04.08.2022 Views

WEB Wijkraad Europawijk 6704 wijkrant 2 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EuropaKoerier

In deze editie:

Interview met

Mohamed El Mesbahe / Hattrick

Tegelwippen en

Gluren bij de buren

Speeltoestellen in de wijk

Groene hofje

Wijkraad

Europawijk

Haarlem

Jaargang 47 nummer 2

augustus 2022


Colofon

Wijkraad Europawijk

Nederlandlaan 226 (ingang Zwedenstraat)

2034 PE Haarlem

06-340 35 712

www.wijkraadeuropawijk.nl

info@wijkraadeuropawijk.nl

www.facebook.com/wijkraadeuropawijkhaarlem/

De Europakoerier is een uitgave van wijkraad

Europawijk te Haarlem.

Verschijning: 3 x per jaar, voorjaar, zomer en

winter. Deze papieren uitgave is ook op

www.wijkraadeuropawijk.nl te lezen.

Uw bijdrage(n) kopij aan de krant:

Lever uw kopij, o.v.v. ‘kopij krant’ in vóór:

10 oktober 2022

Hoofd- en eindredactie

Willy Kok, Yvonne van Schie

Redactieleden

Saskia Klitsie, Marijke Smit

Design en drukwerk

Meo

Foto’s en beeld

Redactie, Frits Hendriks Fotografie

Vergaderingen openbaar

Iedere 2e dinsdag in de maand om 20.00 uur

Inloopspreekuren Wijkraad

Iedere dinsdag van 19.00 – 20.00 uur

Voor vergaderingen en spreekuren s.v.p.

aanmelden via info@wijkraadeuropawijk.nl

Zomervakantie wijkraad van 7 juli tot en met

6 september 2022

2

Algemeen

Voorwoord

zomernummer 2022

We hebben als wijkraad een paar hele

drukke maanden achter de rug, met weer

vele fysieke bijeenkomsten. Dat voelt

alsof het nooit anders is geweest. Deze

week begint ook onze zomervakantie,

even twee maanden geen inloopspreekuur

of wijkraadvergadering. Wij zijn eraan toe

en gaan genieten van de vrije dagen, het

mooie weer, onze mooie groene wijk.

Wist u dat Haarlem een van de meest versteende en minst

groene steden is? Wij hebben hier in Europawijk niets te

klagen, wij krikken het gemiddelde van de hele stad nog een

beetje op. Dus geniet van het Romolen Heempark (deel 1

en 2). Al 18 jaar onderhouden door een groep enthousiaste

vrijwilligers. Maar het kan nog groener in onze wijk, wij deden

mee aan de landelijke actie Tegelwippen, tegel eruit, plantje

erin. Dat was op 14 mei en op 10 september komt er weer

zo’n actie. Wij kijken of we weer mee kunnen doen, maar dan

hebben we wel wat hulp nodig van bewoners, aanmelden kan

via info@wijkraadeuropawijk.nl. Op onze achterpagina kunt u

een fotocollage van de Tegelwipdag zien.

Hoe het groener kan en beter voor de biodiversiteit? Haal

zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en zet er planten, bloemen

en struiken in. De bijen, vlinders, egels zijn er heel blij mee.

Het is ook veel beter voor het afvoeren van het regenwater en

het voorkomt hittestress als de temperaturen oplopen.

Een win-win situatie.

In navolging van het ‘nieuwe maaien’ op de Frankrijklaan

(slingerpaden) wordt nu ook het Praagplantsoen op die manier

gemaaid op initiatief van de bewoners.

Als derde voorbeeld is het nu ook op het oostelijke gedeelte

van de Nederlandlaan zo gedaan. Dank aan Spaarnelanden

voor de medewerking. Het is zo leuk om te zien wat er allemaal

groeit en bloeit. Hele bijzondere planten en struiken komen

zomaar tevoorschijn. Genieten…ook de hondenuitlaters zie je

nu over de paden slingeren, de reacties van de bewoners zijn

overwegend heel positief.

Naast informatie/inloopsessies hebben wij ook samen met

de Schalkwijkse wijkraden ons zegje gedaan bij de gemeente,

over speeltoestellen, over woonwagenlocaties, over het

Spaarne Sportpark, over de ontwikkelingen rondom de

2 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


3

Algemeen

Schipholweg met het plan voor een nieuw busstation, over

Fase 2 Centrum Schalkwijk, over de bibliotheek en ga zo maar

door. In dit nummer komen we op enkele onderwerpen verder

terug. Ook op onze jaarvergadering die we dit jaar in de

Mgr. Huibersschool / Wijzer hielden, zie pag. 16.

Sinds onze vorige twee nummers hebben we nieuwe bezorgers

en hopen dat zij dit willen doorzetten. Mocht dat niet zo zijn

dan roepen wij u op om te kijken of u iemand weet die dat 3 x

per jaar kan doen. Dat zetten we dan op Facebook en op onze

website.

En nu eerst maar eens genieten van de zomer…..! U ook?

Voor jongeren uit

Schalkwijk en Haarlem

Oost is er weer van

alles te doen. Het

programmap Summer22

heeft veel te bieden. Kijk

voor info en activiteiten op

Instagram: Summer22.nl

en de website:

www.summer22.nl

Ook is er een app

voor alle informatie

op je smartphone te

vinden in de App store

& Playstore, zoek op

Summer22.

Inhoud

Voorwoord

Verkeer en vervoer

HATTRICK Een gesprek met de oprichter

Wist u dat?

Van biljartlaken tot groene weelde

Romolen Heempark Deel 1

NK tegelwippen

Gluren bij de buren

Over het sociaal wijkteam

Jaarvergadering

Projecten in en om onze wijk

Mooiste mini vaartochtje

02

04

06

08

12

13

14

15

16

18

Afgelopen april en juli hebben de Rudolf Steiner School en

College twee feestelijke openingsmomenten gehad, de eerste

voor de bouwers en genodigden, zoals nu ex-wethouder Botter

en de wijkraad. Er was een mooi en gevarieerd programma.

De tweede opening in juli was speciaal voor alle medewerkers

van deze twee scholen aan de Belgiëlaan/Duitslandlaan. Op de

cover een kleine foto-impressie van de prachtige kunstwerken

van gekleurd glas.

U weet het vast al dat Schalkwijk is omringd door De Groene

Zoom?! En dat de wijkraden hier aandacht voor vragen bij o.m.

de gemeente & stadsecoloog. Een werkgroep van de 4-wijkraden

komt geregeld bijeen en adviseert de gemeenteraad en B&W

hierover. Het Engelandpark, de sportvelden aan het Spaarne,

Het Romolen Heempark, de Poelpolder, De Meerwijkplas en

de Molenplas maken onderdeel uit van de Groene Zoom. In ons

winternummer meer over onze Groene Zoom. Het is alvast een

wandeling waard.....

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 3


4

Informatief

Verkeer en vervoer

Mobiliteitshub Haarlem Nieuw –Zuid (of OV-knooppunt

Haarlem Nieuw-Zuid - OV-knooppunt Haarlem Nieuw-

Zuid Schalkwijk - Gemeente Haarlem)

Zoals al eerder is bericht in onze wijkkrant van december

2021 bleven er twee varianten voor een mobiliteitshub/OVknooppunt

op de Schipholweg over om te onderzoeken; de

noordvariant (hoek Schipholweg 1 t.o. het sportpark) en

de korte tunnelvariant ter hoogte van de Europaweg.

