15.07.2022 Views

L-Magazine #10 jul-aug 2022

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NIEUWS<br />

Holle wegen van Briegden<br />

De holle wegen van Briegden zijn recent<br />

in de Vlaamse erfgoedinventaris<br />

opgenomen. De inventaris bevat<br />

uiteenlopende erfgoedobjecten die<br />

waardevol, maar niet beschermd zijn.<br />

Ze krijgen hierdoor een aantal rechtsgevolgen.<br />

Je zou het niet meteen verwachten<br />

maar ook een holle weg is een erfgoedobject.<br />

Holle wegen vertellen een cultuurhistorisch<br />

verhaal. Ze dienden als verbindingsweg<br />

van dorp naar akker. Door het menselijk verkeer en erosie werden ze in<br />

de loop van eeuwen uitgesleten en kregen ze hun karakteristieke vorm.<br />

De takken en stammen van allerlei bomen en struiken (hazelaar, es en<br />

zomereik) werden gebruikt als stook- en geriefhout.<br />

Daarnaast herbergen de holle wegen tot op de dag van vandaag heel wat<br />

dier- en plantensoorten. Door de bijzondere ondergrond en het afwijkende<br />

microklimaat ontstonden kleine afgeschermde biotopen. Doordat<br />

er weinig wind staat en het er vochtig en schaduwrijk is, is het er in de<br />

zomer koeler en in de winter juist zachter dan in de directe omgeving.<br />

De holle wegen zijn niet in een wandel- of fietsnetwerk opgenomen. Je<br />

kan ze gemakkelijk bereiken via de Briegdenstraat of Winevenstraat.<br />

D www.inventaris.onroerenderfgoed.be<br />

Afvalarm feesten in de zomer<br />

De zomervakantie is de periode bij uitstek voor evenementen.<br />

Dan worden heel wat buurt- en straatfeesten, fuiven en sportmanifestaties<br />

georganiseerd.<br />

Onze Dorpaanspreekpunten<br />

op de markt<br />

H<br />

eb<br />

je vragen over je eigen buurt? Wil je een idee<br />

delen? Of wil je een probleem in je dorp of straat<br />

aankaarten? Bianca en Anne-Pascale helpen je graag<br />

verder!<br />

In elke deelgemeente organiseren we een dorpaanspreekpunt<br />

in het ontmoetingscentrum.<br />

Geregeld brengen ook de wijkagent, gemeenschapswacht,<br />

maatschappelijk werker of GAS-ambtenaar<br />

een bezoek aan de dorpaanspreekpunten.<br />

Bianca en Anne-Pascale zijn een vertrouwenspersoon<br />

voor de buurt en helpen je op een correcte<br />

manier verder of verwijzen je door. Ze gaan voor blije<br />

buurten met betrokken inwoners!<br />

van 11u tot 12u30<br />

1 e en 3 e maandag van de maand<br />

in OC 't Kloester in Gellik<br />

1 e en 3 e dinsdag van de maand<br />

in Dienstencentrum 'Aan de Statie' in Lanaken<br />

1 e en 3 e woensdag van de maand<br />

in OC Kleinveld in Rekem<br />

1 e en 3 e donderdag van de maand<br />

in OC Berenhof in Veldwezelt<br />

1 e en 3 e vrijdag van de maand<br />

in OC Neerharen<br />

2 e en 4 e maandag van de maand<br />

in OC De Helle in Kesselt<br />

2 e en 4 e dinsdag van de maand<br />

in OC Jeugdpark in Smeermaas<br />

2 e en 4 e donderdag van de maand<br />

in Buurthuis Briegden<br />

De gemeente wil definitief komaf maken met de plastic afvalberg.<br />

Daarom is het gebruik van herbruikbare verpakkingen en producten<br />

bij evenementen verplicht (uitgezonderd een privéfeest).<br />

Geen paniek, dit hoeft niet veel meer te kosten. Dankzij de goede<br />

afspraken met onze huisbrouwerij en Limburg.net kan je bij hen<br />

herbruikbare bekers bestellen en laten leveren op de feestlocatie. De<br />

gemeente betaalt zelfs de afwaskosten van de herbruikbare bekers<br />

van Limburg.net terug met een maximum van 400 euro.<br />

Bij Kringwinkel Maasland kan je dan weer<br />

terecht voor herbruikbaar servies, borden en<br />

bestek.<br />

D www.lanaken.be/afvalarme-evenementen<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!