23.06.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 54

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>54</strong> • juni - juli 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

11<br />

Expositie foto’s Leendert van der Waal <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Foto: Ron Pluijm<br />

21<br />

27<br />

30<br />

Bijenvolk <strong>in</strong> holle boom op boerderij Het Leeuwenhof<br />

RVV <strong>Overschie</strong> viert uitgesteld 100-jarig jubileum<br />

Op exp<strong>editie</strong> langs de Steilrand<br />

37<br />

Horrorfilms uit de Spaanse Polder


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 55 – 2022:<br />

18 juli 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

In de media heet de zomerperiode ‘komkommertijd’. Veel<br />

komkommers, we<strong>in</strong>ig nieuws. Maar dat geldt niet voor<br />

<strong>Overschie</strong>. Hier gebeurt ook (of misschien wel juist) <strong>in</strong> de<br />

zomer van alles. Er staan ook deze zomer veel activiteiten<br />

op stapel, en dat willen de organisatoren graag aan u laten<br />

weten. Bij <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zijn we blij en trots dat<br />

wij daar een belangrijke rol <strong>in</strong> spelen, naast social media.<br />

Ook v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> uitgebreide terugblikken op een aantal<br />

eerdere activiteiten. Die zijn natuurlijk al geweest, maar<br />

veel bezoekers of deelnemers v<strong>in</strong>den het leuk nog even terug<br />

te kijken op die mooie, gezellige en succesvolle dag/avond/bijeenkomst.<br />

En wie niet is geweest, kan zo toch een beetje meedoen<br />

met nagenieten – en volgende keer misschien ook gaan?<br />

Of, wie weet, geeft het bewoners de <strong>in</strong>spiratie om zelf iets te<br />

organiseren…<br />

Los van alle activiteiten valt er nog veel meer te lezen <strong>in</strong> de <strong>editie</strong><br />

die u nu <strong>in</strong> handen heeft. We zeggen het wel vaker, maar het<br />

zijn altijd onze adverteerders en partners die de basis leggen<br />

voor een mooie <strong>editie</strong>. Het is dankzij hun <strong>in</strong>put en advertenties<br />

dat we u zo veel kunnen laten zien en lezen.<br />

Bij het samenstellen van deze <strong>editie</strong> viel het de redactie op dat<br />

er veel sportiefs staat <strong>in</strong> dit nummer, naast de terugblikken,<br />

vaste rubrieken en vervolgverhalen. Er valt veel te lezen over<br />

sportverenig<strong>in</strong>gen en over hun activiteiten. Ook het thema natuurlijk<br />

komt deze maand goed aan bod. Het verhaal van de hon<strong>in</strong>graat<br />

<strong>in</strong> de holle boom krijgt een vervolg, <strong>in</strong> de museumtu<strong>in</strong><br />

is een bijzondere plant aangetroffen en een lezer stuurde ons<br />

zijn <strong>in</strong>zichten over de aanleg van de natuurvriendelijke oevers<br />

<strong>in</strong> de Schie.<br />

Het portret en de rubriek vrijwilligers geven op hun beurt weer<br />

een leuk <strong>in</strong>zicht <strong>in</strong> wat <strong>Overschie</strong>ënaars doen voor werk of vrijwilligerswerk.<br />

Wist u bijvoorbeeld dat er <strong>in</strong> de Spaanse Polder<br />

horror- en fantasyfilms worden gemaakt?<br />

Het is voor veel mensen bijna vakantie. We hopen dat <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> u wat ontspannende leesmomenten mag geven, en<br />

<strong>in</strong>spiratie voor nog meer ontspann<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de vorm van een uitje of<br />

activiteit. Gewoon bij u <strong>in</strong> de buurt. Hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

We wensen u veel leesplezier.<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Tweede Wereldoorlog 7<br />

Aangepaste open<strong>in</strong>gstijden BOOS 9<br />

Rotterdammers geven elkaar energie! 9<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 12<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Lekker sporten <strong>in</strong> de grote vakantie? 19<br />

Jong van Hart zoekt dame… 19<br />

Heeft tennis een toekomst <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?? 19<br />

De v<strong>in</strong>tagemarkt was weer zeer geslaagd 20<br />

De holle bijenboom, het vervolg 21<br />

Bijzondere plant ontdekt <strong>in</strong> Buitenmuseum 21<br />

Woonbooteigenaren ‘aan wal gebracht’ 23<br />

Z<strong>in</strong>derende zeskamp 23<br />

Avondvierdaagse Albert Schweitzer 25<br />

Gratis Activiteitenprogramma 2022 25<br />

Buurvrienden HWD 25<br />

Terugblik 26<br />

Honderdjarige AGE-GGK wordt RVV <strong>Overschie</strong> 27<br />

Doneer een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g via PMB Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen 27<br />

<strong>Overschie</strong>se Hike was een ouderwets succes 28<br />

Kritische noot over de natuurvriendelijke oevers 29<br />

Primera <strong>Overschie</strong> na verbouw<strong>in</strong>g weer open 29<br />

Op exp<strong>editie</strong> langs De Steilrand 30<br />

Met Onbekende Bestemm<strong>in</strong>g 31<br />

In memoriam Loek Malta 33<br />

Nieuwe aanw<strong>in</strong>st Museum <strong>Overschie</strong> 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard: De Lugt 35<br />

Horrorfilms uit de Spaanse Polder 37<br />

Als jezelf 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde: Een feestelijk versierde (of eigenlijk gepavoiseerde)<br />

Molen De Speelman ter gelegenheid van het 50-jarig<br />

bestaan op zaterdag 11 juni van de molen op de huidige plek aan<br />

de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg. - Foto: Ron Pluijm<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 41<strong>54</strong>422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Elsbeth van Staveren<br />

Ik ben Elsbeth van Staveren, 61 jaar en geboren en getogen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Geboren op de Abtsweg en later met het gez<strong>in</strong> verhuisd naar<br />

de Aalkeetstraat. Vele mooie her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen heb ik daar aan mijn<br />

jeugd. Er woonden veel jonge gez<strong>in</strong>nen en het was dan ook een<br />

k<strong>in</strong>derrijke buurt. Geen tv en geen computers of mobiele telefoons,<br />

we speelden vooral met elkaar buiten op de grasvelden.<br />

Voetballen, tikkertje, verstoppertje en bordje tik. Bij mooi weer<br />

met iedereen buiten picknicken.<br />

geleden de overstap gemaakt naar juf <strong>in</strong> Schiedam, ook hier heb<br />

ik vele jaren het mooie beroep uitgeoefend.<br />

Met <strong>in</strong>gang van het nieuwe schooljaar ga ik met vervroegd pensioen<br />

en zal ik niet terug keren als juffrouw Elsbeth maar wordt<br />

het tijd voor andere leuke d<strong>in</strong>gen.<br />

Ik kijk er naar uit!<br />

Mijn schooljaren heb ik doorgebracht op de Zonneveldschool<br />

en de Starrenburg. Op deze laatste heb ik 7 jaar gezeten en het<br />

mooie vak van k<strong>in</strong>derjuf geleerd. Na 10 jaar juf <strong>in</strong> Crooswijk te<br />

zijn geweest werd ik juf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Velen van jullie kennen mij<br />

dan ook als juffrouw Elsbeth. 17 jaar heb ik hier <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> op<br />

de diverse locaties <strong>in</strong> de scholen gewerkt als peuterjuf.<br />

Intussen zelf een gez<strong>in</strong> gesticht met ook rasechte <strong>Overschie</strong>ënaar<br />

Eric van Staveren, geboren <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat.<br />

Samen hebben wij 3 prachtige zoons en <strong>in</strong>tussen ook 3 fijne<br />

schoondochters en 4 kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren met nummer 5 op komst.<br />

<strong>Overschie</strong> zit <strong>in</strong> ons hart. Na 17 jaar juf <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> heb ik 14 jaar<br />

Ik geef graag het stokje over aan Nicolette Stierman.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Schoorsteen<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs (P<strong>in</strong>ksteren 2022)<br />

Hij is de laatste <strong>in</strong> bebouwde kom<br />

geen gezag meer - gerimpeld - maar toch<br />

niet van z<strong>in</strong>s zich neer te laten halen<br />

als hoeder van het staal en hout<br />

dat aan zijn voeten overbleef<br />

restanten van het zware werk daar ooit<br />

Schoorstenen van de verffabrieken van Van Wijk aan de Oudedijkse Schiekade en Van<br />

Klaveren Verf & Vernis aan de Schansweg. Restanten van de vroegere <strong>in</strong>dustrie <strong>in</strong> het<br />

gebied langs de Rotterdamse Schie - Foto: Ron Pluijm<br />

als herder ook van ‘t korte stenen straatje<br />

met tijdloos oude huizen aan elkaar<br />

de punt waar twee kleiweggen<br />

elkander liefdevol omarmen<br />

dorpje als een postzegel van ‘t grote dorp<br />

waar schieën zich verzamelen<br />

een langstlevende broer is er nog baas<br />

moge hij wensen dat nieuwe bouw<br />

voor ‘t behouden van het museale daar<br />

zich nimmer komt ontfermen.


Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

rt Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-18 15:11<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl


Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Tweede Wereldoorlog<br />

Het verhaal van drukkerij H<strong>in</strong>ga, via Dirk van Noort– deel 3<br />

Na een paar jaar, een tijd van onderduiken,<br />

aanhoud<strong>in</strong>gen, razzia’s en een leven<br />

<strong>in</strong> permanente angst, ontstonden<br />

men<strong>in</strong>gsverschillen <strong>in</strong> de redactie. Van<br />

Randwijk en Speelman waren het niet<br />

meer eens over de koers. Van Randwijk<br />

zette zich steeds meer af tegen het christelijke<br />

stempel, terwijl Speelman daar<br />

veel waarde aan hechtte. Na veel heen<br />

en weer praten werd op 30 januari 1943<br />

de groep gesplitst. Speelman richtte met<br />

een deel van de redactie het blad Trouw<br />

op (dat eerst nog Oranjebode heette)<br />

en Van Randwijk g<strong>in</strong>g door met Vrij Nederland.<br />

Voor het verzetsblad, dat <strong>in</strong><br />

vele vormen en onder vele namen heeft<br />

bestaan, zijn <strong>in</strong> de oorlog 74 mensen de<br />

dood <strong>in</strong> gejaagd. De Rotterdamse drukker<br />

H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g was er één van. Over zijn<br />

jaren <strong>in</strong> gevangenschap is we<strong>in</strong>ig bekend.<br />

Af en toe kwamen er brieven, maar<br />

op den duur wist eigenlijk niemand meer<br />

of hij nog leefde of niet. Ook de boeken<br />

zijn het er niet over eens waar en wanneer<br />

hij is overleden, maar waarschijnlijk<br />

is het aan het e<strong>in</strong>d van de oorlog geweest<br />

tijdens een gevangenentransport.<br />

Fons: “Jaren is naar onze vader gezocht,<br />

maar hij is nooit gevonden. We weten<br />

alleen dat hij te voet naar Dachau onderweg<br />

was, toen bekend werd dat Nederland<br />

was bevrijd.” Vrij Nederland heeft<br />

het wel gered. Het is een veelbesproken<br />

op<strong>in</strong>ieweekblad geworden. In eerste <strong>in</strong>stantie<br />

kon Vrij Nederland rekenen op<br />

109.000 abonnees. Maar de rol van het<br />

verzetsblad was uitgespeeld, en de oplage<br />

kelderde. Later is het aantal weer<br />

opgeklommen tot 92.000 en is het blad<br />

voor veel lezers een lijfblad geworden.<br />

Drukkerij H<strong>in</strong>ga, <strong>in</strong> 1933 opgericht, heeft<br />

nog bestaan tot 1981, voor handels- en<br />

horecadrukwerk. Bij het 25-jarig jubileum<br />

werd de drukkerij uitgebreid geëerd,<br />

niet het m<strong>in</strong>st door Vrij Nederland<br />

zelf. En wat het huis betreft: nog niet alle<br />

mysteries zijn opgelost, gelukkig. Waarom<br />

een diepe kast op twee meter hoogte<br />

waar niemand bij kan? En de geheimz<strong>in</strong>nige<br />

deur <strong>in</strong> een andere kast, die – als hij<br />

niet zou zijn dichtgemetseld – leidt naar<br />

het huis van de buren. Waren het vluchtwegen?<br />

Zaten er onderduikers? Het geheimz<strong>in</strong>nige<br />

luikje <strong>in</strong> de wc, uit nieuwsgierigheid<br />

opengebroken, is <strong>in</strong> elk geval<br />

een stuk m<strong>in</strong>der geheimz<strong>in</strong>nig geworden:<br />

erachter schuilt een afvoerpijp.<br />

Aan de muur <strong>in</strong> de woonkamer hangt<br />

nu een ets, gekocht van kle<strong>in</strong>zoon Tim<br />

H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g: Zestienhovensekade 31. Hij<br />

heeft het kunstwerk <strong>in</strong> de jaren tachtig<br />

gemaakt. “Ik weet alleen nog dat ik het<br />

altijd een heel groot spannend huis vond.<br />

Ik zie mijn opa nog door de tu<strong>in</strong> van de<br />

drukkerij wandelen, daar is de prent op<br />

geïnspireerd.” Met een zweem trots <strong>in</strong><br />

zijn stem: “Eigenlijk ben ik ook een drukker.<br />

Ben ik toch nog <strong>in</strong> de voetsporen van<br />

mijn opa getreden………Hem heeft het<br />

helaas de kop gekost.”<br />

Een oude ansichtkaart van de Zestienhovensekade met<br />

het pand van drukkerij H<strong>in</strong>ga (met erker) <strong>in</strong> ± 1913 met<br />

daarnaast de Paardenbroodfabriek van Stoutenbeek.<br />

Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Aangepaste open<strong>in</strong>gstijden BOOS<br />

