12.07.2022 Views

Wijkvereniging Drielanden Hoorschelp 2 - 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Wijkblad

De Hoorschelp

JAARGANG 17 NUMMER 2 JULI 2022

BRUINE DRAP IN

TRIASGRACHT

PLANTENBAKKEN WEER

NETJES GEMAAKT

16

INDISCHE MAALTIJD

GOED BEZOCHT

17

28


#ACHTERDESCHERMEN

Kom

werken

bij

Jumbo

Scan mij

Solliciteer snel via:

jobs.jumbo.com/bijbaan


INHOUD

INHOUD EN COLOFON

03

SPEELTUINTJES IN DRIELANDEN

13

HARDERWIJKS MANNENKOOR

26

VOORWOORD VOORZITTER

04

DRIJFLAAG TRIAS GRACHT

16

INDISCHE RIJSTMAALTIJD

28

REDACTIONEEL

05

BLOEMBAKKEN TRIASPLEIN

17

KLEEDJESMARKT EN TRIASRUN

30

VETERANEN CAFE

ACTIVITEITENKALENDER

06

08

WIJKVERENIGING BEHARTIGT

UW BELANGEN BIJ DE GEMEENTE

10

BRIDGECLUB "DE BOGEN"

DE LICHTJESLOOP

FITNESS EN FIETSTOCHTJE,

BERICHTEN VAN ONZE LEZERS

19

22

25

OFFICIELE OPENING

TINY HOUSES

TEGELWIPPEN IN HARDERWIJK

36

38

COLOFON

Jaargang 17, nr. 2 (juli 2022)

Oplage

3600 exemplaren

Redactie

info@wv3l.nl

Adverteren

info@wv3l.nl

Frequentie

3 keer per jaar

Vormgeving en druk

MEO Alkmaar

Secretariaat

Vacant

Mail: Voorzitter@wv3l.nl

Tel: 06 47942291

Contributie

€ 13,50 per jaar per huishouden

Rekeningnummer

NL87 INGB 0655 7923 68

E-mail

info@wv3l.nl

Website

www.wv3l.nl

Instagram

wijkverenigingdrielanden

Facebook

wijk3landen

Kamer van Koophandel

40095027

03


VOORWOORD

VAN DE VOORZITTER

Dick van Marle

Beste wijkbewoners van de wijk

Drielanden.

Voor u ligt de 2 de

editie van de

Hoorschelp 2022, de zomer editie.

De wijkvereniging heeft haar

activiteiten weer op kunnen

pakken. De klaverjas- en de

bridgeclub hebben weer vol

bezette middagen gehad en zijn nu

even met zomerreces. Op de ALV

zijn de bestuursleden herkozen en

hebben we diverse punten van de

leden mee gekregen om aandacht

aan te geven. Op 19 april hadden

we een vol bezette aula van MFC

De Bogen met 60 personen die

van de Indische maaltijd hebben

genoten en elkaar weer gesproken

hebben. Ook de wethouder en de

wijkmanager kwamen dit keer van

de maaltijd genieten en spraken

met de andere aanwezigen. Denkt

u aan kleedjesmarkt en de Triasrun

op 3 september!. We krijgen er

veel vragen over, kennelijk leest

niet iedereen de Hoorschelp maar

wil men wel graag weten wanneer

er een kleedjesmarkt is.

U heeft het vast ook gezien, de wijk

ziet er weer prachtig uit met alle mooie

groenstroken en vele mooie bomen

en planten. Nu er ook af en toe wat

regen valt, gaat het groen vooral hard

groeien. We krijgen diverse mooie

foto’s opgestuurd. Helaas zien de

plantenbakken op het triasplein er

niet zo mooi meer uit. We hebben Mik

weer gevraagd de planten regelmatig

water te geven en vanuit de ALV kwam

de opmerking om de plantenbakken

door de Zorgkwekerij Bloemenhof

van ‘s Heerenloo te laten verzorgen.

Inmiddels heeft ’s Heerenloo de

opdracht ontvangen. Misschien kunt

u ook een beetje op de bakken letten

en er af en toe de rommel uit halen.

Velen zien de plantenbakken helaas

als asbak.

Met de nieuwe wijkagent Mark Kuiper

hebben we kennis gemaakt. Mark

gaf aan dat het redelijk rustig is in de

wijk en dat er niet veel bijzonders in

de wijk gebeurde. Natuurlijk wordt er

aandacht gegeven aan jeugd en drugs

en het vandalisme wat in maart in het

Cresentpark is waargenomen. Mark

merkte op dat er niet veel meldingen

zijn. Ervaart u overlast, bel dan met

de politie, zodat het geregistreerd

wordt, ook al hebt u het gevoel dat er

niets mee gebeurt, het komt wel in de

overzichten, die weer bepalen wat voor

politie inzet er nodig is in de wijk.

De gemeente betrekt de wijkvereniging

bij diverse zaken, zo ook bij zaken

rond de weekmarkt. Zo werd de

wijkvereniging gevraagd onderdeel uit

te maken van het selectieteam “Nieuwe

marktkramen weekmarkt Drielanden”.

De marktverkopers stelden zich voor

en presenteerde hun kraam. Uit de

beoordeling zijn twee nieuwe kramen

gekozen die op de markt komen te

staan. De wijkvereniging zit ook om

de twee maanden met de gemeente,

handhaving ZorgDat en de politie

om de tafel. Hier worden punten

behandeld die spelen in de wijk. Vele

punten die wij naar voren brengen

komen uit berichten die u ons stuurde

via ons informatie email adres. In deze

Hoorschelp vindt u daar een stukje

over. Ook ontvingen we vragen over de

"drap" in het water van de Triasgracht.

De gemeente heeft hier een mooi

artikel over geschreven dat u kunt

lezen in dit blad.

Wij hopen velen van u op onze

activiteiten of spontaan in de wijk te

ontmoeten.

Veel leesplezier!

Dick van Marle

04


REDACTIONEEL

OVERZICHT BESTUUR

Voorzitter

Dick van Marle

Secretaris

Vacant

Penningmeester Anton van Houtum

Leden Administratie Anton van Houtum

Algemeen bestuurslid Ronald van der Wal

Coördinator Activiteiten Vacant

BESTUURSONDERSTEUNING

Redactie & PR

Wim Ham

Lex Schuijl

Frederike Snel-van Daalen

Web beheer

Ben van Kooij

Sociale media

Samantha van Lien

Vrijwilligers

Samantha van Lien

Erwin Bruijn

Riet Beliën

Sluitingsdatum aanleveren kopij bij de redactie:

10 oktober 2022

Onmisbaar zijn ook al onze vrijwilligers / bezorgers

van de Hoorschelp.

VAN DE REDACTIE

Beste lezer,

In de Hoorschelp van april 2022 hebben een verzoek

gedaan om uw tevredenheid of aandachtpunten voor de

vele speeltuintjes aan ons te melden. Wij hebben daar een

paar reacties op ontvangen. Samen met de gemeente

hebben we een goede indruk kunnen krijgen over de status

en onderhoud van de speeltuintjes. Inzenders bedankt

voor uw informatie. In dit nummer vindt u het artikel over

de speeltuintjes.

Natuurlijk doen we steeds weer oproepen aan onze lezers

om ons te informeren over zaken die spelen in uw wijk.

Van enkele respondenten kregen we stukjes of informatie

aangeleverd die u kunt vinden in dit nummer zoals Marieke

Mulder over haar fitness activiteiten, John Huijgen over

zijn Riksja-ritjes voor personen die zelf niet meer kunnen

fietsen en een stukje over het Harderwijkse mannenkoor.

Van onze wel heel erg trouwe schrijfsters vindt u een stukje

over de bridgeclub en de Veteranen. Natuurlijk hebben het

bestuur en de redactie diverse stukjes geschreven rond de

zaken die spelen in uw wijk, een indruk van de afgelopen

activiteiten en de nog komende activiteiten, zoals de

Triasrun en het Triasfeest.

Onze leden willen ook graag weer een uitje, en zeker niet

om de hoek. Bij het bestuur zijn zelfs mooie folders in

de bus bezorgd met vele mogelijkheden. Miep van Schie

heeft ons meerdere malen geschreven dat zij graag meer

activiteiten zou willen zien. Zij denkt aan exposities van

dingen die mensen in de wijk doen, of misschien een

studiekring zodat meer mensen in de wijk met elkaar in

contact kunnen komen.

Om dit alles goed te kunnen organiseren zijn we afhankelijk

van meer vrijwilligers.

