26.07.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 55

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>55</strong> • juli - augustus 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

9<br />

11<br />

13<br />

20<br />

Kidzcamp<strong>in</strong>g United 010 <strong>in</strong> de sneeuw!?<br />

Diverse exposities <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Zomerprogramma Jeugd wmo radar<br />

Aankondig<strong>in</strong>g Sociale Straat<br />

29<br />

Portret: Per ongeluk rapper worden: dat kan!


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.750 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 56 – 2022:<br />

22 augustus 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2<br />

010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


Voorwoord<br />

De <strong>editie</strong> van juli-augustus valt midden <strong>in</strong> de vakantietijd.<br />

Voor veel media is dat de zogeheten komkommertijd,<br />

maar bij <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> hebben we daar m<strong>in</strong>der<br />

last van. We zijn als maandblad namelijk m<strong>in</strong>der afhankelijk<br />

van de actualiteit. Wel is dit nummer iets m<strong>in</strong>der dik<br />

dan de afgelopen maanden. Toch hopen we, dat we weer<br />

leuk en <strong>in</strong>teressant ‘leesvoer’ voor u hebben kunnen maken<br />

en verzamelen, fijn om op een mooie zomerdag rustig<br />

door te lezen.<br />

U kunt uitgebreid terugblikken op <strong>Overschie</strong>se activiteiten <strong>in</strong><br />

juni en juli. Er waren mooie evenementen die goed bezocht<br />

werden en aantonen hoe leuk en gezellig het kan zijn <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Verder v<strong>in</strong>dt u de afsluit<strong>in</strong>g van het verhaal over verzetsdrukkerij<br />

H<strong>in</strong>ga, en het vervolg van het relaas dat Cor<br />

Docter schreef over zijn oorlogservar<strong>in</strong>gen. En er is meer geschiedenis:<br />

Deze <strong>editie</strong> staat een beetje <strong>in</strong> het teken van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g<br />

van de Schie. In september opent <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

‘Opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g’: een tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

vol met objecten die archeologen vonden bij opgrav<strong>in</strong>gen<br />

voor en tijdens de aanleg van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g. Een wel<br />

heel bijzondere vondst is de ‘Stoel van <strong>Overschie</strong>’ uit de twaalfde<br />

eeuw. Verderop <strong>in</strong> dit blad leest u er meer over. Maar een<br />

d<strong>in</strong>g kunnen we vast verklappen: het wordt een expositie om<br />

naar uit te kijken!<br />

Als tegenhanger van de geschiedenis is er een portret van de<br />

14-jarige Tyas Adelerhof: raptalent, jongerenraadslid, en algehele<br />

actievel<strong>in</strong>g. Ook sportief <strong>Overschie</strong> krijgt volop aandacht<br />

<strong>in</strong> deze <strong>editie</strong>. Er zijn aankondig<strong>in</strong>gen en terugblikken van allerlei<br />

sportieve activiteiten. De activiteiten van Buurvrienden<br />

HWD en Wilskracht Werkt, gericht op de oudere <strong>in</strong>woners van<br />

<strong>Overschie</strong>, krijgen zeker volop aandacht.<br />

Tot slot nog een oproep: we zoeken dr<strong>in</strong>gend betrouwbare en<br />

enthousiaste bezorgers voor het magaz<strong>in</strong>e. We zoeken jongeren<br />

vanaf 14 jaar of ouderen die tijd over hebben om 1x per<br />

maand – tegen vergoed<strong>in</strong>g – <strong>in</strong> een wijk van <strong>Overschie</strong> <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te bezorgen. U helpt ons daar enorm mee én u<br />

maakt veel lezers blij! Aanmeld<strong>in</strong>gen en <strong>in</strong>formatie via <strong>in</strong>fo@<br />

bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl of via 0180-641 919.<br />

We wensen u veel leesplezier!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Tweede Wereldoorlog 7<br />

Kidzcamp<strong>in</strong>g United 010 <strong>in</strong> de sneeuw!? 9<br />

Museum <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO Radar 13<br />

M<strong>in</strong>der verkeer door <strong>Overschie</strong> aanleg A13/A16 15<br />

Geen rugzak mee naar school – maar wat dan wel? 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Met onbekende bestemm<strong>in</strong>g – deel 2 19<br />

Vooraankondig<strong>in</strong>g: Sociale Straat 20<br />

Activiteitenprogramma Buurvrienden 21<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 22<br />

Gratis zomerse atletiekcl<strong>in</strong>ics – doe jij ook mee? 23<br />

Vaartochten over de Schie 23<br />

Toneelvoorstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Buitenmuseum 27 augustus 23<br />

Terugblik activiteiten <strong>Overschie</strong> 24<br />

<strong>Overschie</strong>se activiteiten <strong>in</strong> juni en juli. 25<br />

Oldtimer Festival 26<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard 27<br />

Per ongeluk rapper worden: dat kan! 29<br />

E<strong>in</strong>de Partij van de Arbeid 30<br />

Vrijwillegers aan het woord 31<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto op de voorzijde: Vanaf de Delftweg zicht op het Veerhuiseiland,<br />

de skyl<strong>in</strong>e van <strong>Overschie</strong> en de bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Schie.. -<br />

Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

Hét adres voor<br />

uw huisdier<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

Duyvesteynstraat 5<br />

3042 BA Rotterdam (<strong>Overschie</strong>)<br />

010-415 39 68<br />

<strong>in</strong>fo@monria.nl<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

rt Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-18 15:11<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Nicolette Stierman (Keramist)<br />

Zo’n 28 jaar geleden wandelde ik met mijn man <strong>in</strong> het Zestienhovense<br />

park en belandde <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. We zeiden: wat<br />

is dit geweldig hier! Wat zou het fijn zijn om hier te wonen!<br />

En het geluk wilde, dat we een jaar later een prachtig jaren<br />

‘30 huis konden kopen aan de Grasw<strong>in</strong>ckelstraat 15. We verhuisden<br />

vanuit Bospolder Tussendijken naar <strong>Overschie</strong>.<br />

Ik ben geboren <strong>in</strong> Schiebroek, woonde tot mijn 7e <strong>in</strong> Hillegersberg<br />

en verhuisde met - en later zonder - mijn ouders naar alle<br />

uithoeken van Nederland. Maar uite<strong>in</strong>delijk kwam ik natuurlijk<br />

terug naar mijn home town Rotterdam. Daar waar mijn ouders<br />

en vele familie al generaties leefden!<br />

heel blij met al deze enthousiaste mensen die mijn atelier weten<br />

te v<strong>in</strong>den. Vele Rotterdammers en mensen van buiten de stad zijn<br />

enthousiast over <strong>Overschie</strong>, wat ze eigenlijk niet kenden.<br />

Het zou geweldig zijn als er ook bijvoorbeeld weer eens een<br />

kunstmarkt wordt georganiseerd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie<br />

met leuke kramen met eten en muziek, en… dat dan al die<br />

enthousiaste bezoekers daar ook zullen zijn. In mijn atelier is <strong>in</strong><br />

ieder geval iedereen alvast welkom!<br />

Ik geef graag het stokje over aan Liesbeth de Fouw.<br />

In <strong>Overschie</strong> woon ik enerzijds <strong>in</strong> een soort dorp en heb tegelijk<br />

alle voordelen van de stad om de hoek. W<strong>in</strong>kelen, theaters, horeca,<br />

musea enz. allemaal b<strong>in</strong>nen handbereik en tegelijk de rust<br />

van een dorp met heel veel groen.<br />

Ik maakte een carrière switch en ben s<strong>in</strong>ds 10 jaar actief als keramist<br />

onder de naam Artdenicole (<strong>in</strong>fo: www.artdenicole.com).<br />

Mijn atelier is gebouwd <strong>in</strong> onze ruime tu<strong>in</strong>. Er komen ondertussen<br />

vele bezoekers en cursisten uit <strong>Overschie</strong> en vanuit alle delen van<br />

de stad. En zelfs vanuit Amsterdam, Tiel, Utrecht, Breda... Ik ben<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Eiland <strong>in</strong> de bocht<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Ik heb een plek ontdekt waar woorden<br />

zich verliezen <strong>in</strong> een toegeworpen aarde<br />

een plek waar taal zich<br />

louter lenen wil om met ontzag<br />

haar magische omgev<strong>in</strong>g te<br />

behoeden voor ’t verstoren van de rust<br />

en aan te sporen de natuur<br />

vanuit het niets te doen ontluiken<br />

overtuigd door herontdekk<strong>in</strong>g en besef<br />

dat de schoonheid en de wijsheid<br />

elkander zullen baren op die plek<br />

vanuit de wildgroei om hen heen.<br />

Thema: het eiland dat <strong>Overschie</strong> erbij kreeg na het graven van<br />

het kanaal voor de grote schepen (november 2021).<br />

[foto] Ron Pluijm


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen Tweede Wereldoorlog<br />

