31.05.2022 Views

Factsheet jaaroverzicht 2021

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jaaroverzicht 2021


Innoveren & ontwikkelen

Alles wat wij doen moet waarde

toevoegen zowel voor kind en gezin als

voor de zorgverlener en is gebaseerd op

hun ervaringen.


NIK

KCT

Kinderen die ernstig ziek zijn, willen ook blijven

meedoen en ontwikkelen. Dit vraagt om

specifieke aandacht van professionals in zorg én

het sociaal domein. Maar ook om een soepelere

omgang met regels en wetten dan waarvan nu

vaak sprake is.

In 2021 hebben wij fundamentele knelpunten

in de aansluiting tussen sociaal domein en

medische kindzorg en hiaten in het zorgaanbod

bloot weten te leggen. In 2022 zullen wij werken

aan oplossingsrichtingen.

‘Wonderlabs’

Verdiepend leren van

ervaringsverhalen.

Nieuwe e-learnings:

‘Verlies en rouw in kinderpalliatieve

zorg’ & ‘Perinatale

en neonatale palliatieve zorg’.

Een Stukje Mij

Tentoonstelling brengt het

leven van kind en gezin in

beeld.

Geestelijke Verzorging Thuis

NIK helpt ook kinderen wiens

ouders komen te overlijden.

Speerpunten 2021

Duurzame bekostiging

Kinder Comfort Teams

Per 2023 een feit!

Dialoogtafels

Helpen ‘het onbespreekbare

bespreekbaar te

maken!’ I.s.m. 2CU.

Individueel Zorgplan Kinderpalliatieve Zorg

bevordert gesprek over wensen, behoeften

en doelen voor zorg en behandeling.

Pilot Domeinoverstijgend Indiceren

legt knelpunt tussen medische kindzorg en

sociaal domein bloot.

1e onderwijsmodule kinderpalliatieve zorg

voor hbo-pedagogiek opleidingen

gerealiseerd.

2021 in getallen

Ook bijzonder...

Basistraining kinderpalliatieve zorg

31 zorgprofessionals hebben deelgenomen

ACP-training

86 zorgprofessionals getraind (door subsidie vanuit

het IZP-project konden extra zorgprofessionals

getraind worden)

Hoger onderwijs

• 27 introductielessen kinderpalliatieve zorg

verzorgd aan 1177 studenten

• 21 gastlessen van de onderwijsmodule ‘Begeleiden

van ernstig zieke kinderen en hun gezinnen’

verzorgd aan 80 studenten 3e jaars pedagogiek

• Weblecture complementaire zorg ingezet bij 200

studenten 2e jaars HBO-V van Hogeschool Leiden

en 4x individueel aangevraagd.

E-learning

63 nieuwe cursisten gestart

43 certificaten uitgereikt

Deskundigheidsbevordering NIK

50 trainingen verzorgd

Social media

Twitter: 1484 actieve volgers. Het aantal volgers op

Facebook is gegroeid van 1050 naar 1357.

Betrokkenheid bij symposia & congressen

• EAPC congres (online)

• Onderwijsknooppunten O2PZ

• Symposium ‘Wat als mijn kind komt te overlijden’

• Symposium van het Consortium Ligare

• Internationale 24-uursessie ‘listening & sharing’

Praktijkonderzoeken leggen knelpunten

voor kind en gezin bloot en dragen bij

aan concrete verbeteringen:

Hiaten in het zorgaanbod inzichtelijk

Door inzicht in hiaten in het

kinderpalliatieve zorgaanbod hebben wij

verbeteracties concreet gemaakt.

Informatiebehoefte ongeneeslijk zieke

ouder en het kind in beeld

Onderzoek toont het belang aan van het

zorgvuldig, leeftijdsadequaat informeren

en betrekken van kinderen bij ziekte en

overlijden van een dierbare.

Aanvragen, leveren & meeverhuizen

hulpmiddelen makkelijker

Ook het perspectief van kind en gezin is

nu meegenomen in de ‘Verbeteragenda

hulpmiddelen’.

Zij maakten het mogelijk in 2021

Meer informatie? Kijk op kinderpalliatief.nl/over-ons/jaarverslagen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!