23.06.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 54

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magazine voor Rotterdam Overschie

54 • juni - juli 2022

Aan de bewoners

van dit adres

Voorrwoord en inhoud

1

11

Expositie foto’s Leendert van der Waal in Museum Overschie

Foto: Ron Pluijm

21

27

30

Bijenvolk in holle boom op boerderij Het Leeuwenhof

RVV Overschie viert uitgesteld 100-jarig jubileum

Op expeditie langs de Steilrand

37

Horrorfilms uit de Spaanse Polder


Colofon

Redactie:

Leo Kool en Anne Bos met medewerking

van Aad van Dijk en Kees van der Meer

Advertentie-acquisitie:

Kees van der Meer – Leo Kool

Samenstelling en productie:

Leo Kool

Opmaak en vormgeving:

Delilly Creations – Marcel Acda

geen verantwoordelijkheid van eventuele

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt

door fouten in gegevens die door derden

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid

afgewezen voor schade als

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande

schriftelijke toestemming van

de uitgever worden openbaar gemaakt

of verveelvoudigd. Het copyright van alle

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.

Colofon

Drukwerk:

Segers Drukkerij – Schiedam

Uitgever:

dmdesk – Overschieseweg 10 i – 3044 EE

Rotterdam

Contactgegevens redactie:

redactie@natuurlijkinoverschie.nl

tel. 010-2734132

Contactgegevens advertenties:

advertenties@natuurlijkinoverschie.nl

tel. 010-2734132

Verantwoordelijkheid:

Het blad is met de grootst mogelijke zorg

samengesteld. De artikelen en rubrieken

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de

ervaring leert dat fouten nooit helemaal

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt

Verspreiding:

Natuurlijk in Overschie wordt gratis

huis-aan-huis verspreid in alle wijken

van Overschie, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,

Rotterdam Airport Area.

Oplage:

10.750 stuks

Advertentiemogelijkheden:

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,

neem contact op met ons voor

tarieven en afspraken.

Verschijning:

Natuurlijk in Overschie verschijnt

12x per jaar, afhankelijk van zon- en

feestdagen rond de 25e van de maand.

Sluitingsdatum nummer 55 – 2022:

18 juli 2022.

BEZORGING:

het magazine gemist in uw brievenbus?

Bel Maasstad Bezorging op

0180 -641919 of mail naar

info@bezorgingmaasstad.nl voor

nazending.

Tevens betrouwbare bezorgers

gevraagd!

2


Voorwoord

In de media heet de zomerperiode ‘komkommertijd’. Veel

komkommers, weinig nieuws. Maar dat geldt niet voor

Overschie. Hier gebeurt ook (of misschien wel juist) in de

zomer van alles. Er staan ook deze zomer veel activiteiten

op stapel, en dat willen de organisatoren graag aan u laten

weten. Bij Natuurlijk in Overschie zijn we blij en trots dat

wij daar een belangrijke rol in spelen, naast social media.

Ook vindt u in deze editie uitgebreide terugblikken op een aantal

eerdere activiteiten. Die zijn natuurlijk al geweest, maar

veel bezoekers of deelnemers vinden het leuk nog even terug

te kijken op die mooie, gezellige en succesvolle dag/avond/bijeenkomst.

En wie niet is geweest, kan zo toch een beetje meedoen

met nagenieten – en volgende keer misschien ook gaan?

Of, wie weet, geeft het bewoners de inspiratie om zelf iets te

organiseren…

Los van alle activiteiten valt er nog veel meer te lezen in de editie

die u nu in handen heeft. We zeggen het wel vaker, maar het

zijn altijd onze adverteerders en partners die de basis leggen

voor een mooie editie. Het is dankzij hun input en advertenties

dat we u zo veel kunnen laten zien en lezen.

Bij het samenstellen van deze editie viel het de redactie op dat

er veel sportiefs staat in dit nummer, naast de terugblikken,

vaste rubrieken en vervolgverhalen. Er valt veel te lezen over

sportverenigingen en over hun activiteiten. Ook het thema natuurlijk

komt deze maand goed aan bod. Het verhaal van de honingraat

in de holle boom krijgt een vervolg, in de museumtuin

is een bijzondere plant aangetroffen en een lezer stuurde ons

zijn inzichten over de aanleg van de natuurvriendelijke oevers

in de Schie.

Het portret en de rubriek vrijwilligers geven op hun beurt weer

een leuk inzicht in wat Overschieënaars doen voor werk of vrijwilligerswerk.

Wist u bijvoorbeeld dat er in de Spaanse Polder

horror- en fantasyfilms worden gemaakt?

Het is voor veel mensen bijna vakantie. We hopen dat Natuurlijk

in Overschie u wat ontspannende leesmomenten mag geven, en

inspiratie voor nog meer ontspanning in de vorm van een uitje of

activiteit. Gewoon bij u in de buurt. Hier in Overschie.

We wensen u veel leesplezier.

Redactie Natuurlijk in Overschie

Overschieënaar aan het woord 5

Herinneringen Tweede Wereldoorlog 7

Aangepaste openingstijden BOOS 9

Rotterdammers geven elkaar energie! 9

Blijf loyaal, koop lokaal 12

Gebiedspagina 16

Lekker sporten in de grote vakantie? 19

Jong van Hart zoekt dame… 19

Heeft tennis een toekomst in Overschie?? 19

De vintagemarkt was weer zeer geslaagd 20

De holle bijenboom, het vervolg 21

Bijzondere plant ontdekt in Buitenmuseum 21

Woonbooteigenaren ‘aan wal gebracht’ 23

Zinderende zeskamp 23

Avondvierdaagse Albert Schweitzer 25

Gratis Activiteitenprogramma 2022 25

Buurvrienden HWD 25

Terugblik 26

Honderdjarige AGE-GGK wordt RVV Overschie 27

Doneer een training via PMB Trainingen 27

Overschiese Hike was een ouderwets succes 28

Kritische noot over de natuurvriendelijke oevers 29

Primera Overschie na verbouwing weer open 29

Op expeditie langs De Steilrand 30

Met Onbekende Bestemming 31

In memoriam Loek Malta 33

Nieuwe aanwinst Museum Overschie 33

in de Lugt 34

Overschiese Straatnaam verklaard: De Lugt 35

Horrorfilms uit de Spaanse Polder 37

Als jezelf 38

Vrijwilligers aan het woord 39

Abonnement: Natuurlijk in Overschie is in abonnementsvorm

beschikbaar voor niet-inwoners van Overschie. Kosten per jaar

voor 12 edities: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan info@

natuurlijkinoverschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.

Abonnement geldt tot wederopzegging.

Informatie over adverteren?

Bel 010-2734132 of mail naar

advertenties@natuurlijkinoverschie.nl

Voorwoord en inhoud

3

De foto op de voorzijde: Een feestelijk versierde (of eigenlijk gepavoiseerde)

Molen De Speelman ter gelegenheid van het 50-jarig

bestaan op zaterdag 11 juni van de molen op de huidige plek aan

de Overschiese Kleiweg. - Foto: Ron Pluijm

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!

Neem contact op met de redactie: 010-2734132

of redactie@natuurlijkinoverschie.nl


weer open!

Uw vertrouwde apotheken in Overschie

ONZE GRATIS SERVICES

24/7

Afhaalautomaat

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.

Dus ook in de avond én in het weekend!

Track & Trace

U ontvangt een bericht (SMS of email)

als uw recept klaar staat.

Bezorging

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.

Wilt u gebruik maken van één van deze services?

Laat het ons even weten!

E. info@overschieseapotheek.nl

T. 010 - 415 44 22

wij zijn

weer

open!

Rotterdamse Rijweg 130

T. 010 - 4154422

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur

Abtsweg 49

T. 010 - 4373582

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


Overschieënaar aan het woord

Elsbeth van Staveren

Ik ben Elsbeth van Staveren, 61 jaar en geboren en getogen

in Overschie.

Geboren op de Abtsweg en later met het gezin verhuisd naar

de Aalkeetstraat. Vele mooie herinneringen heb ik daar aan mijn

jeugd. Er woonden veel jonge gezinnen en het was dan ook een

kinderrijke buurt. Geen tv en geen computers of mobiele telefoons,

we speelden vooral met elkaar buiten op de grasvelden.

Voetballen, tikkertje, verstoppertje en bordje tik. Bij mooi weer

met iedereen buiten picknicken.

geleden de overstap gemaakt naar juf in Schiedam, ook hier heb

ik vele jaren het mooie beroep uitgeoefend.

Met ingang van het nieuwe schooljaar ga ik met vervroegd pensioen

en zal ik niet terug keren als juffrouw Elsbeth maar wordt

het tijd voor andere leuke dingen.

Ik kijk er naar uit!

Mijn schooljaren heb ik doorgebracht op de Zonneveldschool

en de Starrenburg. Op deze laatste heb ik 7 jaar gezeten en het

mooie vak van kinderjuf geleerd. Na 10 jaar juf in Crooswijk te

zijn geweest werd ik juf in Overschie. Velen van jullie kennen mij

dan ook als juffrouw Elsbeth. 17 jaar heb ik hier in Overschie op

de diverse locaties in de scholen gewerkt als peuterjuf.

Intussen zelf een gezin gesticht met ook rasechte Overschieënaar

Eric van Staveren, geboren in de Overschiese Dorpsstraat.

Samen hebben wij 3 prachtige zoons en intussen ook 3 fijne

schoondochters en 4 kleinkinderen met nummer 5 op komst.

Overschie zit in ons hart. Na 17 jaar juf in Overschie heb ik 14 jaar

Ik geef graag het stokje over aan Nicolette Stierman.

Overschieënaar aan het woord

5

Schoorsteen

Eddy Geerlings (Pinksteren 2022)

Hij is de laatste in bebouwde kom

geen gezag meer - gerimpeld - maar toch

niet van zins zich neer te laten halen

als hoeder van het staal en hout

dat aan zijn voeten overbleef

restanten van het zware werk daar ooit

Schoorstenen van de verffabrieken van Van Wijk aan de Oudedijkse Schiekade en Van

Klaveren Verf & Vernis aan de Schansweg. Restanten van de vroegere industrie in het

gebied langs de Rotterdamse Schie - Foto: Ron Pluijm

als herder ook van ‘t korte stenen straatje

met tijdloos oude huizen aan elkaar

de punt waar twee kleiweggen

elkander liefdevol omarmen

dorpje als een postzegel van ‘t grote dorp

waar schieën zich verzamelen

een langstlevende broer is er nog baas

moge hij wensen dat nieuwe bouw

voor ‘t behouden van het museale daar

zich nimmer komt ontfermen.


Praktijk voor kinderfysiotherapie

• Raadsdeel 7

3043 CZ Rotterdam

• Van der Duijn van Maasdamweg 202

3045 PE Rotterdam

www.kf-overschie.nl

Tel: 010 - 785 93 93

info@kf-overschie.nl

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel in Overschie als in Park16Hoven.

Tevens behandelen we kinderen vanaf 1 jaar in onze praktijk.