Het verhaal van drukkerij H<strong>in</strong>ga – deel 4<br />

Als afsluit<strong>in</strong>g van het bijzondere verhaal van drukkerij H<strong>in</strong>ga en van Geord H<strong>in</strong>terd<strong>in</strong>g plaatsen we tot slot een artikel<br />

uit ‘Weekblad van <strong>Overschie</strong>’ van na de oorlog. Dit blad is voor en na de oorlog gedrukt bij H<strong>in</strong>ga. In 1942 werd het<br />

drukken van het blad verboden door de Duitse bezetter.<br />

Over valse papieren en een verzegelde<br />

drukkerij<br />

Drukkerij ‘H<strong>in</strong>ga’, de drukkerij van dit<br />

blad heeft ook wel iets geweten van de<br />

laatste oorlog. Nadat <strong>in</strong> 1942 het Weekblad<br />

voor <strong>Overschie</strong> was verboden, werd<br />

de eigenaar <strong>in</strong> 1942 gearresteerd en het<br />

bedrijf gesloten en verzegeld. Dit, omdat<br />

men ons betrapte bij het drukken van het<br />

illegale ‘Vrij Nederland’. Al het aanwezige<br />

lettermateriaal werd <strong>in</strong> beslag genomen<br />

en voor goede buit verklaard. Gelukkig<br />

hadden wij nog bijtijds een gedeelte<br />

hiervan kunnen laten ‘onderduiken’, ook<br />

op de verzegel<strong>in</strong>g werd iets gevonden, en<br />

al spoedig werd er ook weer gedrukt <strong>in</strong><br />

de verzegelde bedrijfsruimten.<br />

Bij de grote razzia van 10 november<br />

1944, bleek de verzegelde drukkerij een<br />

ideale schuilplaats voor onderduikers.<br />

De moffen hadden een heilig ontzag voor<br />

de zegels, en ze zouden het niet wagen,<br />

hier aan te komen. Zo bleven wij dus vrij<br />

van een tochtje naar Duitsland, doch lang<br />

niet allen waren zo gelukkig.<br />

wat te wensen over. Op het laatst, toen de<br />

gehele stroomlever<strong>in</strong>g was gestaakt, hadden<br />

wij nog wel stroom, daar onder het<br />

viaduct een moffendependance was gevestigd.<br />

Toen werden de huizen stuk voor<br />

stuk afgesloten. Doch geen nood: even gefabriekt<br />

met een naald en voor de G.E.B.-<br />

man aan het e<strong>in</strong>d van de Zestienhovensekade<br />

was, draaide de pers alweer.<br />

De papieren bleken een succes. Men kon<br />

er verder nog bonnen op ontvangen voor<br />

levensmiddelen, men kon er mee reizen<br />

per Wehrmachtstre<strong>in</strong> – ‘s nachts – en tijdens<br />

een razzia werd men onmiddellijk<br />

weer vrijgelaten.<br />

Eten halen was ook mogelijk natuurlijk<br />

en zo togen we ook naar het Noorden van<br />

het land om voedsel. Ook daar konden<br />

we nog goed doen met onze papieren,<br />

want toen wij ze daar verstrekten aan<br />

een aantal onderduikers, konden dezen<br />

voor het eerst na drie jaar weer eens<br />

naar huis, zonder gevaar te lopen aangehouden<br />

te worden.<br />

konden we, dankzij de zelfgemaakte papieren,<br />

nog velen van dienst zijn.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Een kennis van ons, de heer C., thans wonende<br />

te Bilthoven, werd eveneens meegenomen,<br />

maar kwam al spoedig weer<br />

thuis, voorzien van een ‘Ausweis’, dat hij<br />

na allerlei manipulaties <strong>in</strong> zijn bezit had<br />

kunnen krijgen. “Kunnen jullie dit namaken?”,<br />

was zijn vraag. “Ok”, was ons antwoord<br />

en zo ontstonden de valse ‘Ausweise’,<br />

vervaardigd <strong>in</strong> een door de Duitsers<br />

verzegelde drukkerij, waarvan u hierbij<br />

een afbeeld<strong>in</strong>g aantreft. De persen draaiden<br />

vlijtig en weldra konden we de papieren<br />

op hun uitwerk<strong>in</strong>g gaan toetsen.<br />

Dat ze ‘goed’ waren, bleek al gauw, toen<br />

een suikerwerkfabrikant uit <strong>Overschie</strong>,<br />

eveneens een 10-november-slachtoffer,<br />

prompt naar huis kwam uit Duitsland,<br />

toen wij hem zo’n papier toezonden.<br />

Alleen de stroomlever<strong>in</strong>g liet wel eens<br />

Een aardig voorval moge hier nog even<br />

worden vermeld. Toen wij op zekere dag<br />

‘s avonds <strong>in</strong> een Wehrmachtstre<strong>in</strong> wilden<br />

stappen op weg naar Zwolle, bleek<br />

deze tre<strong>in</strong> zo vol, dat er geen <strong>in</strong>komen<br />

aan was. Door de betrouwbaarheid van<br />

de papieren overmoedig geworden, haalden<br />

wij de – Duitse – stationschef erbij.<br />

Deze g<strong>in</strong>g met ons de tre<strong>in</strong> langs, maar ja,<br />

alles was vol. De man werd er zenuwachtig<br />

van en opeens rukte hij een portier<br />

open van een coupé, waar twee ‘Landwachters’<br />

1 zaten, de spuit 2 tussen hun<br />

knieën. “Heraus!”, was het enige commentaar<br />

dat geschreeuwd werd en daar<br />

g<strong>in</strong>gen de landwachters… Hun plaatsen<br />

werden dankbaar door ons <strong>in</strong>genomen.<br />

Zo waren de laatste maanden van de bezett<strong>in</strong>g<br />

voor ons lichter dan daarvóór en<br />

Bron: Weekblad van <strong>Overschie</strong><br />

Voorbeeld van een Ausweis uit de Tweede Wereldoorlog<br />

Herkomst Museum <strong>Overschie</strong><br />

1<br />

Landwachters: Nederlandse paramilitaire<br />

organisatie opgericht door de Duitsers<br />

2<br />

Spuit = geweer


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

drs. Joris Huijser<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

Ilja Bregman<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Daan Verburgh<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl


Kidzcamp<strong>in</strong>g United 010 <strong>in</strong> de sneeuw!?<br />

Het eerste weekend van de vakantie (8, 9 en 10 juli) was het zover: er was weer Kidzcamp<strong>in</strong>g<br />

van United 010. De Kidzcamp<strong>in</strong>g was dit jaar voor het eerst bij Speeltu<strong>in</strong>verenig<strong>in</strong>g<br />

Schiewijk. Het thema van de Kidzcamp<strong>in</strong>g was wel een beetje apart… de speeltu<strong>in</strong> was<br />

omgetoverd <strong>in</strong> een w<strong>in</strong>terwonderland. En dat midden <strong>in</strong> de zomer!! Toch was het zo. Met kerstbomen, sneeuwpoppen en<br />

echte sneeuw. Het allerleukste? Dat waren de w<strong>in</strong>terwonderland stormbaan en klimmuur.<br />

United 010 werkt s<strong>in</strong>ds kort nauw samen<br />

met speeltu<strong>in</strong> Schiewijk. Vrijdag kwamen<br />

alle k<strong>in</strong>deren zich hier aanmelden en een<br />

leuke kerstmuts ophalen – zo zat de sfeer<br />

er meteen lekker <strong>in</strong>. De papa’s en mama’s<br />

mochten de tenten opzetten. Daarna zijn<br />

alle ouders uitgezwaaid en kon de camp<strong>in</strong>g<br />

echt van start.<br />

Patat en kampvuur<br />

Na een korte kennismak<strong>in</strong>g en het doorspreken<br />

van de regels was er tijd voor<br />

vrijspelen en elkaar beter leren kennen.<br />

Jacky’s lunchroom was ook dit jaar<br />

weer bereid om het avondeten te verzorgen<br />

voor beide avonden. Vrijdag stond<br />

er patat met een snack op het menu. De<br />

k<strong>in</strong>deren en leid<strong>in</strong>g genoten er echt van!<br />

Daarna even uitbuiken en, hup, door met<br />

het avondprogramma. Eerst een leuk<br />

spel met alle k<strong>in</strong>deren van de Kidzcamp<strong>in</strong>g,<br />

