21.06.2022 Views

WEB Bankras Kostverloren Zomer 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

uurt rant

Bankras

Kostverloren

22

22 e editie

editie

Zomer 2022

Zomer 2022


TE KLEIN

VOOR

EEN BEDRIJFS-

HYPOTHEEK?

Diemen, Diemerplein 60

Mdrecht, Dorpsstraat 63

Amstelveen, Bankrashof 134


BK BANKRAS KOSTVERLOREN - ZOMER EDITIE

Onze 22e editie, juni 2022, ligt voor u. Alweer een half jaar in 2022 verstreken.

De lastige coronaperiode lijkt vergeten. Geen mondkapjes meer

en ook de beperkingen zijn van de baan.

De activiteiten in Alleman komen weer op gang en dat betekent weer

gezellige drukte. Hoe snel vergeet een mens alle narigheid!!

Maar helaas zijn er nu nieuwe problemen. Zorgen voor de meeste mensen,

omdat de prijzen aan alle kanten fors stijgen en de uitgaven moeten

worden aangepast, voor zover mogelijk. Niemand wordt daar blij van.

Met dat probleem heeft ook de redactie te maken. U hebt al gemerkt dat het blad kleiner is

en minder pagina’s telt. Daarmee hebben wij de prijs niet kunnen drukken, wat juist de

bedoeling was. Inmiddels zijn de drukkosten extra gestegen en hebben wij nieuwe zorgen.

De redactie zoekt naar middelen om het contact met de wijk te behouden en u op de

hoogte te blijven houden van hetgeen in onze buurt omgaat en wat de buurt aangaat.

Voorlopig ligt deze zomeruitgave voor u, waar wij weer blij mee zijn en ook wel trots op

zijn. Wij hopen dat u er weer interessante informatie en (lees)plezier uithaalt.

De Redactie

INHOUD

4 Kinderwagen

5 Huurverhoging 2022

5 Inloopspreekurr Wijkagent

6 Toen en Nu: Bankrasstaete

7 Werkgroep Groen in de Wijk van start

8 Buurtgalerij

10 Wandel en kijk met me mee

11 Yoga voor rug, nek en schouders

12 Bevrijdingssoep

12 ITFAR Buurtmaaltijd voor vrouwen

13 Wijkagent: Zorgwekkend/verward gedrag

14 Amstelveen in Beweging

15 Te vinden in Wijkcentrum Alleman

16 Programma Wijkcentrum Alleman

18 SG Panta Rhei

20 Update inzameling plastic doppen

23 AMVJ Voetbal 100 jaar jong!:

COLOFON

Contact

buurtkrant.bk@gmail.com

Drukwerk

Stichting MEO

Postbus

t.a.v Redactie BuurtKrant

Wijkcentrum Alleman

Den Bloeyenden

Wijngaerdt 1

1183 JM Amstelveen

Editie

22e editie Zomer 2022

Kopij inleveren uiterlijk

13 septemberi 2022

De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste advertentieteksten.

Wilt u ook adverteren? Dat kan! Neem contact op met de redactie via buurtkrant.bk@gmail.com

3


KINDERWAGEN

Op weg naar huis vanaf de golfbaan fietste ik op het fietspad naast een voetpad.

Een kleine 100 meter voor mij zie ik een zwarte vrouw lopen in een mooi kleurig gewaad,

sjaal om haar hoofd, met een kinderwagen, kind erin, kind achter op de kinderwagen

en een grote gevulde boodschappentas aan het stuur.

Opeens zie ik het linkerachterwiel losschieten

en het fietspad oprollen. Ze staat er ongelukkig

bij, zo met een weggezakte kinderwagen. Het

kind achterop de kinderwagen is geschrokken

en begint te huilen. Er komt een wat oudere

man in een rood joggingpak op fel rode gympen

van de andere kant hard lopend aan en hij stopt

bij de vrouw.

Hijgend zegt ie: “Och wat vervelend voor je, zal

ik ‘ns kijken of het te maken is?” Hij pakt het wiel

op en komt terug bij de vrouw en de kinderen.

Ze heeft de oudste van de achterkant afgehaald,

de baby zit er, scheef, nog in. Ik stop ook en kijk

hoe het gaat. “Volgens mij is die kinderwagen

ouder dan die kinderen van je”, zegt hij. “Ik vorige

week kopen van andere vrouw”, zegt ze.

“Nou dan heb je duidelijk een kat in de zak gekocht.

Wat een verroeste zooi. Het is niet voor

niks dat het wiel er is afgelopen. Laat me ’s

kijken.”

De man houdt het wiel bij de as en probeert

hem er weer op te schuiven. “Kat in de zak?”,

vraagt ze. “Ik nog niet spreek goed Nederlands.”

“Waar kom je vandaan?” vraagt de man. “Ik van

Nigeria, vorig jaar.” “Oh, vandaar! Jij moet nog

een beetje Nederlands erbij leren.” “Ja.”

