22.08.2022 Views

Programma Dienstencentrum "Aan de Statie" 2022-2023

Vormingen en activiteiten

Vormingen en activiteiten

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GESCHIEDENIS (CULTUREEL ERFGOED)<br />

Museum | Bezoek aan <strong>de</strong> Nostalgie te Uikhoven<br />

Woensdag, 28/9/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: 8€ SVT - 2€ (incl. kopje koffie en vlaai)<br />

Samenkomst aan het dienstencentrum<br />

Lezing door Hubert Paulissen |<br />

De familie Lambrechts en Lanaken<br />

Lesgever: Ivo Smeets<br />

van De Nostalgie<br />

Het museum ‘De<br />

Nostalgie’ neemt je terug<br />

mee naar het har<strong>de</strong> maar<br />

toch ook mooie boerenleven<br />

van vroeger. Ou<strong>de</strong><br />

tractoren, een ou<strong>de</strong><br />

handploeg… je vindt ze<br />

allemaal terug in het<br />

museum ‘De Nostalgie’.<br />

De verzameling werd<br />

trouwens uitgebreid o.a.<br />

met ou<strong>de</strong> fietsen, brommers,<br />

brandweermateriaal,<br />

speelgoed… Zelfs<br />

een kerkklok kun je er<br />

bewon<strong>de</strong>ren.<br />

In zijn boek ‘Roger<br />

Lambrechts tussen<br />

Hippocrates en<br />

Hitler’ beschrijft<br />

Hubert Paulissen<br />

vooral het leven<br />

van zijn grootva<strong>de</strong>r,<br />

va<strong>de</strong>r<br />

van zijn moe<strong>de</strong>r, geboren in Kessel-Lo alhoewel <strong>de</strong><br />

wortels van <strong>de</strong> familie Lambrechts terug gaan naar<br />

café-smidse ‘Aajt Belsj’ in <strong>de</strong> Dorpsstraat in Lanaken.<br />

Hubert Paulissen <strong>de</strong>ed uitgebrei<strong>de</strong>r on<strong>de</strong>rzoek naar<br />

Juliën Dirix, man van zijn nicht Jeanne Lambrechts. Hij<br />

wordt als enige burgerslachtoffer van WO-I vermeld<br />

op <strong>de</strong> ge<strong>de</strong>nksteen in Lanaken. Een an<strong>de</strong>r nicht,<br />

Henriëtte Haeck lag aan <strong>de</strong> basis van <strong>de</strong> vervlaamsing<br />

van het mid<strong>de</strong>lbaar on<strong>de</strong>rwijs in België.<br />

Woensdag, 9/11/<strong>2022</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Lezing door Juliën Daenen |<br />

Lanaken in kaart<br />

Een jaar gele<strong>de</strong>n verscheen<br />

het boek ‘Lanaken in kaart’.<br />

Hoe zagen onze dorpen er<br />

meer dan 200 jaar gele<strong>de</strong>n<br />

uit? Vertellen <strong>de</strong> kaarten<br />

van toen ons meer over <strong>de</strong><br />

geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong> huizen<br />

en dorpen van nu? En hoe<br />

kwam het dat het <strong>de</strong> eerste<br />

fatsoenlijke kaarten van <strong>de</strong><br />

streek waren ? Wie maakte ze en waarom moet je naar Parijs<br />

gaan om ze in het echt te zien? Het boeien<strong>de</strong> verhaal van<br />

<strong>de</strong>ze kaarten wordt verteld door auteur Julien Daenen.<br />

Woensdag, 11/1/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Lezing door Jean Maenen |<br />

Carnaval, zijn oorsprong en het gekke leven in<br />

Lanaken<br />

Lanakens Cultureel Ambassa<strong>de</strong>ur,<br />

Jean Maenen vertelt<br />

over <strong>de</strong> oorsprong van<br />

carnaval. Vindt dit volkse<br />

feest zijn oorsprong in Italië<br />

en hoe heeft het dan ons<br />

Maasland bereikt? Ook enkele typische carnavalsgebruiken<br />

van Lanaken komen aan bod.<br />

Woensdag, 15/2/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

Lezing door Frans Medaer |<br />

‘Als <strong>de</strong> boter smelt’,<br />

smokkelen in het Maasland<br />

Smokkelen heeft altijd bestaan<br />

en bestaat nog: metho<strong>de</strong>s om te<br />

smokkelen en smokkelwaar variëren<br />

uiteraard doorheen <strong>de</strong> tij<strong>de</strong>n.<br />

Wat ons Maasland betreft en met Maastricht in <strong>de</strong> nabijheid<br />

kun je wel stellen dat smokkelen een ‘nationale sport’ was.<br />

De creativiteit van smokkelaars was groot en <strong>de</strong> douaniers<br />

moesten ook vindingrijk zijn.<br />

Woensdag, 8/3/<strong>2023</strong> - 13u30 tot 15u30<br />

Prijs: Gratis<br />

23

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!