30.05.2022 Views

Jaarverslag SWA 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jaarverslag 2021

Welzijn Albrandswaard

Een bijzonder

jaar om op terug

te kijken

Toelichting op de

organisatie

Overzicht van

de behaalde

resultaten


Voorwoord

2021 was een bijzonder jaar waarin wij ons samen sterk

hebben gemaakt voor welzijn in Albrandswaard.

Samen

… het tweede jaar waarin momenten van vrijheid

afwisselden met momenten waarin we te maken hadden met

beperkingen vanwege de Coronamaatregelen. Beperkingen in

zowel ons werk- als privéleven, die het ingewikkeld maakten

om anderen te ontmoeten, te ontwikkelen, te bewegen en uit

te gaan. Samen met onze professionals, vrijwilligers en

partners hebben wij ons wederom flexibel ingezet. Het is

duidelijk dat de wereld niet maakbaar is en dat welzijn en

aandacht voor elkaar onmisbaar zijn. Ik wil ook wederom een

ieder bedanken voor zijn betrokkenheid en inzet van het

afgelopen jaar.

Sterk

… door de veerkracht en de inzet om een sterk welbevinden

van onze inwoners na te streven. Of het nu gaat om jongeren

of ouderen; Welzijn Albrandswaard heeft zich ingezet om

mooie initiatieven op andere, nieuwe manieren invulling te

geven. Waar het zorglandschap bekend staat om wet- en

regelgeving en strikte kaders, kan Welzijn Albrandswaard

kijken naar het individu. En waar nodig zetten wij een stap

verder. Op die manier doen wij er alles aan om te voorkomen

dat inwoners verdwaald raken in een voor hen onbekend

landschap en voorzien wij hen van advies, ondersteuning en

mogelijk een doorverwijzing.

Voor welzijn

… en juist dat betekenisvol leven, doen wat voor de inwoner

belangrijk is, blijkt bepalend om een gezond en veerkrachtig

welzijn na te streven.

Wat betekent onze bedoeling Samen Sterk voor Welzijn in

Albrandswaard? Dit is op meerdere manieren uit te leggen.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder’ is het gezegde. En

dit geldt zeker voor ons welzijnswerk. Door interactie met de

ander word je gezien. Gezien in je unieke talenten, je kracht

en ook je welzijnsvragen. Iedere levensweg kent uitdagingen.

Wij lopen graag mee tijdens levensgebeurtenissen wanneer

een inwoner een welzijnsvraag heeft. Dit doen wij samen! Of

dit nu met een professional of een vrijwilliger is. Wij maken

ons sterk voor een goed welzijn van iedere inwoner. Zo zijn

wij er bijvoorbeeld voor inwoners die een steuntje in de rug

nodig hebben, jongeren die eenzaam zijn en inwoners die iets

in hun eigen buurt willen doen. Wij geloven in een sociale

samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet.

Verder is Welzijn Albrandswaard al 20 jaar een begrip in

Albrandswaard. Met een betrokken en deskundig team van

professionals en vrijwilligers wordt dan ook al 20 jaar

de samenwerking gezocht om het welbevinden van

inwoners te verstevigen. In plaats van een groot

feest hebben we dit, door de maatregelen, gevierd

met een jubileumkrant.

Tot slot

….onze professionals en vrijwilligers dragen al meer

dan 20 jaar bij aan het welzijn van onze inwoners

door onder andere ondersteuning, advisering,

coaching en/of activering. De welzijnsvragen kennen

een brede diversiteit. Wij zijn actief op de domeinen:

Vraagwijzer, Mantelzorg Adviespunt, Vrijwilligersondersteuning,

Jeugd, Sport en Cultuur,

Ouderenwerk en de Wijkcentra. In de praktijk zijn

deze echter niet altijd los van elkaar te zien en we

zetten dan ook in op het verbinden van thema’s die

spelen op deze domeinen. Met trots en

dankbaarheid kijken wij terug op de behaalde

resultaten. In deze jaarimpressie nemen wij u in een

vogelvlucht mee door het jaar 2021 vanuit deze

domeinen. Ik wens u veel leesplezier.

Tonia Ruybroek

Directeur-Bestuurder Welzijn Albrandswaard

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 2


Leeswijzer

De organisatie

Dit jaarverslag begint met een globaal overzicht van

de organisatie. Hierin staan de werkwijze en de

kernwaarden, aangevuld met een organogram en

enkele gegevens van het personeelsbestand.

Toelichting per basisdienst

Vervolgens gaat het jaarverslag in op de behaalde

resultaten van de zes basisdiensten. De

verantwoording is te koppelen aan het

subsidiebesluit van 30 maart 2020 met bijgevoegde

resultaatafspraken. De afgesproken resultaten

worden toegelicht met tekstuele verantwoording en

waar nodig ondersteund met grafieken en tabellen.

Bij iedere basisdienst is een kader te vinden met

uitleg over de rol van die dienst.