“=Een kat in de zak kopen= dat noemen ze een

uitdrukking, eigenlijk een soort tweede Nederlands.

Als je dat begrijpt dan spreek je echt

goed Nederlands. Maar dat gaat nog wel even

duren, dus. Het betekent dat je iets gekocht hebt

wat niet deugt, niet goed is, snap je?” “Ja, meneer.”

De man drukt het wiel op de as. “Nou kijk

eens aan, als een mannetje en een vrouwtje.”

“Wat is mannetje, vrouwtje?”

“Dat is ook weer zo’n uitdrukking, de as is nog

goed en ik kan het wiel er nog zo overheen

schuiven. Dus de as is het mannetje en het wiel

is het vrouwtje, dat moet je toch wel begrijpen,

Tekst Simon Janssen | Cartoon Piet Noorlander

je hebt tenslotte al twee kinderen, toch? Mannetje,

vrouwtje...., ik en jij?” De vrouw moet lachen

en toont haar prachtige witte gebit. “Oooh,

seks, mannetje, vrouwtje, u met wiel en hoe?,

as? Ja, as, ik krijg dan kleine kinderwagen? Ha,

ha, ha...”

De man kijkt haar glimlachend aan. Ze heeft

humor. “U mooie gympen”, zegt ze. “Mooi rood.

U wel oude man met rode gympen, u doen alsof

jong.” “Ik doe niet alsof ik jong ben”, zegt hij

lichtelijk verongelijkt. “En zo oud ben ik nou ook

weer niet. Ik ben gewoon een oude hippie.”

“U bent happy?”, zegt ze? “Nee, hippie, maar

laat maar zitten, dat wordt toch een te lang verhaal.”

Het oudste kind staat aan zijn moeder te trekken,

hij wil verder. “Kijk het spietje was eruit

geschoten, zo, dat druk ik er weer in en het wiel

zit weer vast. Je kan weer verder rijden.” De

vrouw beweegt de kinderwagen heen en weer.

Hij rijdt weer goed. “Meneer, dank u voor helpen

de kat uit de zak. U aardig.” Ze toont hem haar

brede grijns en gaat weer verder. Hij kijkt haar

bedachtzaam na, zucht eens diep, draait zich

om en rent weer verder.

4


HUURVERHOGING 2022

Dit jaar gaan op 1 juli 2022 bijna alle huren omhoog.

Mensen met een hoger inkomen kunnen een flinke verhoging

verwachten, van €50 tot wel €100 per maand.

Wie een huurprijs onder de €300 heeft kan een huurverhoging van €25 per maand tegemoet

zien. De extra lasten komen bovenop de voor velen tegenvallende afrekening voor

de energiekosten. Voor de meeste mensen geldt een huurverhoging van 2,3%. Het voorstel

van de verhuurder is niet altijd terecht. Een verkeerd voorstel, gebrekkig onderhoud

of een daling van inkomen kunnen reden zijn voor een lagere of geen verhoging. Tot 1

juli kunt u bezwaar maken tegen een verhoging per 1 juli.

Twijfelt u of uw huurverhoging terecht is? Of wilt u hulp bij het bezwaar maken tegen de

huurverhoging? Bij Stichting !WOON bent u aan het juiste adres. U kunt ook bij ons terecht

voor uw vragen over de huurverhoging, achterstallig onderhoud, servicekosten of

vragen over uw huurcontract. Kom langs op één van onze spreekuren in Amstelveen. U

kunt zonder afspraken binnenlopen. U kunt ons ook contacteren

via: amstelveen@wooninfo.nl of via telefoonnummer: 020 5230160.

Spreekuren:

Dag Tijd Locatie Adres

Dinsdag

Woensdag

13:00-

14:30

15:30-

17:00

Wijkcentrum

Alleman Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

Wijkcentrum de

Bolder Groenhof 140

Tekst Woon | Sabri el Ballouti

INLOOPSPREEKUUR WIJKAGENT

Mijn naam is Hilco Kappert uw wijkagent

van de wijk Kostverloren. Door mijn bezoeken

aan het wijkcentrum Alleman merkte ik

dat er best wel behoefte is om mij op een

vast moment te kunnen spreken.

Ik ben “elke eerste vrijdag van de maand

van 13:00 uur tot 14:00 uur” aanwezig n het

wijkcentrum Alleman.

Hilco Kappert | Wijkagent Kostverloren | hilco.kappert@politie.nl

5


TOEN EN NU - BANKRASSTAETE

Foto boven uit januari 2018; de voormalige Bankras kantoortoren destijds bij oplevering

(1965) het hoogste gebouw van Amstelveen. Foto onder, januari 2022; de in 2021 opgeleverde

woontoren BANKRASSTAETE. De verouderde kantoortoren is herontwikkeld tot een

L-vormige, getrapte woontoren met 88 appartementen voor de verhuur. M2 verzorgde de

gehele ontwikkeling, in opdracht van eigenaar Rijsterborgh Vastgoed B.V.

