29.08.2022 Views

Grond Weg Waterbouw 2022-04

Platform over civiele techniek & infrastructuur

Platform over civiele techniek & infrastructuur

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW<br />

PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

jaargang 12 - <strong>2022</strong><br />

augustus - september 4<br />

GWW-BOUW.NL<br />

4<br />

Waterwerken<br />

InfraTech 2023: met een<br />

duurzame blik vooruit<br />

Funderen &<br />

Sonderen<br />

Start nieuw cursusseizoen<br />

funderingsvakschool<br />

Digitalisering &<br />

Software


Een stabiele basis<br />

begint bij Jetmix<br />

Nieuw in ons materieelpark<br />

“Over de kop” boormachine<br />

l<br />

Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op jetmix.nl<br />

Leeghwaterstraat 3, 4251 LM Werkendam<br />

T. 0183 505666 E. info@jetmix.nl


Marconistraat 113 - 115NL 2809 PG Gouda<br />

0182 69 69 39<br />

VERKOOP<br />

info@hms-machines.nl hms-machines.nl<br />

VERHUUR<br />

PART OF THE PLUMETTAZ GROUP<br />

0182 69 69 35 info@infrarent.com infrarent.com<br />

www.plumettaz.com


duurzame<br />

draagkracht<br />

De IJB Groep zorgt voor het fundament van de Nederlandse bouw. Ze is specialist in<br />

prefab funderingen, van sonderen, construeren en produceren tot en met monteren.<br />

Met 350 mensen staat de IJB Groep voor duurzame draagkracht.<br />

De IJB Groep heeft locaties in Lemmer, Emmeloord,<br />

Kampen en Lelystad. Al deze locaties zijn in het bezit van<br />

het internationale gouden CSC-keurmerk, dat duurzame<br />

productie van beton garandeert. “Daar zijn we trots op, het<br />

geeft aan waar onze opdrachtgevers op kunnen rekenen. Het<br />

is dus niet verrassend dat we sinds kort de eerste hybride<br />

mixer voor IJB Mortel hebben rijden.” vertelt algemeen<br />

directeur John Engelsman.<br />

De komende jaren zal de IJB Groep stap voor stap de<br />

bedrijfsvoering verder verduurzamen. Niet alleen op het<br />

gebied van de herkomst van grondstoffen die gebruikt worden<br />

en de wijze waarop er geproduceerd en getransporteerd wordt.<br />

Er wordt gekeken naar algehele verbetering van de CO2-<br />

prestatieladder en naar alles dat maatschappelijk verantwoord<br />

ondernemen betekent. “We zetten in op verduurzaming van<br />

de wijze waarop we met elkaar werken en de manier waarop<br />

we met opdrachtgevers en relaties omgaan. Denk dan aan<br />

de mate van deskundigheid, veiligheid, betrouwbaarheid,<br />

eerlijkheid en gezondheid. Ontwikkeling is de basis voor het<br />

laten groeien van mensen en de voorwaarde voor een sterke<br />

organisatie die in staat is te innoveren.”<br />

De IJB Groep heeft de afgelopen decennia bewezen te<br />

kunnen meebewegen met de markt. Nu toont ze te kunnen<br />

voldoen aan wat markt, mens en omgeving nu en straks van<br />

haar vraagt: verder verduurzamen. Want IJB Groep is groen<br />

en stapt naar groener en groenst. Op alle locaties en in alle<br />

bedrijven en op iedere plek in de keten waar we betekenis en<br />

meerwaarde hebben.”<br />

Lemmer I Emmeloord I Kampen I Lelystad I 0514 56 88 00 I info@ijbgroep.nl I ijbgroep.nl


4<br />

Voorwoord<br />

DE INFRASECTOR STAAT NOOIT STIL<br />

De zomervakantie is weer voorbij. Velen van u zijn weer back in business of misschien wel helemaal (nog) niet weggeweest. Want<br />

de infrasector staat nooit stil, ook niet in de vakantieperiode. Sterker nog, het is vaak hét moment om ‘ongestoord’ grootschalige<br />

ingrepen te doen. Wist u bijvoorbeeld dat tijdens het reces de onderdoorgang A2/N2 succesvol is ingeschoven? Of dat midden in de<br />

zomervakantie een belangrijke civiele mijlpaal werd bereikt bij de grootschalige metamorfose van station Ede-Wageningen? Een project<br />

waar vele disciplines samenkomen om het stationsgebied de komende jaren te transformeren tot een modern OV-knooppunt.<br />

Verderop in dit magazine leest u er alles over.<br />

We trappen deze editie af met het thema Waterwerken, een mooie ‘special’ die wordt ingeleid met een boeiend interview met Yves<br />

Marsé van de Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers. Samenwerken aan een vitale waterbouwsector betekent volgens hem dat er volop<br />

aandacht moet uitgaan naar de thema’s duurzaamheid, innovatie en circulariteit. Maar, vanwege de ‘doorgeschoten’ regelgeving staat<br />

de branche er nu op het gebied van circulariteit minder goed voor dan vijf jaar geleden. Hij pleit voor meer regie vanuit de overheid<br />

waarbij verduurzaming en circulariteit integraal worden opgepakt. Gelukkig zijn de lidbedrijven en vele andere bedrijven actief in deze<br />

sector wél vooruitstrevend, zo bewijzen ze op de pagina’s na het inleidende artikel.<br />