toen een korte wandel<strong>in</strong>g en tot<br />

slot een kampvuur met marshmallows<br />

en broodjes. Voor de oudste k<strong>in</strong>deren<br />

stond er nog een avondspel op het programma<br />

terwijl de jongste k<strong>in</strong>deren naar<br />

de tenten g<strong>in</strong>gen. Om 00.30 uur was het<br />

rustig op de speeltu<strong>in</strong> en lag iedereen<br />

lekker te slapen <strong>in</strong> de tenten.<br />

Stormbaan en knakworst<br />

Zaterdag beloofde een leuke, drukke dag<br />

te worden. Eerst even heerlijk ontbijten<br />

met z’n allen en daarna was het tijd voor<br />

de workshops die mede mogelijk zijn<br />

gemaakt door Herco Kruik (cultuurfonds)<br />

en de politie Rotterdam (wijkagent Valesca<br />

de Veer en collega’s). We hadden drie<br />

workshops: een schilderworkshop, een<br />

workshop capoeira en een stormbaan<br />

van de politie. Alle workshops vielen<br />

goed <strong>in</strong> de smaak en de k<strong>in</strong>deren hebben<br />

leuk meegedaan. Na de workshops was er<br />

tijd voor de lunch met heerlijke broodjes<br />

knakworst.<br />

IJsjes en polonaise<br />

Na de lunch was het volgende onderdeel<br />

aan de beurt: de United w<strong>in</strong>ter zeskamp!<br />

Tijdens de zeskamp kwam oma <strong>Overschie</strong><br />

(Ada van Noordwijk van de wijkraad) nog<br />

even ijsjes brengen voor de 50 k<strong>in</strong>deren<br />

van de kidscamp<strong>in</strong>g. Hartelijk dank, Oma<br />

<strong>Overschie</strong>! Jacky’s lunchroom zorgde<br />

deze avond voor heerlijke broodjes hamburger<br />

met salade.<br />

Na het avondeten kwamen alle vaders en<br />

moeders op bezoek voor de bonte avond.<br />

De avond g<strong>in</strong>g van start met spetterende<br />

optredens van onze United 010 camp<strong>in</strong>g<br />

kidz. Ook de leid<strong>in</strong>g heeft nog even een<br />

polonaise meegelopen. Toen was het<br />

weer bedtijd voor de jongste k<strong>in</strong>deren en<br />

speelden de oudste kidz het grote-kerstavond-uitpak-spel.<br />

Chocolademelk met slagroom<br />

Zondag sliep iedereen eerst lekker uit. Na<br />

het ontbijt was het tijd voor cadeautjes<br />

uitpakken bij de kerstboom! Als afsluiter<br />

kreeg iedereen nog heerlijke chocolademelk<br />

met slagroom en… daar kwamen<br />

alle vaders en moeders aan. Tenten<br />

werden afgebroken, k<strong>in</strong>deren namen<br />

afscheid: Kidz camp<strong>in</strong>g United 010 2022<br />

zat er weer op!<br />

Iedereen kan terugkijken op een mooi<br />

evenement - met dank aan alle sponsors<br />

en alle vrijwilligers die dit weekend mogelijk<br />

gemaakt hebben.<br />

Foto’s: United010<br />

BOOS - <strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

9


UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 <strong>55</strong> | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl<br />

• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


Museumbericht augustus 2022<br />

Vooraankondig<strong>in</strong>g expositie Bochtafsnijd<strong>in</strong>g Schie<br />

Deze herfst kun je <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> zien wat er allemaal is gevonden <strong>in</strong> de grond bij de bochtafscheid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

Schie. Op 10 september opent de expositie ‘Opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Schie’.<br />

Het museum heeft deze expositie gemaakt<br />

<strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met Prov<strong>in</strong>cie<br />

Zuid-Holland om de geschiedenis van<br />

<strong>Overschie</strong> voor bezoekers (bijna) tastbaar<br />

te maken.<br />

Om de bochtafscheid<strong>in</strong>g te maken, is veel<br />

graafwerk gedaan. Zoals dat hoort, kregen<br />

archeologen de ruimte om te onderzoeken<br />

wat er aan historisch materiaal<br />

Expositie foto’s Leendert van<br />

der Waal<br />

<strong>in</strong> de grond zat. En dat was veel! Dankzij<br />

deze archeologische vondsten krijgen<br />

we een boeiend beeld van de tijdlijn van<br />

de <strong>Overschie</strong>se geschiedenis.<br />

Absolute blikvanger van de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

is de ‘Stoel van <strong>Overschie</strong>’. Deze<br />

twaalfde-eeuwse stoel kwam hier ook<br />

uit de grond. De stoel stamt uit de tijd<br />

van de Graaf van Holland en is een uniek<br />

Zomerexpositie - Keramiek en<br />

glas van D<strong>in</strong>i Wondergem<br />

pronkstuk <strong>in</strong> de geschiedenis van dit gebied.<br />

Speciaal voor deze ene keer komt<br />

de stoel naar Museum <strong>Overschie</strong>. Vanwege<br />

de kwetsbaarheid is de stoel daarna<br />

alleen nog te zien <strong>in</strong> het Prov<strong>in</strong>ciehuis <strong>in</strong><br />

Den Haag. Nadere <strong>in</strong>formatie staat <strong>in</strong> de<br />

komende <strong>editie</strong> van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Maak van 19 juni tot 18 september kennis<br />

met het werk van D<strong>in</strong>i Wondergem.<br />

Het is een kle<strong>in</strong>e, maar fijne tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

van keramiek en glas.<br />

Leendert Van der Waal maakte vele, vele<br />

foto’s <strong>in</strong> de regio Rotterdam, maar met<br />

name van <strong>Overschie</strong>, zijn uitvalsbasis.<br />

Tot e<strong>in</strong>d augustus is een greep uit zijn<br />

werk te zien <strong>in</strong> de Melkfabriek van het<br />

museum.<br />

Kom maar eens kijken op een mooie zondag.<br />

Een deel van het werk is te koop!<br />

Brocante w<strong>in</strong>kel museum elke<br />

zondag geopend<br />

Elke zondag is <strong>in</strong> het buitenmuseum<br />

de museum brocantew<strong>in</strong>kel geopend.<br />

Wilt u eens uitgebreid snuffelen <strong>in</strong> de<br />

oude spulletjes om te zien of er iets van<br />

uw gad<strong>in</strong>g bij is? Kom dan gezellig even<br />

langs!<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs<br />

€ 2,50. Donateurs van het museum hebben gratis toegang.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: zie museumoverschie.nl.


SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren:<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard GRATIS bij u thuis!<br />

Adres: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl


Nieuwe k<strong>in</strong>d-tienerwerkers en jongerencoach:<br />

Miriam (k<strong>in</strong>d-tienerwerker) Murtza (jongerencoach) Ileida (k<strong>in</strong>d-tienerwerker)<br />

Hoi <strong>Overschie</strong>! W zn de nieuwe jongerencoach en k<strong>in</strong>d-tienerwerkers van wmo radar. Wat houdt<br />

dat nou precies <strong>in</strong>? W houden ons voornamelk bezig met de jeugd van <strong>Overschie</strong>. Hier<strong>in</strong> zorgen<br />

w ervoor dat z ondersteunt worden waar nodig is en met laagdrempelige hulpvragen b ons<br />

terecht kunnen. Dit kan gaan over de ontwikkel<strong>in</strong>g, school, werk etc. W coachen de jeugd op<br />

vaardigheden met als doel dat ze zo zelfstandig mogelk kunnen functioneren. W organiseren<br />

voor en samen met de jeugd activiteiten die b deze doelgroep aansluiten. Dus heb j een leuk idee<br />

voor een activiteit en wil j hier<strong>in</strong> het <strong>in</strong>itiatief nemen, dan kun je contact met ons opnemen?<br />

WMO radar<br />

13<br />

Zomerprogramma jeugd<br />

B <strong>in</strong>teresse of vragen over het zomerprogramma kun je contact<br />

opnemen met de jongerencoach of k<strong>in</strong>d-tienerwerkers.<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Jongerencoach/k<strong>in</strong>d-tienerwerkers<br />

Miriam | 0651480068<br />

miriam.bahida@wmoradar.nl<br />

Instagram: Miriam_wmoradar<br />

Murtza | 0651267200<br />

murtzaa.butt@wmoradar.nl<br />

Ileida | 0651096503<br />

ileida.ajdid@wmoradar.nl


14<br />

SCHRIJF NU IN<br />

VOOR DE<br />

I N T R O D U C T I E<br />

C U R S U S<br />

10 uur TENNISLES<br />

10 uur VRIJSPELEN<br />

4 uur TOERNOOI<br />

€ 1 2 5<br />

N A J A A R S L E S S E N<br />

2 0 2 2<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157


M<strong>in</strong>der verkeer door <strong>Overschie</strong> dankzij<br />

aanleg A13/A16 – en dan?<br />

Vanaf 2025 zal er m<strong>in</strong>der verkeer via het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> rijden. Maar wat gebeurt er dan met het stuk A13 dat <strong>Overschie</strong><br />

doormidden snijdt? En met het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>? Sticht<strong>in</strong>g Gezond <strong>Overschie</strong> zoekt bewoners die willen meedenken.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Gezond <strong>Overschie</strong> startte als bewonerscomité onder<br />

de <strong>in</strong>spirerende leid<strong>in</strong>g van Joop Bosman. Het doel was de uitstoot<br />

en geluidsoverlast van de A13 <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> te beperken.<br />

De slogan ‘A13 SNEL WEG!’ zullen velen zich nog her<strong>in</strong>neren.<br />

Op 18 september 2005 organiseerde het comité een grote<br />

manifestatie. Bewoners dreigden toen de snelweg te bezetten.<br />

Joop Bosman denkt met humor terug aan het telefoontje dat hij<br />

toen van de politie kreeg: ‘Het was natuurlijk nooit de bedoel<strong>in</strong>g<br />

om een gevaarlijke verkeerssituatie te veroorzaken.’<br />

Toekomst<br />

Marianne Bissegger is nog steeds lid. Zij verwacht dat de aanleg<br />

van de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen A16 en A13 verander<strong>in</strong>gen met zich<br />

meebrengt voor het stuk A13 dat door <strong>Overschie</strong> loopt. Zijn alle<br />

oude fly-overs op het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> straks bijvoorbeeld nog<br />

wel nodig? Marianne zoekt medebewoners die willen meedenken<br />

over de toekomst van dit stuk snelweg en het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>.<br />