Overschiese Dorpsstraat 27

3043 CN Rotterdam-Overschie

Tel. 010-4371287

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl

rt Charite liggend 1/8.indd 1 18-01-18 15:11

www.bakkerijvandenberg.nl

kinderdagverblijf

Hoofdlocatie

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam

Tel. (010) 462 76 08

E-Mailadres kdv-indewolken@hetnet.nl

Dagopvang

Fairoaksbaan 91, 3045 AS

Naschoolse opvang

Fairoaksbaan 91, 3045 AS

Delftweg 46 , 3043 CH

(locatie De Regenboog)

Burg. Koningssingel 39, 3042 NK

(locatie Het Podium)

Peuterspeelzaal

Delftweg 46, 3043 CH

www.kdv-indewolken.nl

Golf en terras

ideale combinatie!

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS

scan de Qr-code en

Reserveer je

starttijd!

www.saletuitvaartverzorging.nl


Herinneringen Tweede Wereldoorlog

Het verhaal van drukkerij Hinga, via Dirk van Noort– deel 3

Na een paar jaar, een tijd van onderduiken,

aanhoudingen, razzia’s en een leven

in permanente angst, ontstonden

meningsverschillen in de redactie. Van

Randwijk en Speelman waren het niet

meer eens over de koers. Van Randwijk

zette zich steeds meer af tegen het christelijke

stempel, terwijl Speelman daar

veel waarde aan hechtte. Na veel heen

en weer praten werd op 30 januari 1943

de groep gesplitst. Speelman richtte met

een deel van de redactie het blad Trouw

op (dat eerst nog Oranjebode heette)

en Van Randwijk ging door met Vrij Nederland.

Voor het verzetsblad, dat in

vele vormen en onder vele namen heeft

bestaan, zijn in de oorlog 74 mensen de

dood in gejaagd. De Rotterdamse drukker

Hinterding was er één van. Over zijn

jaren in gevangenschap is weinig bekend.

Af en toe kwamen er brieven, maar

op den duur wist eigenlijk niemand meer

of hij nog leefde of niet. Ook de boeken

zijn het er niet over eens waar en wanneer

hij is overleden, maar waarschijnlijk

is het aan het eind van de oorlog geweest

tijdens een gevangenentransport.

Fons: “Jaren is naar onze vader gezocht,

maar hij is nooit gevonden. We weten

alleen dat hij te voet naar Dachau onderweg

was, toen bekend werd dat Nederland

was bevrijd.” Vrij Nederland heeft

het wel gered. Het is een veelbesproken

opinieweekblad geworden. In eerste instantie

kon Vrij Nederland rekenen op

109.000 abonnees. Maar de rol van het

verzetsblad was uitgespeeld, en de oplage

kelderde. Later is het aantal weer

opgeklommen tot 92.000 en is het blad

voor veel lezers een lijfblad geworden.

Drukkerij Hinga, in 1933 opgericht, heeft

nog bestaan tot 1981, voor handels- en

horecadrukwerk. Bij het 25-jarig jubileum

werd de drukkerij uitgebreid geëerd,

niet het minst door Vrij Nederland

zelf. En wat het huis betreft: nog niet alle

mysteries zijn opgelost, gelukkig. Waarom

een diepe kast op twee meter hoogte

waar niemand bij kan? En de geheimzinnige

deur in een andere kast, die – als hij

niet zou zijn dichtgemetseld – leidt naar

het huis van de buren. Waren het vluchtwegen?

Zaten er onderduikers? Het geheimzinnige

luikje in de wc, uit nieuwsgierigheid

opengebroken, is in elk geval

een stuk minder geheimzinnig geworden:

erachter schuilt een afvoerpijp.

Aan de muur in de woonkamer hangt

nu een ets, gekocht van kleinzoon Tim

Hinterding: Zestienhovensekade 31. Hij

heeft het kunstwerk in de jaren tachtig

gemaakt. “Ik weet alleen nog dat ik het

altijd een heel groot spannend huis vond.

Ik zie mijn opa nog door de tuin van de

drukkerij wandelen, daar is de prent op

geïnspireerd.” Met een zweem trots in

zijn stem: “Eigenlijk ben ik ook een drukker.

Ben ik toch nog in de voetsporen van

mijn opa getreden………Hem heeft het

helaas de kop gekost.”

Een oude ansichtkaart van de Zestienhovensekade met

het pand van drukkerij Hinga (met erker) in ± 1913 met

daarnaast de Paardenbroodfabriek van Stoutenbeek.

Foto: Collectie Museum Overschie

Overschiese historie

7


010 233 02 02

info@venk.nl

VENK.nl

0613043036

VENK makelaars taxateurs

VENKmakelaars

Het NVM makelaarskantoor voor:

• verkoop

• aankoop

• verhuur

• taxaties

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch

onderhoud en een degelijk financieel beleid.

We verzorgen:

- Incasseren van de huren

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhoging

- Opstellen huurcontracten

- Afwikkelen huuropzeggingen

- Minimaliseren leegstand

Kolpa VVS Beheer BV

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E info@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Aangepaste openingstijden BOOS

In de zomervakantie van 11 juli t/m 19 augustus zijn de open inloopspreekuren op dinsdag

en woensdag. Op dinsdag 23 augustus zijn wij gesloten. Vanaf woensdag 24 augustus zijn

wij er weer iedere dinsdag t/m vrijdag van 10 tot 13 uur.

Rotterdammers geven elkaar energie!

Waar gaat het om?

De Energiebank Rotterdam start een actie

om geld in te zamelen. Dit geld is voor

Rotterdammers met weinig geld die last

hebben van de stijgende energieprijzen.

Ook jij kunt aan deze actie meedoen: doneer

(een deel van) jouw energietoeslag!

Wat is er aan de hand?

Het dagelijks leven wordt snel duurder.

Dat komt o.a. doordat energie erg duur

wordt. Vooral mensen met een laag inkomen

merken dit. Zij hebben (te) weinig

geld om de hogere prijzen te betalen.

De overheid geeft iedereen dit jaar extra

geld: een energietoeslag van gemiddeld

€ 400,-.

Maar dit is voor huishoudens met weinig

geld zeker niet genoeg. Rotterdam geeft

huishoudens met een minimuminkomen

een extra energietoeslag van € 800,-.

Maar ook dit is niet genoeg.

Hoe werkt het?

Kun jij je energietoeslag wel missen? We

roepen je op om (een deel van) die €400,-

dan aan de Energiebank te geven. Al het

geld dat de Energiebank krijgt, gaat naar

de mensen die het hard nodig hebben.

Twee derde gaat direct naar hen via het

Fonds Bijzondere Noden Rotterdam

(FBNR). Dit fonds geeft geld aan mensen

die (bijvoorbeeld) hun eindafrekening

niet kunnen betalen. Zie voor meer informatie:

https://fbnr.nl

Een derde van het geld dat de Energiebank

krijgt, gaat naar een energiepark

of windmolens. Hiermee willen we deze

huishoudens ook op de langere termijn

helpen.

Hoe kun je meedoen?

We roepen je op om (een deel van) je

energietoeslag van € 400,- te doneren

aan de Energiebank Rotterdam. Ga naar

de campagnepagina ‘Rotterdammers geven

energie’ via de oranje knop hieronder

en doneer.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht bij de

Energiebank Rotterdam, tel. 010-4666722

of rotterdam@energiebanknederland.nl

BOOS - Overschies nieuws

9

Hart onder de riem voor Leo en Hetty

van de bloemenstal

Jaap Vonk

Wie kent ze niet, ons bloemenechtpaar Leo en Hetty van de bloemenstal op de Burgemeester Baumannlaan. Dé plek om je

bloemen te halen. is het niet zomaar, dan wel voor speciale gebeurtenissen. Het zijn altijd bloemen waar je mee thuis kan

komen. En toen waren ze ineens weg. Wat is er aan de hand?

Heel soms staan Leo en Hetty er niet, dan

zijn zij even op vakantie naar Spanje of

Griekenland. Een week lekker in de zon en

dat hebben ze dan ook verdiend. Want als

er mensen hard werken, dan zijn zij dat

wel. ’s morgens om 4 uur naar de veiling,

bijzondere en goede bloemen inkopen.

Dan kan ik thuis indruk maken met een

prachtige bos.

Leo en Hetty hebben ook altijd tijd voor

een praatje, gezelligheid en de nodige

(humoristische) levenslessen.

Missen

Totdat ze er ineens niet meer stonden.

Had ik nou een vakantie gemist? Eerst

denk je nog ‘volgende week dan maar’,

maar na een paar weken weet je: hier

klopt iets niet. En dat is raar. Toen maar

eens gebeld met het thuisfront van Leo.

Blijken er gezondheidsredenen te zijn

waardoor ze er op dit moment even niet

kunnen zijn. En dan merk je pas wat een

iconen zij zijn in het straatbeeld van Overschie

en hoe we ze missen.

Hopelijk tot snel!

Gelukkig gaat het langzaam weer de

goede kant op. Namens alle inwoners van

Overschie: hopelijk zien we Leo en Hetty

weer snel terug. Ik zorg ervoor dat de

champagne koud staat.


Gezondheidscentrum

Oost-West

Niet omdat het zo hoort,

maar omdat het bij je past.

Margot Siebenlist

Uitvaartbegeleiding

www.margotsiebenlist.nl

06-471 393 41

dag en nacht bereikbaar

kinderopvang

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)

06-23189364 / 015 3646271

kdvhoeveackerdijk.nl

In droevige omstandigheden tellen

alleen uw persoonlijke wensen...

Dag en nacht: 010 592 30 78

dewinterenrijkeboer.nl

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam

Tel. 010 - 437 39 05

richardsluijter@xs4all.nl

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl

Personeel gezocht:

• 1e monteur met APK

• 2e monteur

Wij doen alles voor uw auto

RTM

RETURN TO MOVE

Fysiotherapie

• Fysiotherapie

• Manueel Therapie

• Fysiotherapie bij u thuis

• Sport

• Parkinson

• Revalidatie

• Beroerte

• Echografie

• Shockwave

• Dry Needling

• Schoudernetwerk

• Fysiotherapie en kanker

HOED Overschie

Burg. Baumannlaan 190

Jasper van Staveren MSc.

Dina Brezet

Gezondheidscentrum

Oost-West

Abtsweg 2

Gezondheidscentrum

Overschie

Rotterdamse Rijweg 130

Norlandia maakt kinderopvang buitengewoon

Bij Norlandia kinderopvang voelen kinderen zich thuis. We bieden ze de ruimte om

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia

buitengewoon!