Inhoudsopgave

Organisatie 4

1. Vraagwijzer 6

2. Mantelzorg Adviespunt 8

3. Vrijwilligersondersteuning 10

4. Jeugd, Sport en Cultuur 12

5. Ouderenwerk 14

6. Wijkcentra 16

3


Organisatie

Algemeen uitgangspunt

Welzijn Albrandswaard maakt zich sterk voor het welzijn en

de inzet van talenten van alle inwoners van Albrandswaard,

van jong tot oud, zodat iedereen deel kan nemen aan de

(lokale) samenleving. Welzijn Albrandswaard biedt

welzijnsdiensten en activiteiten aan gericht op informatie,

advies, ontmoeting en ontspanning. Zo wordt bijgedragen

aan een leefbare gemeente, waarin iedereen zo lang

mogelijk mee kan doen en ondersteund wordt om

zelfredzaam te kunnen zijn.

Welzijn Albrandswaard gaat voor minder zorg en meer

welzijn in de wijken. Als welzijnsorganisatie opereren wij

lokaal en staan wij dichtbij de inwoners van Albrandswaard.

Wij zetten ons in voor meer (structurele) aandacht voor het

verbeteren van het welzijn in de buurten en wijken.

Inzet van welzijnswerk heeft als gevolg dat:

duurdere zorg wordt voorkomen;

oplossingen tot stand komen in de

leefwereld van inwoners;

talenten optimaal worden benut;

sociale cohesie wordt bevorderd;

persoonlijk welbevinden wordt

verbeterd.

Organisatiekernwaarden

Welzijn Albrandswaard heeft drie kernwaarden en wij

verwachten dat iedereen die werkzaam is voor onze

organisatie deze kernwaarden uitoefent in de praktijk.

Samenwerken Wij werken samen en zetten onze

kwaliteiten en talenten optimaal in.

Wij leren door ervaringen en staan open voor nieuwe

informatie en feedback om daaruit lering te trekken.

Deskundig Wij stimuleren innovatie, kennis en

expertise en zijn een lerende

organisatie. Wij laten een gedegen en actuele kennis en

deskundigheid met betrekking tot het werk zien.

Betrokken Wij zijn verbonden met de organisatie

en onze doelgroep. Wij onderzoeken

de wensen en behoeften van een ieder en bewaken

grenzen. Wij stellen hoge prioriteit aan samen- en

klantgericht werken.

Werkwijze

Voor wie werken wij, wat zijn onze rollen en hoe gaan wij te

werk? Onderstaand overzicht geeft de werkwijze van Welzijn

Albrandswaard weer.

WIE


Wij zijn voor inwoners en andere belanghebbenden

een professionele en toegankelijke partner op het

gebied van welzijn.

WAT

Wij signaleren en agenderen kansen en

ontwikkelingen vanuit de samenleving.

Wij schakelen effectief tussen preventie, activering

en toeleiding naar passende ondersteuning en zorg.

Wij bieden laagdrempelige en bereikbare

voorzieningen op het gebied van welzijn.

Wij stimuleren, faciliteren ontmoetingen en

verbinden mensen en hun talenten.

HOE


Wij voelen ons verbonden met de inwoners, de

wijken en de gemeente en hebben oog voor

elkaar.

Wij laten ons in onze aanpak/werkwijze inspireren

door de inbreng van inwoners en andere

belanghebbenden, met een scherp oog voor onze

eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit.

Wij zoeken samenwerkingspartners en inwoners

actief op en leggen verbindingen met andere

domeinen, zoals wonen, zorg, sport, onderwijs en

veiligheid.

Wij benutten kansen op innovatie en financiering.

Wij zijn transparant over de inzet van mensen

en middelen.

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 4


Organisatiestructuur

Bij Welzijn Albrandswaard werken 18

medewerkers (12,6 fte) en zijn 250

vrijwilligers actief. Welzijn

Albrandswaard bestaat uit zes

basisdiensten: Vraagwijzer, Mantelzorg

Adviespunt, Vrijwilligersondersteuning,

Jeugd, Sport en Cultuur, Ouderenwerk

en Wijkcentra. Daarnaast voert Welzijn

Albrandswaard ook een drietal

projectopdrachten uit, in de vorm van

de Maatschappelijk Makelaar, de

Jongerenbuurtwerker en Dementie

vriendelijke gemeente. Deze

projectopdrachten worden separaat

verantwoord De drie volgende schema’s

geven een visuele weergave van de

opbouw van de organisatie.

Organisatorische

ontwikkelingen 2021

Coronamaatregelen: Vanwege de Coronapandemie golden vanuit

het Rijk gedurende 2021 verschillende coronamaatregelen. Deze

maatregelen zijn van invloed geweest op de wijze waarop Welzijn

Albrandswaard uitvoering heeft kunnen geven aan het welzijnswerk. Zo

zijn de wijkcentra in totaal circa 5 á 6 maanden gesloten geweest,

waren groepsactiviteiten niet of beperkt mogelijk, kon veel aanbod

geen doorgang hebben en was thuiswerken de norm. Uiteraard is

vanuit welzijnsperspectief gekeken hoe aanbod anders in te richten

was, zodat (kwetsbare) inwoners toch bereikt konden worden.

