen de verschillende Europese lidstaten zullen toenemen. Maar de

expertise die nodig is om tussen al die bomen het bos te blijven zien, zal

een vereiste blijven. Het is de basisvoorwaarde om altijd tot een oplossing te

komen die binnen de regels valt.” ❚

Zich onderscheiden, dat doet Rekupp met zijn jarenlange ervaring,

kennis van zaken en vlekkeloze reputatie. Zeker in de complexe

wereld van kunststoffen maakt dat het verschil op het terrein.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

21


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

Transport van afval

niet zonder risico’s

Alles verandert. Dat blijkt ook zo te zijn voor de waarde van afval. Waar decennia geleden alles rond afval werd beschouwd als een kost, zien

we niet alleen evolutie in de terminologie maar ook en vooral in de waardering. Hoe dichter bij de bron, hoe zwakker of negatiever de waarde.

Maar eigenlijk spreken we enkel nog van restproducten. In de verschillende verdere stappen van de behandeling van die restproducten

ontstaat een ketting van toegevoegde waarde. Recyclage is dus toegevoegde waarde. Recyclageactiviteiten brengen echter grote volumes,

logistiek en veel transport met zich mee. Daaraan zijn zeer uiteenlopende risico’s verbonden. Concrete gevallen tonen dat ongebreideld aan.

Tekst en beeld Paul-Emmanuel Casier, gedelegeerd bestuurder van Group Casier

Wat het gemakkelijkst tot de verbeelding spreekt is

het ongeval op de weg met een lading die mogelijk

toxisch is en op zich geen handelswaarde heeft.

Op de autoweg vindt een aanrijding plaats waarin

een oplegger dwars komt te botsen met andere

voertuigen. Hierdoor is de lading geschonden

en lekt zij uit de oplegger. Er zijn gewonden,

verschillende andere voertuigen zijn door de

dwarsliggende oplegger beschadigd en de lading

bevindt zich verspreid over wrakken en wegdek.

De verplichte BA-verzekering voor motorrijtuigen

zal uiteraard een flinke portie van de schade voor

haar rekening nemen: de gewonden, de schade

aan de andere voertuigen, het opruimen van

dat deel van de lading dat uit de oplegger over

de weg gelopen is … Minder vanzelfsprekend is

het lot van de trekker en de oplegger, die niet

meer rijvaardig zijn. Wanneer zo voorzien, kan

de takeling ten laste worden genomen door de

omniumverzekering van de vrachtwagen. Al zal

de politie zo goed als altijd de eerste takeling

bevelen. Zo komen we uit op het lot van de lading.

De verzekeraar BA van de vrachtwagen neemt

enkel die kosten voor zijn rekening die gemaakt

worden om het verder lekken te verhinderen

(de onmiddellijke beveiliging tegen imminente

schade). Andere kosten, zoals bijvoorbeeld het

overladen, het tijdelijk stockeren, de quarantaine,

de repatriëring en mogelijk ook de vernietiging,

zijn voor rekening van de ladingbelanghebbende

(bij vervoer voor eigen rekening) of de vervoerder

(bij vervoer voor rekening derden).

De zwellende containers

Een vergister moet een nieuwe bacteriecultuur

opstarten in zijn reactoren. Hij bestelt drie

containers actief slib die over de weg gebracht

moeten worden. Daarbij wordt het vervoer door

22 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

een derde partij uitgevoerd. Onderweg moeten

de containers overgezet worden en verblijven ze

korte tijd in een transitzone. In enkele dagen tijd

zwellen de containers en komen de zijwanden

en het dak helemaal bol te staan. De oorzaak

laat zich vermoeden: de bacteriën zijn (uiteraard)

actief gebleven, terwijl het geproduceerde gas

niet is kunnen ontsnappen. Bij het openen van

een deurpaneel van één van die containers volgt

door de grote druk een explosie en loopt de

persoon daarbij ernstige letsels op. Er komt voor

verder onderzoek en beveiliging een industriële en

tegen explosie beveiligde schaar aan te pas. De

containers worden opengeknipt, alsook de flexibags

waarin het actief slib werd vervoerd. In dit geval

heeft de lading een (beperkte) handelswaarde,

maar is er een slachtoffer gevallen en zijn grote

kosten gemoeid rond het incident: de tijdelijke

afzondering van de containers, de beveiliging van

de situatie met het openknippen, de schade aan

de 20 ft containers, het wegnemen van de lading

‘De transportverzekering is voor het vervoer

van afval, restproducten en recyclaat

uitermate relevant’

… Er is een interessante discussie te voeren over

wie de verantwoordelijkheid voor het incident

moet dragen, wanneer uiteindelijk blijkt dat voor

dit transport voor een te grote flexibag en voor een

onaangepast ontgassingsventiel werd gekozen.

Ook hier worden de kosten in eerste instantie

aangerekend aan … de ladingbelanghebbende.

De rol van de transportverzekering

De oplossing voor beide voorbeelden is uiteraard

de transportverzekering. Maar of we nu spreken

van de aansprakelijkheid van de vervoerder

(op basis van het CMR-verdrag), dan wel van

het risico van de belanghebbende, telkens stelt

zich de vraag naar de waarde van de goederen.

Die is immers voor de verzekeraar de maatstaf

voor het verlies en voor de compensatie van de

kosten. Is er sprake van onvoldoende, geen of

negatieve waarde, dan moet je met de verzekeraar

(toereikend) extra budget voor al die kosten

bedingen. De transportverzekering is voor het

vervoer van afval, restproducten en recyclaat dus

uitermate relevant én vraagt evenzeer een goede

inschatting van het risico. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

23


Meer inspiratie op

www.iedereencirculair.be

Naamloos-3 1 20-07-2021 10:17

Let's move out your recyclables.

Your secondary raw materials

such as paper, plastics, metals

and textiles have our focus.

We have many years of

experience, the knowledge and

the equipment to ensure your

recyclables reach their global

destination.

rekupp.be

info@rekupp.be

+32 3 339 40 00

Godefriduskaai 16

2000 Antwerp, Belgium


DOSSIER TRANSPORT & LOGISTIEK

DUURZAAM EN ECONOMISCH VERANTWOORD

BETROUWBAAR, VEILIG EN GEMAKKELIJK

TE HANTEREN OVERKAPPINGSSYSTEEM

Het afdekken van zowel lading als grondstoffen, compost en mestkuilen wordt steeds belangrijker. Under-cover is een product van

Versus-Omega bv., een van ‘s werelds grootste onafhankelijke producenten van schuif- en hefdaken alsook slider systemen voor de

transportindustrie. Versus-Omega, opgericht door Erik Rogiers in 2005, is gevestigd op het industrieterrein van Oudsbergen in Belgisch

Limburg en telt een 30-tal medewerkers. Versus-Omega biedt, naast de bekende schuifdaken voor truck en trailer, ook vaste en tijdelijke

overkappingen aan. Deze manueel openschuifbare oplossingen zijn verkrijgbaar voor dragende muren (bijvoorbeeld betonblokken) en

containers. De schuifdaken zijn te herkennen aan de rode trekband.

Tekst en beeld Versus-Omega

desgevallend gebruikt worden als tijdelijke overkapping, bijvoorbeeld tussen

zeecontainers, en gemakkelijk verplaatst worden. De huidige aluminium Undercover

constructie heeft een maximale breedte van 6 m.

Under-cover is een met zeildoek bekleed schuifdak systeem dat toepassing

vindt in ver schillende branches zoals industrie, land- en tuinbouw,

recyclage bedrijven … Er zijn meerdere oplossingen beschikbaar voor diverse

toe passingen: denk hierbij aan het beschermen van bouw- en andere

materialen, overdekken van mestkuilen, droog houden van grondstoffen …

Afhankelijk van de toepassing kan het dakzeil in verschillende kleuren

en/of materialen uit gevoerd worden. Zo kan bijvoorbeeld voor een brandvertragend,

uv-bestendig of voor mest dampen geschikt zeildoek gekozen

worden. Indien nodig, aan de voor- en/of achterzijde voorzien van gaasdoek

voor extra ventilatie.

Onderhoudsvrij en duurzaam

De combinatie van geanodiseerde lichtgewicht aluminium dakbogen, robuuste

Penta loopwielen en rvs rails maakt dat de Under-cover schuifdaken geen

onderhoud vergen, zeer gemakkelijk manueel te openen en duurzaam zijn. De

gepatenteerde vouwplaten zorgen ervoor dat het zeil steeds eenvoudig in één

golfbeweging opent. Het systeem is snel en eenvoudig op te bouwen en kan

Under-cover container overkappingen zijn dé oplossing

voor containers

Deze Under-cover versie is specifiek ontwikkeld voor montage op stalen

afzetcontainers. Het is dé economische, duurzame en praktische oplossing

voor diverse toepassingen zoals het beschermen/droog houden van

recyclagemateriaal, grond stoffen, overdekken van mobiele mestkuilen, en dit

zowel tijdens transport als opslag. De constructie en werking is dezelfde als

bij een vaste overkapping. Ook hier worden robuuste Penta loopwielen en rvs

rails ingezet. Echter, het verschil zit in de dakbogen van gegalvaniseerd staal.

Ook deze Under-cover is aanpasbaar aan de behoeften van de klant en het

type container. De constructie heeft een maximale breedte van 3 m.

Afdekken van steeds groter belang

Het afdekken van zowel lading als grondstoffen, compost en mestkuilen wordt

steeds belangrijker. De nationale en EU-wetgeving evolueren voortdurend

en de overheden controleren hierop steeds strenger. Laat u niet verrassen,

contacteer ons voor een passende oplossing en offerte. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

25


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

Oliefilters weer omgezet tot

bruikbare grondstoffen voor

circulaire maatschappij

Bedrijven zijn al jaren verplicht hun afvalolie te laten inzamelen en recycleren. Een goede zaak, zeker vandaag, want we moeten efficiënt

omspringen met elke druppel brandstof. Oilco zamelt echter meer dan olie alleen in. Met een hyperefficiënte installatie in Houthalen verwerkt

het oliefilters weer tot olie, metaal en papier en levert zo een flinke bijdrage tot een lagere CO 2

-voetafdruk voor zijn klanten.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Oilco ontstond uit het vroegere Waste Oil Services dat zich toelegde op de

inzameling en de recyclage van afvalolie tot substituutbrandstof. Het was

voor de helft in handen van SUEZ en voor de helft van Waalse investeringsmaatschappij

SRIW, de tegenhanger van het Vlaamse GIMV. De combinatie

van jarenlange ervaring en heel veel eigen knowhow, maakte het bedrijf

specialist in het ophalen en vervoeren van afvaloliën en andere koolwater

stof houdende afvalstromen. In 2015 plooide het zich terug op deze

inzamelactiviteiten en ging verder onder een nieuwe naam en structuur.

Toch bleef er ook een deeltje verwerking overeind: de recyclage van oliefilters.

“Omdat we uniek zijn in de Benelux met dit proces en er een markt

voor is”, vertelt business unit manager Michel Poets. “Onze site in Houthalen

bevat assets die specifiek voor dit proces zijn samengebouwd. De operatoren

hebben bovendien de nodige ervaring met zowel de te verwerken aanvoerstroom

als de geïnstalleerde assets. Het maakt dat we uiterst efficiënt zijn

in de verwerking van deze ingezamelde oliefilters tot nieuwe grondstoffen.”

6.000 ton materiaal

De synergie tussen enerzijds de inzamelactiviteiten (afvalolie en garageafval)

en anderzijds de recyclage van de oliefilters die uit garages komen

maakt Oilco tot een sterke speler in de markt. “Er zijn geen exacte cijfers

over oliefilters maar we schatten dat we zeker driekwart van de Belgische

markt bereiken. Daarnaast arriveren in Houthalen ook oliefilters uit de ons

omringende landen, het Verenigd Koninkrijk en Ierland.” In totaal gaat het

De site van Oilco in Houthalen bevat assets die

specifiek voor dit proces zijn samengebouwd.

26

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

‘We zijn op zoek naar een

gestandaardiseerde manier om

te becijferen hoeveel CO 2

-impact

bedrijven kunnen vermijden door

met ons samen te werken’

jaarlijks om ongeveer 6.000 ton aangeleverd materiaal op de vestiging in

Houthalen. Ongeveer 85% daarvan bestaat uit oliefilters, oliehoudende

doeken maken de rest van het volume uit. Mooie cijfers maar toch niet

genoeg. Sales manager Anne-Lise Anteunis. “We kijken hoe we nog meer

garages kunnen doen inzetten op een selectieve inzameling van oliefilters.

Nu beschikken nog veel werkplaatsen over slechts één container voor alle

oliehoudend afval (inclusief oliefilters). Als we nog meer oliefilters apart

zouden kunnen inzamelen, zouden we nog meer impact kunnen creëren

voor een wereld waarin we efficiënter omspringen met grondstoffen. We

hopen dat de toekomstige versie van de VLAREMA wetgeving dit verplicht

kan maken.”

Kleinere CO 2

-voetafdruk

Quasi al het materiaal dat de tailor-made machines van Oilco ingaat, komt er

weer als bruikbare grondstof uit. Minder dan 1% gaat verloren. Poets: “Net

omdat we heel hard inzetten op kwaliteitscontrole aan het begin van onze

installatie. Non-conformiteiten tussen de oliefilters kunnen immers schade aan

de assets berokkenen maar ze staan vooral hoogwaardige recyclage in de weg.

Hoe mooier de monostroom, hoe efficiënter de recyclage.” De drie stromen

die de site van Oilco in Houthalen uiteindelijk weer verlaten zijn olie (gerecycleerd

tot basisolie), metaal (gerecycleerd) en papier (substituutbrandstof voor

bijvoorbeeld cementfabrieken). “We produceren grote volumes recyclables”,

vertelt Poets trots. “Door maximaal grondstoffen te recupereren, dragen we bij

aan een gunstige CO 2

-voetafdruk van onze klanten.” Om dat duurzaamheidsplaatje

compleet te maken investeerde Oilco de voorbije jaren in zonnepanelen

om in zijn eigen elektriciteit te voorzien. “We merken dat het duurzaamheidsaspect

meer en meer begint te spelen in de maatschappij. Voor garagebedrijven

heeft het vandaag misschien nog geen prioriteit, maar we zien dat industriële

Michel Poets: “Door maximaal grondstoffen te recupereren, dragen we bij aan een

gunstige CO 2

-voetafdruk van onze klanten.”

klanten daar wel mee bezig zijn. Daarom zijn we nu actief op zoek naar een

gestandaardiseerde manier om te becijferen hoeveel CO 2

-impact ze kunnen

vermijden door met ons samen te werken”, aldus Anteunis.

Vooruit kijken

Daarnaast blijft Oilco sleutelen aan de efficiëntie van zijn processen en

betrouwbaarheid. “Het gaat om een relatief oude installatie”, licht Poets

toe. “We moeten daarom goed kunnen inschatten wanneer welke assets

te vernieuwen en welke reservematerialen zeker in stock te houden. Op die

manier willen we de komende jaren de bedrijfszekerheid waarborgen. Maar

we kijken ook al vooruit. Naar welke investeringen nodig zijn om de steeds

strenger worden wetgeving voor te blijven op vlak van bijvoorbeeld emissies.

Maar ook naar welke stromen een interessante aanvulling kunnen zijn op

onze huidige activiteiten. De elektrificatiegolf zal immers de nodige veranderingen

teweegbrengen. Gelukkig kunnen we rekenen op de ruggensteun van

onze aandeelhouders. Zij hebben een goed beeld over het afvallandschap en

welke opportuniteiten er liggen voor morgen.” ❚

In totaal gaat het jaarlijks om ongeveer 6.000 ton

aangeleverd materiaal op de vestiging in Houthalen.

Ongeveer 85% daarvan bestaat uit oliefilters,

oliehoudende doeken maken de rest van het volume uit.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 27


Naamloos-3 1 15-03-2022 15:18

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe

materie van het omgevingsrecht:

dirk martensstraat 23

8200 brugge

marlex.be

t +32 50 83 20 38

f +32 50 83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

• Bodem en materialen

• Overheidsopdrachten & -contracten

• Agrarisch recht & pacht

• Handhaving

• Onteigeningen

• Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.


Het effect van

recycled content

Al langere tijd spreken en speculeren we over ‘recycled content’. Wat zijn de effecten hiervan op kunststof recyclage? Is het invoeren van

een verplichting op recycled content nog wel nodig, nu de vraag naar recyclaat groter is dan de beschikbaarheid? Of geeft het juist stabiliteit

aan de afzetmarkt?

Tekst en beeld Van Werven

In het afgelopen jaar zagen we de afzetmarkt van plastic recyclaat volledig

veranderen: we begonnen met een overaanbod en hebben nu een tekort

aan secundaire plastic grondstoffen. De groeiende bewustwording rondom

duurzaamheid speelt hierbij een rol, maar de sterk gestegen prijs voor primaire

grondstoffen heeft ook zeker de motivatie van producenten versterkt.

Stabiele markt creëren

Door Europese maatregelen rondom het recycleren van plastic – zoals

een stort verbod, stort- en/of verbrandingsbelasting en producentenverantwoordelijkheid

– groeit het aanbod van plastic afval bij recyclagebedrijven

de komende jaren. Dat is noodzakelijk om de doel stellingen

te realiseren die we allemaal voor ogen hebben. Om de continuïteit van

plastic recyclage te waar borgen, is het belangrijk om niet alleen aan de

input zijde, maar ook aan de outputzijde een stabiele markt te creëren.

Dat bevordert het innovatie vermogen en de investerings bereidheid van

plastic recyclagebedrijven.

Effect in Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk ervaren we momenteel de effecten van recycled

content. Sinds 1 april 2022 geldt daar op meerdere plastic producten een

verplichting van 30%. Producenten die hier niet aan voldoen, moeten

belasting betalen over de primaire grondstoffen. Waar ons plastic recyclaat

tot eind 2021 nog veel naar het vaste land werd afgezet, is de vraag in

het Verenigd Koninkrijk dit jaar sterk gegroeid. De markt voor secundaire

grondstoffen was eerst sterk gelinkt aan de prijs voor primaire grondstoffen.

Nu ontstaan twee verschillende markten: beide met hun eigen kosten,

opbrengsten én schommeling in vraag en aanbod. Concurrentie in de

secundaire grondstoffenmarkt is er alleen tussen recyclers onderling en heeft

geen relatie meer met de prijs voor fossiele grondstoffen, wereldpolitiek

of veranderingen in vraag en aanbod van primaire grondstoffen. Zo zorgt

recycled content voor een stabiele markt en daarmee voor continuïteit van

plastic recycling. De enige vraag die nog overblijft is: wanneer voeren we de

verplichting op recycled content Europabreed in? ❚

‘Wanneer voeren we de

verplichting op recycled

content Europabreed in’

Peter Brughmans

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

29


Eindbestemming van 97% kunststof

verpakkingsafval in kaart gebracht

Recycleren begint met sorteren. Maar wat gebeurt er nu allemaal met selectief ingezameld bedrijfsafval? Het is de vraag waar Valipac

zich nu al een aantal jaren over buigt om de eindbestemming van, in eerste instantie bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval, in kaart te

brengen. Op die manier kan ze controleren of het materiaal ook effectief gerecycleerd en niet verbrand of gestort wordt. Een oefening waar

ze voor kunststoffen vandaag al 97% in haalt en waar ze nu een vervolg aan wil breien met papier en karton.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valipac

De Belgische bedrijven lieten in 2020 maar liefst 58 kt kunststof

verpakkingsafval inzamelen. Ongeveer 30% van het materiaal wordt door

inzamelaars rechtstreeks vermarkt naar een eindbestemming. “Een tendens

die we uiteraard van harte toejuichen. Hoe meer lokale toepassingen er zijn

voor de recyclage van kunststofafval, hoe beter. Daarom krijgen afvalophalers

een extra premie als ze binnen de Europese Unie (20 euro/ton) of binnen een

straal van 300 km (10 euro/ton daar bovenop) hun bedrijfsmatig kunststof

verpakkingsafval laten recycleren”, vertelt Jens Poelaert die binnen Valipac

verantwoordelijk is voor de traceerbaarheid. Het gros van het kunststof afval

(70%) komt echter bij traders terecht. Het transportdocument verraadt in dat

geval niets over waar het afval terechtkomt. “In 2020 ging dat om 40,5 kt.

Al sinds 2018 sluiten we daarom overeenkomsten af met traders om meer

inzicht te krijgen in die eindbestemmingen en dus de uiteindelijke recyclage

van dat materiaal.”

Uit de cartografie van Valipac blijkt dat 39% van het kunststof

afval binnen Europa verwerkt wordt. De rest vindt zijn weg naar

recyclagefaciliteiten in Turkije (24%) en Azië (37%).

Jens Poelaert: “We beseffen dat de laatste tonnen,

de moeilijkste zullen zijn om te traceren.”

30

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


Hoe meer lokale toepassingen er zijn voor de recyclage van kunststofafval, hoe beter. Daarom krijgen afvalophalers een extra premie als ze binnen de Europese Unie (20

euro/ton) of binnen een straal van 300 km (10 euro/ton daar bovenop) hun bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval laten recycleren.

Laatste tonnen wegen het zwaarst

Een grondig werk dat al veel vruchten afwerpt. In 2019 kon Valipac reeds

90% van de markt in kaart brengen door contracten af te sluiten met de

voornaamste traders, in 2020 ging het al om 97%, goed voor 55,6 kt.

“Daaruit blijkt dat 39% van het afval binnen Europa verwerkt wordt. De rest

vindt zijn weg naar recyclagefaciliteiten in Turkije (24%) en Azië (37%). Een

prestatie waar we best trots op zijn want we hebben op korte tijd bijna de

volledige keten kunnen traceren. Al beseffen we wel dat de laatste tonnen,

de moeilijkste zullen zijn”, aldus Poelaert. Maar het identificeren van de

geografische locatie alleen volstaat niet. Zo voert Valipac zelf ook audits uit

bij traders om meer garanties te krijgen. “In eerste instantie bij de traders

ter plaatse waarbij we focussen op het bezit van de nodige vergunningen en

controle uitoefenen op hun kwaliteitsmanagementsysteem en uiteraard ook

op alle vergunningen van de recycleurs waarmee ze samenwerken.”

Ter plaatse audits

Om ook die recycleurs onder de loep te nemen sloot Valipac een samenwerking

met SGS. “Een internationaal opererend bedrijf op het gebied van inspectie,

controle, analyse en certificering. SGS heeft, door zijn wereldwijde

vertegenwoordiging, kennis van de lokale wetgeving en de controleautoriteiten.