Denk u er aan om de wijkvereniging te ondersteunen en u

heeft de tijd er voor… meldt u bij ons aan.

In ons volgende nummer zullen we aandacht schenken

aan laadpalen in de wijk.

De redactie.

05


VETERANEN

CAFÉ

Hoe de Veteranen "Alleman" in

Drielanden veroveren..

Soms kom je op een onverwachte

manier in aanraking met bijzondere

gebeurtenissen.

Ik maakte deel uit van een

radiowerkgroep in Nunspeet

“Senioren bij de tijd”. Wat moet zo’n

werkgroep nu met veteranen. Dat

is niet zo moeilijk te verklaren als je

de mensen – Sandra van Huffelen

en Otto Buttner - kent, die zich

bezighouden met de organisatie van

het regionale Veteranencafé “Alleman”

in Harderwijk. Drielanden. Die doen

er alles aan om bekendheid te geven

aan de organisatie van dit evenement.

Dus vroeg Otto of wij via de radio

daar aandacht aan wilden besteden.

En dan ga jij je verdiepen in de opzet

en het doel van dit gebeuren. Zo

vertelden de organisatoren dat zij

veteranen de gelegenheid willen

geven hun verhalen te vertellen;

verbindingen te maken met anderen,

die hetzelfde beleefd hebben; of

misschien nog gaan beleven (mensen

in actieve dienst zijn welkom). Hoe zij

deze (oud-)militairen willen benaderen,

de frequentie en de onderwerpen voor

die middagen. En zo kom ik bij wat ik

feitelijk wil vertellen: Ik was uitgenodigd

vanwege dit voortraject om een keer

zo’n bijeenkomst bij te wonen. En dat

vond ik zo bijzonder dat ik er nu over

schrijf.

Voor deze gelegenheid was het

Noord Veluwse Marinierskoor “Qua

Patet Orbis” uitgenodigd. Op zich

was zo’n groep mannen, die bekende

meezingliedjes ten gehore brengen,

al een gangmaker. Maar dat was

het niet alleen. Ik had mij op een

strategisch plekje in de hoek van de

zaal geïnstalleerd en kon zo alles

goed bekijken. Ik schat in dat er rond

de 50 mensen aanwezig waren. En

niet alleen maar mannen die bij elkaar

“kropen”, sommigen in herkenbare

legerkleding, maar ook groepjes

vrouwen die gezellig bij elkaar zaten en

de indruk wekten dat ook zij vertrouwd

waren met elkaar. Dit viel mij op omdat

Sandra mij verteld had dat er steeds

meer vrouwen meekomen, die door

deze bijeenkomsten (nu pas) de wereld

van hun mannen leren kennen.

Het leek of iedereen elkaar kende,

wat waarschijnlijk niet zo was,

maar de sfeer was dusdanig dat

iedereen ongedwongen met elkaar

in gesprek ging. Het optreden van

de organisatoren zal daar zeker toe

hebben bijdragen. Zij bewogen zich

continu tussen de deelnemers door,

maakten praatjes met iedereen (ook

leek het weer of zij iedereen kenden)

en bevorderden zo dat iedereen zich

welkom voelde.

Ik gaf al aan dat de sfeer extra

ondersteund werd door het optreden

van “Qua Patet Orbis”. Het koor bestaat

uit ruim 30 leden, oud-mariniers. Het is

een gemêleerd gezelschap, variërend

van net afgezwaaide veertigers met

een reeks tattoos op de armen tot

al jaren gepensioneerde veteranen

van tegen de negentig jaar met een

wandelstok. Hun enthousiasme, en het

soms reageren op verzoeknummers,

bracht bijna iedereen in beweging:

heen en weer swingend met de

armen bij elkaar ingestoken, klappend,

meezingend, zodat een toevallige

voorbijganger zich misschien heeft

afgevraagd “wat is hier aan de hand?”.

Ik was blij met deze uitnodiging; ik heb

genoten. En ik wens de organisatoren

én de veteranen veel succes met

hun volgende (eens per maand)

bijeenkomsten.

Anthonia.

Veteranen zoeken elkaar op bij Cafe Alleman (foto Otto Büttner)

Website:

www.veteranencafealleman.nl

06


24/7 uw medicijnen ophalen!

Handig: uw medicijnen ophalen wanneer het u uitkomt, zonder wachttijden.

Dat kan via onze 24-uurs afhaalautomaat.

Zodra uw medicijnen klaarliggen, ontvangt u een SMS of e-mail met uw afhaalcode.

Met de code heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot uw medicijnen.

Daarnaast is er ook zelfzorgmedicatie te verkrijgen via onze 24-uurs afhaalautomaat,

zonder wachttijden en geheel anoniem.

Bent u enthousiast

geworden? U kunt

zich aanmelden in

de apotheek of via

onze website!

Gedreven door gezondheid

Service Apotheek Drielanden T 0341 - 45 62 93

Bazuindreef 31

E info@apotheekdrielanden.nl

3845 DA Harderwijk www.apotheekdrielanden.nl


In samenwerking met

TWEE NIEUWE

BEWEEGROUTES

Westeinde

Stationslaan

Verkeersweg

Vondellaan

De gemeente Harderwijk gaat

voor gezonde inwoners. Er zijn weer twee

nieuwe beweegroutes in Harderwijk

aangelegd! Een beweegroute door de wijk

Stadsdennen en Frankrijk (route geel) en een

beweegroute door de wijk Slingerbos en Stadsweiden

(route groen). De beweegroutes zijn voor iedereen

die graag buiten wil bewegen, jong en oud. Inwoners

en bezoekers kunnen de uitgestippelde routes al

(hard)lopend of skeelerend afleggen door de

markeringen op de grond te volgen.

Krommekamp

STADWEIDEN

5,5 KM

Zeepad

STADSDENNEN

6,2 KM

Kijk voor meer informatie en

de routes op gaharderwijk.nl!

Westeinde

Stadswei

Rietmeen

Beneluxpad

SLINGERBOS

5,9 KM

Zeepad

Muziekpad

Rappad

Hoge Geestpad

Horsterhout

Zwarte pad

Spitsbergerpad

DRIELANDEN

4,8 KM

STADSDENNEN

SLINGERBOS

DRIELANDEN

STADSWEIDEN

ACTIVITEITENKALENDER 2022

Datum Activiteit Locatie plus evt. kosten Tijden

DAGJE UIT

Sporthal MFC De Bogen

Niet leden € 3,00

Leden € 1,50

3 september Kleedjesmarkt en Triasrun Centrumgebied Drielanden

Triaszaal/Kleedruimte

11:00 – 16:00

10.00-16.00

BINGO

Wijkontmoetingscentrum

Leden € 2,50

Niet leden € 5,00

19.30 – 21.30

Zaal open 19.00

17 oktober Indische Rijstmaaltijd Aula MFC De Bogen 18.00 – 20.30

zaal open 17.45 uur

29 oktober (Herfstvakantie) INDOOR SPEELSPEKTAKEL Sporthal MFC De Bogen

Leden € 1,50

Niet leden € 3,00

11:00 – 16:00

20 december OUDJAARSRECEPTIE Grandcafé Alleman 19.00 – 21.00

Zaal open 18.00

08


WIJKVERENIGING

BEHARTIGT UW BELANGEN

BIJ DE GEMEENTE

Het bestuur van de wijkvereniging

Drielanden heeft elke 2 maanden

overleg in het huis van de stad

(gemeente huis) met de wijkmanager,

Zorgdat, de wijkmanager, politie

en handhaving, gefaciliteerd door

Monique Apel secretaresse wijk- en

buurtbeheer. In dit overleg worden

punten besproken die spelen in de wijk

en zaken die bij de gemeente spelen,

die met de wijk of de wijkvereniging

te maken hebben. Veel punten op de

agenda die door de wijkvereniging

worden ingebracht worden door U als

bewoner aangedragen via de vele mails

die wij ontvangen op info@wv3l.nl. Wij

bedanken de inzenders uit de wijk dan

ook voor hun aangedragen punten.

De wijkvereniging verzamelt de punten

en gaat ze eerst zelf onderzoeken, als

het nodig of nuttig is, wordt het in het

overleg besproken. Het komt zelfs

zover dat leden van het bestuur met de

wijkmanager een rondje door de wijk

fietsen om extra aandacht te vragen

voor bepaalde situaties. Hieronder

enkele punten uit de vergaderingen

met de gemeente.

Satelliet grondstation

Tegenover de Karwei is men momenteel

bezig met de voorbereidingen voor de

bouw van een Schotel antennen voor

super snel internet via de satellieten

voor op het land en ook in vliegtuigen.