Verhuizing naar het Huis van Albrandswaard: Met ingang van

juli 2021 is Welzijn Albrandswaard verhuisd van locatie het Koetshuis

naar de 2e etage van het Huis van Albrandswaard. Dit heeft als voordeel

dat de contactlijnen met de gemeente Albrandswaard, het wijkteam en

overige maatschappelijk partners nog korter zijn.

Nieuw logo en start ontwikkeling nieuwe website: In aanloop

naar de verhuizing is tevens een proces van start gegaan om het logo,

de huisstijl en de website van Welzijn Albrandswaard aan te passen. Het

logo en de huisstijl zijn in 2021 aangepast. De nieuwe website wordt in

2022 gelanceerd.

Stagebeleid en erkenning leerbedrijf: In 2021 is het stagebeleid

van Welzijn Albrandswaard herijkt. Tevens heeft de organisatie

opnieuw de erkenning Leerbedrijf van de Samenwerkingsorganisatie

Beroepsonderwijs Bedrijfsleven ontvangen. Hierdoor is het voor mbostudenten

mogelijk om bij Welzijn Albrandswaard stage te lopen op het

gebied van sociaal werk.

Raad van

Toezicht

Directeurbestuurder

Officemanager

Teammanager

Controller

Vraagwijzer

Jeugd, Sport

en Cultuur

Mantelzorg

Ouderenwerk

Vrijwilligers

Wijkcentra

Projecten

Administratie

5


1. Vraagwijzer

1. De inwoners weten

Vraagwijzer te vinden

Het aantal nieuwe bezoekers van

Vraagwijzer in 2021 is op twee

manieren gemeten. Wanneer

sprake was van een vraag van een

inwoner die direct afgehandeld

kon worden, heeft dit het label

‘Kort contact’ gekregen. Op het

moment dat een inwoner een

vraag had waarbij meerdere

contacten nodig waren om deze af

te handelen of een inwoner kwam

met regelmaat langs met vragen,

dan werd dit gedocumenteerd

onder ‘Geregistreerde klanten’.

Het afgelopen jaar hebben in totaal

2 8 0 inwoners Vraagwijzer

gevonden voor ‘Kort Contact’ en

zijn er daarnaast 182 nieuwe

‘Geregistreerde klanten’.

2. Mensen zijn en voelen zich

geholpen

Conform afspraak is klanttevredenheid

in 2021 enkel

gemeten na afhandeling van een

vraag door Vraagwijzer bij een

‘Kort contact’. Inwoners konden dit

aan de hand van ‘tevreden’,

‘ontevreden’ of ‘onbekend’

kenbaar maken. 279 klanten

waren tevreden en 1 klant

ontevreden vanwege een

vraagstuk dat de consulent niet

kon beantwoorden.

3. Vraagwijzer biedt 24 uur

per dag informatie over hulp

Door informatie op de website, het

Vraagwijzerloket en het

telefoonnummer van Vraagwijzer

en Welzijn Albrandswaard hadden

inwoners van Albrandswaard het

afgelopen jaar 24 uur per dag

toegang tot informatie over waar

men terecht kon voor hulp op het

gebied van welzijn, jeugd en zorg.

4. Doorzetten waar moet,

afhandelen waar mogelijk

Vraagwijzer heeft het afgelopen

jaar waar mogelijk de vragen van

inwoners beantwoord. Wanneer

naar voren kwam dat een andere

partij nodig was voor het

beantwoorden van de vraag, heeft

Vraagwijzer de inwoner hiernaar

doorverwezen. Als een inwoner

bijvoorbeeld gebaat was bij

specifieke hulp of een bepaalde

indicatie.

1: Via welke route heeft een inwoner

Vraagwijzer gevonden bij ‘Kort contact’

4 en 5: Partijen waarnaar is doorverwezen

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 6


5. Vraagwijzer fungeert als

toegang tot diensten van de

gemeente en de wijkteams

Vraagwijzer werd het afgelopen

jaar bemand door 3 professionele

consulenten. Waar nodig boden zij

inwoners ondersteuning bij het in

contact komen met gemeentelijke

diensten. Te denken valt aan het

aanvragen van een WMOvoorziening,

contact met afd.

Inkomen of het doen van een

aanmelding bij het Wijkteam.

Daarnaast waren bij Welzijn

Albrandswaard 10 vrijwillige

receptiemedewerkers actief, die

bezoekers ontvingen en indien

nodig verwezen naar de

professionele consulenten van

Vraagwijzer. Ook nam een

professionele consulent van

Vraagwijzer in 2021 wekelijks deel

aan het triageteam van het

Wijkteam van de gemeente

Albrandswaard. Op die manier

werd gezamenlijk beoordeeld of

een Wijkteam-aanmelding mogelijk

nog ‘af te schalen’ was met een

passend welzijnsaanbod, in plaats

van directe inzet van ‘zwaardere

zorg’ vanuit het Wijkteam.