In de zomervakantie van 11 juli t/m 19 augustus zijn de open <strong>in</strong>loopspreekuren op d<strong>in</strong>sdag<br />

en woensdag. Op d<strong>in</strong>sdag 23 augustus zijn wij gesloten. Vanaf woensdag 24 augustus zijn<br />

wij er weer iedere d<strong>in</strong>sdag t/m vrijdag van 10 tot 13 uur.<br />

Rotterdammers geven elkaar energie!<br />

Waar gaat het om?<br />

De Energiebank Rotterdam start een actie<br />

om geld <strong>in</strong> te zamelen. Dit geld is voor<br />

Rotterdammers met we<strong>in</strong>ig geld die last<br />

hebben van de stijgende energieprijzen.<br />

Ook jij kunt aan deze actie meedoen: doneer<br />

(een deel van) jouw energietoeslag!<br />

Wat is er aan de hand?<br />

Het dagelijks leven wordt snel duurder.<br />

Dat komt o.a. doordat energie erg duur<br />

wordt. Vooral mensen met een laag <strong>in</strong>komen<br />

merken dit. Zij hebben (te) we<strong>in</strong>ig<br />

geld om de hogere prijzen te betalen.<br />

De overheid geeft iedereen dit jaar extra<br />

geld: een energietoeslag van gemiddeld<br />

€ 400,-.<br />

Maar dit is voor huishoudens met we<strong>in</strong>ig<br />

geld zeker niet genoeg. Rotterdam geeft<br />

huishoudens met een m<strong>in</strong>imum<strong>in</strong>komen<br />

een extra energietoeslag van € 800,-.<br />

Maar ook dit is niet genoeg.<br />

Hoe werkt het?<br />

Kun jij je energietoeslag wel missen? We<br />

roepen je op om (een deel van) die €400,-<br />

dan aan de Energiebank te geven. Al het<br />

geld dat de Energiebank krijgt, gaat naar<br />

de mensen die het hard nodig hebben.<br />

Twee derde gaat direct naar hen via het<br />

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam<br />

(FBNR). Dit fonds geeft geld aan mensen<br />

die (bijvoorbeeld) hun e<strong>in</strong>dafreken<strong>in</strong>g<br />

niet kunnen betalen. Zie voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

https://fbnr.nl<br />

Een derde van het geld dat de Energiebank<br />

krijgt, gaat naar een energiepark<br />

of w<strong>in</strong>dmolens. Hiermee willen we deze<br />

huishoudens ook op de langere termijn<br />

helpen.<br />

Hoe kun je meedoen?<br />

We roepen je op om (een deel van) je<br />

energietoeslag van € 400,- te doneren<br />

aan de Energiebank Rotterdam. Ga naar<br />

de campagnepag<strong>in</strong>a ‘Rotterdammers geven<br />

energie’ via de oranje knop hieronder<br />

en doneer.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie kun je terecht bij de<br />

Energiebank Rotterdam, tel. 010-4666722<br />

of rotterdam@energiebanknederland.nl<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

9<br />

Hart onder de riem voor Leo en Hetty<br />

van de bloemenstal<br />

Jaap Vonk<br />

Wie kent ze niet, ons bloemenechtpaar Leo en Hetty van de bloemenstal op de Burgemeester Baumannlaan. Dé plek om je<br />

bloemen te halen. is het niet zomaar, dan wel voor speciale gebeurtenissen. Het zijn altijd bloemen waar je mee thuis kan<br />

komen. En toen waren ze <strong>in</strong>eens weg. Wat is er aan de hand?<br />

Heel soms staan Leo en Hetty er niet, dan<br />

zijn zij even op vakantie naar Spanje of<br />

Griekenland. Een week lekker <strong>in</strong> de zon en<br />

dat hebben ze dan ook verdiend. Want als<br />

er mensen hard werken, dan zijn zij dat<br />

wel. ’s morgens om 4 uur naar de veil<strong>in</strong>g,<br />

bijzondere en goede bloemen <strong>in</strong>kopen.<br />

Dan kan ik thuis <strong>in</strong>druk maken met een<br />

prachtige bos.<br />

Leo en Hetty hebben ook altijd tijd voor<br />

een praatje, gezelligheid en de nodige<br />

(humoristische) levenslessen.<br />

Missen<br />

Totdat ze er <strong>in</strong>eens niet meer stonden.<br />

Had ik nou een vakantie gemist? Eerst<br />

denk je nog ‘volgende week dan maar’,<br />

maar na een paar weken weet je: hier<br />

klopt iets niet. En dat is raar. Toen maar<br />

eens gebeld met het thuisfront van Leo.<br />

Blijken er gezondheidsredenen te zijn<br />

waardoor ze er op dit moment even niet<br />

kunnen zijn. En dan merk je pas wat een<br />

iconen zij zijn <strong>in</strong> het straatbeeld van <strong>Overschie</strong><br />

en hoe we ze missen.<br />

Hopelijk tot snel!<br />

Gelukkig gaat het langzaam weer de<br />

goede kant op. Namens alle <strong>in</strong>woners van<br />

<strong>Overschie</strong>: hopelijk zien we Leo en Hetty<br />

weer snel terug. Ik zorg ervoor dat de<br />

champagne koud staat.


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

k<strong>in</strong>deropvang<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl


Museumbericht juli 2022<br />

Expositie foto’s Leendert van der Waal<br />

Leendert Van der Waal maakte vele, vele foto’s <strong>in</strong> de regio Rotterdam. Ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> was hij er vaak bij om foto’s te<br />

maken. Zo vaak en veel, dat een belangrijk deel van zijn werk nu <strong>in</strong> het bezit is van Museum <strong>Overschie</strong>. Een deel van de<br />

collectie is tot e<strong>in</strong>d augustus te zien <strong>in</strong> de Melkfabriek van het museum. Op zondag 19 juni opende Co Eger, oudvoorzitter<br />

van de Deelraad <strong>Overschie</strong>, de tentoonstell<strong>in</strong>g.<br />

Kon<strong>in</strong>gsdag, Kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong>nendag, sloop en<br />

nieuwbouw, vergader<strong>in</strong>gen, politie-activiteiten,<br />

ongelukken, brand… <strong>in</strong> zijn lange<br />

loopbaan als beroepsfotograaf legde<br />

Leendert vele evenementen en gebeurtenissen<br />

vast. Maar hij maakte ook pasfoto’s<br />

van bewoners van In Den Hoogenban<br />

en legde idyllische taferelen vast bij<br />

de volkstu<strong>in</strong>en of <strong>in</strong> de natuur.<br />

W<strong>in</strong>kel<br />

Vanuit zijn won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het Oude Westen<br />

doorkruiste Leendert <strong>Overschie</strong><br />

vaak: om vergader<strong>in</strong>gen van de Deelgemeente<br />

<strong>Overschie</strong> vast te leggen en andere<br />

zaken die <strong>in</strong> het nieuws waren of zijn<br />

aandacht trokken. Leendert had zelfs een<br />

tijdje samen met zijn dochter een w<strong>in</strong>kel<br />

aan de Burgemeester Baumannlaan.<br />

Foto: Re<strong>in</strong> Wolters<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Zomerexpositie - Keramiek en glas van D<strong>in</strong>i Wondergem<br />

Van 19 juni tot 18 september kun je <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> kennismaken met het werk van D<strong>in</strong>i Wondergem. Het is een kle<strong>in</strong>e,<br />

maar fijne tentoonstell<strong>in</strong>g. Als kle<strong>in</strong> meisje ontdekte D<strong>in</strong>i al de aantrekk<strong>in</strong>gskracht van klei. Dat kan je kneden en als je<br />

het <strong>in</strong> de kachel stopt wordt het hard en vaak <strong>in</strong>teressant.<br />

Later werd het serieus met een draaitafel en een echte pottenbakkersoven.<br />

Ze begon te experimenteren met glazuur en pigmenten<br />

om mooie kleuren te krijgen. Vele potten, schalen en<br />

dierfiguren vonden hun weg naar belangstellenden. En D<strong>in</strong>i is<br />

blijven experimenteren. Vooral toen ze glassfus<strong>in</strong>g uit de Verenigde<br />

Staten ontdekte. Prachtige platen glas <strong>in</strong> vele kleuren.<br />

Ze begon <strong>in</strong> platte mallen de prachtigste schalen te maken die<br />

<strong>in</strong> bijna one<strong>in</strong>dige variatie uit de oven tevoorschijn komen.<br />

Kom maar eens kijken op een mooie zondag. Een deel van het<br />

werk is te koop!<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs<br />

€ 2,50. Donateurs van het museum hebben gratis toegang. Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

zie museumoverschie.nl.


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

with the flavours from home<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

12<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


De zomer staat weer voor de deur en daarom hebben w weer een leuk programma<br />

<strong>in</strong> elkaar gezet voor alle 55+ers <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<br />

Waar: Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Kosten: gratis<br />

10 – 12 uur<br />

Waar: Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen, Achterdk 2, 4043NW Rotterdam<br />

Kosten € 2,50<br />

<br />

Waar: Tamar<strong>in</strong>de, Professor Bolklaan 27, 3043 BC Rotterdam<br />

Kosten: € 2,50<br />

U kunt zich aanmelden b Laura Hordk (zie onderaan <strong>in</strong> het colofon)<br />

B elke activiteit is er beperkt plek, dus meldt u aan als u <strong>in</strong>teresse heeft!<br />

Meidenclub<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

WMO radar<br />

13<br />

Zomerprogramma!<br />

We hebben deze zomer een ontzettend leuke programmer<strong>in</strong>g voor de maanden juli en augustus.<br />

We wandelen 1 tot 1,5 uur naar allerlei plekken <strong>in</strong> de wk. Ook gaan we met elkaar elke week <strong>in</strong><br />

het park sport en spel doen! De activiteiten zn vre <strong>in</strong>loop. Voor meer <strong>in</strong>formatie ga naar de Halte.<br />

<br />

Lange wandel<strong>in</strong>g<br />

Huis van de Wk<br />

Hoge Schiehof 39<br />

Td 09.30-11.00<br />

Woensdagen<br />

Zomerspelen<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Td 14.30-16.00<br />