Wil je meedoen? Neem dan contact op met Marianne Bissegger.<br />

Mail naar sticht<strong>in</strong>ggezondoverschie@gmail.com. Je kunt haar<br />

ook bereiken onder 0651065413 (ook whatsapp).<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Verbeter<strong>in</strong>gen<br />

De situatie is nu een stuk beter. Dankzij de snelheidsbeperk<strong>in</strong>g<br />

tot 80 km, geluidswallen en dubbel glas <strong>in</strong> won<strong>in</strong>gen is de luchtkwaliteit<br />

fl<strong>in</strong>k verbeterd en de geluidsoverlast verm<strong>in</strong>derd. Voor<br />

Joop was dat het moment om er mee te stoppen; hij had zijn<br />

doel bereikt. Maar de sticht<strong>in</strong>g gaat door.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

15<br />

Geen rugzak mee naar school – maar wat dan wel?<br />

De dag van CBS Het Podium<br />

OP 29 juni stonden de k<strong>in</strong>deren van basisschool CBS Het Podium<br />

zonder rugzak op het schoolple<strong>in</strong>. Maar wat ze wel bij zich<br />

hadden? Iedereen mocht het zelf verz<strong>in</strong>nen! Dat leverde veel<br />

creatieve ideeën op: van een kattenmand gevuld met schoolboeken,<br />

tot een vuilnisbak met gymkleren. Zelfs de juffen deden<br />

mee: “Het was vanmorgen echt een explosie aan vreemde voorwerpen<br />

op het schoolple<strong>in</strong>!”<br />

[foto] Chantall van Dalen<br />

Foto’s Chantall van Dalen


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

augustus 2022<br />

Duimpjes tegen spookfietsen<br />

<strong>in</strong> noordelijke richt<strong>in</strong>g. Gemiddeld<br />

rijdt daar ongeveer één op de vijf<br />

(snor)fietsers tegen de richt<strong>in</strong>g <strong>in</strong>.<br />

Op andere delen van de Burgemeester<br />

Baumannlaan tussen de<br />

2e Hogenbanweg en Hoorns<strong>in</strong>gel<br />

ligt het aandeel spookfietsers op<br />

6%.<br />

Duimen en pijlen<br />

Daarom worden e<strong>in</strong>d juli <strong>in</strong> beide<br />

richt<strong>in</strong>gen duimpjes en pijlen op<br />

het fietspad langs de Burgemeester<br />

Baumannlaan aangebracht.<br />

Het gaat om het deel tussen de 2e<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Het is een steeds groter probleem<br />

en een irritatiebron: spookfietsen.<br />

Zo ook op de Burgemeester Baumannlaan.<br />

De gemeente krijgt er<br />

regelmatig klachten over uit de wijk.<br />

Daarom komen hier e<strong>in</strong>d juli duimpjes<br />

en pijlen op de fietspaden.<br />

Met het toenemend aantal fietsers<br />

<strong>in</strong> Rotterdam is spookfietsen<br />

een steeds groter aandachtpunt.<br />

Spookfietsen kan leiden tot gevaarlijke<br />

situaties. Om een goed beeld<br />

te krijgen van de problemen, zijn<br />

<strong>in</strong> september 2021 camera’s langs<br />

het fietspad op de Burgemeester<br />

Baumannlaan tussen de 2e Hogenbanweg<br />

en Hoorns<strong>in</strong>gel geplaatst.<br />

Eén op de vijf<br />

Uit de tell<strong>in</strong>gen blijkt dat het aandeel<br />

spook(snor)fietsers hier hoog<br />

is. Met name <strong>in</strong> het gedeelte tussen<br />

de Hoorns<strong>in</strong>gel en de Baanweg<br />

Hogenbanweg en de Hoornweg.<br />

Met duimpjes krijgen (snor)fietsers<br />

reactie op hun gedrag. Wie <strong>in</strong> de<br />

juiste richt<strong>in</strong>g rijdt, ziet een duim<br />

omhoog. Rijdt u tegen de richt<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong>? Dan ziet u een duim omlaag.<br />

Om te kijken of de maatregel effect<br />

heeft, zijn er later dit jaar opnieuw<br />

fietstell<strong>in</strong>gen op de Burgemeester<br />

Baumannlaan.<br />

Vervang<strong>in</strong>g lantaarnpalen<br />

In Rotterdam staan bijna 93.000<br />

lantaarnpalen (ook wel lichtmasten<br />

genoemd), langs wegen, <strong>in</strong><br />

woonwijken, w<strong>in</strong>kelgebieden en<br />

plantsoenen. Een kwart zijn masten<br />

uit de jaren ‘70 en ‘80. Deze masten<br />

zijn nodig aan vervang<strong>in</strong>g toe. De<br />

komende 9 jaar vervangt de gemeente<br />

deze 25.800 lantaarnpalen.<br />

Van de lantaarnpaal vervangt de<br />

gemeente de mast met de zogehe-<br />

De gemeente Rotterdam vervangt ten uithouder. De bestaande armatuur<br />

(het gedeelte waar de lamp <strong>in</strong><br />

25.800 van de bijna 93.000 lantaarnpalen.<br />

Het gaat om palen die zit) komt op de nieuwe masten.<br />

40 jaar of ouder zijn en vanwege<br />

hun levensduur aan vervang<strong>in</strong>g toe<br />

zijn. Dit beg<strong>in</strong>t <strong>in</strong> april 2022 en duurt<br />

tot e<strong>in</strong>d 2030.<br />

Van 26 juli tot en met 11 augustus is<br />

<strong>Overschie</strong> aan de beurt.<br />

Foto: Eric Fecken<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


augustus 2022<br />

Tuurlijk: eigen tas mee naar de markt!<br />

Plastic markttasje? Nee, bedankt.<br />

plastic zakken na eenmalig gebruik<br />

op de vuilnisbelt e<strong>in</strong>digen of <strong>in</strong> de<br />

verbrand<strong>in</strong>gsoven. Even kwalijk is<br />

dat het plastic <strong>in</strong> onze stad terecht<br />

komt. Het stapelt zich op <strong>in</strong> het milieu<br />

en is schadelijk voor mens en dier.<br />

Wat zijn de regels?<br />

In Rotterdam mogen dunne plastic<br />

tasjes niet meer vooraan op de<br />

marktkraam of aan de kraamluifel<br />

hangen. Marktbezoekers kunnen<br />

daardoor niet meer zelf een plastic<br />

tasje pakken. Deze regel is vorig<br />

jaar opgenomen <strong>in</strong> het Rotterdams<br />

De gemeente Rotterdam werkt<br />

Foto: Jan van der Ploeg<br />

campagne ‘Tuurlijk: eigen tas mee<br />

Marktreglement. En moet een groot<br />

deel van het gebruik en overlast<br />

verm<strong>in</strong>deren. Marktkooplieden<br />

geven hun verkochte producten nu<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

samen met marktkooplieden aan het<br />

zoveel mogelijk terugdr<strong>in</strong>gen van<br />

naar de markt!’. Deze duurt m<strong>in</strong>imaal<br />

4 maanden. Daarnaast geven<br />

mee zonder plastic verpakk<strong>in</strong>g. De<br />

marktmeesters letten hier goed op.<br />

17<br />

plastic tasjes op de markt. Gekochte<br />

onze publieksvoorlichters vanaf<br />

De Europese regelgev<strong>in</strong>g heeft<br />

artikelen kunnen prima mee <strong>in</strong> een<br />

juli op diverse markten uitleg over<br />

bepaald dat <strong>in</strong> bijvoorbeeld su-<br />

meegebrachte tas. Die hoeven dan<br />

het onnodige plasticgebruik en de<br />

permarkten nog wel dunne plastic<br />

niet <strong>in</strong> een plastic tas of zak verpakt.<br />

overlast ervan.<br />

tasjes gegeven mogen worden. Dit<br />

vanuit hygiënisch aspect. Denk dan<br />

Wie kent niet het beeld van de<br />

Zero Waste Europe startte <strong>in</strong> 2008<br />

aan vis of zacht fruit.<br />

ronddwarrelende dunne plastic<br />

deze dag. Ze vragen hiermee aan-<br />

tasjes tijdens een marktdag? Veel<br />

dacht voor het feit dat de meeste<br />

marktbezoekers en Rotterdammers<br />

v<strong>in</strong>den dat niet prettig. Het is slecht<br />

voor het milieu en het opruimen<br />

ervan kost veel tijd. Bovendien is al<br />

dat plastic vaak helemaal niet nodig<br />

en de tasje verdwijnen thuis meestal<br />

direct <strong>in</strong> de prullenbak.<br />

‘Niet alles wat je op de markt koopt heeft<br />

een plastic tasje nodig. Je stopt het net<br />

zo makkelijk <strong>in</strong> je eigen tas. Dat scheelt<br />

een hoop troep op straat en is goed voor<br />

het milieu.’<br />

Plasticvrije dag<br />

Om dat onder de aandacht te brengen,<br />

beg<strong>in</strong>t vrijdag 1 juli 2022 de<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