6. Het bieden van informatie

en advies aan huisartsen

Welzijn Albrandswaard heeft in

“Ik kom wat vaker bij

Vraagwijzer. Zij helpen

mij altijd erg goed. De

laatste keer moest een

brief worden ingevuld, fijn dat

ik hier weer mee geholpen

werd.”

- Bezoeker A. F.

2021 deelgenomen aan het

zogeheten Huisartsenoverleg, dat

structureel gevoerd werd onder

leiding van de wethouder Sociaal

Domein. Hierbij waren de

huisartsen van Albrandswaard

aanwezig. Tijdens deze

overlegmomenten zijn de

huisartsen indien nodig op de

hoogte gebracht over de

aanwezigheid van specifiek

welzijnsaanbod. Te denken valt aan

lotgenotencontact voor partners

van dementerenden, beweegaanbod

van de Buurtsportcoach,

inzet vrijwillige chauffeurs van

AutoMaatje voor senioren, etc.

Door bekend te raken met dit

aanbod is het voor huisartsen

mogelijk bepaalde patiënten hierop

te attenderen, zodat zij bij behoefte

de diensten van Welzijn

Albrandswaard weten te vinden.

Vraagwijzer

Vraagwijzer van Welzijn Albrandswaard geeft

informatie en advies op het gebied van

welzijn en zorg. De consulenten van

Vraagwijzer geven ondersteuning aan

iedereen met een hulpvraag, verzorgen

hierbij de screening en vraagverheldering en

verwijzen naar een oplossing of

indicatiestelling waar nodig. Deze

ondersteuning is dichtbij de inwoners en

ingericht om de zelfredzaamheid van de

inwoners van Albrandswaard te bevorderen.

Alles op basis van eigen kracht en op een

laagdrempelige manier.

7. Vraagwijzer ondersteunt de

vraag van inwoners

Het afgelopen jaar heeft

Vraagwijzer inwoners van

Albrandswaard ondersteuning

geboden bij het vinden van

antwoorden op vragen met diverse

thema’s, die zij ervaren op de

verschillende leefgebieden. Dit

heeft erin geresulteerd dat deze

inwoners handvatten aangereikt

kregen, waarmee zij zelfstandig

konden blijven functioneren binnen

de (lokale) samenleving. In het

laatste half jaar van 2021 kwam

daarbij een nieuw onderwerp naar

voren: de QR-code. Door de

coronamaatregelen en het

invoeren van het zogenaamde

‘Coronatoegangsbewijs’, hadden

-met name seniore- inwoners

behoefte aan hulp om hierbij op

weg geholpen te worden.

7: Thema van vraag

7


2. Mantelzorg Adviespunt

1. Kennis, kunde en

draagkracht verbeteren en

overbelasting voorkomen

In 2021 heeft het Mantelzorg

Adviespunt een samenhangend

aanbod weten te realiseren,

waardoor de mentale

overbelasting van mantelzorgers is

voorkomen of verminderd en

contact tussen lotgenoten is

ontstaan. Zo hebben de

mantelzorgconsulenten op

individueel niveau ondersteuning

geboden, wat bestond uit een

eenmalig informatie- en

adviesgesprek of uit een serie

ondersteuningsgesprekken. Waar

nodig is doorverwezen naar een

ander passend aanbod. Tevens is

2: Leeftijdsopbouw nieuw aantal geregistreerde mantelzorgers in 2021

te noemen dat door inzet van

respijtvrijwilligers mantelzorgers

tijdelijk ontlast konden worden in

de mantelzorgtaken, zodat zij wat

tijd voor zichzelf hadden en de

mantelzorgsituatie voor hen te

overzien bleef. Daarnaast hebben

groepsgerichte activiteiten

plaatsgevonden ten behoeve van

educatie en ontspanning. Hierbij

valt te denken aan contactgroepen

voor ouders van een kind met

autisme of voor mantelzorgers met

een dementerende partner, maar

ook respijtbijeenkomsten

waardoor mantelzorgers een dagje

uit konden. Kanttekening is wel dat

vanwege de coronamaatregelen dit

afgelopen jaar minder mogelijk

was dan beoogd.

1: Gemiddeld aantal deelnemers bij groepsactiviteiten in 2021

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 8


2. Mantelzorgers van alle

leeftijden kunnen terecht bij

het Mantelzorg Adviespunt

Onder mantelzorg valt alle hulp aan

een hulpbehoevende door iemand

uit diens directe sociale omgeving.

Zodoende bestaan dan ook diverse

types mantelzorgers, van jong tot

oud, met verschillende behoeften.