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld de

noordvariant als definitieve variant vast te stellen

vanwege betere mogelijkheden om een aantrekkelijk

stedelijk knooppunt en verblijfsgebied te maken,

Schalkwijk beter met de rest van de stad te verbinden

en de sportvelden toegankelijker te maken. Dit alles

met de helft minder kosten dan de korte tunnelvariant

(75 miljoen tegenover 150 miljoen). De meerderheid van

de raadsleden heeft in de raadscommissie van 9 juni j.l. de

betrokken wethouders laten weten dat er bij de noordvariant

een veilige ondergrondse fietsenstalling dient te komen.

De haalbaarheid hiervan wordt deze zomer getoetst.

De raad heeft op 29 juni j.l. besloten in te stemmen met de

noordvariant als definitieve variant.

Inmiddels is bekend dat door een grote subsidie van het Rijk

(62 miljoen) voor de ontwikkeling van Haarlem Nieuw-Zuid de

dekking van de kosten voor de mobiliteitshub/OV knooppunt zo

goed als rond is.

De verwachting is dat in 2023 een ontwerp-bouwplan

en inrichtingsplan voor de openbare ruimte zal worden

opgesteld. Na de ontwerpfase volgen dan in 2024 de aanvraag

omgevingsvergunning en de planologische procedure. Start

van de uitvoering zal dan wellicht eind 2024 aan de orde zijn.

Noordvariant: zicht vanaf traverse naar Schiphol

Bron: www.haarlem.nl/bestandsopslag/user_upload/Ruimtelijke_beelden_beide_varianten_28_.pdf

4 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


5

Informatief

Dwars door Schalkwijk

De Belgiëlaan, Kennedylaan en Floris van Adrichemlaan

vormen een brede verbindingsweg van west naar oost, dwars

door het noordelijke deel van Schalkwijk. Erg aantrekkelijk

is de route nu niet, de wegen hebben een nogal anoniem en

versteende inrichting, gericht op autoverkeer.

De belevingswaarde van de weg is matig waardoor deze route

door het langzaam verkeer tussen de Europawijk, Schalkwijk

Midden en de Boerhaavewijk weinig wordt gebruikt.

Van de zijde van de betrokken wijkraden is reeds aan de

gemeente dringend verzocht in de plannen met name

rekening te houden met de veiligheid van kinderen vanwege de

aanwezigheid van veel scholen en sportvoorzieningen langs de

route.

Kruispunt Engelandlaan-Belgiëlaan

De verkeerssituatie op dit kruispunt baart alle betrokkenen

nog immer zorgen. Op korte termijn kan het aanbrengen

van hekken in de hoek Belgiëlaan-Engelandlaan, om het

diagonaal oversteken tegen te gaan, als verkeersmaatregel

worden overwogen. Vooralsnog worden geen extra

voetgangersoversteekplaatsen gemaakt.

In het kader van de plannen rond Dwars door Schalkwijk zal

de Belgiëlaan worden geherprofileerd/heringericht en gaat de

wijkraad er vanuit dat het kruispunt dan zo wordt aangepast

dat het een beduidend veiliger verkeerssituatie oplevert.

We hopen dat de uitvoeringswerkzaamheden voor Dwars door

Schalkwijk in Europawijk snel zullen starten. Wij zullen hierop

aandringen bij de gemeente.

Om een kwaliteitsslag te maken heeft de gemeente deze route,

van het pontje aan het Spaarne tot de Poelpolder, bestempeld

als sleutelproject in de Structuurvisie Openbare Ruimte. Daar

zijn we als wijkraad Europawijk heel erg blij mee.

De bedoeling van het project is dat er een aansprekende

openbare ruimte wordt gerealiseerd met een veilige en

attractieve recreatieve route, voorzien van veel groen en

water. Dwars door Schalkwijk is van belang voor de hele

stad en draagt bij aan de mobiliteitstransitie, het vergroenen

en vernatten van de stad en het versterken van de sociale

cohesie.

De herstructurering van de wegen zal gefaseerd plaatsvinden

in verband met de vele bouwactiviteiten in dit gebied.

De visie en het concept-ontwerp zal na de zomer 2022 in

het college van B & W worden besproken. We houden u op

de hoogte van het verdere besluitvormingstraject. Als de

raad groen licht heeft gegeven op het ontwerp kunnen alle

bewoners uit de betrokken wijken hun zegje doen.

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 5


6

Interview

Een gesprek met de oprichter....

De Stichting Hattrick Haarlem creëert een positieve

en vertrouwelijke omgeving voor iedere jongere

die niet alleen jong leert (jong geleerd =) maar

ook met plezier naar ons toekomt. Een plek waar

rolmodellen gecreëerd worden die positieve invloed

kunnen uitoefenen op hun leeftijdsgenoten. Een

community vol met rolmodellen die werken aan hun

talenten en aan die van anderen door het inzetten

van sport, cultuur en maatschappelijke activiteiten.

Het werkgebied is Schalkwijk en Haarlem Oost.

De redactie maakt kennis met Mohamed El Mesbahe (31) van

Hattrick, sinds 2020 bezig in Schalkwijk met jongeren om

ze kennis te laten maken met sport en activiteiten. Op deze

manier wordt een positieve impuls gegeven om jongeren hun

talent en passie te ontdekken, en hun kwaliteiten in te zetten

voor hun eigen leven en woonbuurt. Dat lukt aardig, hij weet

de jongeren te vinden en andersom de jongeren hem.

Hoe ben je in Schalkwijk terecht gekomen?

Een kleine levensloop volgt: Mohamed is in 1991 geboren in

het noorden van Marokko en was slechts 11 maanden oud

toen hij met zijn moeder en oom naar Nederland kwam.

Zijn vader en opa waren al in Haarlem aan het werk in de

Waarderpolder. In het gezin waren ook 1 zusje en 3 broertjes.

Mohamed groeide van kleins af aan op in Europawijk en ging

naar de basisschool De Piramide, bij Juf Jacqueline.

De Ewald MAVO in het centrum volgde.

Vanaf 6 jaar was Mohamed al bezig met voetbal, bij DIO

en later bij DCO/Young Boys. En net zoals zovele jongens

was het zijn droom om prof te worden, met Ronaldinho

en Ronaldo als voorbeelden. Echter kwam Mohamed een

ietsjepietsje talent tekort. Toch deed hij stagetraining bij HFC

Haarlem en Jong Oranje en is hij heel trots dat hij dat heeft

meegemaakt. Destijds stonden er veel ouders langs de kant,

als je dat vergelijkt, dan is dat nu een stuk minder………..

Ondanks het spelen op hoog niveau moest hij een keuze

maken: door met voetbal of school? Moeilijke keuze, het

werd toch school. De HAVO werd op Het Schoter afgerond,

HBO bedrijfskunde bij IN-Holland volgde, die hij met succes

in 2014 afrondde.

Maar toen was er (ook net als nu) een crisis en kwam Mohamed

niet aan de bak. Hij zette zich zes jaar in bij de Stichting Samen.