De schotelantenne van bijna vijf meter

hoog komt te staan naast de hondenren

in de hoek van de Groene Zoomweg en

het Waterplaspad. De gemeente zal

ons informeren over de situatie.

Moestuintjes

Enkele personen uit de wijk hebben

geïnformeerd naar de mogelijkheid om

een moestuin te realiseren. Het blijkt

dat in overleg met de gemeente dit op

diverse plekken mogelijk is en er zelfs

subsidie voor gegeven kan worden.

Lage hekjes plaatsen op randen

grasvelden

Op diverse plekken rijden auto’s en

busjes over het groen om via de

fietspaden ergens te komen of om

stukken af te snijden, bewoners hebben

aangegeven dat het plaatsen van enkele

hekjes,(die er voorheen ook stonden) dit

zal voorkomen. De gemeente gaat hier

en daar weer hekjes plaatsen.

Parkeergedrag in de wijk

Bewoners vinden het parkeergedrag

hier en daar wel erg vreemd. Als je

nooit een bekeuring krijgt, is er ook

geen reden om normaal te parkeren.

Hier zijn politie en handhaving een

beetje voorzichtig want vaak worden

er geen regels overtreden (er zijn maar

beperkte regels), dus officieel kan

men niet veel doen. Parkeer klachten

kunnen het best gemeld worden op

het nummer van de politie 0900 8844,

dan wordt het vastgelegd.

Overleg op gemeentehuis (foto Monique Apel)

10


Bij meerdere klachten kan men

dan gaan optreden. Natuurlijk zijn

er mensen die parkeren op de

groenstroken tussen parkeerplaatsen

dat is niet de bedoeling. De gemeente

gaat kijken wat er aan te doen is, een

boomstam kan soms al aangeven

dat parkeren hier niet de bedoeling

is. Ooit zei iemand in de politiek eens

“diverse mensen hebben geen zin om

100 meter te lopen om hun auto te

parkeren, liever voor de deur” hij had er

een mooi woord voor, dat ben ik helaas

vergeten. Op musicaldreef 63/65 staat

een lantaarnpaal, die normaal parkeren

bemoeilijkt, hier zal de gemeente naar

gaan kijken.

Onderzoek auto inbraken

Momenteel zijn er gelukkig weinig

meldingen van auto inbraken in onze

wijk. Bij de gemeente is nu een stagiaire

aan het werk om de auto inbraken

vanaf 2017 in kaart te brengen. Heeft u

nog een melding uit de tijd 2017-2020,

daar zal de stagiaire blij mee zijn.

de verpakking netjes op te ruimen, nee

het moet uit het raam of op straat. We

krijgen regelmatig foto’s van mensen

die de rommel opruimen en die in

45 minuten een hele vuilniszak vol

rommel uit de wijk ophalen (zie foto

van Karin Brink). Zou fijn zijn als de

mensen even nadenken voor ze het

willen weggooien en het toch netjes

opruimen. Af en toe zal de gemeente

er extra aandacht aan geven met een

campagne of een tekstkar langs de

weg. Volgens de gemeente is er in de

wijk Drielanden minder rommel dan

gemiddeld in de gemeente.

Overlast in de wijk

Natuurlijk wordt er gesproken over

de overlast in de wijk. Soms is

het jeugd, die zoekt naar een plek

waar zij kunnen samen komen.

Vaak zijn het ook andere oorzaken

(zie het stukje last of overlast in

Hoorschelp 2021-03).

Momenteel wordt er zeer weinig

overlast gemeld bij de politie. Dit kan

zijn omdat er geen meldingen zijn of

omdat men het niet meer nuttig vindt

te bellen. Echter statistisch gezien (en

zo kijkt politie en handhaving) is er dan

geen probleem in de wijk. Dus als er

overlast ervaren wordt is het praktisch

dit te melden bij de politie 0900-8844.

Helaas zijn er wel veel beschadigingen

waargenomen in het Crescent park,

jammer dat een mooi park aan

vandalisme onderhevig is.

Vanuit de gemeente

Camping Effe Weg wordt weer

georganiseerd op 22 tot 24 juli a.s.

Maarten Reckman (nieuwe wethouder)

wordt de wethouder die zich zal

inzetten voor het werk in de wijken.

De weekmarkt zal worden uitgebreid

met 2 extra standhouders, gekeken

wordt naar een kraam “Brood en

gebak” en een kraam “Noten”.

Wadi’s, een honden uitlaatplek of

een kinderspeelplaats

De wadi’s zijn praktisch voor de water

opvang, echter vele laten hun hond

daar uit en ruimen de poep niet op.

Als het een keer flink regent, staan

ze vol water en is het een leuke plek

om te spelen (zie ook de foto in de

Hoorschelp 2021). De vraag van een

bewoner “Kunnen er borden geplaatst

worden “geen honden uitlaat plek”!

Het beleid in de gemeente is dat

hondenbezitters de poep van hun

honden zelf moeten opruimen ten zei

anders vermeld. Advies gemeente: ga

niet zwemmen in de Wadi's als ze vol

water staan.

Rommel in de wijk

Als wijkvereniging besteden we ook

aandacht aan rommel in de wijk en

langs de rondwegen. Een energie

drankje en een maaltijdje geeft

kennelijk niet voldoende energie om

Verzameling na 45 min wandelen (foto karin van den Brink)

11


Zorgen en

ontzorgen,

groot en klein,

iedereen is welkom!

Dierenartsen AnimalCare biedt deskundige zorg voor

uw dieren. Op onze praktijk hebben wij uitgebreide

diagnostische mogelijkheden zoals röntgenonderzoek,

echografie en bloedanalyse. Op basis van gedegen

onderzoek geven wij een reëel behandelingsadvies.

Of het nu gaat om een operatie of medicatie,

bij ons krijgt uw dier de beste zorg.

Dierenartsen AnimalCare besteedt veel aandacht

aan preventieve zorg. Om elk dier gezond te houden

maar ook om hun eigenaar te ontzorgen.

Met informatieavonden, een huisdierenzorgplan,

een voedingszorgplan en kitten- en puppyconsulten.

Goede Reede 3

3845 MD Harderwijk

0341-351235

www.animalcare.nl

12

Dierenartsen AnimalCare is goed bereikbaar

en heeft ruime parkeergelegenheid.


SPEELTUINTJES IN

DRIELANDEN.

Door Ronald van der Wal

Vroeger was er alleen een speeltuin

in een centraal park in de wijk zo

meldde Netty Eerdmans, zij droomde

er vroeger van de speeltuinen dichter

bij de bewoners zouden zijn. En nu zijn

de speeltuintjes overal in onze wijk. De

wijk Drielanden beschikt over minstens

40 speeltuintjes!

Aan de Strausdreef, de Chopindreef,

Belcantodreef, Braambergerhout,

Vosbergerhout, Fagotdreef, Tubadreef,

Paardenbloemdreef, Bloemendreef,

Kamperfoeliedreef, enz, enz.

Een hele lijst en dit is nog niet eens een

kwart.

Speeltuintjes in Drielanden

De gemeente zorgt goed voor de jeugd

want er zijn heel veel speeltuintjes en

meestal in een hele goede staat.

Op de afdeling “realisatie en beheer”

van de gemeente Harderwijk werkt

Jacqueline Wels als beheerder

sport- en speeltoestellen. Bij de

ontwikkeling van nieuwe wijkdelen

houdt een stedenbouwkundige er

al rekening mee. Daarbij wordt erg

gekeken naar leeftijden. Zo hanteert

men ongeveer de norm dat er binnen

100 meter een speelplek moet zijn

voor 2-6 jarigen, 6-10 jaar binnen 200

meter, 10-14 binnen 400 meter en 14

jaar en ouder binnen 800 meter.De

gemeente heeft dat vastgelegd in een

beheerplan. Dus met zorg worden

toestellen geselecteerd en geplaatst,

dat moet ook wel want afhankelijk van

het materiaal, moeten ze 12-20 jaar

meegaan. Als ondergrond wordt dan

gekozen voor natuurlijke (duurzame)

materialen. Meestal is dit boomschors

of dekowood-houtsnippers. Heel af

en toe zand en een gietvloer onder

de glijbaan zoals in het Crescentpark

bijvoorbeeld. Dit omdat op deze plek

schors niet handig is.