Cynthia de Kruijff, MSc.

drs. Joris Huijser

Lorenzo Lasalvia

Ilja Bregman

Maandag 08:00 – 21:00

Dinsdag 07:30 – 21:00

Woensdag 08:00 – 21:00

Donderdag 07:30 – 21:00

Vrijdag 08:00 – 18:00

Zaterdag 08:00 – 14:00

Zondag

Gesloten

Kijk voor een locatie bij jou in de buurt op www.norlandia.nl

Daan Verburgh

010 262 05 19

info@rtmfysiotherapie.nl

www.rtmfysiotherapie.nl


Museumbericht juli 2022

Expositie foto’s Leendert van der Waal

Leendert Van der Waal maakte vele, vele foto’s in de regio Rotterdam. Ook in Overschie was hij er vaak bij om foto’s te

maken. Zo vaak en veel, dat een belangrijk deel van zijn werk nu in het bezit is van Museum Overschie. Een deel van de

collectie is tot eind augustus te zien in de Melkfabriek van het museum. Op zondag 19 juni opende Co Eger, oudvoorzitter

van de Deelraad Overschie, de tentoonstelling.

Koningsdag, Koninginnendag, sloop en

nieuwbouw, vergaderingen, politie-activiteiten,

ongelukken, brand… in zijn lange

loopbaan als beroepsfotograaf legde

Leendert vele evenementen en gebeurtenissen

vast. Maar hij maakte ook pasfoto’s

van bewoners van In Den Hoogenban

en legde idyllische taferelen vast bij

de volkstuinen of in de natuur.

Winkel

Vanuit zijn woning in het Oude Westen

doorkruiste Leendert Overschie

vaak: om vergaderingen van de Deelgemeente

Overschie vast te leggen en andere

zaken die in het nieuws waren of zijn

aandacht trokken. Leendert had zelfs een

tijdje samen met zijn dochter een winkel

aan de Burgemeester Baumannlaan.

Foto: Rein Wolters

Museum Overschie

11

Zomerexpositie - Keramiek en glas van Dini Wondergem

Van 19 juni tot 18 september kun je in Museum Overschie kennismaken met het werk van Dini Wondergem. Het is een kleine,

maar fijne tentoonstelling. Als klein meisje ontdekte Dini al de aantrekkingskracht van klei. Dat kan je kneden en als je

het in de kachel stopt wordt het hard en vaak interessant.

Later werd het serieus met een draaitafel en een echte pottenbakkersoven.

Ze begon te experimenteren met glazuur en pigmenten

om mooie kleuren te krijgen. Vele potten, schalen en

dierfiguren vonden hun weg naar belangstellenden. En Dini is

blijven experimenteren. Vooral toen ze glassfusing uit de Verenigde

Staten ontdekte. Prachtige platen glas in vele kleuren.

Ze begon in platte mallen de prachtigste schalen te maken die

in bijna oneindige variatie uit de oven tevoorschijn komen.

Kom maar eens kijken op een mooie zondag. Een deel van het

werk is te koop!

Colofon

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs

€ 2,50. Donateurs van het museum hebben gratis toegang. Voor meer informatie:

zie museumoverschie.nl.


Blijf loyaal, koop lokaal

Woktaria

Overschie

Lekker Gebakkie

Casereccio

M@bikes

with the flavours from home

Chic Optiek

Mahin’s Catering

en Afhaal

De Meubelloods

Monria

Winkelen in Overschie

12

De Pizzabakkerij

Eetcafé

Boulevard

IJzerhandel

Overschie

Pearle

PLUS Richard

de Zoete

Schoenmakerij

Leo de Kruijf

Juwelier Sativar

Stripwinkel

Dick Bos

Bootje varen over de Schie

Bootje varen

over de Schie

Bakkerij

van den Berg

Rijnshop

Restaurant

Aan de Zweth

Best Western

VERHAGEOVERSCHIE

Burgemeester Baumannlaan 123A

3043 AJ Rotterdam

(010) 262 3641 www.verhage.nu

Tweewieler

company.nl

Van Alles

Conceptstore

Verhage

Overschie

OnelinersART

Rottzooi

www.kooplokaaloverschie.nl

Sporterdammer


De zomer staat weer voor de deur en daarom hebben w weer een leuk programma

in elkaar gezet voor alle 55+ers in Overschie


Waar: Sidelingepark

Kosten: gratis

10 – 12 uur

Waar: Tuinieren voor Ouderen, Achterdk 2, 4043NW Rotterdam

Kosten € 2,50


Waar: Tamarinde, Professor Bolklaan 27, 3043 BC Rotterdam

Kosten: € 2,50

U kunt zich aanmelden b Laura Hordk (zie onderaan in het colofon)

B elke activiteit is er beperkt plek, dus meldt u aan als u interesse heeft!

MeidenclubWMO radar

13

Zomerprogramma!

We hebben deze zomer een ontzettend leuke programmering voor de maanden juli en augustus.

We wandelen 1 tot 1,5 uur naar allerlei plekken in de wk. Ook gaan we met elkaar elke week in

het park sport en spel doen! De activiteiten zn vre inloop. Voor meer informatie ga naar de Halte.


Lange wandeling

Huis van de Wk

Hoge Schiehof 39

Td 09.30-11.00

Woensdagen

Zomerspelen

Sidelingepark

Td 14.30-16.00

Meat en Greet

27 juni Flat Holland

30 juni Hoogmadestraat

4 juli Ameidestraat

7 juli Oranjeplein

Ken j m, ken ik jou? We organiseren door Overschie een aantal barbecues om door

heel de wk heen nieuwe mensen te spreken. Kom je ook?

We staan op deze locaties van 12.00-14.00- uur.

Huis van de wk de Halte

Hoge Schiehof 39

010-4150514

3042 AZ Rotterdam

www.wmoradar.nl


Laura Hordk

LHordk@wmoradar.nl

Kind-tienerwerker

Miriam Belhida | 0651480068

Miriam.bahida@wmoradar.nl


Verschillende soorten

Laminaat Quick Step Creo

Visgraat olie eik rustiek

per m² v.a.

per m²

€ 62,50

€ 17,50

€ 52,50

• Dikte: 7 mm

• Formaat: 1200 x 190 mm

• Formaat: 600 x 150 mm

Wicanders

Kurkvloer Moment

Verschillende soorten

PVC vloeren Floor Life Click

per m² v.a.

€ 29,50

per m² v.a.

€ 36,50

• Dikte: 10,5 mm

• Formaat: 905 x 295

• Dikte: 5,5 mm

• Formaat: 1220 x 180

Eik rustiek

Verouderd eiken

per m² v.a. € 66,50

€ 56,50

per m² € 47,50

€ 39,50

• Dikte: 14 mm

• Formaat: 1900 x 190

• Dikte: 10 mm

• Breedte: 158 mm

Rubo Parket

Stadhoudersweg 130

3039 CM Rotterdam

Tel: 010 466 78 79

Meer dan 300 vloeren online

www.ruboparket.nl


Veilig

Wat denk je,

is je moeder

trots Wat denk op je, je? is je moeder

trots op je?

Iemand naroepen,

lastigvallen of

achtervolgen is niet

normaal. Iedereen moet

ontspannen over straat

kunnen in Rotterdam.

Veilig Overschie

15

Download de StopApp

tegen seksuele straatintimidatie.

Seksuele straatintimidatie?

www.rotterdam.nl/straatintimidatie

Meld het de StopApp.

Meer informatie over de Rotterdamse aanpak

van seksuele straatintimidatie?

www.rotterdam.nl/straatintimidatie


Gebiedspagina

juli 2022

Billy Boem: extra steun voor kinderen

er in de omgeving stress is of iemand

ziek is.

Voor veel kinderen is het fijn als ze

in contact zijn met andere kinderen

die in eenzelfde situatie zitten.

Dat kan in de Billy Boem groep.

Hier kunnen ze vragen stellen aan

elkaar, tips geven en samen leuke

dingen doen. Ook leren kinderen

hun eigen gevoelens te herkennen

en te uiten.

In Overschie

De Billy Boem Club is in Overschie

van maandag 19 september tot

en met 28 november wekelijks bij

dependance van de Regenboog,

Gebiedspagina

Als er thuis of in de omgeving

Een onrustige (thuis)situatie kan

Pieter van Aschstraat 3. Het gaat

om tien bijeenkomsten van 15.00 tot

17.00 uur. Er zijn drie ouderbijeenkomsten

(via webinar).

16

sprake is van stress en spanningen,

kan Billy Boem kinderen extra steun

voor een kind lastiger zijn dan we

denken. Kinderen die langere tijd in

Aanmelden

geven. De training is voor kinderen

een omgeving verkeren met stress

Aanmelden graag voor 30 juni, dat

van 8 tot en met 12 jaar (groep 5 tot

of spanningen, hebben een groter

kan per mail: preventie@indigorijn-

en met 8). Billy Boem start 19 sep-

risico om sociaal emotionele of

mond.nl of via de website: https://

tember in Overschie. Aanmelden

psychische problemen te krijgen.

www.indigowest.nl/cursussen/cur-

kan tot 30 juni.

Ze kunnen zich schuldig voelen of

sus/-/billy-boem#events-container

denken dat het door hen komt dat

Welschen 2 genomineerd

Architectuurliefhebbers opgelet!

Welschen 2 is genomineerd voor

de Rotterdam Architectuur Prijs.

Het gaat om acht portiekflats die

worden verbouwd, de huurwoningen

voldoen straks aan de eisen

van nu. Het rijtje kanshebbers mag

er zijn: ook Depot Boijmans Van

Beuningen, The Terraced Tower,

De Groene Kaap en Floating Office

staan ertussen.

De Welschenflats na de renovatie - Foto: Arnoud Verhey

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


juli 2022

Elke tegel telt!

groener Rotterdam gezonder en

goed voor planten en dieren.

Wat kunt u doen?

U kunt een geveltuin aanleggen,

de achtertuin onttegelen, de parkeerplaats

een groen randje geven

of bijvoorbeeld een boomspiegel

adopteren… elke tegel telt!

Gaat u de tegels niet (her)gebruiken?

Dan biedt de gemeente een

oplossing: de Tegeltaxi. De gratis

ophaalservice voor gewipte tegels.

Foto: Arnoud Verhey

Maak een afspraak via www.tegel.

taxi.

Heeft u net de achtertuin ont-tegeld

Rotterdam doet mee met het NK Te-

of een geveltuintje aangelegd?

gelwippen. Het doel is om 150.000

De (tegel)stand

Meld gewipte tegels aan, want onze

stad doet mee met het NK Tegelwippen.

Ook de Tegeltaxi rijdt weer. Die

haalt gratis tegels op. Een afspraak

tegels te vervangen voor groen.

Minder tegels zorgen ervoor dat

de stad koeler blijft op hete dagen.

En voor de afvoer van regenwater

En vergeet uw tegels niet aan te

melden op https://nk-tegelwippen.

nl/tegelstand. U kunt hier checken

op welke plaats Rotterdam nu staat.