Daar kwam hij in contact met de Young Leadersz en werd het

zaadje geplant voor zijn verdere loopbaan. Hij draaide daar

allerlei projecten, heel leerzaam. Streetcornerwork, nu perMens

- https://permens.nl/ had een vacature in 2014/2015. Hij koos

toen voor de richting sociaal. Maakte kennis met Salem, die hem

veel heeft geleerd. Mohamed was blij met de kans gebiedsgericht

te werken en ging de opleiding master Social Work doen.

Er moest praktijkonderzoek worden gedaan, analyseren waar het

goed of fout gaat in de wijk. Dit onderzoek werd in 2018 afgerond.

Zo kwamen ‘rolmodellen’ in beeld, ook via Hamilton Franklin,

dat was zijn eigen rolmodel. Bij SportSupport zocht men een

medewerker voor de Spaarnehal voor een keer in de week.

Mohamed deed al aan community-building, ook al was dat

onbewust. Hij werkte vooral met jongens van de straat uit

Schalkwijk en van diverse komaf, Nederlands, Joegoslavisch,

Marokkaans etc. Bij hen had hij een soort overwicht en ‘status’.

Er was respect en werd geluisterd. Hij hielp en stimuleerde waar

ze goed in waren, regelde scouts etc.

6 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


7

Interview

nieuwe jeugd te werven want het is hoognodig dat er nieuwe

aanwas wordt gekweekt. Daarnaast is zichtbaarheid ook

belangrijk, er moeten activiteiten georganiseerd worden.

Maar maakte ook muziek met pannen, zat in een steelband in

2005 toen hij zestien was. Zo kwam hij in aanraking met een

andere wereld, andere mensen, het verruimde zijn blik.

Voetballen in de Spaarnehal. Dat vonden ouders geweldig.

Er waren nog geen mobiele telefoons, ze spraken gewoon af op

een bepaalde plek.

Eind 2008 werd Hamilton ziek, hij was snel moe. Hij vroeg de

toen 14-jarige Mohamed of hij zijn activiteiten wilde oppakken.

De jongeren luisterden naar hem omdat Hamilton hem had

gevraagd. Het was vertrouwd voor de jongeren. Dus ging hij

verder met het voetballen en hij kreeg er handigheid in. Ook

kon hij ze op hun gedrag aanspreken als dat nodig was. Hij

signaleerde het en het verschil in gedrag werd steeds meer

zichtbaar. Uiteindelijk is Hamilton overleden. Hij was nog tot op

het laatst in de zaal en dat was heel emotioneel voor iedereen.

Al zijn ervaringen heeft Mohamed in zijn thesis (scriptie)

meegenomen. En uiteraard kwam Hamilton hierin voor.

Deze verhandeling ging over rolmodellen die het verschil

kunnen maken.

In het jongerenwerk moet je meer eigenaarschap en

verantwoordelijkheid geven, dat werkt volgens Mohamed echt.

Geef een jongere een taak waar hij/zij verantwoordelijk voor is en

ze nemen dat dan uiterst serieus. Dat kun je doortrekken in de

hele maatschappij.

Nu laat hij jongens mindmaps maken, ideeën uit henzelf

komen, dat was er nog niet, en dat dan vervolgens koppelen

aan rolmodellen. Ook is het volgens Mohamed van belang om

Waar komt de naam Hattrick vandaan?

Er werd gebrainstormd met meerdere belanghebbenden.

De naam moest iets met voetbal hebben, Daar kwam Hattrick uit,

het is een positieve benaming. Alles in drie-en. Bij Hattrick

hanteren ze ook drie methodieken gericht op:

• Ontwikkeling

• Erkenning

• Verbinding

Deze aanpak wordt ook toegepast met partners in de wijk, om zo

elkaars krachten te benutten.

Hoe krijg je de rolmodellen?

Via Young Leaderz, via werving via vrienden en via mondtot-mondreclame.

Ook stagiaires, vrijwilligers en ook via

zelforganisaties in de wijken, zoals de Somalische stichting en de

Stichting Samen Haarlem.

Nu hebben zo’n 80 jongens het traject doorlopen, ze zijn

zelfstandig en/of hebben hun eigen bedrijf, dat is een positieve

ontwikkeling. Ze zijn nu ook actief op diverse scholen zoals het

Haarlem College. ‘Nederlandse’ jongeren komen niet zo gauw,

die zijn toch wat individualistischer, minder groepsgericht. Dat is

echt wel cultuur gedreven, in de Marokkaanse en Turkse cultuur

zie je altijd al meer (grote) groepen. Door de activiteiten van

Hattrick wordt wel geprobeerd meerdere groepen te bereiken

en dat doe je voornamelijk met buitenactiviteiten in plaats van

binnen.

Waar blijven de meiden?

Er is wel een aparte meidengroep, Las Mujeras, voor hen is er

een apart programma. Ze doen aan kickboksen en zaalvoetbal

op de locaties Frieslandlaan en Vilniusstraat. Bij de meisjes

is er meer sprake van gemixte culturen. Op 12 juni was een

meidensportdag bij DIO.

Hattrick heeft ook een muziekstudio waar veel belangstelling

voor is. Er is zelfs al een jongen die doorgedrongen is tot het

buitenland en daar al optreedt. Internationaal bezig en met al

meer dan 1 miljoen streams. Muziek, zingen, rap, Nederlandse

jongen, kroegmuziek. Zoek maar eens op: Rody Delorean

(youtu.be/it3B1uoIq3Q) Hij trad ook al op in het Patronaat en zal

t.z.t. op het nieuwe Slachthuisterrein te horen zijn.

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 7


8

Interview

8

Informatief

Wat zijn de nieuwe plannen?

Leuk dat wij het vragen. Nieuw is zaalvoetbalsportvereniging

(KNVB) met 3 seniorenteams en 1 jeugd team. Leeftijden

tussen ca. 15 en 22 jaar. We starten de competitie in

september 2022 bij Olympia Haarlem, in het sportpark in

Europawijk. Intussen wordt er wel al getraind en zijn/komen

er selectiedagen voor het nieuwe seizoen.

Interesse?: info@hattrickhaarlem.nl

Verder zullen er nog Open Dagen komen. Vrijwilligers zijn

welkom en ook sponsoren voor o.m. de kleding. De trainer

speelt zelf eredivisie, hoog niveau dus. Opgeleid op het CIOS

en dus profvoetballer. Het is niet alleen voor de huidige

community, want talenten kunnen overal zitten. We hopen

een beetje op een Sneeuwbaleffect.

Wist u dat?

• Op zaterdag 2 juli zijn Padelbanen geopend op het

tennispark Overhout in Europawijk langs het Spaarne.

Prachtig aangelegde banen. Een aanrader om er eens een

kijkje te nemen of een proefles te reserveren: rcoverhout.nl/.

Met wie hebben jullie zoal overleg/contact?

Zoals eerder genoemd is er meestal informeel overleg met

perMens, met Stichting Stad en met Triple ThreaT (TTT).

Het is de bedoeling om meer structuur in ons overleg te

Krijgen. Er komt een eerste meeting met als doel om de

twee maanden met elkaar te sparren. Voor Hattrick komt er

een Raad van Toezicht. De website wordt ook in deze periode

vernieuwd.