Al deze mantelzorgers uit

Albrandswaard mogen een beroep

doen op de mantelzorgconsulenten

van het Mantelzorg Adviespunt. Op

het moment dat een mantelzorger

gebruik maakt van het aanbod van

het Mantelzorg Adviespunt, wordt

deze conform gemaakte afspraak

geregistreerd. In 2021 stonden in

totaal 499 mantelzorgers in het

systeem geregistreerd. Deze

geregistreerde mantelzorgers

hebben van het Mantelzorg

Adviespunt ieder kwartaal

een nieuwsbrief ontvangen.

3. Het Mantelzorg Adviespunt

is een verbindende schakel op

het gebied van mantelzorg

De mantelzorgconsulenten zijn het

aanspreekpunt voor inwoners,

instanties en vrijwilligers die te

maken hebben met mantelzorg.

Indien een situatie daarom vraagt,

brengen de mantelzorgconsulenten

het contact tussen deze

verschillende partijen tot stand.

Vanuit dat kader namen de

mantelzorgconsulenten het

afgelopen jaar ook deel aan diverse

netwerkoverleggen die hiermee

samenhangen. Op die manier

stonden zij op structurele wijze in

contact met huisartsen, de

“Welzijn Albrandswaard begreep en begrijpt goed de belangen van de

Albrandswaarders in een snel veranderende wereld en wisselende

omstandigheden en past haar acties daarop aan. Dat vind ik een

positieve ontwikkeling. Wat op mij grote indruk maakte, zijn de

verhalen die ik te horen kreeg tijdens de bijeenkomsten van

mantelzorgers. De mensen komen soms nauwelijks meer aan zichzelf

toe, heel goed dat Welzijn Albrandswaard daar een steunpunt voor

heeft.”

- Wethouder van Ginkel.

Mantelzorg Adviespunt

Alle mantelzorgers uit Albrandswaard kunnen

terecht bij het Mantelzorg Adviespunt voor

ondersteuning, waardering, advies en vragen.

Daarbij zet het Mantelzorg Adviespunt zich in

voor het versterken van het netwerk met

samenwerkingspartners rondom mantelzorg.

apothekers, de casemanagers

dementie, de wijkverpleegkundigen,

de gedragsdeskundigen

en specialistisch ouderengeneeskundigen

van Aafje en

Argos. Daarnaast vond ieder

kwartaal een overleg plaats met

alle mantelzorgconsulenten BAR

breed, om ervaringen, trends en

ontwikkelingen uit te wisselen.

4. Mantelzorgers weten het

Mantelzorg Adviespunt te

vinden en worden

gewaardeerd

Jaarlijks worden mantelzorgers uit

Albrandswaard door de gemeente

gewaardeerd voor hun inzet met de

Mantelzorgpluim. Bij een eerste

aanvraag van de Pluim moeten

mantelzorgers dit via het

Mantelzorg Adviespunt doen, met

als positieve bijkomstigheid dat zij

hier direct mee bekend raken.

Zogenaamde nieuwe mantelzorgers

weten zo op laagdrempelige wijze

waar zij terecht kunnen indien

nodig. In 2021 heeft dit voor het

Mantelzorg

Adviespunt

geresulteerd in 5 2 nieuw

geregistreerde mantelzorgers.

9


3. Vrijwilligersondersteuning

1. Informatie, advies en

ondersteuning bieden met

betrekking tot onbetaalde

inzet

In 2021 heeft het Vrijwilligerspunt

Albrandswaard belangstellende

inwoners voorzien van informatie,

advies en ondersteuning, waardoor

deze in staat zijn gesteld om zich te

verbinden met het doen van

vrijwilligerswerk. Tevens zijn onder

begeleiding van het

Vrijwilligerspunt Albrandswaard

diverse vrijwilligersgroepen actief

geweest, die zich gedreven hebben

ingezet ten behoeve van de lokale

gemeenschap. Daarbij is door

actieve werving ingezet op het

stimuleren van inwoners, in het

kader van burgerparticipatie en

maatschappelijke betrokkenheid.

1.a: Route van binnenkomst nieuw geregistreerde vrijwilliger 2021

Dit heeft onder andere

geresulteerd in een aantal nieuw

geregistreerde vrijwilligers bij

Welzijn Albrandswaard. Van

daaruit zijn deze waar mogelijk

gekoppeld aan een interne of

externe vrijwilligersfunctie, of aan

één van de maatjesprojecten van

Welzijn Albrandswaard. In totaal

waren 250 vrijwilligers actief in

2021. Deze vrijwilligers hebben om

de maand een nieuwsbrief

ontvangen. Er zijn 97 vrijwilligers

ingestroomd en 64 uitgestroomd.