Gebiedspagina

is zo gemaakt.

tijdens heftige buien. Minder plassen

op straat dus! Bovendien is een

17

Ontwerpen speelplekken Kleinpolder

Benieuwd naar de plannen voor de drie speelplekken aan de Van Adrichemweg, de Lemkensstraat en bij de

voetbalkooi aan de Van Harmelenstraat? Gemeente Rotterdam gaat deze plekken vernieuwen. Met de input van

de buurtbewoners hebben we ontwerpen gemaakt. Wat vindt u ervan? Neem een kijkje: https://www.rotterdam.nl/

wonen-leven/kleinpolder/

Meer informatie

www.rotterdam.nl/overschie

14 010

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl

Volg ons ook op Facebook en Twitter


PROJECT NOORTWIJCK

TE HUUR: 7 WOONEENHEDEN

MM ONTWERP

Voor meer info:

010 415 50 85

www.projectnoortwijck.nl


Lekker sporten in de grote vakantie?

Heb je altijd al willen leren sprinten, verspringen of werpen met de foamspeer? Doe dan mee op de woensdagmiddag op

het sportveld bij Speeltuin Levenslust. Vanaf woensdagmiddag 13 juli kun je meedoen. De afsluitende clinic is woensdag

17 augustus.

Kom 14.00 uur in sportkleding naar speeltuin Levenslust, en ga

een uur lang: ontdekken hoe snel je op de sprint bent; meedoen

aan een spannende estafettewedstrijd; leren kogelstoten, verspringen

of werpen met de foamspeer.

Vanaf 5 jaar tot ongeveer 12 jaar kun je meedoen en natuurlijk

zijn je ouders welkom om je aan te moedigen. Het kost niets en

vooraf aanmelden mag, maar is niet verplicht.

Meer weten? Mail naar aadvandijk2021@gmail.com

Kijk ook op facebook: Loopgroep Overschie en Overschie Leeft.

Atletiekclinics in 2021 - Foto: Aad van Dijk

Jong van Hart zoekt dame…

Theatergezelschap Jong van Hart is gestart met repeteren

voor de nieuwe voorstelling ‘GERODDEL IN DE KLEEDKA-

MERS’. En is daarvoor op zoek naar een echte, onvervalste

diva. Dus is de vraag:

Wie vindt het stiekempjes leuk om op een legitieme manier eens

lekker uit haar bol te gaan?

Want Jong van Hart zoekt nog een DAME. Of beter gezegd: ze

zoeken een DIVA die het hoog in haar bol heeft!

GERODDEL IN DE …

KLEEDKAMERS

Overschies nieuws

19

Wie durft?

Ben jij degene die de uitdaging aandurft bij dit theatergezelschap?

Jong van Hart repeteert iedere dinsdagmiddag van

13.00-15.00 uur. Bel snel met Ans Dekker: 010-4500893 of 06-

10809285.

Meer info staat op onze website: https://jongvanhartrotterdam.

wixsite.com/jongvanhartrotterd-1

Een voorstelling met een verrassend tintje

musical en cabaret gespeeld door

Theatergezelschap ‘JONG VAN HART’

Heeft tennis een toekomst in Overschie??

Op 27 juni vergadert de wijkraad over de toekomst van het tennis in Overschie. Dit gebeurt om 19.30 uur in het clubgebouw

van de Stichting Tuinieren voor Ouderen (TvO) in Overschie. Wilt u dat er in Overschie een tennisbaan blijft? Kom dan

naar de vergadering.

Tennisclub Overschie (TCO) heeft de

wijkraad uitgelegd waarom het belangrijk

is dat men in Overschie kan blijven

tennissen. Ook wanneer het huidige tennispark

plaats zou maken voor woningbouw.

De wijkraad kan de gemeenteraad

namelijk ongevraagd advies geven over

het belang van tennis in Overschie.

Dit is ook belangrijk omdat de tennisparken

in de omgeving onvoldoende of

geen capaciteit hebben om alle tennissers

uit Overschie een plek te kunnen bieden.

Daardoor dreigen veel tennissers in

de toekomst hun geliefde sport niet meer

met elkaar, of zelfs helemaal niet meer te

kunnen spelen.

Laat zien dat u tennis in Overschie belangrijk

vindt!

Zorg dat u op 27 juni om 19.30 bij de

vergadering bent: clubgebouw TvO, Achterdijk

2. Het terrein van TvO is eenvoudig

te bereiken via het bruggetje in het verlengde

van de Neel Gijsenkade (zijstraat

van de Zestienhovensekade).


De vintagemarkt was weer zeer geslaagd

Op een stralende junidag organiseerden de Soroptomisten voor de tweede keer een vintagemarkt bij molen De Speelman.

Heel wat mensen bezochten de molen, zochten (en vonden) mooie vintagekleding en spulletjes. De opbrengst van € 5000

ging in zijn geheel naar goede doelen: Blooming Bakery en Mini bakkerij en trainingscentrum Labadie in Suriname. Hieronder

een korte impressie.

De jeugdbrandweer was aanwezig en

vermaakte de kinderen met een waterkanon.

Volwassenen kregen informatie over

het brandalarm dat binnenkort in alle

woningen moet hangen. Kleine kinderen

konden lekker aan de gang met kleurboeken,

een kijkdoos en een bouwplaat

van de Hollandse Molen.

Ook het springkussen was een toppertje

en veel mensen, jong en oud, maakten

gebruik van de kans de molen uitgebreid

te bezichtigen. En daarna een lekkere

pannenkoek eten, gebakken met meel

van de molen. De dames bakten wel 200

pannenkoeken!

Het was prachtig weer en er kwamen veel

mensen langs. Ook de nieuwe wijkraad

kwam langs. Alle leden kregen belegde

broodjes en een drankje.

Al met al was het echt een topdag. Met

dank aan iedereen die meehielp, ook de

scouting die de nodige apparatuur leverde,

en bakkerij Van den Berg: de bakker

verkocht Spelemannetjes en gaf de hele

opbrengst aan de Stichting tot Behoud

van Molen De Speelman.

Reportage van een succesvolle dag

Foto’s: Ron Pluijm

Overschies nieuws

20


De holle bijenboom, het vervolg

Tijdens de grote storm in het voorjaar viel aan de Delftweg een grote boom om. De boom werd in stukken gezaagd, en

bleek hol te zijn. En dat niet alleen: er woonden bijen in de holle boom. Dit heeft u kunnen zien en lezen in editie 51 van

Natuurlijk in Overschie. Maar het verhaal kreeg een vervolg!

De holle boom zat vol met oude honingraten.

Het bijenvolk woonde er al niet meer,

maar de boom liet mooi zien dat honingbijen

niet alleen in korven wonen.

Nieuw volk

Half mei zag Delftwegbewoonster Janneke

plotseling dat er weer bijen in de

boomholte zat. Het bleek een zwermend

bijenvolk te zijn. Elk jaar rond mei-juni

gaan bijenvolken zwermen: De oude koningin

van een volk besluit dan om met

een deel van de werksters weg te gaan

uit de korf om ergens anders te gaan nestelen.

Een imker kan dit ‘zwermgedrag’

meestal voorkomen, maar niet altijd.

Imker helpt

Het zwermende bijenvolk dacht in de

verlaten boomstam een prachtig nieuw

thuis te hebben gevonden. Maar de

boomstronk staat vlak bij een woonhuis,

en dat kan overlast geven. Imker Dirk-Jan

Corbet en zijn dochter schoten te hulp en

haalden het bijenvolk op. Een dag later

waren er weer bijen bij de boomstam.

Toen hebben de imkers ook die bijen

opgehaald en de boomstam in stukken

gezaagd. Nu kunnen er echt geen bijen

meer wonen.

Bijenzwerm in de tuin?

Heeft u ook een bijenzwerm in de tuin?

Op de website van de Rotterdamse imkervereniging

Ambrosiusgilde (https://

www.ambrosiusgilde.nl) staan telefoonnummers

van imkers die kunnen helpen

om een bijenzwerm weg te halen.

Het bijenvolk wordt opgehaald voor de verhuizing uit de

boom - Foto: Monique van Kessel

Natuurlijk in Overschie

21

Bijzondere plant ontdekt in

Buitenmuseum Overschie

Een museumvrijwilliger ontdekte onlangs een bijzondere plant in de

tuin van Buitenmuseum Overschie: een klimopbremraap. Deze plant is

kwetsbaar en zeldzaam – daarom blijft geheim waar hij precies staat.

Van oorsprong komt de klimopbremraap voor in het middellandse zeegebied.

Tegenwoordig zie je hem weleens op oude stadswallen en in monumentale

tuinen en buitenplaatsen. Het bijzondere is dat deze plant geen

bladeren heeft. Hij leeft op klimop als een parasiet. De plant zaait zich gemakkelijk

uit. Tenminste, als de omstandigheden goed zijn. Dat betekent:

een stenige ondergrond en niet te veel zon.

De vrijwilligers van de tuin hebben hem niet gezaaid, maar misschien

heeft iemand anders dat gedaan. Voor zover de museumvrijwilligers dat

konden nagaan is dit pas de tweede keer dat er een klimopbremraap in

Rotterdam is gezien. Dat bewijst maar weer hoe mooi de natuur in Overschie

kan zijn.

Foto: Museum Overschie


info@fysiotherapie-overschie.nl

www.fysiotherapie-overschie.nl

HET ROTTERDAMSE

VERHUURBEDRIJF

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS

COMPRESSOREN | GENERATOREN

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10

XTRA-MATERIEEL.NL


Woonbooteigenaren met gehuurde ligplaatsen ‘aan

wal gebracht’ door verbeterde huurbescherming

Nederland telt zo’n 12.000 woonbootligplaatsen,

waarvan er circa 5.000 worden

verhuurd. Ook in Overschie liggen

op prachtige plaatsen woonboten.

In veel gevallen is de bewoner van een

woonboot dus ook huurder van een ligplaats.

Het nieuwe wetsvoorstel ‘Huurbescherming

Ligplaatsen Voor Woonboten’

biedt woonbooteigenaren met gehuurde

ligplaatsen vergelijkbare huurbescherming

als ‘huurders die een woning op de

wal huren’. Het wetsvoorstel is aangenomen

door de Eerste en Tweede Kamer en

treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit

te bepalen tijdstip.

Wat zijn de veranderingen?

Het wetsvoorstel bepaalt dat een woonbootligplaats

voortaan als ‘woonruimte’

moet worden gezien. Ook wordt bepaald

dat de verhuurder van een ligplaats de

huurovereenkomst in beginsel alleen kan

laten ontbinden door de rechter, indien

sprake is van een tekortschieten van de

huurder in de nakoming van zijn huurverplichtingen.

Verder verklaart het wetsvoorstel de regel

‘koop breekt geen huur’ van toepassing,

zodat bij verkoop van een ligplaats de

huur wordt voorgezet.

Ook wordt het mogelijk dat de eigenaar,

bij verkoop van zijn woonboot, kan vorderen

dat de koper in zijn plaats huurder

van de ligplaats wordt. Het wetsvoorstel

voorziet verder in de regeling dat bij overlijden

van de ligplaatshuurder die tegelijkertijd

woonbooteigenaar is, de huur van

de ligplaats overgaat op de erfgenamen

van de woonboot.

Waarom?