Wat wil je nog kwijt?

Zoals bekend zitten we nu bij Mooizooi (mooizooi.nl/)

in Molenwijk. Het is een ontmoetingsplek, cursusruimte,

muziekstudio e.d., maar dat is een tijdelijke situatie. De

panden zullen t.z.t. worden gesloopt. Net als voor de vele

sociale- en sportorganisaties in Schalkwijk is ruimte een

schaars goed. Er is gewoon te weinig. Ook TTT, de Wereld

Muziekschool en vele anderen kampen met dit probleem.

Het zou volgens Mohamed mooi zijn als in alle nog nieuw

te ontwikkelen bouwprojecten maatschappelijke ruimtes

zouden worden opgenomen. Een vraag die we voortdurend

bij de gemeente moeten neerleggen.

• De 3 Hoven gelegen

midden in Europawijk

(bij het Monacopad)

bestaat 15 jaar! Een mooi

complex met woningen

rondom binnentuinen.

Een aanwinst voor onze

wijk.

• Hittestress en wateroverlast rond het huis voorkomen?

Als u er NU aan begint gaat u hier zowel op korte als lange

termijn al profijt van hebben. Kijk op de inspirerende site:

www.rainproof.nl/

Voor ieder wat wils, en uiterst effectief!

Kijk rustig eens op www.hattrickhaarlem.nl/ voor meer

informatie over Hattrick.

De redactie bedankt deze gedreven ‘Young Leader &

Rolmodel’ voor het leuke gesprek op een druilerige dag in

juni……

• Aan de Vilniusstraat wordt hard gewerkt om de nieuwe

gymzaal van Wijzer af te bouwen in het 4e kwartaal van dit jaar.

Om het bouwverkeer te ontlasten kunnen de ouders die de

kinderen met de auto naar de Mgr. Huibersschool brengen ook

parkeren bij de torenflat aan de overkant van de Engelandlaan

maar ook achter het complex 'Lieflijk Indië. Een klein beetje meer

inspanning maar voor u en alle kinderen een stuk veiliger!

8 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


9

Informatief

• Onze oproep in de vorige krant: "Kom maar op met de

bollen...of Voorjaar in je bol?" was weer een groot succes!

Hartelijk dank voor uw gulle bijdrage. Na het drogen en

scheuren van de bollen krijgen zij allemaal een nieuwe,

permanente plek om volgend voorjaar weer tot bloei te komen.

• Meeuwen zijn een heus probleem in de stad en ook in

onze wijk. Er is vanuit de gemeente de mogelijkheid subsidie

te krijgen voor uw dak om de meeuwen te weren. Eventueel

samen met de buren, kijk eens op de site:

www.haarlem.nl/meeuwenoverlast/

• Dock (www.dock.nl/haarlem/schalkwijk/) regelt iedere

woensdag bij wijkcentrum de Wereld een Bakkie in de buurt.

Maar nog veel meer, kijk eens op hun website naar alle

activiteiten.

• Op 2 Oktober is de open dag bij Jeu de Boule Vereniging

De Gouden Gooi! Deze club bestaat al 40 jaar. Kom er Jeu de

Boules Spelen, het is voor jong en oud. Op deze open dag wordt

ook het spel uitgelegd. Voor wie? Voor iedereen die interesse

heeft in samen actief bezig zijn en interesse heeft in het leuke

spel Jeu de boules. Waar? Club de Petanque De Gouden Gooi,

Belgiëlaan 6, Haarlem

Aanmelden? Bij voorkeur via e-mail. Opgeven kan uiterlijk tot

vrijdag 30 september 2022: dggopendag@degoudengooi.nl o.v.v.

naam, geboortedatum en e-mailadres en gewenste tijd. Of kom

langs en schrijf je in! Tijd? We starten in blokken om 11.00 uur-

13.00 uur-15.00 uur. Wat kost het? Deelname is geheel gratis

inclusief een kop koffie, thee of limonade. Jij Komt Toch Ook?

Het materiaal om te spelen is aanwezig bij De Gouden Gooi.

• De woningen (flats) van Ymere aan de Engelandlaan

en naastgelegen straten staan in de steigers voor een

opknapbeurt. Fijn dat daardoor onze wijk een betere

uitstraling krijgt op plekken waar dat nodig is.

• Aan de Nederlandlaan, westkant, zijn in juni 3 nieuwe

speeltoestellen geplaatst, waaronder een houten boot

en een groot klimtoestel met glijbaan. Er worden al vele

kinderen gespot met (groot)ouders. De keuze voor deze

nieuwe toestellen is in overleg met de omwonenden tot stand

gekomen. Mooie participatie. Met de gebiedsverbinder wordt

verder nog gekeken naar mogelijke nieuwe speeltoestellen in

de wijk.

• Rookmelders zijn per 1 juli verplicht. Heeft u er al een of

meer? Per etage is er zeker een nodig.

brandpreventiewinkel.nl/kenniscentrum/rookmelders/

rookmelders-verplicht-in-2022/

• Per 1 juli is het gratis lidmaatschap van de bibliotheek

voor jongeren onder de 18 van kracht. Genoeg redenen om

de bieb te gaan bezoeken en een mooi boek uit te zoeken.

www.bibliotheekzuidkennemerland.nl/klantenservice/

openingstijden-adressen/detail.219013.html/de-bibliotheekhaarlem-schalkwijk/

• Feed the Nomads / Local Food Culture zoekt gidsen: Neem

voor meer informatie contact op met Daan op 06 51 08 80 47 of

mail naar daan@feedthenomads.com -

feedthenomads.com/nl/

• Op zondag 4 september kun je je tussen 12:00 en 18:00

uur weer uitleven op het leukste GRATIS festival aan het water

met dit jaar een meer afwisselend programma dan ooit. Er

is muziek en theater, maar ook voor sport, spel, creativiteit

en het zelf actief deelnemen aan activiteiten is Schalkwijk

aan Zee the place to be. Wat dacht je van een creatieve

workshop, lekker dansen tijdens de silent disco, zweven in

onze zweefmolen of een tochtje in een boot? En natuurlijk kun

je ook dit jaar weer lekker struinen langs vele kraampjes en

foodtrucks: www.schalkwijkaanzee.nl

• Nieuwe/extra afvalcontainers uitgerold in de wijk

Spaarnelanden heeft afgelopen winter nieuwe en extra

containers geplaatst, ook in onze wijk. U kon ook een Gftemmertje

ophalen om die te legen in de groene Gft-containers.

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 9


10

Informatief

• Triple ThreaT heeft dit jaar het Appeltje van Oranje

gewonnen, een hele mooie prijs en aanmoediging, kijk eens

op site van het Oranjefonds:

www.appeltjevanoranje.nl/projecten/triple-threat

Triple Threat is een levendige jongerenvereniging waar

goed opgeleide vrijwilligers allerlei gratis activiteiten voor

kinderen organiseren. Hun thuisbasis is het voormalige pand

van H&M in het winkelcentrum. Kids kunnen er van maandag

tot en met zaterdag gewoon binnenlopen om lekker even

op de bank te kletsen, te gamen, te pingpongen of aan een

activiteit mee te doen.