Meat en Greet<br />

27 juni Flat Holland<br />

30 juni Hoogmadestraat<br />

4 juli Ameidestraat<br />

7 juli Oranjeple<strong>in</strong><br />

Ken j m, ken ik jou? We organiseren door <strong>Overschie</strong> een aantal barbecues om door<br />

heel de wk heen nieuwe mensen te spreken. Kom je ook?<br />

We staan op deze locaties van 12.00-14.00- uur.<br />

Huis van de wk de Halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

<br />

Laura Hordk<br />

LHordk@wmoradar.nl<br />

K<strong>in</strong>d-tienerwerker<br />

Miriam Belhida | 0651480068<br />

Miriam.bahida@wmoradar.nl


Verschillende soorten<br />

Lam<strong>in</strong>aat Quick Step Creo<br />

Visgraat olie eik rustiek<br />

per m² v.a.<br />

per m²<br />

€ 62,50<br />

€ 17,50<br />

€ 52,50<br />

• Dikte: 7 mm<br />

• Formaat: 1200 x 190 mm<br />

• Formaat: 600 x 150 mm<br />

Wicanders<br />

Kurkvloer Moment<br />

Verschillende soorten<br />

PVC vloeren Floor Life Click<br />

per m² v.a.<br />

€ 29,50<br />

per m² v.a.<br />

€ 36,50<br />

• Dikte: 10,5 mm<br />

• Formaat: 905 x 295<br />

• Dikte: 5,5 mm<br />

• Formaat: 1220 x 180<br />

Eik rustiek<br />

Verouderd eiken<br />

per m² v.a. € 66,50<br />

€ 56,50<br />

per m² € 47,50<br />

€ 39,50<br />

• Dikte: 14 mm<br />

• Formaat: 1900 x 190<br />

• Dikte: 10 mm<br />

• Breedte: 158 mm<br />

Rubo Parket<br />

Stadhoudersweg 130<br />

3039 CM Rotterdam<br />

Tel: 010 466 78 79<br />

Meer dan 300 vloeren onl<strong>in</strong>e<br />

www.ruboparket.nl


Veilig<br />

Wat denk je,<br />

is je moeder<br />

trots Wat denk op je, je? is je moeder<br />

trots op je?<br />

Iemand naroepen,<br />

lastigvallen of<br />

achtervolgen is niet<br />

normaal. Iedereen moet<br />

ontspannen over straat<br />

kunnen <strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Download de StopApp<br />

tegen seksuele straat<strong>in</strong>timidatie.<br />

Seksuele straat<strong>in</strong>timidatie?<br />

www.rotterdam.nl/straat<strong>in</strong>timidatie<br />

Meld het de StopApp.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie over de Rotterdamse aanpak<br />

van seksuele straat<strong>in</strong>timidatie?<br />

www.rotterdam.nl/straat<strong>in</strong>timidatie


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

juli 2022<br />

Billy Boem: extra steun voor k<strong>in</strong>deren<br />

er <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g stress is of iemand<br />

ziek is.<br />

Voor veel k<strong>in</strong>deren is het fijn als ze<br />

<strong>in</strong> contact zijn met andere k<strong>in</strong>deren<br />

die <strong>in</strong> eenzelfde situatie zitten.<br />

Dat kan <strong>in</strong> de Billy Boem groep.<br />

Hier kunnen ze vragen stellen aan<br />

elkaar, tips geven en samen leuke<br />

d<strong>in</strong>gen doen. Ook leren k<strong>in</strong>deren<br />

hun eigen gevoelens te herkennen<br />

en te uiten.<br />

In <strong>Overschie</strong><br />

De Billy Boem Club is <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

van maandag 19 september tot<br />

en met 28 november wekelijks bij<br />

dependance van de Regenboog,<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

Als er thuis of <strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g<br />

Een onrustige (thuis)situatie kan<br />

Pieter van Aschstraat 3. Het gaat<br />

om tien bijeenkomsten van 15.00 tot<br />

17.00 uur. Er zijn drie ouderbijeenkomsten<br />

(via web<strong>in</strong>ar).<br />

16<br />

sprake is van stress en spann<strong>in</strong>gen,<br />

kan Billy Boem k<strong>in</strong>deren extra steun<br />

voor een k<strong>in</strong>d lastiger zijn dan we<br />

denken. K<strong>in</strong>deren die langere tijd <strong>in</strong><br />

Aanmelden<br />

geven. De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g is voor k<strong>in</strong>deren<br />

een omgev<strong>in</strong>g verkeren met stress<br />

Aanmelden graag voor 30 juni, dat<br />

van 8 tot en met 12 jaar (groep 5 tot<br />

of spann<strong>in</strong>gen, hebben een groter<br />

kan per mail: preventie@<strong>in</strong>digorijn-<br />

en met 8). Billy Boem start 19 sep-<br />

risico om sociaal emotionele of<br />

mond.nl of via de website: https://<br />

tember <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Aanmelden<br />

psychische problemen te krijgen.<br />

www.<strong>in</strong>digowest.nl/cursussen/cur-<br />

kan tot 30 juni.<br />

Ze kunnen zich schuldig voelen of<br />

sus/-/billy-boem#events-conta<strong>in</strong>er<br />

denken dat het door hen komt dat<br />

Welschen 2 genom<strong>in</strong>eerd<br />

Architectuurliefhebbers opgelet!<br />

Welschen 2 is genom<strong>in</strong>eerd voor<br />

de Rotterdam Architectuur Prijs.<br />

Het gaat om acht portiekflats die<br />

worden verbouwd, de huurwon<strong>in</strong>gen<br />

voldoen straks aan de eisen<br />

van nu. Het rijtje kanshebbers mag<br />

er zijn: ook Depot Boijmans Van<br />

Beun<strong>in</strong>gen, The Terraced Tower,<br />

De Groene Kaap en Float<strong>in</strong>g Office<br />

staan ertussen.<br />

De Welschenflats na de renovatie - Foto: Arnoud Verhey<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


juli 2022<br />

Elke tegel telt!<br />

groener Rotterdam gezonder en<br />

goed voor planten en dieren.<br />

Wat kunt u doen?<br />

U kunt een geveltu<strong>in</strong> aanleggen,<br />

de achtertu<strong>in</strong> onttegelen, de parkeerplaats<br />

een groen randje geven<br />

of bijvoorbeeld een boomspiegel<br />

adopteren… elke tegel telt!<br />

Gaat u de tegels niet (her)gebruiken?<br />

Dan biedt de gemeente een<br />

oploss<strong>in</strong>g: de Tegeltaxi. De gratis<br />

ophaalservice voor gewipte tegels.<br />

Foto: Arnoud Verhey<br />

Maak een afspraak via www.tegel.<br />

taxi.<br />

Heeft u net de achtertu<strong>in</strong> ont-tegeld<br />

Rotterdam doet mee met het NK Te-<br />

of een geveltu<strong>in</strong>tje aangelegd?<br />

gelwippen. Het doel is om 150.000<br />

De (tegel)stand<br />

Meld gewipte tegels aan, want onze<br />

stad doet mee met het NK Tegelwippen.<br />

Ook de Tegeltaxi rijdt weer. Die<br />

haalt gratis tegels op. Een afspraak<br />

tegels te vervangen voor groen.<br />

M<strong>in</strong>der tegels zorgen ervoor dat<br />

de stad koeler blijft op hete dagen.<br />

En voor de afvoer van regenwater<br />

En vergeet uw tegels niet aan te<br />

melden op https://nk-tegelwippen.<br />

nl/tegelstand. U kunt hier checken<br />

op welke plaats Rotterdam nu staat.<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

is zo gemaakt.<br />

tijdens heftige buien. M<strong>in</strong>der plassen<br />

op straat dus! Bovendien is een<br />

17<br />

Ontwerpen speelplekken Kle<strong>in</strong>polder<br />

Benieuwd naar de plannen voor de drie speelplekken aan de Van Adrichemweg, de Lemkensstraat en bij de<br />

voetbalkooi aan de Van Harmelenstraat? Gemeente Rotterdam gaat deze plekken vernieuwen. Met de <strong>in</strong>put van<br />

de buurtbewoners hebben we ontwerpen gemaakt. Wat v<strong>in</strong>dt u ervan? Neem een kijkje: https://www.rotterdam.nl/<br />

wonen-leven/kle<strong>in</strong>polder/<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


PROJECT NOORTWIJCK<br />

TE HUUR: 7 WOONEENHEDEN<br />

MM ONTWERP<br />

Voor meer <strong>in</strong>fo:<br />

010 415 50 85<br />

www.projectnoortwijck.nl


Lekker sporten <strong>in</strong> de grote vakantie?<br />

Heb je altijd al willen leren spr<strong>in</strong>ten, verspr<strong>in</strong>gen of werpen met de foamspeer? Doe dan mee op de woensdagmiddag op<br />

het sportveld bij Speeltu<strong>in</strong> Levenslust. Vanaf woensdagmiddag 13 juli kun je meedoen. De afsluitende cl<strong>in</strong>ic is woensdag<br />

17 augustus.<br />

Kom 14.00 uur <strong>in</strong> sportkled<strong>in</strong>g naar speeltu<strong>in</strong> Levenslust, en ga<br />

een uur lang: ontdekken hoe snel je op de spr<strong>in</strong>t bent; meedoen<br />

aan een spannende estafettewedstrijd; leren kogelstoten, verspr<strong>in</strong>gen<br />

of werpen met de foamspeer.<br />

Vanaf 5 jaar tot ongeveer 12 jaar kun je meedoen en natuurlijk<br />

zijn je ouders welkom om je aan te moedigen. Het kost niets en<br />

vooraf aanmelden mag, maar is niet verplicht.<br />

Meer weten? Mail naar aadvandijk2021@gmail.com<br />

Kijk ook op facebook: Loopgroep <strong>Overschie</strong> en <strong>Overschie</strong> Leeft.<br />

Atletiekcl<strong>in</strong>ics <strong>in</strong> 2021 - Foto: Aad van Dijk<br />

Jong van Hart zoekt dame…<br />

Theatergezelschap Jong van Hart is gestart met repeteren<br />

voor de nieuwe voorstell<strong>in</strong>g ‘GERODDEL IN DE KLEEDKA-<br />

MERS’. En is daarvoor op zoek naar een echte, onvervalste<br />

diva. Dus is de vraag:<br />

Wie v<strong>in</strong>dt het stiekempjes leuk om op een legitieme manier eens<br />

lekker uit haar bol te gaan?<br />

Want Jong van Hart zoekt nog een DAME. Of beter gezegd: ze<br />

zoeken een DIVA die het hoog <strong>in</strong> haar bol heeft!<br />

GERODDEL IN DE …<br />

KLEEDKAMERS<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Wie durft?<br />

Ben jij degene die de uitdag<strong>in</strong>g aandurft bij dit theatergezelschap?<br />

Jong van Hart repeteert iedere d<strong>in</strong>sdagmiddag van<br />

13.00-15.00 uur. Bel snel met Ans Dekker: 010-4500893 of 06-<br />

10809285.<br />

Meer <strong>in</strong>fo staat op onze website: https://jongvanhartrotterdam.<br />

wixsite.com/jongvanhartrotterd-1<br />

Een voorstell<strong>in</strong>g met een verrassend t<strong>in</strong>tje<br />

musical en cabaret gespeeld door<br />

Theatergezelschap ‘JONG VAN HART’<br />

Heeft tennis een toekomst <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>??<br />

Op 27 juni vergadert de wijkraad over de toekomst van het tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dit gebeurt om 19.30 uur <strong>in</strong> het clubgebouw<br />

van de Sticht<strong>in</strong>g Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen (TvO) <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Wilt u dat er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een tennisbaan blijft? Kom dan<br />

naar de vergader<strong>in</strong>g.<br />

Tennisclub <strong>Overschie</strong> (TCO) heeft de<br />

wijkraad uitgelegd waarom het belangrijk<br />

is dat men <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kan blijven<br />

tennissen. Ook wanneer het huidige tennispark<br />

plaats zou maken voor won<strong>in</strong>gbouw.<br />

De wijkraad kan de gemeenteraad<br />

namelijk ongevraagd advies geven over<br />

het belang van tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Dit is ook belangrijk omdat de tennisparken<br />

<strong>in</strong> de omgev<strong>in</strong>g onvoldoende of<br />

geen capaciteit hebben om alle tennissers<br />

uit <strong>Overschie</strong> een plek te kunnen bieden.<br />

Daardoor dreigen veel tennissers <strong>in</strong><br />

de toekomst hun geliefde sport niet meer<br />

met elkaar, of zelfs helemaal niet meer te<br />

kunnen spelen.<br />

Laat zien dat u tennis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> belangrijk<br />

v<strong>in</strong>dt!<br />

Zorg dat u op 27 juni om 19.30 bij de<br />

vergader<strong>in</strong>g bent: clubgebouw TvO, Achterdijk<br />

2. Het terre<strong>in</strong> van TvO is eenvoudig<br />

te bereiken via het bruggetje <strong>in</strong> het verlengde<br />

van de Neel Gijsenkade (zijstraat<br />

van de Zestienhovensekade).