PROJECT NOORTWIJCK<br />

TE HUUR: 7 WOONEENHEDEN<br />

MM ONTWERP<br />

Voor meer <strong>in</strong>fo:<br />

010 415 50 85<br />

www.projectnoortwijck.nl


Met onbekende<br />

bestemm<strong>in</strong>g – deel 2<br />

Het vervolg van het verhaal over Cor Docter, schrijver uit <strong>Overschie</strong>,<br />

die tijdens de razzia <strong>in</strong> 1944 werd opgepakt en door de Duitse troepen<br />

op transport werd gezet naar Duitsland. - Opgediept uit de archieven<br />

door Dirk van Noort.<br />

Onder het viaduct van <strong>Overschie</strong> werden de eerste groepen<br />

bijeengebracht. Voor de getrouwden was het natuurlijk iets<br />

anders, maar zelf zag ik het allemaal nog zo somber niet <strong>in</strong>.<br />

Op het terre<strong>in</strong> van de houthandel Van Stolk, waar we werden<br />

samengevoegd met andere groepen, begon bij de meesten een<br />

zenuwachtige lacherigheid de overhand te krijgen. We werden<br />

geteld, opnieuw geteld en wéér geteld en we verheugden ons<br />

over de paniek van de Duitsers, die telkens weer tot andere uitkomsten<br />

kwamen. Een gejoel g<strong>in</strong>g op toen een kapelaan uit de<br />

rijen werd gehaald en toestemm<strong>in</strong>g kreeg naar huis terug te keren.<br />

Dat was niet zozeer tegen die ene boffer gericht, als wel om<br />

te zien hoever we gaan konden tegenover de Duitsers. Schamel<br />

plezier, maar alles was meegenomen.<br />

Die avond sliepen we <strong>in</strong> Delft, dat we lopend bereikt hadden.<br />

We werden ondergebracht <strong>in</strong> de Technische Hogeschool, waar<br />

de ruimte tussen wand en laboratoriumtafels te kle<strong>in</strong> was om<br />

languit te liggen. Door de deurtjes te openen konden we onze<br />

benen strekken. De gestikte deken, die <strong>in</strong> een jute zak was meegenomen,<br />

kwam uitstekend van pas.<br />

Mijn broer zag ik niet meer. Vele maanden later zou ik horen,<br />

dat hij vergeefs naar me gezocht had, toen hij een mogelijkheid<br />

zag <strong>in</strong> Delft uit de rij te glippen. Dwars door de polders heen<br />

bereikte hij diezelfde nacht nog ons huis.<br />

Hij was niet de enige, die er <strong>in</strong> slaagde aan het oog van de bewakers<br />

te ontsnappen. Zelfs uit de tre<strong>in</strong>, die ons <strong>in</strong> een e<strong>in</strong>deloze<br />

rit naar Duitsland voerde, wisten velen te ontkomen. Weliswaar<br />

werden de veewagons aan de buitenzijde vergrendeld en<br />

door haken of dik ijzerdraad afgesloten, maar <strong>in</strong> de bovenhoek<br />

van ieder wagon bevond zich een ventilatieopen<strong>in</strong>g, waar men<br />

zich met enige moeite doorheen kon worstelen. Bij de meeste<br />

wagons waren die open<strong>in</strong>gen getralied; <strong>in</strong> onze overvolle<br />

wagon was dat echter niet het geval. Het gaf ons allen de gelegenheid<br />

een koffer, die tot toilet was gepromoveerd, van tijd tot<br />

tijd te legen. Toen de nacht was gevallen en we al ergens achter<br />

de Hollandse IJssell<strong>in</strong>ie terecht waren gekomen, besloten drie<br />

jongemannen van mijn leeftijd, vrienden van mij uit <strong>Overschie</strong>,<br />

de sprong naar de vrijheid te wagen.<br />

De tre<strong>in</strong> reed niet snel, maar toch altijd nog hard genoeg als je<br />

door de spleten naar buiten keek. Bovendien bevond zich <strong>in</strong> ieder<br />

remhokje een gewapende Duitser. Om onder die omstandigheden<br />

vanaf de bovenkant van een wagon neer te ploffen,<br />

ergens tussen de rails van het naastgelegen spoor, vereiste<br />

Omslag van een van de lokale misdaadromans die Cor Docter beg<strong>in</strong> jaren ’70 schreef<br />

meer moed of… wanhoop, dan ik kon opbrengen.<br />

In de voortdaverende wagon hielpen wij de drie bij de voorbereid<strong>in</strong>gen<br />

van hun sprong. De dekens die zij bij zich hadden,<br />

werden om hen heen vastgemaakt, zodat hun val tenm<strong>in</strong>ste<br />

enigsz<strong>in</strong>s zou worden gebroken. Met vereende krachten werd<br />

de eerste bundel opgetild tot bij het smalle, langwerpige raam,<br />

waar hij met opgetrokken knieën horizontaal net <strong>in</strong> paste.<br />

“Kan die?” vroegen we hem.<br />

“Lekko!”<br />

We verbeelden ons allemaal, dat de plof – die we eigenlijk zélf<br />

niet eens hoorden – tot aan de locomotief hoorbaar moest zijn.<br />

Maar er gebeurde niets. Er werd niet geschoten of geschreeuwd<br />

en de tre<strong>in</strong> sudderde constant door.<br />

De twee anderen werden op dezelfde manier naar buiten geduwd.<br />

We trokken ons op aan de open<strong>in</strong>g en probeerden iets<br />

te onderscheiden, maar er was niets te zien. Ook nu weer zou<br />

het langer dan een half jaar duren, eer ik het vervolg van de<br />

geschiedenis te horen kreeg. Ineengedoken <strong>in</strong> hun dekens waren<br />

de drie blijven liggen, totdat de tre<strong>in</strong> verdwenen was. Snel<br />

hadden ze elkaar gevonden en gezamenlijk zochten zij een<br />

boerderij <strong>in</strong> de buurt op. De boer bleek de volgende dag naar<br />

Rotterdam te gaan en bereid hen mee te smokkelen. Zij sliepen<br />

de volgende avond weer <strong>in</strong> hun eigen bed. De tre<strong>in</strong> reed<br />

voort……………………………<br />

Wordt vervolgd<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

19


Fit en sterk<br />

<strong>in</strong> 20 m<strong>in</strong>uten per week!<br />

Boek onl<strong>in</strong>e je gratis proefles<br />

Altijd met fit20 tra<strong>in</strong>er<br />

Omkleden is niet nodig<br />

Gegarandeerd resultaat<br />

Wil je meer energie? Betere conditie? Van je rugpijn af?<br />

Boodschappen tillen, traplopen of fietsen zonder buiten adem<br />

te zijn? En dat zonder omkleedgedoe? Dat kan! fit20 wérkt voor<br />

iedereen, alle leeftijden en fitheidsniveaus. Ervaar fit20 en er<br />

gaat een wereld voor je open.<br />

Wereldwijd g<strong>in</strong>gen<br />

duizenden je voor!<br />

fi t20 Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>seweg 10b1 • 010 3072250<br />

ervaar<br />

fi t 20<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

54 - 105x148mm advertentie - 2 gratis tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen - fit20 <strong>Overschie</strong>.<strong>in</strong>dd 1 15-07-2022 09:50<br />

Vooraankondig<strong>in</strong>g: Sociale Straat<br />

op zaterdag 22 oktober<br />

De Sociale straat: een levendige braderie op de Burg. Baumannlaan én een leuke manier om kennis te maken met maatschappelijke,<br />

sportieve, sociale en vrijwilligersorganisaties van <strong>Overschie</strong>. Wil jouw organisatie ook meedoen? Of wil je een<br />

kraam huren op de braderie? Het kan nog!<br />

VIND WAAR HET OMGAAT<br />

SOCIALESTRAAT<br />

Zaterdag 22 oktober kun je lekker langs de kraampjes van de<br />

braderie slenteren en leuke koopjes v<strong>in</strong>den. Ook ontdek je hier<br />

wat <strong>Overschie</strong> allemaal nog meer te bieden heeft. Dus zet de datum<br />

vast <strong>in</strong> je agenda: tot dan!<br />

Je organisatie laten zien of een kraam huren?<br />

Voor organisaties: meld je snel aan via deze l<strong>in</strong>k: https://overschie.surveytalent.com/survey/aanmelden-sociale-straat-22-oktober-2022<br />

Voor een kraam op de braderie:<br />

Mail naar beukersevenementen@hotmail.com<br />

Meer weten?<br />

Vragen over de Sociale Straat kun je stellen aan Kees van der<br />

Meer kees@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl en Amanda Jansen ajansen@wmoradar.nl


Activiteitenprogramma Buurvrienden<br />

Buurvrienden biedt een programma om op d<strong>in</strong>sdag en andere dagen gratis sportief en/of<br />

sociaal bezig te zijn met vitale leeftijdgenoten. Ook tijdens de schoolvakantie.<br />