• Open inloop: ma. t/m za. 14.30 - 18.00

• Piano les: ma. en woe. 15.00 - 17.00

• Music Junior: zaterdag 14.00 - 18.00

• Dans: dinsdag en zaterdag 15.00 - 17.00

Er is ook een speciaal gratis programma in de

Zomervakantie. Volg Triple ThreaT op Facebook, Instagram

of Tiktok.

• Kunstnest in de bieb, Fie Carelsenplein, organiseert vele

activiteiten voor basisschoolkinderen. Neem eens een kijkje

ter plekke of bezoek de website:

Creatieve Schalkwijkertjes opgelet! Het is een atelier voor

creatieve kinderen. Kom lekker tekenen, schilderen of

knutselen! Deelname is gratis. Voor aanmelden of meer

informatie kunstnest.org/

• Maandag: tekenen en schilderen (5-8 jaar),

15.00 tot 16.30 uur

• Dinsdag: onderzoek en techniek (8-12 jaar),

15.00 tot 16.30 uur

• Woensdag: knutselen (3-5 jaar),

15.00 tot 16.00 uur

SportSupport organiseert gratis sportactiviteiten voor jeugd

tussen 7 en 21 jaar.

• Maandag 15.30 - 17.00, Plein Don Bosco: Sportmix

• Maandag 16.00 - 17.30, Spaarnehal: Voetbal + Sportmix

• Woensdag 15.00 - 17.00, Spaarnehal: Funhal, sport en

gezelligheid

• Vrijdag 15.30 - 17.00, Spaarnehal: Voetbal

• In het Winkelcentrum Schalkwijk is dit voorjaar

de Wereld Muziek School geopend, na een tijd van

onduidelijkheid over de huisvesting is het gelukt een geschikt

pand te vinden en met financiële hulp van de gemeente is de

WMS voor een tijdje veiliggesteld. Fijn dat het in Schalkwijk

kan, want er is veel talent.

• De Ontmoetingskerk Frankrijklaan organiseert deze

zomer ook weer interessante zomers ontmoetingen:

• 3 augustus - Interactieve lezing over Chagall door

Anette Sprotte

• 10 augustus - Kom veel over Haarlem te weten tijdens

deze quiz!

• 17 augustus - Dolf Pull vertelt u alles over vogelen

• 24 augustus - Samen pannekoeken eten in het

• Reinaldpark (Start om 17.00 bij het

pannekoekenparadijs)

Meer informatie: Mevr. Korvenaar | 023-5365931 |

www.pknschalwijk.nl

• De opknapbeurt van de Koeientunnel is helaas vertraagd

omdat de schoonmaak en voorbereiding niet gelijk opliepen

met het rooster van de eindexamenleerlingen van het Rudolf

Steiner College. Het project is helaas uitgesteld tot na de

zomer, maar dat er nieuwe schilderingen komen staat vast.

Nog even geduld, in het winternummer komen wij erop terug.

• Sinds kort is er wat veranderd in Haarlem. Want op 25

mei 2022 is de opdracht Gewoon in de Wijk definitief gegund

aan VanHier. VanHier is een samenwerkingsverband van

verschillende partijen die samen de opdracht Gewoon in de

Wijk gaan uitvoeren, waaronder DOCK Haarlem, Haarlem

Effect, perMens, Stichting Ontmoeting, Zorgbalans, Leger des

Heils en diverse onderaannemers.

Op de site van de gemeente meer over VanHier/Gewoon in de

Wijk: www.haarlem.nl/gewoon-in-de-wijk/

10 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


11

Informatief

• Heeft u wel eens gehoord van de Luisterlijn? Zij bieden dag

en nacht een luisterend oor. U kunt bellen en/of mailen.

www.deluisterlijn.nl/

088 0767 000

• Spaarneveer is alweer bijna 10 jaar in de vaart

Het was een feestelijke gebeurtenis donderdag 30 augustus

2012 bij de opening van het Spaarneveer, het pontje tussen

de Belgiëlaan in Schalkwijk en de Spaarnelaan in Haarlem-

Zuid. De fietsverbinding met Schalkwijk heeft een lange

historie. De oeververbinding was al opgetekend in het

Verkeerscirculatieplan van de gemeente Haarlem uit 1987. De

Fietsersbond heeft deze ontbrekende schakel voorgesteld in

het stimuleringsprogramma van de provincie Noord-Holland

Impuls Fiets 2008-2012. Hierdoor werd 90% van de kosten

gesubsidieerd.

Vooral veel scholieren maken gebruik van het pontje, maar ook

-in het weekend- veel recreanten. Jaarlijks maken ca 300.000

mensen gebruik van het pontje (dit was pré corona tijd) en nu

zie je dagelijks weer rijen voor de oversteek aan beide kanten.

https://haarlem.fietsersbond.nl/2012/09/03/fietspontjespaarneveer-geopend/

• Taalcoaches in Schalkwijk gezocht!

Gilde SamenSpraak* is op zoek naar vooral vrouwelijke

(in verband met de verschillen in cultuur) taalcoaches

in Schalkwijk. Dit om allerlei mensen te helpen met de

Nederlandse taal. Dat kan gewoon thuis, in de huiskamer of

tijdens een wandeling. De taalcoaches doen meer dan taalles

geven. Zoals Hanife zegt: ''Ik was soms zelfs verdrietig en kon

wel huilen. Nu voel ik me veel minder ongemakkelijk.''

Een taalcoach en een anderstalige spreken één keer per week

samen af. Het coaching traject duurt ongeveer een jaar. Met dit

leuke vrijwilligerswerk krijg je een kijkje in de keuken van een

andere cultuur. Stuur een mailtje naar gilde@vwc-haarlem.nl

of bel 023-5300500 om een afspraak te maken voor een

kennismakingsgesprek.

• In juni hebben de 4 wijkraadvoorzitters afscheid genomen

van onze tijdelijke gebiedsverbinder Mirjam Boxhoorn, zij

heeft ons bijna een jaar bijgestaan met het wel en wee in en

om onze wijken. Dank nogmaals Mirjam, het was een fijne

samenwerking.

Michel de Graaf is weer helemaal terug en hersteld en heeft

het stokje weer overgenomen van Mirjam.

• Ja, deze zomer is de buurtcamping weer in het

Molenplaspark van 19 t/m 21 augustus.

Wil je ook genieten van de sfeer, activiteiten, lekker eten?

Wacht dan niet langer en meld je aan via

debuurtcamping@wijkraadmolenwijk.nl

*onderdeel van het Vrijwilligerscentrum Haarlem & omgeving en

BUUV Haarlem

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 11


12

Groen

Van biljartlaken tot groene weelde

Het begon allemaal met het grote grasveld aan de

Frankrijklaan…

Het veld dat eigenlijk geen diversiteit aan plantensoorten

bood, heeft na twee jaar een metamorfose ondergaan.

Een grote variatie aan inheemse bloemen en grassen doet

menigeen hierna het hoofd draaien. Dit heeft de beleving

van ‘groen’ zeker doen veranderen. Bewoners van onze

wijk met een soortgelijk grasveld voor de deur waren zo

enthousiast dat ook zij deze uitdaging dit jaar zijn aangegaan.