De v<strong>in</strong>tagemarkt was weer zeer geslaagd<br />

Op een stralende junidag organiseerden de Soroptomisten voor de tweede keer een v<strong>in</strong>tagemarkt bij molen De Speelman.<br />

Heel wat mensen bezochten de molen, zochten (en vonden) mooie v<strong>in</strong>tagekled<strong>in</strong>g en spulletjes. De opbrengst van € 5000<br />

g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> zijn geheel naar goede doelen: Bloom<strong>in</strong>g Bakery en M<strong>in</strong>i bakkerij en tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gscentrum Labadie <strong>in</strong> Sur<strong>in</strong>ame. Hieronder<br />

een korte impressie.<br />

De jeugdbrandweer was aanwezig en<br />

vermaakte de k<strong>in</strong>deren met een waterkanon.<br />

Volwassenen kregen <strong>in</strong>formatie over<br />

het brandalarm dat b<strong>in</strong>nenkort <strong>in</strong> alle<br />

won<strong>in</strong>gen moet hangen. Kle<strong>in</strong>e k<strong>in</strong>deren<br />

konden lekker aan de gang met kleurboeken,<br />

een kijkdoos en een bouwplaat<br />

van de Hollandse Molen.<br />

Ook het spr<strong>in</strong>gkussen was een toppertje<br />

en veel mensen, jong en oud, maakten<br />

gebruik van de kans de molen uitgebreid<br />

te bezichtigen. En daarna een lekkere<br />

pannenkoek eten, gebakken met meel<br />

van de molen. De dames bakten wel 200<br />

pannenkoeken!<br />

Het was prachtig weer en er kwamen veel<br />

mensen langs. Ook de nieuwe wijkraad<br />

kwam langs. Alle leden kregen belegde<br />

broodjes en een drankje.<br />

Al met al was het echt een topdag. Met<br />

dank aan iedereen die meehielp, ook de<br />

scout<strong>in</strong>g die de nodige apparatuur leverde,<br />

en bakkerij Van den Berg: de bakker<br />

verkocht Spelemannetjes en gaf de hele<br />

opbrengst aan de Sticht<strong>in</strong>g tot Behoud<br />

van Molen De Speelman.<br />

Reportage van een succesvolle dag<br />

Foto’s: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

20


De holle bijenboom, het vervolg<br />

Tijdens de grote storm <strong>in</strong> het voorjaar viel aan de Delftweg een grote boom om. De boom werd <strong>in</strong> stukken gezaagd, en<br />

bleek hol te zijn. En dat niet alleen: er woonden bijen <strong>in</strong> de holle boom. Dit heeft u kunnen zien en lezen <strong>in</strong> <strong>editie</strong> 51 van<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Maar het verhaal kreeg een vervolg!<br />

De holle boom zat vol met oude hon<strong>in</strong>graten.<br />

Het bijenvolk woonde er al niet meer,<br />

maar de boom liet mooi zien dat hon<strong>in</strong>gbijen<br />

niet alleen <strong>in</strong> korven wonen.<br />

Nieuw volk<br />

Half mei zag Delftwegbewoonster Janneke<br />

plotsel<strong>in</strong>g dat er weer bijen <strong>in</strong> de<br />

boomholte zat. Het bleek een zwermend<br />

bijenvolk te zijn. Elk jaar rond mei-juni<br />

gaan bijenvolken zwermen: De oude kon<strong>in</strong>g<strong>in</strong><br />

van een volk besluit dan om met<br />

een deel van de werksters weg te gaan<br />

uit de korf om ergens anders te gaan nestelen.<br />

Een imker kan dit ‘zwermgedrag’<br />

meestal voorkomen, maar niet altijd.<br />

Imker helpt<br />

Het zwermende bijenvolk dacht <strong>in</strong> de<br />

verlaten boomstam een prachtig nieuw<br />

thuis te hebben gevonden. Maar de<br />

boomstronk staat vlak bij een woonhuis,<br />

en dat kan overlast geven. Imker Dirk-Jan<br />

Corbet en zijn dochter schoten te hulp en<br />

haalden het bijenvolk op. Een dag later<br />

waren er weer bijen bij de boomstam.<br />

Toen hebben de imkers ook die bijen<br />

opgehaald en de boomstam <strong>in</strong> stukken<br />

gezaagd. Nu kunnen er echt geen bijen<br />

meer wonen.<br />

Bijenzwerm <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>?<br />

Heeft u ook een bijenzwerm <strong>in</strong> de tu<strong>in</strong>?<br />

Op de website van de Rotterdamse imkerverenig<strong>in</strong>g<br />

Ambrosiusgilde (https://<br />

www.ambrosiusgilde.nl) staan telefoonnummers<br />

van imkers die kunnen helpen<br />

om een bijenzwerm weg te halen.<br />

Het bijenvolk wordt opgehaald voor de verhuiz<strong>in</strong>g uit de<br />

boom - Foto: Monique van Kessel<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

21<br />

Bijzondere plant ontdekt <strong>in</strong><br />

Buitenmuseum <strong>Overschie</strong><br />

Een museumvrijwilliger ontdekte onlangs een bijzondere plant <strong>in</strong> de<br />

tu<strong>in</strong> van Buitenmuseum <strong>Overschie</strong>: een klimopbremraap. Deze plant is<br />

kwetsbaar en zeldzaam – daarom blijft geheim waar hij precies staat.<br />

Van oorsprong komt de klimopbremraap voor <strong>in</strong> het middellandse zeegebied.<br />

Tegenwoordig zie je hem weleens op oude stadswallen en <strong>in</strong> monumentale<br />

tu<strong>in</strong>en en buitenplaatsen. Het bijzondere is dat deze plant geen<br />

bladeren heeft. Hij leeft op klimop als een parasiet. De plant zaait zich gemakkelijk<br />

uit. Tenm<strong>in</strong>ste, als de omstandigheden goed zijn. Dat betekent:<br />

een stenige ondergrond en niet te veel zon.<br />

De vrijwilligers van de tu<strong>in</strong> hebben hem niet gezaaid, maar misschien<br />

heeft iemand anders dat gedaan. Voor zover de museumvrijwilligers dat<br />

konden nagaan is dit pas de tweede keer dat er een klimopbremraap <strong>in</strong><br />

Rotterdam is gezien. Dat bewijst maar weer hoe mooi de natuur <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

kan zijn.<br />

Foto: Museum <strong>Overschie</strong>


<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Woonbooteigenaren met gehuurde ligplaatsen ‘aan<br />

wal gebracht’ door verbeterde huurbescherm<strong>in</strong>g<br />

Nederland telt zo’n 12.000 woonbootligplaatsen,<br />

waarvan er circa 5.000 worden<br />

verhuurd. Ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> liggen<br />

op prachtige plaatsen woonboten.<br />

In veel gevallen is de bewoner van een<br />

woonboot dus ook huurder van een ligplaats.<br />

Het nieuwe wetsvoorstel ‘Huurbescherm<strong>in</strong>g<br />

Ligplaatsen Voor Woonboten’<br />

biedt woonbooteigenaren met gehuurde<br />

ligplaatsen vergelijkbare huurbescherm<strong>in</strong>g<br />

als ‘huurders die een won<strong>in</strong>g op de<br />

wal huren’. Het wetsvoorstel is aangenomen<br />

door de Eerste en Tweede Kamer en<br />

treedt <strong>in</strong> werk<strong>in</strong>g op een bij Kon<strong>in</strong>klijk Besluit<br />

te bepalen tijdstip.<br />

Wat zijn de verander<strong>in</strong>gen?<br />

Het wetsvoorstel bepaalt dat een woonbootligplaats<br />

voortaan als ‘woonruimte’<br />

moet worden gezien. Ook wordt bepaald<br />

dat de verhuurder van een ligplaats de<br />

huurovereenkomst <strong>in</strong> beg<strong>in</strong>sel alleen kan<br />

laten ontb<strong>in</strong>den door de rechter, <strong>in</strong>dien<br />

sprake is van een tekortschieten van de<br />

huurder <strong>in</strong> de nakom<strong>in</strong>g van zijn huurverplicht<strong>in</strong>gen.<br />

Verder verklaart het wetsvoorstel de regel<br />

‘koop breekt geen huur’ van toepass<strong>in</strong>g,<br />

zodat bij verkoop van een ligplaats de<br />

huur wordt voorgezet.<br />

Ook wordt het mogelijk dat de eigenaar,<br />

bij verkoop van zijn woonboot, kan vorderen<br />

dat de koper <strong>in</strong> zijn plaats huurder<br />

van de ligplaats wordt. Het wetsvoorstel<br />

voorziet verder <strong>in</strong> de regel<strong>in</strong>g dat bij overlijden<br />

van de ligplaatshuurder die tegelijkertijd<br />

woonbooteigenaar is, de huur van<br />

de ligplaats overgaat op de erfgenamen<br />

van de woonboot.<br />

Waarom?<br />

Woonbooteigenaren die een ligplaats<br />

huren hebben nu nog een m<strong>in</strong>der beschermde<br />

rechtspositie dan huurders van<br />

een won<strong>in</strong>g op de wal, terwijl het wonen<br />

op een woonboot met een gehuurde ligplaats<br />

vergelijkbaar is met het wonen <strong>in</strong><br />

een huurwon<strong>in</strong>g op de wal. De bewoners<br />

van woonboten hebben evengoed belang<br />

bij het voortduren van de huurovereenkomst<br />

en hebben dus een vergelijkbare<br />

behoefte aan huurbescherm<strong>in</strong>g.<br />

Woonbooteigenaren onderv<strong>in</strong>den ook<br />

grote f<strong>in</strong>anciële gevolgen bij het verlies<br />

van hun ligplaats. De gemiddelde prijs<br />

van een woonboot <strong>in</strong>clusief ligplaats is<br />

€ 327.000,- maar de gemiddelde prijs van<br />

een woonboot zonder ligplaats is maar<br />

€ 127.000,-. Dit grote verschil wordt verklaard<br />

door de schaarste aan woonbootligplaatsen.<br />

Aan wal<br />

Het wetsvoorstel ‘Huurbescherm<strong>in</strong>g<br />

Ligplaatsen Voor Woonboten’ voorziet<br />

<strong>in</strong> verbeterde huurbescherm<strong>in</strong>g voor<br />

woonbooteigenaren die tegelijkertijd ligplaatshuurder<br />

zijn. Gelet op onder meer<br />

de schaarse ligplaatsen en de aanzienlijke<br />

f<strong>in</strong>anciële domper bij het verlies van een<br />

ligplaats, achten de Eerste en Tweede Kamer<br />

een vergelijkbare huurbescherm<strong>in</strong>g<br />

als die van huurders van woonruimte<br />

noodzakelijk voor woonbooteigenaren<br />

met een gehuurde ligplaats.<br />

Hoewel de woonbooteigenaar verblijft op<br />

het water, wordt hij met de nieuwe huurbescherm<strong>in</strong>g<br />

dus toch aan wal gebracht!<br />

Mr. J. van Renswoude<br />

Justion advocaten Rotterdam<br />

L<strong>in</strong>atebaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

23<br />

Z<strong>in</strong>derende zeskamp<br />

Het is altijd een mooi buurtfeest: de zeskamp. Die is dit jaar<br />

zaterdag 2 juli bij voetbalverenig<strong>in</strong>g V.O.B. aan de Zuiderlaan<br />

10. Kom buurtgenoten aanmoedigen die met elkaar de<br />

strijd aangaan. K<strong>in</strong>deren kunnen zich uitleven op een luchtkussen<br />

met rodelbaan. Dus vergeet de zwemkled<strong>in</strong>g niet.<br />

Het zeskamp start om 12.30 uur en duurt tot e<strong>in</strong>d van de middag.<br />

‘Overdag kunnen k<strong>in</strong>deren spelen op het luchtkussen met<br />

een rodelbaan. Hier is e<strong>in</strong>d van de middag het e<strong>in</strong>dspel en daarna<br />

is er livemuziek. Dus wijkgenoten: kom 2 juli vooral naar het<br />

terre<strong>in</strong> van V.O.B.’<br />

‘Zaklopen, touwklimmen, een buikglijbaan, een katapult; je<br />

kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn zes gecomb<strong>in</strong>eerde onderdelen<br />

waarbij dit jaar maar liefst 14 teams het tegen elkaar<br />

opnemen’, vertelt Michael Snoeck, een van de organisatoren die<br />

een bewoners<strong>in</strong>itiatief <strong>in</strong>diende. ‘Aanmelden kan helaas niet<br />

meer, maar aanmoedigen wel natuurlijk! Het wordt een gezellige<br />

dag voor de hele buurt.’


