14.07.2022 Views

IZP_2.1_juli_testfase_2022_PDF

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

8. COMPLEMENTAIRE ZORG EN ONTSPANNING<br />

Overzicht complementaire zorg<br />

Handelingen m.b.t. ontspanning<br />

9. AFSPRAKEN RONDOM DE BEHANDELING<br />

Welke afspraken zijn er gemaakt rondom de behandeling die van invloed kunnen zijn op<br />

de levensduur van het kind?<br />

Reanimatiebeleid<br />

- Hartmassage<br />

- Circulatie; medicamenteuze ondersteuning<br />

- Ventilatie; uitzuigen<br />

- Ventilatie; zuurstoftoediening<br />

- Ventilatie; masker- en ballon<br />

- Ventilatie; intubatie/mechanische<br />

Verrichten diagnostiek<br />

Medicatie bij infectie (AB)<br />

Transfusiebeleid<br />

Opname<br />

Intensive Care opname<br />

Vocht en voeding<br />

Overig<br />

10. SYMPTOMATOLOGIE<br />

Geef aan welke symptomen op dit<br />

moment relevant zijn en welke<br />

symptomen verwacht kunnen<br />

worden.<br />

10<br />

sort-siz

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!