Zoals de cover al doet vermoeden, is er in deze editie van GWW ook aandacht voor het thema funderen & sonderen. Sterker nog,<br />

het is een bomvolle special waarbij we inzoomen op het brede spectrum aan activiteiten in de wereld van funderen en sonderen<br />

gaande van funderingsherstel en complexe funderingsvraagstukken tot emissieloos en zelfs volledig circulair funderen. Ook in deze<br />

sector volgen innovaties elkaar in rap tempo op. We hebben voor u zelfs een primeur in petto van een volledig elektrische funderingsmachine<br />

in de zware categorie met 500kNm boorkoppel. Alle ins en outs van deze unieke machine worden alvast gedeeld, ruim<br />

voordat het prestigeproject op de bauma wordt gepresenteerd.<br />

Een vast item in GWW vormt digitalisering & software. Juist de infrasector is gebaat bij het digitaliseren van werkprocessen. Want<br />

betrapt u uzelf er ook op dat er nog vele (administratieve) taken vooral handmatig worden uitgevoerd binnen uw bedrijf? Welnu,<br />

dat kan ook anders. Veel efficiënter vooral. En dat leidt vervolgens weer tot een hoger rendement en meer werkplezier. Zowel op<br />

kantoor als in het veld. Met dank aan de vele apps en andere softwaretools die ‘gewoon’ beschikbaar zijn of op maat voor u kunnen<br />

worden ontwikkeld of geconfigureerd. Probeer het eens!<br />

Inmiddels zijn ook alle details bekend van het 2e symposium Bouwen in Water, een congres dat zich richt op de op termijn noodzakelijke<br />

herinrichting van de Westerschelde. Centraal staat de mogelijke bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk<br />

in de monding van de Westerschelde, bestaande uit een multifunctioneel industrie-energie eiland met een stormvloedkering en<br />

zelfs ruimte voor een tweede kerncentrale. Tot slot besteden we, net als in de vorige editie van GWW, opnieuw aandacht aan<br />

de N206 Tjalmaweg. Een uiterst complex project dat in opdracht van de provincie Zuid-Holland wordt uitgevoerd en waar vele<br />

innovaties samenkomen.<br />

Voor nu wens ik u, namens het hele team van GWW, veel leesplezier!<br />

Roel van Gils,<br />

Eindredacteur


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

gww-bouw.nl<br />

Jaargang 12 • Nummer 4 <strong>2022</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

ISSN: 2212-9979<br />

UITGEVER<br />

InfraTech 2023: met een duurzame blik vooruit 10<br />

Alle details symposium Bouwen in Water 14<br />

Natuurinclusieve Amstelstroombrug geopend 16<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

+31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

EINDREDACTIE<br />

Roel van Gils<br />

REDACTIETEAM<br />

Redactieteam: Chris Elbers, Suzanne van Gaale,<br />

Susan Peek, Roel van Gils, Alon Winnen.<br />

PROJECTMANAGER<br />

Frank Wekking<br />

f.wekking@louwersmediagroep.nl<br />

Wouter Jansen<br />

w.jansen@louwersmediagroep.nl<br />

SECRETARIAAT<br />

Manuela Depenbrock<br />

Sandra Reijnders<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Nederland: € 81,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten Nederland: € 129,00 per jaar excl. BTW<br />

IBAN NL78 ABNA <strong>04</strong>90 2820 67<br />

BIC ABNANL2A<br />

T.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+31 495 45 00 95<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar:<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert, Nederland<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van op zegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

<strong>Grond</strong>/<strong>Weg</strong>/<strong>Waterbouw</strong> wordt als abonnement<br />

en in controlled Circulation persoonsgericht<br />

gestuurd naar: directies en management van<br />

bedrijven betrokken bij de bouw van dijken,<br />

bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk,<br />

baggerwerken, waterbouw en wegenbouw,<br />

ingenieurs-en architectenbureaus, toeleveranciers,<br />

brancheverenigingen, ministeries en rijksdiensten,<br />

Rijkswaterstaat (alle HID’s, hoofd ingenieur<br />

directeuren), provinciale, gemeentelijke en ander<br />

betrokken overheden. Oplage 6900<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

studio@louwersmediagroep.nl<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zonder<br />

uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. Hoewel<br />

dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen uitgever<br />

en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid<br />

van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid voor<br />

schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslissingen<br />

die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

THEMA WATERWERKEN<br />

Samenwerken aan een vitale waterbouwsector 18<br />

Tijdelijke bypass voor bouw nieuw oppervlaktegemaal 3D ingevlogen 20<br />

Volledig elektrische A-Frame Dredger 24<br />

Het adres voor de juiste pompoplossing blijft vertrouwd 27<br />

Innovatief in de constructieve waterbouw 28<br />

Nieuwe ‘superpomp’ voor Gemaal IJmuiden 30<br />

Betonbescherming voor superieure afvalwatertunnel 34<br />

Marktplein Apeldoorn klimaat- en toekomstbestendig 36<br />

Presentatiedagen op maat 40<br />

Beheer en onderhoud mechanische riolering Oost Gelre 46<br />

Lokaal alternatief voor hardhouten beschoeiing en oeverbescherming 48<br />

Ecologische Optimalisatie Cortenoever verenigt drie doelen 50<br />

Passie voor onderwaterwerken 53<br />

14<br />

20<br />

24


Inhoud<br />

30<br />

40<br />

62<br />

48<br />

76<br />

Klimaatadaptatie rode draad op Infra Relatiedagen 2023 56<br />

Thuis in multi-specialistische omgevingen 58<br />

Open dag Hitachi op 17 september 60<br />

Elektrakabel trekken op basis van pure waterkracht 61<br />

De Pen: Joost Bolkenstein, Salesmanager Thinkproject Benelux 64<br />

PROJECT EDESPOORT<br />

Station Ede-Wageningen transformeert tot modern OV-knooppunt 66<br />

Flexibele ondersteuningsconstructie voor drie tunnels 68<br />

Met effectieve verkeersmaatregelen hinder en overlast beperken 70<br />

Langzaamverkeersbrug uit staal en composiet 72<br />

Smeermiddelen die niet schadelijk zijn voor mens en milieu 75<br />

Streven naar een 100% veilige werkomgeving 76<br />

Plaatsen van geleiderail nu fysiek minder belastend, veiliger én sneller 78<br />