Vast programma:<br />

D<strong>in</strong>sdag: vanaf 13.30 - gezamenlijke<br />

<strong>in</strong>loop en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten -<br />

koffie en thee gratis.<br />

D<strong>in</strong>sdag: 14.00 – 1500 uur - Sjeudeboel,<br />

Wandelvoetbal, RO-RO wandel<strong>in</strong>g<br />

DELEEDIES en legpuzzelen.<br />

D<strong>in</strong>sdag: 15.00 – 16.00 uur - Happy ouder<br />

uurtje - wekelijks wisselende activiteiten<br />

voor alle deelnemers.<br />

Woensdag: 13.30 uur - klaverjassen met<br />

klaverjasclub het Taluudje (1 euro) -<br />

<strong>in</strong>fo: Hennie Jozee<br />

Donderdagavond: 19.00 -20.00 uur -<br />

wandelvoetbal<br />

20.30 uur - vrij klaverjassen<br />

Zaterdagochtend: sjeudeboel<br />

Diverse dagen: cl<strong>in</strong>ics sjeudeboel - na afspraak<br />

met teamcoach Jan Kok<br />

Wisselende agenda:<br />

Happy ouder en andere activiteiten<br />

d<strong>in</strong>sdag 2 aug. 14.00 – 15.00 Ro-Ro (rollator<br />

/ rolstoel) Rondwandel<strong>in</strong>g HWD<br />

ca 1 kilometer<br />

d<strong>in</strong>sdag 9 aug. 14.00 – 16.00 HOLLAND-<br />

SE MIDDAG Dj Olie, Har<strong>in</strong>g (SJEUCOM)<br />

d<strong>in</strong>sdag 23 aug.14.00 – 16.00 TURKSE<br />

MIDDAG (onder voorbehoud) (SJEU-<br />

COM)<br />

vrijdag 9 sept. 10.00 – 15.00 RCL wandelvoetbaltoernooi<br />

(KIKA) max. 10 spelers.<br />

B<strong>in</strong>nekort komt zanger Arie van der Krogt<br />

optreden – datum nog niet bekend<br />

Het activiteitenprogramma BUURVRIEN-<br />

DEN OVERSCHIE HWD 2022 voor <strong>in</strong>woners<br />

uit <strong>Overschie</strong> en (oud-) leden van v.v. HWD<br />

is mogelijk door de <strong>in</strong>zet van vrijwilligers<br />

van vv HWD en samenwerkende partners.**<br />

Ook <strong>in</strong> het 2e halfjaar 2022. Deelname<br />

en entree is gratis tenzij anders vermeld.<br />

** Zoals het bestuur van vv HWD, de<br />

gemeente Rotterdam, WMO Radar, Sportraad,<br />

sportsupport, de wijkmanager,<br />

wijknetwerker, wijkraad, sportregisseur,<br />

cultuurregisseur <strong>Overschie</strong>, Sticht<strong>in</strong>g<br />

de Grote Kerk, Theater de Lugt, Ouderenfonds<br />

Nederland, Vriendenploeg<br />

Himmat, vv VOB , Kees van de Meer, Rita<br />

Young, Koor Fortissimo, magaz<strong>in</strong>e <strong>Natuurlijk</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, FB pag<strong>in</strong>a’s, vv HWD<br />

<strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong> Leeft en <strong>Overschie</strong><br />

<strong>in</strong> zicht, artiesten, donateurs, sponsors en<br />

fondsen.<br />

HWD Taludweg 5 3042 JZ ROTTERDAM<br />

– voor <strong>in</strong>formatie: e-mail hvanluijpen@<br />

gmail.com<br />

Onderstaand een foto-impressie van de<br />

Spaanse Middag bij HWD op 12 juli. Foto’s<br />

- Ron Pluijm.<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

21


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

with the flavours from home<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

22<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


Gratis zomerse atletiekcl<strong>in</strong>ics – doe jij ook mee?<br />

Terug van vakantie en niets te doen? Of blijf je gewoon thuis? Doe mee met de gratis atletiekcl<strong>in</strong>ics <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> voor iedereen<br />

tussen de 5 en 12 jaar. De eerste atletiekcl<strong>in</strong>ic van 13 juli was een succes, kijk maar naar de foto’s.<br />

Wat ga je doen?<br />

Je leert spr<strong>in</strong>ten, starten, en je doet mee<br />

aan wedstrijden: Een spannende estafettewedstrijd,<br />

een wedstrijd wie het verst<br />

spr<strong>in</strong>gt, en natuurlijk doen we zoals elk<br />

jaar aan kogelstoten en werpen met de<br />

foamspeer.<br />

Je ouders zijn van harte welkom om je<br />

aan te moedigen.<br />

Hoe werkt het?<br />

Trek je sportkled<strong>in</strong>g aan en kom op<br />

woensdag om 14 uur naar speeltu<strong>in</strong> Levenslust.<br />

Zeg dat je voor de cl<strong>in</strong>ic komt en<br />

je kunt gratis naar b<strong>in</strong>nen. Vooraf aanmelden<br />

is niet nodig.<br />

Het sporten duurt een uur en is op het<br />

sportveld naast de speeltu<strong>in</strong>.<br />

Wil je iets vragen?<br />

Heb je nog vragen? Mail dan naar aadvandijk2021@gmail.com.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

v<strong>in</strong>d je ook op FB Loopgroep <strong>Overschie</strong>.<br />

Foto’s: Samira Akachar<br />

Vaartochten over de Schie<br />

Varen naar Van Nelle - zaterdag 6, zondag 14 en zaterdag 27 augustus<br />

Dit is dé kans om het unieke Unesco<br />

Werelderfgoed “Van Nelle Fabriek” te<br />

bezoeken op een heel bijzondere wijze:<br />

varend over de Schie vanuit Delft. Kom<br />

mee varen over de Schie, langs polders<br />

en landgoederen. Geniet van de rust, de<br />

prachtige architectuur en historische<br />

grootsheid.<br />

Zomervaart: Varen over de Schie van<br />

Delft naar Delfshaven – Donderdag 24 en<br />

vrijdag 25 augustus<br />

Of kies voor een vaartocht van Delft, via<br />

<strong>Overschie</strong>, naar historisch Delfshaven.<br />

Ook deze tocht gaat langs weidse polders,<br />

landgoederen, monumentale boerderijen<br />

en historische vergezichten. De<br />

boot maakt een tussenstop <strong>in</strong> de oude<br />

dorpskern van <strong>Overschie</strong> voor een bezoek<br />

aan Museum <strong>Overschie</strong> (<strong>in</strong>cl. koffie)<br />

en e<strong>in</strong>digt bij historisch Delfshaven.<br />

Kosten:<br />

Vaartocht Van Nelle: € 44,50 per persoon<br />

met e<strong>in</strong>dpunt Van Nelle of: € 57,50 per<br />

persoon met e<strong>in</strong>dpunt Delft.<br />

Zomervaart - € 35,00 per persoon (e<strong>in</strong>dpunt<br />

Delfshaven).<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie en boek<strong>in</strong>gen zie<br />

www.natuurlijknicole.com<br />

natuurlijknicole@gmail.com of bel 06<br />

26668727<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

23<br />

Toneelvoorstell<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Buitenmuseum<br />

op zaterdag 27 augustus<br />

Zaterdag 27 augustus speelt toneelgezelschap Mooi Weer & Zo, onder regie van Eva Lemaire, <strong>in</strong> de<br />

tu<strong>in</strong> van het Buitenmuseum het stuk Alketis van Euripides. Het is een stuk met muziek, dans, zang en<br />

er zit veel humor <strong>in</strong>. In een bijzondere ambiance zit je dicht op de acteurs tijdens de voorstell<strong>in</strong>g.<br />

Aanvang: 15.00 uur<br />

Toegangsprijs: € 7,00<br />

Aanmelden via: evenementen@museumoverschie.nl<br />

Adres: Buitenmuseum - <strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1 – 3043 BA Rotterdam


Terugblik<br />

• Vrijdag 24 juni – Sponsorloop Albert Schweitzerschool<br />

Op deze pag<strong>in</strong>a’s zie je een impressie van<br />

• Zaterdag 25 juni – Midzomertoernooi Tennispark Overdeschie<br />

Terugblik<br />

24<br />

• Vrijdag 1 juli – Keti Koti festival <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />


<strong>Overschie</strong>se activiteiten <strong>in</strong> juni en juli.<br />

• Zaterdag 2 juli – Sprookjesfestival <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

• Zaterdag 2 juli – Zeskamp VOB<br />

Terugblik<br />

25<br />

• Vrijdag 8 juli – Buurt BBQ bij Buurtpunt Patijnstraat


C<br />

M<br />

Y<br />

<strong>in</strong> de Lugt<br />

17-09-22<br />

Burgemeester<br />

Baumannlaan,<br />

2 e Hogenbanweg<br />

en Willem Hedaweg<br />

Zaterdag 17 september 2022<br />

Oldtimer Braderie van 10.00 – 16.00 uur<br />

De hele dag door muziek, dans en DJ’s<br />

Op de Burgemeester Baumannlaan,<br />

2 e Hogenbanweg en Willem Hedaweg een zeer uitgebreide,<br />

gezellige braderie/Luikse Markt.<br />

Er zijn Oudhollandse ambachtelijke kramen,<br />

een k<strong>in</strong>derboerderij en k<strong>in</strong>derspellen.<br />

Veiligheidsevenement <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g met Politie en Brandweer Rotterdam<br />

Er is nog ruimte voor deelnemers, zowel personenauto’s als vrachtwagens!<br />

Opgeven bij Erna de Vos / Arie Verkade of oldtimer.overschie@gmail.com.<br />

Voor kramen en <strong>in</strong>formatie over de markt: Beukers Evenementen,<br />

beukersevenementen@hotmail.com of tel. 06-505 83 127<br />

1708_Boulevard_Advertentie_62x93mm_Kleur_CMYK_OUT.pdf 1 18-8-2017 10:18:43<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu


