04.08.2022 Views

Informatie MijnKinderComfortNet

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Informatie</strong> <strong>MijnKinderComfortNet</strong> (MKCN)<br />

<strong>MijnKinderComfortNet</strong> staat voor een beveiligd online contact en veilig<br />

informatie delen tussen gezin en mensen die betrokken zijn bij de zorg en<br />

ondersteuning van een ernstig ziek kind en het gezin.<br />

<strong>MijnKinderComfortNet</strong> is ontwikkeld door het Radboudumc Amalia<br />

kinderziekenhuis naar aanleiding van behoeften en wensen van kinderen,<br />

ouders en zorgverleners om een digitale tool te kunnen gebruiken in het<br />

contact met zorgverleners en de rest van het persoonlijk netwerk. Het is de<br />

ambitie van het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg om het resultaat verder<br />

te verspreiden naar de andere Kinder Comfort Teams, de Netwerken<br />

Integrale Kindzorg en het Artsensteunpunt Levenseinde Kinderen.<br />

<strong>MijnKinderComfortNet</strong> is ontwikkeld vanuit het kind en het gezin. Het gezin<br />

heeft de regie over het (persoonlijk) netwerk van het kind en bepaalt welke<br />

betrokkenen hieraan worden toegevoegd. Binnen het (persoonlijk) netwerk<br />

kunnen betrokkenen in een vertrouwde omgeving veilig informatie delen met<br />

elkaar, afspraken inzien en kindgerichte inhoudelijke informatie en links<br />

bezoeken.<br />

Voordeel voor het gezin is, dat zij niet steeds als tussenpersoon hoeven te<br />

functioneren tussen alle betrokkenen bij het kind. Er kan nu rechtstreeks met<br />

elkaar of de ouders geschakeld worden. Ouders hebben altijd de mogelijkheid<br />

om de contacten binnen het persoonlijk netwerk te volgen en te reageren.<br />

Een voordeel van <strong>MijnKinderComfortNet</strong> is dat alle relevante informatie<br />

rondom het kind op één plek staat en er geen dubbelingen in acties worden<br />

uitgezet.<br />

www.kinderpalliatief.nl | E info@kinderpalliatief.nl | T 06-44 21 37 65


Hieronder is zichtbaar welke onderdelen gebruikt kunnen worden in<br />

<strong>MijnKinderComfortNet</strong>.<br />

- Bij gegevens staan alle relevante gegevens van het betreffende kind.<br />

- Bij netwerk staan alle genodigden om het dossier in te kunnen zien<br />

- Bij modules kan de ouder van het dossier aangeven welke modules<br />

(bestanden, berichten, links, agenda, zorgplan, notities) beschikbaar moeten<br />

zijn<br />

Afhankelijk van de rechten die een genodigde heeft gekregen kan hij/zij:<br />

Alleen lezen/ Lezen en schrijven/ Het dossier beheren<br />

• Bestanden: Hier kunnen alle relevante bestanden worden geüpload.<br />

• Berichten: Hier kunnen de genodigden een bericht aan één persoon, of<br />

aan meerdere personen tegelijk versturen. Deze personen ontvangen<br />

een notificatie in hun email dat er een nieuw bericht voor hen is<br />

• Links: hier kunnen de genodigden relevante links naar websites en<br />

artikelen plaatsen<br />

• Agenda: Hier kunnen gezamenlijke afspraken rondom het kind<br />

geplaatst worden<br />

• Zorgplan: Hier kan het IZP worden geüpload (IZP 2 beschikbaar)<br />

• Notities: Hier kunnen alle genodigden met schrijfrechten notities in<br />

plaatsen. Let op. Deze notities zijn door alle genodigden binnen het<br />

persoonlijk netwerk te lezen.


Over de beveiliging van <strong>MijnKinderComfortNet</strong> (MKCN)<br />

Governance<br />

• De gegevens worden verwerkt onder toezicht van de Stichting<br />

Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Zij zijn<br />

verwerkingsverantwoordelijke volgens de AVG.<br />

Hosting<br />

• Hosting vindt plaats bij NEN7510/ ISO27001 gecertificeerde hosting<br />

partij.<br />

• Voor netwerkbeveiliging wordt een firewall met IDS/IPS ingezet.<br />

• Er is een dagelijkse back-up beschikbaar met een dataretentie van 30<br />

dagen.<br />

Encryptie/ versleuteling<br />

• In transit: HTTPS met TLS 1.2<br />

• At rest: Versleuteling met AES-256 op veldniveau. De encryptiesleutels<br />

worden via RSA-encryptie beschikbaar gemaakt voor de gebruikers.<br />

RSA wordt ook toegepast voor ondertekening en validatie van<br />

opgeslagen gegevens.<br />

Toegang/ inloggen<br />

• <strong>MijnKinderComfortNet</strong> is beschikbaar als webapplicatie in de browser.<br />

Chrome, Firefox, Safari en Edge worden ondersteund.<br />

• Er wordt ingelogd met gebruikersnaam/ wachtwoord.<br />

• Two factor authentication (2FA) is beschikbaar via een OTP-app.<br />

Delen van gegevens/ toegangsbeleid<br />

• Dossiergegevens zijn alleen zichtbaar als expliciet toegang verleend<br />

is.<br />

• Patiënten/ ouders hebben controle over de toegang tot het betreffende<br />

dossier.<br />

• Toegang kan verleend worden op individueel-niveau en op teamniveau.<br />

• Systeembeheerders hebben toegang tot deelnemende gebruikers<br />

(namen en mailadressen)<br />

Gebruik van data<br />

• De gegevens worden niet gebruikt om gebruikersprofielen op te stellen<br />

• De gegevens worden niet gedeeld met derden, anders dan<br />

gefaciliteerd door het delen van een dossier.<br />

Tracking/ Analytics<br />

• Er vindt geen tracking van gebruikers plaats<br />

• Er wordt geen analytics ingezet


Vragen?<br />

Voor vragen over <strong>MijnKinderComfortNet</strong> kan contact opgenomen worden met:<br />

Stephanie Vallianatos, projectleider innovatie: s.vallianatos@kinderpalliatief.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!