Tevens spreken hun auditors de lokale taal en zijn ze beter

geplaatst dan ons om ter plekke te controleren of het uit België geleverde

materiaal effectief gerecycleerd wordt en of dat onder de ‘broadly equivalent

conditions’ gebeurt. Dat wil zeggen dat de algemene regels rond veiligheid,

kinderarbeid, milieubescherming … gerespecteerd worden.” Vandaag werd al

34% van het tonnage bedrijfsmatig kunststof verpakkingsafval dat buiten

‘Tegen 2024 willen we van 90%

van het tonnage dat naar trading

gaat, kunnen aantonen dat alles

volledig compliant is’

Europa terecht komt aan zo’n audit onderworpen. Tijdens de inspecties

werden geen ‘major issues’ vastgesteld en werden er kleine aanbevelingen

gedaan, bijvoorbeeld om de brandveiligheid te verbeteren. Een proces dat

dit jaar verder wordt geïntensifieerd. “Tegen 2024 willen we van 90% van

het tonnage dat naar trading gaat, kunnen aantonen dat alles volledig

compliant is.”

Ook voor papier en karton

Een oefening die Valipac intussen ook begonnen is voor papier en karton.

“Een heel andere markt omdat de recyclage van papier van oudsher goed

is uitgebouwd in Europa. Er liggen lokaal meer verwerkingsmogelijkheden.

Van de 455,6 kt die in 2020 werd ingezameld, werd 70% binnen Europa

gerecycleerd en gaat slechts 30% naar traders. Op basis van de reeds

bestaande samenwerking met Valipac operatoren kunnen we op de

transportdocumenten de eindbestemming al terugvinden. Aangezien de vele

recycleurs papier en karton over een ISO-certificering beschikken, zijn audits

voorlopig niet aan de orde.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

31


STATE-OF-THE-ART RECYCLAGEOPLOSSINGEN

Slimme technologieën, robotica en zelfs artificiële intelligentie zijn de installaties van Bollegraaf Group niet vreemd. Al vele decennia is het

bedrijf met de hoofdzetel in Appingedam een absoluut toonaangevende expert én innovator in de afvalsorteer- en recyclagesector. CEO

Edmund Tenfelde vertelt over de exponentiele groei die het bedrijf doormaakt en praat ons bij over de nieuwste ontwikkelingen, zoals de

Opti-Sort sorteerunit en de unieke RoBB 2.0 sorteerrobot, die debuteert op IFAT 2022 in München.

Tekst Roel van Gils | Beeld Bollegraaf Group

Het testcentrum van Bollegraaf Group

in Appingedam.

32

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


Met meer dan zestig jaar ervaring, waarvan ruim 38 jaar op het Amerikaanse

continent, heeft Bollegraaf Group wereldwijd meer recyclage-installaties

verkocht dan al zijn concurrenten bij elkaar. “We richten ons op een breed scala

aan activiteiten, waaronder de recyclage van papier, flexibele en harde plastics”,

zegt Tenfelde. “Daarvoor hebben we in eigen huis een aantal unieke concepten

ontwikkeld, waarmee we onze klanten de beste recyclageoplossingen kunnen

bieden, zowel qua technologie als qua performantie. Een mooi voorbeeld

daarvan is de plastic recyclage-installatie die we bij SK Polymers in Roosendaal

hebben geïnstalleerd. Zowel de winstgevendheid als de kwaliteit van het

uitgaande materiaal in termen van zuiverheid, is verdubbeld.”

50% groei

De kennis en expertise van Bollegraaf Group op het gebied van plastic- en

papierrecyclage is ongeëvenaard. Tenfelde: “Behalve over een eigen R&Dcenter

en engineeringsafdeling beschikken we ook over een uitgebreide

testfaciliteit, zowel in Nederland als in Amerika. Al onze nieuwe ontwikkelingen

worden hier uitvoerig getest voordat we er de markt mee opgaan. De markt

waarin wij ons begeven, is zeer dynamisch en ontwikkelt zich in alle opzichten.

Daar gaan wij graag in mee. Een sterke focus op innovatie maakt dat we als

Bollegraaf Group zelfs nog sterker groeien dan de markt. Dit jaar verwachten

we een groei van 50% (!) te laten zien. Dat betekent dat we voor de zoveelste

keer volledig uit onze jas groeien en fors investeren in het uitbreiden van de

productiecapaciteit in Appingedam en in Emmen bij ons zusterbedrijf Lubo

Recycling Solutions. Daarnaast gaan we centraal in Europa, in de nabijheid

van een grote luchthaven, een nieuw magazijn bouwen. Dat stelt ons in

staat om binnen 24 uur tot maximaal 48 uur reserveonderdelen overal ter

wereld bij onze klanten te leveren. Het draagt verder bij aan de zeer hoge

beschikbaarheid van onze installaties.”

Edmund Tenfelde, CEO van Bollegraaf Group.

Vooruitstrevende technologieën

Plastic en papierrecyclage is volgens Tenfelde een enorme groeimarkt. “Het

is een markt waar overheden ook vol op inzetten met wet- en regelgeving.

Eén van onze nieuwste ontwikkelingen op het gebied van plastic

recyclage is de Opti-Sort sorteerunit waarbij we infrarood combineren met

luchtsorteertechnologie. Niet alleen de capaciteit wordt verdubbeld, ook

de zuiverheid die wordt behaald, is ongeëvenaard. Momenteel zijn we met

strategische partners bezig om de volgende stappen te zetten waarbij we

mechanische recyclage koppelen aan een chemisch proces om van plastic

afval secundaire grondstoffen te maken die qua kwaliteit vergelijkbaar zijn

aan virgin materialen. Voor PET hebben we reeds installaties beschikbaar,

voor LDPE verwachten we binnen nu en een half jaar met de bouw van de

eerste plant te beginnen. Daarnaast zijn we druk bezig met het aanpassen

van bestaande installaties en het bouwen van nieuwe plants met onze

vooruitstrevende technologieën om aan de laatste eisen van papierrecyclage

te kunnen voldoen en dan met name ten aanzien van zuiverheid. Vooral in

België is die wetgeving sterk aangescherpt.”

Robotica

Al meer dan twaalf jaar is Bollegraaf Group actief op het gebied van robotica.

“We hebben ondertussen de beste robot die beschikbaar is in de markt”, zegt

Tenfelde met gepaste trots. “De robot is in staat om de laatste verontreinigingen

er met de hand uit te halen en vervangt minimaal twee handsorteerders. Op

IFAT debuteert de nieuwste versie: met RoBB 2.0 gaan we nóg een stap verder.

Het is de enige robot in de markt die aan plastic verpakkingen kan herkennen

of ze voor voedsel of non-food zijn ingezet. Het geheim? Artificiële intelligentie.

Daarnaast tonen we samen met een wereldspeler op het gebied van software

hoe wij de toekomst zien van volledig geautomatiseerde en zelfregulerende

recyclingoplossingen. Graag tot ziens op onze stand.”

Bollegraaf Group staat op IFAT 2022 in Hal B5, standnummer 327/426. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

33


S T O F

TOT NADENKEN

DÉ EXPERT IN INNOVATIEVE STOFBEHEERSING

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel afvalverwerkings- en

recyclagebedrijven. Pulvi bekijkt het anders.

MISTLIJNEN

De Pulvi mistlijnen creëren een stofbarrière die op maat van de

stofsamenstelling wordt afgeregeld. Het unieke en gepatenteerde

Pulvi vernevelingssysteem werkt op lage druk (lager waterverbruik)

en er kan gebruik gemaakt worden van regen- of kanaalwater!

WATERCAPTATIE

Water nodig voor uw stofbeheersingsproject of voor andere

doeleinden? Ook voor de aanleg van regenwaterputten en / of

kanaalaansluitingen met onderhoudsarme filterinstallatie kan u

bij Pulvi terecht.

STOFNETTEN

Vaste stofzeilen zorgen voor een eerste barrière dichtbij de

bron van de stofontwikkeling. Pulvi zorgt voor 100% maatwerk.

Ook combinaties tussen verschillende soorten stofzeilen en

windbreekzeilen zijn mogelijk.

SHELTERS

NIEUW!

Een shelter geeft stof geen kans om weg te vliegen en zorgt

voor bescherming voor producten waarvoor externe opslag om

milieutechnische redenen niet aanbevolen wordt. Deze shelters zijn

verplaatsbaar en bieden oneindig veel mogelijkheden.

RIJSTOFBARRIÈRES

Om stofverspreiding door opvliegend rijstof tegen te gaan, plaatst

Pulvi vaste rijstofbarrières. Opwaaiend stof wordt zo aan de bron

bestreden.

+32 498 11 49 37

info@pulvi.be

www.pulvi.be


Openbaar onderzoek stikstofdossier opgestart

FORMULEER TIJDIG UW OPMERKINGEN

EN BEZWAREN

De Conceptnota PAS van de Vlaamse Regering zag op 23 februari het levenslicht. Volgens de Vlaamse Regering zou deze nota (ook wel het

‘stikstofakkoord’ genoemd) duidelijkheid en rechtszekerheid moeten brengen. Uiteraard wist men dat zowel het ontwerp van het PAS als

het ontwerp van het plan-MER nog onderworpen zouden worden aan een openbaar onderzoek. Ondertussen is het zo ver: het openbaar

onderzoek loopt van dinsdag 19 april 2022 tot en met vrijdag 17 juni 2022.

Tekst en beeld Marlex

‘Het is cruciaal om

deze opmerkingen

te formuleren vanuit

uw eigen ervaring,

inzicht en kennis

van uw omgeving’

In het ontwerp plan-MER wordt het ontwerp PAS

aan een milieueffectrapportage (MER) onderworpen.

Hierbij wordt nagegaan welke alternatieven

er mogelijk zijn voor het PAS, wat de te

ver wachten gevolgen zijn voor mens en milieu bij

het toe passen van het PAS en op welke manier

via het PAS aanzienlijke milieu effecten vermeden,

beperkt of verholpen worden. Op grond van artikel

4.2.11 DABM organiseert elke gemeente waar voor

het ontwerp van het plan relevant is een openbaar

onderzoek. Het PAS geldt voor het volledige

Vlaamse Gewest dus dient elke Vlaamse gemeente

een openbaar onderzoek te organiseren.

Kans om bezwaren te formuleren

Dit openbaar onderzoek biedt de mogelijk heid

aan alle belang hebbenden om zich uit te spreken

over het ont werp PAS en het ontwerp plan-MER.

Der halve kunnen alle burgers, organi saties,

advies instanties en besturen op merkingen, adviezen

en bezwaren formuleren. Het raad plegen

van de ontwerpen kan fysiek bij het Departement

Omgeving en bij uw gemeente of digitaal via

hun website. De wijze waarop inspraak reacties

ingediend moeten worden, wordt via de kanalen

van uw gemeente gecommuniceerd. Vooral de

landbouw sector heeft reeds, veelvuldig aangegeven

dat ze gehoord willen worden. De

concept nota PAS lijkt namelijk vooral hen zwaar

te treffen. Het openbaar onderzoek biedt hen

(maar ook andere stakeholders) nu de kans om opmerkingen,

adviezen en bezwaren te formuleren.

Milieutechische en juridischtechnische

bezwaren

Het is cruciaal om deze opmerkingen te formuleren

vanuit uw eigen ervaring, inzicht en kennis

van uw omgeving. Er kan voor eerst gewezen

worden op moge lijke milieu technische alternatieven

en aandachts punten. Hierbij kan óók

gedacht worden aan het formuleren van juridischtechnische

opmerkingen. Zo kunnen bedrijven,

die hun verleen de, geldige vergunningen sneller

dreigen te zien aflopen dan voorzien, vragen

stellen omtrent het rechts zekerheids beginsel.

Tevens kan aan gevoerd worden dat zaken niet

vermeld worden of zelfs ontbreken in de ontwerpen.

De afwezigheid van de beloofde socioeconomische

impact analyse kan bijvoor beeld als

bezwaar aangevoerd worden. Gezien de grote

gevolgen voor landbouw bedrijven dient zeker aangedrongen

te worden op een degelijk uitgewerkte

analyse hiervan.

Grondslag voor aanpassingen

De opmerkingen van het publiek en de adviesinstanties

worden in principe verwerkt in het

definitieve PAS. Ze zijn dus van een niet te onderschatten

belang en kunnen een grondslag vormen

voor aan passingen of aan vullingen van zowel

het plan-MER als het PAS zelf. Wenst u bezwaar

aan te tekenen tijdens het openbaar onder zoek?

Heeft u vragen omtrent de gevolgen van het

Stikstof akkoord voor uw bedrijf? Team Overheid

en Omgeving staat u graag bij met raad én daad.

Contacteer gerust een van onze experten. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

35


VERKOOP VERHUUR SERVICE

Graafmachines


Shaping the future of used materials


Ecodesign en recycled content, de

twee basisingrediënten voor een meer

circulaire kunststofeconomie

Op 25 april hield Vlaanderen Circulair haar Circular State of the Union. Hierin deed de Vlaamse administratie haar plannen

uit de doeken om van Vlaanderen tegen 2050 een circulaire economie te maken. Denuo is één van de 100 partners

die zich engageren om die plannen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Zo heeft onze federatie zich in vier van de zes

werkagenda’s geëngageerd.

Eén van die werkagenda’s beoogt een circulaire

kunststofeconomie. De weg hiernaartoe vertoont

nog heel wat knelpunten maar voor ons en onze

leden is het prioritaire knelpunt de onvoldoende

inzameling en aan voer van kwalitatieve afvalstromen

om aan de toenemende vraag aan

kunststof recyclaat te kunnen voldoen.

De vraag naar gerecycleerde kunststoffen neemt

namelijk snel toe en dit is niet langer alleen het

gevolg van de hoge olieprijzen. De toenemende

aan dacht voor duurzaamheid doet steeds meer

producenten en verwerkers grijpen naar gerecycleerde

materialen in hun productieproces. Een

evo lutie die werd ingezet door wetgevingen die

het gebruik van gerecycleerde materialen (recycled

content) opleggen en ook door de meer milieubewuste

maatschappij waarin we vandaag leven.

Bovendien beseffen ondernemingen ook steeds

meer welke verantwoordelijkheid zij dragen om een

meer circulaire economie tot stand te brengen.

Er wordt echter gevreesd dat het aanbod van

gerecycleerde materialen de stijgende vraag

niet kan volgen. Het is immers zo dat niet alle

producten en materialen die op de markt worden

gebracht ook effectief hun weg naar recyclage of

hergebruik vinden.

Tussen 2018 en 2020 heeft Denuo in opdracht

van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de

Voedselketen en Leefmilieu de recycleerbaarheid

van verschillende materiaalstromen onderzocht.

Over een periode van twee jaar werden in

totaal dertien stromen geanalyseerd. Hiervoor

werden bijna 70 inzamel- en recyclagebedrijven

bezocht om inzicht te krijgen in de sorteer- en

recyclagebarrières waarop het terrein vandaag

in de praktijk botst. De studie bracht meer dan

100 obstakels aan het licht die recycleerders

ervan weerhouden om de ingezamelde materialen

maximaal te recycleren.

Los daarvan is er ook nog steeds heel wat

kunststofafval dat niet apart wordt ingezameld,

omdat ze vanwege hun samenstelling of ontwerp

simpelweg niet recycleerbaar zijn. Kortom,

ecodesign wordt steeds meer een basisvoorwaarde

voor een circulaire economie.

Om een circulaire kunststofeconomie te bouwen,

moeten de verschillende partijen van de

kunststofwaardeketen nauwer samenwerken.

Binnen de Vlaamse Werkagenda Kunststoffen

en Chemie wil Denuo hier werk van maken door

cases op te zetten voor specifieke afvalstromen die

nu nog niet of onvoldoende worden ingezameld.

Laat dit dus een warme oproep zijn aan iedereen

in de kunststofwaardeketen die wil samenwerken

om specifieke, nog niet ingezamelde en gerecycleerde

kunststoffen, in de toekomst wel te

kunnen capteren en recycleren. Samenwerking

doorheen de keten is de sleutel tot succes!

Bruno Arts, Voorzitter Denuo (Beeld: Christophe Vander Eecken).

38 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Vlaanderen schakelt zes versnellingen

hoger met de circulaire economie:

“We moeten meer en beter recycleren”

100 Vlaamse partners tekenden op maandag 25 april 2022 tijdens de Circular State of the Union een engagementsverklaring

waarbij eenieder per domein zich officieel engageert om de circulaire transitie van de Vlaamse economie waar te

maken. Het gaat over zes concrete domeinen: circulair bouwen, innovatie via de bio-economie, circulaire chemie en kunststoffen,

meer recyclage en hergebruik in de maakindustrieën, minder verspilling in onze voedselketen en waterkringlopen.

Circular State of the Union Engagementsondertekening.

Ambitie 2030: verdubbeling hergebruik/recyclage

Tijdens de Circular State of the Union brak Vlaams minister Hilde Crevits

bevoegd voor Economie en Innovatie een lans om niet enkel meer maar

vooral ook beter te recycleren: “Vlaanderen zet alles op alles om de circulaire

economie een boost te geven. De afhankelijkheid van grondstoffen en

materialen is brandend actueel. Het toont het belang van een circulaire

economie, waarbij we eigen gebruikte materialen of afval terug omzetten

naar nieuwe materialen. Denk aan het maken van bouwtegels uit

CO 2

, bio-afbreekbare plastic uit aardappelschillen of het herstellen van

oude toestellen of onderdelen. Vlaanderen heeft heel wat bedrijven,

kennisinstellingen en middenveldorganisaties in huis met heel wat expertise,

kennis en vooral het nodige engagement! Ik wil vandaag een lans breken

om samen nog meer en beter te gaan recycleren. Het moet onze ambitie zijn

om tegen 2030 het hergebruik van onze materialen of de recyclage ervan te

verdubbelen. Vandaag zijn we al voor 21% circulair in Vlaanderen. Dat cijfer

Circular State of the Union AE ondertekend.

moet omhoog, voor ons milieu, maar ook voor onze onafhankelijkheid van het

buitenland en de tewerkstelling in onze economie.”

Doelstellingen worden concrete acties

Ook Vlaams minister Zuhal Demir onderstreept het belang van de circulaire

economie: "In een circulaire economie winnen we allemaal. [...] Er is de

afgelopen maanden door alle partners hard gewerkt om onze doelstellingen

om te zetten in concrete acties. Nu is het zaak om ze één voor één uit te rollen

op het terrein. Zo zetten we samen de stap richting een Vlaanderen waarin

we gebruikte materialen langer in de kringloop kunnen houden door volop te

kiezen voor hergebruik, reparaties en recyclage.”

Via zes werkagenda’s wordt de ambitie van een circulaire economie concreet

omgezet in acties. De werkagenda’s spelen in op zes strategische domeinen

voor Vlaanderen, zes vlakken met ruimte tot verbetering:

1. Circulair bouwen

2. Bio-economie

3. Circulaire chemie en kunststoffen

4. Maakindustrie

5. Voedselketen

6. Waterkringlopen.

Voor elk domein ligt een plan met concrete acties klaar en neemt een sterk

publiek-privaat partnerschap de handschoen op. Denuo is een van de partners

die mee zal bijdragen aan de realisatie van deze werkagenda's. Tijdens de Circular

State of the Union ondertekenden we dan ook de engagementsverklaring.

Concreet zetten we mee onze schouders onder de werkagenda's Circulaire

chemie en kunststoffen, Circulair bouwen, Maakindustrie en voedselketen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

39


Wat is er nodig om kunststoffen meer

en beter te recycleren?

De vraag naar gerecycleerde kunststoffen neemt toe. Deze evolutie is niet langer meer alleen te wijten aan de hoge aardolieprijzen,

maar ook aan het groeiend aantal producenten die inzetten op duurzaamheid en het gebruik van gerecycleerde

materialen in hun productieproces. Zij worden hierin gestimuleerd door de wetgeving, maar ook door het besef dat dit leidt

tot een beter en groener imago wat belangrijk is voor de consument die ook meer aandacht heeft voor milieubelangen.

Voor de afval- en recyclagesector treedt een nieuwe uitdaging op: de hand

kunnen leggen op voldoende kwalitatief afvalmateriaal om te recycleren

om zo aan de toenemende vraag naar recyclaat te kunnen voldoen. We

produceren met z’n allen meer dan voldoende afval, alleen wordt dit afval

niet steeds ingezameld of blijkt het ongeschikt om te recycleren en opnieuw

in te zetten.

Investeringen én ecodesign

Om de toenemende vraag naar gerecycleerde kunststoffen te kunnen blijven

invullen, zijn enkele ingrepen nodig. De recyclagebedrijven, bijvoorbeeld,

kunnen investeren in nog performantere sorteer- en recyclagetechnieken

zodat ze de inkomende kunststoffen nog meer en beter kunnen recycleren.

Maar, belangrijker nog, is de consequente toepassing van ecodesignrichtlijnen

en -principes. Ecodesign is een belangrijke voorwaarde om de recyclagegraad

te verhogen, en ook de kwaliteit van de gerecycleerde materialen te verbeteren.

Productiebedrijven dienen daarom verder gestimuleerd te worden om het

ontwerp van hun producten bij te stellen, zodat ze (beter) recycleerbaar zijn

als ze einde levensduur zijn.

Wins in industriële verpakkingsfolies

Kunststoffen komen in allerlei vormen en toepassingen op de markt. Eén van

de meest wijdverspreide toepassingen zijn de industriële verpakkingsfolies.

Volgens cijfers van Valipac vertegenwoordigen ze bijna 70% van alle industriële

verpakkingen. Om het nog concreter te maken: jaarlijks belandt zo’n 70.000 tot

80.000 ton aan industriële verpakkingsfolies op de Belgische markt.

Momenteel zijn echter 80% van alle folies gekleurd, bedrukt of beide. Goed

voor marketingdoeleinden, maar slecht nieuws voor de recyclage. Door de

toevoeging van kleur of bedrukking komen deze folies er na recyclage grijs

uit, en dat beperkt de toepassingsmogelijkheden enorm. Het is onmogelijk

om deze ‘grijze’ granulaten terug in te zetten voor dezelfde initiële applicatie.

De verpakkingssector vraagt namelijk uitsluitend transparante folies.

Een belangrijke vuistregel in ecodesign is om zoveel mogelijk te uniformiseren

in materiaalgebruik voor eenzelfde toepassing. Bij voorkeur wordt er met

één type kunststof gewerkt, zoals low density polyethyleen (LDPE) voor

verpakkingsfolies. In dezelfde toepassing nog een ander polymeer, zoals

polypropyleen, gebruiken, wordt best zoveel mogelijk vermeden omdat

ze nadien moeilijk te scheiden zijn. Er ontstaat dan een gemengde,

laagwaardigere afvalstroom.

Naast het type materiaal dient ook de dikte van het materiaal in rekening

te worden gebracht. Producenten maken tegenwoordig vaak dunnere folies

om te besparen op materiaal, dit vanwege economische en ecologische

redenen. Maar dit is niet altijd een pluspunt voor de recyclage. Een folie

dient een minimumdikte van 30 µm te behouden om nog te kunnen

worden gerecycleerd.