De Patijnstraat <strong>in</strong> 1965 en <strong>in</strong> 2022 - Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong> – Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnaam verklaard:<br />

Patijnstraat<br />

In Kle<strong>in</strong>polder West ligt de Patijnstraat,<br />

tussen de Blijvenburgstraat en de<br />

Hoornweg. De straat is vernoemd naar<br />

Cornelis Gerritsz. Patijn, die schepen<br />

(bestuurder) was van <strong>Overschie</strong> tussen<br />

1653 en 1663.<br />

De Patijnstraat is een typische <strong>Overschie</strong>se<br />

wederopbouwstraat zoals die<br />

<strong>in</strong> de jaren ’50 zijn aangelegd. Langs de<br />

straat staan 4-laagse flats, de zogeheten<br />

‘Welschen-flats’. Deze flats dragen de<br />

naam van architect Frans Welschen; hij<br />

bedacht een bouwsysteem met betonstort<br />

ter plekke en elementen die elders<br />

al waren gemaakt. Dit was een snellere<br />

manier van bouwen, en dat kwam<br />

goed van pas om de won<strong>in</strong>gnood na de<br />

Tweede Wereldoorlog aan te pakken.<br />

De kwaliteit van wederopbouwmethodes<br />

was vaak niet zo hoog. Woonstad<br />

Rotterdam moest daarom <strong>in</strong> sommige<br />

delen van <strong>Overschie</strong> flats slopen.<br />

Maar <strong>in</strong> de Patijnstraat staan de flats<br />

er nog en worden ze nu uitgebreid gerenoveerd.<br />

De renovatie is grotendeels<br />

klaar en geeft de straat en de typerende<br />

gezamenlijke tu<strong>in</strong>en tussen de flats<br />

een heel ander gezicht. De renovatie<br />

won zelfs de Rotterdamse Architectuurprijs.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

27<br />

Evenementenkalender augustus - september<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum <strong>Overschie</strong> Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere zondag t/m 21 augustus Expositie foto's Leendert van der Waal Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag t/m 18 september Zomerexpositie 'Keramiek en glas' van D<strong>in</strong>i Wondergem Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

6, 14 en 27 augustus Vaartochten Van Nelle vanaf Delft<br />

vanaf €<br />

35,00 p.p.<br />

zaterdag 27 augustus Toneelvoorstell<strong>in</strong>g Mooi Weer & Zo Buitenmuseum - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 15.00 uur € 7,00<br />

vrijdag 2 en zaterdag 3 september Picnick <strong>in</strong> 't Park Sidel<strong>in</strong>gepark vrij<br />

Westerwater 20-22 | 2651 JN Berkel en Rodenrijs<br />

<strong>in</strong>fo@dimaschi.nl | www.dimaschi.nl<br />

SALE!


with the flavours from home<br />

Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 <strong>55</strong>7 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

Open<strong>in</strong>gstijden<br />

D<strong>in</strong>sdag t/m zondag 15.00 – 22.00 uur<br />

Adres: Abtsweg <strong>55</strong>, 3042 GA Rotterdam<br />

Telefoon: 010-785 22 84<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Picknick <strong>in</strong> ’t Park<br />

<strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark<br />

Vrijdag 2 september en zaterdag 3 september<br />

van 15.00 tot 22.30 uur<br />

met diverse artiesten en DJ’s<br />

Foodtrucks en diverse andere kramen


Per ongeluk rapper worden: dat kan!<br />

Portret van Tyas Adelerhof, alias rapper Tyas Ovie<br />

Anne Bos<br />

Tyas Adelerhof is s<strong>in</strong>ds anderhalf jaar lid van de Jongerenraad. Ook timmert hij fl<strong>in</strong>k aan de weg als rapper en heeft hij<br />

s<strong>in</strong>ds een half jaar niet één maar twéé baantjes <strong>in</strong> de horeca. En oh ja, doordeweeks gaat hij ook nog naar het Scheepvaart<br />

en Transportcollege. Wie is deze actieve jongen?<br />

Tyas is bijna 15 jaar en thuiszitten is echt<br />

helemaal niks voor hem. Als hij niet aan<br />

het werk is, op school zit, vergadert of<br />

rapt, dan v<strong>in</strong>d je hem meestal met zijn<br />

vrienden op straat. Hij kent alle hoeken<br />

en gaten van <strong>Overschie</strong> en v<strong>in</strong>dt er bl<strong>in</strong>del<strong>in</strong>gs<br />

de weg.<br />

Vrienden<br />

‘Opgroeien <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is leuk’, v<strong>in</strong>dt<br />

Tyas. ‘Toen ik echt jong was, g<strong>in</strong>g ik veel<br />

naar Speeltu<strong>in</strong> Levenslust, nu ga ik al jaren<br />

met vrienden naar overal en nergens <strong>in</strong> de<br />

wijk. Dat is ook leuk, al heb ik wel vervelende<br />

d<strong>in</strong>gen meegemaakt op straat. Een<br />

groep jongens viel me steeds lastig, en dat<br />

deden ze bij meer mensen. De wijkpolitie<br />

deed daar jammer genoeg niet veel aan.’<br />

‘Maar gelukkig ik heb overal <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

goede vrienden’, besluit Tyas met een<br />

glimlach, ‘en die hielpen me.’<br />

Druk<br />

Op een gegeven moment kwam Tyas<br />

<strong>in</strong> contact met jongerencoach Steven<br />

Schutrup. Tyas is, zoals hij het noemt ‘druk<br />

<strong>in</strong> zijn hoofd’. Steven hielp hem een uitlaadklep<br />

te v<strong>in</strong>den voor alle energie. ‘Steven<br />

vroeg of het me leuk leek om d<strong>in</strong>gen<br />

te organiseren’, legt Tyas uit. ‘Dat ben ik<br />

toen gaan doen. Sportevenementen bijvoorbeeld.<br />

Later stelde Steven voor dat ik<br />

<strong>in</strong> de jongerenraad zou gaan zitten.’<br />

De Jongerenraad let ook op hoe de boel<br />

erbij ligt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. ‘Als lid van de Jongerenraad<br />

kun je bijvoorbeeld een meld<strong>in</strong>g<br />

doen als je ziet dat lampen <strong>in</strong> het<br />

park kapot zijn. Dat soort d<strong>in</strong>gen doen<br />

we ook’, legt Tyas uit.<br />

In de Jongerenraad zitten zo’n 12 jongens<br />

en meisjes tussen de 12 en 18 jaar uit<br />

heel <strong>Overschie</strong>. De jongerencoaches ondersteunen<br />

hen. ‘Zij zorgen bijvoorbeeld<br />

voor het plannen van de vergader<strong>in</strong>gen’,<br />

vertelt Tyas. ‘Maar nu zijn ze allebei weg<br />

en ligt het een beetje stil.’<br />

Schrijverskamp<br />

Rapper werd Tyas eigenlijk tegen zijn<br />

z<strong>in</strong>. Dat g<strong>in</strong>g zo: tijdens een vergader<strong>in</strong>g<br />

kwam rapper Ruwhel Emers langs. Hij wilde<br />

een schrijverskamp organiseren voor<br />

jong talent. Dat vond de Jongerenraad<br />

een goed idee en vroeg subsidie aan. En<br />

toen…<br />

‘Ruwhel dwong me eigenlijk om mee<br />

te doen, samen met Gormah uit de<br />

jongerenraad’, vertelt Tyas. ‘Ik zei eerst<br />

“nee joh, dat kan ik helemaal niet”. Maar<br />

uite<strong>in</strong>delijk ben ik toch gegaan en heeft<br />

Ruwhel me geholpen. Ik vond het gelijk<br />

leuk, al was het ook wel raar. Ik v<strong>in</strong>d het<br />

echt leuk om te doen, ik schrijf over wat<br />

ik meemaak en wat er is gebeurd. En ook<br />

over de toekomst. De teksten die ik maak<br />

zijn een uitlaadklep, bijvoorbeeld als mijn<br />

hoofd helemaal vol zit. Als je dan naar de<br />

studio gaat, dan kom je wel een beetje<br />

tot rust.’<br />

En de toekomst?<br />

‘Ik wil nieuwe nummer maken, beter worden<br />

en veel optreden. Dat doe ik als Tyas<br />

Ovie <strong>in</strong> heel Rotterdam en Den Haag.’ En<br />

school afmaken, dat moet natuurlijk ook!<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

29<br />

Jongerenraad<br />

De Jongerenraad van <strong>Overschie</strong> organiseert<br />

sportevenementen en festivals.<br />

Niet alleen voor de jeugd, maar ook voor<br />

andere <strong>Overschie</strong>ënaren. Gevraagd naar<br />

een activiteit waar hij trots op is, noemt<br />

Tyas meteen Urban <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> 2019:<br />

‘Dat was een sportevenement <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark.<br />

Er was freerunn<strong>in</strong>g, capoeira,<br />

BMX en stuntsteps. Daar kwamen mensen<br />

op af van 6 tot 30 jaar en was echt<br />

heel leuk.’