De gemeente voert eenmaal per

maand / 6 weken een visuele inspectie

uit. Eens per jaar doet men een

operationele inspectie. En eens per

jaar een veiligheidsinspectie door een

extern bedrijf. (bv. Speelplan)

Eens in de vier jaar zijn er

collegebesprekingen en dan worden

13


de centjes weer verdeeld en dat staat

dan in het integrale beheerplan.

Soms is er sprake van vernielzucht,

baldadigheid of vandalisme. De

gemeente heeft erg veel onkosten aan

het Cresentpark. Met oud- en nieuw

werd door illegaal vuurwerk de glijbaan

vernield en recent de traptreden naar

de glijbaan doorgezaagd. (5000 Euro

die de gemeente ook anders kan

besteden!)

We zijn er dus allemaal bij gebaat als

we de gemeente helpen met het goed

houden van onze speelplaatsen. Het

kan geen kwaad om de kinderen te

leren dat ze niet andermans spullen

kapot moeten maken. Daar hebben

ze zelf, of de buurtkinderen, veel last

van. Het is echt zonde van al het geld

dat hieraan uitgegeven moet worden.

Laten we onze eigen buurt in de gaten

houden en personen aanspreken

die meer doen dan alleen spelen op

speelplaatsen.

Mocht er een defect zijn dan zo

spoedig mogelijk dit melden. Dit kan

bij: 0341 – 411 911 en dan vragen

naar “SnelHerstel” of naar “realisatie

en beheer”.

14


Verrassend compleet!

volg ons op:

winkelcentrum_drielanden

@winkelcentrumdrielanden


BRUINGROENE DRIJFLAAG

MET BLAUWE GLOED IN

DE TRIAS GRACHT.

Op de ALV van maart 2022 en op

ons mail adres info@wv3l.nl kwam

ter sprake dat er op veel plaatsten

in de vijvers en sloten een bruine

drap aan de oppervlakte drijft. Als

wijkvereniging hebben wij deze vraag

bij de gemeente neergelegd en het

volgende antwoord ontvangen van

Frans de Bles Waterkwaliteitspecialist,

Waterschap Vallei en Veluwe.

Wat is er aan de hand met het water

van de Traisgracht? Het ziet er op

een aantal plaatsen op het oog erg

vies en onaantrekkelijk uit door de

aanwezigheid van een bruin/groene

drijflaag en in de open stukjes er

tussen is een blauwe gloed zichtbaar,

net een olievlek.

Die bruin/groene drijvende

proppen bestaan uit draadalgen

(flab) welke door het zonnige weer

en oplopende watertemperatuur

zijn gaan groeien. Het zonlicht

komt tot op de bodem waar deze

draadalgen hebben overwinterd

en waar ze zijn gaan groeien. Ze

komen omhoog van de bodem

doordat ze zuurstof produceren;

zuurstofbelletjes en dan gaan

drijven. Daarbij nemen de

draadalgvlokken ook wat bodem

materiaal mee waardoor ze naast

groen ook bruin kleuren.

De blauwe laagjes die tussen

de draadalg zichtbaar is bestaat

uit een filmpje veroorzaakt door

ijzerbacteriën. Dit soort blauwe

filmpjes op het wateroppervlak zie

je vaak op plaatsen met stilstaand

water dat mede gevoed wordt

door ijzerhoudend kwelwater.

Beiden zijn normale natuurlijke

verschijnselen en compleet

ongevaarlijk. De groen/bruine

drijflaag komt in het voorjaar en

vroege zomer op veel plaatsen

voor. Het ziet er helaas niet

erg fraai uit maar zal in de

loop van het jaar gewoon weer

verdwijnen. De ijzerbacteriën

komen vaak het jaar rond voor

maar zeker in het voorjaar en

zomer als deze bacteriën bij

hogere watertemperaturen goed

kunnen groeien. Je ziet dan het

verschijnsel van een blauw filmpje

op het water hetgeen op een

olievlek lijkt maar het zeker niet is!

Bruin drijflaag op de Triasgracht

Detailfoto bruine drijflaag

Is er iets aan te doen?

Het is een natuurlijk verschijnsel

en het actief wegscheppen van de

groen/bruine proppen kan. Maar

de draadalgen zullen waarschijnlijk

weer aangroeien. Vaak zijn een paar

goede buien voldoende om beide

verschijnselen (tijdelijk) te laten

verdwijnen. Meer weten?

https://www.natuurfotografie.nl/

soortbeschrijving/ijzerbacterien/

Niet alle natuurlijke verschijnselen zijn

aantrekkelijk helaas! Maar bedenk dat

de (ijzerrijke) kwel een zegen is voor

de vijvers qua wateraanvoer om deze

op pijl te houden!

Frans de Bles

16


BLOEMBAKKEN OP

HET TRIASPLEIN

Door Ronald van der Wal

Sinds vele jaren heeft de

wijkvereniging het Triasplein

voorzien van plantenbakken. In

maart 2021 zijn de plantenbakken

opnieuw ingericht door SIGHT

Landscaping b.v. Het blijkt echter

dat de planten af en toe gebruikt

worden om elkaar te bekogelen, de

buurt zorgt dan wel weer voor een

herstel…en vooral bij de ingang van

de passage bij parkeerplaats P1

worden de plantenbakken gebruikt

als asbak en prullen bak en waren

er door een andere partij plantjes

ingezet die vrij snel verdroogd

waren. Een herstel van de bakken

was dus nodig. Vanuit de ALV van

de wijkvereniging Drielanden was

voorgesteld om dat deze keer door

‘s-Heerenloo te laten verzorgen.

Na wat overleg is de opdracht aan

‘s-Heerenloo gegeven om de bakken

op te knappen en waar nodig van

nieuwe planten te voorzien. De

uitvoering lag bij de Bloemenhof,

een afdeling van ’s-Heerenloo.

Op maandag 13 juni hebben 6

medewerkers onder leiding van

begeleiders Ralf en Rolf, IJzerhard,

Prachtkaars, Zonnehoed, Lavendel,

lage Vlinderstruik, Steentijm en

Meisjesogen in de bakken gedaan.

Voor het geven van water doet de

wijkvereniging een beroep op de Mik.

Maar dat is natuurlijk ook niet gratis.

Dus als er bewoners zijn aan het

Triasplein die af en toe een emmertje

water kunnen geven dan graag. Dan

heeft een ieder er lang plezier van.

Wilt u als bewoner van de wijk er ook

op letten dat de bakken niet gebruikt

worden als asbak, prullenbak of

standaard om een fiets te parkeren?

Het tuincentrum \bloemenhof in

Ermelo is een dagbestedingsplek

en een leerbedrijf voor mensen met

een verstandelijke en/of lichamelijke

beperking. Mocht u voor een project

of uw eigen tuin contact willen dan

kan dat. Ze zijn te benaderen via

mail:

bloemenhof@sheerenloo.nl .

De website is

www.zorgkwekerijbloemenhof.nl

en op Facebook: Zorgkwekerij

Bloemenhof Ermelo.

Plantenbak voor de

passage

Medewerkers van Bloemenhof ’s-Heerenloo

knappen de bakken weer op

Plantenbak voor de passage

17


Zorgdat is bij jou in de buurt!

Wijkontmoetingscentrum De Aanleg

Albert Verweijplein 30, Harderwijk

Wijkontmoetingscentrum Stadsweiden

Drift 2, Harderwijk

Wijkontmoetingscentrum Drielanden

Triasplein 9, Harderwijk

Het Onderonsje

Zuiderzeestraatweg 149

p/a Het Koetshuis, Hierden

Wijkontmoetingscentrum Stad

Houtkamp 33, Harderwijk

Yuvam

Anne Franklaan 5, Harderwijk

Talent House Harderwijk

Speciaal voor jongeren,

Johanitterlaan 10, Harderwijk

Kijk voor de activiteiten en actuele

openingstijden op www.zorgdat.nl

Bezoekadres

Deventerweg 4,

Harderwijk

Contact

(0341) 434 656 | (0341) 410 477

info@zorgdat.nl | www.zorgdat.nl

Kapsalon de Kap-zone

Dames, Heren & kinder kapsalon

Wij heten u van harte welkom in onze kapsalon

in de wijk Drielanden in Harderwijk.

We werken op afspraak!

Mozartdreef 29 . 3845 BH Harderwijk . www.Kapzone.nl . Tel: 0618259300


BRIDGECLUB

“DE BOGEN”

Foto's door Mirjam Soppe

Het eerste seizoen van bridgeclub

“De Bogen” is afgerond. Het voelde

wel een beetje als een avontuur om in

de wijk Drielanden een bridgeclub op

te richten. Echter, met steun van de

wijkvereniging, kijken wij – het team:

Mirjam Soppe, Derk Rougoor, Harry

en Betsie Hoogers - zelf terug op een

geslaagd seizoen.