Foto’s Ria Mesman | (tekst bewerking van M2 ontwikkelaars)

6


WERKGROEP GROEN IN DE WIJK VAN START

Bankras Kostverloren is een groene wijk. Veel bomen, struiken, gras, afgewisseld door

mooie waterpartijen. Het groen in de wijk is aangelegd volgens een ontwerp van Chris

Broerse. Stroken van struiken die van tijd tot tijd gesnoeid moeten worden, veel bomen

met kale boomspiegels, mooie gladde grasvelden die keurig tot de uiterste randen

worden gemaaid.

Maar tijden veranderen en ook de verantwoordelijkheid

naar de natuur. Verschillende

insecten, vogels en andere kleine dieren die

het moeilijk hebben zich ‘staande’ te houden

in deze tijd maar die hard nodig zijn om de

natuur in evenwicht te houden. Een groepje

bewoners wilde een steentje bijdragen aan

het natuurbehoud van de wijk en besloot

eind 2021 de werkgroep Groen in de wijk op

te richten. Nu nog medebewoners vinden om

mee te doen en te denken.

Op 23 maart vond in wijkcentrum Alleman

een bewonersavond plaats. Doel was om

bewoners te zoeken die zich bezig willen

houden met de leefbaarheid en veiligheid

van de wijk. Een mooie gelegenheid voor de

werkgroep Groen in de wijk, om hier aan

mee te werken en nieuwe leden te werven.

En gelukkig, de groep werd deze avond uitgebreid

met enkele nieuwe geïnteresseerde

wijkbewoners. Nog tijdens de bewonersavond

werd gestart met inventariseren van

ideeën en wensen, de aanwezigen schreven

hun punten op Post-it’s en deze werden op

grote vellen papier verzameld en gerangschikt.

De opbrengst aan wensen en ideeën

was:

• Natuurlijke oevers

• Grasranden laten groeien en bloeien voor insecten

• Vlinders aantrekken

• Minder gras maaien

• Minder prikkelbosjes, meer vruchtenbomen

• Bramenstruiken terug

• Geen vierkante struiken

• Plantenbiebs in de wijk

• Wormenhotels

• Buurtmoestuinen

• Bijenhotels

• Boomspiegels beplanten

• Eenjarige bloemen

• Bloembakken op bruggen

• Tegels wippen activeren

• Geen plantjes tussen de tegels doodspuiten

• Buurtrondleidingen Natuur in de buurt

• Leuke cursussen zoals natuurlijk tuinieren

• Kinderen vroegtijdig betrekken door leuke groenactiviteiten

en cursussen

• Bomen die door ziekte of storm zijn weggehaald

opnieuw plaatsen

• Bomen en groen bij Winkelcentrum Bankras terughalen

De werkgroep is nu aan de slag om enkele

ideeën uit te werken in plannen om aan de

gemeente voor te leggen. Onlangs heeft een

nieuw overleg plaatsgevonden en zijn de

eerste onderwerpen opgepakt. Er is veel te

doen. En de wijk is groot.

Misschien is je interesse gewekt en wil je

ook meedoen met de werkgroep Groen in de

wijk, je bent van harte welkom. Zie je onderwerpen

in de lijst staan waar je speciale

interesse voor hebt om over mee te denken

en doen? Maar misschien wil je je alleen

richten op jouw straat of stukje wijk, dat kan

ook. Of misschien wil je eerst meer informatie?

Stuur voor aanmelden of meer informatie een email naar BaKoGroenindewijk@gmail.com

7


BUURTGALERIJ

Deze rubriek is bedoeld

om de creatieve

lezers onder ons een

podium te bieden, zodat

het werk bewonderd

kan worden door

buurtgenoten.

Of je nou schrijft of

schildert, beeldhouwt,

borduurt, breit of kleit,

fotografeert, naait,

knipt of plakt, je bent

bij deze van harte uitgenodigd

om beeldmateriaal

en / of tekst in

te zenden.

Dit kan naar buurtkrant.bk

@ gmail.com

ovv Buurtgalerij.

Manga | Evelynn (12) |

Klas 1F Panta Rhei

Kunstproject ‘Mijn Thuis’ | Samenwerking Odensehuis Amstelveen & Platform C

8


Karin Nat | Ets | Ronde Hoep

Arthur Oster | Waterverf en Pen op papier | Buurtbibliotheek Wijkcentrum Alleman

9


WANDEL EN KIJK MET ME MEE NAAR DE VOGELS

Mijn naam is Hester Wandel. Ik woon sinds oktober 2018 met mijn gezin in de wijk

Kostverloren. Ik voelde me er snel thuis. Door corona ben ik net als velen gaan wandelen.