Alle modulaire huisvestigingsoplossingen onder één dak 80


Inhoud<br />

THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Expert in funderingsherstel 82<br />

Emissieloos funderen met multifunctionele funderingsmachine 84<br />

Expert in funderingswerk 88<br />

Met krachtige IFD-45 werken aan Groene Boog 91<br />

Dé fabrikant van avegaarboren en heimachines 92<br />

Toonaangevende funderingsspecialist op overnamepad 94<br />

Sonderen 2.0 96<br />

Circulair funderen 98<br />

Start nieuw cursusseizoen funderingsvakschool 102<br />

Optimale synergie tussen drie ‘bodembureaus’ 1<strong>04</strong><br />

Pionier in grondmechanisch onderzoek verbreedt scope 106<br />

‘Jonge’ funderingsspecialist investeert opnieuw in veelzijdige funderingsmachine 108<br />

Duurzame zelfborende ankersystemen 111<br />

One-stop-shop voor sensoren (en data) 112<br />

Zien én gezien worden! 115<br />

Beursinnovaties aangedreven door elektriciteit 116<br />

Effectief risicomanagement in de infra 120<br />

Meer bouwen met hout vraagt om actieve verspreiding van houtkennis 123<br />

98<br />

88<br />

78<br />

112<br />

8


Inhoud<br />

136<br />

126 148<br />

THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Digitalisering: een hoger rendement en meer werkplezier 124<br />

Kan GIS Nederlandse treinen op de rails houden? 126<br />

Wij zijn niet alleen ICT leverancier, maar echt een digitaliseringspartner 128<br />

Met de NLCS spreken we allemaal dezelfde taal 132<br />

Een app om waterkerende kunstwerken sneller en uniform te toetsen 134<br />

Quick wins van 3D GPS-machinebesturing: start nu! 136<br />

Digital asset monitoring is mensenwerk 138<br />

Zelf GWW-projecten digitaal inmeten 142<br />

Applicatie voor weginspecties 144<br />

Topvrouwen in de GWW: Rosalie Geelhoed (22), vertegenwoordiger in de wegenbouw 148<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GROND<br />

WEG<br />

WATERBOUW PLATFORM OVER CIVIELE TECHNIEK & INFRASTRUCTUUR I GWW-BOUW.NL<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

GRONDWEGWATERBOUW<br />

GROND/WEG/WATERBOUW<br />

Platform over civiele techniek & infrastructuur<br />

jaargang 12 - <strong>2022</strong><br />

augustus - september 4<br />

GWW-BOUW.NL<br />

Brugdek van volledig restafval 150<br />

4<br />

Waterwerken<br />

InfraTech 2023: met een<br />

duurzame blik vooruit<br />

Funderen &<br />

Sonderen<br />

Start nieuw cursusseizoen<br />

funderingsvakschool<br />

Digitalisering &<br />

Software<br />

Groei leidt tot noodzakelijke nieuwbouw 152<br />

Boomrooier maakt werk van elektrificatie machinepark 155<br />

Volledig elektrisch op en langs het spoor 158<br />

Cover: Nieuwe onderdoorgang<br />

(Brittenpassage), Zuidas,<br />

Amsterdam door Kandt<br />

Aannemings- en<br />

funderingsbedrijf BV.<br />

Beeld: Nino Blitz<br />

PROJECT N206 TJALMAWEG<br />

Kabels en leidingen in beeld brengen 160<br />

Grensverleggend in gewapende grond 162<br />

Tijdelijke infrastructuur voor midden- en laagspanning N206 164<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

gww-bouw.nl<br />

bouwmat.eu<br />

Infrapartners 167<br />

9


10<br />

InfraTech is al bijna 30 jaar dé<br />

plek voor de gehele keten om<br />

laagdrempelige ontmoetingen<br />

en open gesprekken te hebben.


