22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vorming | Klein geluk voor ie<strong>de</strong>reen die voor<br />

iemand zorgt (mantelzorg)<br />

Lesgever: Samana Limburg en vzw Limani<br />

Goed voor jezelf zorgen, hoe pak je dat aan? Mantelzorger<br />

zijn is iets wat je overkomt: je partner, ou<strong>de</strong>r, kind of vriend<br />

wordt ziek en jij neemt een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> zorg op je. Maar hoe<br />

doe je dat? Tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>ze vorming krijg je tips en leer je even<br />

te ‘vera<strong>de</strong>men’. Je leert je eigen behoeften aan rust, ontspanning,<br />

energie, contact en vrolijkheid kennen… Helemaal tot<br />

rust kom je die avond door een gratis handmassage door vzw<br />

Limani.<br />

’s Avonds : Don<strong>de</strong>rdag, 22/6/<strong>2023</strong> - 19u30<br />

Overdag : Vrijdag, 23/6/<strong>2023</strong> - 13u30<br />

Prijs: Gratis<br />

ROUW- EN VERLIESCAFE LANAKEN<br />

Lesgever: Veronique Diliën (psychotherapeut) i.s.m. vzw ‘Rouw- en verliescafé Vlaan<strong>de</strong>ren’<br />

Rouwen doen we niet alleen na <strong>de</strong> dood. Vele rouwprocessen vin<strong>de</strong>n hun oorsprong tij<strong>de</strong>ns<br />

het leven. En ook daar is een plek voor tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> 4 ontmoetingsmomenten. Ie<strong>de</strong>reen die<br />

geconfronteerd wordt met rouw en verlies is welkom. Of je nu zelf vastzit in een rouwproces<br />

of an<strong>de</strong>ren een hart on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> riem wenst te steken. Ons café is een ontmoetingsplaats waar<br />

verlies en rouw een veilige plek en luisterend oor krijgen.<br />

Themacafé 1 | Rouw en verlies na zelfdoding<br />

Rouw is een natuurlijke reactie bij verlies. Maar hoe<br />

ga je ver<strong>de</strong>r als een dierbare zelf uit het leven stapt?<br />

Woensdag, 7/12/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Themacafé 2 | Verlies… ook rouw bij een<br />

echtscheiding of uit elkaar gaan<br />

In feite zit je direct na een scheiding of uit elkaar<br />

gaan in een rouwproces (of zelfs ervoor al). Dat<br />

klinkt misschien vreemd omdat je ex-partner nog in<br />

leven is, maar het is erg belangrijk om <strong>de</strong>ze gevoelens<br />

van rouw te herkennen en te erkennen. Geef<br />

ruimte aan je gevoelens en benoem ze.<br />

Woensdag 22/2/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Themacafé 3 | Rouwen om je huisdier<br />

Het verlies van een dierbaar huisdier maakt heftige emoties los.<br />

De sterkte van die emoties hangt niet af van <strong>de</strong> diersoort, of <strong>de</strong><br />

re<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> rouw, maar wel van <strong>de</strong> band die je had met je huisdier.<br />

Woensdag 15/3/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Themacafé 4 | Verlies en rouw bij ziekte, ongeval en beperking<br />

Ineens ben je ziek, krijg je een ongeval of moet je plots door het<br />

leven met een beperking. Hoe ga je daarmee om? Wat kun je<br />

doen om van ‘overleven’ naar opnieuw ‘zingeving’ te gaan? Een<br />

ervarings<strong>de</strong>skundige vertelt over haar verlies van gezondheid, <strong>de</strong><br />

invloed op haar eigen omgeving, sociaal leven…<br />

Woensdag, 10/5/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

17

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!