17.06.2022 Views

ICTU - Anne Ruth

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ICTU

COMMUNICATIEADVISEUR

POSTER GEODATA

Namens onze klant ICTU adviseren wij bij twee programma’s

van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties. Als communicatieadviseur denken wij

mee op strategisch gebied en zijn wij verantwoordelijk voor

daaruit voortkomende projecten, zoals een website migratie,

content creatie en evenementenorganisatie.

RESULTATEN

200 pagina's gemigreerd

10 online webinars georganiseerd

2000 bezoekers op het congres

TAKEN

CONTENT SKILLSET

Communicatie

Contentmanager

Migreren

Webinars

Video edit

Nieuwsbrief

Evenementen

TOOLS

Iprox

Mailchimp

PERIODE & SAMENWERKINGEN

LinkedIn

Feb '22 - dec '22

36 uur p/w

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!