Een circulariteitstest zou een basisstap moeten zijn in het ontwerp van elke

kunststof toepassing, en bij uitbreiding van elk type product.

Nood aan meer ecodesign in bouwsector

Ook de bouwsector is een grote afnemer van kunststoffen, en bijgevolg ook

een belangrijke producent van kunststofafval. Ook hier valt nog veel winst te

rapen door een consequente toepassing van de ecodesignprincipes.

Bijvoorbeeld: om tegemoet te komen aan de hogere isolatienormen wordt in

lamellen van rolluiken of andere bouwmaterialen vaak polyeruthaan (PUR)

of ander isolatiemateriaal ingespoten of gebruikt men hout om deze op te

vullen. Op deze manier worden verschillende materialen samengebracht

die achteraf niet meer te scheiden zijn. Dat maakt de eventuele recyclage

ervan onmogelijk.

Een ander voorbeeld zijn raamprofielen in PVC. In dergelijke profielen wordt

vaak een korte glasvezel aan de PVC-compound toegevoegd om het profiel

extra sterk te maken. Door deze toevoeging zijn de profielen niet langer

hoogwaardig te recycleren. De glasvezel kan tijdens het recyclageproces

namelijk niet worden verwijderd. Bovendien berokkent de korte vezel slijtage

aan de recyclagemachines. Het gebruik van een lange glasvezel zou het

probleem al verhelpen aangezien deze wel kan worden verwijderd.

Productontwerp kan niet meer zonder

circulariteitstest

Kortom, als we een circulaire economie willen realiseren, dan is ecodesign

een conditio sine qua non. Een circulariteitstest zou een basisstap moeten zijn

in het ontwerp van elke kunststof toepassing, en bij uitbreiding van elk type

product. Want ooit zal een product niet meer (her)bruikbaar zijn, en dan is

het belangrijk dat er van bij het begin alles aan werd gedaan om het product

bij einde levensduur eenvoudig te kunnen ontmantelen en recycleren, om

de kostbare materialen te recupereren en in te zetten in de productie van

nieuwe toepassingen.

40 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


COVID-crisis had duidelijke impact op

productie bedrijfsafval in Vlaanderen

in 2020

Eerste daling in tien jaar

Voor het eerst in tien jaar is de hoeveelheid primair bedrijfsafval in Vlaanderen

gedaald. Bedrijven in Vlaanderen produceerden in 2020 samen zo'n 14

miljoen ton primair bedrijfsafval. In 2018 was dit nog 16,5 miljoen ton. Dat

blijkt uit cijfers die Statistiek Vlaanderen op 20 april 2022 bekendmaakte.

De daling in het primair bedrijfsafval is niet verwonderlijk, gezien de

maatregelen die in 2020 werden getroffen om de verspreiding van COVID-19

te beperken. Heel wat bedrijven werden toen gedwongen tijdelijk de deuren

te sluiten.

Drie kwart primair bedrijfsafval en secundaire

grondstoffen krijgt tweede leven

Uit het rapport van Statistiek Vlaanderen blijkt ook dat de recyclagegraad

op een zelfde hoog niveau is gebleven. In totaal ging 76% van de primaire

bedrijfsafvalstoffen en secundaire grondstoffen naar materiaalrecuperatie.

Een cijfer dat ongeveer constant blijft sinds 2012.

Slechts 3% ging rechtstreeks naar verbranding, 1% werd rechtstreeks

afgevoerd naar stortplaatsen. Het volledige rapport is beschikbaar op de

website van Statistiek Vlaanderen.

Belgische afvalverbrandingsinstallaties

vragen extra aandacht

voor veiligheid

Op 28 april werden alle vrachtwagenchauffeurs, die één van de Belgische afvalverbrandingsinstallaties binnenreden,

aangesproken op hun veiligheidsgedrag. De leden van Belgian Waste-to-Energy sensibiliseerden op de Wereldveiligheidsdag

voor valgevaar en het dragen van de correcte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Elk incident is er één te veel

Voor de tweede keer organiseerden de veiligheidsverantwoordelijken

van de Belgische afvalverbranding

installaties een sensibiliseringsactie

rond veilig heid in de storthal. Te vaak nog worden

om ver schillende – vaak heel menselijke – redenen

de regels overtreden. BW2E deelde online een videogetuigenis,

gebaseerd op waar gebeurde feiten van

een vrachtwagen chauffeur die in de stort bunker

viel door dat hij zijn voertuig, uit hoffelijk heid voor

mede chauffeurs in de hal, dichter bij de bunkerrand

had geplaatst dan was voorgeschreven.

Campagne met focus op

persoonlijk contact

Net zoals in 2021 koos BW2E voor een persoonlijke

aanpak naar de vrachtwagenchauffeurs die

afval kwamen aanleveren: een kort persoonlijk

gesprekje over de veiligheid, geflankeerd door

banners, flyers en een sociale-mediacampagne.

Twee thema’s dit jaar: het dragen van de juiste

persoonlijke beschermingsmiddelen (helm, hesje,

bril, veiligheidsschoenen) en valgevaar.

Veiligheid bestendigen

Tijdens de actie werd gemeten welke gevaarlijke

situaties zich het vaakst voordoen. Hier zal extra

aandacht aan worden besteed in de weken die

volgen op de campagne, zodat onveilige situaties

in de storthallen in de toekomst worden vermeden.

“Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen is van

levensbelang, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Daarom

zetten we vanuit Denuo graag de sensibiliseringscampagne van

BW2E onder de aandacht. Want elk incident is er één te veel”

Stany Vaes, general manager van Denuo

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

41


Twee nieuwe gezichten bij Denuo

Het Denuo-team heeft de afgelopen weken twee nieuwe collega’s mogen verwelkomen. We stellen ze graag even aan u voor.

Julie Van Der Haert.

Julie van der Haert,

Office Manager

Julie brengt zo'n twintig jaar ervaring mee

naar de federatie. In die tijd heeft ze heel wat

watertjes door zwommen, en dat mogen we in

het geval van Julie letterlijk nemen. Ze heeft

ver schillende jaren een duikschool geleid op

enkele exotische locaties.

Daarnaast heeft ze ook jarenlang voor de

Belgische ambassade in Kigali gewerkt, als

veiligheidscoördinator bij een architectenbureau

stond ze regelmatig op werven, binnen de

politievakbond leerde ze hoe de belangenverdediging

in zijn werk gaat en recent was ze aan

de slag als Office manager bij een transportbedrijf

op de luchthaven.

Kortom, Julie weet van aanpakken. En dan is ze

nog eens perfect tweetalig. Een echte aanwinst

voor onze federatie dus.

Naast deze professionele credentials injecteert

Julie ook een extra dosis energie en dynamisme in

het team. Ze is dan ook gemotiveerd om bij onze

organisatie aan de slag te gaan: "Ik wil mee de

wereld sensibiliseren en helpen verbeteren, want in

mijn internationale ervaringen heb ik meermaals

gezien welk effect een falend afvalbeleid heeft.

Bovendien maakt de huidige crisis duidelijk dat de

beschikbaarheid van grondstoffen meer en meer

problematisch wordt. Als alles opgebruikt is, rest

er enkel nog recyclage, dus dienen we hier volop

op in te zetten. Bij Denuo kan ik hier mee mijn

steentje toe bijdragen."

Megane D’anna.

Megane D’anna,

Social Funds Officer

Denuo staat in voor het beheer van de paritaire

comités en sociale fondsen voor de terugwinning

van metaal, textiel, papier en allerlei producten.

De arbeiders en werkgevers die bij deze comités

zijn aangesloten, kunnen met hun sociale vragen

voortaan terecht bij Megane D’anna.

Megane is een assistant met meer dan vijf jaar

ervaring in verschillende organisaties. Zo werkte

ze onder meer als assistente in een advocatenkantoor

en als management assistant bij een

internationaal selectie- en HR-servicesbureau. Het

afgelopen jaar werkte ze als assistente voor een

managementbedrijf voor verenigingen waar ze

zeven vzw’s administratieve en organisatorische

ondersteuning bood.

Waarom de overstap naar Denuo? “Recyclage,

circulaire economie: dat zijn voor mij de thema’s

van de toekomst. Ik geloof dan ook heel sterk

in een federatie zoals Denuo om die toekomst

mee vorm te geven. Daar wil ik graag deel

van uitmaken.”

Bij Denuo wil ze graag nieuwe kennis en vaardigheden

op doen. Daarom wekte de functie van

Social Funds Officer ook haar interesse. “Dat, en

het feit dat de jobinhoud erg aansluit bij mijn

interesses en sterktes,” voegt D’anna toe. “Ik

ben iemand die graag alles om zich heen goed

organiseert en de zaken rigoureus aanpakt. Die

eigenschappen zullen me helpen om de arbeiders

en werkgevers in onze sector correct en efficiënt te

ondersteunen in hun sociale administratie.”

Megane is op 2 mei bij ons van start gegaan. Zij

zal het beheer van de sociale fondsen de komende

jaren verder gaan uitbouwen samen met onze

juridisch adviseur Raphaëlle Pollet, die de raden

van bestuur van de sociale fondsen coördineert

en zorgt voor de juridische vertaling van de

overeenkomsten die door de sociale partners van

de paritaire comités 142 worden gesloten. Maar

eerst wordt Megane de komende vijf maanden

klaargestoomd voor haar nieuwe functie door

Marty. Zo kan Marty na al die jaren in functie

van onze sociale fondsen met een gerust hart

haar fakkel doorgeven als ze eind september op

pensioen gaat.

42 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


PRAKTISCH

30/05 -

03/06/2022

Messe München (D)

31 mei 2022

8.30 - 13.30 uur

Auditorium van

IFAPME in Gembloux

07 jun 2022

14.30 - 18.00 uur

VAC Leuven

15 jun 2022

Madrid (ESP)

15 jun 2022

09.30 - 16.00 uur

Mechelen

16 juni 2022

15.00 - 22.00 uur

BluePoint Brussel

EVENEMENT

IFAT 2022

Circular Design in Plastics

Inspiratie- en matchmakingevent:

“Van biocomponenten naar

toepassingen”

4th European Recycling

Conference

Studiedag Circulair Bouwen

Denuo presenteert ‘Work Matters’

INHOUD

Van 30 mei tot 3 juni vindt in München IFAT plaats, de internationale

vakbeurs voor milieutechnologieën en -technieken. Greenwin biedt een

compleet programma aan voor dit evenement met een focus op ‘Waste & Water

Management’ (registratie tot 31 maart).

In het kader van de Waalse strategie voor de circulaire economie ‘Circular Wallonia’

nodigen Denuo, essenscia, Inter-Environnement Wallonie, Greenwin en Plastiwin

u graag uit op het evenement “Circular Design in Plastics”. Tijdens dit event

ont dekken de economische actoren en partners van het produceren, mengen, transfor

meren, gebruiken en recycleren van kunststoffen de aanpak die speciaal voor

hen werd ontwikkeld om hen te helpen hun uitdagingen op het vlak van circulair

ontwerp, of Circular Design, aan te gaan en zo aan concurrentiekracht te winnen.

Bent u producent en wil u de omschakeling maken naar biobased? Denkt u er

bv. aan om uw bouwmateriaal van gras in plaats van beton te maken? Lijken

vegetarische hamburgers op basis van algen u wel wat? En bent u nog op zoek

naar de juiste kennis om dit te verwezenlijken? Of zoekt u gewoon inspiratie over

de mogelijkheden binnen de bio-economie? Kom dan op 7 juni naar het VLAIO

inspiratie- en matchmakingevent in Leuven.

De European Recycling Conference (ERC) is terug van weggeweest. Dit jaar zal

de ERC plaatsvinden op (14)15 juni tijdens IFEMA in Madrid, Spanje, in samenwerking

met de Spaanse recyclagefederatie FER.

Deze vierde editie van de ERC zal integraal deel uitmaken van de Internationale Beurs

voor Recyclage en Recuperatie in Madrid die meer dan 10 000 bezoekers trekt.

De droom vs de realiteit: Hoe kunnen we met zo min mogelijk afval en verspilling

van grondstoffen vastgoedprojecten realiseren? Op 15 juni organiseert

Management Producties de studiedag circulair bouwen, waarbij experts in één

dag aan de slag gaan met circulair bouwen: ze delen kennis, gaan in op valkuilen

en de geleerde lessen vanuit de praktijk.

Het juiste personeel vinden is in vele sectoren een uitdaging, niet in het minst in

het Belgische afval- en recyclagelandschap. Tijdens het evenement ‘Work Matters’

focust Denuo op tewerkstelling en alle bijbehorende aspecten. Leden van Denuo

kunnen vóór dit zomerevenement de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering

bijwonen. Afspraak op 16 juni 2022 in BluePoint Brussels!

Voor inschrijvingen en informatie over evenementen in de Belgische afval- en recyclagesector: denuo.be/agenda

RecyclePR

RecyclePR

.BE 43

.BE


VALORISATIEHAL

REDUCEERT EVENTUELE

EMISSIES TOT NUL

Door een PT filter van Keller Lufttechnik

te combineren met een actiefkoolfilter

van Desotec garandeert Lybover AIR een

maximale beperking van stof en geur.

Tekst en beeld Lybover

44

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


‘Een platenfilter van partner Keller bleek

hier de beste oplossing, aangezien het

hier om zeer fijne stofpartikels gaat’

In de valorisatiehal van waste-to-product bedrijf

Renewi in Roeselare worden organische afvalstoffen

opgemengd in bunkers met behulp van

een graafmachine. In dezelfde hal bevindt zich ook

een shredderinstallatie waarbij afval mechanisch

verkleind wordt, al dan niet onder toevoeging van

absorbentia. De manipulatie van deze afvalstoffen

en absorbentia kan voor emissies van geur en stof

zorgen. Om de eventuele impact op de omgeving

uit te sluiten zocht Renewi een oplossing op maat.

De experts van Lybover AIR realiseerden samen

met partner Desotec dit duurzaam project van

concept tot en met montage.

The Lybover way

Om emissies te vermijden is het allereerst noodzakelijk

om de valorisatiehal in onderdruk te

plaatsen. Lybover AIR identificeerde vier afzuigpunten

verdeeld over de breedte van de hal

ter hoogte van het dak. Het zwevend stof dat

voorheen in de hal bleef hangen, wordt naar

deze afzuigpunten afgezogen. Op basis van de

emissiemetingen en een uitgebreid onderzoek

van de actuele situatie kozen onze engineers voor

een PT filter met constructieve ATEX-beveiliging.

Een platenfilter van partner Keller bleek hier

de beste oplossing, aangezien het hier om zeer

fijne stofpartikels gaat. De PT filter garandeert

een emissie van < 0,5 mg/Nm³. De vuile lucht

wordt via de bovenzijde aangezogen en stroomt

vervolgens neerwaarts over de filterelementen.

Een zelfreinigende filter is essentieel voor de

continue werking van de afzuiging. De platenfilter

wordt gereinigd met persluchtpulsen waardoor

hij zijn debiet continu kan behouden. Aangezien

het afgezogen stof mogelijks explosiegevaarlijk

is, werden ook de gepaste ATEX-componenten

aangewend, zodat er geen explosie gecreëerd kan

worden in de filter. Door het hoge filterrendement

wordt de actiefkoolfilter nauwelijks belast met

stofpartikels. De actiefkoolfilter elimineert in een

laatste stap de geuremissies.

Aandacht voor leidingwerk

Bijzondere aandacht werd ook besteed aan de

uit voering van het leidingwerk. Vanwege de

wisse lende samenstelling van de afgezogen

stof partikels werd het leiding werk voor zien in

warm bad gegalvaniseerd plaatmateriaal. De volledige

project voorbereiding, montage werkzaamheden

en inbedrijf name werden uit gevoerd door

Lybover AIR. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 45


‘T IS GROEN EN

‘T HEEFT MAAR

WEINIG AFVAL?

KERMIT DE KWITTER

Kies vanaf nu voor

herbruikbare producten

wanneer dat kan


EEN NIEUWE GENERATIE :

SENNEBOGEN 835 G HYBRID

Met deze nieuwe versie van de populaire 835, heeft SENNEBOGEN het meteen aangedurfd

om een absolute allrounder in intern transport te ontwerpen. Met uitrustingslengtes tot 20m is

de machine gericht op toepassingen in schroot- en houtverwerking en havenwerkzaamheden.

Zoals gebruikelijk maakt het modulaire principe van SENNEBOGEN maatwerk mogelijk met

behulp van talrijke onderstelvarianten; van mobiele onderwagens tot rupsen en stationaire

oplossingen.

www.smt.network


DOSSIER PFAS VERVUILING

PFAS-vervuiling: hoe ver staat

het en wat komt eraan?

De vervuiling op de 3M-site in Zwijndrecht bracht de bal aan het rollen. Sindsdien doet Vlaanderen er alles aan om de omvang van de PFASvervuiling

in kaart te brengen en werk te maken van concrete oplossingen. Als opdrachthouder voor de aanpak van de PFAS-verontreiniging

praat Karl Vrancken ons bij over welke impact dit zal hebben op de recyclagesector.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan

6.000 chemische stoffen. Sinds 2006 probeert

de Europese Unie het gebruik ervan aan banden

te leggen, omwille van de impact die ze kunnen

hebben op het milieu en op de gezondheid van

de mens. PFAS stapelen zich op in het menselijk

lichaam (voornamelijk door voeding, het drinken

van verontreinigd water en stofingestie) en breken

enorm traag af. Afhankelijk van de toxiciteit kan

PFAS de hormoonbalans en leverfunctie verstoren

of zorgen voor een beperking of ontregeling van

de immuniteit. “Daarom is het van belang om snel

zicht te krijgen op waar de risicovolle gebieden

zich bevinden. We focussen ons daarbij op de

industrie, waar PFAS geproduceerd of gebruikt

wordt en de oefenterreinen van de brandweer.

PFOS en PFOA werden tot 2010 immers gebruikt

in bepaalde (vooral industriële) types blusschuim.

Ook nu nog bevat blusschuim dat gebruikt wordt

bij oliebranden PFAS. In derde instantie komt

ook afvalverwerking in het vizier. Stortplaatsen,

waterzuiverings- en afvalverbrandingsinstallaties

En de rest van Europa?

PFAS-vervuiling beperkt zich helaas niet

tot Vlaanderen. Het onderzoek dat hier

nu gebeurt wordt met argusogen in heel

Europa gevolgd om te zien welke lessen

men kan trekken. “Er was in Nederland naar

aanleiding van de vervuiling bij 3M bijvoorbeeld

ongerustheid over de Westerschelde.

Intussen gebeurt er heel veel aan communicatie

over het onderzoek. Daarnaast doen

we actief aan kennisuitwisseling, want de

inzichten die al dat onderzoek in Vlaanderen

oplevert, kunnen ook elders van

toepassing zijn en vice versa.”

verwerken PFAS-houdende materialen.” Dat de

sense of urgency gewijzigd is heeft alles te maken

met voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. De

toegelaten waarden voor PFOS in bodem en grondwater

zijn in twaalf jaar tijd net geen duizend keer

verstrengd. “Wat vroeger matig verontreinigd

was, is vandaag zwaar verontreinigd. Op 19 april

2022 hebben we zelf de toetsingswaarden voor

bodemverontreiniging nog naar beneden bijgesteld

tot 3,8 µg/kg ds en 110 µg/kg ds voor PFOS

in respectievelijk woonzones met groententuinen

en industriegronden.”

Inventarisatie risicogebieden

De inventarisatie van de terreinen waar brandweeroefeningen

gehouden werden of waar grote

branden bestreden zijn, is inmiddels afgerond. Op

al deze sites worden stalen genomen die geanalyseerd

moeten worden. “Alle informatie uit die

analyses wordt samengebracht in een interactieve

kaart die wekelijks een update krijgt. Uit voorzorg

nemen we een perimeter van 100 m rond

de site, waar burgers uit voorzorg onder meer

het advies krijgen om zelf geteelde groenten met

mate te consumeren en ook geen eieren van eigen

kippen te eten. Dit zijn zogeheten no-regret maatregelen.

Blijkt dan uit verder bodemonderzoek dat

er zich een groot of acuut risico voordoet, dan

kunnen verdere veiligheidsmaatregelen getroffen

worden. Maar de kaart toont intussen ook al

heel wat groene vlekjes, dat is goed nieuws. Dat

zijn gronden zonder verontreiniging.” In de rode

cirkels is echter verder bodemonderzoek nodig

om de graad van de vervuiling vast te stellen.

“Er zal de komende jaren extra capaciteit bij

moeten komen om al die gronden te kunnen

reinigen. Fysico-chemische reiniging in eerste

instantie, maar we zullen ook een beroep moeten

doen op innovatieve technieken om alles weer

veilig te krijgen.”

Er zal ook moeten onderzocht worden in hoeverre PFAS in bouw- en sloopafval terechtkomt en

wat we daar kunnen doen om het risico op verdere verspreiding te beperken.

Waakzaamheid voor

recyclagesector

Werk aan de winkel voor de sector dus, maar

tegelijkertijd moet ze waakzaam blijven. Via

compostering en vergisting kunnen er immers

ook in recyclagecentra verhoogde waarden terug

te vinden zijn. “Gezien de zeer variabele samenstelling

van GFT in functie van de locatie en het

48 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER PFAS VERVUILING

seizoen, is het niet evident om daar cijfers op te

plakken. Daarom ligt er een voorstel op tafel voor

een tijdelijk normenkader van 15 µg / kg ds voor

PFOS. Aangezien deze recyclaten op hun beurt

weer in het milieu terechtkomen, bijvoorbeeld

als bodemverbeteraar, lijkt het ons aangewezen

om de nodige voorzichtigheid in te bouwen om

de uitloging naar de bodem te beperken.” Dat is

niet de enige recyclagestroom die vatbaar is voor

PFAS. Er zal ook moeten onderzocht worden in

hoeverre het bijvoorbeeld in bouw- en sloopafval

terechtkomt en wat we daar kunnen doen om

het risico op verdere verspreiding te beperken.

Het verhaal rond PFAS is volgens Vrancken vergelijkbaar

met het verhaal rond zware metalen.

“We moeten net als voor de zware metalen een

nieuwe manier vinden om met deze organische

moleculen om te gaan. In risicoanalyses zullen we

niet alleen moeten kijken naar de toxiciteit en bioaccumulatie,

maar ook naar de persistentie en de

mobiliteit van deze stoffen.”

Wat nu?

“De voorbije maanden bestonden vooral uit het

in kaart brengen van de risicogebieden en het

verzamelen van zoveel mogelijk kennis. Het is

nu tijd voor actie. In Willebroek wordt al volop

gesaneerd. In Zwijndrecht ligt een saneringsplan

op tafel voor de woonzone. Ook voor de industriesite

en de Oosterweelwerf moet zo’n plan

opgezet worden. In overleg met alle stakeholders

kunnen we dan tot een juiste aanpak en fasering

In de rode cirkels op de interactieve PFAS kaart van Vlaanderen is er verder

bodemonderzoek nodig om de graad van de vervuiling vast te stellen.

te komen. De inventarisatie die gebeurde moet

nu ook beginnen leiden tot gerichte communicatie

naar burgers over wat de risico’s zijn.