1.b: Aantal nieuw geregistreerde vrijwilligers 2021

1.c: Actieve vrijwilligersgroepen Welzijn Albrandswaard

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 10


Adviestrajecten aan

externe organisaties

10x

Vrijwilligers gematcht met

externe organisaties

30x

2: Adviestrajecten + gekoppelde vrijwilligers

2021

2. Het zijn van een

verbindende schakel op het

gebied van vrijwilligerswerk

Het Vrijwilligerspunt Albrandswaard

fungeert als aanspreekpunt voor

belangstellende (maatschappelijke)

organisaties en inwoners, voor alles

dat samenhangt met onbetaalde

inzet en legt waar mogelijk

verbinding. Ook is de Vrijwilligers

Vacaturebank onder coördinatie

van het Vrijwilligerspunt

Albrandswaard het afgelopen jaar

weer ingezet als middel voor het

samenbrengen van vraag en aanbod

op dit gebied. Uitkomst hiervan is

dat diverse (maatschappelijke)

organisaties zijn voorzien van

adviezen en meerdere vrijwilligers

gekoppeld zijn aan zo’n organisatie.

3. Het welzijn van

inwoners vergroten

door de inzet van

‘maatjes’

De maatjesprojecten van Welzijn

Albrandswaard zijn interventies om

informele steun te leveren aan

mensen in een kwetsbare positie,

zodat deze kunnen blijven

deelnemen aan de samenleving.

Hierbij wordt een getrainde

vrijwilliger als ‘maatje’ gekoppeld

aan een zogenaamde hulpvrager.

Zo’n ‘maatje’ geeft diegene dan wat

extra aandacht of ondersteuning,

onder professionele begeleiding van

de consulenten informele zorg van

Welzijn Albrandswaard. Voordelen

van de inzet van ‘maatjes’ zijn dat

een inwoner op laagdrempelige

Vrijwilligersondersteuning

3: Maatjesprojecten Welzijn Albrandswaard 2021

Inwoners van Albrandswaard hebben via

vrijwilligerswerk de mogelijkheid zichzelf in te

zetten ten behoeve van de samenleving en

worden hierbij ondersteund door het

Vrijwilligerspunt Albrandswaard. Ook organisaties,

verenigingen en instellingen kunnen hiervoor

terecht bij het Vrijwilligerspunt Albrandswaard.

Welzijn Albrandswaard activeert op het gebied

van informele zorg de burgerkracht in

Albrandswaard, door ‘maatjes’ aan inwoners te

verbinden op de terreinen van welzijn, zorg,

dienstverlening, jeugd, werk en inkomen.

wijze op weg geholpen wordt, dat

een inwoner mee kan blijven doen,

dat verzwaring van de hulpbehoefte

mogelijk te voorkomen is en dat een

gevoel van eenzaamheid te

verminderen is. In 2021 waren in

totaal 85 gekoppelde maatjes actief.

11


4. Jeugd, Sport en Cultuur

1. Ontmoeting en participatie

Het Jongerenwerk van Welzijn

Albrandswaard is gericht op het

activeren van (groepen) jongeren

om mee te doen in de lokale

samenleving. Dit wordt gedaan

door hen deel te laten nemen aan

of te betrekken bij het organiseren

van activiteiten. Hierbij valt te

denken aan de Talentstage, de Just

Chill/open inloop, de specifieke

meidenactiviteiten of de vakantieprogramma’s

in samenwerking met

de Buurtsportcoach. Ook wordt in

samenwerking met netwerkpartners

ingespeeld op het bieden

van voorlichting, afgestemd op de

leefwereld van de doelgroep. Zo

heeft het Jongerenwerk het

afgelopen jaar samen met de

Politie aanbod gerealiseerd in de

wijk.

Helaas konden in 2021 vanwege de

coronamaatregelen en periodes

van lockdown veel initiatieven en

activiteiten geen doorgang vinden.

Wel werd als alternatief geboden

dat in die periodes jongeren via

WhatsApp contact konden

opnemen met het Jongerenwerk.

2. Preventie, signalering en

coaching in samenhang met

Wijkteam Albrandswaard

De jongerencoach van Welzijn

Albrandswaard is actief in

Wijkteam Albrandswaard. Deze

jongerencoach biedt individuele

ondersteuning aan jongeren op

verschillende leefgebieden. Te

denken valt aan onderwijs, werk,

inkomen, huisvesting en welzijn.

Hierdoor kan een jongere met een

ondersteuningsbehoefte en

waarvoor reguliere jeugdhulp (nog)

niet nodig is, laagdrempelige

begeleiding geboden worden. Met

als doel om verdere verzwaring van

eventuele problematiek te

voorkomen. Conform afspraak

staat de jongerencoach van Welzijn

Albrandswaard geregistreerd bij

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd.

In 2021 is de jongerencoach

betrokken geweest bij 32

trajecten. Dit aantal is iets lager

dan voorgaande jaren (voorgaande

jaren was het gemiddeld 37). De

ervaring is dat de hulpvragen

complexer zijn geworden, wat

resulteerde in dat trajecten langer

duurden. Met name knelpunten als

het vinden van een woning en het

aanhouden van conflicten tussen

jongeren en ouder(s) kwamen

meer voor dan voorheen. Wat

betreft dat laatste heeft de

Coronapandemie hier mogelijk een

rol in gespeeld, aangezien men

daardoor het afgelopen jaar vaker

genoodzaakt was om thuis te

blijven.