Tekst: Armand Landman | Beeld: InfraTech<br />

InfraTech 2023:<br />

met een duurzame<br />

blik vooruit<br />

Aantal exposanten groeit laatste maanden hard<br />

InfraTech, ‘s-lands grootste en meest toonaangevende vakbeurs voor<br />

de infrasector, timmert al weer hard aan de weg. Met nog een half<br />

jaar voorbereiding groeit het aantal exposanten voor de lustrumeditie<br />

van januari 2023 ondertussen met de dag. Ook de programmacommissie<br />

draait inmiddels warm: de thema’s zijn bekend en de<br />

invulling van de verschillende pleinen krijgt ook vorm. Een vooruitblik.<br />

Net als voorgaande edities kent InfraTech 2023<br />

weer een aantal hoofdthema’s. Komende januari<br />

zijn dat ‘Mobiliteit en Logistiek’; ‘Vervanging<br />

en Renovatie’; ‘Digitale Infra’; ‘Human Capital’<br />

en ‘Klimaat en Verduurzaming’.<br />

Vooral het laatste thema zal in januari in Rotterdam<br />

Ahoy veel aandacht krijgen. Want de<br />

organisatie van InfraTech 2023 wil dat deze 15e<br />

editie duurzamer wordt dan voorgaande jaren.<br />

WAAROM?<br />

Omdat InfraTech al bijna 30 jaar dé plek voor<br />

de gehele keten is om laagdrempelige ontmoetingen<br />

en open gesprekken te hebben. Deze<br />

ontmoetingen zijn cruciaal voor samenwerkingen<br />

waarmee de noodzakelijke veranderingen<br />

in de infrasector gerealiseerd kunnen worden.<br />

Een van die noodzakelijke veranderingen is verduurzamen.<br />

Verduurzaming leeft in de infrasector,<br />

maar is ook een transitie in de hele economie​.<br />

We lopen achter op de doelen uit het Klimaatakkoord<br />

(49% minder uitstoot in 2030), de energieen<br />

grondstoffenmarkt zijn ernstig verstoord en<br />

infra- en bouwprojecten staan onder druk, niet<br />

in de laatste plaats vanwege de stikstofcrisis. Infra-<br />

Tech neemt dit serieus en wil een forse bijdrage<br />

leveren aan een circulaire infrasector, emissiereductie<br />

en de energietransitie.<br />

NOODZAAK<br />

De Nederlandse economie - en dus ook de infrabranche<br />

- moet in 2050 al volledig circulair<br />

zijn. Rijkswaterstaat heeft de lat zelfs nog hoger<br />

gelegd: die wil in 2030 al helemaal klimaatneutraal<br />

en circulair werken. En ook provincies,<br />

gemeenten en waterschappen hebben vergaande<br />

ambities die niet alleen het aangezicht<br />

maar ook de werkwijze van de Nederlandse<br />

infrabranche voorgoed zullen veranderen.<br />

Zelden was de noodzaak om ketenbreed te vernieuwen,<br />

te innoveren en te zorgen voor de juiste<br />

schaalgrootte voor die veranderingen zo groot<br />

als nu. Zelden was de noodzaak voor samenwerking<br />

tussen opdrachtgevers en de markt, tussen<br />

publiek en privaat, zo nadrukkelijk aanwezig.<br />

ROUTEKAART<br />

Circulair, klimaat- en energieneutraal en duurzaam:<br />

dat zijn de drie kernbegrippen die de<br />

komende decennia boven alles zullen gaan. De<br />

infrasector kan aan de basis staan van een routekaart<br />

naar nieuwe wegen. ❯<br />

‘InfraTech wil een forse bijdrage leveren aan een<br />

circulaire infrasector, emissiereductie<br />

en de energietransitie'<br />

11


Net als voorgaande edities kent InfraTech 2023 weer een aantal hoofdthema’s.<br />

Met nog een half jaar voorbereiding groeit het aantal exposanten voor de<br />

lustrumeditie van januari 2023 ondertussen met de dag.<br />

INSCHRIJVING INNOVATIEPRIJZEN GEOPEND!<br />

De inschrijving voor de roemruchte InfraTech Innovatieprijzen<br />

is geopend. Niet voor niets blijft het aantal aanmeldingen<br />

voor de prestigieuze Innovatieprijzen iedere twee jaar<br />

groeien. Innovatie is misschien wel het belangrijkste<br />

bestaansrecht van de vakbeurs. Het heeft onze sector<br />

gebracht waar we al jaren staan: aan de wereldwijde top.<br />

Net als voorgaande jaren kent de Infratech Innovatieprijs<br />

drie categorieën. Daaraan verandert niets. Dit jaar<br />

voegt InfraTech wel een extra criterium toe aan de<br />

Innovatieprijzen: hoe kan het ook anders: duurzaamheid. De<br />

uitdagingen waar we anno 2023 voor staan kunnen immers<br />

onmogelijk worden opgelost zonder dat ze circulair, klimaaten<br />

energieneutraal en duurzaam zijn. Dat moet dus ook<br />

voor de befaamde innovatieprijzen gelden.<br />

CATEGORIE PRODUCTINNOVATIE<br />

Onder de categorie ‘productinnovatie’ vallen inzendingen waarbij<br />

een bestaand product wordt vernieuwd (betere prestaties,<br />

gebruiksgemak, materiaalkeuze etc.) of een nieuw product<br />

is ontwikkeld. De jury zal er dit jaar extra op letten of een<br />

productinnovatie bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen, of het<br />