Daarnaast zullen we kijken hoe we de normen

gradueel kunnen verstrengen. Ten slotte hoop ik

dat ook de industrie zich actief schaart achter het

uit faseren van PFAS. We willen ook die bedrijven

begeleiden om op zoek te gaan naar alternatieven.

Een noodzaak als we naar een duurzame

wereld willen evolueren.” ❚

PFOS en PFOA werden tot 2010 gebruikt in bepaalde

(vooral industriële) types blusschuim. Ook nu nog bevat

blusschuim dat gebruikt wordt bij oliebranden PFAS.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

49


CREATING A

WORLD OF

DIFFERENCE

KOM ONS BEZOEKEN OP ONZE STAND TIJDENS DE IFAT-BEURS IN MÜNCHEN!

Wanneer? IFAT is gepland van 30 mei - 3 juni

Waar? Hal B5, standlocatie 327/426

Niet te missen:

Onze intelligente en geautomatiseerde

recyclingoplossingen

Entree ticket nodig? Contacteer ons!

Voor meer informatie over de

Bollegraaf Groep:Bezoek onze nieuwe website

Mis onze laatste vacatures

niet

www.bollegraaf.com


DOSSIER PFAS VERVUILING

Voor het reinigen van verontreinigd grondwater zijn sorptie op actief kool, het toepassen van ion-uitwisselingsharsen en flocculatietechnieken het meest courant.

WORKSHOP ROND INNOVATIEVE

SANERINGSMOGELIJKHEDEN

Vlaams PFAS-opdrachthouder prof. Karl Vrancken organiseerde eind april, samen met het Instituut voor Milieu en Duurzame Ontwikkeling

van de Universiteit Antwerpen, Ondernemers Vereniging Bodemsaneerders vzw (OVB), Zwijndrecht Gezond en OVAM een workshop over de

saneringsmogelijkheden van PFAS-hotspots. Dit initiatief moet mee leiden tot de oplossing voor de PFAS-verontreiniging op de Oosterweelwerf

en op alle vervuilde sites in Vlaanderen.

Tekst Universiteit Antwerpen | Beeld iStock

De workshop bracht specialisten samen uit de

sanerings sector, de academische wereld, de overheid

en het middenveld om vanuit multi disciplinair

oogpunt naar mogelijke oplossingen te kijken voor

PFAS-verontreinigingen. Na een voor stelling van

verschillende bestaande en innovatieve saneringstechnieken

gingen de sprekers na wat de toepasbaarheid,

de uit dagingen en de drempels zijn in

verschillende scenario’s. Met andere woorden: wat

zijn voor de verschillende verontreinigings situaties

de best mogelijke technieken?

Saneringstechnieken

Uiteraard is het gebruik van PFAS-houdende

producten verminderen de beste preventieve

maatregel, maar er bestaan ook opties om

PFAS uit de vervuilde bodem te verwijderen:

de grond zeven en wassen (fysicochemisch

reinigen), de PFAS laten opnemen door

planten (fytoremediatie), de verontreiniging

stabiliseren om de verspreiding van PFAS te

beperken en het uitspoelen of vernietigen van

de PFAS in de bodem (thermische desorptie).

De fysicochemische reiniging is de meest toegepaste

saneringstechniek in Vlaanderen. Voor

het reinigen van verontreinigd grondwater zijn

sorptie op actief kool, het toepassen van ionuit

wisselings harsen en flocculatie technieken

het meest courant. Aan Vlaamse universi teiten

worden nieuwe, meer actieve adsorptie middelen

ontwikkeld. Tijdens de workshop stelden experten

een aantal innovatieve, maar ook enkele eerder

klassieke sanerings technieken voor, zowel wat het

saneren van water- als grondpartijen betreft. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

51


DOSSIER PFAS VERVUILING

• OVB, Boskalis – fysicochemische reiniging

• Inopsys – mobiele installatie voor

waterbehandeling door adsorptie

• Regenesis – bodeminjectie van colloïdale

actieve kool – Plumestop

• B&R/UHasselt – fytoremediatie

• Greensoil – in situ of ex situ spoeling met

biopolymeren

• WeGroSan/TRS Europe – conductive heating

• iFlux – monitoring van PFAS-pluimen via

passieve sampling

De technieken werden afgetoetst op hun toepasbaarheid

in twee scenario’s: enerzijds voor landelijk

en stedelijk wonen betreft, waarin kleine oppervlaktes

in bodem en grondwater verontreinigd

zijn, anderzijds voor industrieel verontreinigde

sites met hoge concentraties en echte hotspots.

Nood is hoog

De huidige grondwasinstallaties in Vlaanderen

kunnen opgeschaald worden tot een capaciteit van

meer dan 600.000 ton/jaar, deze fysicochemische

processen halen een reinigingsefficiëntie van 95

tot 99%. De saneringsnood in Vlaanderen reikt

verder dan de gronden van de Oosterweelsite en

in de omgeving van 3M. Uiteraard gaat het daar

om een bijzonder grote hoeveelheid. Zeker nu de

uitspraak van de Raad van State (19/04/2022)

over de Oosterweelwerf een significante impact

zal hebben op de hoeveelheid te saneren grond.

Het maakt de noodzaak om te zoeken naar

innovatieve processen die deze capaciteit kunnen

versterken alleen maar groter en relevanter.

PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken: “De huidige

sanerings capaciteit en -mogelijkheden zullen

wellicht niet toereikend zijn voor de groter

wordende Vlaamse noden. Daarom bestuderen

we welke bijkomende sanerings technieken een

realistische meerwaarde bieden. Het is vanuit die

optiek dat de workshop zo belangrijk is. Dit moet

het vertrekpunt zijn voor het uitbouwen van een

robuuste saneringsstrategie voor heel Vlaanderen.

In plaats van te kijken naar wat niet kan, willen

we samen overleggen en vooruitkijken hoe

innovatieve saneringstechnieken een belangrijk

deel van de oplossing kunnen zijn.”

Minder verontreiniging is mogelijk

De conclusie na afloop van de workshop was

duidelijk. Het idee dat de saneringsoperatie quasi

onmogelijk is, moeten we achter ons laten. “Er

blijven natuurlijk nog een aantal knelpunten,

maar bestaande installaties en innovatieve

technieken zullen zeker voor de nodige bijkomende

capaciteit zorgen”, zegt Vrancken.

“De sector heeft duidelijk aangetoond dat de

saneringscapaciteit opgeschaald kan worden bij

de bestaande installaties. Daarbij gaat het over

het ontgraven van gronden en de fysicochemische

reiniging, de belangrijkste sanerings opties voor

woon zones. Bovendien zullen een aantal innovatieve

technieken - die soms nog in een pilootfase

zitten en waar nog bijkomende ontwikkeling

nodig is – waardevol zijn, vooral met het oog op

verontreinigde industriële sites.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

53


DOSSIER PFAS VERVUILING

CAPACITEIT TOT 500.000 TON GROND PER JAAR

INVESTERING IN GRONDRECYCLAGECENTRA

VOOR REINIGEN PFAS-HOUDENDE GROND

DEME Environmental, de milieutak van de DEME Group, en industriële dienstverlener Mourik gaan bijkomend investeren in hun

grondrecyclagecentra in Kallo in de Antwerpse haven en in Heusden-Zolder om het reinigen van PFAS-houdende grond mogelijk te maken.

Met de investering in Kallo zullen DEME en Mourik 300.000 ton PFAS-verontreinigde grond per jaar kunnen reinigen. Ook op de site in het

Limburgse Heusden-Zolder wordt geïnvesteerd in de bouw van een fabriek voor de reiniging van PFAS-houdende grond met een capaciteit

van 200.000 ton per jaar. De totale bijkomende investering op de twee sites bedraagt 7 miljoen euro.

Tekst DEME | Beeld DEME en Grond Recyclage Centrum

Het reinigingsprocedé werd de voorbije periode

dermate op punt gesteld zodat alle PFAS uit

vervuilde grond kan worden gehaald. “Dit gebeurt

via een zogenaamde grondwassingstechniek

waarbij PFAS van de grond naar water wordt

overgebracht. Vervolgens wordt de PFAS

door middel van speciale filters uit het water

gehaald. De PFAS die in die filters achterblijft,

wordt ten slotte bij gespecialiseerde bedrijven

bij hoge temperaturen vernietigd en omgezet

in onschadelijke producten”, legt Dirk Ponnet,

algemeen directeur bij DEME Environmental ,

uit. “Alle PFAS die aanwezig is in de aangevoerde

grond wordt op die manier effectief verwijderd.”

Ondertussen werden de resultaten onderworpen

aan onafhankelijke studies die het succes van

deze manier van werken bevestigen. Ook OVAM is

overtuigd van de degelijkheid van deze techniek.

Met de investering in Kallo zullen DEME en

Mourik 300.000 ton PFAS-verontreinigde

grond per jaar kunnen reinigen.

54 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER PFAS VERVUILING

Grond Recyclage Centrum

Het ‘Grond Recyclage Centrum’ werd als

allereerste grond reinigings bedrijf in Vlaanderen

opgericht in 1993 in de Antwerpse

haven door DEME Environmental (70%)

en Mourik (30%). Sinds de start in Kallo

werd er ruim 6 miljoen ton grond gereinigd.

In 2008 werd in Heusden-Zolder aan

het Albertkanaal een tweede vestiging

geopend in samenwerking met de familie

Govaerts. Daar werd reeds 1,5 miljoen ton

grond gereinigd.

Krachten bundelen

DEME werkt al langer aan oplossingen voor

de reiniging van PFAS-houdende grond. Zo

bracht het bedrijf in samenwerking met

ingenieursbureau Tauw in 2020 al een oplossing

op de Nederlandse markt voor het kostenefficiënt

en duurzaam reinigen van PFAS-verontreinigde

grond. Ook Mourik heeft al ruime ervaring met

de problematiek, onder meer door de bouw en

exploitatie van waterzuiveringsinstallaties voor

PFAS-houdend grondwater. Mouriks onderzoek

naar reinigingstechnieken voor PFAS-houdende

grond en grondwater van de voormalige Opel

site in Antwerpen resulteerde in een full-scale

installatie bij de bodemsaneringswerken. “Mourik

biedt bijgevolg oplossingen voor tal van PFASgerelateerde

problemen. Mourik zuivert PFAShoudend

grondwater, draagt zorg voor de

verwerking van PFAS-houdende afvalstoffen en

decontamineert PFAS-houdende blussystemen.

De reiniging van PFAS-houdende gronden in

ons grondrecyclagecentrum sluit hier perfect op

aan”, aldus Ronny Bertels, algemeen directeur –

bestuurder van Mourik n.v. ❚

PFAS

PFAS is de verzamelnaam voor meer dan

6.000 chemische stoffen waarin onder andere

een combinatie van fluorverbindingen

en alkylgroepen voorkomt. Ze komen niet

van nature voor in het milieu. Het gebruik

ervan is sinds 2006 aan banden gelegd

door de EU. PFAS zijn bestand tegen hoge

temperaturen en zijn water-, vuil-, en vetafstotend.

Daarom worden ze veel gebruikt

in industriële toepassingen en consumentenproducten.

Denk aan de antiaanbaklaag

in pannen, cosmetica, textiel, brandblusschuim,

schoonmaakmiddelen of smeermiddelen.

De gezondheidsrisico’s variëren

naargelang de onderzochte soort PFAS.

DEME werkt al langer aan oplossingen voor de reiniging van PFAS-houdende grond

Sinds de start in Kallo werd er ruim 6 miljoen ton grond gereinigd.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

55


EVENT WOMEN IN RECYCLING

“DOE UW BOTTEN AAN”

Who run the world? Girls. Toen het door de boxen schalde tijdens het event Women in Recycling, leek het ook wel even alsof ze misschien niet

de wereld maar dan toch wel de recyclagesector overgenomen hadden. De volle zaal in Bluepoint Agoria was het beste bewijs dat er iets aan

het veranderen is. Dat het mannenbastion van weleer stilaan begint plaats te maken voor een diverse en inclusieve sector. Een evolutie aan

de horizon dus waarvan afscheidnemend OVAM voorzitster Henny De Baets zeker een aantal pluimen op de hoed mag steken.

Tekst en beeld Valérie Couplez

De recyclagesector is een onmisbare pijler van de economie geworden. Een

thema waar Nathalie Brunelle (projects management director Renewi), Julie

Lietaer (CEO European Spinning Group) en Sylvia Meekers (directrice générale

IEW) tijdens een panelgesprek dieper op ingingen. Ze lieten hun licht schijnen

over de evoluties van de voorbije jaren en hoe zij de sector hebben zien veranderen

en vervrouwelijken. Meekers: “De sector leverde de voorbije jaren enorm

veel inspanningen om nieuwe technieken te integreren. Technieken die hen

in staat stelden om steeds verder te gaan in recyclage en hergebruik. Om de

volgende stappen te zetten naar een circulaire wereld, zullen we die principes

nu al moeten meenemen bij het ontwerp van producten.”

Van 5% vrouwen naar …

De coördinatie was in handen van Alexia Bertrand (fractieleidster voor MR in

het Brussels Parlement). Ze stelde vast dat vrouwen slechts 5% van de jobs

Julie Lietaer (European Spinning Group): “Er zijn nog steeds veel vooroordelen,

maar de jonge generatie die eraan komt, wil verandering.”

Sylvia Meekers (IEW): “De sector leverde de voorbije jaren enorm veel

inspanningen om nieuwe technieken te integreren.”

56 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


in de recyclagewereld innemen. Ze polste de vrouwen op het podium naar

waarom het zo belangrijk is dat ook vrouwen hun rol spelen in de recyclagesector.

Brunelle: “Dertig jaar geleden waren vrouwen nog een unicum in de

sector. Ik had slechts één vrouwelijke collega. Dat is jammer want we zien

nu dat wanneer mannen en vrouwen samenwerken, er net sterkere teams

ontstaan. Daar moeten we meer op inzetten, zonder in quota’s te denken.

Het moet in de eerste plaats gaan om competenties.” Lietaer vatte het als

volgt samen: “Denken in ecosystemen is eigenlijk een eerder vrouwelijke

eigenschap. Dat is tevens de weg van de circulaire economie en dat maakt

ons ook sterk gewapend om daaraan mee te bouwen. Er zijn nog steeds veel

vooroordelen, maar de jonge generatie die eraan komt, wil verandering. En

dat stemt me hoopvol.”

Durven ondernemen, praten en dromen

Bertrand polste de deelnemers aan het panelgesprek ten slotte naar tips op

basis van hun eigen ervaring voor iedereen in het publiek. “Durf ondernemen

en innoveren. We moeten als vrouwen evengoed kunnen doen wat we willen.

Waarom zouden we geen ingenieur mogen worden? We moeten voor onze

eigen competenties staan”, liet Meekers optekenen. Brunelle riep de aanwezige

vrouwen dan weer op om te praten over situaties die niet door de beugel

kunnen. “Ik ben er zelf ook mee geconfronteerd. Je moet er durven over praten

om verandering teweeg te kunnen brengen, om er een einde aan te stellen. Niet

alleen voor jezelf, maar tevens voor de andere vrouwen die volgen.” Het laatste

woord was voor Lietaer: “Droom, hoop maar doe vooral uw botten aan. Verandering

begint met kleine stapjes. Begin eraan en kijk wat je zelf kan veranderen.

En doe dat met nog meer aandacht voor diversiteit en een open communicatie.

Afscheid van Henny De Baets

Na veertig jaar actieve dienst, kreeg De Baets een passend eerbetoon

tijdens Women in Recycling. Ze mocht ook zelf nog haar licht laten

schijnen over de afvalsector. “Toen Vlaanderen in 1981 resoluut de kaart

trok van een ver nieuwend afvalbeleid, met de oprichting van OVAM als

gevolg, stond niemand op de banken te applaudisseren. Integendeel,

broodroof werd er geroepen. Toch is het net dat wettelijk kader dat die

schakels van innovaties in gang gezet heeft die Vlaanderen tot recy clagekampioen

maken. De doelstelling waren ambitieus, jazeker, maar met

een gefaseerde aanpak over jaren, zodat de nog prille sector recht- en

investeringszekerheid kreeg.” Het leidde telkens tot nieuwe opportuniteiten,

nieuwe ontwikkelingen en een visie waarin afval meer en meer

een grondstof werd. “Toch mogen we nu niet op onze lauweren rusten.

Er zal durf en ondernemerschap nodig zijn om die koppositie in Europa

vast te houden. En daar is het moment rijp voor. De coronapandemie en

de oorlog in Oekraïne hebben de grondstoffenproblematiek op de kaart

gezet. De circulaire weg, met zijn korte ketens, biedt de uitweg. Laten we

die bewandelen.”

Wat sterke vrouwen vermogen

De Baets wil dat in die nieuwe recyclagesector iedereen gelijke kansen

krijgt. “Bij OVAM is de balans intussen omgedraaid. Er werken nu 60%

vrouwen, ook in leidinggevende functies en dat zonder quota of maatregelen.

Ze staan er elke dag als betrouwbare en competente medewerkers

en tonen op hun beurt aan hun dochters wat sterke vrouwen allemaal

kunnen realiseren.” ❚

Tijdens een geanimeerd panelgesprek lieten Nathalie Brunelle, Julie Lietaer en

Silvia Meekers hun licht schijnen over de sector. Alexia Bertrand modereerde.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

57


www.modulobloc.com

FLEXIBEL STAPELEN EN BOUWEN

VOOR AFVALVERWERKINGS- EN

RECYCLAGEBEDRIJVEN

Betonnen stapelblokken zijn ideaal voor het scheiden van gemengd afval.

De blokken worden gebruikt voor o.a. voor het stockeren van materialen in

bulk, opslagboxen, zoutloodsen of bij recyclageparken. Moduloblokken zijn

eenvoudig te stapelen zonder gebruik van cement of bevestigingsmateriaal.

80x80x160 cm

60x60x160 cm

Modulobloc by CBS Beton • Hooiemeersstraat 8, B-8710 Wielsbeke

T +32 56 61 75 37 - F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com

NPK

Powerbooster

Werk beter met de NPK Powerbooster(s)

Meer

productie

Minder

brandstof verbruik

Lage input van

graafmachine

Kleinere

graafmachines

Snelle

cyclestijden

Meer info

Of ga naar

demtech.eu/npk-powerbooster


VROUW IN DE KIJKER

“ZE WETEN DAT IK IN HETZELFDE SCHUITJE GEZETEN HEB”

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een plaats

in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw uit de sector

aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. De slogan van familiebedrijf Lammertyn luidt ‘net iets meer in afvalbeheer’. Een

houding die ook Sabine Lammertyn typeert die instaat voor de planning van 30 chauffeurs en laders vanuit de site in Beveren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lammertyn – Ortessa

‘Een week vooruitkijken

en plannen is schier

onmogelijk. Je komt

steeds voor verrassingen

te staan’

De slogan van familiebedrijf Lammertyn luidt ‘net iets meer in afvalbeheer’. Een houding die ook Sabine Lammertyn typeert die instaat voor de planning.

Wie zegt planning, die zegt bijsturen. “Mijn job bestaat erin te zorgen

dat de ophaling van het afval bij klanten en de verwerking op de site zo

vlekkeloos mogelijk verloopt. Een week vooruitkijken en plannen is echter

schier onmogelijk. Je komt steeds voor verrassingen te staan, die vragen om

aanpassingen. We hebben het geluk nog over een tweede site te beschikken

in het Gentse, waardoor we net iets flexibeler kunnen schakelen om zo

goed mogelijk aan wensen van klanten of verzuchtingen van medewerkers

tegemoet te komen. En als het moet, kruip ik zelf nog achter het stuur van

de vrachtwagen.”

Wederzijds respect en begrip

Dat Sabine altijd paraat staat om bij te springen levert haar het nodige

respect en begrip op van het team van chauffeurs en laders. “Vroeger reed ik

zelf voortdurend met de vrachtwagen rond. Ze weten dus dat ik in hetzelfde

schuitje gezeten heb en voor dezelfde uitdagingen stond. En dat ik ook nu

nog geen schrik heb om mijn handen uit de mouwen te steken. Het mag

dan een mannenwereld zijn, ik kom heel goed met ze overeen door het

wederzijds vertrouwen dat na al die jaren ontstaan is. Al kunnen we ook wel

eens zagen tegen elkaar”, voegt ze er met een knipoog aan toe.

Zelf voor kiezen

Tijdens de zomermaand heeft ze overigens nog een extra medewerker

om aan te sturen. Dan komt zoon Milan vakantiejob doen als lader. “Niet

uit verplichting omdat het een familiebedrijf is. Neen. Hij geniet ervan:

afwisselend werk in de buitenlucht … Net zoals ik vroeger ook met mijn hart

voor deze sector gekozen heb. Afvalbeheer speelt een cruciale rol om het

milieu te beschermen en onze toekomst veilig te stellen. En dat ik daarbij

kan samenwerken met mijn broer is bijzonder fijn.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

59


DOSSIER VEILIGHEID

INTELLIGENTE BRANDDETECTIE

DETECTIE BIJ DE BRON,

VOOR HET TE LAAT IS

Brandbeveiliging wordt steeds belangrijker voor recyclagebedrijven. Araani, opgericht in 2014, is een Belgisch bedrijf dat gespecialiseerd

is in video-analysesystemen voor de bescherming van gegevens, eigendommen en personen. Het bedrijf, dat al bekend is om zijn intelligente

Video Fire Recognition oplossingen, heeft nu een camera ontwikkeld die zowel rook als vlammen kan detecteren: FireCatcher ® Camera.

Pieter Claerhout, algemeen directeur van Araani, vertelt ons er meer over, met speciale aandacht voor de recyclagesector.

Tekst Luc Ophals | Beeld Araani

FireCatcher ® Camera is een gepatenteerde, betrouwbare, vroegtijdige

rook- en vlamdetector voor kritische omgevingen. FireCatcher Camera

bestaat uit een Axis camera met daarop het analysealgoritme FireCatcher ®

geïnstalleerd. Het verwerkt video in real time, op de camera zelf. FireCatcher

Camera detecteert rook en/of vlammen en integreert naadloos met uw

videobewakingssysteem en brandmeldcentrale om vroegtijdig te kunnen

waarschuwen. Visuele verificatie van het camerabeeld maakt het mogelijk

om het gevaar in te schatten en snel te reageren. FireCatcher Camera biedt

dubbele detectie, aangezien de camera gecertificeerd wordt als rookdetector

én als vlamdetector.

Rookontwikkeling in een recyclagecentrum.

Brand in een gebouw voor papierrecyclage.