Woonbooteigenaren die een ligplaats

huren hebben nu nog een minder beschermde

rechtspositie dan huurders van

een woning op de wal, terwijl het wonen

op een woonboot met een gehuurde ligplaats

vergelijkbaar is met het wonen in

een huurwoning op de wal. De bewoners

van woonboten hebben evengoed belang

bij het voortduren van de huurovereenkomst

en hebben dus een vergelijkbare

behoefte aan huurbescherming.

Woonbooteigenaren ondervinden ook

grote financiële gevolgen bij het verlies

van hun ligplaats. De gemiddelde prijs

van een woonboot inclusief ligplaats is

€ 327.000,- maar de gemiddelde prijs van

een woonboot zonder ligplaats is maar

€ 127.000,-. Dit grote verschil wordt verklaard

door de schaarste aan woonbootligplaatsen.

Aan wal

Het wetsvoorstel ‘Huurbescherming

Ligplaatsen Voor Woonboten’ voorziet

in verbeterde huurbescherming voor

woonbooteigenaren die tegelijkertijd ligplaatshuurder

zijn. Gelet op onder meer

de schaarse ligplaatsen en de aanzienlijke

financiële domper bij het verlies van een

ligplaats, achten de Eerste en Tweede Kamer

een vergelijkbare huurbescherming

als die van huurders van woonruimte

noodzakelijk voor woonbooteigenaren

met een gehuurde ligplaats.

Hoewel de woonbooteigenaar verblijft op

het water, wordt hij met de nieuwe huurbescherming

dus toch aan wal gebracht!

Mr. J. van Renswoude

Justion advocaten Rotterdam

Linatebaan 69a

3045 AH Rotterdam

Tel. 010-440 31 00

info@justionadvocaten.nl

www.justionadvocaten.nl

Juridische column

23

Zinderende zeskamp

Het is altijd een mooi buurtfeest: de zeskamp. Die is dit jaar

zaterdag 2 juli bij voetbalvereniging V.O.B. aan de Zuiderlaan

10. Kom buurtgenoten aanmoedigen die met elkaar de

strijd aangaan. Kinderen kunnen zich uitleven op een luchtkussen

met rodelbaan. Dus vergeet de zwemkleding niet.

Het zeskamp start om 12.30 uur en duurt tot eind van de middag.

‘Overdag kunnen kinderen spelen op het luchtkussen met

een rodelbaan. Hier is eind van de middag het eindspel en daarna

is er livemuziek. Dus wijkgenoten: kom 2 juli vooral naar het

terrein van V.O.B.’

‘Zaklopen, touwklimmen, een buikglijbaan, een katapult; je

kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn zes gecombineerde onderdelen

waarbij dit jaar maar liefst 14 teams het tegen elkaar

opnemen’, vertelt Michael Snoeck, een van de organisatoren die

een bewonersinitiatief indiende. ‘Aanmelden kan helaas niet

meer, maar aanmoedigen wel natuurlijk! Het wordt een gezellige

dag voor de hele buurt.’


• APK

• Onderhoud en reparatie

alle automerken

• Banden en uitlijnen

• Aircoservice

www.garagebuitenkamp.nl

010 - 422 47 37

Gilze-Rijenstraat 50

Rotterdam Hoog16hoven

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL

‘Klanten weten

ons al jaren te

waarderen om onze

kleinschaligheid en

het feit dat zij snel en

vakkundig geholpen

worden’

NIEUW!

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”

Inschrijven kan op 2 manieren:

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, Overschie-Oost (zie foto)

Na inschrijving aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.

Wij bezorgen uiteraard GRATIS bij u thuis!

Adres: Abtsweg 2, Overschie-Oost, Rotterdam

Openingstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur

Telefoon Apotheek: 010-2617150

Telefoon Servicepunt: 06-38529284

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Avondvierdaagse Albert Schweitzer

Er was ook dit jaar geen officiële avondvierdaagse in Overschie. Eén klas liep de tocht wel, dankzij de inzet van hun ouders.

Overschie moest het al twee jaar zonder

avondvierdaagse doen vanwege corona.

Dit jaar mocht het weer, maar kwam het

nieuws te laat om dit festijn voor alle kinderen

te organiseren. Dat was een grote

teleurstelling voor veel kinderen en ouders.

Een groep ouders van één van de groepen

4 van de Albert Schweitzer liet het er

niet bij zitten. Voortvarend organiseerden

ze hun eigen avondvierdaagse voor deze

klas. De kinderen genoten en zijn vier

avonden volop in beweging geweest. Natuurlijk

liepen ze ook over de Hoge Brug!

Enthousiaste deelnemers avondvierdaagse op

de Hoge Brug - Foto: Ger Vroegindeweij

Gratis Activiteitenprogramma 2022

Buurvrienden HWD

Overschies nieuws

25

Dinsdag en andere dagen gratis sportief en/of sociaal bezig zijn met vitale leeftijdgenoten

Dinsdag: vanaf 13.30 uur - Gezamenlijke

inloop en voorbereiding activiteiten - koffie

en thee gratis.

Dinsdag: 14.00 – 1500 uur - Sjeudeboel,

Wandelvoetbal, DELEEDIES, Legpuzzelen

en ruiltafel.

Dinsdag: 15.00 – 16.00 uur - Happy ouder

uurtje. Wekelijks wisselende activiteiten

voor alle deelnemers.

Woensdag: 13.30 uur – Klaverjassen met

klaverjasclub het Taluudje ( 1 euro). Info:

Hennie Jozee.

Donderdagavond: 19.00 -20.00 uur –

Wandelvoetbal.

Zaterdagochtend en andere dagen - sjeudeboel.

Na afspraak met teamcoach Jan

Kok.

Dinsdag 5 juli - 14.00 – 15.00 Vrijwilligers

workshop Tuinkadootjes

Dinsdag 12 juli - 14.00 – 16.00 SPAANSE

MIDDAG met zanger JAVI Escalera

Dinsdag 26 juli 14.00 – 16.00 GRIEKSE

MIDDAG met muziek (SJEUCOM)

Coördinator activiteitenprogramma Hans

van Luijpen: hvanluijpen@gmail.com

Tijdens een Buurvrienden bijeenkomst op 14 juni tekende

een sneltekenaar karikaturen van de aanwezigen

Foto: Ron Pluijm

Agenda: Happy ouder en overige wisselende

activiteiten

Zaterdag 2 juli - 20.00 – 24.00 Zomerfeest

Mini-reünie met Perry Zuiddam en de

Wannebiezz


Terugblik

Overschie stond bol van de activiteiten in juni en het laatste deel van mei. Er was op meerdere locaties van alles te doen.

Gezelligheid, cultuur, denksport… Dit is een – beperkte – impressie van de activiteiten.

Donderdag 26 mei - Hemelvaartsdag bij Levenslust: Kinderfeest

Zaterdag 4 juni – Open Toernooi Schaakgenootschap Overschie in Grote Kerk

Terugblik

26

Zondag 12 juni – Lunchconcert Romantic Bits in Museum Overschie

Zaterdag 18 juni – Farmsessie Zomerse Bergen op boerderij Driebergen


Honderdjarige AGE-GGK wordt RVV

Overschie – en viert feest!

Alweer heel wat jaren voetbalt fusieclub AGE-GGK aan de Van der Duijn van

Maasdamweg. Op 27 augustus is het hier feest! Dat feest is dan niet meer bij AGE-

GGK, maar bij RVV Overschie: vanaf 1 juli draagt de jarige club een nieuwe naam.

De naam AGE-VVK is ontstaat uit de fusie

van maar liefst vijf voetbalclubs: AVS

(Abraham van Stolk), EDS (Eendracht

doet Samenspelen), Germinal (Groet en

Roem moeten immer naar Ambitie Leiden)

en GGK (Gemeentelijk Gasbedrijf

Keileweg). AVS en EDS bestonden in 2020

100 jaar. Dit jaar viert de club het uitgestelde

jubileum: op zaterdag 27 augustus.

Feest!

De club viert het jubileum groots met veel

kinderactiviteiten. Er zijn jeugdwedstrijden

als voorwedstrijd van een wedstrijd

van Oud-Feyenoord tegen een samengesteld

elftal van de club en tot slot is er een

geweldig feest met een gezellige DJ. Op

bijgaande flyer staat het programma van

de festiviteiten.

Nieuwe naam

Zoals gezegd, krijgt de vereniging op

1 juli een nieuwe naam: Rotterdamse

Voetbal Vereniging Overschie. De oude

naam is het gevolg van alle fusies. Aan

de oude naam hangt te veel nostalgie,

en bovendien is de naam lastig uit te

spreken en te onthouden. Met de nieuwe,

frisse naam kan de club er zo nog

eens honderd jaar tegenaan!

Doneer een training via PMB Trainingen

Sportief Overschie

27

Sporten is belangrijk voor iedereen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar als personal trainer heb ik (Patrick Bendt) in de afgelopen

10 jaar gezien dat sporten voor een grote groep mensen helemaal niet vanzelfsprekend is. Die mensen wil ik helpen.

En daar heb ik jou voor nodig!

Niet sporten kan verschillende oorzaken

hebben. Denk aan: financieel geen mogelijkheden

hebben, lijden aan obesitas,

niet kunnen sporten vanwege mentale

problemen; zo heeft iedereen een reden.

Maar om een goede balans te hebben

tussen power, mind en body, is bewegen

noodzakelijk. Dat gun ik iedereen.

Daarom wil ik mensen die nu niet kunnen

sporten de kans geven om dat wel te

doen. Help je mee?

mensen hiervan gebruik kunnen maken,

vraag ik jullie om een donatie te doen. Als

dank verloot ik een gratis training onder

de donateurs.

Aanmelden

Ken je iemand voor wie dit bijzondere

trainingsprogramma geschikt lijkt? Laat

het mij weten. Na aanmelding volgt er

een individueel gesprek om te kijken of

iemand in aanmerking komt.

GRATIS TRAINING VERLOOT ONDER DE

DONATEURS

Het idee is om per kwartaal € 2500 in te

zamelen met donaties. Zo kunnen mensen

die hiervoor in aanmerking komen

een trainingsprogramma krijgen. Het

programma bestaat uit groepstrainingen

en individuele trainingen op verschillende

niveaus. Het programma start eind 2022.

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk

Change The Mind And The Body Must

Follow!

PMBTrainingen

Vlaardingweg 62 – Spaanse Kubus

Patrick M. Bendt

0625266710

www.pmbtrainingen.nl

https://getfunded.nl/campagne/20692-

doneer-een-training-voor-een-ander

Doneer een training voor

een ander

Doneer een training Sporten is belangrijk

voor iedereen. Dit lijkt vanzelfsprekend,

maar in de afgelopen 10 jaar heb

ik gezien dat dit helaas voor een grote

groep mensen niet zo is. Om...

getfunded.nl


Overschiese Hike was

een ouderwets succes

Wubbo Tempel

Na twee jaar was er op 11 juni eindelijk weer een echte Overschiese

Hike. De winnaars van de vorige wandeltocht was het

team ‘Hee waar is Perry nou?’ met captain Stefan Boers. Zij

organiseerden de Hike dit jaar én hadden het vuurtje twee

coronajaren lang brandend gehouden, met onder meer online

opdrachten. Het werd een ouderwets succes op een zonovergoten

dag!