een circulaire oplossing is of dat het een oplossing biedt voor<br />

bijvoorbeeld het verlagen van de CO 2<br />

- of stikstofuitstoot.<br />

CATEGORIE PROCESINNOVATIE<br />

Onder de categorie ‘procesinnovatie’ vallen inzendingen waarbij<br />

een vernieuwend productie- en realisatieproces (fabricage,<br />

transport, logistiek, assemblage, digitalisering, financiering,<br />

etc) is ontwikkeld. Een proces dat is verwezenlijkt door het<br />

vernieuwend combineren of opeen laten volgen van activiteiten<br />

om bestaande of nieuwe producten en/of diensten te realiseren.<br />

Ook hier zal de jury duurzaamheid extra zwaar laten<br />

meetellen in de beoordeling. Bijvoorbeeld als een proces leidt<br />

tot een daling van CO 2<br />

- of stikstofuitstoot, het proces circulair<br />

bouwen versnelt of wanneer het vernieuwende proces voor<br />

klimaatadaptatie zorgdraagt. Een procesinnovatie houdt<br />

overigens in dat het om een daadwerkelijk andere manier van<br />

werken gaat en niet om een bestaand proces met andere<br />

materialen of middelen.<br />

CATEGORIE DUURZAME SAMENWERKING<br />

(VOORHEEN VERNIEUWENDE SAMENWERKING)<br />

Duurzaam samenwerken kent twee kanten. Ten eerste<br />

betekent duurzame samenwerking dat de relatie tussen de<br />

verschillende partners lang meegaat en toekomstbestendig<br />

is. Maar in dit geval vragen we ook dat de duurzame<br />

samenwerking erop gericht is om de klimaatdoelstellingen te<br />

halen. Hoe draagt de samenwerking er bijvoorbeeld aan bij<br />

dat de infrasector al in 2030 circulair is?<br />

Onder de categorie ‘vernieuwende samenwerking’ vallen<br />

inzendingen waarbij partners zowel vanuit de bouwsector als<br />

vanuit andere sectoren op een duurzame wijze de rollen (taken<br />

en verantwoordelijkheden) tussen partners hebben verdeeld<br />

en invulling geven aan hun samenwerking bij het realiseren van<br />

een project/opgave. We vragen daarbij speciale aandacht voor<br />

een duurzame houding en gedrag van partners en betrokken<br />

vakmensen. Het verdient de aanbeveling dat alle bij het project<br />

betrokken ketenpartners gezamenlijk inzenden en zo aangeven<br />

op welke manier ieder van hen de eigen waardetoevoeging vorm<br />

en inhoud heeft gegeven aan de duurzame samenwerking.<br />

DE ONDERSTAANDE DATA ZIJN BELANGRIJK VOOR<br />

IEDEREEN DIE EEN INNOVATIE WIL INZENDEN:<br />

30 september <strong>2022</strong>: deadline aanmelden & aanleveren<br />

documentatie<br />

16 december <strong>2022</strong>: pitches van genomineerden in<br />

Rotterdam Ahoy<br />

18 januari 2023: de uitreiking tijdens InfraTech 2023 in<br />

Rotterdam Ahoy<br />

Een innovatie inzenden kan via:<br />

www.infratech.nl/over-infratech/inschrijveninnovatieprijs<br />

12


<strong>Weg</strong>en die minder en schonere energie vragen,<br />

en wegen gemaakt van herbruikbare<br />

grondstoffen. InfraTech is hét belangrijkste platform<br />

waarop alle ideeën, kennis en innovaties<br />

samen gebracht zijn.<br />

BOUWHUBS<br />

Maar natuurlijk krijgen ook de andere thema’s de<br />

aandacht die ze verdienen. Onder de noemer<br />

Mobiliteit en Logistiek zullen bijvoorbeeld elektrisch<br />

bouwvervoer en bouwhubs rond steden<br />

aandacht krijgen, maar natuurlijk ook Mobility as a<br />

Service (MAAS) en de mogelijkheden om bouwlogistiek<br />

al in de aanbestedingsfase te belonen.<br />

Het thema Vervanging en Renovatie is een<br />

belangrijke. Nederlandse kunstwerken zullen<br />

de komende jaren grondig onder handen genomen<br />

worden. Rijkswaterstaat zet daarbij<br />

in op combinatiecontracten. Maar hoe organiseer<br />

je dat slim? Verder zullen natuurlijk<br />

standaardisatie en circulair bouwen de nodige<br />

aandacht krijgen op de beursvloer.<br />

Dan het thema Digitale Infra. Dat gaat al<br />

lang niet meer alleen over kabels en leidingen<br />

en bits en bytes. Nee, onze wegen en<br />

vervoersmiddelen worden steeds slimmer<br />

en adaptiever. Dus is extra asfalt dan wel<br />

altijd de beste oplossing?<br />

Human Capital tenslotte, dat is naast duurzaamheid<br />

en circulariteit misschien wel de<br />

grootste opgave voor de komende jaren.<br />

Want waar vind je in deze tijd van arbeidskrapte<br />

de juiste mensen om al dat werk te<br />

klaren? En hoe behoud je goed geschoolde<br />

medewerkers? InfraTech is al jaren een magneet<br />

voor jong talent en zal ook in 2023 weer<br />

een brugfunctie vervullen tussen opleidingen<br />

en werkgevers. Op de verschillende pleinen<br />

zullen jonge infraprofessionals met open armen<br />

ontvangen worden. Nieuw dit jaar is de<br />

Infra Career Lounge, waar exposanten van<br />

InfraTech een eigen meetingpoint hebben<br />

om jonge talenten te ontvangen. Studenten<br />

en Young Professionals kunnen bij de meetingpoints<br />

informeren over de carrièremogelijkheden<br />

en hun CV en wensen bespreken<br />

met de recruiter. Vervolgens kan de recruiter<br />

de jongeren doorsturen naar de beursstand<br />

van een InfraTech exposant. Daarnaast is er<br />

een speciale Safari over de beursvloer: een<br />

tour langs verschillende stands. ■<br />

‘InfraTech is al jaren een magneet voor jong<br />

talent en zal ook in 2023 weer een brugfunctie<br />

vervullen tussen opleidingen en werkgevers'<br />

De Nederlandse economie - en dus ook de infrabranche - moet in 2050 al volledig circulair zijn. Rijkswaterstaat heeft de lat zelfs nog hoger gelegd: die wil in 2030 al<br />

helemaal klimaatneutraal en circulair werken.<br />

13


Centraal staat de mogelijke bouw van een nieuw waterbouwkundig meesterwerk in de monding van de<br />

Westerschelde, bestaande uit een multifunctioneel industrie-energie eiland met een waterkering.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Eventually<br />

Alle details symposium<br />

Bouwen in Water<br />

Fascinatie over een industrie-energie eiland met stormvloedkering<br />

Het 2e symposium Bouwen in Water richt zich op de op termijn noodzakelijke herinrichting<br />

van de Westerschelde. Centraal staat de mogelijke bouw van een nieuw waterbouwkundig<br />

meesterwerk in de monding van de Westerschelde, bestaande uit een multifunctioneel industrieenergie<br />

eiland met een waterkering. Het symposium, dat gelijktijdig plaatsvindt met Infratech 2023, is<br />

bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over<br />

een slimme en duurzame herinrichting van de Westerschelde.<br />

Bouwen in Water is een initiatief van Rein van Vliet van Eventually<br />

en prof. drs. ir. Han Vrijling aan de TU Delft. “Een waterkering in de<br />

Westerschelde is op den duur onontkoombaar in het kader van veiligheid,<br />

de stijging van de zeewaterspiegel en verdere economische<br />

ontwikkelingen van het gebied en het achterland”, zegt Van Vliet. “Samen<br />

met een groot aantal stakeholders hebben we een ‘masterplan’<br />

bedacht dat beantwoordt aan alle toekomstige uitdagingen. Tijdens<br />

het symposium op 19 januari 2023 in het Ahoy Convention Centre<br />

willen we de duurzame herinrichting van de Westerschelde onder de<br />

aandacht brengen. Deskundige (internationale) sprekers met interessante<br />

en spraakmakende visies en ideeën staan garant voor een kwalitatief<br />

hoogstaand internationaal congres.”<br />

14


STORMVLOEDKERING<br />

Drs. Andrea Vollebregt, directeur Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers, en de<br />

heer drs. Jo-Annes de Bat, gedeputeerde Provincie Zeeland en plaatsvervangend<br />