“Geweldig leuk feestje hebben

jullie georganiseerd voor de kids.

Ze hebben het erg naar hun zin

gehad. Dank jullie wel!!!”

- Moeder van bezoeker

kinderdisco

3. Vroegsignalering en

versterken sociale cohesie

door faciliteren groepsgericht

sport-, beweeg- of cultuuraanbod

De Buurtsportcoach zet zich in voor

het toegankelijk maken van sport,

cultuur en beweging voor alle

inwoners van Albrandswaard, met

speciale aandacht voor kwetsbare

doelgroepen. Dit wordt gedaan

door het realiseren van verbinding

tussen lokale sport-, cultuur- en

beweegaanbieders en andere

sectoren zoals onderwijs, welzijn

en zorg. Tevens wordt vraaggericht

ondersteuning geboden aan lokale

verenigingen. Daarbij staat de

Buurtsportcoach in contact met de

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 12


deelnemers en de leden van de

kopgroep van het Akkoord van

Albrandswaard. Op die manier

wordt bijgedragen aan het

verbeteren van de algehele

volksgezondheid op lokaal niveau.

In 2021 heeft dit geresulteerd in

een scala aan activiteiten, te zien in

3.a: Structurele activiteiten Buurtsportcoach met gemiddeld

aantal deelnemers 2021

de visuele weergaven.

Vanwege

de

Coronapandemie

gebeurde dit steeds met

inachtneming van de op

dat moment geldende

maatregelen.

Jeugd, Sport en Cultuur

Het Jongerenwerk van Welzijn Albrandswaard

draagt bij aan jeugdparticipatie in de

Albrandswaardse samenleving en het

voorkomen dat jeugdigen tussen wal en schip

raken.

Welzijn Albrandswaard creëert met inzet van de

Buurtsportcoach verbinding in de wijken van

Albrandswaard, in het kader van integrale

samenlevingsopbouw. Dit gebeurt door het

faciliteren van sport-, beweeg- of

cultuuraanbod voor verschillende doelgroepen.

4. Inzet van gezonde leefstijl

interventies, ook mogelijk bij

lopende wijkteamcasuïstiek

Met een gezonde leefstijl

interventie biedt de

Buurtsportcoach kortdurend advies

en ondersteuning op maat,

waardoor fysieke en/of mentale

klachten te verminderen of te

voorkomen zijn. Zo’n interventie

richt zich op bewustwording en

gedragsverandering om een

gezonde leefstijl te bereiken en te

behouden. Van daaruit is het voor

inwoners mogelijk om zowel

individueel als in groepsverband

coaching te ontvangen. Waar nodig

worden zij begeleid richting het

lokale sport-, cultuur- of

beweegaanbod. Het afgelopen jaar

zijn in totaal 13 gezonde leefstijl

interventies ingezet, waarvan 8 op

verzoek van en in samenwerking

met Wijkteam Albrandswaard.

3.b: Jaarlijkse activiteiten Buurtsportcoach met aantal unieke

deelnemers 2021

Uitvoerend

Ondersteunend

13


5. Ouderenwerk

1. Inwoners van 75 jaar

worden ‘thuis’ bezocht, mits

ze dat zelf willen

Door middel van Signalerende

huisbezoeken wordt aan inwoners

van Albrandswaard van 75 jaar de

mogelijkheid geboden om bezocht

te worden door één van de hiertoe

getrainde vrijwilligers van Welzijn

Albrandswaard. Tijdens het bezoek

wordt aan de hand van een

vastomlijnde vragenlijst de omvang

van mogelijke knelpunten

gerelateerd aan het ouder worden

in kaart gebracht. Daarnaast wordt

informatie gegeven over diverse

voorzieningen, die het mogelijk

maken om zelfredzaam te blijven

meedoen in de samenleving. Ook

wordt men gewezen op het

aanbod van welzijnsactiviteiten. De

vrijwilligers rapporteren de

uitkomsten aan het Ouderenwerk,

zodat waar nodig opvolging kan

plaatsvinden.

Het afgelopen jaar viel op dat een

groot deel van de doelgroep geen

behoefte had aan een huisbezoek,

waarbij de voornaamste reden was

dat men nog vitaal genoeg was. Na

evaluatie met de gemeente is

besloten om in 2022 het

leeftijdscriterium te verschuiven

naar 77 jaar. Komend jaar wordt

bekeken of dit bijdraagt aan het

animo om deel te nemen.

2. Seniore inwoners kunnen

deelnemen aan activiteiten

van het Ouderenwerk

In 2021 heeft het Ouderenwerk

voorlichtingsbijeenkomsten en

diverse welzijnsactiviteiten voor

seniore inwoners aangeboden,

gericht op ontmoeting, educatie,

recreatie en zingeving. Deze

activiteiten vonden maandelijks of

wekelijks plaats, voornamelijk in

één van de wijkcentra en in

* *

1.b: Vervolgacties na het huisbezoek

*

1.a: Aantal Signalerende huisbezoeken in

2021

2: Overzicht activiteiten Ouderenwerk met gemiddeld aantal deelnemers

*= Deze activiteiten zijn maandelijks. De overige activiteiten zijn wekelijks.