Spaarnelanden is dit voorjaar verder gegaan met de

slingerpaden op de grasvelden aan het Praagplantsoen en

Nederlandlaan en dat is goed nieuws voor de diversiteit en de

ecologische route in onze wijk. Wij zijn nog lang niet klaar: hier

en daar nog bloemmengsels inzaaien en struiken planten die

nog meer als foerageplek kunnen gaan fungeren voor vliegende

passanten zoals vogels, bijen en vlinders.

Het Green-Team van Spaarnelanden wordt bedankt voor het

meedenken en het zorgdragen voor de uitvoering van het andere

maaien op deze locaties.

Bron Open Data op de kaart: kaart.haarlem.nl/

12 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


13

Groen

Romolen Heempark deel 1

Handen uit de mouwen en aan de slag!

Romolen Heempark deel 1 krijgt aan de buitenkant in de

ronding aan de Europaweg meer variatie aan inheemse

bloemen. Minder brandnetels en meer inheemse

rozenstruiken en ook hier een meer gevarieerd maaibeleid.

Het wekelijkse onderhoud met als motto: ‘schoon, heel en

veilig’ houdt ons flink bezig.

Gelukkig zijn er veel fans/gebruikers van dit parkje die ons

meehelpen: dank jullie wel!

EEN DRAMA VOOR DE NATUUR/UPDATE

Bij het ter perse gaan van deze krant kwam het bericht dat

piepschuimbolletjes door het hele park zijn uitgestrooid: EEN

DRAMA VOOR DE NATUUR. Voor vogels, vissen en watervogels

is dit levensbedreigend! Mocht u hier iets meer van weten?

Heeft u gezien wie dat heeft gedaan? Neem s.v.p. contact op

met de wijkraad. Wij gaan discreet met uw melding om. De

vrijwilligers blijven

hun uiterste best doen om zoveel mogelijk

op te ruimen. Dit gaat heel wat weken van extra werk

betekenen. Diep triest…

Romolen Heempark Deel 2:

Wandelaars hebben de recente veranderingen al ontdekt:

een nieuwe poel voor padden, kikkers en salamanders en het

hondenstrandje dat meer vrijgemaakt is door het weghalen

van riet. Het blijft onze prioriteit de paden vrij te houden van

laaghangende takken. Ga dus niet zelf de takken afbreken. De

vrijwilligerswerkgroep heeft het juiste gereedschap om de

struiken en/of bomen te behoeden voor onherstelbare schade.

Het grote afgeplagde gedeelte lijkt op een grote zandbak

maar is in werkelijkheid een ‘bloemenweide in wording’ waar

we over paar jaar van gaan genieten. Het mooiste resultaat

ziet u als u er omheen loopt, dus liefst zo min mogelijk het

afgeplagde gedeelte betreden. De werkgroep Vrijwilligers

van het Romolen Heempark heeft subsidie aangevraagd en

gekregen ter waarde van € 477.

Voor dit bedrag is nieuw gereedschap aangeschaft en kunnen

er cursussen worden gevolgd betreffende het onderhoud

van het park. Wij danken landschap N-H die

door sponsoring van de Postcode Loterij dit

mogelijk heeft gemaakt.

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 13


14

Algemeen

NK Tegelwippen

De buurtactie Tegelwippen op 14 mei 2022 was een groot

succes. Tegels eruit, planten erin, dat was het motto.

Bewoners en de wijkraad hebben met de buren tegels

ingeleverd in ruil voor biologische planten van kweker

Wiering. Het was fantastisch georganiseerd door de

Haarlemse afdeling Tegelwippen. Na afloop hadden we

nog een paar kratjes planten over en hiermee hebben we

2 van onze 3 basisscholen in de wijk verblijd, de Piramide en de

Rudolf Steiner School. Jacqueline (Piramide) en Debbie (RSS)

namen vrolijk de plantjes in ontvangst. Zij laten nog weten waar

de plantjes een definitief plekje op hun school hebben gekregen.

Wegens succes wordt de actie in september waarschijnlijk

herhaald.

Zie voor de vrolijke foto’s de achterpagina.

Gluren bij de buren – op avontuur naar cultuur

In onze wijk kon op verschillende plekken

worden genoten van gluren bij de buren met

muziek: Wereldmuziek aan de Venkelstraat,

Jazzcrash bij Ecoring, Helix aan de

Belgïelaan, May Evans aan de Engelandlaan,

Maarten Bogaers in woonlocatie Drieland

van Philadelphia aan de Duitslandlaan en

Songweaver in het Drielandenhuis. De dag heeft

heel veel plezier gebracht. Op naar 2023!

Wij zullen weer meedoen.

Op 3 juli j.l. was het weer tijd voor de jaarlijkse optredens van

lokale podiumkunstenaars die te zien zijn op allerlei locaties

in huiskamers, tuinen en buitenpodia. Iedereen kon weer op

avontuur naar cultuur.

De wijkraad heeft dit jaar het initiatief genomen om

een culturele act aan de buurt aan te bieden. Met koffie,

thee, cake en andere lekkers werd op een zonnige

zondagmiddag vrij baan gegeven aan theatergroep Rijp van

improvisatietheater TarTrek www.tartrek.nl/.

Drie voorstellingen, elk optreden uniek, werden met inbreng

van het publiek gemaakt. Dat leverde mooie hilarische

momenten op. Dit theater viel heel erg in de smaak bij de

bezoekers uit onze wijk maar ook van daarbuiten.

14 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


15

Algemeen

Over het sociaal wijkteam

Het Sociaal Wijkteam heeft zich voorgesteld op onze

jaarvergadering, echter voor wie het gemist heeft hierbij de

informatie die ook op hun website te vinden is.

Het Sociaal Wijkteam is er voor iedereen in Haarlem en

Zandvoort.

Wij geven advies, informatie en ondersteuning bij vragen en

problemen op het gebied van wonen, werk, geld, ontmoeten, zorg,

opvoeden en vervoer. Doordat we werken vanuit de wijken kennen

we de wijken goed en staan we dicht bij de buurtbewoners.

Wanneer je een vraag of probleem hebt, kun je contact opnemen

met het Sociaal Wijkteam in de buurt. We bieden een luisterend

oor en gaan samen met jou, en waar mogelijk met mensen uit

jouw omgeving, op zoek naar een antwoord of oplossing.

Ook wanneer je je zorgen maakt over een buurtgenoot kan je

contact opnemen met het Sociaal Wijkteam in de buurt.

Hoe werken we?

In elk Sociaal Wijkteam werken professionals vanuit verschillende

organisaties. Alle teamleden kunnen je ondersteunen bij

jouw vraag om informatie, advies of ondersteuning. Als het nodig

is, word je in contact gebracht met een specifieke professional.

Wij geloven dat ieder mens grip wil hebben en houden op zijn

eigen leven, ook als het even tegenzit. En daarom gaan we samen

met jou en de mensen uit jouw directe omgeving op zoek naar een

duurzame oplossing waarbij je de regie in eigen hand houdt. We

kijken daarbij altijd naar de situatie als geheel: wat speelt er, wie

zijn erbij betrokken en wie kan meehelpen in het vinden van een

oplossing of het verbeteren van de situatie. Om iedereen de juiste

ondersteuning te kunnen bieden, kijken we wat je zelf kan doen

en wat er in je eigen netwerk mogelijk is en maken we gebruik

van de voorzieningen die in de wijk aanwezig zijn en werken nauw

samen met andere organisaties.

