16.07.2022 Views

Binnendijks 2022 27-28, Zomer editie

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

Zomer editie Binnendijks van 15 juli 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

BINNENDIJKS <strong>27</strong>/<strong>28</strong> | 15 JULI <strong>2022</strong> 37<br />

‘Brand meester’<br />

TUINAANLEG<br />

BESTRATINGEN<br />

BESCHOEIINGEN/VLONDERS<br />

VIJVERS<br />

TUINONDERHOUD<br />

BOOMVERZORGING<br />

T. 06 53785721 | dirkklok.nl<br />

Fijne feestweek!<br />

Geniet van<br />

de kermisweek<br />

Een term uit de brandweerwereld. Gegeven<br />

aan de situatie als de brand ‘onder<br />

controle’ is. Het is echter ook de naam<br />

van de jaarlijks gehouden vergadering<br />

van de brandweerteams uit Midden- en<br />

Zuidoostbeemster. Op vrijdagavond 1 juli<br />

kon na geruime tijd weer een collectieve<br />

bijeenkomst gehouden worden in de<br />

kazerne in Middenbeemster.<br />

Burgemeester Don Bijl had ondanks zijn<br />

volle agenda toch tijd gevonden om een deel<br />

van de bijeenkomst bij te wonen. Zeker bij<br />

een brandweerkorps, waar het aan komt op<br />

teambuilding, is het belangrijk om contact<br />

met elkaar te houden. En dat was in Covidtijd<br />

niet eenvoudig. Daarom is het goed dat<br />

de korpsen Midden- en Zuidoostbeemster<br />

deze avond collectief gehouden hebben. De<br />

burgemeester sprak zijn zorg uit over de<br />

nieuwe ontwikkelingen gebaseerd op Europese<br />

wetgeving. “Zeker in Nederland<br />

waarop we steunen op een grote groep vrijwilligers,<br />

is er veel te verliezen. We moeten er<br />

voor waken de spirit en professionaliteit te<br />

behouden”. Zijn zorg was ook gericht op de<br />

kostenontwikkeling. In de komende periode<br />

zal er een transitie plaats vinden van diesel<br />

naar elektrisch. In het kader van de duurzaamheid<br />

een begrijpelijke maar wel dure<br />

stap. “De vraag is wie dat gaat betalen”.<br />

Toch sprak de heer Bijl zijn vertrouwen uit in<br />

de toekomst. De korpsen hebben wel voor<br />

hetere vuren gestaan.<br />

Speciale aandacht was er deze avond voor<br />

de vrouwen van de BOB: Bureau Ondersteuning<br />

Brandweer. Waar het korps bijna<br />

uitsluitend mannen telt, bestaat deze<br />

ondersteunende ploeg opvallend genoeg<br />

geheel uit vrouwen.<br />

Na de traditionele uitreikingen van de<br />

diploma’s en getuigschriften, met terugwerkende<br />

kracht waren dat dit keer een fiks<br />

aantal, was het de beurt aan de jubilarissen<br />

en mensen die afscheid namen van het<br />

korps. Voor allen waren er lovende<br />

woorden, de benodigde versierselen en<br />

bloemen. Tenslotte werd aan de hand van<br />

foto’s teruggeblikt op de diverse hulpverleningen.<br />

Uiteraard branden maar in de<br />

Beemster zeker ook voor ongevallen en<br />

‘paarden in de sloot’. Deze beelden leverde<br />

hilarische reacties op uit de zaal. Uit de<br />

cijfers bleek dat de afgelopen jaren in beide<br />

korpsen gelukkig minder vaak was uitgerukt<br />

dan het jaargemiddelde van zestig.<br />

ZIE: WWW.BINNENDIJKS.NU<br />

Beemster<br />

Intratuin Beemster, Purmerenderweg 75 www.intratuin.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!