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

NIEUW!<br />

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren:<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard GRATIS bij u thuis!<br />

Adres: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Avondvierdaagse Albert Schweitzer<br />

Er was ook dit jaar geen officiële avondvierdaagse <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Eén klas liep de tocht wel, dankzij de <strong>in</strong>zet van hun ouders.<br />

<strong>Overschie</strong> moest het al twee jaar zonder<br />

avondvierdaagse doen vanwege corona.<br />

Dit jaar mocht het weer, maar kwam het<br />

nieuws te laat om dit festijn voor alle k<strong>in</strong>deren<br />

te organiseren. Dat was een grote<br />

teleurstell<strong>in</strong>g voor veel k<strong>in</strong>deren en ouders.<br />

Een groep ouders van één van de groepen<br />

4 van de Albert Schweitzer liet het er<br />

niet bij zitten. Voortvarend organiseerden<br />

ze hun eigen avondvierdaagse voor deze<br />

klas. De k<strong>in</strong>deren genoten en zijn vier<br />

avonden volop <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g geweest. <strong>Natuurlijk</strong><br />

liepen ze ook over de Hoge Brug!<br />

Enthousiaste deelnemers avondvierdaagse op<br />

de Hoge Brug - Foto: Ger Vroeg<strong>in</strong>deweij<br />

Gratis Activiteitenprogramma 2022<br />

Buurvrienden HWD<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

25<br />

D<strong>in</strong>sdag en andere dagen gratis sportief en/of sociaal bezig zijn met vitale leeftijdgenoten<br />

D<strong>in</strong>sdag: vanaf 13.30 uur - Gezamenlijke<br />

<strong>in</strong>loop en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten - koffie<br />

en thee gratis.<br />

D<strong>in</strong>sdag: 14.00 – 1500 uur - Sjeudeboel,<br />

Wandelvoetbal, DELEEDIES, Legpuzzelen<br />

en ruiltafel.<br />

D<strong>in</strong>sdag: 15.00 – 16.00 uur - Happy ouder<br />

uurtje. Wekelijks wisselende activiteiten<br />

voor alle deelnemers.<br />

Woensdag: 13.30 uur – Klaverjassen met<br />

klaverjasclub het Taluudje ( 1 euro). Info:<br />

Hennie Jozee.<br />

Donderdagavond: 19.00 -20.00 uur –<br />

Wandelvoetbal.<br />

Zaterdagochtend en andere dagen - sjeudeboel.<br />

Na afspraak met teamcoach Jan<br />

Kok.<br />

D<strong>in</strong>sdag 5 juli - 14.00 – 15.00 Vrijwilligers<br />

workshop Tu<strong>in</strong>kadootjes<br />

D<strong>in</strong>sdag 12 juli - 14.00 – 16.00 SPAANSE<br />

MIDDAG met zanger JAVI Escalera<br />

D<strong>in</strong>sdag 26 juli 14.00 – 16.00 GRIEKSE<br />

MIDDAG met muziek (SJEUCOM)<br />

Coörd<strong>in</strong>ator activiteitenprogramma Hans<br />

van Luijpen: hvanluijpen@gmail.com<br />

Tijdens een Buurvrienden bijeenkomst op 14 juni tekende<br />

een sneltekenaar karikaturen van de aanwezigen<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Agenda: Happy ouder en overige wisselende<br />

activiteiten<br />

Zaterdag 2 juli - 20.00 – 24.00 Zomerfeest<br />

M<strong>in</strong>i-reünie met Perry Zuiddam en de<br />

Wannebiezz


Terugblik<br />

<strong>Overschie</strong> stond bol van de activiteiten <strong>in</strong> juni en het laatste deel van mei. Er was op meerdere locaties van alles te doen.<br />

Gezelligheid, cultuur, denksport… Dit is een – beperkte – impressie van de activiteiten.<br />

Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag bij Levenslust: K<strong>in</strong>derfeest<br />

Zaterdag 4 juni – Open Toernooi Schaakgenootschap <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> Grote Kerk<br />

Terugblik<br />

26<br />

Zondag 12 juni – Lunchconcert Romantic Bits <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Zaterdag 18 juni – Farmsessie Zomerse Bergen op boerderij Driebergen


Honderdjarige AGE-GGK wordt RVV<br />

<strong>Overschie</strong> – en viert feest!<br />

Alweer heel wat jaren voetbalt fusieclub AGE-GGK aan de Van der Duijn van<br />

Maasdamweg. Op 27 augustus is het hier feest! Dat feest is dan niet meer bij AGE-<br />

GGK, maar bij RVV <strong>Overschie</strong>: vanaf 1 juli draagt de jarige club een nieuwe naam.<br />

De naam AGE-VVK is ontstaat uit de fusie<br />

van maar liefst vijf voetbalclubs: AVS<br />

(Abraham van Stolk), EDS (Eendracht<br />

doet Samenspelen), Germ<strong>in</strong>al (Groet en<br />

Roem moeten immer naar Ambitie Leiden)<br />

en GGK (Gemeentelijk Gasbedrijf<br />

Keileweg). AVS en EDS bestonden <strong>in</strong> 2020<br />

100 jaar. Dit jaar viert de club het uitgestelde<br />

jubileum: op zaterdag 27 augustus.<br />

Feest!<br />

De club viert het jubileum groots met veel<br />

k<strong>in</strong>deractiviteiten. Er zijn jeugdwedstrijden<br />

als voorwedstrijd van een wedstrijd<br />

van Oud-Feyenoord tegen een samengesteld<br />

elftal van de club en tot slot is er een<br />

geweldig feest met een gezellige DJ. Op<br />

bijgaande flyer staat het programma van<br />

de festiviteiten.<br />

Nieuwe naam<br />

Zoals gezegd, krijgt de verenig<strong>in</strong>g op<br />

1 juli een nieuwe naam: Rotterdamse<br />

Voetbal Verenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>. De oude<br />

naam is het gevolg van alle fusies. Aan<br />

de oude naam hangt te veel nostalgie,<br />

en bovendien is de naam lastig uit te<br />

spreken en te onthouden. Met de nieuwe,<br />

frisse naam kan de club er zo nog<br />

eens honderd jaar tegenaan!<br />

Doneer een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g via PMB Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen<br />

Sportief <strong>Overschie</strong><br />

27<br />

Sporten is belangrijk voor iedereen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar als personal tra<strong>in</strong>er heb ik (Patrick Bendt) <strong>in</strong> de afgelopen<br />

10 jaar gezien dat sporten voor een grote groep mensen helemaal niet vanzelfsprekend is. Die mensen wil ik helpen.<br />

En daar heb ik jou voor nodig!<br />

Niet sporten kan verschillende oorzaken<br />

hebben. Denk aan: f<strong>in</strong>ancieel geen mogelijkheden<br />

hebben, lijden aan obesitas,<br />

niet kunnen sporten vanwege mentale<br />

problemen; zo heeft iedereen een reden.<br />

Maar om een goede balans te hebben<br />

tussen power, m<strong>in</strong>d en body, is bewegen<br />

noodzakelijk. Dat gun ik iedereen.<br />

Daarom wil ik mensen die nu niet kunnen<br />

sporten de kans geven om dat wel te<br />

doen. Help je mee?<br />

mensen hiervan gebruik kunnen maken,<br />

vraag ik jullie om een donatie te doen. Als<br />

dank verloot ik een gratis tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g onder<br />

de donateurs.<br />

Aanmelden<br />

Ken je iemand voor wie dit bijzondere<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramma geschikt lijkt? Laat<br />

het mij weten. Na aanmeld<strong>in</strong>g volgt er<br />

een <strong>in</strong>dividueel gesprek om te kijken of<br />

iemand <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komt.<br />

GRATIS TRAINING VERLOOT ONDER DE<br />

DONATEURS<br />

Het idee is om per kwartaal € 2500 <strong>in</strong> te<br />

zamelen met donaties. Zo kunnen mensen<br />

die hiervoor <strong>in</strong> aanmerk<strong>in</strong>g komen<br />

een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsprogramma krijgen. Het<br />

programma bestaat uit groepstra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen<br />

en <strong>in</strong>dividuele tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen op verschillende<br />

niveaus. Het programma start e<strong>in</strong>d 2022.<br />

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk<br />

Change The M<strong>in</strong>d And The Body Must<br />

Follow!<br />

PMBTra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen<br />

Vlaard<strong>in</strong>gweg 62 – Spaanse Kubus<br />

Patrick M. Bendt<br />

0625266710<br />

www.pmbtra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen.nl<br />

https://getfunded.nl/campagne/20692-<br />

doneer-een-tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g-voor-een-ander<br />

Doneer een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g voor<br />

een ander<br />

Doneer een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g Sporten is belangrijk<br />

voor iedereen. Dit lijkt vanzelfsprekend,<br />

maar <strong>in</strong> de afgelopen 10 jaar heb<br />

ik gezien dat dit helaas voor een grote<br />

groep mensen niet zo is. Om...<br />

getfunded.nl


<strong>Overschie</strong>se Hike was<br />

een ouderwets succes<br />

Wubbo Tempel<br />

Na twee jaar was er op 11 juni e<strong>in</strong>delijk weer een echte <strong>Overschie</strong>se<br />

Hike. De w<strong>in</strong>naars van de vorige wandeltocht was het<br />

team ‘Hee waar is Perry nou?’ met capta<strong>in</strong> Stefan Boers. Zij<br />

organiseerden de Hike dit jaar én hadden het vuurtje twee<br />

coronajaren lang brandend gehouden, met onder meer onl<strong>in</strong>e<br />

opdrachten. Het werd een ouderwets succes op een zonovergoten<br />

dag!<br />

De <strong>Overschie</strong>se Hike is een prestatie-wandeltocht die <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe<br />

elk jaar plaatsv<strong>in</strong>dt. Groepjes van m<strong>in</strong>imaal 4 personen lopen een<br />

route en moeten hun weg v<strong>in</strong>den met raadselachtige route-omschrijv<strong>in</strong>gen.<br />

Start en f<strong>in</strong>ish waren dit jaar op het terre<strong>in</strong> van de<br />

scout<strong>in</strong>ggroep J.C. J. van Speyk.<br />

Hike <strong>Overschie</strong><br />

28<br />

Superhelden<br />

Tijdens de tocht moeten de teams opdrachten uitvoeren bij een<br />

kle<strong>in</strong>e 20 tussenstops (‘posten’), bemand door vrijwilligers. Wie <strong>in</strong><br />

totaal de meeste punten verdient is de w<strong>in</strong>naar van de Hike. De<br />

opdrachten hadden dit jaar het thema ‘superhelden’.<br />

Maaltijd<br />

17 teams liepen de Hike. De meeste teams druppelden pas aan<br />

het beg<strong>in</strong> van de avond het terre<strong>in</strong> weer op – het was fl<strong>in</strong>k moeilijk<br />

geweest de route te v<strong>in</strong>den. De stemm<strong>in</strong>g zat er toch heel goed<br />

<strong>in</strong>, ook dankzij de creativiteit die <strong>in</strong> de opdrachten was gelegd. Na<br />

terugkomst kregen de deelnemers bij de scout<strong>in</strong>g een maaltijd.<br />

W<strong>in</strong>naars<br />

De w<strong>in</strong>naars van deze <strong>editie</strong> waren de ‘Yolonisten van Katan’, met<br />

teamcapta<strong>in</strong> Thijs Steigenga. Het is traditie om de w<strong>in</strong>naars te<br />

vragen de volgende Hike te organiseren. De Yolonisten zeiden ‘Ja!’.<br />

Dus voor wie nu denkt ‘zo’n tocht lijkt mij ook wel wat’: volgend<br />

jaar is er weer een!<br />

Enthousiaste deelnemers, gezellige sfeer na afloop en een enthousiast w<strong>in</strong>nend team;<br />