Ik heb nu meer dan een jaar gewandeld in de buurt en nog steeds zie ik nieuwe

dingen. Ramses Shaffy zong “Hoog Sammy kijk omhoog Sammy, want daar is

de blauwe lucht”. Maar ik zie soms beter in het water hoe mooi de lucht is.

In het strakke water van de Middelpolder zag ik dit schattige wolkje. Het is bijna een abstract

schilderij. Soms zie je beter hoe mooi het daarboven is als je naar beneden kijkt. De

keren daarna toen ik over hetzelfde bruggetje liep, was het water niet meer zo strak en

kon ik de wolken niet meer zien. Dus keek ik weer naar boven. Ik kijk trouwens ook liever

naar de lucht om te zien welk weer het wordt, dan dat ik naar beneden kijk naar de

buienradar op m’n mobiel. Kijk ook eens in het water om de weerspiegeling te zien. Je

kunt er leuke dingen in ontdekken.

Tekst & Foto Hester Wandel

10


YOGA VOOR RUG, NEK EN SCHOUDERS

‘Ruggen en schouders knappen op van beweging.’, aldus,

Mariette Hermans, yogadocent en fysiotherapeut bij

IBC Schoudercentrum Amstelland. Ze geeft op vrijdagochtend

een yogales specifiek voor mensen met rug- of

schouderklachten. Binnenkort start ze met een tweede

groep op de dinsdagavond.

‘We zitten uren per dag

achter een beeldscherm en

worden daardoor sneller

stijf.’ Mariette Hermans weet

uit ervaring hoe dat is. Ze

werkte als tekstschrijver en

zat de hele dag achter een

computer.

Dat moet anders, dacht ze.

Zeker toen ze klachten kreeg

als gevolg van dat werk

achter de computer: stijve

armen, zere schouders, met

soms tintelingen in de polsen

en vingers.

Ze ging yoga doen, en

maakte kennis met een

yogavorm die zulke klachten

specifiek aanpakt. Intussen

geeft ze zelf deze alignment

yogalessen, gebaseerd op

uitlijning van de

wervelkolom. ‘In deze vorm

van yoga gaan we eerst

ontspannen in de nek,

schouders en rug.

Dat klinkt lekker, maar het

betekent dat we de spanning

boven water halen. Dat kan

dus ook confronterend zijn.

Je gaat voelen waar het zit,

zodat je het beter kunt

loslaten. Vervolgens doe je

oefeningen die de kracht

terugbrengen in die stijve

gebieden. Dat maakt dat het

vervolgens minder snel verstijft.’

Mariette is inmiddels ook

fysiotherapeut en combineert

haar werk als yogadocent

met de fysiotherapie.

Daardoor heeft ze meer

kennis van rugklachten en

heeft haar les ook een therapeutische

kant. ‘Als je je rug

beter leert ontspannen, en

gebruiken zonder spanning,

ga je merken dat dat ook

effect heeft op je hoofd.’

Yogales voor rug, nek en

schouders

Vrijdag 10-11 uur

Interesse in de dinsdagles,

laat het weten via info@schoudercentrumibc.nl

Locatie: IBC Schoudercentrum

Amstelland, Veteranenlaan

1, Amstelveen

Tekst Mariette Hermans | Foto’s Ria Mesman

11


BEVRIJDINGSSOEP

Bevrijdingsdag 5 mei 2022. In de wijkcentra is de vrijheid uitbundig gevierd. Met

bevrijdingssoep, oranjebitter, taarten. Maar ook stilgestaan bij onze vrijheid met

een mooi gedicht van Amanda ten Cate en met gezamenlijk zingen van: "Give peace

a change" van John Lennon en Yoko Ono. De dag bij de wijkcentra werd afgesloten

met een boeiende lezing van Jan Sitvast.

ITFAR BUURTMAALTIJD VOOR VROUWEN

IFTAR buurtmaaltijd voor vrouwen was een groot succes. Dank aan de vrijwilligers

die voor deze gezellige bijeenkomst zorgden. Op 24 april kwamen vrouwelijke

buurtbewoners in Wijkcentrum Alleman bijeen om tijdens een heerlijk diner te ontmoeten,

verbinden en te verrijken.

Foto’s Ria Mesman

12


WIJKAGENT | ZORGWEKKEND / VERWARD GEDRAG

Landelijk meldnummer zorgwekkend / verward gedrag:

0800-1205

U kunt dit nummer bellen wanneer U zich zorgen maakt

over iemand in de buurt die verward gedrag vertoont.

LET OP: Het landelijk meldnummer

gaat over NIETacute

zaken!!! Bij acute

crisis of gevaar moet U nog

altijd 112 bellen!!!

U weet vaak niet waar U met

uw zorgen over een verward

persoon terecht kunt.

Met één landelijk nummer, dat

naar die nummers doorschakelt,

kunt U (de melder)

de hulp krijgen die U nodig

heeft.

Het gaat dan om het bieden

van een luisterend oor of het

geven van advies.

En indien nodig, om het regelen

van hulp voor degene

over wie U de melding doet.