De Overschiese Hike is een prestatie-wandeltocht die in principe

elk jaar plaatsvindt. Groepjes van minimaal 4 personen lopen een

route en moeten hun weg vinden met raadselachtige route-omschrijvingen.

Start en finish waren dit jaar op het terrein van de

scoutinggroep J.C. J. van Speyk.

Hike Overschie

28

Superhelden

Tijdens de tocht moeten de teams opdrachten uitvoeren bij een

kleine 20 tussenstops (‘posten’), bemand door vrijwilligers. Wie in

totaal de meeste punten verdient is de winnaar van de Hike. De

opdrachten hadden dit jaar het thema ‘superhelden’.

Maaltijd

17 teams liepen de Hike. De meeste teams druppelden pas aan

het begin van de avond het terrein weer op – het was flink moeilijk

geweest de route te vinden. De stemming zat er toch heel goed

in, ook dankzij de creativiteit die in de opdrachten was gelegd. Na

terugkomst kregen de deelnemers bij de scouting een maaltijd.

Winnaars

De winnaars van deze editie waren de ‘Yolonisten van Katan’, met

teamcaptain Thijs Steigenga. Het is traditie om de winnaars te

vragen de volgende Hike te organiseren. De Yolonisten zeiden ‘Ja!’.

Dus voor wie nu denkt ‘zo’n tocht lijkt mij ook wel wat’: volgend

jaar is er weer een!

Enthousiaste deelnemers, gezellige sfeer na afloop en een enthousiast winnend team;

ingrediënten voor een mooie Hike 2022! - Foto’s: Ron Pluijm


Kritische noot over de natuurvriendelijke

oevers in de Schie

Van een van onze lezers

Onlangs las ik een artikel in Natuurlijk

in Overschie waarin lyrisch geschreven

werd over de zogenaamde

paaiplaatsen en obstakels in onze

Rotterdamse Schie. Ik woon er al 28

jaar en ik heb voordat deze obstakels

geplaatst werden reeds volop leven in

de Rotterdamse Schie gezien. Paaiende

vissen, jonge meerkoeten/futen/

eenden en kikkergeluiden; zelfs een

ijsvogel heb ik op mijn tuinhek gespot.

Kortom, het was al een natuurlijke

omgeving!

Toen de plannen werden gepresenteerd

om plekken te creëren voor iets dat er al

jaren is, dacht ik ‘dat moet dan wel heel

uniek worden’. Maar helaas het is een

afschuwelijk gezicht: bakken met gaas

en witte plastic banden. Er zit nu een

meerkoet te broeden, en het mannetje

moet het nestmateriaal van buiten door

het gaas aangeven. De takjes krijgen ze er

maar met heel veel moeite doorheen.

Op de foto’s van de reiger -gemaakt vanuit

mijn tuin - zie je hoe mooi de natuur

kan zijn zonder zogenaamde natuurvriendelijke

oevers. Laat het publiek, de

lezer en de wijkraad, nu zelf maar bepalen

wat natuurlijker is en wat niet in onze

mooie Rotterdamse Schie thuis hoort.

Overschies nieuws

29

Primera Overschie na verbouwing weer open

Zaterdag 21 mei heropende Primera Overschie de vernieuwde winkel. Primera was een tijdje dicht geweest om te verbouwen. De

winkel kreeg namelijk de kans om ook de ruimte van de winkel ernaast te gaan gebruiken. Na een grondige verbouwing opende

Primera feestelijk de mooie en ruimere nieuwe winkel.

Namens de OndernemersVereniging Overschie boden Henk Alblas en Kees van der Meer een bloemetje aan.

De vernieuwde en ruime Primera Overschie

Foto’s: Ron Pluijm – Kees van der Meer


Op expeditie langs De Steilrand

De Steilrand: grote kans dat u er nog nooit van heeft gehoord. Vanaf voorjaar 2022 worden allerlei activiteiten georganiseerd

om de bekendheid met dit gebied te vergroten.

Overschies nieuws

30

De Steilrand is een smalle reep land van

13,5 kilometer, dat slingert van Overschie

via Schiebroek naar Hillegersberg. Ooit

liep hier de oever van verschillende veenplassen.

Die veenplassen ontstonden na

het afgraven van veen. Dat veen werd

vervolgens gedroogd als turf gebruikt om

de stad te verwarmen. Het water uit deze

veenplassen is weggepompt waardoor

een flink verschil in hoogte ontstond. Het

hoogteverschil kan oplopen tot wel vier

meter. Op deze bijzondere route komen

op een mooie manier natuur, recreatie en

cultuurhistorie bij elkaar.

Waar loopt De Steilrand?

En wat komt u zoal tegen als u op verkenning

gaat langs de route? Dat ziet u op

het kaartje:

Op het kaartje ziet u (links) de NAP hoogtemeter,

(bovenin) een doorsnede, en

(onderin) een plattegrond met de route

met de herkenningspunten en in cijfers

de NAP-hoogte per locatie.

Steilrand Expeditie

De Steilrand-route doorkruist verschillende

groene en bijzondere plekken. Er

schuilen vele verhalen in het landschap

die ons veel kunnen leren over het verleden

én over de toekomst. De komende

vier seizoenen trekt ‘Current Collective’

in opdracht van de gemeente door het

gebied met de Steilrand Expeditie. Iedereen

kan deelnemen aan verkenningen en

andere activiteiten. Volg het programma

van de Steilrand Expeditie via Instagram

(instagram.com/steilrandexpeditie).

Herkenningspunten langs De Steilrand

De exacte route van De Steilrand zal via de

expedities en verkenningen de komende

seizoenen in kaart gebracht worden. Er

zijn verschillende groene plekken langs

De Steilrand waar u alvast kennis kunt

maken met het landschap. Of misschien

herkent u ze wel uit uw eigen buurt?

Hieronder een overzicht van de plekken

waar u - als u goed kijkt - het hoogteverschil

in het landschap kunt tegenkomen.

• Landgoed De Tempel (Natuurmonumenten.nl)

• Een openbaar wandelbos rond een

voormalige buitenplaats waar de

Steilrand achterlangs loopt. Dit landgoed

ligt dus nog op het hoger gelegen

landschap.

Overschiese Plasjes

• Deze meertjes zijn oude veenplassen

die destijds niet zijn drooggemaakt.

Richting het vliegveld is een

flink hoogteverschil te zien met het

drooggemaakte gebied.

• Park Zestienhoven

• Dit park ligt aan de lage kant van de

Steilrand.

• Volkstuinverenigingen

• Verschillende verenigingen liggen

langs de Steilrand, sommigen in het

lagere landschap, anderen op de hogere

kant.

• Molen de Speelman

• Erasmussingel en Melanchthonpark

• Bergse Voor- en Achterplas

• Een oude veenplas.

• Argonautenpark.


Dirk van Noort diepte uit de archieven een verhaal op over Cor Docter. Cor Docter jr., geboren in Overschie, heeft als schrijver vele

romans op zijn naam staan. Bijvoorbeeld ‘Rein geheim op Rijksweg 13’, dat in Overschie speelde.

Het artikel begint met het verhaal van Cor die in de Tweede Wereldoorlog opgepakt werd tijdens de razzia in 1944. In een volgende

editie het verhaal over Cor en zijn carrière als schrijver.

November 1964.

Met Onbekende Bestemming

(Geschreven door Cor Docter)

Het was de eerste

en enige keer van

mijn leven, dat ik

mijn vader zag huilen.

Daar schaamde

ik me een beetje

voor, want zó erg

leek het me nu ook weer niet. Tien november

1944, de eerste dag van de razzia

in Rotterdam. Ergens in Berlijn had

Goebbels in samenwerking met de gemachtigde

voor de Arbeitseinsatz besloten,

dat alle weerbare mannen van 17 tot

40 jaar uit Noord- en Zuid-Holland moesten

worden opgehaald, waarmee tevens

nieuwe slaven voor het aanleggen van

versterkingen werden verkregen. Blijkbaar

werd ook ene Cor Docter, Pieter van

Aschstraat 52a te Overschie, negentien

jaar oud, tot de weerbare mannen gerekend,

hoewel ik me allerminst zo voelde.

Daar hadden de krimpende rantsoenen

wel voor gezorgd…

schuilplaats in huis leek belachelijk, als

je je voorstelde, dat ze je binnen zouden

komen zoeken. Bovendien, wie garandeerde

ons, dat niemand in de buurt ons

zou verraden? We namen afscheid vol

zelfbedrog, alsof het maar voor een paar

weken was. Het zou tot na de bevrijding

duren, eer mijn ouders wisten, dat ik er

levend was afgekomen.

Cor Docter op jonge leeftijd, Het bevel van de Duitse

Wehrmacht en het geboortehuis van Cor Docter aan de

Pieter van Aschstraat 52a

[foto] Dirk van Noort

De Razzia

Op 10 en 11 november 1944, precies

20 jaar geleden, werden 50.000 personen

van 17 tot 40 jaar te Rotterdam

en Schiedam bij een razzia gegrepen

om door de Duitsers te werk te worden

gesteld. In vele studies en artikelen

werd reeds uitvoerig beschreven,

hoe die razzia’s in hun werk gingen en

welk een onvoorstelbare ellende er

soms werd geleden, vooral door hen,

die per schip werden weggevoerd. We

hebben niet willen pogen al die gegevens

opnieuw naar voren te halen,

maar ditmaal in een artikel onze eigen

ervaringen willen neerleggen als één

der slachtoffers van deze razzia.

Overschies nieuws

31

Die rantsoenen speelden een rol bij de

beslissing niet te proberen ergens in huis

onder te duiken en te riskeren, dat we

ontdekt zouden worden als de buurt eenmaal

werd uitgekamd. Op het “BEVEL”,

dat door een Duitse soldaat was overhandigd,

stond immers nadrukkelijk,

dat de opgehaalde arbeidskrachten goed

kost zouden genieten en dat er voor de

achtergebleven familieleden zou worden

gezorgd. Als mijn oudste broer en ik aan

de oproep gevolg gaven, betekende dat

twee bonkaarten extra voor mijn ouders.

Het was die overweging, die mijn vader

even te veel werd. “Probeer hier te blijven,

we zullen het toch wel redden.”, zei

hij telkens weer, maar de waarheid was,

dat we het niet durfden. Het machtsvertoon

daarbuiten was te sterk en iedere


1 Juli 2022

Sidelingepark in Overschie

13:00 Opening Festival Brassband

Gastspreker

Kledingdracht

show

Surinaamse

band

16:30 afsluiting

Afrikaanse dans

met percussie

Dj 4AM

HOSTED BY BOEJAKKA

Gormah, Switi Ten en DI'Xpression

Gebied Overschie

en LCP


In memoriam Loek Malta

Zondag 19 juni jl. overleed Loek Malta op 76-jarige leeftijd.

Loek was een voor velen bekende en markante Overschieënaar.