Commissaris van de Koning zijn uitgenodigd om samen met de<br />

heer prof. drs. ir. Han Vrijling van TU Delft, de officiële opening van het<br />

congres te verzorgen. Tijdens het congres passeren een aantal belangrijke<br />

onderwerpen de revue. Van Vliet somt er enkele op: “North Sea Ports is<br />

verzocht in te gaan op de toekomstige ontwikkelingen in de Westerscheldehavens,<br />

terwijl Royal Haskoning DHV aandacht besteedt aan de noodzaak<br />

van Westerschelde Stormvloedkering voor de bescherming van het<br />

achterland en de bevaarbaarheid van de Westerschelde. De waterkering<br />

biedt mogelijkheden voor een tweede N-Z verbinding in het kader van het<br />

Trans-European Transport Netwerk (TEN-T), waarover de Europees coördinator<br />

een toelichting geeft. Daarnaast zoomt de TU Delft in op ‘nature<br />

based solutions’ want de Westerschelde heeft een prachtige natuur die<br />

we moeten koesteren. Verder delen we de plannen voor een industrieenergie<br />

eiland, slim gekoppeld aan de stormvloedkering, met aan de zeezijde<br />

ruimte voor een containeroverslaghaven en verdere ontwikkeling van<br />

industriële activiteiten die op het vasteland niet wenselijk zijn. Denk aan<br />

‘Het 2e symposium Bouwen<br />

in Water richt zich op de op<br />

termijn noodzakelijke herinrichting<br />

van de Westerschelde'<br />

de petrochemie, opslag van gevaarlijke stoffen, LNG en zelfs plaats voor<br />

een tweede kerncentrale. Tot slot behandelen we de juridische aspecten<br />

rond de bouw van het meesterwerk in het kader van de vrije doorvaart.”<br />

Bovenstaande is volgens Van Vliet slechts een greep uit de vele interessante<br />

thema’s die aan bod komen. “Er is grote belangstelling voor het<br />

symposium, zowel uit binnen- en buitenland, dat we uiteraard afsluiten<br />

met een netwerkborrel. Alvast tot ziens op 19 januari 2023.” ■<br />

Het symposium, dat gelijktijdig plaatsvindt met Infratech 2023, is bedoeld om ideeën te presenteren, kennis uit te wisselen en meningen te sonderen over een slimme en<br />

duurzame herinrichting van de Westerschelde.<br />

15


Tekst: Mobilis – Van Gelder Beeld: Luuk Kramer, Paul Poels, Jane Fotografie<br />

Natuurinclusieve<br />

Amstelstroombrug geopend<br />

Amsterdam is een nieuwe brug rijker, en wel een natuurinclusieve brug. Op 31 mei is de<br />

Amstelstroombrug over de Duivendrechtsevaart officieel geopend door wethouder Van Doorninck<br />

(Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid), en Remco Hoeboer namens de combinatie Mobilis -<br />

Van Gelder. De brug, een ontwerp van VenhoevenCS architecture+urbanism in samenwerking met<br />

SMARTLAND landscape architects, vormt de entree van de A2/A10 naar het Amstelkwartier en<br />

is bovendien een belangrijke schakel in het ecologische netwerk van Amsterdam. Een sierlijke brug,<br />

die een belangrijke verbinding is voor de nieuwe wijken in Overamstel, een veilige plek voor<br />

voetgangers en fietsers, én een groen onderkomen voor vleermuizen, vogels, vissen en insecten:<br />

de natuurinclusieve Amstelstroombrug brengt natuur, stad en mensen bij elkaar.<br />

Sterke brughoofden gecombineerd met een slank silhouet, het gebruik van rode<br />

baksteen in de onderdoorgang en voor de pylonen, en originele detaillering<br />

refereren aan de rijke traditie van Amsterdamse bruggen en in het bijzonder aan<br />

de architectuur van de Amsterdam School. (foto: Luuk Kramer)<br />

16


STERK, SLANK EN FIJN<br />

GEDETAILLEERD<br />

Sterke brughoofden gecombineerd met een<br />

slank silhouet, het gebruik van rode baksteen in<br />

de onderdoorgang en voor de pylonen, en originele<br />

detaillering refereren aan de rijke traditie<br />

van Amsterdamse bruggen en in het bijzonder<br />

aan de architectuur van de Amsterdam School.<br />

De passage onder de brug door wordt begeleid<br />

door een golvend patroon in het metselwerk. De<br />

brug heeft bovendien de uitzonderlijke uitsparingen<br />

in de middenberm waardoor zonlicht door<br />

kan dringen tot onder het brugdek. Zo ontstaat<br />

een sociaal veilige en aantrekkelijke verblijfsplek<br />

voor voetgangers, en krijgen de woningen op de<br />

oevers vrije zichtlijnen naar het water. De verticale<br />

connectie tussen brugdek en wateroppervlak<br />

maakt het daarnaast voor vogels en insecten<br />

makkelijker om zich te verplaatsen. “De Amstelstroombrug<br />

is een mooi voorbeeld waarbij ecologie,<br />

de toepassing van duurzame materialen en<br />

betontechniek op een fraaie wijze geïntegreerd<br />

zijn”, aldus Remco Hoeboer, directeur Mobilis.<br />

De brug heeft uitzonderlijke uitsparingen in de middenberm waardoor zonlicht door kan dringen tot onder het<br />