Er is al tweemaal een artikel van

ons in de Hoorschelp verschenen

en daarom hebben wij nu enkele

leden gevraagd hun indruk van deze

nieuwe club op papier te zetten. Hun

reacties vindt u hieronder:

Riet en Magda: Wij hebben nu een

seizoen gebridged in de Bogen en dat

is ons goed bevallen. Het is een keer

per twee weken op de dinsdagmiddag.

Dat is prettig. Het is een gemoedelijke

club, niemand speelt met het mes op

tafel. De middag wordt geleid door

Betsie en Harry Hoogers. Zij hebben

er ook altijd veel zin in. De contributie

is laag, € 25,00

Mies en Epi Tekke: Gelokt door een

artikel in de Hoorschelp, hebben wij

ingetekend voor een proefperiode

van een nieuw op te richten bridge

club in het gebouw MFC “De

Bogen “ in Drielanden. Twee heel

enthousiaste mensen Betsie en Harry

Hoogers, verhuisd van Nunspeet

naar “De Bogen”, wilden hun bridge

liefde uitdragen naar anderen. Vanaf

het begin tot nu is er enthousiast

gebridged in de “Bogen”. Om de week

dinsdagmiddag zijn een gevarieerde

groep bridgers ( beginners en ervaren

deelnemers) in een gemoedelijke

en leuke sfeer aan het bridgen. Een

team van 4 mensen heeft nu de

leiding. Alles is goed verzorgd, Betsie

heeft een grote lijst van welwillende

invallers bij afzeggingen. Want

bridge speel je met zijn vieren! Een

mooie toevoeging van de activiteiten

in Drielanden. We kijken uit naar het

volgende seizoen.

Tineke van Riezen en Geke Landman:

Wij zijn de 2e helft van het seizoen

ingestapt bij de bridgeclub De

Bogen. Wat ons opvalt is dat het hier

zo gemoedelijk toegaat. Er hangt

altijd een relaxte sfeer. Bij speciale

gelegenheden zorgen Harry en Betsie

voor wat lekkers e/o iets feestelijks

bij de thee of koffie.

Ook verzorgen zij de organisatie van

de spelmiddagen. Gemiddeld zijn wij

met 10 paren.

Nieuwe leden zijn het volgende

bridgeseizoen zeker welkom. Wilt u

zich alleen opgeven, dat kan ook.

De startdatum is 13 september;

er wordt gespeeld van 13.30 tot

17.00 uur.

Hebt u belangstelling om lid te

worden, meldt u dan bij ons aan via

telefoonnummer : 0341 - 265060.

Het team van bridgeclub “De Bogen”,

Mirjam Soppe, Derk Rougoor, Harry

en Betsie Hoogers

19


Wij gaan voor goed onderwijs met de Bijbel als bron,

waarbij kinderen hun talenten ontdekken en groeien in

ods liefde. We stemmen af op de onderwijsbehoefte

van de individuele leerling en bieden actief leren

in een uitdagende leeromgeving.

G

WE L K O M

bij ons

op school

U bent van harte welkom bij ons

op school! Wij nodigen u van harte

uit voor een kennismakingsgesprek

en rondleiding op school.

mail naar: directie@gbsfontanus.nl

bel of app naar: 06 - 45418231

Scan de code

voor een tour

door de school!

| Geloof & Liefde | Ontwikkelen | Betrokkenheid | Samenwerken | Veiligheid |

GBS Fontanus

Kamillemeen 5

3844 HZ Harderwijk

directie@gbsfontanus.nl

www.gbsfontanus.nl


Het klussen lukt niet (meer)?

De klus is te groot voor u alleen?

Iemand nodig die met u meedenkt?

Neem dan contact op met Harold Sinke De Klusjesman en vraag vrijblijvend

naar wat ik voor u kan betekenen, het voordelige uurtarief en de voorwaarden.

Harold Sinke

Tel./App: 06 – 27 59 72 72

Email: h-sinke@hotmail.nl

Multifunctioneel Centrum De Bogen

Triasplein 11 (bij de gele poort en sporthal Drielanden)

Het MFC is een ontmoetingsplek voor bewoners van

Drielanden. U kunt uw boodschappen met een tussenstop

doen. Tijd voor een bakje koffie of gewoon een praatje

maken, contacten leggen of activiteiten ontplooien.

Wij helpen u graag verder.

Het MFC heeft de beschikking over diverse zalen die kunnen

worden gebruikt voor bewegings- en vergaderactiviteiten,

maar ook voor o.a. (muziek)optredens, lezingen, workshops

of gewoon gezellig samen zijn. Maar zelfs (verjaardags-)

feestjes kunnen er worden gevierd.

Er is ook een mogelijkheid tot het (tijdelijk) exposeren van

uw foto’s of schilderijen.

Kom langs en laat u infomeren door de coördinator,

Geraldine Hofsink (06 28 97 88 70)

of bezoek de website www.mfcdebogen.nl


'DE LICHTJESLOOP'

Door: Lex Schuijl

‘De Lichtjesloop’ wil mensen met

kanker en hun naasten verbinden.

‘Samenloop voor hoop’: Zo heette

het evenement eerst dat plaats vond

op de Stille Wei. Daar werd aandacht

gevraagd voor mensen met kanker

en hun familie en vriendenkring.

Het wandelestafette-evenement

gaat dit jaar voor het eerst verder

onder een nieuwe naam, ‘De

Lichtjesloop’, die dit najaar wordt

gehouden op zaterdagmiddag en

-avond 24 september van 13.00 tot

22.00 uur. Ook nu weer op de Stille

Wei te Harderwijk.

Kick-off

Er zijn diverse kick-off-teambijeenkomsten

voor De Lichtjesloop.

De eerstvolgende vond plaats

op woensdagavond 1 juni in het

wijkgebouw aan de Houtkamp,

waar ook De Maretak is gevestigd.

Teamcaptains kunnen zich er vanaf

zeven uur ’s avonds aanmelden.

Voor meer informatieavonden deze

zomer, kijk op de website van de

Lichtjesloop:

www.lichtjesloop harderwijk.nl

begrijpen. Een plek waar je, los van

alle medische ballast, tot rust kunt

komen of juist iets actiefs kunt doen”,

aldus bestuurslid Ilona Woestenburg.

Confrontatie met kanker

Woestenburg (PR voor De Maretak):

“Een op de drie mensen krijgt in zijn

of haar leven de diagnose kanker.

We kennen allemaal wel iemand

in onze familie en of vriendenkring

die geconfronteerd is met deze

vreselijke ziekte. De Maretak wil met

De Lichtjesloop aandacht vragen

voor kanker en mensen met elkaar

verbinden. Bijvoorbeeld door samen

een team te vormen dat samen de

uitdaging aangaat om negen uur

te wandelen in estafettevorm. Op

de Stille Wei, tegenwoordig ook

bekend als de Wijde Wellen, wordt

een parcours uitgezet gemarkeerd

met lichtjes. Vandaar de naam De

Lichtjesloop”. De naamsverandering

ging overigens niet helemaal vrijwillig,

vervolgt Woestenburg. “’Samenloop

voor hoop’ was een naam die de

KWF had gekocht in Amerika.

Maar die mocht de KWF niet meer

gebruiken, dus moesten wij een

andere naam bedenken. Jammer,

want De Lichtjesloop is qua naam

nog onbekend. Maar we hopen snel

genoeg mensen er weer enthousiast

voor te maken. Dus meld je gauw aan

met een team. Inschrijfgeld is vijftien

euro per persoon en daarvoor krijg je

van ons ook een T-shirt”.

Verkoop kaarsenzakken

De deelnemende teams verkopen,

voorafgaand aan De Lichtjesloop,

kaarsenzakken. In de kaarsenzakken,

die 24 september langs het parcours

staan, branden dan kaarsen.

“Je hoeft niet negen uur achter elkaar

te wandelen hoor”, stelt Woestenburg

meteen maar gerust. “De deelnemers

van een team (tussen de 5 en 10

personen) wisselen elkaar af met

wandelen, zodat er tijdens de negen

uur steeds een teamlid aan het

wandelen is”.

Wie geen tijd heeft gehad om bij

de kick-offs voor De Lichtjesloop

aanwezig te zijn, kan ook alvast

een mailtje sturen met de naam en

deelnemers van je team. Dit kan via:

aanmelden@delichtjesloop.nl .