Hij was al langer ernstig ziek en zoals op de rouwkaart

staat: ‘de wil was er nog wel, de kracht niet meer...’

Loek werkte vele jaren bij Broekhuizen Foto en Optiek op de

Burgemeester Baumannlaan. Hij was daar dé vraagbaak op het

gebied van fotografie. Later startte hij op De Lugt zijn eigen fotostudio.

Hij was als fotograaf actief in opdracht van particulieren

en bedrijven, en hij was nieuwsfotograaf.

De laatste jaren kon je Loek in Overschie tegenkomen op voor

hem vertrouwde plaatsen, altijd in voor een praatje en een grapje.

Of je zag zijn auto staan met daarop een landsticker van Malta!

We wensen de nabestaanden sterkte met het verlies van deze

markante man.

wil was er nog,

de kracht niet meer….

Dankbaar dat hij niet langer heeft hoeven lijden, maar

intens verdrietig om het verlies, geven wij u kennis van

het heengaan van onze lieve vader, schoonvader, broer,

zwager en oom

Louis Paulus Malta

~ Loek ~

12 maart 1946 19 juni 2022

Loek in 2010 tijdens een

vakantie op Malta

Foto: Familie Berkhout

Armand Pattin & Dóra Pattin-Szabolcsi

Martijn Malta

Jan & Marijke Malta

Gerry Malta

Mark Kottmann & Esther Malta

De uitvaart heeft inmiddels plaatsgevonden.

Overschies nieuws

33

Nieuwe aanwinst Museum Overschie

Op de foto bij dit stukje ziet u een schilderij van boerderij Bouwlust. Deze boerderij uit 1875 stond op de hoek van de

Overschiese Kleiweg met de Oude Kleiweg. De boerderij is in 2010 afgebroken. Met het schilderij, gemaakt door A.

Scholten uit Overschie, heeft het museum een nieuwe getuigenis van de geschiedenis van Overschie. Met dank aan de

gever, de heer Hofman.

Karnmolen

Er staat ook een zogeheten karnmolen

op de foto. Hier werd vroeger boter gemaakt.

Een paard liep de hele dag rondjes

onder het hoge puntdak om de melk

te karnen. Daarom werd dit soort molens

ook wel rosmolen genoemd.

De achthoekige karnmolen is waarschijnlijk

in 1875 gemaakt met oude

materialen. Dit soort molens zijn heel

zeldzaam. Gelukkig is hij nog te zien: in

2010 is de karnmolen steen voor steen

afgebroken en op het terrein van het

museum weer opgebouwd.

schuren en stallen zijn in het begin van

de 19e eeuw gebouwd. In 2010 is de

boerderij afgebroken om plaats te maken

voor nieuwbouw, maar voorlopig is

het een grasveld omzoomd met jonge

knotwilgen.

De nieuwe aanwinst en een foto van de herbouwde

karnmolen bij het museum

[foto’s] Museum Overschie

Van oud naar nieuw

De boerderij was uit 1875, maar de

meeste bijgebouwen waren ouder. De


Vacatures

in de Lugt

Bedrijfsleider

16-24 uur per week

Wij zoeken een enthousiaste bedrijfsleider die

de horeca van het theater gaat aansturen. Ben jij

sociaal, flexibel inzetbaar én geniet je graag van

een bruisend cultuuraanbod in Overschie? Dan

is deze baan voor jou!

Accountmanager

8 uur per week

Jij zorgt ervoor dat huurders zich bij ons als een

vis in ‘t water voelen en je maakt verbinding

met nieuwe relaties om onze fantastische

locatie zoveel mogelijk te benutten. Ben jij

ondernemend en heb je een hart voor cultuur?

We komen graag met jou in contact!

Crossmedia communicatie

stagiair

september-november

Na 4 jaar willen wij heel graag weten wat onze

bezoekers en relaties van ons vinden. In deze

stage doe je onderzoek naar onze identiteit en

imago en adviseer je over de nieuwe huisstijl en

communicatiestrategie.

Vrijwilligers

bij alle voorstellingen

Vanaf nu kun je bij de kaartverkoop kiezen voor

het vrijwilligerskaartje! Je helpt ons een handje

en als dank daarvoor kun je met z’n tweeën

gratis de voorstelling bezoeken. Ben er snel

bij, want er zijn maar 2 vrijwilligerskaartjes per

voorstelling!

uit: Hemd van je LIVE- foto: Linde Dorenbos

Alle vacatures en contactinformatie vind je op indelugt.nl

Theater in de Lugt | De Lugt 17 | info@indelugt.nl


Overschiese Straatnaam verklaard:

De Lugt

De Lugt/Kleinpolderkade vroeger en nu. - Foto’s: Collectie Museum Overschie – Ron Pluijm

In deze editie gaan we voor de Overschiese

straatnaam naar De Lugt, het

vroegere dorpscentrum. Voor iedereen

nu is het een gewone doorgaande

weg die de Overschiese Dorpsstraat

verbindt met de Parallelstraat. De Lugt

loopt tot de onderdoorgang van de

A13 en is tegenwoordig niet de meest

sprankelende straat van Overschie.

Maar dat was ooit anders!

De Lugt (of Lucht) was een oude ‘trekweg’:

een weg langs een rivier of kanaal waarop

paarden liepen die schepen voorttrokken

over de ‘trekvaart’. De naam Lugt betekent

doorgang of opening in een dijk.

En nu wordt het even verwarrend: De

Lugt was oorspronkelijk de naam van de

weg langs de Rotterdamse Schie die we

sinds 1953 kennen als de Kleinpolderkade.

De naam De Lugt verhuisde toen naar

een nieuwe straat die nog geen naam

had.

Pas in 1960 kreeg De Lugt zijn verbinding

met de Overschiese Dorpsstraat, dankzij

het slopen van een aantal panden aan de

Dorpsstraat. De hele buurt rond De Lugt

was vroeger het hart van het oude Overschie.

Overschiese straatnaam

35

Evenementenkalender juli - augustus

iedere zondag Brocante winkel Museum Overschie Museum Overschie - Ov. Kerksingel 1 14.00 - 17.00 uur vrij

iedere zondag t/m 21 augustus Expositie foto's Leendert van der Waal Museum Overschie - Ov. Kerksingel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50

iedere zondag t/m 18 september Zomerexpositie 'Keramiek en glas' van Dini Wondergem Museum Overschie - Ov. Kerksingel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50

iedere maandag Girls Only Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 16.00 uur vrij

iedere dinsdag Wandelingen Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 09.30 - 11.00 uur vrij

iedere dinsdag Inloop en activiteiten HWD - Taludweg vanaf 13.30 uur vrij

iedere woensdag Sport- en ontspanningsactiviteiten Huis van de Wijk - De Halte - Hoge Schiehof 39 14.30 - 16.00 uur vrij

iedere woensdag Klaverjassen HWD - Taludweg 13.30 uur vrij

iedere donderdag Wandelvoetbal HWD - Taludweg 19.00 - 20.00 uur vrij

iedere zaterdag Sjeudeboel HWD - Taludweg vrij

vrijdag 1 juli Keti Koti festival Sidelingepark 13.00 - 16.30 uur vrij

zaterdag 2 juli Wereldsprookjesfestival Sidelingepark 13.00 - 18.00 uur vrij

zaterdag 2 juli Zeskamp V.O.B. Terrein V.O.B. - Zuiderlaan 10 vanaf 12.30 uur vrij

zaterdag 2 juli Zomerfeest HWD - Taludweg 20.00 - 24.00 uur vrij

maandag 4 juli Meat en Greet Ameidestraat 12.00 - 14.00 uur vrij

dinsdag 5 juli Workshop tuinkadootjes HWD - Taludweg 14.00 - 15.00 uur vrij

donderdag 7 juli Schilderworkshop Tuinieren voor ouderen - Achterdijk 2 10.00 - 12.00 uur € 2,50

donderdag 7 juli Meat en Greet Oranjeplein 12.00 - 14.00 uur vrij

maandag 11 juli Workshops Natuurtuin Tamarinde - Prof. Bolklaan 27 13.30 - 15.30 uur € 2,50

dinsdag 12 juli Spaanse Middag HWD - Taludweg 14.00 - 16.00 uur vrij

woensdag 13 juli Atletiekclinics Speeltuin Levenslust - Sidelingepad 14.00 uur vrij

dinsdag 26 juli Griekse middag HWD - Taludweg 14.00 - 16.00 uur vrij


with the flavours from home

Woensdag en donderdag vanaf 16.00 uur

Vrijdag tot en met zondag met lunch

van 12.00 – 16.00 uur en diner van 18.00 – 20.30 uur

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!

Overschiese Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33

berkebrom@gmail.com | www.indenberkebrom.nl

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag 15.00 – 22.00 uur

Adres: Abtsweg 55, 3042 GA Rotterdam

Telefoon: 010-785 22 84

info@eetcafeboulevard.nl

www.eetcafeboulevard.nl

Vliegveldweg 59-61

3043 NT Rotterdam

010 - 462 55 66

AirportHotelRotterdam.nl

De lékkerste halve kip

van Rotterdam!

Nieuw uit onze keuken:

duurzame Gildehoen halve kip met

dipsausjes en keuze uit uw favoriete

marinade, appelmoes, salade en

(zoete) aardappel bereiding.

Geniet met mooi weer

op ons groene terras

aan het water!

Ontvang t/m 31 augustus

50% korting

op een dessert

Reserveer uw tafel op KipOpZaterdag.nl


Horrorfilms uit de Spaanse Polder

Portret van Monique van Kessel – Make Way Film production company

Anne Bos

Sinds een paar jaar woont filmmaker Monique van Kessel in Overschie. Haar wieg stond in een Brabants dorp en ze begon

haar werkzame leven als, jawel, hommelspecialist. Nu maakt Monique vanuit de Spaanse Polder horror-, SF- en fantasyfilms.

Ook voor opdrachtwerk (o.a. Cito, Film by the Sea en Genmab) draait ze haar hand niet om. De naam van haar bedrijf:

Make Way Film. Aan de kant dus, hier komt Rotterdams filmtalent!

Na allerlei omzwervingen door Nederland

en daarbuiten heeft Monique samen

met haar vriend in Overschie een mooi

stekje gevonden. Ze voelen zich hier als

twee vissen in het water.

‘Het bevalt ons hier heel goed’, vertelt

Monique. ‘We zijn echt onderdeel van het

buurtje en hebben goed contact met de

buren. Overschie is lekker dorps. We komen

allebei uit een dorp, dus we voelen

ons hier megathuis.’

Aanpakken

Na een tijdje praten met Monique, begrijp

je goed waarom ze zich niet alleen

in Overschie, maar ook in Rotterdam

thuis voelt. De Rotterdamse mentaliteit

van aanpakken en doorzetten past goed

bij haar. ‘Lastig staat niet in ons woordenboek,

we kijken altijd naar wat kan wel’,

verklaart Monique monter. Zo krijgt haar

team veel voor elkaar.

