22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Vorming | Infosessie ‘Rouwen om opa’<br />

Lesgever: Leen Schoolmeesters (Coach levensein<strong>de</strong><br />

afscheid en rouw)<br />

Ziekte en afscheid nemen, we komen het vroeg of laat<br />

allemaal tegen. In <strong>de</strong>ze vorming staan we stil bij <strong>de</strong><br />

praktische zaken die dit met zich meebrengen, voor<br />

<strong>de</strong> persoon zelf, maar ook voor <strong>de</strong> naasten. Vroegtijdige<br />

zorgplanning, negatieve wilsverklaringen,<br />

zorgvolmacht, uitvaartwensenboek, draaiboek voor<br />

naasten, digitaal nalatenschap, belangrijke premie’s…<br />

allemaal thema’s die aan bod komen.<br />

Don<strong>de</strong>rdag 15/12/<strong>2022</strong> - 13u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Vorming | EMOTIONELE PROBLEMEN beter<br />

begrijpen<br />

Lesgever: Jos Jazie (Angstencentrum Lanaken)<br />

We kunnen emotionele problemen beter begrijpen als we <strong>de</strong><br />

oorzaak kennen. In een drie<strong>de</strong>lige cursus leren we <strong>de</strong> oorzaak<br />

kennen en begrijpen. Bovendien krijg je <strong>de</strong> nodige tools en<br />

technieken om er evenwichtig mee te leren omgaan.<br />

Vanaf woensdag, 18/1/<strong>2023</strong> (3 lessen) - 13u00 tot 16u00<br />

Prijs: Gratis<br />

Vorming | Dementie ? Erover spreken,<br />

ernaar kijken en samen ermee<br />

leven<br />

Lesgever: CM-Limburg<br />

Wat is <strong>de</strong>mentie echt in feite? Welke signalen kan je<br />

herkennen en wat doe je daar dan mee? Hoe kijk jij<br />

naar personen met <strong>de</strong>mentie en hoe kijken we als<br />

samenleving? Zicht krijgen op het ziektebeeld helpt<br />

je om an<strong>de</strong>rs te kijken en te praten over personen met<br />

<strong>de</strong>mentie.<br />

Woensdag 15/2/<strong>2023</strong> - 19u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Vorming | Heb jij je medisch paspoort al op je<br />

smartphone?<br />

Lesgever: Johan Van Bostraeten<br />

In een noodsituatie is het van levensbelang dat hulpverleningsdiensten<br />

snel weten wie jij bent en dat ze direct over<br />

jouw medische gegevens kunnen beschikken. Je leert niet<br />

alleen hoe je je I.D. op je smartphone moet installeren maar<br />

ook hoe je snel met <strong>de</strong> app 112 <strong>de</strong> noodcentrale kan contacteren.<br />

Vanaf dinsdag 17/1/<strong>2023</strong> (2 lessen) - 10u00 – 12u00<br />

Prijs: 10€ - SVT 2€<br />

Vorming | Versterk je Veerkracht<br />

Lesgever: De Herstelaca<strong>de</strong>mie<br />

Veerkracht is onze persoonlijke kracht die ons helpt om bij<br />

stress en problemen weer in balans te komen. Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze<br />

vorming gaan wij on<strong>de</strong>rweg rond elementen die bijdragen<br />

tot veerkracht: zelfzorg, jezelf kunnen zijn, je goed voelen,<br />

goed omringd zijn. Er wordt een persoonlijk veerkrachtplan<br />

opgesteld.<br />

Vanaf don<strong>de</strong>rdag, 2/3/<strong>2023</strong> (6 lessen) - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

OPGELET: Inschrijven via D www.herstelaca<strong>de</strong>mie.be/limburg<br />

15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!