De organisatie hoopt ook Ermelo

erbij te mogen betrekken dus het zou

mooi zijn wanneer er ook een aantal

teams uit Ermelo zich aanmelden.

Centrum de Maretak

Dit centrum is één van de 75

inloophuizen in Nederland waar

mensen met kanker en hun naasten

terecht kunnen. “Kanker heb je

niet alleen; kanker raakt ook de

mensen in jouw omgeving. Het is

dan belangrijk dat je ergens naartoe

kunt waar je mensen ontmoet die je

Lichtjesloop zaterdag 24 september 2022 vanaf 13.00 tot 22.00 uur

22


juli, augustus en september 2022

Maandag

Donderdag

10:00 – 11:30 Kerkontmoeting: 1 e vd mnd 09:00 – 12:00 Moeder en Kind groep

10:00 – 12:00 Biljartclub 10:00 – 11:30 Muziek en Zang: 1 e vd mnd

10:30 – 11:45 Dansgroep 2 e en 4 e vd mnd 13:00 – 16:00 Bibliotheek

13:00 – 16:00 Bibliotheek 13:00 – 16:00 Biljartclub

14:00 – 16:00 Handwerk 14:00 – 16:00 Haakcafe: alle even weken

14:00 – 16:00 Schaken 14:00 – 15:00 Stichting Pelita: 3 e vd mnd

19:00 – 20:30 ’s Heeren Loo: laatste vd mnd 14:00 – 15:00 Svenergy: In balans 60+

19:00 – 20:30 Leesgroep om de 6 weken

Dinsdag

Vrijdag

10:00 – 12:00 Huiskamer van de buurt 09:00 – 12:00 Biljartclub

10:00 – 12:00 Ouderenadviseur: alle even weken 10:00 – 12:00 Sjoelen

10:00 – 12:00 Wandelen: om de 2 weken 10:00 – 12:00 Handwerk

13:00 – 16:00 Bibliotheek 13:00 – 16:00 Klaverjasclub

13:00 – 16:00 Biljartclub 13:00 – 16:00 Bibliotheek

13:30 – 16:00 Wijkatelier: alle oneven weken 13:00 – 16:00 Biljartclub

13:30 – 16:00 Quilten: alle even weken

Woensdag

U bent ieder (werk)dag van 09.00 tot

10:00 – 12:00 Koersballen 16:30 uur van harte welkom om een

13:00 – 16:00 Bibliotheek kopje koffie of thee te komen drinken en

13:00 – 16:00 Biljartclub een praatje te maken. Op de woensdag zijn

13:30 – 15:30 Ouderparticipatie we er tot 16:00 uur. Mist u activiteiten of wilt

13:30 - 16:00 Fietsen: om de 2 weken u zelf wat aanbieden, dan horen wij dit graag!

Bibliotheek Noordwest Veluwe

In Wijkontmoetingscentrum Drielanden

is een servicepunt. Bij de bibliotheek kunt

u boeken lenen, inleveren en reserveren.

Duofiets

Wat als het fietsen steeds minder makkelijk

of misschien helemaal niet meer kan?

Reserveer nu voor een mooi fietstocht

De Huiskamer van de Buurt

Is voor mensen die elkaar willen

ontmoeten. Nieuwsgierig? Voel je

welkom en schuif eens gezellig aan!

Avondje uit met ’s Heeren Loo

Deze avond wordt georganiseerd voor

mensen met een beperking, iedereen is

Welkom!


Wat bieden wij u

Een nieuwe website gemaakt op een manier zodanig dat deze op mobiel en

tablets goed te gebruiken is. Bovendien kunt u de website zeer gemakkelijk zelf

bijhouden. Ook nemen wij graag het onderhoud van uw website uit handen.

• Websites

• Makkelijk te onderhouden

• Apps en webapps

• SEO geoptimaliseerd

• Volledig onderhoud

• Elke wens is mogelijk

Webdesign

Voor u een nieuwe website,

voor ons een nieuwe ervaring

Is de website van uw organisatie al te

gebruiken op mobiele telefoons en tablets?

Vanuit ons leerbedrijf maken de (Wajong)

jongeren onder leiding van een ervaren

webdesigner uw responsive website.

Maar ook kunt u bij ons terecht voor apps en

het onderhoud van uw website.

Een ontwerp voor elkaar

Met een opdracht als het maken van uw website krijgen de kandidaten uit ons

leerbedrijf de kans om extra ervaring op te doen. Zo proberen wij uiteindelijk

deze jongeren aan een baan te helpen. De websites die wij maken zijn echter van

dezelfde kwaliteit als bij een professioneel webdesignbureau. Zo heeft u een goed

product tegen een laag tarief en wij de nodige werkervaring.

Wilt u een advies voor uw huidige website, of heeft u vragen over wat wij doen?

U kunt ons altijd mailen via info@stichtingmeo.nl of bellen naar 072-5114967.

www.stichtingmeo.nl

Houten vloeren

Laminaat vloeren

PVC vloeren Trap

renovatie

www.jouwvloerenlegger.nl

Wilt u ook uw vloer professioneel gelegd

hebben of een traprenovatie? Neemt u dan contact op

voor meer informatie of een vrijblijvende offerte.

Robert Poolen | 06 4078 4944 | info@jouwvloerenlegger.nl

Producten voor uw vloer nodig?

Ga dan naar onze webshop: www.jouwvloeronderhouden.nl


FITNESS EN FIETSTOCHTJE,

BERICHTEN VAN ONZE

LEZERS

Refit fitness programma

Het Refit fitnessprogramma focust

zich op een transformatie van

binnenuit. Het motto is "everybody

belongs" postuur, leeftijd, geslacht,

en dergelijke doet er niet toe.

Iederéén is welkom. Marieke

Mulder, die 8 jaar met haar gezin

in Drielanden woont, sport al 7 jaar

thuis via YouTube met REFIT. Zij is zo

enthousiast geworden dat zij ook een

instructeurs training is gaan volgen.

Wilt u ook lekker sportief bezig zijn,

kijk eens op youtube https://youtu.

be/iQfk3HQOL3g of neem contact op

met Marieke Mulder-Jongeneel

info: refitmetmarieke@outlook.com

tel. 0653939197

Riksja seizoen is dit voorjaar weer

gestart. Een oproep voor mensen

die niet zelfstandig kunnen fietsen

en voor vrijwilligers die een uurtje

vrij hebben om te helpen.

Marieke Mulder actief met REFIT

Dit betekent dat er voor/door

bezoekers, cliënten en/of bewoners

van zorggroepen, wooncentra,

zorginstellingen etc., weer gratis Riksja

ritten kunnen worden aangevraagd.

Natuurlijk zijn ook alle overige inwoners

van Harderwijk, Ermelo en Hierden

die niet zelfstandig (meer) kunnen

fietsen, van harte uitgenodigd om

een gratis Riksja rit aan te vragen.

Dit kan via telefoon: 06-28293941,

of E-mail: coordinator@riksjaharderwijk.nl

Bent u niet (meer) in staat om

zelfstandig te fietsen? Onze

vrijwilligers fietsen met u de mooiste

routes. Naar de stad, langs het water

of de boulevard? Het kost u niets. Een

Riksja-ritje is een ideaal uitje.

Onze vrijwilligers gaan graag met

passagiers fietsen, zodat deze de

wind weer eens door de haren kunnen

voelen.

Voor alle gebruiksmogelijkheden van

de Riksja, kunt u een kijkje nemen op

onze website:

www.riksjaharderwijk.nl

Ook Riksja-piloot worden? Stichting

Riksja Harderwijk zoekt vrijwilligers

die af en toe een uurtje vrij hebben en

die, na instructie en training, mensen

een onvergetelijk uitje willen bezorgen.

Wees gerust, de Riksja is elektrisch

ondersteund! We hopen u snel

weer bij Riksja Harderwijk te kunnen

verwelkomen!

John Huijgen

Ritje met de Riksja met Cees Kelderman

25


HARDERWIJKS

MANNENKOOR

TWEE JAAR GEEN CONCERTEN,

NU WEER ACTIEF

Harderwijks Mannenkoor

Het Harderwijks Mannenkoor

(HMK) trad op 2 maart 2020 het

laatst op. Daarna kwam het koor

in de greep van Covid-19. Niet door

besmettingen onder de leden. Maar

door de vele repetitieloze periodes

en het last minute moeten annuleren

van concerten. Voorzitter Jan ter

Steeg hield het koor op de been met

extra nieuwsbrieven. Nu … mag het

koor voor de zoveelste keer weer

zingen en met geestdrift toewerken

naar een eerste concert.