<strong>in</strong>grediënten voor een mooie Hike 2022! - Foto’s: Ron Pluijm


Kritische noot over de natuurvriendelijke<br />

oevers <strong>in</strong> de Schie<br />

Van een van onze lezers<br />

Onlangs las ik een artikel <strong>in</strong> <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> waar<strong>in</strong> lyrisch geschreven<br />

werd over de zogenaamde<br />

paaiplaatsen en obstakels <strong>in</strong> onze<br />

Rotterdamse Schie. Ik woon er al 28<br />

jaar en ik heb voordat deze obstakels<br />

geplaatst werden reeds volop leven <strong>in</strong><br />

de Rotterdamse Schie gezien. Paaiende<br />

vissen, jonge meerkoeten/futen/<br />

eenden en kikkergeluiden; zelfs een<br />

ijsvogel heb ik op mijn tu<strong>in</strong>hek gespot.<br />

Kortom, het was al een natuurlijke<br />

omgev<strong>in</strong>g!<br />

Toen de plannen werden gepresenteerd<br />

om plekken te creëren voor iets dat er al<br />

jaren is, dacht ik ‘dat moet dan wel heel<br />

uniek worden’. Maar helaas het is een<br />

afschuwelijk gezicht: bakken met gaas<br />

en witte plastic banden. Er zit nu een<br />

meerkoet te broeden, en het mannetje<br />

moet het nestmateriaal van buiten door<br />

het gaas aangeven. De takjes krijgen ze er<br />

maar met heel veel moeite doorheen.<br />

Op de foto’s van de reiger -gemaakt vanuit<br />

mijn tu<strong>in</strong> - zie je hoe mooi de natuur<br />

kan zijn zonder zogenaamde natuurvriendelijke<br />

oevers. Laat het publiek, de<br />

lezer en de wijkraad, nu zelf maar bepalen<br />

wat natuurlijker is en wat niet <strong>in</strong> onze<br />

mooie Rotterdamse Schie thuis hoort.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Primera <strong>Overschie</strong> na verbouw<strong>in</strong>g weer open<br />

Zaterdag 21 mei heropende Primera <strong>Overschie</strong> de vernieuwde w<strong>in</strong>kel. Primera was een tijdje dicht geweest om te verbouwen. De<br />

w<strong>in</strong>kel kreeg namelijk de kans om ook de ruimte van de w<strong>in</strong>kel ernaast te gaan gebruiken. Na een grondige verbouw<strong>in</strong>g opende<br />

Primera feestelijk de mooie en ruimere nieuwe w<strong>in</strong>kel.<br />

Namens de OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong> boden Henk Alblas en Kees van der Meer een bloemetje aan.<br />

De vernieuwde en ruime Primera <strong>Overschie</strong><br />

Foto’s: Ron Pluijm – Kees van der Meer


Op exp<strong>editie</strong> langs De Steilrand<br />

De Steilrand: grote kans dat u er nog nooit van heeft gehoord. Vanaf voorjaar 2022 worden allerlei activiteiten georganiseerd<br />

om de bekendheid met dit gebied te vergroten.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

30<br />

De Steilrand is een smalle reep land van<br />

13,5 kilometer, dat sl<strong>in</strong>gert van <strong>Overschie</strong><br />

via Schiebroek naar Hillegersberg. Ooit<br />

liep hier de oever van verschillende veenplassen.<br />

Die veenplassen ontstonden na<br />

het afgraven van veen. Dat veen werd<br />

vervolgens gedroogd als turf gebruikt om<br />

de stad te verwarmen. Het water uit deze<br />

veenplassen is weggepompt waardoor<br />

een fl<strong>in</strong>k verschil <strong>in</strong> hoogte ontstond. Het<br />

hoogteverschil kan oplopen tot wel vier<br />

meter. Op deze bijzondere route komen<br />

op een mooie manier natuur, recreatie en<br />

cultuurhistorie bij elkaar.<br />

Waar loopt De Steilrand?<br />

En wat komt u zoal tegen als u op verkenn<strong>in</strong>g<br />

gaat langs de route? Dat ziet u op<br />

het kaartje:<br />

Op het kaartje ziet u (l<strong>in</strong>ks) de NAP hoogtemeter,<br />

(boven<strong>in</strong>) een doorsnede, en<br />

(onder<strong>in</strong>) een plattegrond met de route<br />

met de herkenn<strong>in</strong>gspunten en <strong>in</strong> cijfers<br />

de NAP-hoogte per locatie.<br />

Steilrand Exp<strong>editie</strong><br />

De Steilrand-route doorkruist verschillende<br />

groene en bijzondere plekken. Er<br />

schuilen vele verhalen <strong>in</strong> het landschap<br />

die ons veel kunnen leren over het verleden<br />

én over de toekomst. De komende<br />

vier seizoenen trekt ‘Current Collective’<br />

<strong>in</strong> opdracht van de gemeente door het<br />

gebied met de Steilrand Exp<strong>editie</strong>. Iedereen<br />

kan deelnemen aan verkenn<strong>in</strong>gen en<br />

andere activiteiten. Volg het programma<br />

van de Steilrand Exp<strong>editie</strong> via Instagram<br />

(<strong>in</strong>stagram.com/steilrandexp<strong>editie</strong>).<br />

Herkenn<strong>in</strong>gspunten langs De Steilrand<br />

De exacte route van De Steilrand zal via de<br />

exp<strong>editie</strong>s en verkenn<strong>in</strong>gen de komende<br />

seizoenen <strong>in</strong> kaart gebracht worden. Er<br />

zijn verschillende groene plekken langs<br />

De Steilrand waar u alvast kennis kunt<br />

maken met het landschap. Of misschien<br />

herkent u ze wel uit uw eigen buurt?<br />

Hieronder een overzicht van de plekken<br />

waar u - als u goed kijkt - het hoogteverschil<br />

<strong>in</strong> het landschap kunt tegenkomen.<br />

• Landgoed De Tempel (Natuurmonumenten.nl)<br />

• Een openbaar wandelbos rond een<br />

voormalige buitenplaats waar de<br />

Steilrand achterlangs loopt. Dit landgoed<br />

ligt dus nog op het hoger gelegen<br />

landschap.<br />

• <strong>Overschie</strong>se Plasjes<br />

• Deze meertjes zijn oude veenplassen<br />

die destijds niet zijn drooggemaakt.<br />

Richt<strong>in</strong>g het vliegveld is een<br />

fl<strong>in</strong>k hoogteverschil te zien met het<br />

drooggemaakte gebied.<br />

• Park Zestienhoven<br />

• Dit park ligt aan de lage kant van de<br />

Steilrand.<br />

• Volkstu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>gen<br />

• Verschillende verenig<strong>in</strong>gen liggen<br />

langs de Steilrand, sommigen <strong>in</strong> het<br />

lagere landschap, anderen op de hogere<br />

kant.<br />

• Molen de Speelman<br />

• Erasmuss<strong>in</strong>gel en Melanchthonpark<br />

• Bergse Voor- en Achterplas<br />

• Een oude veenplas.<br />

• Argonautenpark.


Dirk van Noort diepte uit de archieven een verhaal op over Cor Docter. Cor Docter jr., geboren <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, heeft als schrijver vele<br />

romans op zijn naam staan. Bijvoorbeeld ‘Re<strong>in</strong> geheim op Rijksweg 13’, dat <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> speelde.<br />

Het artikel beg<strong>in</strong>t met het verhaal van Cor die <strong>in</strong> de Tweede Wereldoorlog opgepakt werd tijdens de razzia <strong>in</strong> 1944. In een volgende<br />

<strong>editie</strong> het verhaal over Cor en zijn carrière als schrijver.<br />

November 1964.<br />

Met Onbekende Bestemm<strong>in</strong>g<br />

(Geschreven door Cor Docter)<br />

Het was de eerste<br />

en enige keer van<br />

mijn leven, dat ik<br />

mijn vader zag huilen.<br />

Daar schaamde<br />

ik me een beetje<br />

voor, want zó erg<br />

leek het me nu ook weer niet. Tien november<br />

1944, de eerste dag van de razzia<br />

<strong>in</strong> Rotterdam. Ergens <strong>in</strong> Berlijn had<br />

Goebbels <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met de gemachtigde<br />

voor de Arbeitse<strong>in</strong>satz besloten,<br />

dat alle weerbare mannen van 17 tot<br />

40 jaar uit Noord- en Zuid-Holland moesten<br />

worden opgehaald, waarmee tevens<br />

nieuwe slaven voor het aanleggen van<br />

versterk<strong>in</strong>gen werden verkregen. Blijkbaar<br />

werd ook ene Cor Docter, Pieter van<br />

Aschstraat 52a te <strong>Overschie</strong>, negentien<br />

jaar oud, tot de weerbare mannen gerekend,<br />

hoewel ik me allerm<strong>in</strong>st zo voelde.<br />

Daar hadden de krimpende rantsoenen<br />

wel voor gezorgd…<br />

schuilplaats <strong>in</strong> huis leek belachelijk, als<br />

je je voorstelde, dat ze je b<strong>in</strong>nen zouden<br />

komen zoeken. Bovendien, wie garandeerde<br />

ons, dat niemand <strong>in</strong> de buurt ons<br />

zou verraden? We namen afscheid vol<br />

zelfbedrog, alsof het maar voor een paar<br />

weken was. Het zou tot na de bevrijd<strong>in</strong>g<br />

duren, eer mijn ouders wisten, dat ik er<br />

levend was afgekomen.<br />

Cor Docter op jonge leeftijd, Het bevel van de Duitse<br />

Wehrmacht en het geboortehuis van Cor Docter aan de<br />

Pieter van Aschstraat 52a<br />

[foto] Dirk van Noort<br />

De Razzia<br />

Op 10 en 11 november 1944, precies<br />

20 jaar geleden, werden 50.000 personen<br />

van 17 tot 40 jaar te Rotterdam<br />

en Schiedam bij een razzia gegrepen<br />

om door de Duitsers te werk te worden<br />

gesteld. In vele studies en artikelen<br />

werd reeds uitvoerig beschreven,<br />

hoe die razzia’s <strong>in</strong> hun werk g<strong>in</strong>gen en<br />

welk een onvoorstelbare ellende er<br />

soms werd geleden, vooral door hen,<br />

die per schip werden weggevoerd. We<br />

hebben niet willen pogen al die gegevens<br />

opnieuw naar voren te halen,<br />

maar ditmaal <strong>in</strong> een artikel onze eigen<br />

ervar<strong>in</strong>gen willen neerleggen als één<br />

der slachtoffers van deze razzia.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

31<br />

Die rantsoenen speelden een rol bij de<br />

besliss<strong>in</strong>g niet te proberen ergens <strong>in</strong> huis<br />

onder te duiken en te riskeren, dat we<br />

ontdekt zouden worden als de buurt eenmaal<br />

werd uitgekamd. Op het “BEVEL”,<br />

dat door een Duitse soldaat was overhandigd,<br />

stond immers nadrukkelijk,<br />

dat de opgehaalde arbeidskrachten goed<br />

kost zouden genieten en dat er voor de<br />

achtergebleven familieleden zou worden<br />

gezorgd. Als mijn oudste broer en ik aan<br />

de oproep gevolg gaven, betekende dat<br />

twee bonkaarten extra voor mijn ouders.<br />

Het was die overweg<strong>in</strong>g, die mijn vader<br />

even te veel werd. “Probeer hier te blijven,<br />

we zullen het toch wel redden.”, zei<br />

hij telkens weer, maar de waarheid was,<br />

dat we het niet durfden. Het machtsvertoon<br />

daarbuiten was te sterk en iedere


1 Juli 2022<br />

Sidel<strong>in</strong>gepark <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

13:00 Open<strong>in</strong>g Festival Brassband<br />

Gastspreker<br />

Kled<strong>in</strong>gdracht<br />

show<br />

Sur<strong>in</strong>aamse<br />

band<br />

16:30 afsluit<strong>in</strong>g<br />

Afrikaanse dans<br />

met percussie<br />

Dj 4AM<br />

HOSTED BY BOEJAKKA<br />

Gormah, Switi Ten en DI'Xpression<br />

Gebied <strong>Overschie</strong><br />

en LCP


In memoriam Loek Malta<br />

Zondag 19 juni jl. overleed Loek Malta op 76-jarige leeftijd.<br />

Loek was een voor velen bekende en markante <strong>Overschie</strong>ënaar.<br />