Fred van der Werff | Wijkagent Bankras

fred.van.der.werff@politie.nl

Misschien heeft die persoon

hulp nodig vanuit de GGZ. Of

is iemand dement aan het

worden. Zo kan een melding

van verward gedrag het begin

zijn van een hulptraject.

Het landelijk meldnummer is

voor iedereen beter, zeker

ook voor de hulpbehoevenden

zelf. Eerder

signalen afgeven op de juiste

plek levert sneller hulp op en

voorkomt een crisis.

Bereikbaarheid

De meldpunten zijn

bereikbaar tijdens kantooruren.

Belt U met zorgen

na de openingstijden van een

meldpunt, dan kunt U op

werkdagen tot 21:00 uur

worden doorverbonden met

MIND Korrelatie.

Ook is er de mogelijkheid om

bij het meldpunt een bericht in

te spreken, waarna tijdens de

openingstijden wordt teruggebeld.

Hilco Kappert | Wijkagent Kostverloren

hilco.kappert@politie.nl

13


AMSTELVEEN IN BEWEGING

AmstelveenSport is een organisatie die zich inzet om Amstelveners

gezond te laten bewegen. Daarnaast faciliteren

we sportaanbieders, talenten en (top-)sport. Zo komen we tot een gezondere betere

samenleving.

Buitengym

Elke donderdagochtend organiseert AmstelveenSport

buitengym. Dit wordt gegeven op

het basketbalveld naast wijkcentrum Alleman.

Tijdens buitengym ben je bezig met

diverse lichaamsoefeningen. Dit doen we

op een gezellig en laagdrempelig niveau.

Kom gezellig een keer kijken of het wat is.

Tijden zijn van 10.00 – 11.00 uur. Elke deelname

kost €1,50,-. Na afloop is er een mogelijkheid

om nog een kopje koffie/thee te

drinken in het wijkcentrum.

Wandelen

Op maandagochtend

wandelt Amstelveen

Sport vanaf

wijkcentrum

Alleman. Om

10.00 uur

wandelen 2

groepen van

verschillende

niveaus voor

een lekker

uurtje wandelen op zijn/haar eigen tempo.

Van 11.15 – 11.30 uur start er een groep

voor mensen met een rollator/stok. Loopt u

wat langzamer en wilt u toch een lekker

rondje lopen met anderen? Kom dan gezellig

langs.

Buitenspeelbus

In de zomervakantie rijdt de Buitenspeelbus

weer door heel Amstelveen. In de Buitenspeelbus

zitten veel leuke en uitdagende

sport- en spelmaterialen. Hierdoor is er

altijd iets leuks te doen!!

Tijdens de eerste week en de laatste week

van de zomervakantie staat de Buitenspeelbus

van maandag tot en met donderdag in

de wijk Bankras/Kostverloren.

De Buitenspeelbus staat er op 2 tijden,

namelijk;

- 14.30 – 17.30

- 19.00 – 21.00

Week 1: Grasveld Carmenlaan / Parelvisserlaan

(Bankras) 18 juli t/m 21 juli

Week 4: Kindercampus King (Kostverloren)

22 augustus t/m 25 augustus

Mocht je ook in andere weken bij de Buitenspeelbus

willen spelen kijk dan het rooster

op www.amstelveenSport.nl/agenda

Mocht je vragen hebben over mogelijkheden

tot bewegen of wil je meer informatie

hebben over een bepaalde activiteit/

onderwerp, stel deze dan gerust.

Je kan contact opnemen met buurtsportcoach

Sebastiaan via

s.huijsmans@amstelveensport.nl of bel

naar 088 – 85 85 104.

Door Sebastiaan Huismans | Buurtsportcoach AmstelveenSport

14


TE VINDEN IN WIJKCENTRUM ALLEMAN

Ghoesna Janmohamed

Wijkcoach

06 104 55 444

g.janmohamed@participe.nu

Monika Dekker

Sociaal beheerder Alleman

020 645 39 45 / 06

Christa Zwart

Ouderenadviseur

06 577 78 663

c.zwart@participe.nu

Aksana van Maanen

Maatschappelijk werker

06 868 277 66

a.van.maanen@participe.nu

Charlotte Brand

Coördinator Odensehuis

c.brand@participe.nu

020 4412401 en 0612706001

Natalia Leviti

Coördinator Odensehuis

odensehuis@participe.nu

020 4412401 en 06 12 706 001

Aliisa Kring

Coördinator GGZ Inloop

ggzinloopamstelveen@participe.nu

06 288 244 16

Sofia Oreel

Coördinator GGZ Inloop

ggzinloopamstelveen@participe.nu

06 288 244 22

15


ACTIVITEITENOVERZICHT WIJKCENTRUM ALLEMAN

MAANDAG

09.15 - 10.15 PILATES Cursus - Meer info 020-5430441

10.00 - 16.00 ODENSEHUIS Dagbesteding ouderen geheugenproblematiek

10.00 - 12.00 BIBLIOTHEEK Ons bibliotheek bevindt zich in lokaal 3

10.45 - 12.00 HATHA YOGA 65+ Cursus - Meer info 020-5430441

11.00 - 12.00 KOFFIE WANDELGROEP Buiten

12.30 - 15.00 SIPI TAALCURSUS Nederlandse taal lessen

13.30 - 16.30 TAFELTENNIS Activiteit € 1,50 p.p.