De eerste repetitie was op donderdag

3 februari 2022, als vanouds in het

Kerkelijk Centrum de Regenboog in

Harderwijk en helemaal coronaproof.

Bijna alle leden waren aanwezig. Er

kwam zelfs een nieuw lid bij zodat

het ledenaantal weer op 64 kwam.

Omdat het bestuur twee jaar lang

geen nieuwjaarsreceptie kon houden,

kwam het eren van de jubilarissen

in het gedrang. Over 2021 en 2022

was dit opgelopen tot zes bijzondere

leden, onder wie Gerrit Kombrink die

vorig jaar maar liefst 50 jaar koorlid

was. Na zijn openingswoord, richtte

voorzitter Jan ter Steeg zich tot de

afzonderlijke jubilarissen. Secretaris

Evert Westerink hielp hem daarbij en

reikte de boeketten bloemen aan. De

oorkondes en de daarbij behorende

speld voor op de revers, konden de

jubilarissen zelf van de tafel pakken.

De voorzitter richtte de schijnwerpers

allereerst op de 77-jarige bas Gerrit

Kombrink. Hij is het HMK meer dan

50 jaar trouw. Gerrit komt uit een

schippersgezin. Zijn vader en moeder

hadden een vrachtschip, een tjalk.

Gerrit Is geboren in Genemuiden en

was de dag erop – in de wieg aan

boord – al weer vertrokken. Zingen

zit bij hem, en ook bij zijn echtgenote

Riet, in het bloed. Als 16-jarige zong hij

al bij een gemengd koor in de NOP. Hij

werkte bij Rijkswaterstaat als kapitein

op een betonningsvaartuig.

Ook ander jubilarissen werden in het

licht gezet: 25 jaar lidmaatschap:

de 86 jarige in Harderwijk geboren

en getogen bariton Frans Poorter,

vroeger eigenaar van herenmodezaak

Smeepoort. De 76 jarige Willem van

Meer uit een oude Harderwijkse

schippersfamilie en daarnaast

garnalenpellerij. En 10 jaar: de 70

jarige bariton, Wouter Willemsen, de

74 jarige Joost de Graaf en de 66 jarige

Marco Besselsen die een verwoed

drummer is en zeer bedreven in geluid

en beeldproducties.

Burgemeester Harm-Jan van Schaik

De Burgemeester en beschermheer

van het HMK kwam met een

verrassende videoboodschap,

geprojecteerd op de wand van de

repetitieruimte. Het HMK maakt deel

uit van de Harderwijkse Cultuur en

verrijkt daarmee de stad.

Daarna kon de echte eerste repetitie

beginnen o.l.v. de begaafde dirigent

Jimco Zijlstra.

Informatie: Frans Meijer

Smeepoortstraat 35B, 3841 EH

Harderwijk

Telefoon 0341-417087 / 06/20040693

E-mail

pr@harderwijksmannenkoor.nl.

26


VBV Advocaten biedt ijzersterke juridische rechtsbijstand op onder andere

de rechtsgebieden arbeidsrecht, ondernemingsrecht en social zekerheidsrecht in

Ermelo en wijde omgeving.

Kijk voor meer informatie op onze website of neem telefonisch contact met ons op.

Pastorieweg 20 - Ermelo | T. 0341 - 760510 | www.vbvadvocaten.nl


INDISCHE MAALTIJD

U heeft de posters in en rond het

winkelcentrum waarschijnlijk wel gezien

en de advertentie in de Hoorschelp

2022-01 die net voor de Pasen bij u

in de bus viel. Op 19 april 2022 was

er weer een Indische rijstmaaltijd. De

leden van de wijkvereniging kregen de

poster al eerder per e-mail gestuurd

en maakten zich al snel zorgen of hun

reservering wel was binnengekomen.

Helaas was de voorzitter niet zo snel

met alle e-mails beantwoorden als men

verwachtte.

Er waren 60 plaatsen en er waren iets

meer aanmeldingen, helaas moesten

enkelen zicht afmelden, waardoor

er uiteindelijke 60 personen aan de

heerlijke maaltijd konden aanschuiven.

Natuurlijk werd alles weer prima

verzorgd door Jobs Catering. Op de

foto’s kunt u zien hoe er weer genoten

werd van de heerlijke maaltijd.

Er waren dit keer ook twee bijzondere

gasten aanwezig, Marcel van den

Ende onze wijkmanager en Marcel

Companjen de wethouder. Beide heren

wilden wel eens een maaltijd bij de

wijkvereniging meemaken.

Beide Marcels hebben met diverse

mensen gesproken wat zowel voor hen

als voor de gasten erg informatief was.

Marcel Companjen heeft nog een

toespraak gehouden, waarin hij

aangaf hoe belangrijk de gemeente

het werk in de wijk vind en hoe fijn het

is dat er een volle zaal is met mensen

die belangstelling hebben voor een

gezamenlijk Indische maaltijd.

Wij hopen dat meerdere raadsleden,

mensen van de gemeente en

wethouders in de toekomst de tijd

nemen om aan de maaltijden deel te

nemen.

Er wordt volop genoten van de maaltijd

De wethouder in gesprek met tafelgenoten

Jobs Catering heeft het weer prima verzorgd

28


Praktijk voor Oosterse behandeltechnieken

Shiatsu

Cupping

Ampuku

Barefoot

Moxa

Japanse acupunctuur

Guasha

Coaching

Shiatsu Praktijk Centino

Tesselschadelaan 1 (MFC de Kiekmure)

3842 GA Harderwijk

0341 – 49 28 90 / 06 – 11 32 56 16

W. www.shiatsu-harderwijk.nl

E. info@shiatsu-harderwijk.nl

F. ShiatsuPraktijkCentino

I. ShiatsuPraktijkCentino

SCHILDERWERKEN,

TOTAALONDERHOUD,

WANDAFWERKING,

RENOVATIE EN BEGLAZING.

Torenbergerhout 2 • 3845 HC Harderwijk

T 06 250 38 032 • E info@vandenbrinkschilders.nl

WWW.VANDENBRINKSCHILDERS.NL


KLEEDJESMARKT EN

TRIASRUN SEPTEMBER 2022

Op 3 september is het weer zover dan

organiseren we het kleedjesmarkt en

de Triasrun.

We krijgen al veel e-mails over

dit onderwerp, met name of het

georganiseerd wordt en hoe laat het

start. Ook kregen we de vraag of we

om 9.00 uur kunnen starten.

Om organisatorische redenen kunnen

we helaas niet voor 10.00 uur starten.

Er moet veel worden voorbereid, zoals

het plaatsen van hekken, prullebakken

en andere voorzieningen. Vanaf 10 uur

kan er een plek verkregen worden voor

de kleedjesmarkt en kan de verkoop

beginnen. Om 12.00 uur starten we

met de Triasrun voor de kinderen van

5 tot 12 jaar en om 12.30 start de 5

KM en 10 KM hardloopwedstrijd voor

deelnemers vanaf 12 jaar. Een ieder

krijgt een lintje en we hebben prijzen

voor 1 e t/m 3 de plaats voor zowel de

heren als de dames van de 5 en 10 KM.

Voor de kleedjesmarkt hopen wij

dat velen uit de wijk hun spullen

zullen gaan verkopen en dat er veel

belangstellenden zijn om spulletjes te

kopen. Op deze pagina’s nog een paar

foto’s van eerdere jaren..

Om organisatorische redenen kunnen

we helaas niet voor 10.00 uur starten.

Impressie van de kleedjesmarkt

Impressie van de kleedjesmarkt

30


Web:www.wv3l.nl

Mail: info@wv3l.nl

FB: wijkvereniging Drielanden

Kleedjesmarkt Drielanden

3 september 2022

(10.00 – 16.30uur)

Locatie: Harderwijk, Drielanden (Triasplein, Triasgracht)

Gezellige rommelmarkt met ook dit jaar weer:

• Diverse kinderattracties

• Kraamhuur

Kosten per plaatsje ( ca. 2 x 2m)

Leden wijkvereniging Drielanden :

Gratis

Niet leden : € 5,- (betalen bij aanvang)

Deelname / Opgeven via mail:

Aantal beschikbare plaatsen:

info@wv3l.nl

150 (vol = vol)

Plaatsbewijzen ophalen en betalen:

• 3 september vanaf 10.00 uur

• Locatie: Stand v.d. wijkvereniging op het TRIASPLEIN

Verkoop van etenswaar is NIET toegestaan

Commerciële verkoop is niet toegestaan


LAKE SIDE

TRIASRUN

Zaterdag 3 september 2022

Op zaterdag 3 september 2022 wordt wederom de TRIASRUN Drielanden

georganiseerd. Een route door / langs het winkelcentrum Drielanden!