Hij was al langer ernstig ziek en zoals op de rouwkaart<br />

staat: ‘de wil was er nog wel, de kracht niet meer...’<br />

Loek werkte vele jaren bij Broekhuizen Foto en Optiek op de<br />

Burgemeester Baumannlaan. Hij was daar dé vraagbaak op het<br />

gebied van fotografie. Later startte hij op De Lugt zijn eigen fotostudio.<br />

Hij was als fotograaf actief <strong>in</strong> opdracht van particulieren<br />

en bedrijven, en hij was nieuwsfotograaf.<br />

De laatste jaren kon je Loek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> tegenkomen op voor<br />

hem vertrouwde plaatsen, altijd <strong>in</strong> voor een praatje en een grapje.<br />

Of je zag zijn auto staan met daarop een landsticker van Malta!<br />

We wensen de nabestaanden sterkte met het verlies van deze<br />

markante man.<br />

wil was er nog,<br />

de kracht niet meer….<br />

Dankbaar dat hij niet langer heeft hoeven lijden, maar<br />

<strong>in</strong>tens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis van<br />

het heengaan van onze lieve vader, schoonvader, broer,<br />

zwager en oom<br />

Louis Paulus Malta<br />

~ Loek ~<br />

12 maart 1946 19 juni 2022<br />

Loek <strong>in</strong> 2010 tijdens een<br />

vakantie op Malta<br />

Foto: Familie Berkhout<br />

Armand Patt<strong>in</strong> & Dóra Patt<strong>in</strong>-Szabolcsi<br />

Martijn Malta<br />

Jan & Marijke Malta<br />

Gerry Malta<br />

Mark Kottmann & Esther Malta<br />

De uitvaart heeft <strong>in</strong>middels plaatsgevonden.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

33<br />

Nieuwe aanw<strong>in</strong>st Museum <strong>Overschie</strong><br />

Op de foto bij dit stukje ziet u een schilderij van boerderij Bouwlust. Deze boerderij uit 1875 stond op de hoek van de<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg met de Oude Kleiweg. De boerderij is <strong>in</strong> 2010 afgebroken. Met het schilderij, gemaakt door A.<br />

Scholten uit <strong>Overschie</strong>, heeft het museum een nieuwe getuigenis van de geschiedenis van <strong>Overschie</strong>. Met dank aan de<br />

gever, de heer Hofman.<br />

Karnmolen<br />

Er staat ook een zogeheten karnmolen<br />

op de foto. Hier werd vroeger boter gemaakt.<br />

Een paard liep de hele dag rondjes<br />

onder het hoge puntdak om de melk<br />

te karnen. Daarom werd dit soort molens<br />

ook wel rosmolen genoemd.<br />

De achthoekige karnmolen is waarschijnlijk<br />

<strong>in</strong> 1875 gemaakt met oude<br />

materialen. Dit soort molens zijn heel<br />

zeldzaam. Gelukkig is hij nog te zien: <strong>in</strong><br />

2010 is de karnmolen steen voor steen<br />

afgebroken en op het terre<strong>in</strong> van het<br />

museum weer opgebouwd.<br />

schuren en stallen zijn <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> van<br />

de 19e eeuw gebouwd. In 2010 is de<br />

boerderij afgebroken om plaats te maken<br />

voor nieuwbouw, maar voorlopig is<br />

het een grasveld omzoomd met jonge<br />

knotwilgen.<br />

De nieuwe aanw<strong>in</strong>st en een foto van de herbouwde<br />

karnmolen bij het museum<br />

[foto’s] Museum <strong>Overschie</strong><br />

Van oud naar nieuw<br />

De boerderij was uit 1875, maar de<br />

meeste bijgebouwen waren ouder. De


Vacatures<br />

<strong>in</strong> de Lugt<br />

Bedrijfsleider<br />

16-24 uur per week<br />

Wij zoeken een enthousiaste bedrijfsleider die<br />

de horeca van het theater gaat aansturen. Ben jij<br />

sociaal, flexibel <strong>in</strong>zetbaar én geniet je graag van<br />

een bruisend cultuuraanbod <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>? Dan<br />

is deze baan voor jou!<br />

Accountmanager<br />

8 uur per week<br />

Jij zorgt ervoor dat huurders zich bij ons als een<br />

vis <strong>in</strong> ‘t water voelen en je maakt verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met nieuwe relaties om onze fantastische<br />

locatie zoveel mogelijk te benutten. Ben jij<br />

ondernemend en heb je een hart voor cultuur?<br />

We komen graag met jou <strong>in</strong> contact!<br />

Crossmedia communicatie<br />

stagiair<br />

september-november<br />

Na 4 jaar willen wij heel graag weten wat onze<br />

bezoekers en relaties van ons v<strong>in</strong>den. In deze<br />

stage doe je onderzoek naar onze identiteit en<br />

imago en adviseer je over de nieuwe huisstijl en<br />

communicatiestrategie.<br />

Vrijwilligers<br />

bij alle voorstell<strong>in</strong>gen<br />

Vanaf nu kun je bij de kaartverkoop kiezen voor<br />

het vrijwilligerskaartje! Je helpt ons een handje<br />

en als dank daarvoor kun je met z’n tweeën<br />

gratis de voorstell<strong>in</strong>g bezoeken. Ben er snel<br />

bij, want er zijn maar 2 vrijwilligerskaartjes per<br />

voorstell<strong>in</strong>g!<br />

uit: Hemd van je LIVE- foto: L<strong>in</strong>de Dorenbos<br />

Alle vacatures en contact<strong>in</strong>formatie v<strong>in</strong>d je op <strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

De Lugt<br />

De Lugt/Kle<strong>in</strong>polderkade vroeger en nu. - Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

In deze <strong>editie</strong> gaan we voor de <strong>Overschie</strong>se<br />

straatnaam naar De Lugt, het<br />

vroegere dorpscentrum. Voor iedereen<br />

nu is het een gewone doorgaande<br />

weg die de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat<br />

verb<strong>in</strong>dt met de Parallelstraat. De Lugt<br />

loopt tot de onderdoorgang van de<br />

A13 en is tegenwoordig niet de meest<br />

sprankelende straat van <strong>Overschie</strong>.<br />

Maar dat was ooit anders!<br />

De Lugt (of Lucht) was een oude ‘trekweg’:<br />

een weg langs een rivier of kanaal waarop<br />

paarden liepen die schepen voorttrokken<br />

over de ‘trekvaart’. De naam Lugt betekent<br />

doorgang of open<strong>in</strong>g <strong>in</strong> een dijk.<br />

En nu wordt het even verwarrend: De<br />

Lugt was oorspronkelijk de naam van de<br />

weg langs de Rotterdamse Schie die we<br />

s<strong>in</strong>ds 1953 kennen als de Kle<strong>in</strong>polderkade.<br />

De naam De Lugt verhuisde toen naar<br />

een nieuwe straat die nog geen naam<br />

had.<br />

Pas <strong>in</strong> 1960 kreeg De Lugt zijn verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g<br />

met de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat, dankzij<br />

het slopen van een aantal panden aan de<br />

Dorpsstraat. De hele buurt rond De Lugt<br />

was vroeger het hart van het oude <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Evenementenkalender juli - augustus<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum <strong>Overschie</strong> Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zondag t/m 21 augustus Expositie foto's Leendert van der Waal Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag t/m 18 september Zomerexpositie 'Keramiek en glas' van D<strong>in</strong>i Wondergem Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere maandag Girls Only Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 16.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Wandel<strong>in</strong>gen Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 09.30 - 11.00 uur vrij<br />

iedere d<strong>in</strong>sdag Inloop en activiteiten HWD - Taludweg vanaf 13.30 uur vrij<br />

iedere woensdag Sport- en ontspann<strong>in</strong>gsactiviteiten Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 14.30 - 16.00 uur vrij<br />

iedere woensdag Klaverjassen HWD - Taludweg 13.30 uur vrij<br />

iedere donderdag Wandelvoetbal HWD - Taludweg 19.00 - 20.00 uur vrij<br />

iedere zaterdag Sjeudeboel HWD - Taludweg vrij<br />

vrijdag 1 juli Keti Koti festival Sidel<strong>in</strong>gepark 13.00 - 16.30 uur vrij<br />

zaterdag 2 juli Wereldsprookjesfestival Sidel<strong>in</strong>gepark 13.00 - 18.00 uur vrij<br />

zaterdag 2 juli Zeskamp V.O.B. Terre<strong>in</strong> V.O.B. - Zuiderlaan 10 vanaf 12.30 uur vrij<br />

zaterdag 2 juli Zomerfeest HWD - Taludweg 20.00 - 24.00 uur vrij<br />

maandag 4 juli Meat en Greet Ameidestraat 12.00 - 14.00 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 5 juli Workshop tu<strong>in</strong>kadootjes HWD - Taludweg 14.00 - 15.00 uur vrij<br />

donderdag 7 juli Schilderworkshop Tu<strong>in</strong>ieren voor ouderen - Achterdijk 2 10.00 - 12.00 uur € 2,50<br />

donderdag 7 juli Meat en Greet Oranjeple<strong>in</strong> 12.00 - 14.00 uur vrij<br />

maandag 11 juli Workshops Natuurtu<strong>in</strong> Tamar<strong>in</strong>de - Prof. Bolklaan 27 13.30 - 15.30 uur € 2,50<br />

d<strong>in</strong>sdag 12 juli Spaanse Middag HWD - Taludweg 14.00 - 16.00 uur vrij<br />

woensdag 13 juli Atletiekcl<strong>in</strong>ics Speeltu<strong>in</strong> Levenslust - Sidel<strong>in</strong>gepad 14.00 uur vrij<br />

d<strong>in</strong>sdag 26 juli Griekse middag HWD - Taludweg 14.00 - 16.00 uur vrij


with the flavours from home<br />

Woensdag en donderdag vanaf 16.00 uur<br />

Vrijdag tot en met zondag met lunch<br />

van 12.00 – 16.00 uur en d<strong>in</strong>er van 18.00 – 20.30 uur<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m zondag 15.00 – 22.00 uur<br />

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Vliegveldweg 59-61<br />

3043 NT Rotterdam<br />

010 - 462 55 66<br />

AirportHotelRotterdam.nl<br />

De lékkerste halve kip<br />

van Rotterdam!<br />

Nieuw uit onze keuken:<br />

duurzame Gildehoen halve kip met<br />

dipsausjes en keuze uit uw favoriete<br />

mar<strong>in</strong>ade, appelmoes, salade en<br />

(zoete) aardappel bereid<strong>in</strong>g.<br />

Geniet met mooi weer<br />

op ons groene terras<br />

aan het water!<br />

Ontvang t/m 31 augustus<br />

50% kort<strong>in</strong>g<br />

op een dessert<br />

Reserveer uw tafel op KipOpZaterdag.nl


Horrorfilms uit de Spaanse Polder<br />

Portret van Monique van Kessel – Make Way Film production company<br />

Anne Bos<br />

S<strong>in</strong>ds een paar jaar woont filmmaker Monique van Kessel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Haar wieg stond <strong>in</strong> een Brabants dorp en ze begon<br />

haar werkzame leven als, jawel, hommelspecialist. Nu maakt Monique vanuit de Spaanse Polder horror-, SF- en fantasyfilms.<br />

Ook voor opdrachtwerk (o.a. Cito, Film by the Sea en Genmab) draait ze haar hand niet om. De naam van haar bedrijf:<br />

