31.05.2022 Views

Factsheet jaaroverzicht 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Jaaroverzicht <strong>2021</strong><br />

“<br />

Innoveren & ontwikkelen<br />

Alles wat wij doen moet waarde<br />

toevoegen zowel voor kind en gezin als<br />

voor de zorgverlener en is gebaseerd op<br />

hun ervaringen.<br />

“<br />

NIK<br />

KCT<br />

Kinderen die ernstig ziek zijn, willen ook blijven<br />

meedoen en ontwikkelen. Dit vraagt om<br />

specifieke aandacht van professionals in zorg én<br />

het sociaal domein. Maar ook om een soepelere<br />

omgang met regels en wetten dan waarvan nu<br />

vaak sprake is.<br />

In <strong>2021</strong> hebben wij fundamentele knelpunten<br />

in de aansluiting tussen sociaal domein en<br />

medische kindzorg en hiaten in het zorgaanbod<br />

bloot weten te leggen. In 2022 zullen wij werken<br />

aan oplossingsrichtingen.<br />

‘Wonderlabs’<br />

Verdiepend leren van<br />

ervaringsverhalen.<br />

Nieuwe e-learnings:<br />

‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve<br />

zorg’ & ‘Perinatale<br />

en neonatale palliatieve zorg’.<br />

Een Stukje Mij<br />

Tentoonstelling brengt het<br />

leven van kind en gezin in<br />

beeld.<br />

Geestelijke Verzorging Thuis<br />

NIK helpt ook kinderen wiens<br />

ouders komen te overlijden.<br />

Speerpunten <strong>2021</strong><br />

Duurzame bekostiging<br />

Kinder Comfort Teams<br />

Per 2023 een feit!<br />

Dialoogtafels<br />

Helpen ‘het onbespreekbare<br />

bespreekbaar te<br />

maken!’ I.s.m. 2CU.<br />

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg<br />

bevordert gesprek over wensen, behoeften<br />

en doelen voor zorg en behandeling.<br />

Pilot Domeinoverstijgend Indiceren<br />

legt knelpunt tussen medische kindzorg en<br />

sociaal domein bloot.<br />

1e onderwijsmodule kinderpalliatieve zorg<br />

voor hbo-pedagogiek opleidingen<br />

gerealiseerd.<br />

<strong>2021</strong> in getallen<br />

Ook bijzonder...<br />

Basistraining kinderpalliatieve zorg<br />

31 zorgprofessionals hebben deelgenomen<br />

ACP-training<br />

86 zorgprofessionals getraind (door subsidie vanuit<br />

het IZP-project konden extra zorgprofessionals<br />

getraind worden)<br />

Hoger onderwijs<br />

• 27 introductielessen kinderpalliatieve zorg<br />

verzorgd aan 1177 studenten<br />

• 21 gastlessen van de onderwijsmodule ‘Begeleiden<br />

van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen’<br />

verzorgd aan 80 studenten 3e jaars pedagogiek<br />

• Weblecture complementaire zorg ingezet bij 200<br />

studenten 2e jaars HBO-V van Hogeschool Leiden<br />

en 4x individueel aangevraagd.<br />

E-learning<br />

63 nieuwe cursisten gestart<br />

43 certificaten uitgereikt<br />

Deskundigheidsbevordering NIK<br />

50 trainingen verzorgd<br />

Social media<br />

Twitter: 1484 actieve volgers. Het aantal volgers op<br />

Facebook is gegroeid van 1050 naar 1357.<br />

Betrokkenheid bij symposia & congressen<br />

• EAPC congres (online)<br />

• Onderwijsknooppunten O2PZ<br />

• Symposium ‘Wat als mijn kind komt te overlijden’<br />

• Symposium van het Consortium Ligare<br />

• Internationale 24-uursessie ‘listening & sharing’<br />

Praktijkonderzoeken leggen knelpunten<br />

voor kind en gezin bloot en dragen bij<br />

aan concrete verbeteringen:<br />

Hiaten in het zorgaanbod inzichtelijk<br />

Door inzicht in hiaten in het<br />

kinderpalliatieve zorgaanbod hebben wij<br />

verbeteracties concreet gemaakt.<br />

Informatiebehoefte ongeneeslijk zieke<br />

ouder en het kind in beeld<br />

Onderzoek toont het belang aan van het<br />

zorgvuldig, leeftijdsadequaat informeren<br />

en betrekken van kinderen bij ziekte en<br />

overlijden van een dierbare.<br />

Aanvragen, leveren & meeverhuizen<br />

hulpmiddelen makkelijker<br />

Ook het perspectief van kind en gezin is<br />

nu meegenomen in de ‘Verbeteragenda<br />

hulpmiddelen’.<br />

Zij maakten het mogelijk in <strong>2021</strong><br />

Meer informatie? Kijk op kinderpalliatief.nl/over-ons/jaarverslagen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!