13.30 - 16.30 KLAVERJASSEN Oneven weken, bijdrage € 1,50 p.p.

14.00 - 16.30 SCHILDER ATELIER (LES) Activiteit € 6,50 p.p. Info 06-10259474

16.45 - 17.45 CULTUUR KABAAL Voor kinderen van 8-12 jr. Info 06-16616951

17.30 - 19.30 BUURTMAALTIJD Elke 1 ste maandag v/d maand.

19.30 - 21.00 LATIN JAZZ DANCE Cursus - Meer info 020-5430441

DINSDAG

10.00 - 11.00 BEWEGEN VOOR OUDEREN Cursus - Meer info 020-5430441

09.30 - 14.00 GGZ INLOOP Ontmoetingsplek voor wijkbewoners

10.00 - 12.00 TEKEN-/SCHILDERSOOS Activiteit € 1,50 p.p.

10.00 - 12.00 JEU DE BOULES Iedereen is welkom!

11.00 - 12.00 BEWEGEN VOOR OUDEREN Cursus - Meer info 020-5430441

12.30 - 15.00 SIPI TAALCURSUS Nederlandse taal lessen

14.00 - 16.00 JEU DE BOULES Iedereen is welkom!

14.15 - 16.30 ODENSEHUIS Dagbesteding ouderen geheugenproblematiek

15.00 - 16.30 LEER NEDERLANDS Loopt door tot eind juni en start weer sept.

15.35 - 18.00 CULTUUR KABAAL Voor kinderen van 8-12 jr. Info 06-16616951

19.30 - 23.00 BRIDGE MINERVA Bridgeclub Minerva

20.00 - 22.00 T-GEVOLG MUZIEK GROEP

WOENSDAG

10.00 - 16.00 ODENSEHUIS Dagbesteding ouderen geheugenproblematiek

10.00 - 11.00 DUTCH LANGUAGE CLASS Cursus

10.30 - 11.30 YOGA 65+ Cursus - Meer info 020-5430441

12.15 - 14.15 ED PLAATS Psychische/sociale kwetsbaarheid 0639842960

13.30 - 15.30 TAALVIJVER KINDEREN Hulp bij Nederlandse taal basisonderwijs


19.45 - 21.30 ONTMOETINGSGROEP AA Inloop voor lotgenoten (Rob 06-28408672)

DONDERDAG

09.00 - 09.45 BODYFIT 65+ Cursus – Meer info 020-5430441

09.30 - 11.30 KANTKLOSSOOS Even weken – Activiteit € 1,50 p.p.

10.00 - 10.45 BODYFIT 65+ Cursus – Meer info 020-5430441

09.45 - 11.45 ZELF KLEDING MAKEN Cursus – Meer info 020-5430441

10.00 - 15.30 ODENSEHUIS Dagbesteding ouderen geheugenproblematiek

14.00 - 16.00 JEU DE BOULES Iedereen is welkom!

15.45 - 17.00 TURKSE SPROOKJES voor Turkse kinderen. Info: 06-36537735

19.00 - 23.30 BRIDGE IS BIJZAAK Bridge

VRIJDAG

09.00 - 13.00 SCHILDER ATELIER (LES) Activiteit € 6,50 p.p. Meer Info: 06-10259474

10.00 - 16.00 ODENSEHUIS Dagbesteding ouderen geheugenproblematiek

15.00 - 17.00 BUURTBORREL Iedereen is welkom!

16.00 - 17.00 TURKSE SPROOKJES Voor Turkse kinderen. Info: 06-36537735

VANAF 19.30 VRIJGEZELLIG INLOOPCAFE Elke 4 e vrijdag v/d maand

ZATERDAG

10.00 - 14.00 REPAIR CAFE Elke 2 e zaterdag v/d maand

10.15 - 12.45 TURKSE SPROOKJES voor Turkse kinderen. Info: 06-36537735

14.00 - 16.00 ARABISCHE EN KORANLES

19.00 - 21.30 Allemans Club Elke laatste zaterdag v/d maand.

ZONDAG

10.00 - 16.00 GGZ INLOOP Ontmoetingsplek voor wijkbewoners

10.30 - 13.30 CIRILICA - SERBISCHE LES

* Onder voorbehoud van Covid-19 maatregelingen. Voor info 020-6453945 / 06-57845629.

SPREEKUREN BANKRAS / KOSTVERLOREN

* Maatschappelijk werk spreekuur - Dinsdag 08.30-09.30 uur.