Voordelen van onafhankelijk gecertificeerde

rook- en vlamdetectie

Het is algemeen bekend dat traditionele rookdetectoren ondoeltreffend

kunnen zijn, omdat ze traag zijn of te veel valse alarmen geven als gevolg

van stofontwikkeling in de omgeving. Traditionele branddetectoren moeten

echter in contact komen met hitte of rook om geactiveerd te worden. Maar

tegen de tijd dat dit gebeurt, kan het te laat zijn. Dat geldt niet voor de

FireCatcher Camera. "Neem nu het voorbeeld van een recyclagebedrijf: de

regelmatige bewegingen van de bulldozers die de shredders laden, zullen

onvermijdelijk stof doen opwaaien, veel stof, dat de werking van traditionele

rookdetectoren zal verstoren. Het Araani camerasysteem daarentegen herkent

de aanwezigheid van de bulldozer en zolang het een beweging van de

bulldozer detecteert, kan het de rookdetectie stoppen, maar de vlamdetectie

actief laten. Dit gebeurt automatisch, zonder manuele tussenkomst. Zo

worden valse alarmen uitgesloten en blijft de site voortdurend beschermd.

En in vergelijking met conventionele branddetectie is er geen fysiek contact

met rook of vlammen nodig, omdat de FireCatcher software onmiddellijk de

brandhaard ziet. Geen tijdverlies", legt Claerhout uit. "Deze onafhankelijk

gecertificeerde dubbele detectie is een belangrijke stap voorwaarts in de

beveiliging van kritieke omgevingen", zegt hij.

Perfect voor de recyclage-industrie

De diversiteit van de verwerkte afvalstromen (batterijen, huishoudelijke

apparaten, zonnepanelen, chemicaliën of andere) in de recyclage-industrie

leidt tot een verhoogd brandrisico. Daar is geen twijfel over mogelijk.

"Maar de recyclage-industrie is aan het veranderen en er zijn andere

60 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER VEILIGHEID

De visualisatie van de beelden in de controlekamer maakt het mogelijk de situatie

te evalueren en zonder verdere vertraging de beste beslissingen te nemen.

FireCatcher Camera is bij uitstek geschikt voor omgevingen met hoge plafonds.

Het stratificatieverschijnsel dat de opwaartse beweging van de vlammen

verhindert, zal de goede werking van de geïnstalleerde oplossing niet verstoren.

‘De onafhankelijk gecertificeerde

dubbele detectie die de

FireCatcher-oplossing nu

biedt, is een belangrijke stap

voorwaarts in de beveiliging van

kritieke omgevingen’

factoren die pleiten voor een andere aanpak. Recyclagebedrijven zijn

hoogtechnologisch geworden en investeren fors in de terugwinning en

het hergebruik van afvalstromen. Dit is heel kapitaalintensief. Bovendien

wordt afval omgezet in nieuwe grondstoffen, die nu zeer gevraagd worden

in tijden van wereldwijde schaarste en politieke onzekerheid ... Met

andere woorden, terwijl het belangrijk is om kritische omgevingen veilig

te stellen met betrekking tot verzekering en milieu, is het ook belangrijk

om de continuïteit van de levering van grondstoffen naar klanten toe te

garanderen, omdat een stilstand van de activiteiten op de site kan leiden

tot het inroepen van boeteclausules, maar ook resulteren in klantenverlies

en, op termijn, beperkte investeringscapaciteit", legt Claerhout uit. De

FireCatcher Camera rook- en vlamdetectieoplossing vindt hier een voor

de hand liggende toepassing. "Het is belangrijk op te merken dat wij een

volledig pakket aanbieden, dat wil zeggen hardware (camera), software en

certificering, en dat wij met erkende installateurs werken. Dit is om een

optimale werkingswijze te garanderen. Samen met onze installatiepartners

zorgen we ervoor dat het beveiligingsproces vlot verloopt, van de installatie

tot de oplevering van het systeem en het servicecontract, inclusief de

inbedrijfstelling en de afstelling", besluit Claerhout. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

61


Sidescan

Predict

®

Intelligent detectiesysteem

dat botsingen kan voorspellen

Brigade Electronics bv | Ambachtstraat 8 | 7587 BW de Lutte | Nederland

Tel. +31 (0) 541 53 18 01 | info@brigade-electronics.nl | www.brigade-electronics.nl


DOSSIER VEILIGHEID

STEEDS VAKER VERPLICHT DOOR VERZEKERAARS

SCHADE DOOR BRAND BEPERKT DOOR DETECTIE

Nog niet eens zo lang geleden vloog er bijna wekelijks een berg afval in brand bij een afvalverwerkingsbedrijf. Het werd zelfs zo gewoon dat

verzekeraars weigerden om recyclagebedrijven nog te verzekeren tegen brand. Daar komt nu langzaam verandering in. Niet in de laatste

plaats vanwege steeds betere blus- en detectiesystemen. PYROsmart is zo’n systeem.

Tekst Armand Landman | Beeld BLW Visser

Geïntegreerde oplossing

BLW Visser kan het PYROsmart detectiesysteem leveren in combinatie met

bluskanonnen die direct aanslaan wanneer er brand ontstaat, maar dat hoeft

volgens Wester niet altijd. “Soms is een alarm voldoende. Zodat de brandweer

op tijd ter plaatse is of medewerkers een hotspot met een shovel uit elkaar

kunnen trekken en het brandje zelf kunnen blussen.” Het PYROsmart

systeem zorgt er tevens voor dat alle gebeurtenissen worden vastgelegd

met beeld en bijbehorende data. Dat is belangrijk voor analyses van de

gebeurtenissen en meldingen. De PYROsmart is daardoor meer dan alleen

broei- en branddetectie. “De ingebouwde registratie is een krachtig middel

om processen vast te leggen, te analyseren en te verbeteren.” ❚

Het PYROsmart systeem zorgt er tevens voor dat alle gebeurtenissen worden

vastgelegd met beeld en bijbehorende data.

Volgens Bob Wester van de Nederlandse importeur BLW Visser zijn branddetectiesystemen

er in verschillende soorten en maten. “Maar het innovatieve

infra roodsysteem PYROsmart van de Duitse fabrikant Orglmeister behoort

tot de meest betrouwbare.” Met zo’n detectiesysteem kan een brand al

worden opgespoord voordat het een brand is. “Helemaal in combinatie met

een bluskanon.”

Brand in recyclage

De oorzaak van branden bij afvalbedrijven is lang niet altijd broei, maar steeds

vaker zijn het lithium batterijen tussen het afval die spontaan ontbranden. Dat

kunnen zelfs die kleine batterijtjes zijn die in wenskaarten met een muziekje

zitten. Maar ook accu’s van elektrische fietsen en skateboards belanden

steeds vaker tussen het afval. Het is dan ook niet voor niets dat steeds meer

verzekeringsbedrijven afvalverwerkers en recyclagebedrijven uitsluiten van

een brandverzekering. Of ze alleen tegen brand willen verzekeren met een

eigen risico van een miljoen euro.

24/7 bewaking

De PYROsmart is zogezegd een infraroodsysteem dat in een vroeg stadium

brand kan detecteren en dat 24 uur per dag de werf bewaakt, ook als er

niemand aanwezig is. “En waar veel andere systemen uitgaan van vlammen

of extreme temperaturen, kan de PYROsmart als eerder een beginnende

brand ontdekken”, zegt Wester. “En bovendien werkt de software zo goed dat

het moeiteloos het verschil kan waarnemen tussen een brand en bijvoorbeeld

de warme delen van een overslagkraan, zoals de motor, uitlaat of remmen.

De software analyseert de warmtebronnen die warmer zijn dan de ingestelde

alarmtemperaturen.”

Iedere week ontstaat er ergen op een werf in België of Nederland wel brand.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

63


DOSSIER VEILIGHEID

Wegen en werkterreinen

veiliger maken

Brigade Electronics is specialist op het gebied van voertuig veiligheidssystemen. Brigade stelt zichzelf al ruim 45 jaar tot doel om wegen

en werkterreinen veiliger te maken door het voorkomen van ongelukken tussen voertuigen/machines en kwetsbare weggebruikers.

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dat bewijzen de nieuwste producten wel.

Tekst en beeld Brigade electronics

De Sidescan ® Predict is een geheel nieuw systeem

dat kan voorspellen of er een naderend ongeluk

met fietser of voetganger staat te gebeuren.

Het detecteert op intelligente wijze potentiële

botsingen en geeft de bestuurder in het geval van

gevaar onmiddellijk een waarschuwing, zodat hij

op tijd kan reageren en anticiperen.

Hoe werkt het?

Door het gebruik van kunstmatige intelligentie verzamelt

Sidescan ® Predict voortdurend object detectiegegevens,

zoals snelheid en afstand van een fietser

of andere kwetsbare weggebruiker, tot het voertuig.

In het systeem zit aanvullende technologie ingebouwd

om informatie te verzamelen over snelheid,

richting, versnelling en draaisnelheid van een

voertuig. Deze gegevens voeden een algoritme

dat door Brigade is ontwikkeld om het risico van

een botsing met fietser of voetganger naast het

voertuig te berekenen. Het systeem maakt gebruik

van visuele en akoestische waarschuwingen. De

eerste stap is ‘Bewegend voorwerp gedetecteerd’,

dat een gele visuele waarschuwing geeft, maar

zonder geluid om de bestuurder zo weinig mogelijk

af te leiden. De tweede stap is ‘Gevaar voor

botsing’. Deze wordt geactiveerd als er bijvoorbeeld

een fietser dicht bij de vrachtwagen komt.

Het lampje licht geel op en ook geeft het systeem

een geluidssignaal om waakzaam te zijn. De

laatste stap ‘Voorspelde botsing’ geeft een rood

licht en hoorbare waarschuwing op hoge toon

voor de bestuurder, dat hij onmiddellijk in actie

moet komen om een botsing te voorkomen.

Sidescan ® Predict wordt altijd ingeschakeld bij snelheden

later dan 30 km/uur. Van cruciaal belang is

dat de bescherming tegen ongelukken actief is met

of zonder richtingaanwijzers. Sommige bestuurders

raken namelijk geïrriteerd door valse waarschuwingen

en geven daarom geen richting aan.

Voor wie?

De Sidescan ® Predict is ontworpen voor onder

andere bakwagens, kiepers, mixers, toeringcars,

bus sen, vuilniswagens, brandweerwagens ...

Over Brigade Electronics

Brigade Electronics is dochteronderneming

van het Engelse Brigade Electronics Group

Plc uit Engeland. Van eenmans zaak is Brigade

uitgegroeid tot wereldwijd leverancier

met dochter ondernemingen in Nederland,

Duitsland, Frankrijk, Italië, Polen, USA en

Canada. Er werken inmiddels meer dan

250 werk nemers bij Brigade en met meer dan

45 jaar ervaring mag zij zich terecht specialist

in voertuigveiligheid noemen.

64 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER VEILIGHEID

De enige vereiste is dat ze een minimale lengte

van 5,2 m hebben. Deze lengte is nodig omdat

het systeem uit zes sensoren bestaat, die aan de

zijkant van het voertuig worden gemonteerd. De

sensoren hebben een detectiebereik van 2,5 m.

Het scala aan functionaliteiten en voordelen van

dit systeem is ongeëvenaard in de industrie. Het

feit dat de Sidescan ® Predict kan worden gemonteerd

op elk voertuig van meer dan 5,2 m lengte,

biedt aanzienlijke mogelijkheden om de veiligheid

van kwetsbare weggebruikers te garanderen.

Zonesafe

Een geheel ander, maar zeker zo belangrijk

product voor grote machines, rijdend materieel en

heftrucks in bijvoorbeeld grote magazijnen, is de

RFID detectie - Zonesafe. Dit systeem creëert een

360° detectiezone rondom het voertuig, waardoor

het risico op letsel bij personeel of schade aan

‘Het scala aan functionaliteiten en

voordelen van dit systeem is ongeëvenaard

in de industrie’

eigendommen door aanrijdingen, verminderd kan

worden. Op het voertuig worden één of meerdere

antennes aangebracht en personeelsleden die in

de buurt werken en lopen, dragen een tag. Als

iemand in de detectiezone van de heftruck of

machine komt, dan krijgt zowel de bestuurder als

degene die een tag draagt, een waarschuwing

doordat de tag gaat trillen. Ook kunnen

veiligheidspionnen worden uitgerust met speciale

assettags, zodat een uitsluitingsgebied kan

worden gemaakt. Als een voertuig of medewerker

dan in de uitsluitingszone komt, wordt men

gewaarschuwd door een trillende tag. De stevige

tags zijn schok- en weersbestendig. De Zonesafe

is een uitermate geschikt systeem voor grote

magazijnen, bouwplaatsen en recyclageplaatsen.

Eigenlijk voor alle plekken waar zowel voertuigen

rijden als personeel loopt. Wij zien u graag op de

TKD in Almere om u meer te vertellen over onze

nieuwe systemen. U vindt ons op stand B1. ❚

De Sidescan ® Predict detecteert op intelligente wijze potentiële botsingen en geeft de bestuurder in het

geval van gevaar onmiddellijk een waarschuwing, zodat hij op tijd kan reageren en anticiperen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

65


(BROEI) BRANDEN ONDER

CONTROLE, GERUST SLAPEN.

Voortijdige detectie, automatische blussing,

bewezen functionerende en betrouwbare techniek.

Al veel verwoestende branden met dit Infrarood

detectiesysteem voorkomen. Laat u overtuigen

door de ervaringen van onze klanten.

Cromhoffsbleekweg 146 7513 EW, Enschede - Nederland - (+31) 53 4319661 - info@blwvisser.nl - www.blwvisser.nl

VERMAKO COVER SOLUTIONS

NEED PROTECTION?

WE’VE GOT YOU COVERED

CAREELSTRAAT 11B - 8700 TIELT

BELGIUM T + 32 51 40 10 44

COVERS@VERMAKO.COM

WWW.VERMAKOCOVERSOLUTIONS.COM

ADV 04-2021.indd 1 26/04/2021 9:31:15


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2022 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er

inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Dat lithium-ion batterijen het

gevaar op brand bij recyclagebedrijven gevoelig verhoogd hebben, kwam al in eerdere edities aan bod. Het Franse nationale onderzoeks- en

veiligheidsinstituut voor de preventie van arbeidsongevallen en ziektes (INRS) plakt daar nu ook een cijfer op: een kwart meer risico op

branden in sorteercentra.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

‘Minder dan 10% van de lithium-ion

batterijen wordt in Frankrijk gerecycleerd’

In 2019 werd er wereldwijd 77 kt lithium geproduceerd. Een ton lithium kan komen uit de recyclage

van 28 ton batterijen, de extractie van 250 t mineralen of de extractie van 750 t pekel.

Gedurende zijn volledige levenscyclus, van ontwerp

tot recyclage, stelt een lithium-ion batterij

de gebruiker aan verschillende risico’s bloot.

Sommige inherent aan dit type batterij verbonden,

andere hebben dan weer te maken met

defecten en de impact die ze kunnen hebben

op de componenten waaruit zo’n batterij

bestaat (chemische risico’s, risico op brand of

ontploffing). Defecten die overigens meestal te

wijten zijn aan ofwel productie fouten ofwel een

verkeerd gebruik.

Slechts 10% gerecycleerd

in Frankrijk

In 2019 werd er wereldwijd 77 kt lithium

geproduceerd. Een ton lithium kan komen uit de

recyclage van 28 ton batterijen, de extractie van

250 t mineralen of de extractie van 750 t pekel.

In 2018 diende 60% van het globaal beschikbare

lithium voor de productie van batterijen. Slechts

5% van die productiecapaciteit situeert zich

in Europa. In Frankrijk werd er in 2018 1.405

miljoen batterijen en opladers gebruikt, goed

voor 31 kt, waarvan een kwart herlaadbare

lithium-ion batterijen zijn. 193 kt aan batterijen

en opladers vindt op het einde van zijn leven ook

effectief de weg naar recyclage via selectieve

inzameling. Dat betekent dat minder dan 10%

van de lithium-ion batterijen gerecycleerd

wordt. Die hoeveelheid is wel al voldoende

om het risico op brand in sorteercentra met

25% te verhogen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

67


AUTOMATISCH SMEERT HET BESTE

Minder onderhoud en

onderhoudskosten

Minder stilstand door

dynamische smering

Verhoogde efficiency

en uptime

Verbeterde veiligheid

Minder onderhoudskosten en stilstand, verbeterde efficiency en veiligheid

Automatische smeersystemen van Groeneveld ® en BEKA ® hebben bewezen de levensduur van onder meer lagers

te verlengen in vergelijking tot handmatig smeren. Dit resulteert in een aanzienlijke kostenverlaging van het

onderhoud, vermindert de stilstandtijd van machines en verbetert de algehele efficiency en veiligheid van

uw machinepark.

WWW.GROENEVELD-BEKA.COM

Advert_GVBK_Recyclepro.indd 1 19-8-2021 13:39:02

Met 75 jaar kennis en ervaring uw leverancier en service partner

voor al uw schroot- en metaalverwerkingsmachines

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen | Rotorscharen

Elektromotorenkraker | Hamermolens | Schrootgrijpers | Rollensnijders

Schrootscharen | Autopletters | Schrootpersen | Depollutie systemen

Autopersen | Shredders | Hamermolens | Briketteerpersen | Kleuren scheiders

Met trots vertegenwoordigen wij

®

NEW ELV RECYCLING TECHNOLOGY

WWW.IRIS-MEC.COM

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492-591900

Naamloos-2 1 09-02-2022 16:55


SAFETY FIRST

Het is een uitspraak die velen onder ons kennen van de gelijknamige komische

fictiereeks. Veiligheid in en rond machines is echter geen grap, maar een

ernstige zaak die steeds opnieuw onze aandacht verdient. Los van het leed en

de revalidatie op het moment zelf, kost het ongelofelijk veel geld aan verloren

werkuren en verstoort het de organisatie om het verlies aan personeel en

schade op te vangen.

Het spreekt voor zich dat we de nodige persoonlijke

beschermingsmiddelen gebruiken om onze job uit te

voeren. Nog heel vaak zie je op werven dat handschoenen

en oogbescherming bij het uitvoeren van werken voor

welke reden dan ook achterwege wordt gelaten. Naast

uw persoonlijk uitrusting is ook het gebruik van de nodige

hulphijsmiddelen een belangrijke manier om letsels te

voorkomen. Het zal niet de eerste keer zijn dat er iemand

struikelt bij het springen van een lage hoogte (zonder ladder

afdalen) of zich in de rug blesseert, nadat blijkt dat het dan

toch net iets zwaarder is dan gedacht. Ook het verkeerd

inschatten van werkzaamheden waarbij werktuigen of

dergelijke losschieten is een bron van letsels. Kort overleg

om de werkwijze en de risico’s in te dekken alvorens een

werk aan te vatten is nooit een verkeerd gedacht.

Belang van zichtbaarheid

Zichtbaarheid op de werf is een heel belangrijke factor

in het vermijden van aanrijdingen. U kenbaar maken en

visueel contact maken met de machinist is niet alleen heel

vriendelijk, maar kan ook uw leven redden. Machines in de

recyclagebranche zijn in de regel doorspekt met veiligheden

zoals noodstops, trekkoorden, beschermroosters aan

bewegende delen … Daarnaast zijn er vertraagde opstart- en

‘De belangrijkste

regel is om niet in de

buurt te zijn als de

machines werken!’

stopsequenties om de kans te geven aan de omstaanders

zich tijdig uit de voeten te maken, mocht dat nog niet het

geval zijn. De belangrijkste regel is om niet in de buurt

te zijn als de machines werken! Om ongevallen tussen

machines onderling en mensen te vermijden zijn er ook

andere mogelijkheden zoals geluidsignalen bij het rijden,

en sensoren die omstaanders opmerken.

Veiligere werfinrichting

In dat laatst opzicht kunnen we ook de werf anders

inrichten en werken met bijvoorbeeld transportbanden

om grotere volumes te stockeren, zodat er geen of minder

verkeer is rond de verwerkingszone. We kunnen ook

gebruik maken van aangepast materieel zoals kranen

met een verhoogbare cabine voor de zichtbaarheid in

recyclagetoepassingen of een verhoogde stabiliteit met

bredere rupsonderstel of steunpoten. De luchtkwaliteit van

de werkomgeving en stof in de verwerkingszone kan er toe

leiden dat een gefilterde cabine lucht of een verneveling

aangewezen is. Goed getraind personeel dat weet wat de

machines kunnen en wat de risico’s zijn hebben ook minder

kans op letsels en dragen ook beter zorg voor het materieel

en zichzelf. Vraag naar de mogelijkheden bij uw leverancier

om uw activiteit veiliger te maken en bedrijfszekerder.

Kortom, een ongeval komt steeds wanneer je het minst

verwacht maar laat het dan alsjeblieft materiële schade

zijn en geen menselijk leed.

Succes onderweg en veilig thuis! ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

69


EXPERTEN IN SHREDDERS

In de recyclagesector maakt technische kennis en paraatheid echt het verschil. Door de te verwerken volumes kunnen recyclagebedrijven

zich immers geen stilstand veroorloven. Een boodschap die Smart Equipment goed begrepen heeft. Zaakvoerder Philippe Potier heeft een

ecosysteem van partners met technisch inzicht opgebouwd om bedrijven voor (met het juiste technische advies) en na verkoop (met voortdurend

meedenken) de geknipte ondersteuning te geven. Dit jaar breidt dat netwerk verder uit met de toevoeging van Manath Gevaert die

zich sinds 1 mei binnen Smart Equipment ontfermt over het nieuwe dealermerk M&J.

Tekst: Valérie Couplez | Beeld: Smart Equipment

in het geloof dat ik klanten op die manier van het

juiste advies kan voorzien over welke machine het

beste aan hun noden beantwoordt. Zelfs als wij

ze niet verdelen. Eerlijkheid en transparantie zijn

nodig om langetermijnrelaties op te bouwen. En

daar gaan we met zijn allen voor.”

Met Comergo en MSV haalde Smart Equipment al heel veel technische bagage in huis. Hetzelfde

geldt voor de meest recente jonge wolf die het team is komen versterken, Manath Gevaert.