brugdek. (Beeld: Luuk Kramer)<br />

ECOLOGISCHE INPASSING<br />

De brug ligt in het Amstelkwartier (onderdeel van<br />

Overamstel), een stuk stad dat volop wordt ontwikkeld,<br />

en in de punt van de groene Amstelscheg<br />

en groeit de komende jaren naar 10.000 inwoners.<br />

De uitdaging was om een functionele brug voor<br />

auto’s en langzaam verkeer te ontwerpen die tegelijkertijd<br />

onderdeel is van de stadsnatuur en die<br />

deze verbindt aan de Amstelscheg. Dit alles om<br />

de biodiversiteit van de stad te stimuleren. Vanaf<br />

de eerste ontwerpfase zijn ecologische aspecten<br />

in het ontwerp geïntegreerd. De groene middenberm<br />

tussen de rijstroken met inheemse bloemrijke<br />

kruiden trekt bijen en vlinders aan en geeft<br />

de brug een vriendelijke uitstraling. Voor die bijen<br />

zijn nestelmogelijkheden in de baksteenwanden en<br />

pylonen opgenomen. Maar vooral zijn in de brug<br />

veel schuil-, nestel- en slaapplekken voor grotere<br />

dieren gerealiseerd. Zo bevinden zich in de betonnen<br />

middenpijlers kraamkamers voor vleermuizen,<br />

zijn er in pijlers en randen nestkasten voor tien<br />

soorten vogels opgenomen, zoals ijsvogels, diverse<br />

zwaluwen, mezen, mussen, kwikstaarten, spreeuwen<br />

en kauwen. Tussen de pijlers onder water bieden<br />

kooien met dood ‘rivierhout’ en stortstenen<br />

een leefomgeving voor vissen en mosselen. De<br />

gemeente vroeg voorzieningen voor dieren, wij<br />

zijn in het ontwerp nog een stap verder gegaan:<br />

de brug biedt nu onderdak aan minimaal twintig<br />

lokale diersoorten. “Deze brug is niet alleen een<br />

belangrijke mijlpaal voor de bereikbaarheid van de<br />

buurten van Overamstel, maar ook een inspiratiebron<br />

hoe we biodiversiteit plek kunnen geven<br />

in bruggen en duurzame stadsontwikkeling”, zegt<br />

Marieke van Doorninck, wethouder Ruimtelijke<br />

Ontwikkeling en Duurzaamheid.<br />

DUURZAAM EN<br />

TOEKOMSTBESTENDIG<br />

Alle voor de Amstelstroombrug gebruikte materialen<br />

zijn hoogwaardig, duurzaam, recyclebaar<br />

en onderhoudsvriendelijk, en zullen met<br />

de tijd alleen maar mooier worden. De brug<br />

kan bovendien aangepast worden als ontwikkelingen<br />

in de infrastructuur daarom vragen.<br />

Een natuurinclusieve brug voor de mensen en<br />

dieren van nu, ontworpen voor de toekomst:<br />

met de Amstelstroombrug heeft het team een<br />

ecologisch hoogstandje geleverd midden in een<br />

Amsterdamse wijk in opkomst. ■<br />

De Amstelstroombrug vormt de entree van de A2/<br />

A10 naar het Amstelkwartier en is bovendien een<br />

belangrijke schakel in het ecologische netwerk van<br />

Amsterdam. (Beeld: Paul Poels)<br />

Remco Hoeboer en wethouder Marieke van<br />

Doorninck. (Beeld: Jane Fotografie)<br />

17


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | De Vries & van de Wiel<br />

Samenwerken aan een<br />

vitale waterbouwsector<br />

Duurzaamheid, innovatie en circulariteit zijn belangrijke thema’s in de waterbouw. Vanwege de ‘doorgeschoten’<br />

regelgeving staat de branche er nu op het gebied van circulariteit minder goed voor dan<br />

vijf jaar geleden. Tegelijkertijd worden verregaande investeringen van ons verwacht in uitstootreductie<br />

en vergroening van de waterbouwvloot. Dat zegt adviseur Yves Marsé van de Vereniging van<br />

<strong>Waterbouw</strong>ers. Hij pleit voor meer regie vanuit de overheid waarbij verduurzaming en circulariteit<br />

integraal worden opgepakt.<br />

De Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers is dé werkgevers-<br />

