22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GEZONDHEID<br />

Vorming | Jezelf in herstel<br />

Lesgever: De Herstelaca<strong>de</strong>mie<br />

Ie<strong>de</strong>reen wordt wel eens geconfronteerd<br />

met kwetsbaarheid door<br />

bepaal<strong>de</strong> gebeurtenissen in het leven.<br />

Vanuit je eigen verwachting rond<br />

herstel gaan we met jou on<strong>de</strong>rweg in het vin<strong>de</strong>n van hoop<br />

en doelen. Versterk je veerkracht en het vertrouwen in het<br />

leven.<br />

Vanaf woensdag, 21/9/<strong>2022</strong> (4 lessen) - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

OPGELET: Inschrijven via<br />

D www.herstelaca<strong>de</strong>mie.be/limburg<br />

EHBO | Reanimeren en het gebruik van<br />

een AED-toestel<br />

Lesgever: Ro<strong>de</strong> Kruis Lanaken<br />

In Lanaken zijn er tal van AED-toestellen (Automatische<br />

Externe Defibrillator). Maar hoe moet je ze<br />

gebruiken? Na <strong>de</strong>ze opleiding ken je <strong>de</strong> basishan<strong>de</strong>lingen<br />

om te reanimeren en kun je het AED-toestel<br />

correct bedienen.<br />

Woensdag 12/10/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 16u00<br />

Woensdag, 15/3/<strong>2023</strong> - 19u00 tot 21u30<br />

Prijs: Gratis (max. 15p)<br />

VORMING | Gokken?! Omdat niet ie<strong>de</strong>reen<br />

erbij wint!<br />

Lesgever: Zorggroepzin<br />

Deze vorming is voor ie<strong>de</strong>reen die meer info wenst over het<br />

thema gokken en ook ie<strong>de</strong>reen die bezorgd is over zichzelf of<br />

an<strong>de</strong>ren die gokken. Ervarings<strong>de</strong>skundigen geven <strong>de</strong> nodige<br />

tips & tricks vanuit hun eigen ervaring.<br />

Woensdag, 12/10/<strong>2022</strong> - 19u00<br />

Prijs: Gratis<br />

Vorming | Financiële tegemoetkomingen bij<br />

ziekte/handicap<br />

Lesgever: CM-Limburg<br />

Ie<strong>de</strong>reen die een handicap heeft of chronisch ziek is, geniet<br />

bepaal<strong>de</strong> sociale rechten. Die rechten zijn verbon<strong>de</strong>n aan<br />

voorwaar<strong>de</strong>n zoals arbeidsongeschiktheid, vermin<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

zelfredzaamheid, gezinssituatie en inkomenssituatie. In <strong>de</strong>ze<br />

vorming kom je te weten of je optimaal gebruik maakt van<br />

je rechten.<br />

Woensdag, 9/11/<strong>2022</strong> - 19u00<br />

Prijs: Gratis<br />

Vorming | BEN ik HSP’er of HEB ik HSP?<br />

(hooggevoelig)<br />

Lesgever: Jos Jazie<br />

(Angstencentrum<br />

Lanaken)<br />

HSP of Hypersensitieve<br />

personen zijn<br />

mensen die extra<br />

gevoelig zijn voor prikkels<br />

zoals gelui<strong>de</strong>n,<br />

bewegingen, aanraking<br />

en licht. Wat<br />

wordt er nu precies<br />

bedoeld? Is het ‘iets’<br />

dat we hebben of dat<br />

we zijn? Of is het een mo<strong>de</strong>rne hype?<br />

Vanaf woensdag, 16/11/<strong>2022</strong> (3 lessen) - 13u00 tot 16u00<br />

Prijs: Gratis<br />

14

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!