Ze noemen zichzelf een jong, dynamisch netwerk

van bruisende ondernemers, het team

rond Philippe Potier. Met Comergo en MSV die

respectievelijk de service in België en Nederland

verzorgen voor Smart Equipment werd al heel

veel technische bagage in huis gehaald. Het

zorgt er bovendien voor dat de service daar is

waar hij het meeste nodig is: lokaal, dicht bij

de klant. Hetzelfde geldt voor de meest recente

jonge wolf die het team is komen versterken,

Manath Gevaert. “Door mijn jarenlange ervaring

in verhuur van machines voor de recyclagemarkt,

heb ik geproefd van heel veel verschillende

toepassingen en materiaalstromen. Het sterkt me

‘Het vergt ervaring

en expertise om tot

de juiste installatie

te komen, zodat

de klant het volle

rendement uit zijn

investering haalt’

Volledig aanbod in shredders

Gevaert wordt binnen Smart Equipment verantwoordelijk

voor M&J. “Sinds 1 mei zijn we officieel

dealer voor de Benelux. Als Smart Equipment

willen we uitgroeien tot de shredderspecialist in

de Benelux. Met Tana hebben we al één sterke

shredder in ons gamma. Met M&J kunnen we nu

een extensieve oplossing bieden voor de gehele

sector. Er kunnen fineshredders en preshredders

worden aangeboden, maar even goed mobiele

preshredders. Op deze manier kunnen we ook een

antwoord bieden voor recyclagebedrijven die op

zoek zijn naar een shredder om vast in de lijn te

plaatsen of naar fijnshredders.” M&J is voor zowel

Potier als Gevaert een merk waarin ze rotsvast

geloven. “Het behoorde tot voor kort tot de Metso

groep. Nu het weer op zich staat, geruggensteund

door een bekende Scandinavische financiële

investeerder, voel je een nieuwe, frisse wind

waaien. Dat zal zich de komende maanden uiten

in weer tal van innovatieve ontwikkelingen die

voortborduren op hun beproefde principe. Op de

IFAT komt er zeker al een voorsmaakje. Wij hopen,

door daar onze service nog aan toe te voegen,

het vertrouwen van de Belgische markt in M&J te

doen groeien.”

Configuratie afstemmen op taken

Daar hebben recyclagebedrijven ook alle reden toe

volgens Gevaert. Net omwille van de beproefde

tech niek die onder de kap van deze machines

schuilt. Dit zorgt voor een zeer robuuste basiseenheid

waar de gebruiker dan kan aanpassen

wat hij nodig heeft om zijn specifieke materiaal

te breken. Net daarom dat technisch advies zo

belangrijk is. “Het vergt ervaring en expertise om

tot de juiste installatie te komen, zodat de klant

70 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Met de toevoeging van M&J wil Smart Equipment dus top of mind worden bij recyclagebedrijven wanneer ze aan shredders denken.

het volle rendement uit zijn investering haalt. Hoe

hoger zijn productiviteit, hoe sneller de machine

zal terugbetaald zijn.” Dat er keuze is moge

duidelijk zijn. De klant kan naargelang het type

kiezen voor een monorotor systeem of een systeem

met twee roteren, voor zeven ver schillende

mesopties, voor zes verschillende programma’s

… “Telkens hetzelfde principe, maar dan perfect

afgestemd op de materiaalsoort en het productieproces.

Vooral in RDF, afval en kunststoffen

kunnen deze shredders echt het verschil maken.”

De klant kan kiezen voor een monorotorsysteem of een systeem met twee roteren,

voor zeven verschillende mesopties … Telkens hetzelfde principe, maar dan perfect

afgestemd op de materiaalsoort en het productieproces.

Top of mind in shredders

Met de toevoeging van M&J wil Smart Equipment

dus top of mind worden bij recyclagebedrijven

wanneer ze aan shredders denken. Gevaert: “En

daarbij willen we nog dat tikkeltje verder gaan dan

machines verkopen en onderhoud en depannages

verzorgen. We willen samen met de klant gaan

kijken hoe we hun processen verder kunnen

optimaliseren. Welke onderhouds intervallen zijn

nodig? Welke oorzaak hebben frequente schadegevallen?

Alles om zijn downtime tot een minimum

te beperken. Als we daarin slagen, dan zal ik

een gelukkig man zijn.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

71


IFAT München vindt plaats van 30 mei tot en met 3 juni 2022 in Messe München.

IFAT MÜNCHEN

DE WERELDWIJDE GEMEENSCHAP HEEFT

MILIEUTECHNOLOGIEËN NODIG

Duurzaam gebruik van hulpbronnen - en dus klimaatbescherming - is het belangrijkste onderwerp van IFAT München, die van 30 mei tot en

met 3 juni 2022 plaatsvindt in Messe München. De internationale belangstelling voor 's werelds grootste handelsbeurs voor water-, afvalwater-,

afval- en grondstoffenbeheer is groot. De wereldwijde gemeenschap heeft milieutechnologieën nodig. De beurs brengt ze tot leven en

biedt het netwerk om de grootste uitdaging van onze tijd aan te gaan.

Tekst en beeld IFAT München

“De voorbereidingen voor IFAT München zijn in volle gang. Alle achttien

beurshallen en de buitenruimte zijn bezet. Zo’n 2.500 exposanten uit meer

dan 50 landen presenteren zich op de beursvloer”, zegt Stefan Rummel,

algemeen directeur van Messe München. Milieu-, hulpbronnen- en klimaatbescherming

zijn urgenter dan ooit in de hoofden van de wereld gemeenschap.

“IFAT brengt de inter nationale besluit vormers, experts en marktspelers op één

plek samen om de grote uitdagingen aan te gaan.”

Topmarktspelers in alle segmenten

Alle tentoonstellingsonderdelen zijn volgeboekt; in sommige gevallen

is de vraag zelfs groter dan de beschik bare ruimte. Op het gebied van

‘Circulaire economie en afval beheer’ tonen expo santen hun laatste ontwikkelingen,

waar onder Remondis, Veolia, PreZero, EEW Energy from Waste,

Doppstadt Umwelttechnik, Komptech, Arjes, Sutco RecyclingTechnik,

Eggersmann, Lindner-Recyclingtech, Zeppelin Baumaschinen, Sennebogen

72 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘De internationale belangstelling

voor 's werelds grootste

handelsbeurs voor water-,

afvalwater-, afval- en

grondstoffenbeheer is groot’

Maschinenfabrik, Liebherr-Hydraulik bagger, Komatsu Schpper, Martin,

Söller-Ki. In de sector ‘Water & Riolering’ zijn onder meer registraties van

Wilo, Huber, Invent Umwelt- und Verfahrenstechnik, Grundfos, KSB, Sulzer,

Xylem Europe, Endress+Hauser, Gea Westfalia Seperator Group, Kaeser

Kompressoren, EnviroChemie, Otto Graf, Abrizener Maschinenfa , Veolia Water

Technologies, AVK Armaturen, Hawle Armaturen, Talis, Siemens, Hermann

Sewerin, Aco Tiefbau, Kaiser en IBAK. ‘Municipal Technology’ wordt op zijn

beurt ver tegenwoordigd door bijvoorbeeld Faun Umwelt technik, Bucher

Municipal, Aebi Schmidt, Küpper-Weisser en Fayat Environmental Solutions.

In de sectie ‘Voertuigen’ tot slot zijn onder meer Iveco Magirus, Scania, Volvo

Group Trucks, DAF Trucks, Daimler Truck en Mercedes Benz aanwezig.

Bij het kopen van een ticket voor IFAT München is het mogelijk om een

klimaatvriendelijk GoGreen-ticket te kopen voor een meerprijs van 6 euro.

Sterke internationale aanwezigheid

Daarnaast komen er internationale gezamenlijke pavil joens uit België,

Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Canada, Nederland,

Oostenrijk, Zuid-Korea, Zwitserland, Tsjechië, Turkije, Hongarije en de VS.

Ook uit Egypte, Australië, Brazilië, Ivoorkust, Jordanië, Qatar, Saoedi-Arabië

en Oekraïne zullen exposanten aanwezig zijn. Wat bezoekers betreft, zijn er

aanvragen voor delegaties uit Egypte, Brazilië, Portugal, Roemenië, Saoedi-

Arabië, Singapore en uiteraard uit vele andere Europese landen.

Verenigingen en startups

In overeenstemming met de gevestigde tra ditie zijn vele nationale en

inter nationale verenigingen actief betrokken bij het vormgeven van het

beursprogramma, zij het als exposant, met speciale shows, live demonstraties

als met oplossingsrondleidingen en lezingen. De start-up area is bovendien

populairder dan ooit. “Het is heel bijzonder om te zien hoeveel interesse

startups tonen op de beurs. Ze hebben dringend toegang tot de markten

nodig om hun innovatieve oplossingen naar de wereld te brengen”, legt

Philipp Eisenmann, Exhibition Director IFAT München uit. "En daarmee

weer spie gelen ze precies de succesfactor van beurzen en IFAT München: alle

belang rijke markt spelers zullen elkaar op één plek persoonlijk ont moeten,

hun netwerk uitbreiden en hun zakelijk succes promoten."

GoGreen

Bij het kopen van een ticket voor IFAT München is het mogelijk om een

klimaatvriendelijk GoGreen-ticket te kopen voor een meerprijs van 6 euro.

Met een GoGreen-ticket wordt de uitgestoten CO 2

gecompenseerd door

klimaatbeschermingspartner myclimate. Daarmee ondersteun je direct drie

duurzaamheidsprojecten: schoon drinkwater voor scholen en huishoudens,

biogasproductie uit afval voor kleine boeren en het voorkomen van

ontbossing van regenwouden door het gebruik van efficiënte kachels. En om

het evenement nog duurzamer te maken, is het voor het eerst mogelijk om

je ticket digitaal te tonen via smartphone of smartwatch. Uitprinten is niet

meer nodig. ❚

Alle achttien beurshallen en de buitenruimte zijn bezet.

In de sectie ‘Voertuigen’ zijn onder meer Iveco Magirus, Scania, Volvo Group

Trucks, DAF Trucks, Daimler Truck en Mercedes Benz aanwezig.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

73


De oplossing voor uw stof De overlast. oplossing voor uw stof overlast

De oplossing voor uw stof overlast

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Zonder Beefoam

Met Beefoam

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

Vraag om een demo bij u op Vraag het om bedrijf. een demo bij u op het bedrijf.

35290 Info@beepro-bv.com +31-622935290www.beepro-bv.com

Info@beepro-bv.com www.be


INTRODUCTIE OP DE IFAT IN MÜNCHEN

Modulaire bovenbandmagneet voor

mobiele recyclagesystemen

Op de IFAT in München - stand B6 316 - toont Goudsmit Magnetics uit Waalre een recent ontwikkelde reeks mobiele bovenbandmagneten. De

modulair opgebouwde magneten verwijderen ijzerdelen uit onderliggende materiaalstromen en zijn bestemd voor mobiele recyclagesystemen

zoals shredders, brekers en zeefinstallaties. De magneetscheiders zijn opgebouwd met ferriet of neodymium magneten waarbij laatstgenoemde

van een tweepool- naar een driepool-systeem is geüpgraded. Dit aangepast ontwerp zorgt voor een sterker magneetveld uit

de zelfde hoeveelheid magneten. De compacte en sterke neodymium driepool-bovenband laat te scheiden ijzer meer draaien en trekt het los,

zelfs wanneer het onder een berg materiaal ligt. Dit levert uiteindelijk een schoner product op en maakt dat er meer metaal teruggewonnen

kan worden.

Tekst en beeld Goudsmit Magnetics

Het recente ontwerp van de mobiele bovenbandmagneten is modulair

op gebouwd en bevat een extra afzwakker aan het eind van de magneet.

Aan gezien mobiele brekers een diversiteit kennen qua voeding – elektro of

hydro – biedt de modulaire constructie de gebruiker keuze uit een hydrodrive,

gearmotor drive of drummotor drive. De afzwakmagneet komt in de nieuwe

versie bovenop de verschillende werkbreedtes die beschikbaar zijn in 650,

800, 1.000, 1.200 en 1.400 mm breed. Deze extra magneet draagt het materiaal

verder buiten de transportband en zorgt voor een betere afwerping van

de aangetrokken ijzerdelen. Bovendien vermindert dit de bandslijtage aanzienlijk.

Bijkomend voordeel van de neodymium magneten: door het lage gewicht

van de magneet neemt de mobiliteit van de shredder of breek installatie toe.

‘Neodymium is sterker,

ferriet is prijsgunstiger. Beide

magneten zijn te zien op de

IFAT in München’

De modulair opgebouwde magneten verwijderen ijzerdelen uit onderliggende

materiaalstromen en zijn bestemd voor mobiele recyclagesystemen, zoals

shredders, brekers en zeefinstallaties.

Zowel magneetveld als assen en lagers zijn in het nieuwe ontwerp beter afgeschermd.

Verbeterde afscherming

Zowel magneetveld als assen en lagers zijn in het nieuwe ontwerp beter

af geschermd. Het magneetveld straalt niet meer buiten de zijkant van

de magneet uit en daarmee is de bovenband beter afgeschermd tegen

ver vuiling. Er blijft minder ijzer aan de buitenkant tegen de constructie

hangen. Dat scheelt reinigingstijd en onderhoud. Een afschermkap op assen

en lagers voorkomt het omwikkelen van metaaldelen, zoals ijzerdraad rond

de as. De geoptimaliseerde afscherming aan de onderzijde van de band

zorgt ervoor dat er geen ijzerdelen tussen de band en de magneet kunnen

raken. Impact reducing layers – het plaatsen van een extra laag rubber

tussen de mee nemers – verlengen de levensduur van de band. De bovenbandmagneet

bevat bovendien twee centrale smeerpunten, ook geschikt voor

centrale smering. Dit bespaart operatoren kostbare tijd. Goudsmit Magnetics

heeft uit klantvragen opgemerkt dat er een grotere behoefte bestaat aan

een betere magneet voor mobiele breek-, zeef- en scheidingsinstallaties. Het

driepool-systeem in ferriet werd vanaf het begin al toegepast voor bovenbandmagneten,

maar is nu geoptimaliseerd voor mobiele toepassingen.

Het driepool-systeem in neodymium is een heel nieuw design en in serie

ontworpen. Neodymium is sterker, ferriet is prijsgunstiger. Beide magneten

zijn te zien op de IFAT in München. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

75


www.molcy.com

www.vdknederland.nl

MOL CY - VDK, DIKSMUIDESTEENWEG 68, 8840 STADEN, info@molcy.com

VDK NL, LINDENHOUTSEWEG 48, 6545 AJ NIJMEGEN, info@vdknederland.nl

We’ve got you covered!

under-cover

cover systems by Versus

Een betrouwbaar, veilig en gemakkelijk te hanteren

overkappingssysteem, duurzaam en economisch

verantwoord.

www.versus-undercover.com

t. +32 (0)89 320 190

info@versus-omega.com


SLOOPWIJZER HERKENT

BOUWMATERIALEN VOOR

RECYCLAGE OF HERGEBRUIK

Gebouwen klaar voor renovatie of afbraak, bevatten nog heel wat bruikbare elementen. Nu belanden die meestal onder de sloophamer en worden ze als puin afgevoerd.

Gebouwen die afgeschreven zijn, klaar voor renovatie of afbraak, bevatten nog heel wat bruikbare elementen. Nu belanden die meestal

onder de sloophamer en worden ze als puin afgevoerd. Maar wat als we van tevoren konden inschatten welke materialen er in een te

slopen gebouw aanwezig zijn? Wat als we bouwmaterialen die in de stad al aanwezig zijn, zouden bekijken als een ‘urban mine’, klaar om

te ontginnen? De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft haar expertise in materiaalbeheer, data-analyse en remote

sensing samengebracht in een project voor automatische materiaalherkenning. De Sloopwijzer maakt, met de hulp van data science en op

basis van bestaande beelden van Google Streetview een analyse van wat er nog bruikbaar of recycleerbaar is, of hersteld kan worden.

Tekst VITO | Beeld iStock en VITO

De tijd waarin we met grondstoffen een product

maken dat na gebruik wordt weggegooid, is

voorbij. In een circulair systeem proberen we

helemaal in te zetten op hergebruik, recyclage

en reparatie. Om dat goed te doen, moeten we

precies weten welke materialen er voorhanden

zijn. "De bouwsector en gebouwde omgeving

zijn wereldwijd de grootste materiaalverbruikers

en vertegenwoordigen het hoogste aandeel

van onze Vlaamse afvalproductie. In het

Sloopwijzer project hebben we gekeken naar

hoe we met behulp van data science deze

transitie van afvalbeheer naar materiaalstockbeheer

beter kunnen ondersteunen of

zelfs versnellen”, zegt Yoko Dams, R&D expert

duurzaam materialenbeheer.

Ramen en bouwtypes

Om te weten wat er aan materiaalstock voorradig

is in de bebouwde omgeving, moeten we niet

alleen weten waar en wanneer die materialen

zullen vrijkomen, maar moeten we de materialen

waarover het gaat, precies kunnen oplijsten. Om

die materiaalstock snel en doeltreffend in kaart

te brengen, zijn VITO en Immoterrae in 2019 een

demonstratieproject opgestart. “Daarbij hebben

wij ons toegespitst op ramen en bouwtypologie.

Die focus op ramen heeft alles te maken met

de brede toepassing ervan in de context van

circulaire economie. Ramen kunnen hergebruikt

worden of gerecycleerd en ze laten ons toe om de

energie-efficiëntie van een gebouw in te schatten.

De bouwtypologie geeft ons dan weer een

beeld van het gebruik van baksteen, verborgen

baksteen en het feit of het om een residentieel

of een niet-residentieel gebouw gaat. Als we die

elementen naast elkaar leggen, krijgen we een

beter beeld op de gemiddelde materialen die in

dat hele gebouw zijn gebruikt.” ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

77


NIEUW! Tigerbite 400 mini breker

www.tigerbitebenelux.be

DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI ZEVEN

• 20 verschillende modellen

• snel uit stock leverbaar

• budgetvriendelijk

• eigen demo site met 12 machines

• afspraak op zaterdag mogelijk

• oplossingen op maat

Contacteer ons voor meer info,

demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Ontdek ons volledig gamma

op onze website!

WWW.FLEXIEVER.BE

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be

Keestrack e-drive, minder energiekosten en emissies

volledig elektrisch, plug-in

Diesel elektrisch**

elektrisch plug-in*

Diesel hydraulisch***

Concurrentie: diesel/hydraulisch zonder lastafhankelijk systeem

energiekosten

*aangesloten op andere Keestrack e-drive machine

**aangedreven door eigen diesel motor & generator

*** Keestrack gebruikt lastafhankelijke hydraulische pompen

Keestrack nv

Taunusweg 2

Poort Genk 6216

3740 Bilzen - België

Tel: +32 (0)89 51 58 51

info@keestrack.net

www.keestrack.com

Keestrack-2022-Recyclepro-NL.indd 1 5-4-2022 10:37:20


Toepassing in Leuven

De automatische materiaalherkenning werd toegepast

op enkele gebouwen in Leuven. De resultaten

daarvan werden via een interactieve kaart

ter beschikking gesteld. “We hebben ons eerst

toegespitst op de ramen en we behaalden daar een

gemiddelde nauw keurigheid van 85%”, zegt Dams.

“Daar naast hebben we drie AI-modellen ingezet

voor gebouw typologie herkenning. Die hebben we

getraind op basis van een dataset van honderden

gevels in een aantal Vlaamse steden. Het resultaat

is een accuraat heid van 90% voor alle modellen

en een score van 95% voor bak steen.” Aan het

einde van de rit is ook een schatting gemaakt van

de restwaarde van de ramen op basis van de vraagprijzen

van gebruikte ramen op online handelsplatformen.

Daarbij werd rekening gehouden met

alle eigenschappen die bij ramen prijsbepalend

zijn: grootte, type profiel, type raam en type glas …

Veel potentieel

Sloopwijzer heeft de eerste test doorstaan. Het

is moge lijk om bouwelementen en -materialen

te detec teren op straat beelden van gebouwen in

Vlaan deren. Op relatief korte tijd kan dit systeem

ook ingezet worden op wijk- of stadsniveau. Als de

materiaal schatter verder wordt uit gebreid kunnen

meer mate rialen gedetecteerd en geschat worden. ❚

De generieke workflow van Sloopwijzer.

‘Sloopwijzer heeft de eerste test

doorstaan. Het is mogelijk om

bouwelementen en -materialen te

detecteren op straatbeelden van

gebouwen in Vlaanderen’

Printscreen van de demo tool die de automatische materiaalherkenning toont van een gebouw in Leuven.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

79


De sterkste ploeg op

het veld brengen

Afval is het nieuwe goud. Maar wie meer waarde uit zijn afvalstromen wil halen, moet over de juiste machines beschikken die het materiaal

zo hoog mogelijk valoriseren. VKING speelt daar op in door zijn verhuuraanbod voor recyclagebedrijven voor verhuur fiks uit te breiden met

nieuwe machines. Machines die stuk voor stuk uitblinken op hun terrein. Voeg daar nog de ijzersterke service van VKING aan toe en u weet

dat u een zeer sterke troefkaart in handen hebt om de efficiëntie van uw processen op te drijven.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vking

Van links naar rechts: Matthias De Coninck, Jo De Coninck en Batist Descamps. Met de

machines van Vking NV kunnen bedrijven het volume voor stort en de stortkosten doen dalen.

VKING positioneerde zich voor het eerst bij recyclagebedrijven met een

Europese primeur: de eerste Tana 440 DT ECO. Een machine die de definitie

van veelzijdigheid naar een volledig nieuw niveau brengt. “Een shredder

als een Zwitsers zakmes. Dat we quasi meteen een tweede order moesten

plaatsen, omdat ze in geen tijd druk bezet was, bewijst dat we de juiste

richting zijn ingeslagen. Grondstoffen worden schaarser, recyclage is de

weg van de toekomst. De komende jaren willen we verder bouwen aan ons

aanbod, zodat elk recyclagebedrijf bij ons in het gamma de machine kan

vinden die hem en zijn toepassing op het lijf is geschreven”, vat zaakvoerder

Jo De Coninck de ambitie van het bedrijf uit Herzele samen.

Puzzel van machines leggen voor klanten

De Coninck staat er niet alleen voor. Met sales manager Batist Descamps

en zoon Matthias die de technische werkplaats overziet kreeg het bedrijf

80 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


een flinke injectie van vers bloed om het recyclageverhaal vorm te geven. In

één klap komen er nu vijf nieuwe machines bij. De bestellingen zijn al even

geleden geplaatst, ze sijpelen nu één voor één het magazijn binnen. “Met

zijn drieën proberen we de puzzel te leggen van machines en accessoires die

onze recyclageklanten echt nodig hebben. Elk vanuit zijn eigen domein en

expertise. De Tana leent zich bijvoorbeeld minder voor de wat kleinere werven.

En voor de markt van hout- en groenafval bestaan er kleinere, makkelijker te

transporteren oplossingen die uitstekend werken, zoals de Pronar MRW 2.85

G. Zo kijken we hoe we de best mogelijke ploeg op het veld kunnen brengen”,

vertelt Batist.

Nieuwe, sterke ploeg

We stellen die nieuwe ploeg graag uitgebreid aan u voor. Een bloemlezing

langs de sterke troeven. Matthias: “Met de machines van Vking NV kunnen

bedrijven makkelijk nog waardevol materiaal recupereren uit vervuilde grond

en tegelijk het volume voor stort en de stortkosten doen dalen.” Met de

stofbestrijdingsoplossingen van Spraystream speelt VKING dan weer in op de

strengere eisen om de omgeving en de omwonenden te vrijwaren van overlast.