Tot slot ondersteunen we buurtinitiatieven en stimuleren we

contact tussen bewoners om zo voor iedereen een prettige

woonomgeving te creëren. Heb jij een goed idee voor de buurt?

Bespreek dit dan met het Sociaal Wijkteam.

Hoe kan je ons bereiken?

Het Sociaal Wijkteam is dichterbij dan je denkt. In elke wijk in

Haarlem en Zandvoort is een Sociaal Wijkteam. Je kunt contact

opnemen met het wijkteam in jouw buurt door te bellen, mailen of

langs te komen tijdens het inloopspreekuur. De contactgegevens

en inloopspreekuren van het Sociaal Wijkteam in jouw buurt vind

je door op onderstaande knop te klikken.

Het Sociaal Wijkteam voor onze wijk is te vinden op:

sociaalwijkteams.nl/locatie/sociaal-wijkteam-europawijk-enmolenwijk/

Even voorstellen!

De afgelopen maanden zijn er veel nieuwe collega's gestart in het Sociaal Wijkteam

Europawijk/Molenwijk. Daarnaast zijn we verhuisd naar Wijkcentrum de Wereld aan de

Laan van Berlijn 1.

Even de namen bij de gezichten:

Divya, Justin, Juul, Cornélie (boven van links naar rechts)

Mila, Patricia, Gerrit en Nel (onder van links naar rechts)

We staan graag voor u klaar wanneer u vragen heeft over welzijn, werk, zorg, wonen,

geld en vervoer. Natuurlijk ook als u ideeën heeft voor de wijk, graag anderen zou

willen ontmoeten of iets voor een ander zou willen betekenen!

U kunt ons bereiken op werkdagen van 9:00-12:00 en van 13:30-16:30 op

telefoonnummer 023 54 30 992 of per mail naar wijkteam-schalkwijk2@haarlem.nl

We gaan ook af op zorgsignalen over inwoners die we

binnenkrijgen van organisaties. Zo werken we bijvoorbeeld

samen met de gemeente en woningcorporaties in het voorkomen

van moeilijk oplosbare schulden. In deze aanpak benaderen we

op een actieve manier inwoners die betalingsachterstanden in

de huur hebben. We bieden dan ondersteuning aan om samen te

kijken wat er nodig is om uit eventuele geldzorgen te komen.

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 15


16

Algemeen

Jaarvergadering

wijkraad Europawijk

Afgelopen dinsdag 14 juni 2022 heeft de wijkraad

Europawijk haar jaarvergadering gehouden. Aanwezigen

waren de diverse contactpersonen van onze relaties,

denk aan de gemeente, politie, andere wijkraden, maar

ook enkele bewoners. We hebben teruggeblikt op wat uw

wijkraad in 2021 allemaal heeft gedaan. Op de website

kunt u de presentatie nog eens op uw gemak nalezen.

Specifiek zijn we (op verzoek van de aanwezigen) nog

ingegaan op de ‘Verkeerssituatie rond Rudolf Steiner’ en

de ‘Sportvelden langs het Spaarne’. Na onze terugblik

heeft het Sociaal Wijkteam een presentatie gegeven

over hun activiteiten in de wijk. De presentatie werd verzorgd

door Mila Joling en Cornélie Berghoef (Sociaal Wijkteam

Europawijk en Molenwijk - Sociaal Wijkteam Haarlem Zandvoort

(sociaalwijkteams.nl)).

We hopen volgend jaar onze jaarvergadering weer gewoon in

april te kunnen houden, houd u onze informatiebronnen hiervoor

in de gaten:

https://wijkraadeuropawijk.nl/agenda-jaarvergadering-wijkraadeuropawijk-dinsdag-14-juni-2022/

Projecten in en om onze wijk

Brusselstraat

Vlakbij de Engelandlaan ligt de Brusselstraat en daar is

de nieuwbouw van 29 woningen aardig opgeschoten. De

oplevering lijkt in dit najaar te volgen. Over de officiële

opening hopen wij in het winternummer terug te komen.

De Watermeterfabriek

We zouden zo graag nader nieuws willen melden over de

vorderingen van de Watermeterfabriek, maar helaas, er schijnt

wat vertraging met betrekking tot de vergunningen te zijn.

Zo jammer, wat ons betreft komt die mooie hoognodige

uitspanning zo snel mogelijk aan het Spaarne, bij het pontje en bij

Vrij Waterland.

Noodlokalen Tennispad

Nadat de leerlingen van het Rudolf Steiner College tijdelijk in de

noodlokalen hun lessen hebben gevolgd en begin dit jaar naar

de nieuwbouw zijn verhuisd zijn leerlingen van het Stedelijk

Gymnasium er ingetrokken, want ook hun locatie in het centrum

van Haarlem wordt verbouwd/gerenoveerd. Wij heten de nieuwe

leerlingen hartelijk welkom in Europawijk.

Informatiemarkt Haarlem Nieuw-Zuid, in en om de

Schipholweg/Europaweg

Op maandag 20 juni organiseerde de gemeente Haarlem samen

met de ontwikkelaars een informatiemarkt over de nieuwe

ontwikkelingen in Haarlem Nieuw-Zuid. De informatiemarkt werd

druk bezocht en er werden veel vragen gesteld aan de gemeente

en de ontwikkelaars van het gebied. Bij de informatiemarkt was

informatie te lezen over het nog te ontwikkelen OV-knooppunt,

om de hoek van de Haarlemse binnenstad, zie ook pag. 04

Verkeer en Vervoer.

16 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


17

Informatief

Er was meer te lezen over de visie van de gemeente op het

Sportpark Nol Houtkamp. Een plek die straks als stadspark

toegankelijk is voor iedereen die van het groen en de buitenlucht

wil genieten. Niet alleen om te sporten, maar ook om te

ontmoeten, wandelen, picknicken en spelen.

De ontwikkelaars waren aanwezig om vragen te beantwoorden

over de ontwikkelingen Schipholweg 1 (HBB Groep),

Schonenvaert (New Cheese Development) en Spaarnepoort

(Being). En er werd met het gebiedsconcept getoond hoe de

gemeente en ontwikkelaars ervoor gaan zorgen dat de nieuwe

woningen, voorzieningen en andere bouwprojecten samen

straks een nieuw stadsdeel vormen. Gemeente en ontwikkelaars

danken iedereen voor hun komst, vragen en reacties. Wilt u alle

informatieborden van de bijeenkomst nog eens nalezen? Ga dan

naar de projectpagina met informatie over Haarlem Nieuw-Zuid

www.haarlem.nl/ov-knooppunt-haarlem-nieuw-zuidschalkwijk/.

een grote verbetering zijn voor ontmoeten en verbinden, denk

aan een (voor)leesplein e.d. Wat er dan achterblijft kan weer mooi

gebruikt worden voor andere maatschappelijke doeleinden, zoals

werkruimte voor kunstenaars e.d.