De Openbaring bijvoorbeeld, een horrorfilm

die zich afspeelt tijdens de pandemie:

een oudere vrijgezel trekt tijdens

de eerste lockdown in bij zijn moeder om

voor haar te zorgen. Hij raakt compleet

van het padje af, met bijzonder nare gevolgen.

In De Openbaring spelen niet de

minste acteurs: Victor Löw, Leny Breederveld

en Monique Hendrickx.

Bijzonder is dat Make Way Film niet alleen

op het Filmfonds leunt voor financiering,

maar ook andere bronnen aanboort, van

andere subsidies en crowdfunding tot

investeerders.

vooral zien wanneer hij uit is.)

‘Dit is echt een tof Rotterdams project’,

vertelt Monique. ‘Het is een Rotterdams

verhaal, met Rotterdamse acteurs. Ook

Wilfried de Jong werkt eraan mee.’

Bijzonder is dat Make Way Film met dit

project Rotterdamse goede doelen ondersteunt,

zoals NAS (daklozenopvang),

de dierenambulance, stichting Lach, Humanitas

en Big Brothers Big Sisters (maa

tjesproject). Monique: ‘We ondersteunen

deze doelen nu door ze publiciteit te geven.

Straks krijgen ze ook een deel van de

ticketopbrengst.’

Monique werkt voor deze film zo veel

mogelijk met Rotterdamse investeerders

(en er is nog ruimte!). Voor wat, hoort wat:

een bedrijf dat in Robin Hood investeert,

kan rekenen op publiciteit. Bijvoorbeeld

in de film – hoe bijzonder is dat?

Van hommels naar film

Voordat Monique zich op film stortte,

werkte ze als hommelspecialist en projectmanager.

‘Dankzij dat werk ken ik het

bedrijfsleven en weet ik hoe je projecten

opzet. Volgens mij helpt dat bij produceren’,

verklaart Monique.

‘Ik heb het filmwerk echt in de praktijk

geleerd. Iedereen in mijn team heeft een

andere achtergrond. Ik denk dat we de

dingen daardoor een beetje anders doen

dan anderen. Soms financieren we een

film bijvoorbeeld deels zelf. Dat maakt

onze motivatie om er uit te halen wat erin

zit, heel groot. Iedereen moet wel betaald

worden. Een beetje commercieel zijn,

vinden we niet vies.’

Een beetje commercieel zijn, hard werken

en, niet te vergeten, groot dromen: het

dna van Make Way Film in een notendop.

Te zien:

De Openbaring – online via o.a. Pathé

thuis, Ziggo On Demand en Picl.

Exhibit #8 – lancering dit najaar

Robin Hood – lancering 2023

Overschies Portret

37

Robin Hood

Nu werkt Monique aan een fantasy-komedie

over Robin Hood. In deze social

impact film blijkt Robin Hood zijn drang

om de armen te helpen niet in Sherwood,

maar in Rotterdam te hebben geleerd.

(Vraag niet hoe dat kan, maar ga de film


Als jezelf

Klokgelui

38

Een goede gereformeerde opvoeding

houdt onder meer in dat je met de

paplepel een fikse dosis ‘zorg goed

voor je naaste’ ingegoten krijgt. Dat

is zo vreemd nog niet, want in de Bijbel

staan teksten die oproepen om de

ander als belangrijker te zien dan jezelf

en om weduwen en wezen in hun

nood bij te staan. De bekendste Bijbelse

opdracht tot naastenliefde zet

de gereformeerde paplepel echter in

een interessant daglicht: heb je naaste

lief als jezelf. Dus niet: heb je naaste

lief, punt, maar: heb anderen lief

zoals je jezelf liefhebt! Naastenliefde

wordt verankerd in zelfliefde. Als het

gaat om liefhebben, begin dan bij jezelf

en trek dat door naar je naaste.

Dat is interessant!

Het is de vraag of de gereformeerde paplepel

altijd voldoende van dat ‘zorg goed

voor jezelf’ heeft meegenomen. Bij hulp

aan anderen en respect voor de medemens

kunnen we ons wel een beeld vormen.

Als er in het kader van een bepaalde

actie hulp wordt gevraagd, dan zijn

er meestal veel mensen bereid om die

te bieden. Maar hoe ‘jezelf liefhebben’

er precies uit moet zien, dat is een heel

ander verhaal. Hoe houd ik van mezelf?

Betekent het dat mijn behoeften, verlangens

en dromen maatgevend zijn voor

alles wat ik in mijn leven doe? Het lijkt

aantrekkelijk: leuke dingen voor jezelf

kopen en je eigen verlanglijstje afvinken,

omdat je zo blij met jezelf bent. Echter,

het gevaar ligt op de loer dat daarbij de

naaste helemaal uit beeld verdwijnt.

Zelfliefde wordt egoïsme.

Gelukkig komt de Bijbel te hulp om te

voorkomen dat je ego een afgod wordt. Er

staat: behandel anderen zoals je wilt dat

ze jou behandelen. De vraag ‘hoe houd ik

van mezelf?’ wordt vervangen door de

vraag ‘wat wil ik dat de ander voor mij

doet?’ Ga dus eerst bij jezelf te rade: wat

wil ik? En als je een duidelijk antwoord

hebt op die vraag, dan ga je dat vervolgens

voor de ander doen. Als het goed is, volgt

de ander hetzelfde patroon en ontstaat

er een wisselwerking tussen zelfliefde en

naastenliefde. Er is wederkerigheid en afhankelijkheid

tussen jou en je naaste. Als

het gaat om naastenliefde is het misschien

onwennig om eerst naar je eigen behoeften

en verlangens te kijken. De Bijbel

maakt er echter ruimte voor. Je bent het

waard om die ruimte te benutten.

Jan Smit

Bestuurlijk diaken

Nederlands Gereformeerde Kerk (Bethelkerk)

- Rotterdam-Overschie

www.bethelkerkoverschie.nl/

Informatie kerkelijke bijeenkomsten

De bijeenkomsten in de Overschiese kerken zijn weer vrij en zonder

beperkingen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook online te volgen via

kerkdienstgemist.nl.

Voor meer informatie:

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl

Kerk aan Huis: www.kerk-in-overschie.com

Kerkenkalender juli 2022

zondag 3 juli Kerkdienst - ds. J. Wienen PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 3 juli Woord- en communieviering - Diaken E. Doe Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij

zondag 3 juli Kerkdienst - broeder K. Beniers Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 3 juli Samenkomst Kerk aan Huis - jaarafsluiting met BBQ Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij

zondag 10 juli Kerkdienst - ds. J.H. van Wijk PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 10 juli Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 17 juli Kerkdienst - ds. A.W. Kuipers PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 17 juli Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 24 juli

Kerkdienst - ds. R. Radstake - Gezamenlijke dienst

met NGK

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij

zondag 24 juli Eucharistieviering - Mgr. Van den Hende Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij

zondag 24 juli Kerkdienst - ds. M. Blootens Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 24 juli Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij

zondag 31 juli

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof - Gezamenlijke dienst

met PKN

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij

zondag 31 juli Viering Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij

Vieringen r.k. kerk verhuizen naar andere locatie

Vanaf zondag 24 juli worden de vieringen gehouden in nieuwe locatie van de Albert Schweitzerschool aan de Baanweg 20.


Vrijwilligers aan het woord

Minstens 300 vrijwilligers doen in Overschie veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun

werk. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.

Chris van der Gaag - Wilskracht

Werkt

Chris woont sinds 6 jaar in Overschie,

en is sinds de eerste lockdown een lokale

held. Samen met Thea Visser van

Wilskracht Werkt kookte ze toen bij

Plein 13 voor mensen die dat zelf niet

konden. Dat doen ze nog steeds – inmiddels

voor zo’n honderd mensen.

‘Toen ik hier een jaar woonde, ben ik begonnen te helpen met

activiteiten en boodschappen doen. Eenmaal per twee weken

maakten we een lunch’, vertelt Chris. ‘Nu maken we op dinsdag

twee warme maaltijden en op vrijdag een warme lunch. Ik

woon boven Plein 13 en ik heb echt een band met de mensen.

En ik hou erg van koken, dat is echt mijn hobby.’

Waar woon je?

Ik woon in de Ameidestraat.

Wat is jouw favoriete plek in Overschie?

De Baumannlaan, gezellig met de winkels, een ijsje eten en zo.

Bert Mac Lean – In den Hoogenban

(Laurens) 75 jaar

Bert (75) werkt nog twee dagen per

week als galvaniseur. Daarnaast is hij

vrijwilliger bij Den Hoogenban en doet

hij klussen voor Museum Overschie.

‘Als galvaniseur kan ik sieraden en zo

vergulden, vernikkelen of verzilveren’,

zegt Bert. ‘En als het museum nieuwe

spullen binnenkrijgt die schoongemaakt moeten worden, doe

ik dat graag.’

Met bewoners van Den Hoogenban maakt Bert graag een wandeling,

of hij doet een spelletje. Dammen bijvoorbeeld. ‘Met

sommigen heb je leuke gesprekken, een ander kan niet meer zo

goed communiceren’, vertelt Bert, ‘maar dat is ook goed. Het is

heel leuk werk en je doet er een ander een plezier mee. Ze kunnen

hier trouwens zeker nog mensen gebruiken!’

Waar woon je?

Ik woon aan de Delfshavenseweg, langs de Schie.

Wat is jouw favoriete plek in Overschie?

Bij mij voor de deur en in het museum.

Overschiese vrijwilligers

39

Wat vind je het meest bijzonder aan Overschie?

Het dorpse karakter!

Wat zou je willen veranderen in Overschie?

Er mogen wel wat meer terrassen komen, vind ik.

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?

Ik vind het belangrijk om iets voor de mensen te doen.

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?

Ik woonde boven Plein 13 en wilde graag iets doen. Toen ben ik

hier binnengelopen.

Wat vind je het leukste van je vrijwilligerswerk?

Koken is sowieso leuk en het is fijn om contact te hebben met

mensen.

Wat vind je het meest bijzonder aan Overschie?

Het dorpse karakter, dat is echt leuk.

Wat zou je willen veranderen in Overschie?

Niets, ik vind het hier wel goed zo.

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?

Ik doe het omdat ik het leuk vind om te doen.

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?

Mijn vrouw zat in Den Hoogenban. Nadat ze is overleden ben ik

er vrijwilligerswerk gaan doen.

Wat vind je het leukste van je vrijwilligerswerk?

Dat je een beetje contact hebt met mensen, dat doet me plezier.

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op

voor deze rubriek via redactie@natuurlijkinoverschie.nl.


Jouw nieuwe PLUS.

Wat een lekkere winkel.

• Heerlijke verse maaltijden, gegrilde kip

en vers belegde broodjes uit eigen keuken.

• Slijterij met ruim assortiment.

• Scan & Go, makkelijk en snel afrekenen.

Onze populairste

producten blijvend

laag geprijsd.

Lekker handig,

zo’n slijterij.

Onze verse kruiden

en smaakmakers.

Gegrilde groenten

door ons bereid.

Richard de Zoete

Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam // T: 010 2623446

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!