De Terex Finlay 883+ moet zowat de populairste zeef in de Benelux zijn. “De

agressieve schudzeef in combinatie met de vingerdekzeef maakt dat ook

moeilijke materialen probleemloos verwerkt worden. Waar Terex de grootste

vlakdekzeef aanbiedt, beschikken we met de 3-way Screener van Red Rhino ook

over de kleinste. Voor elk wat wils dus”, aldus Matthias. Met de Pronar MPB

20.55GH krijgen gebruikers dan weer het neusje van de zalm in trommelzeven

aangereikt. “In combinatie met een sterrenzeef op de bunker, kan er zelfs met

een trommelzeef in drie fracties gescheiden worden. Een unicum op de markt.”

Keuze voor kwaliteit en service

Waar dus duidelijk geen compromissen in gebeuren, dat is de keuze voor

A-merken en langetermijnrelaties. “In recyclage in het algemeen, maar voor de

verhuurmarkt in het bijzonder, draait het om uren kunnen draaien. Onze klanten

Van links naar rechts: Matthias De Coninck, Jo De Coninck en Batist Descamps.

“Alles om de klant te helpen kosten te besparen en efficiënter te werken.”

kunnen zich geen stilstand op de werf veroorloven. Door te kiezen voor kwaliteit,

beperken we dat risico”, geeft Batist aan. VKING gaat nog een stapje verder en

beschikt over een goed uitgeruste technische werkplaats. Matthias: “Enerzijds

om de machines altijd in topconditie bij onze klanten af te leveren. Maar

uiteraard staan we ook ter beschikking van onze klanten mocht er een panne

optreden. We doen er alles aan, opdat ze zo snel mogelijk weer aan het werk

zijn.” Een steeds belangrijker element in dat verhaal is de digitaliseringstrend.

“Data zijn cruciaal om slijtage te monitoren en in te grijpen vooraleer er zich

grote problemen voordoen. Dat is goed voor de klant en goed voor ons. Maar

we leren ook veel uit het gebruik: de tonnages, het verbruik ... Als de machines

staan te draaien zonder te produceren, zien we dat en koppelen we terug naar

de klant. Alles om hem te helpen kosten te besparen en efficiënter te werken.

Dat heeft mijn vader er goed ingeslepen”, besluit Matthias. ❚

In één klap komen er nu vijf nieuwe machines bij in het aanbod

van Vking. Vking wil dat elke klant in het gamma de machine

kan vinden die hem en zijn toepassing op het lijf is geschreven.

‘We doen er alles aan,

opdat klanten zo snel mogelijk

weer aan het werk zijn’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 81


70% INKOMEND INERT

AFVAL HERGEBRUIKT

Op het Plateau de Saclay, 15 km ten zuiden van Parijs, heeft het Franse Sodextra S.A., specialist in de ontvangst en verwerking van bouwafval

en afval van openbare werken, geïnvesteerd in een fabriek voor natte recyclage van inert bouw-, sloop- en graafafval. De fabriek is op

maat ontworpen door CDE, de deskundigen van de industrie. Dit betekende het begin van de natte opwerkingsactiviteit, waardoor Sodextra

gemiddeld 70% van de inerte grond die het aanvoert kan terugwinnen en zand en aggregaten met een zeer hoge toegevoegde waarde

kan produceren.

Tekst en beeld : CDE Europe/Sodextra

De nieuwe fabriek verwerkt momenteel materiaal met een snelheid van meer

dan 135 ton per uur en produceert zes verschillende fracties, waaronder drie

zand- en drie grindfracties. Het nieuwe productaanbod opent zo de weg naar

nieuwe markten. Momenteel verwerkt het derdegeneratie familiebedrijf een

miljoen ton materiaal per jaar van alle soorten afval. Een aanzienlijk volume

dat het nog hoopt te vergroten door zijn investeringen in de CDE technologie

en de revalorisatie van inerte grond. De grootste uitdaging voor het bedrijf

in het verleden was het omgaan met het uiterst variabele inerte afval dat de

faciliteit binnenkomt.

Modulaire technologieën

De door CDE ontwikkelde oplossing om dit probleem aan te pakken is

uniek. Het omvat een combinatie van eigen modulaire technologieën, zoals

de AggMax peddelontslibbings eenheid, het EvoWash classificatie- en

ontwaterings systeem, inclusief de gepatenteerde Infinity screening en CFCU

(hydraulische tegen stroom classificator) dichtheids scheidings technologieën

die materialen van verschillend soortelijk gewicht classificeren om de

kwaliteit en waarde van de grondstof te maxi maliseren. De voor Sodextra

ontwikkelde zand verwerking is een primeur in Europa. De originaliteit ligt

in het feit dat de oplossing gebruik maakt van techno logieën die gewoon lijk

worden toegepast bij de behandeling van industrie zand, zoals kiezelzand of

ander frac-zand.

82 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De AGGMax 250 peddelontslibbingseenheid.

‘De fabriek verwerkt materiaal

dat voorheen bestemd was om

te worden gestort en produceert

een reeks producten waaronder

drie soorten zand’

Minimaal gebruik van water

De installatie maakt het mogelijk inert afval te revaloriseren met minimaal

gebruik van water. De afvalwater behandeling met de AquaCycleTM van

CDE, een unieke oplossing voor water beheer, kan worden toegepast op grote

tonnages. De AquaCycleTM is een compacte en gebruiksvriendelijke unit die

zeer doeltreffend is in het minimaliseren van het verbruik van waardevol en

duur extern water en ervoor zorgt dat tot 90% van het proceswater wordt

gerecycleerd voor onmiddellijke recirculatie in het proces.

Rechtstreeks naar bouwprojecten

De fabriek verwerkt materiaal dat voorheen bestemd was om te worden

gestort en produceert een reeks producten waaronder drie soorten zand: een

0 – 250 mm fijn zand of ‘sablon’, een 0 – 2 mm zand en een 0 – 4 mm zand;

en drie aggregaten: een 4 – 10 mm, een 10 – 20 mm en een +20 mm, allemaal

klaar om te worden gebruikt in bouwprojecten in de regio Parijs, rechtstreeks

van de transportband. "Onze CDE installatie produceert aggregaten van hoge

kwaliteit die we nu 'eco-grind' of 'eco-zand' noemen. Het gaat om materialen

van zeer hoge kwaliteit die dicht bij natuurlijke materialen staan", verklaart

Christian Bottemanne, algemeen directeur van Sodextra. De fabriek is nu

meer dan een vol jaar operationeel en heeft met succes alle doelstellingen

van Sodextra bereikt: het verder terugwinnen van inerte bodems, het leveren

van grind dat voldoet aan de betonspecificaties en het realiseren van een

installatie die zo weinig mogelijk ruimte in beslag neemt. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

83


UPGRADE

YOUR

MACHINE

AANBOUWDELEN VOOR

GRAAFMACHINES EN WIELLADERS,

MACHINE AANPASSINGEN

EN HITACHI MACHINES

Topkwalitatatief

75 jaar ervaring

Grote voorraad

Betrouwbaar familiebedrijf

www.pladdet.nl

Naamloos-4 1 28-04-2022 12:13

onboard weegsystemen

weegbruggen

inbouw | opbouw | software

as- & plateauwegers

zichtoplossingen

veiligheidsoplossingen

+32 56 29 10 10

www.rds.eu | info@rds.eu


Uniform en

fijn eindproduct

De Italiaanse FAE Group maakt jaarlijks meer dan 2.500 professionele freesmachines. Naast frezen voor bosbouwtoepassingen hebben ze

ook machines voor industrieel gebruik in hun uitgebreid portfolio. De machines kunnen aangebouwd worden op tractoren, graafmachines,

schrankladers en speciaal omgebouwde dragers. Het gamma voor graafmachines werd onlangs uitgebreid met de BL serie. Een nieuwe

range met vijf hydraulische frezen voor graafmachines van 4 tot 36 ton voor het verkleinen van bomen van 12 cm tot 40 cm diameter.

Tekst en beeld Van Laecke Group

De rotor van de BL serie werd uitgerust met de

Bite Limiter Technology. Een door FAE nieuw

ontwikkeld concept met gelimiteerd bijt systeem

dat bestaat uit stalen begrenzings ringen die

het bereik van de snij tand beperken. Dankzij de

functie worden de messen op de ideale diepte

gebruikt en is het mogelijk om met minder vermogen

meer rende ment te bereiken. Er is een

constante werking waar door het mogelijk is om

een zeer mooi, uniform en fijn eind product te

maken. Daar naast is het risico voor blokkades op

de rotor erg laag waar door de frees makkelijk in

gebruik is voor onervaren operators.

Vijf modellen

De hydraulische frezen beschikken over een

sterk stalen frame en de Poly Chain riemaangedreven

trans missie garan deert een optimale

kracht over brenging en betrouw baar heid.

De vijf modellen in de BL serie beschikken over

een rakel om even tueel los liggend hout en

groen afval dichter naar de graaf machine toe

te trekken. Vanaf de BL 3 is er de optie om de

frees uit te rusten met het Sonic systeem, dat

‘Er is een constante

werking waardoor het

mogelijk is om een

zeer mooi, uniform

en fijn eindproduct

te maken’

auto matisch de hydrau lische para meters van

de frees kali breert en de opti male snel heid en

kracht van de rotor regelt. De functie houdt de

graaf machine en de mulcher perfect op één lijn

wat zorgt voor een aan zienlijke verhoging van

de productiviteit.

Over de verdeler

Van Laecke Group, die in België exclu sief ver deler

is voor FAE, is een familiale onder neming met

jaren lange ervaring en exper tise in gespecialiseerde

machines voor de recyclage, bouw en

agrarische sector. Binnen de groep kun je onder

andere terecht voor recyclage machines voor de

ver werking van grond- en steen afval van diverse

origine, maar ook voor het verwerken van sloopen

groen hout. Vanuit hun twee vestigingen, nabij

Brugge en Utrecht, verzorgen zij onderhoud en

service naar de klant. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

85


NIEUW DXR-GAMMA

MEER CONTROLE MEER VERMOGEN MEER U

Uw potentieel is onze motor. Het inspireert ons om technologieën te ontwerpen die uw professionele vaardigheden ontwikkelen. U weet precies

hoe u het werk moet gedaan krijgen - en met onze oplossingen kunt u dat slimmer, veiliger en met nieuwe vermogensniveaus doen. We stellen

met trots een totaal nieuw gamma Husqvarna DXR-robots voor die u veel meer bieden dan alleen vermogen. Ervaar controle als nooit tevoren.

Ontdek het nieuwe DXR-gamma op www.husqvarnacp.com

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Alle rechten voorbehouden. Husqvarna is een geregistreerd handelsmerk van Husqvarna AB (publ.)

u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Hall B4

stand 551

Uw garantie

voor een duurzame

shredderoplossing

• constante en instelbare dosering van

uw outputstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/uur

• ultra resistent tegen stoorstoffen -

beperkte voorsortering vereist

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% designed and manufactured in Belgium

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be


KLAAR VOOR DE TOEKOMST

ELEKTRISCH AANGEDREVEN BREKERS, ZEEFMACHINES

EN STACKERS VIA AANSLUITING OP HET STROOMNET

OF DOOR ÉÉN ENKELE MOTORUNIT

De toekomst van onze wereld wordt steeds belangrijker. Keestrack als fabrikant draagt hier zijn steentje aan bij. Zo ontwikkelt ze al jaren de

meest brandstofvriendelijke breek- en zeefmachines. Van oudsher wordt er gebruikt gemaakt van een lastafhankelijk hydraulisch systeem.

Keestrack was één van de eerste fabrikanten die in 2012 met de diesel/elektrisch aangedreven C6 fijnzeef op de markt kwam.

Tekst en beeld Keestrack

Keestrack ontwikkelt al jaren de meest brandstofvriendelijke

breek- en zeefmachines.

Al snel volgde de percussie- en kaakbrekers en de grotere zeefmachines.

Hoe zwaarder de machine, hoe groter de brandstofbesparingen zijn. Een

logische keuze dus. Momenteel is ongeveer 90% van het productgamma

van Keestrack in e-versie als optie verkrijgbaar. Sommige grote machines zijn

enkel en alleen in e-drive beschikbaar.

Bespaar door te combineren

De e-drive mobiele breek- en zeefmachines hebben als voordeel dat ze zeer

flexibel inzetbaar zijn. Zo kunnen ze op netstroom aangesloten worden

waardoor ze zeer kostenefficiënt zijn. Echter, ze kunnen ook in een productietrein

gekoppeld worden waarbij de grotere machine de kleine machine(s) van

stroom voorzien zonder emissies te genereren. Als er geen elektriciteitsnet

aanwezig is, kan de motoreenheid van de breker of zeef, die bestaat uit

een diesel motor en generator, genoeg elektriciteit produceren om een hele

productietrein te voorzien van stroom. Dit levert een aanzienlijke besparing

in brandstof op. Vergeleken met conventionele diesel-hydraulische machines

besparen diesel-elektrisch aangedreven installaties direct tot 40% brandstof.

Bij het werken in productietreinen kan het toerekenbare brandstofverbruik

zelfs met 70% afnemen wanneer de hybride zeefinstallaties direct worden

aangedreven via de stekkervoeding van de geconnecteerde dieselelektrische

breker. Bij aansluiting op het net zijn de besparingen nog groter (afhankelijk

Keestrack introduceerde een aantal jaar geleden al de drop-off-motoreenheid die

naast de machines geplaatst kan worden om alle machines te voorzien van stroom.

van de lokale elektriciteitsprijs), aangezien zowel de operationele kosten

als de onderhoudskosten drastisch zullen dalen. Omdat de e-aangedreven

Keestrack-apparatuur kan worden gevoed door het elektriciteitsnet, ofwel

door de motoreenheid, introduceerde Keestrack een aantal jaar geleden al de

drop-off-motoreenheid die naast de machines geplaatst kan worden om alle

machines te voorzien van stroom.

Motor op rupsen

Om dit potentieel ten volle te benutten, biedt Keestrack vandaag naast

de e-aangedreven uitrusting ook als eerste motoren op rupsen aan. Met

deze rupsmotor/generatorunits kunnen meerdere elektrische brekers,

zeefmachines en stackers direct van stroom voorzien worden als er geen

netstroom beschikbaar is. Zo komen de economische voordelen van de

complete productietrein volledig tot hun recht en kunnen Keestrack mobiele

brekers en zeven ook zonder motorunit verkocht worden in de toekomst. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

87


ASFALT ANALYSATORS VRAGEN

OM KENNIS VAN ZAKEN

Wie kwalitatief werk wil afleveren, heeft kwalitatieve materialen nodig. Geregistreerde aannemer Stadsbader zet daarom resoluut in op

kwaliteitscontrole. Om zeker te zijn dat het geproduceerde asfalt in de verschillende asfaltcentrales aan de hoogste eisen beantwoordt,

investeerde het familiebedrijf in drie nieuwe asfalt analysators. Het ging hiervoor aankloppen bij Lasertopo & Laboconstruct, omdat service

echt het verschil maakt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Lasertopo-Laboconstruct en Stadsbader

Duurzaam werk afleveren met kwalitatieve materialen.

Het is de missie die Stadsbader zich stelt

op elk van de 125 werven waarop het dage lijks

actief is. Zowel voor infrastructuur werken, bouwprojecten

als elektro mechanische uit rustingen stelt

de familiale groep met hoofd zetel in Harelbeke

alles in het werk om de klant een oplossing op

maat te bieden. Hierbij staan dialoog, kwaliteit

en deskundigheid centraal. De laboratoria spelen

dan ook een belangrijke rol binnen Stadsbader,

dat dertien vestigingen verspreid over België en

Frankrijk telt. Kwaliteitsverantwoordelijke Gregory

Bohez vertelt: “Elk van onze vestigingen beschikt

over een eigen labo om de kwaliteit van beton

of asfalt te controleren. Daarnaast beschikken

88 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Stadsbader koos er voor om drie van hun productiesites uit te rusten met de

nieuwste generatie asfalt analysatoren.

‘Service was echt van doorslaggevend

belang in onze keuze voor de PaveLab50’

Met de asfaltcentrale in Grobbendonk zet

Stadsbader België op de kaart op vlak van

ecologische asfaltproductie. Twee nieuwe

asfalt analysators PaveLab 50 geleverd door

de tandem Lasertopo/Laboconstruct helpen

bij de kwaliteitscontrole.

we in Vaulx (vlakbij Doornik) over een groot labo.

Daar gebeuren onder andere de controles ter

voorbereiding van certificaties zoals BENOR en

COPRO en voeren we ook alle innovatietesten uit.”

Strikte kwaliteitsprocedures

“Omdat we met onze laboratoria heel hard

inzetten op het afleveren van een kwalitatief

eindproduct, moeten we dat zelf ook hardmaken.

Dat doen we onder meer door heel strikte

kwaliteitsprocedures op te volgen, maar ook door

te investeren in het juiste materiaal”, geeft Bohez

aan. Zo waren drie asfalt analysators - twee in

Grobbendonk en de derde in Vaulx - binnen de

groep aan vernieuwing toe. “In Grobbendonk

beschikken we over een nieuwe high-end

asfaltcentrale waar de meest innovatieve en

milieuvriendelijke technieken gebruikt worden

om 100% recyclage van grondstoffen mogelijk

te maken. We zetten daarmee België op de

kaart op vlak van ecologische asfaltproductie.

De toestellen die we hadden om het asfalt te

analyseren waren weliswaar van goede kwaliteit,

maar we liepen constant tegen een te beperkte

service aan. Als je weet dat we in volle productie

aan een capaciteit van 200 ton asfalt per uur

zitten, dan begrijp je dat deze analysators voor

ons onmisbare instrumenten zijn. We kunnen er

bij een defect geen weken op wachten.”

Gezocht: uitstekende dienstverlening

Dat Stadsbader dan zijn oog liet vallen op de

PaveLab50, een automatische asfalt ana lysator,

hoeft niet te ver wonderen. Deze toestellen worden

immers geleverd door de tandem Lasertopo-

Laboconstruct, in de markt gewaar deerd om de

verre gaande dienst verlening op vlak van meettoestellen

en labo uitrusting. Bohez: “Service

was echt van doorslag gevend belang in onze

keuze. In feite is het makkelijker om bij de

technologie en het merk te blijven die je kent.

Hoewel we voor een zelfde type toestel gegaan

zijn dat conform de standaarden ASTM D8159-

2018 en EN 12697-1 werkt, vergt het heel

wat knowhow en ervaring om ze perfect op je

productieproces af te stellen. Daarnaast is het

voor onze medewerkers wennen aan een andere

interface. We wisten dat het wat tijd ging

kosten om de instellingen op punt te krijgen,

maar de ondersteuning die we in ruil krijgen, is

de overstap zeker waard. Op voorhand kregen

we dit reeds van andere bedrijven die al met

deze toestellen werken te horen en onze eigen

ervaring kan dat alleen maar bevestigen. We

kregen alle ondersteuning die nodig was om de

PaveLab 50 vlot onder de knie te krijgen.”

Altijd kennis van zaken

Bohez is dan ook bijzonder tevreden over de keuze.

“Naast de uitstekende prijs-kwaliteits verhouding,

sprong meteen het gebruiksgemak van het

toestel in het oog. Eenmaal onze laboranten

door Lasertopo-Laboconstruct waren ingewijd in

hoe het toestel in elkaar zat, was het een fluitje

van een cent om er mee te leren werken. Daarnaast

staan de toestellen voor werkzekerheid,

wat belangrijk is om onze eigen werking te

ondersteunen. Maar het is vooral de service die

een wereld van verschil maakt. Elke vraag die

we stellen, wordt snel beantwoord door iemand

met kennis van zaken aan de andere kant van de

lijn. Is er toch een interventie nodig, dan zijn ze

bovendien binnen de kortste keren ter plaatse. De

dienst-na-verkoop is echt top.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

89


geha-laverman.com

info@geha-laverman.com


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

Juiste uitrustingsstuk bepaalt

succes van iedere klus

Goed gereedschap is cruciaal in elke klus. Demarec, toonaangevend Nederlandse fabrikant van materieel voor de sloop- en recyclageindustrie,

bewijst tot in de kleinste details groot te zijn in innovatie en ontwikkeling: recent werd de DMS-05 Multi-Schaar op de

markt gebracht.

Tekst en beeld Tramac

Met zijn optimale gewicht-vermogensverhouding

is de DEMAREC DMS-05 Multi-Schaar perfect

afgestemd op compacte midigraafmachines en

schrankladers die door hun beperkte afmetingen

uitstekend presteren in krappe werkruimtes. De

DMS is een echte multifunctionele schaar dankzij

het mechanisme wisselsysteem en het brede

aanbod van beschikbare bekken. Het wisselen

gaat snel en veilig in slechts enkele minuten.

‘Goed gereedschap

is letterlijk en

figuurlijk meer dan

het halve werk’

Met zijn optimale gewicht-vermogensverhouding is de DEMAREC DMS-05 Multi-Schaar

perfect afgestemd op compacte midigraafmachines en schrankladers

Het basismateriaal is volledig beschermd door

verwisselbare slijtdelen. Deze kunnen op locatie

gewisseld worden. Er zijn drie bekken voor

primaire en secundaire sloop beschikbaar voor

de DMS Multi-Schaar.

Demarec DMS-05-C - COMBI-BEK

De Combi-Bek is de beste combinatie voor het

slopen van staalconstructies en gewapend beton

met een hoog percentage bewapening. De rippertand

breekt het beton en de lange messen zijn

ideaal voor het knippen van staal en betonijzer. De

C-bek is uitgerust met een DemaGuide-systeem.

Demarec DMS-05-S - STAAL-BEK

De Staal-Bek is gemaakt voor sloop van

staalconstructies en het verkleinen van allerlei

soorten schroot en ijzer. Deze S-bek bezit

over een verwisselbare piercing tip voor een

optimale penetratie. De knipmessen, gemaakt

van tool-steel, zorgen voor een lange levensduur

en optimale knipkracht.

Demarec DMS-05-V - KABEL-BEK

De Kabel-Bek is geschikt om voornamelijk alle

soorten elektriciteitskabels veilig, gemakkelijk

en snel te knippen op locatie of op een

recyclageplant. Ook kunnen kabels bewerkt

worden om afmetingen te reduceren.

In the end … it’s only about

the tool

De DMS-05 bewijst dagelijks dat goed gereedschap

letterlijk en figuurlijk meer is dan het

halve werk. Uiteindelijk bepaalt het juiste

uitrustingsstuk het succes en resultaat van iedere

klus. Leg de focus op het uitrustingsstuk en er

moet nooit en te nimmer worden ingeleverd

op capaciteit, en in het verlengde daarvan

(bedrijfs-) rendement en winst. Kortom, een

investering in een DMS van Demarec is een meer

dan gezonde investering die zich gegarandeerd

100% terugbetaald. Voor meer info over de

DMS-05, bezoek onze site of neem contact op

met ons team. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

91


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

IEDEREEN ROEPT EROVER, MAAR KUN JE KWALITEIT OOK METEN?