Make Way Film. Aan de kant dus, hier komt Rotterdams filmtalent!<br />

Na allerlei omzwerv<strong>in</strong>gen door Nederland<br />

en daarbuiten heeft Monique samen<br />

met haar vriend <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> een mooi<br />

stekje gevonden. Ze voelen zich hier als<br />

twee vissen <strong>in</strong> het water.<br />

‘Het bevalt ons hier heel goed’, vertelt<br />

Monique. ‘We zijn echt onderdeel van het<br />

buurtje en hebben goed contact met de<br />

buren. <strong>Overschie</strong> is lekker dorps. We komen<br />

allebei uit een dorp, dus we voelen<br />

ons hier megathuis.’<br />

Aanpakken<br />

Na een tijdje praten met Monique, begrijp<br />

je goed waarom ze zich niet alleen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, maar ook <strong>in</strong> Rotterdam<br />

thuis voelt. De Rotterdamse mentaliteit<br />

van aanpakken en doorzetten past goed<br />

bij haar. ‘Lastig staat niet <strong>in</strong> ons woordenboek,<br />

we kijken altijd naar wat kan wel’,<br />

verklaart Monique monter. Zo krijgt haar<br />

team veel voor elkaar.<br />

De Openbar<strong>in</strong>g bijvoorbeeld, een horrorfilm<br />

die zich afspeelt tijdens de pandemie:<br />

een oudere vrijgezel trekt tijdens<br />

de eerste lockdown <strong>in</strong> bij zijn moeder om<br />

voor haar te zorgen. Hij raakt compleet<br />

van het padje af, met bijzonder nare gevolgen.<br />

In De Openbar<strong>in</strong>g spelen niet de<br />

m<strong>in</strong>ste acteurs: Victor Löw, Leny Breederveld<br />

en Monique Hendrickx.<br />

Bijzonder is dat Make Way Film niet alleen<br />

op het Filmfonds leunt voor f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g,<br />

maar ook andere bronnen aanboort, van<br />

andere subsidies en crowdfund<strong>in</strong>g tot<br />

<strong>in</strong>vesteerders.<br />

vooral zien wanneer hij uit is.)<br />

‘Dit is echt een tof Rotterdams project’,<br />

vertelt Monique. ‘Het is een Rotterdams<br />

verhaal, met Rotterdamse acteurs. Ook<br />

Wilfried de Jong werkt eraan mee.’<br />

Bijzonder is dat Make Way Film met dit<br />

project Rotterdamse goede doelen ondersteunt,<br />

zoals NAS (daklozenopvang),<br />

de dierenambulance, sticht<strong>in</strong>g Lach, Humanitas<br />

en Big Brothers Big Sisters (maa<br />

tjesproject). Monique: ‘We ondersteunen<br />

deze doelen nu door ze publiciteit te geven.<br />

Straks krijgen ze ook een deel van de<br />

ticketopbrengst.’<br />

Monique werkt voor deze film zo veel<br />

mogelijk met Rotterdamse <strong>in</strong>vesteerders<br />

(en er is nog ruimte!). Voor wat, hoort wat:<br />

een bedrijf dat <strong>in</strong> Rob<strong>in</strong> Hood <strong>in</strong>vesteert,<br />

kan rekenen op publiciteit. Bijvoorbeeld<br />

<strong>in</strong> de film – hoe bijzonder is dat?<br />

Van hommels naar film<br />

Voordat Monique zich op film stortte,<br />

werkte ze als hommelspecialist en projectmanager.<br />

‘Dankzij dat werk ken ik het<br />

bedrijfsleven en weet ik hoe je projecten<br />

opzet. Volgens mij helpt dat bij produceren’,<br />

verklaart Monique.<br />

‘Ik heb het filmwerk echt <strong>in</strong> de praktijk<br />

geleerd. Iedereen <strong>in</strong> mijn team heeft een<br />

andere achtergrond. Ik denk dat we de<br />

d<strong>in</strong>gen daardoor een beetje anders doen<br />

dan anderen. Soms f<strong>in</strong>ancieren we een<br />

film bijvoorbeeld deels zelf. Dat maakt<br />

onze motivatie om er uit te halen wat er<strong>in</strong><br />

zit, heel groot. Iedereen moet wel betaald<br />

worden. Een beetje commercieel zijn,<br />

v<strong>in</strong>den we niet vies.’<br />

Een beetje commercieel zijn, hard werken<br />

en, niet te vergeten, groot dromen: het<br />

dna van Make Way Film <strong>in</strong> een notendop.<br />

Te zien:<br />

De Openbar<strong>in</strong>g – onl<strong>in</strong>e via o.a. Pathé<br />

thuis, Ziggo On Demand en Picl.<br />

Exhibit #8 – lancer<strong>in</strong>g dit najaar<br />

Rob<strong>in</strong> Hood – lancer<strong>in</strong>g 2023<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Rob<strong>in</strong> Hood<br />

Nu werkt Monique aan een fantasy-komedie<br />

over Rob<strong>in</strong> Hood. In deze social<br />

impact film blijkt Rob<strong>in</strong> Hood zijn drang<br />

om de armen te helpen niet <strong>in</strong> Sherwood,<br />

maar <strong>in</strong> Rotterdam te hebben geleerd.<br />

(Vraag niet hoe dat kan, maar ga de film


Als jezelf<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Een goede gereformeerde opvoed<strong>in</strong>g<br />

houdt onder meer <strong>in</strong> dat je met de<br />

paplepel een fikse dosis ‘zorg goed<br />

voor je naaste’ <strong>in</strong>gegoten krijgt. Dat<br />

is zo vreemd nog niet, want <strong>in</strong> de Bijbel<br />

staan teksten die oproepen om de<br />

ander als belangrijker te zien dan jezelf<br />

en om weduwen en wezen <strong>in</strong> hun<br />

nood bij te staan. De bekendste Bijbelse<br />

opdracht tot naastenliefde zet<br />

de gereformeerde paplepel echter <strong>in</strong><br />

een <strong>in</strong>teressant daglicht: heb je naaste<br />

lief als jezelf. Dus niet: heb je naaste<br />

lief, punt, maar: heb anderen lief<br />

zoals je jezelf liefhebt! Naastenliefde<br />

wordt verankerd <strong>in</strong> zelfliefde. Als het<br />

gaat om liefhebben, beg<strong>in</strong> dan bij jezelf<br />

en trek dat door naar je naaste.<br />

Dat is <strong>in</strong>teressant!<br />

Het is de vraag of de gereformeerde paplepel<br />

altijd voldoende van dat ‘zorg goed<br />

voor jezelf’ heeft meegenomen. Bij hulp<br />

aan anderen en respect voor de medemens<br />

kunnen we ons wel een beeld vormen.<br />

Als er <strong>in</strong> het kader van een bepaalde<br />

actie hulp wordt gevraagd, dan zijn<br />

er meestal veel mensen bereid om die<br />

te bieden. Maar hoe ‘jezelf liefhebben’<br />

er precies uit moet zien, dat is een heel<br />

ander verhaal. Hoe houd ik van mezelf?<br />

Betekent het dat mijn behoeften, verlangens<br />

en dromen maatgevend zijn voor<br />

alles wat ik <strong>in</strong> mijn leven doe? Het lijkt<br />

aantrekkelijk: leuke d<strong>in</strong>gen voor jezelf<br />

kopen en je eigen verlanglijstje afv<strong>in</strong>ken,<br />

omdat je zo blij met jezelf bent. Echter,<br />

het gevaar ligt op de loer dat daarbij de<br />

naaste helemaal uit beeld verdwijnt.<br />

Zelfliefde wordt egoïsme.<br />

Gelukkig komt de Bijbel te hulp om te<br />

voorkomen dat je ego een afgod wordt. Er<br />

staat: behandel anderen zoals je wilt dat<br />

ze jou behandelen. De vraag ‘hoe houd ik<br />

van mezelf?’ wordt vervangen door de<br />

vraag ‘wat wil ik dat de ander voor mij<br />

doet?’ Ga dus eerst bij jezelf te rade: wat<br />

wil ik? En als je een duidelijk antwoord<br />

hebt op die vraag, dan ga je dat vervolgens<br />

voor de ander doen. Als het goed is, volgt<br />

de ander hetzelfde patroon en ontstaat<br />

er een wisselwerk<strong>in</strong>g tussen zelfliefde en<br />

naastenliefde. Er is wederkerigheid en afhankelijkheid<br />

tussen jou en je naaste. Als<br />

het gaat om naastenliefde is het misschien<br />

onwennig om eerst naar je eigen behoeften<br />

en verlangens te kijken. De Bijbel<br />

maakt er echter ruimte voor. Je bent het<br />

waard om die ruimte te benutten.<br />

Jan Smit<br />

Bestuurlijk diaken<br />

Nederlands Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)<br />

- Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender juli 2022<br />

zondag 3 juli Kerkdienst - ds. J. Wienen PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 juli Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 3 juli Kerkdienst - broeder K. Beniers Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 3 juli Samenkomst Kerk aan Huis - jaarafsluit<strong>in</strong>g met BBQ Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 10 juli Kerkdienst - ds. J.H. van Wijk PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 10 juli Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 juli Kerkdienst - ds. A.W. Kuipers PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 17 juli Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 juli<br />

Kerkdienst - ds. R. Radstake - Gezamenlijke dienst<br />

met NGK<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 juli Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. Van den Hende Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 24 juli Kerkdienst - ds. M. Blootens Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 24 juli Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 31 juli<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof - Gezamenlijke dienst<br />

met PKN<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 31 juli Vier<strong>in</strong>g Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

Vier<strong>in</strong>gen r.k. kerk verhuizen naar andere locatie<br />

Vanaf zondag 24 juli worden de vier<strong>in</strong>gen gehouden <strong>in</strong> nieuwe locatie van de Albert Schweitzerschool aan de Baanweg 20.


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Chris van der Gaag - Wilskracht<br />

Werkt<br />

Chris woont s<strong>in</strong>ds 6 jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

en is s<strong>in</strong>ds de eerste lockdown een lokale<br />

held. Samen met Thea Visser van<br />

Wilskracht Werkt kookte ze toen bij<br />

Ple<strong>in</strong> 13 voor mensen die dat zelf niet<br />

konden. Dat doen ze nog steeds – <strong>in</strong>middels<br />

voor zo’n honderd mensen.<br />

‘Toen ik hier een jaar woonde, ben ik begonnen te helpen met<br />

activiteiten en boodschappen doen. Eenmaal per twee weken<br />

maakten we een lunch’, vertelt Chris. ‘Nu maken we op d<strong>in</strong>sdag<br />

twee warme maaltijden en op vrijdag een warme lunch. Ik<br />

woon boven Ple<strong>in</strong> 13 en ik heb echt een band met de mensen.<br />

En ik hou erg van koken, dat is echt mijn hobby.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> de Ameidestraat.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De Baumannlaan, gezellig met de w<strong>in</strong>kels, een ijsje eten en zo.<br />

Bert Mac Lean – In den Hoogenban<br />

(Laurens) 75 jaar<br />

Bert (75) werkt nog twee dagen per<br />

week als galvaniseur. Daarnaast is hij<br />

vrijwilliger bij Den Hoogenban en doet<br />

hij klussen voor Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

‘Als galvaniseur kan ik sieraden en zo<br />

vergulden, vernikkelen of verzilveren’,<br />

zegt Bert. ‘En als het museum nieuwe<br />

spullen b<strong>in</strong>nenkrijgt die schoongemaakt moeten worden, doe<br />

ik dat graag.’<br />

Met bewoners van Den Hoogenban maakt Bert graag een wandel<strong>in</strong>g,<br />

of hij doet een spelletje. Dammen bijvoorbeeld. ‘Met<br />

sommigen heb je leuke gesprekken, een ander kan niet meer zo<br />

goed communiceren’, vertelt Bert, ‘maar dat is ook goed. Het is<br />

heel leuk werk en je doet er een ander een plezier mee. Ze kunnen<br />

hier trouwens zeker nog mensen gebruiken!’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon aan de Delfshavenseweg, langs de Schie.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Bij mij voor de deur en <strong>in</strong> het museum.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

39<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter!<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Er mogen wel wat meer terrassen komen, v<strong>in</strong>d ik.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het belangrijk om iets voor de mensen te doen.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik woonde boven Ple<strong>in</strong> 13 en wilde graag iets doen. Toen ben ik<br />

hier b<strong>in</strong>nengelopen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Koken is sowieso leuk en het is fijn om contact te hebben met<br />

mensen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het dorpse karakter, dat is echt leuk.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Niets, ik v<strong>in</strong>d het hier wel goed zo.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Ik doe het omdat ik het leuk v<strong>in</strong>d om te doen.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Mijn vrouw zat <strong>in</strong> Den Hoogenban. Nadat ze is overleden ben ik<br />

er vrijwilligerswerk gaan doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Dat je een beetje contact hebt met mensen, dat doet me plezier.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.<br />

Wat een lekkere w<strong>in</strong>kel.<br />

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip<br />

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.<br />

• Slijterij met ruim assortiment.<br />

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.<br />

Onze populairste<br />

producten blijvend<br />

laag geprijsd.<br />

Lekker handig,<br />

zo’n slijterij.<br />

Onze verse kruiden<br />

en smaakmakers.<br />

Gegrilde groenten<br />

door ons bereid.<br />

Richard de Zoete<br />

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!