15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

“Samenhorigheidsgevoel<br />

tussen de verenigingen<br />

en de Neerharenaren is<br />

fantastisch!”<br />

VERENIGING IN DE KIJKER<br />

De Dorpsdagen in Neerharen komen er weer aan!<br />

Na de succesvolle Dorpsdagen in 2005 werd in 2006<br />

de VZW Dorpsraad van Neerharen opgericht. De<br />

bedoeling van deze dagen was om het samenhorigheidsgevoel<br />

tussen de verenigingen en de inwoners<br />

van Neerharen te bevorderen. Er worden jaarlijks activiteiten<br />

georganiseerd zoals de Moederdagactie. Ook<br />

wordt 4 keer per jaar het dorpskrantje 'De Hareneir'<br />

gratis bedeeld in Neerharen. Dit doen we nu al meer<br />

dan 15 jaar. Af en toe worden er activiteiten in het<br />

dorp georganiseerd maar de Dorpsdagen zijn veruit de<br />

belangrijkste.<br />

In 2020 gingen de 5e Dorpsdagen spijtig genoeg niet<br />

door wegens corona maar dit jaar is het eindelijk weer<br />

zover. Van 12 tem 15 <strong>aug</strong>ustus is het weer groot feest<br />

in Neerharen met medewerking van de gemeente<br />

Lanaken.<br />

Een overzichtje van de festiviteiten:<br />

Vrijdag 12 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Academische zitting en Vrij Podium 'Neerharen zoekt Talent'<br />

Zaterdag 13 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Geuzerevival<br />

Zondag 14 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Aandacht voor het nieuwe kunstwerk aan de Maas in Herbricht<br />

• Schlagerfestival Neerharen<br />

Maandag 15 <strong>aug</strong>ustus:<br />

• Theater aan de Maas<br />

• Kindernamiddag met kinderdisco<br />

• BBQ en afsluitingsbal<br />

Iedereen is van harte welkom!<br />

Tickets en meer info via E vzwdorpsraadneerharen@gmail.com<br />

en F www.facebook.com/dorpsraad.neerharen<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!