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 14


sommige gevallen op een andere

locatie. Helaas zorgden de

coronamaatregelen ervoor dat in

2021 deze activiteiten in bepaalde

periodes tijdelijk geen doorgang

konden vinden. Wel is te noemen

dat op het moment dat de situatie

het weer toeliet, het Ouderenwerk

vol heeft ingezet op het in gang

zetten hiervan. Via een nieuwsbrief

zijn geïnteresseerden om de maand

op de hoogte gehouden over de

activiteiten van het Ouderenwerk.

3. Minder valide seniore

inwoners blijven zo lang

mo g elijk mobiel door

AutoMaatje

Met het project AutoMaatje

(volgens concept ANWB) biedt het

Ouderenwerk minder mobiele

seniore inwoners de gelegenheid

om deel te kunnen blijven nemen

aan het sociaal maatschappelijk

verkeer. Men kan zo een beroep

doen op de inzet van een vrijwillige

chauffeur die hen, tegen een

geringe onkostenvergoeding, met

een auto van A naar B vervoert.

Vanwege de coronamaatregelen in

Ouderenwerk

Het Ouderenwerk van Welzijn Albrandswaard

biedt seniore inwoners van Albrandswaard

een divers aanbod, gericht op vitaliteit,

preventie en toeleiding naar ondersteuning.

“Eind maart heb ik een huisbezoekvrijwilliger over de vloer

gehad, het was een fijn gesprek. Ik had aan het eind van dit

gesprek nog een vraag die de huisbezoeker niet kon

beantwoorden. Ik ben hierover naderhand keurig

teruggebeld door de ouderenadviseur, fijn .”

- Inwoner A. O.

2021 vroeg de inzet van

AutoMaatje soms om een

aangepaste werkwijze. Hiermee is

het mogelijk gebleven om met

inachtneming van die restricties

toch ritten te blijven rijden.

A

Passagiers: 208

Chauffeurs: 20

B

Ritten: 990

3: Aantal ritten en vrijwilligers AutoMaatje

15


6. Wijkcentra

1. Het Lokaal

In Het Lokaal worden activiteiten

georganiseerd gericht op jeugd,

cultuur en ontmoeting.

2. De Boekenstal

In De Boekenstal worden diverse

activiteiten georganiseerd op het

gebied van ontmoeting, taal, lezen

en recreatie. Ook is een

uitleenservicepunt van de (ruil)

bibliotheek aanwezig.

3. Wijkcentrum Portland

Net als in De Boekenstal, worden in

wijkcentrum Portland diverse

activiteiten georganiseerd op het

gebied van ontmoeting, taal, lezen

en recreatie. Ook op deze locatie is

een uitleenservicepunt van de (ruil)

bibliotheek aanwezig.

4. ‘t Boerderijtje

Binnen de lokale gemeenschap

leefde al langer de wens om ook op

Rhoon een plek te hebben voor

ontmoeting. In 2021 is deze wens

in vervulling gegaan met de komst

van ontmoetingscentrum

’t Boerderijtje. Deze werd door de

wethouder Sociaal Domein

feestelijk geopend, niet toevallig

op de eerste dag van de Week

tegen Eenzaamheid. In

’t Boerderijtje worden sindsdien

(ouderen)activiteiten

georganiseerd.

5. Gebruik wijkcentra door

derden

Naast het aanbod van Welzijn

Albrandswaard, is het ook voor

non-profit of maatschappelijke

organisaties mogelijk om ruimten

te reserveren in de wijkcentra voor

workshops, vergaderingen en

activiteiten. Op die manier hebben

de wijkcentra een multifunctioneel

karakter

6. Invloed Coronapandemie

op gebruik van de Wijkcentra

In 2021 zijn verschillende

wijkcentra tijdens de lockdowns

gesloten geweest. In deze periodes

is getracht zo veel mogelijk klein

onderhoud te plegen en extra

schoonmaakwerkzaamheden uit te

voeren. Door het uitblijven van

gebruikersvergoedingen en

baromzet vanwege de coronamaatregelen

is een aanzienlijk

verlies ontstaan. Wanneer

activiteiten wel mogelijk waren, is

gewerkt volgens de richtlijnen en

veiligheidsvoorschriften van het

RIVM.

Wijkcentra

Door exploitatie en beheer van

de wijkcentra creëert Welzijn

Albrandswaard laagdrempelige

ontmoetingsplekken voor alle

inwoners van Albrandswaard.

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 16


17


Jaarverslag 2021

Welzijn Albrandswaard

Stationsstraat 10

3161 KP Rhoon

010-5018322

info@welzijnalbrandswaard.nl

Jaarverslag Welzijn Albrandswaard 2021 18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!