Het Groene Hofje

In de Odensestraat is het (zelf)nieuwbouwproject Het Groene

Hofje gerealiseerd, het project zat ook in het programma van de

ABC-Architectuurdag 18 juni j.l. Deze dag had als thema ‘Thuis’

en leidde langs allerlei woonvormen en dus ook deze. U kunt

e.e.a. nog nalezen op: www.architectuurhaarlem.nl/activiteit/

dag-van-de-architectuur-2022-thema-thuis

Bij het verschijnen van dit nummer zijn alle bewoners er

gesetteld. Het ziet er mooi uit en het is verrassend dat er altijd

weer plek is voor kleinschalige nieuwbouw die heel goed past in

de bestaande omgeving.

Centrum Schalkwijk – Fase 1 en Fase 2

Fase 1 is op dit moment zo goed als opgeleverd, de bakker, de

kaaswinkel en de slager hebben onlangs hun intrek genomen in

de nieuwbouw tegenover Aldi en Albert Heijn. De plantvakken en

bestrating krijgen eindelijk een ‘smoel’.

Wat alle wijkraden in Schalkwijk nog opvalt is dat er zo lang

hekken op plekken staan die wat ons betreft al weg konden. Ook

de wat laat geplaatste bebording dat het een voetgangersgebied

is heeft geleid tot veel overlast van auto’s, scooters op

ongewenste plekken. De veiligheid van de voetgangers is nog

steeds in het geding. Ook het parkeren van de vele fietsen

kriskras is nog een dingetje. Onnodig rommelig en het blokkeert

het wandelgebied. We wachten met smart op nadere acties van

gemeente en projectontwikkelaars.

Ook is ons ter ore gekomen dat de sluitingstijd van de

parkeergarage wel heel vroeg is, 22.00 uur, terwijl de bioscoop

nog films tot na dat tijdstip vertoont en er ook bijvoorbeeld

gemusiceerd wordt in de Wereld Muziekschool. Dit probleem

hebben wij aangekaart bij de gemeente en wij verwachten hier

ook snelle actie op.

Veel informatie kunt u zelf ook volgen op de site van de gemeente

Haarlem: www.haarlem.nl/projecten-stadsdeel-schalkwijk/

De plannen voor Fase 2 beginnen ook alweer contouren te

krijgen. Zo is er door de Schalkwijkse wijkraden bepleit om de

bibliotheek naar het Winkelcentrum te verhuizen, dat zou echt

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 17


18

Algemeen

Mooiste minivaartochtje beleeft 25-jarig jubileum

HAARLEM - Het is één van de mooiste minivaartochtjes van

Haarlem: de 5 minuten durende oversteek van de Cruquius

naar de Zuid-Schalkwijkerweg met het weidse uitzicht over

de polder.

Langs het stoomgemaal met de imposante armen,

geschiedenisrijk groen en water (bij de monding van het

Spaarne werd in 1573 een heuse zeeslag uitgevochten

tussen Geuzen en Spanjaarden), woonboten en het

nieuwe woonwijkje ‘Haarlem Buiten’ op het voormalige

Tjadenterrein aan de Ringvaart. Alleen al de gedachte dat

dit 60 km lange kanaal met de hand is uitgegraven doet

duizelen…

De schuld van het ontbreken van het 25-jarige jubileumfeest

ligt geheel bij corona. Maar dit jaar wil het 40-koppige

vrijwilligersteam niet ongemerkt de boeken in laten gaan,

dus u hoort het binnenkort vast nog.

Het initiatief tot het 'fiets- en voetveer' is in 1997 genomen

door Thijs van Bruggen, Martin van Trigt en Herman

Oudejans.

De aanlegsteiger aan de Haarlemse kant is naar Van

Bruggen vernoemd. Deze telg uit een oude Schalkwijker

boerenfamilie woonde decennialang in het vermeende ‘Slot

van Nieuwerkerk’ aan de Zuid-Schalkwijkerweg en kent veel

wetenswaardigheden over onze lokale geschiedenis.

Nieuw is een pontveer op deze plek allerminst. Al in 1869

werden passagiers via een roeibootje overgevaren. De

laatste veerman was H. Wilkes die tot 1970 voornamelijk

recreanten en scholieren overzette. Voor gemotoriseerde

voertuigen, karren en vee had hij een trekpont.

Gezien zijn werktijden was de animo groot: ‘s zomers de gehele

week van 6 tot 23 uur, in de wintermaanden tot 19 uur.

Vormt het fietsbruggetje over de Ringvaart geen concurrentie?

"We vullen elkaar mooi aan," vertellen schippers Jack en Paul.

"Vooral als de brug in onderhoud is, kan je bij ons over de koppen

lopen." Het ligt ook aan de doelgroep. De één wil een snelle

overtocht, de ander verkiest de recreatieve route.

De 'Groenestroomboot' vaart bijna geheel op zonnestroom.

Alleen 's avonds moeten de batterijen even bijgestekkerd worden

met landstroom, maar met het mooie weer is dat vaak al in vijf

minuten gepiept.

Ook eens overvaren naar Theehuis de Cruquius? Aanmonsteren

is gratis. Van 1 april tot 1 oktober, dagelijks van 10 tot 18 uur.

Ligt het pontje voor het theehuis? Een druk op de rode knop bij

de Zuid-Schalkwijkerweg verwittigt de kapiteins dat passagiers

paraat staan.

Marieke van der Leij (Genootschap Oud Schalkwijk – GOSH) te

volgen op:

nl-nl.facebook.com/groups/217978853057327/

18 | Wijkraad Europawijk augustus 2022


19

Informatief

Belangrijke tel. nummers

Politie (brandweer, ambulance) spoed/verdacht gedrag 112

Politie (brandweer) geen spoed 0900-8844

www.politie.nl

Meld misdaad Anoniem 0800-7000

www.meldmisdaadanoniem.nl

Slachtofferhulp 0900-0101

www.slachtofferhulp.nl

Dieren in nood 144

Regionale dierenambulance 023-5334323

Dierenbescherming 023-5491400

Teksttelefoon voor doven en slechthorenden 0800 - 8112

Sensoor (SOS Telefonische Hulpdienst, 24/7) 023-5471471

Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld (AMHG) 023-5472999

Overige Hulp- en Informatiediensten

DOCK Haarlem 023-5436000

www.dock.nl

Sociaal Wijkteam 023-5430992

Het Juridisch Loket 0900-8020

www.kontext.nl

Bureau Discriminatie Kennemerland 023-5315842

www.bdkennemerland.nl

Belastingtelefoon 0800-0543

Gemeente - alle gemeentelijke zaken 14023

WhatsApp 06-14369614

Publieksdienst: Burgerzaken Zijlvest 39 - 023-5115115

Reiniging Grofvuil Spaarnelanden 023 7517200

www.spaarnelanden.nl

GGD Kennemerland 023-5159500

Meldpunten en Klachtenbureaus

Meldpunt handhaving 023-5114950

Meldpunt Leefomgeving (vragen/klachten openbare ruimte)

14023

Storingsnummers

Nationaal gas en elektriciteit(gratis, 24/7) 0800-9009

Drinkwater (PWN gratis, 24/7) 0800-2025

Telefonische Hulpdiensten

Kindertelefoon (gratis, 14-20 uur) 0800-0432

Stichting Correlatie 0900-1450

Blijf van m’n lijf 023-5327825

Wijkraad Europawijk augustus 2022 | 19


Impressie Tegelwipdag 14 mei 2022 bij de wijkraad.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!