Locatie; Medisch Centrum Bankras

* !WOON Hulp aan huurders inloopspreekuur Dinsdag 13.15-15.00. Locatie;

Wijkcentrum Alleman. Hulp bij problemen rondom de woonsituatie

* Juridisch advies - Dinsdag 19.45-21.30. locatie; Wijkcentrum Alleman.

Op afspraak 020-6453945

* Financieel inloopcafé - Woensdag 10.00-12.00. Wijkcentrum Alleman

* Wijkagent inloopspreekuur - 1ste vrijdag v/d maand 13.00-14.00.

Locatie; Wijkcentrum Alleman


SG Panta Rhei is een school voor vmbo/mavo+ en ISK midden in de

wijk Bankras, waar 'leren door doen' centraal staat. Leerlingen van

Panta Rhei vullen telkens twee pagina's in deze Buurtkrant.

Anders leren tijdens projectweek

”Sterke focus op vaardigheden”

Een aantal keer per schooljaar hebben de leerlingen een

projectweek: dan werken ze in alle lessen aan één specifiek thema.

Naast gerichte kennis doen leerlingen ook vaardigheden op zoals

samenwerken, creatief denken, probleem oplossen, informatievaardigheden

en communiceren. Leerlingen vertellen hoe zij de

recente projectweken ervaren hebben.

De projectweek ‘Andere

culturen’ in het eerste leerjaar

kwam dichtbij de leefwereld

van de leerlingen, die met

verschillende culturen in een klas

zitten. Er waren workshops zoals

dans, drum, graffiti en koken. De

woensdag stond in het teken van

sport. Ook maakten de leerlingen

in groepjes een collage over een

uitgekozen land, die ze daarna aan

elkaar presenteerden.

Workshop graffiti geeft kleur.

Enkele reacties: “De sportdag was

geweldig leuk” en “We hebben heerlijk gesport met onze klas”. “Ik

ben trots op mijn resultaat van mijn graffiti werkstuk, dit hangt nu

boven mijn bed." “Het maken van een collage was gezellig om in

een groepje aan te werken, het presenteren was nog best wel

moeilijk”. “De workshop drum was bijzonder om te doen, we

mochten met diverse instrumenten spelen”. “Jammer dat de

projectweek zo snel om was, nu hebben wij weer “gewone” lessen”.

18


In leerjaar 2 was het thema 'Vrijheid en onderdrukking'.

Hier kwam de Tweede Wereldoorlog uitgebreid aan de orde, maar

ook andere oorlogen nadien en in het bijzonder die in Oekraïne.

Meer dan ooit zien we hoe belangrijk onze vrijheid is. Leerlingen

bezochten het Verzetsmuseum

in Amsterdam of het

Anne Frank Huis en bekeken

de film 'Mijn beste

vriendin Anne Frank'. Ook

leerden ze over (voor)

oordelen en voor elkaar

opkomen. Bij de sportdag

waren er samenwerkingsopdrachten,

zoals estafette.

Uiteindelijk was meedoen

belangrijker dan winnen.

We delen enkele reacties.

Na de opdracht “Maak een medaille

voor jouw held” vormden alle

medailles samen een kunstwerk.

"In het Verzetsmuseum heb

ik veel geleerd over de Tweede Wereldoorlog. Er was een vrouw

die vertelde over wat ze had meegemaakt en wat er gebeurde als

je Joods was. Ik was onder de indruk van haar verhaal."

"In de film Mijn beste vriendin Anne Frank zagen we wat Anne en

haar beste vriendin Hannah meemaakten. In het begin waren ze

gelukkige tienermeisjes, later zaten ze allebei in een concentratiekamp.

Hannah probeerde daar eten te vinden voor Anne. Uiteindelijk

heeft alleen Anne's vader het overleefd. Heel erg triest."

"Bij de sportdag kon je je even helemaal uitleven. Dat was erg

leuk!"

"Het verhaal van Anne Frank vond ik erg interessant. Ik wil heel

graag haar dagboek lezen. Ik vind het heel schokkend om te horen

hoe de mensen hebben geleefd in de Tweede Wereldoorlog. Ik

ben door de projectweek meer te weten gekomen over de oorlog

tussen Rusland en Oekraïne. Wat er nu gaande is, vind ik ook heel

heftig. Ik vond deze projectweek erg interessant!"

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen:

buurtkrant.bk@gmail.com

19


UPDATE INZAMELING PLASTIC DOPPEN

De oproep van Shirley in de lente editie van de

BuurtKrant (21) heeft onder de lezers het een en

ander losgemaakt.

Alleen deze week al zijn er weer 5 kilo doppen

afgeleverd in Wijkcentrum Alleman.

Ze heeft nog wel een verzoek: graag de doppen

zoals hiernaast op de afbeelding niet inleveren,

deze worden helaas niet geaccepteerd.