WAT BETEKENT EEN HOGE KWALITEIT

IN MATERIAAL NU ECHT?

Hoogkwalitatief materiaal is in de wereld van recyclage een must. Je wil als aannemer voorkomen dat je machines stilstaan op de sloopwerf.

Kwaliteit komt met een prijs, maar kun je ook uitrekenen wat het je onder aan de streep heeft opgeleverd? Demtech heeft die berekeningen

gemaakt, om transparant te kunnen zijn naar de klanten. Arthur Polak van Demtech rekent ons aan de hand van een voorbeeld met de NPK

Betonvergruizer G-18JX voor hoe echte kwaliteit er in cijfers uitziet. Daarnaast doet hij uit de doeken hoe je slimmer kunt werken: minder

milieubelastend, meer werk verrichten met lichter materieel, brandstof besparend en met minder slijtage. Het geheime wapen is hierin de

NPK Power Booster.

Tekst Jan Mol | Beeld Demtech/Dimpekt Marketing

“Als voorbeeld nemen we onze NPK Betonvergruizer

G-18JX”, begint Polak. “Deze betonvergruizer

kan zo’n 20.000 draaiuren maken. Elke 2.000

draaiuren is er een onderhoud/service/revisie

interval. Dat betekent dat vanwege de slijtageslag

die de vergruizer doormaakt, de klant na tien

onderhoud/service/revisie-intervallen toe is aan

de aanschaf van een nieuwe vergruizer. Welgeteld

heeft bij het bereiken van de ‘end of lifecycle’ deze

vergruizer – op basis van de aanschafwaarde en

de gemiddelde kosten per onderhoudsinterval

- slechts € 4,33 per uur gekost.” Daarbij heeft

de klant de zekerheid van continuïteit genoten.

“Geen uitval tijdens het werk en mocht er toch

een probleem zijn, dan lossen wij dat indien

mogelijk met spoed ter plekke op. Er is niets

erger dan stil komen te vallen op een sloopwerf.

Elk uur stilstand kost geld, vaak wordt er volgens

een strakke planning gewerkt en moet er, als alles

weer draait, veel tijd ingehaald worden. Met onze

enorme voorraad onderdelen zijn we in staat om

in no time iedereen weer op weg te helpen.”

Slimmer werken met de

NPK Power Booster

De NPK Power Booster is Demtech’s ‘geheime

wapen’ in de strijd om het werken te optimaliseren.

Polak: “Laten we uitgaan van een situatie waarin

de NPK Betonvergruizer G-18JX 32 ton per uur

verwerkt, de kraan 26 l brandstof per uur verbruikt

en dat op basis van een 500 l brandstoftank.

In onze berekening zijn we uitgegaan van een

brandstofprijs van 1,98 euro/l. Inmiddels weten

we dat de dieselprijs al meer dan 2 euro is op

sommige plaatsen. Wij tonen graag aan dat met

toevoeging van de NPK Power Booster de eerste

Het voordeel van de NPK Power Booster in een grafiek weergegeven.

Ook De Kempeneer NV werkt met NPK

uitrustingstukken van Demtech.

92 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER UITRUSTINGSSTUKKEN

winst te behalen valt door meer draaiuren te

maken met een volle tank en meer tonnage te

verwerken met een volle tank. Op een volle tank

brandstof kun je met de NPK Power Booster 4,81

extra draaiuren maken en 255 ton extra beton

vergruizen.” Dat zijn cijfers die er niet om liegen.

De NPK Power Booster zorgt voor meer kracht,

om precies te zijn krijg je drie keer het normale

vermogen tot je beschikking. Van 300 bar naar

900 bar en dat uit een aanbouwdeel met minder

gewicht. Bijkomend voordeel: het hydraulisch

systeem van de kraan wordt minder belast en in

veel gevallen kun je zelfs met een lichtere kraan

dan normaal werken. Ook dat scheelt enorm in de

CO 2

-uitstoot.

Ook de NPK Power Booster verdient

zichzelf terug

Tegenwoordig zien aannemers in de uitvraag

van de opdrachtgever steeds vaker vermeld

staan dat er gekeken wordt naar de MKI-waarde

(Milieu Kosten Indicator). Om in aanmerking te

komen voor gunning van de opdracht, dien je

aan te tonen dat je duurzaam werkt, met een

‘De klant heeft

de zekerheid van

continuïteit’

reductie van emissie van schadelijke stoffen. “De

brandstofbesparing, de verminderde slijtage, het

extra werk dat je kunt doen binnen een gegeven

tijd en het feit dat je met lichter materieel hetzelfde

kunt doen, helpen mee om een gunstiger MKIwaarde

te behalen. Het kan je dus letterlijk een

opdracht opleveren. De optelsom van het inzetten

van materiaal met een topkwaliteit, in combinatie

met de optimalisatie die de NPK Power Booster

oplevert is goed: fikse besparing op brandstof,

schoner werken, door kunnen blijven werken …

het is een win-win situatie, waar iedereen wel bij

vaart. Door ons onderzoek kunnen we oprecht

zeggen dan een hoge kwaliteit in materiaal en de

NPK Power Booster zichzelf terugverdienen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

93


PODIUM VOOR CIRCULAIRE START-UPS

“WAAROM GEEN TAXSHIFT OM

INNOVATIEKOST TE COMPENSEREN?

Start it @KBC wil start-ups actiever ondersteunen in hun transitie naar een circulair businessmodel. Geen overbodige luxe, zo bleek tijdens

een rondetafelgesprek met externe stakeholders én ervaringsdeskundigen in Antwerpen. “We moeten het hele systeem veranderen. Dat is

echt een gigantische uitdaging.”

Tekst en beeld Start it @KBC

(Van links naar rechts) Moderator Francesca Vanthielen en gastsprekers: ​Brigitte Mouligneau (transitiemanager circulaire economie Vlaanderen Circulair), ​Sebastiaan de

Neubourg (founder Yuma Labs), ​Jasmien Wynants (Expert Sustainable Fashion & Sustainability Manager bij Xandres), ​Gert Linthout (co-founder Mic Mac Minuscule en

explorer bij Ray & Jules), ​Mieke Daniels (COO Start it X) en ​Dirk Lievens (business coach & innovatie adviseur, Start it @KBC)

Tegen 2030 wil Vlaanderen het aandeel van de

circulaire economie in Vlaanderen optrekken van

20 naar 40%. “De Vlaamse inspanningen om te

recycleren en om materialen te hergebruiken worden

tegen 2030 dus verdubbeld”, zo belooft Vlaams

minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits

(CD&V) de aanwezigen op het start-up festival

Connect X in een videoboodschap. Die ambitie is

niet onhaalbaar, blijkt uit het rondetafelgesprek.

“Vandaag zijn het niet enkel meer de hippe startups

die de circulaire kaart trekken”, bevestigt

Jasmien Wynants, Sustainability Coordinator

bij kledingproducent Xandres en initiatiefnemer

van Close The Loop. “Ook stevig uit de kluiten

gewassen kmo’s en grote corporates springen op de

circulaire kar. Niet zelden gaan ze daarvoor ook al

samenwerkingen aan met innovatieve start-ups.” De

grootste uit dagingen waarmee circulaire start-ups

94 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


vandaag geconfronteerd worden, zijn van externe

aard, zo blijkt uit de diverse getuigenissen. Gaande

van verouderde wetgeving over een onaangepaste

fiscaliteit tot starre lineaire bevoorradingsketens,

die je niet zomaar in een wip verandert. Die

vaststelling bracht de aanwezigen op de ronde tafel

tot enkele cruciale aandachtspunten.

Circulair = prijsvoordeel

Start-ups hoeven geen rekening te houden met

een historische erfenis die het prijskaartje voor

de omschakeling naar een circulair model fors

kan opdrijven. Bovendien laat een circulair model

hen nu ook maximaal toe om in te spelen op de

almaar grotere grondstoffenschaarste. Dit kan hen

dan weer een prijsvoordeel bezorgen tegenover

concurrenten met een zuiver lineair businessmodel.

Daar staat tegenover dat circulaire startups

in België vaak nog te weinig hoogwaardige

gerecycleerde materialen vinden, waardoor ze

soms uitwijken naar het buitenland. In die hoogwaardige

recyclage ligt voor ons land dus nog

flink wat economische groeimarge. Tegelijk kan de

overheid hierdoor ook meer innovatieve start-ups

in eigen land houden.

Sebastiaan de Neuborg, founder Yuma Labs & Dirk Lievens, business coach en innovatie adviseur Start it @KBC.

Klantenfocus = cruciaal

Circulaire bedrijven moeten er vooral over waken

de juiste focus aan te houden. Circulariteit op zich

verkoopt nauwelijks bij het grote publiek, goede of

mooie producten met een duidelijke meerwaarde

die ook circulair geproduceerd zijn, doen dat wél.

Het is dus cruciaal om naar de consument toe ook

het juiste discours te hanteren en voldoende te

investeren in echte productmarketing.

Gelijk speelveld = eerlijke

concurrentie

De sector is niet zozeer vragende partij voor extra

subsidies, wél voor een gelijk speelveld. “Enkel

dan kunnen we ook de grote spelers meekrijgen.

Door verouderde wetgeving waar nodig aan te

passen, vervuilende activiteiten extra te belasten

of werk te maken van een taxshift die circulaire

businessmodellen ten goede komt, de fiscaliteit

op sommige vlakken te hervormen, kunnen

circulaire businessmodellen op langere termijn

ook op prijsvlak concurreren met bestaande

businessmodellen. Zo trekken we ook de minder

gemotiveerde of zeer prijsbewuste consument mee

over de streep om zijn koopgedrag aan te passen.

En zo’n gedragsverandering kan een pak sneller

gaan dan algemeen gedacht”, onderstreept Gert

Linthout. Hij is oprichter van onder meer duurzaam

koffiemerk Ray & Jules en Mic Mac Minuscule,

dat tweedehands geboortelijsten in de markt

zet. “Tot voor enkele decennia herstelden we nog

systematisch onze kapotte sokken of schoenen.

De ongebreidelde consumptiemaatschappij is dus

ook maar iets van de laatste decennia.”

De grootste uitdagingen waarmee circulaire start-ups vandaag geconfronteerd worden, zijn van

externe aard, zo blijkt uit de diverse getuigenissen. Gaande van verouderde wetgeving over een

onaangepaste fiscaliteit tot starre lineaire bevoorradingsketens.

‘We zitten in België op gigantisch veel

kennis en expertise. Laat ons dan

ook maximaal inzetten op met elkaar

samenwerken en van elkaar leren’

Circulaire economie = economische

boost voor Europa

Circulaire modellen kunnen de Europese economie

een stevige boost geven. Niet enkel

om dat we meer lokaal gaan produceren en

recy cleren, maar ook omdat onze Europese

kennis economie een ideale voedings bodem

is voor innovatieve productie processen. “We

zitten in België op gigantisch veel kennis

en expertise”, benadrukt start-up coach Dirk

Lievens. “Laat ons dan ook maximaal inzetten

op netwerken en structuren die start-ups kunnen

helpen om met elkaar samen te werken en van

elkaar te leren.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

95


NIEUWE DEALER

Manath Gevaert

manath@smart-equipment.com

+32 478 12 24 18

www.smart-equipment.com


INDUSTRIE 4.0 IN DE PRAKTIJK

Als machines onophoudelijk moeten draaien, dan heeft elke al dan niet geplande stilstand grote gevolgen voor de productie en

uiteindelijk ook voor het bedrijfsresultaat. Daarom zocht recyclagebedrijf Galloo naar een oplossing die zowel tot minder onderhoud als

tot minder stilstand zou leiden. Die oplossingen vonden ze bij EQUANS Process Solutions, dat Galloo met ABB smart sensoren de wereld

van Industrie 4.0 binnenleidde.

Tekst en beeld EQUANS

Galloo is een West-Vlaams familiebedrijf, gespecia

li seerd in de recyclage van auto’s, schepen,

was machines en andere consumptie goederen.

Galloo haalt uit het ver zamelde schroot jaar lijks

zowat 1,3 miljoen ton staal, 50.000 ton plastic

en 100.000 ton andere metalen zoals alu minium,

koper, zink, lood, rvs, brons, en af en toe een brokje

goud. Recy clage is een sector met toekomst perspectieven,

mede dankzij de stijgende metaal prijzen. Het

bedrijf investeert daar om volop in nieuwe installaties

en up grades van het bestaande machinepark.

Van preventief naar

voorspellend onderhoud

Galloo heeft een groot machinepark met veel

motoren en pompen. Deze draaien bijna 7/7 en

goed onder houd en opvolging zijn cruciaal. Om

de goede werking van de pompen te garanderen,

werd op vaste tijdstippen een periodieke con trole

uitgevoerd. Hiermee kon Galloo echter niet voorkomen

dat de machines af en toe on aan gekondigd

stilvielen, en ook de productie tijdelijk werd stop-

Galloo heeft een groot machinepark met veel motoren en pompen. Deze draaien bijna 7/7 en

goed onderhoud en opvolging zijn cruciaal.

gezet. Zulke plotse pannes zijn niet alleen tijd- en

geldrovend, ze verstoren ook de bedrijfs processen

en de onder houds planning. Die onderhoudsplanning

was gebaseerd op preven tief onder houd:

op vastgelegde tijdstippen werden check lijsten

afgewerkt op de diverse machines. “Dat zorgde

enerzijds voor een steeds nijpender probleem om

geschikt personeel te vinden voor onder houd”,

vertelt Olivier Courtois, technical manager bij

Galloo, “Ander zijds wilden we het aantal onnodige

maintenance beurten zo veel moge lijk beperken,

zonder dat dit zou leiden tot een stijging van de

ongeplande downtime door defecten aan de

machines. Een oplossing drong zich op.”

Galloo haalt uit het verzamelde schroot jaarlijks zowat 1,3 miljoen ton staal, 50.000 ton plastic en

100.000 ton andere metalen zoals aluminium, koper, zink, lood, rvs, brons, en af en toe een brokje goud.

Smart sensoren

EQUANS Process Solutions installeerde ABB

smart sen soren op verschillende onderdelen van

het productie proces (zoals motoren, pompen, en

lagers) in de ver schillende productiegebouwen

van Galloo. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

97


Olivier Courtois (links, Galloo)) en Ewout Tijtgat (EQUANS): “Het innovatief en laagdrempelig systeem biedt de technical manager een

online statusoverzicht van alle onderdelen op elk mogelijk moment, en geeft een waarschuwing bij dreigend gevaar.”

‘We hadden de aankoop en plaatsing van

de sensoren na een jaar al terugverdiend.

Alles wat nu nog volgt, is pure winst’

“De smart sensoren dragen bij tot een veel efficiënter beheer en onderhoud en tot een gevoelige daling van de

ongeplande downtime”, aldus Ewout Tijtgat, Senior Project Manager bij EQUANS Process Solutions.

Deze sensoren registreren alle activiteit, waardoor

de technical manager een constant overzicht

heeft over de toestand van de onderdelen van

het productieproces en de staat waarin ze zich

bevinden. “Vervangingen gebeuren voortaan

enkel als het echt nodig is en niet meer tijdens een

preventieve controle. Zo dragen de smart sensoren

bij tot een veel efficiënter beheer en onderhoud

van alle onderdelen en tot een gevoelige daling

van de ongeplande downtime”, aldus Ewout

Tijtgat, Senior Project Manager bij EQUANS

Process Solutions. Deze aanpassing is een

schoolvoorbeeld van Industrie 4.0 in de praktijk,

vindt Courtois: “Het innovatief en laagdrempelig

systeem biedt de technical manager een online

statusoverzicht van alle onderdelen op elk mogelijk

moment, en geeft een waarschuwing bij dreigend

gevaar voor een of ander onderdeel. Zo wordt de

fysieke wereld van onze machines gekoppeld aan

digitale beheersystemen en is alles ook eenvoudig

raadpleegbaar op onze mobiele toestellen.”

Verhoogde efficiëntie, minder kosten

In 2019 werd een pilootproject opgestart met

een drietal ABB smart sensoren gedurende drie à

vier maanden. Begin 2020 besloot Galloo om de

pilot om te zetten in een volwaardig project. In

mei 2020 werden de eerste zestien exemplaren

(generatie 1-sensoren) in gebruik genomen in de

Fines en Flot gebouwen. In februari 2021 heeft

EQUANS Process Solutions in het Flot gebouw

98 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


EQUANS Process Solutions installeerde ABB smart sensoren op verschillende onderdelen van het productieproces

(zoals motoren, pompen, en lagers) in de verschillende productiegebouwen van Galloo.

‘Vervangingen

gebeuren voortaan

enkel als het

echt nodig is en

niet meer tijdens

een preventieve

controle’

Met de smart sensoren van ABB wilde Galloo het aantal onnodige maintenancebeurten zo veel mogelijk

beperken, zonder dat dit zou leiden tot een stijging van de ongeplande downtime door defecten aan de machines.

ter vervanging van de generatie 1-sensoren twee

motorsensoren van generatie 2 geïntroduceerd.

De nieuwe generatie sensoren is nauwkeuriger,

robuuster en heeft een grotere batterijcapaciteit.

In mei 2021 is het aantal sensoren uitgebreid

van zestien naar twintig dankzij vier nieuwe

lagersensoren in het Eldan gebouw. Door de

combinatie van minder maintenancebeurten en

vooral minder pannes heeft Galloo al heel wat

kosten uitgespaard. Kostenbesparingen die nu

al de investering ruimschoots compenseren, weet

Courtois: “We hadden de aankoop en plaatsing

van de sensoren na een jaar al terugverdiend.

Alles wat nu nog volgt, is pure winst.”

Verdere optimalisatie met online

site monitoring

Overtuigd van de voordelen van de sensoren

heeft Galloo aan EQUANS Process Solutions

gevraagd om nog een tiental extra sensoren te

plaatsen. Maar er wordt ook al gewerkt aan de

volgende etappe van het innovatietraject: de

opstart van het site monitoring-systeem van ABB,

waarbij de technical manager van Galloo wordt

bijgestaan door een externe dienst onder de

vleugels van ABB. Deze dienst ontvangt alle data

over de sensoren, die ook nu al in het ABB Ability

platform worden bewaard, interpreteert deze

data en formuleert op basis daarvan adviezen

in een periodieke rapportering naar de technical

manager. “Zo wordt de levensduur van machines

nog meer geoptimaliseerd zonder dat de dreiging

op uitval vergroot”, verwacht Courtois. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

99


BESTEMMING GEKEND

RECYCLAGE VERZEKERD

Valipac is de eerste Europese organisatie die erin geslaagd is de bestemming

van het bedrijfsmatig plastic verpakkingsafval in kaart te brengen en de recycleurs

te controleren. Een initiatief dat de effectieve recyclage van jouw verpakkingsafval

verzekert. Goed voor jou en de planeet!

Meer info op valipac.be


De TOP en FLOP In elke schakel van

de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voorbeelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet

recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst Valérie Couplez Beeld Bioterra en New West Gypsum

Top: sorteerzeefzanden valoriseren

Niet alle bouwpuin wordt al selectief ingezameld. Om uit die afvalstroom nog

waardevolle fracties te recupereren beschikken bedrijven zoals Bioterra over

een wasinstallatie. Die kan de uit het puin gesorteerde zanden zuiveren tot

gecertificeerd bouwzand.

Flop: gezamenlijke inzameling van gips en cellenbeton

Gips- en cellenbetonafval worden nog te vaak samen ingezameld. Aangezien

beide materialen wit en dus moeilijk te onderscheiden zijn, is het nadien niet

meer mogelijk om ze nog van elkaar te scheiden en te recycleren. Nochtans

kan de kringloop van zuiver gips voor de volle 100% gesloten worden, zoals

bij New West Gypsum in Kallo. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 101


“TODAY, THE CDE INSTALLATION

ALLOWS US TO RECOVER 70% OF

THE WASTE AND CREATE NEW

MATERIALS THAT ARE REUSED

IN CONSTRUCTION SITES HERE.”

SODEXTRA S.A. IN SACLAY, GREATER PARIS

CDE is here to transform waste materials into valuable recycled products.

Our innovative wash plants give you the power to divert tonnes of waste from

landfill and create new revenue streams. Move into new, high-value markets,

like certified, in-spec concrete sand, recovered from CD&E waste.

Find out more about by scanning the QR code.

cdegroup.com


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar recyclepro.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

recyclepro.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

BOLLEGRAAF

ARAANI

Luipaardstraat 12

8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

LABOCONSTRUCT

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

BRONNEBERG

BEEPRO

Brancheweg 3

Trekwei 9

5705 DR HELMOND

DEMTECH BV

9033 WC DEINUM

T +31 622 93 52 90

E info@beepro-bv.com

W www.beepro-bv.com

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info-recycling@lybover.be

W www.lybover.be/recycling

B.L.W VISSER

Cromhoffsbleekweg 146

CASIER RISK & INSURANCE CVBA

7513 EW ENSCHEDE

T +31 53 4319661

E info@blwvisser.nl

W www.blwvisser.nl

Waalvest 2 /0001

8930 MENEN

T +32 56 51 12 01

F +32 56 51 01 47

E info@casier.be

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

W www.casier.be

E info@gmrecycling.be

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.gmrecycling.be

W www.marlex.be

BMC

Krommebeekpark 6

8800 ROESELARE

T +32 51 690 966

E info@bmcroeselare.be

CBS BETON

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

GROENEVELD - BEKA

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

T +32 16 64 09 26

E info@bekalube.be

MBS GROUP

Krommebeekpark 6

8800 ROESELARE

T +32 51 249 454

E info@mbsgroup.be

W www.bmcroeselare.be

W www.cbs-beton.com

W www.groeneveld-beka.com

W www.mbsgroup.be

104 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

E info@molcy.com

W www.molcy.com

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

W www.rds.eu

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

SMO BVBA

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

Nieuwendorpe 14

9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

W www.smo.be

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

REKUPP

Godefriduskaai 16, 4th floor

2000 ANTWERPEN

T +32 3 339 40 00

E info@rekupp.be

W www.rekupp.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

VKING

Ketegemstraat 9c

9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Recyclepro met

Kevin Desender:

T +32 50 36 81 70

E k.desender@louwersmediagroep.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

105


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1

Vacature pakket 2

Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.recyclepro.be voor meer informatie. U kunt ook bellen

naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar k.desender@louwersmediagroep.be

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

FAE UMH/MEGA

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Schatting 8 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

JENZ BA 926

WE ARE

RECYCLING

TeREX FINLAY 883+

TERRA SELECT TE60 & STONEWASHER SW1000

EVOQUIP COBRA 230R


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Exclusieve importeur

GIPO

POWERSCREEN

VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!