E<strong>in</strong>de Partij van de Arbeid<br />

Klokgelui<br />

30<br />

Ik weet niet of<br />

er <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

veel mensen wonen<br />

die gewend<br />

zijn te stemmen<br />

op de Partij van<br />

de Arbeid. Zelf<br />

heb ik dat nooit<br />

gedaan, het is<br />

bij mij al heel lang CDA. De laatste jaren<br />

meer uit hondentrouw dan uit overtuig<strong>in</strong>g.<br />

Want ergens heb ik altijd een zekere<br />

sympathie gevoeld voor de Partij van de<br />

Arbeid. Vooral voor de mensen voor wie<br />

men zegt op de bres te staan en hun belangen<br />

te behartigen, m<strong>in</strong>der uit bewonder<strong>in</strong>g<br />

voor de kopstukken. Die gaven<br />

me zelden aanvecht<strong>in</strong>g. Echt l<strong>in</strong>ks is ook<br />

vrijwel niemand meer. In plaats van l<strong>in</strong>ks<br />

is iedereen vooral liberaal. Liberaal staat<br />

voor we<strong>in</strong>ig solidariteit en heel veel `ik en<br />

mijn vrijheid’. In Delfshaven kwam ik nog<br />

wel eens een echte socialist tegen. Ik denk<br />

aan een oudere man wiens zieke vrouw ik<br />

bezocht. Zij was christen en hij was socialist.<br />

Hij zei: ‘je bent dit of je bent dat.’ Ik<br />

probeerde nog even: <strong>in</strong> deze tijd kan misschien<br />

ook beide. Maar daar wilde hij niet<br />

van weten.<br />

Ik stel me voor dat ook <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> velen<br />

wonen die zo zijn opgegroeid. Met<br />

de PvdA, en steeds verder verwijderd<br />

rakend van kerken en dom<strong>in</strong>ees. In een<br />

aantal buurten kom ik ze ook tegen. Om<br />

hen maak ik me zorgen, nu de PvdA samen<br />

gaat met Groen L<strong>in</strong>ks. Vooral de<br />

kopstukken van beide partijen v<strong>in</strong>den<br />

dat een goed idee. Men hoopt zo weer<br />

een partij van enige betekenis te worden.<br />

Althans qua aantal. Want <strong>in</strong>houdelijk is<br />

Groen L<strong>in</strong>ks een heel andere w<strong>in</strong>kel. Dat<br />

zijn de mensen van AH, niet van de Lidl.<br />

Mensen die een elektrische auto kunnen<br />

betalen en je dus sterk klimaatbewust<br />

aankijken, boer of burger of wie je ook<br />

bent. Geen mensen <strong>in</strong> een kle<strong>in</strong>e Skoda<br />

met parkeerdeukje.<br />

Zal van de PvdA nog iets herkenbaar<br />

blijven? Zo’n fusie zou wel eens het e<strong>in</strong>de<br />

van de PvdA kunnen betekenen. Met<br />

Groen L<strong>in</strong>ks kun je hooguit bepaalde<br />

standpunten delen, maar verder zijn het<br />

mensen waar het liberale vrijgevoel van<br />

de gezichten loopt. En van de huizen, de<br />

tu<strong>in</strong>en en de tesla’s.<br />

In de kerken hebben we geleerd, dat fuseren<br />

een heel lastig gebeuren is. Je bent<br />

er lang mee bezig. Ook als het om twee<br />

zieltogende plaatselijke kerkjes gaat. Van<br />

twee zieken <strong>in</strong> één bed stoppen is nog<br />

nooit één zieke beter geworden. Zo zal<br />

het de PvdA ook vergaan. Niet erg, zeg je?<br />

Er komt wel weer wat anders?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het jammer. Bij de opricht<strong>in</strong>g van<br />

de PvdA na de oorlog was er <strong>in</strong> de hervormde<br />

kerk veel sympathie. Er kwam<br />

zelfs een beweg<strong>in</strong>g op gang die bekend<br />

werd als `De Doorbraak’. Belangrijke hervormde<br />

dom<strong>in</strong>ees en theologen gaven<br />

hun steun. Dat is nieuw, zegt u misschien.<br />

De PvdA van huis uit ook een thuis voor<br />

hervormden? Zeker, weliswaar niet lang.<br />

Want ook politici – zeker vandaag aan de<br />

dag - zijn maar mensen en denken vaak<br />

snel aan een functie elders voor zichzelf.<br />

Speelt dat ook mee bij deze fusie? Gelukkig<br />

zijn er nog steeds kerken. Regelmatig<br />

hoor je de klokken luiden. Welkom.<br />

Ds. Piet de Jong<br />

Predikant – Pastoraal medewerker<br />

Protestantse Gemeente <strong>Overschie</strong><br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender augustus 2022<br />

zondag 7 augustus<br />

Kerkdienst - ds. C.M. van Loon - Gezamenlijke dienst<br />

met NGK<br />

PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 7 augustus Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 14 augustus<br />

Kerkdienst - ds. J. van 't Hof - Gezamenlijke dienst<br />

met PKN<br />

Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 14 augustus Vier<strong>in</strong>g - P. Bergmans Albert Schweitzerschool - 2e Hogenbanweg 111 11.00 uur vrij<br />

zondag 14 augustus Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 21 augustus Kerkdienst - ds. J.W. van 't Hoff Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 augustus Kerkdienst - ds. H. Schorren PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 21 augustus Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 21 augustus Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 28 augustus Kerkdienst - ds. W. Markus PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 augustus Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 28 augustus Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 28 augustus Samenkomst Kerk aan Huis Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen wat ze doen en waarom.<br />

Deze maand twee mannen die hielpen met de zevende en laatste <strong>editie</strong> van het Sprookjesfestival. (Zo jammer! Maar helaas: alles<br />

wordt duurder maar de subsidies stijgen niet mee.)<br />

René Rom – Sprookjesfestival<br />

David Jas – Sprookjesfestival<br />

Na tw<strong>in</strong>tig jaar is René (54) net uit<br />

<strong>Overschie</strong> vertrokken voor de liefde.<br />

Maar zijn hart blijft ook een beetje hier.<br />

Hij doet zijn vrijwilligerswerk naast<br />

een fulltime baan. ‘Ik ben laadmeester<br />

bij een scheepsleverancier. Wij doen<br />

de bevoorrad<strong>in</strong>g van schepen, en ik<br />

zorg dat de vrachtwagens goed geladen worden’, vertelt René.<br />

Als vrijwilliger loopt hij mee met de buurtpreventie en werkt<br />

hij als verkeersregelaar bij evenementen – en dat blijft hij doen.<br />

Ook hielp René bij de organisatie van het Sprookjesfestival – dit<br />

jaar helaas voor het laatst. René: ‘Samen met een stel anderen<br />

zorgde ik voor het opzetten en afbreken van alles. Ook zorgden<br />

we er samen voor dat alles goed verliep.’<br />

David (34) woont elf jaar <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>,<br />

<strong>in</strong> de flat van Sticht<strong>in</strong>g Pameijer aan de<br />

Hoornweg. Hij werkt s<strong>in</strong>ds 2005 vier<br />

dagen <strong>in</strong> de week als vrijwilliger bij<br />

voetbalclub Neptunus <strong>in</strong> Schiebroek.<br />

Ook helpt hij bij de Buurtcirkel van de<br />

Posthoek en werkte hij onlangs mee bij<br />

het Sprookjesfestival. Verder fietst en voetbalt David veel en<br />

graag.<br />

‘Ik heb gewerkt bij de opbouw van het terre<strong>in</strong>, de versier<strong>in</strong>g<br />

en de beveilig<strong>in</strong>g’, vertelt David over het Sprookjesfestival. ‘het<br />

was heel gezellig en we hadden geweldig weer. Er was van alles:<br />

sprookjes, danseressen, een koets met paarden, een waarzegster.<br />

Het is erg jammer dat dit de laatste keer is.’<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon s<strong>in</strong>ds kort <strong>in</strong> de Beverwaard. Maar ik mis <strong>Overschie</strong><br />

wel!<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik woonde aan de oostkant, maar ik v<strong>in</strong>d heel <strong>Overschie</strong> leuk.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Het oude gedeelte, bij de Grote Kerk.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou meer evenementen voor de jeugd willen. Want voor jongeren<br />

tussen 12 en 18 wordt niet veel gedaan.<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik graag met de maatschappij mee wil en graag onder de<br />

mensen ben.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik werd gevraagd om verkeersregelaar te worden bij een evenement.<br />

Zo is het begonnen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Onder de mensen zijn! En als de k<strong>in</strong>deren het naar hun z<strong>in</strong> hebben,<br />

geniet ik ook.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon aan de Hoornweg.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Het Sidel<strong>in</strong>gepark en de Baumannlaan v<strong>in</strong>d ik leuk en gezellig.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het echt ons kent ons is. Iedereen kent iedereen hier.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou willen dat de auto’s op de Baumannlaan m<strong>in</strong>der hard rijden!<br />

Waarom doe jij vrijwilligerswerk?<br />

Omdat ik me <strong>in</strong> wil zetten voor de buurt en mensen die dat nodig<br />

hebben.<br />

Hoe ben jij begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ze vroegen of ik wilde helpen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het leukste v<strong>in</strong>d ik dat je voor mensen klaar kunt staan als ze<br />

hulp nodig hebben.<br />

31<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!