De kapper bij u in de buurt.

Wij staan voor kwaliteit tegen een redelijke prijs.

Loop eens langs voor een vrijblijvend advies.

Di. t/m vr. 8.30 – 17.30uur

Zaterdag 8.30 – 16.30uur

Tel: 06 218 64 859

Klaasje Zevensterstraat 209

Voor alle info: www.zijenzijkappers.nl 20


Verrassende lunchen

dinerkaart &

dagschotels

Bij ons draait alles om goed eten,

gezelligheid, leuke activiteiten en

andere mensen ontmoeten.

Activiteiten:

live-muziek

lezingen

workshops

& thema-avonden

Naast het restaurantdeel is er een

zijzaal die gehuurd kan worden voor

vergaderingen, een borrel of feestje.

Uiteraard kunnen wij de catering

verzorgen!

Meer weten over de mogelijkheden?

020 - 23 78 638

bijklaasje@brentano.nl

www.bijklaasje.nl

Open

dinsdag t/m zaterdag

van 10.00 - 18.00 uur

Restaurant BijKlaasje

Klaasje Zevensterstraat 209

1186 KN Amstelveen

Volg ons ook op & !

21


LET’S

MOVE!

TWEE WEKEN

INTRODUCTIE

€ 17,50

VOOR 4 LESSEN

YOGA • PILATES • STRESS RELEASE

QIGONG • WORKOUT • KRACHT

Eleanor Rooseveltlaan 102 | Amstelveen

020 363 75 77

WWW.ZESTYOURLIFE.NL

Wijkcoach - Welzijn op Recept

Maatschappelijk Werk - Activiteiten

Wijkwerk - Sociaal Beheer Alleman

Cursussen - Persoonsalarmering

Ouderenadvies - Odensehuis

www.participe-amstelland.nu


AMVJ VOETBAL 100 JAAR JONG!

Na de viering van honderdjaar AMVJ (de moederorganisatie)

in 2018 vieren in de komende periode een aantal van de aangesloten

sportverenigingen hun 100-jarig bestaan. Voetbal bijt

de spits af. Voorzitter Lex van Hees aan het woord.

Op 1 september van dit jaar

is het exact honderd jaar

geleden dat de AMVJ voetbal

werd opgericht. Onderdeel

van een grote familie

van AMVJ sportclubs en

sociaal culturele activiteiten.

Ook vandaag de dag bestaat

die samenhang nog steeds,

maar anders.

De “grote AMVJ” van vroeger

met een kapitaal hoofdkwartier

(met hotel en zwembad)

aan het Leidse Bosje in

Amsterdam is opgegaan in

een Beheersstichting. De

sportclubs -in totaal achthebben

nog wel een band.*

Zo deelt voetbal het clubgebouw

in Amstelveen met

AMVJ hockey, -tennis en -

tafeltennis. *Meer over de

rijke geschiedenis van de

grote AMVJ vindt u op de

website van voetbal

(amvjvoetbal.nl) of amvj.nl.

Ook AMVJ Voetbal heeft

een rijke historie. Helaas is

veel archiefmateriaal niet

meer beschikbaar. Gelukkig

zijn er nog een paar (oud)

leden die zo’n zestig jaar van

die historie hebben meegemaakt.

Eén daarvan vertelt dat hij in

de vijftiger jaren op tienjarige

leeftijd als welpje lid werd.

Eerder kon toen nog niet.

AMVJ speelde destijds op

een lommerrijk complex in

het Amsterdamse Bos. Een

club met een heel eigen

sfeer en karakter. En dat is

gelukkig al die jaren zo gebleven.

Opvallend anders is wel dat

in tegenstelling tot nu er aan

vrijwilligers geen gebrek

was. Zo stonden de vaders

te dringen om het elftal van

Door Coos van Meurs, voorzitter stichting AMVJ Sportcentrum

hun zoon te mogen begeleiden.

Werden klussen kosteloos

gedaan. Onderhield één

beheerder de terreinen en

het clubhuis.

In 1975 verhuisde de club

naar het Loopveld, de huidige

thuisbasis Voetbal heeft

een grote jeugdafdeling, een

snelgroeiende damestak en

wachtlijsten voor sommige

teams. Het gaat dus goed

met de club.

Weliswaar heeft het wat

meer de trekken van een

“bedrijf” gekregen, maar dat

heeft op de sfeer in “ de

leukste club van Amsterdam”

geen inbreuk gemaakt.

AMVJ voetbal kijkt met plezier

terug op het verleden,

maar is ook jeugdig opgewekt

en heel positief over

haar toekomst.

23


Postbus

t.a.v. Redactie buurtkrant

Wijkcentrum Alleman

Den Bloeyenden Wijngaerdt 1

1183 JM Amstelveen

Email: buurtkrant.bk@gmail.com

Kopij inleveren voor

13 13 september 2022

22e 22e editie editie

Zomer Zomer

2022

2022

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!