Een hardloopevenement voor iedereen en een mooie start van het

nieuwe loopseizoen!

Deze leuke, gezellige en sportieve recreatieloop is een initiatief van

wijkvereniging Drielanden en wordt in samenwerking met

atletiekvereniging Athlos georganiseerd.

Schrijf je in en loop mee! Meer informatie en (vóór)inschrijven:www.inschrijven.nl

www.wv3l.nl

Prijsuitreiking 1e t/m 3e prijs (D/H) bij 5 en 10km (vanaf 12 jaar)

Deelnemers Kidsrun ontvangen een prachtige herinneringsmedaille (5 tot 12 jaar)

http://www.facebook.com/wijk3landen


Zorg voor je

gezondheid

Achterste wei 2

3844 HV Harderwijk

0341 - 46 04 93

info@fysiototaal.info

www.fysiototaal.info


Wil jij (wat) gewicht

kwijt?

1op1dieet.nl

The 1:1 Diet met

Joke Smit

Met The 1:1 Diet by Cambridge Weight Plan heb je altijd

een extra hulplijn. De persoonlijke 1 op 1 begeleiding

zorgt voor extra support, motivatie, tips en tricks.

Je staat er bij mij nooit alleen voor.

06 834 230 43

Operadreef 98, Harderwijk

info@studiodrielanden.nl


TERUGBLIK OP OFFICIËLE

OPENING ‘TINY HOUSES’

RAPPAD

Officiële opening Tiny huisjes.

Demi voor haar zelfgebouwde huis.

DRIELANDEN - De laatste van de drie

zelfvoorzienende Tiny houses aan

het Rappad werd al eerder, en wel

op 15 april 2021, geplaatst. Nadat de

laatste bewoonster er haar intrek had

genomen, bood dat de gemeente de

gelegenheid om het project officieel te

openen. Die opening vond plaats op 9

oktober vorig jaar.

Open huis

De officiële opening werd door de

toenmalige wethouder Jeroen de

Jong verricht.

Voor de bewoonsters,

belangstellenden en media, hield

hij een duidelijk betoog over de

moeizame totstandkoming van de

Tiny houses op deze locatie.

“Ik verwelkom de aanwezigen die voor

de opening naar deze locatie zijn

gekomen. Vandaag staan de deuren

open voor een kijkje in de keuken.

Dit is mogelijk gemaakt door een fijn

gebaar van de bewoonsters.

Moeizame totstandkoming

Na een lastige en spannende start

is jullie doorzettingsvermogen heel

bijzonder gebleken. Dank ook aan de

omwonenden die, met behulp van de

wijkvereniging en zeker ook dankzij

de passie van Tom, een beweging

hebben gemaakt.

We zijn heel blij met jullie uitnodiging.

Voor mij was het al vanaf het begin

een heel proces. Het aanvankelijke

enthousiasme was bij de start

al heel snel gezakt door de zelf

voorzienigheid, het ontbreken van een

riool en geen waterleiding. Gelukkig

kan ik jullie vandaag tot van harte

welkom heten in Harderwijk.“

Maquette

Samen met de wethouder, projectleider

Tiny houses, Tom Meeuwissen,

beleidsadviseur Duurzaamheid en de

drie bewoonsters werd er vervolgens

een maquette aan het Rappad onthuld.

Daarna was er de gelegenheid voor

belangstellenden en media om een

kijkje te nemen in de drie Tiny houses.

In kleine groepjes werd er tenslotte

gretig gebruik gemaakt van de

mogelijkheid om zelf de huisjes eens

van binnen goed te bekijken. De

bewoonsters vertelden de bezoekers

graag over hun manier van wonen en

hoe zij de spaarzame ruimte hebben

benut om er goed te kunnen wonen.

Huidige situatie

Bent u benieuwd naar de opgedane

ervaringen van de drie bewoonsters,

Femke, Pam en Demi, hoe hebben zij

zich er doorheen geslagen en waar

zijn ze tegenaan gelopen? Volg dan in

de komende wijkbladen de verslagen

van de drie bewoonsters.

Tekst : Lex Schuijl

Foto’s: Yvonne Schuijl

36


Overzichtsfoto Tiny huisjes en de pluktuin

Pam voor haar Tiny huis.

Femke voor haar zelfgebouwde huis.

37


TEGELWIPPEN

IN HARDERWIJK

Van 21 maart t/m 31 oktober 2022

is het NK Tegelwippen. In heel

Nederland worden dan tegels

vervangen door groen. En Harderwijk

doet ook mee, net als Putten, Ermelo,

Nunspeet, Elburg, Oldebroek en

Hattem. Help mee door in je tuin

tegels te wippen of nóg leuker: doe

mee met je buurt!

Met minder tegels in je tuin voorkom

je wateroverlast en het blijft

bovendien koeler in je tuin. Ook geef

je meer ruimte aan planten en dieren.

Kortom, genoeg redenen om je tegels

te wippen en mee te doen! En doe je

mee met je buurt, dan maak je er ook

nog eens een gezellige dag van!

Tegeltaxi

De gemeente Harderwijk wil het

haar inwoners zo makkelijk mogelijk

maken. Hoe? Door de gewipte tegels

te laten ophalen door de Tegeltaxi.

Er zijn dit jaar 6 momenten

beschikbaar om jouw tegels op te

laten halen. Per ophaaldag zijn er 30

plekken beschikbaar, dus schrijf je

snel in! Tegel-Taxi-Dagen: 28 april, 2

mei, 7 juni, 1 augustus, 5 september,

31 oktober.

Hoe werkt het?

1. Ga naar www.veluweduurzaam.

nl/tegeltaxi en selecteer een

ophaaldag

2. Vul je gegevens in

3. Op de geselecteerde dag komt

Firma Kamphorst jouw tegels

ophalen

Kom je er niet uit? Bel naar Veluwe

Duurzaam: 0525-701015

LAAT JE TEGELS OPHALEN DOOR DE TEGELTAXI

Tijdens het NK Tegelwippen wordt in heel

Nederland tegels vervangen door groen.

Vanaf 21 MAART TOT EN MET 31 OKTOBER strijden de

zeven gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet,

Oldebroek en Putten tegen elkaar. In welke gemeente worden

de meeste tegels gewipt? WIP JE TEGELS EN GENIET VAN

EEN KOELE, GROENE, LEVENDIGE TUIN!

VELUWEDUURZAAM.NL/NKTEGELWIPPEN

STICHTING

Gratis planten

Ken jij de Stimuleringsregeling

van de gemeente Harderwijk al?

Hiermee kun je subsidie aanvragen

voor het uitvoeren van één of

meerdere maatregelen om je tuin of

bedrijventerrein klimaatbestendig

te maken. Bijvoorbeeld 4 euro

per vierkante meter weggehaalde

bestrating of 35 euro per geplante

boom. Win-win dus!

Meer info

• Info vind je op de website: www.

veluweduurzaam/nktegelwippen

• Wil je als wijk meedoen maar zoek

je hulp hoe je dat aanpakt?

Bel dan Gewoon Groen: (06) 5320

4347 (Carmen Molenaar)

Voorkom wateroverlast en geniet

van een groene, levendige, koele

tuin!

38


39


Professionals in

Professionals Woningmakelaardij

Woningmakelaardij

Bij ons vindt u alles onder één dak

Droomhuis, hypotheek en verzekering.

Elke Elke dag dag helpen wij wij inwoners en en ondernemers bij bij het kopen, verkopen, huren, verhuren

en en taxeren van van woningen, bedrijfspanden en en agrarisch vastgoed. Dat doen we met een

professioneel team team van van makelaars, taxateurs, hypotheekadviseurs en ondersteunend

medewerkers. Ben Ben je je daarnaast ook ook op op zoek naar een goede verzekering, dan zijn onze

collega’s collega’s van van Univé Univé je je graag graag van van dienst. En En dat dat alles onder één dak. Wel zo makkelijk.

Midden Nederland Makelaars Midden Nederland Hypotheken Univé

Midden Nederland Makelaars Midden Nederland Hypotheken Univé

Kuipwal 41, 3841 KP Harderwijk

Kuipwal 41, 3841 KP Harderwijk

(0341) 41 15 41

(0341) 41 15 41

harderwijk@mnm.nl

harderwijk@mnm.nl

MNM.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!