en ondernemersorganisatie voor aannemers<br />

en dienstverleners in de waterbouw.<br />

“Wij behartigen de belangen van onze 91 le-<br />

den en werken samen continu aan een vitale<br />

waterbouwsector, zowel in zoet- als zoutwater”,<br />

zegt Marsé. “Daarbij concentreren wij ons<br />

uitsluitend op bedrijven die in Nederland actief<br />

zijn. Het varieert van grote baggeraars tot aan<br />

kleine ondernemingen die zich bijvoorbeeld<br />

bezighouden met het uitbaggeren van sloten,<br />

en alles daartussen.”<br />

In het kader van schoon en emissieloos bouwen<br />

heeft de Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers samen met<br />

onder meer Rijkswaterstaat, diverse waterschappen<br />

en Havenbedrijf Rotterdam gewerkt aan een<br />

transitiepad voor de waterbouw.<br />

18


THEMA WATERWERKEN<br />

LANGETERMIJNVISIE<br />

In het kader van schoon en emissieloos bouwen<br />

heeft de Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers<br />

samen met onder meer Rijkswaterstaat, diverse<br />

waterschappen en Havenbedrijf Rotterdam<br />

gewerkt aan een transitiepad voor de<br />

waterbouw. “De overheid hanteert momenteel<br />

een nogal onsamenhangend beleid als het<br />

gaat om duurzaamheid”, vindt Marsé. “Er is<br />

behoefte aan duidelijkheid en vooral aan een<br />

uniforme langetermijnvisie om de beoogde<br />

doelstellingen te behalen van 55% CO2-reductie<br />

en 60% stikstofreductie in 2030. Daar<br />

willen we ons als branche graag aan conformeren<br />

mits er wordt voldaan aan een aantal<br />

randvoorwaarden. We hebben dan ook gezamenlijk<br />

het nodige ‘voorwerk’ verricht en<br />

gewerkt aan een transitiepad dat inmiddels is<br />

aangeboden aan het kabinet. Hopelijk wordt<br />

het in het najaar geaccordeerd, zodat er een<br />

investeringsperspectief komt voor de markt<br />

om verder te kunnen verduurzamen. Er is nu<br />

vooral veel onduidelijkheid en dat maakt het<br />

lastig om investeringen te verantwoorden.”<br />

STAPSGEWIJS NAAR<br />

HET AMBITIENIVEAU<br />

Het transitiepad is volgens de schoon en emissieloos<br />

bouwen (SEB) systematiek opgesteld en<br />

bestaat uit twee delen. “Enerzijds maatregelen<br />

om aan de minimale eisen te voldoen en een<br />

tweede deel met een nog hoger ambitieniveau,<br />

de bovengrens”, zegt Marsé. “Beide delen zijn<br />

opgeknipt in vier periodes van telkens een paar<br />

jaar om stapsgewijs te komen tot de reductiedoelstellingen<br />

en ambities in 2030. Voor iedere<br />

periode wordt gespecificeerd wat de minimale<br />

vereisten zijn op het gebied van motoren en<br />

brandstofdragers. Voor 2028 is CCR2 gesteld<br />

als minimale eis. Belangrijk is dat het gaat om<br />

het gewogen gemiddelde van alle aanwezige<br />

motoren aan boord. Voor het tweede deel<br />

van het transitiepad vormt de beschikbaarheid<br />

van financiële middelen een serieus knelpunt.<br />

Het is afwachten in hoeverre het kabinet hierin<br />

mee wil gaan om die ambities waar te maken.<br />

We hebben TNO onderzoek laten uitvoeren<br />

naar de verduurzamingsopties voor de zoetwatervloot.<br />

Niet overal kun je zero emissie<br />

materieel inzetten en waar het wel mogelijk is,<br />

vraagt dat een factor 5 tot 10 hogere investering<br />

wat neerkomt op z’n 300 tot 400 miljoen<br />

aan meerkosten tot 2030. De vraag die we met<br />

z’n allen moeten stellen en nu bij het kabinet<br />

ligt is: hebben we dat ervoor over?”<br />

‘Vanwege de ‘doorgeschoten’ regelgeving staat<br />

de branche er nu op het gebied van circulariteit<br />

minder goed voor dan vijf jaar geleden'<br />

Adviseur Yves Marsé van de Vereniging van <strong>Waterbouw</strong>ers.<br />

Volgens het circulaire gedachtegoed zou je<br />

grond of bagger die bij een werk vrijkomt bij<br />

voorkeur lokaal weer terug moeten inzetten,<br />

stelt Marsé terecht. “Tot een aantal jaren geleden<br />

gebeurde dat ook. Helaas werpt de regelgeving<br />

steeds meer belemmeringen op, PFAS is<br />

daarvan het meest prangende voorbeeld. Aan<br />

de ene kant heb je de industrie die kilogrammen<br />

in onze leefomgeving mag brengen via de<br />

lucht en het water. Bij het baggeren tref je dat<br />

natuurlijk aan. Op zich geen probleem, ware<br />

het niet dat voor ons de normen op tienden<br />

van microgrammen staan gesteld. Dat is een<br />

miljard keer zo klein (!) en staat dus totaal niet<br />

in verhouding. Het is ook veel strikter dan met<br />

andere stoffen wordt omgegaan. Het gevolg is<br />

dat je als aannemer de grond en bagger over<br />

steeds grotere afstanden moet verschepen<br />

naar één van de drie stortlocaties in Nederland,<br />

terwijl het materiaal vaak bruikbaar is. Dat<br />

is allesbehalve circulair en in strijd met het beleid<br />

van het kabinet om hergebruik te stimuleren.<br />

Behalve niet goed voor het klimaat vanwege<br />

extra uitstoot door het transport, kost het<br />

ook nog eens veel meer geld dat je veel beter<br />

kunt inzetten voor verduurzaming.”<br />

Wij zouden als brancheverenging graag zien<br />

dat circulariteit en verduurzaming integraal<br />

worden opgepakt, zodat je generieke afwegingen<br />

kan maken, resumeert Marsé. “Het huidige<br />

beleid met steeds striktere normen aan de<br />

achterkant is niet houdbaar op de langere termijn.<br />

Het moet in proportionaliteit worden gezien.<br />

Een moeilijke politieke discussie waar we<br />

in Den Haag aandacht voor blijven vragen om<br />

hierin een reëler beeld te scheppen. Vijf jaar<br />

terug waren we circulairder dan nu. Dat besef<br />

is er helaas niet breed, maar is wel de consequentie<br />

van het huidige beleid.” ■<br />

19


THEMA WATERWERKEN<br />

Marco Wesseling, tekenaar en dronepiloot bij Vanderkamp Pompen.<br />

20


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Vanderkamp Pompen, fotovitalis, Van Heteren <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong><br />

​Tijdelijke bypass voor bouw<br />

nieuw oppervlaktegemaal<br />

3D ingevlogen<br />

Om veilig het bestaande oppervlaktegemaal Stins te kunnen vervangen door een nieuw en modern<br />

exemplaar, heeft Van Heteren <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong> een beroep gedaan op Vanderkamp Pompen.<br />

De specialist in tijdelijke pompinstallaties wist een efficiënte bypass te realiseren, waarvan het tracé<br />

op voorhand 3D werd ingevlogen met een drone. Een techniek die Vanderkamp Pompen steeds<br />

vaker toepast, ook voor relatief kleine projecten.<br />

Via speciale software worden de beelden elkaar<br />

‘geplakt’ tot een 3D-model met een nauwkeurigheid<br />

van 1 tot 3 centimeter.<br />

Oppervlaktegemaal Stins is in beheer van Waterschap<br />

Drents Overijsselse Delta en gelegen<br />

in de weilanden van de wijk Westenholte in<br />

Zwolle. “Het oude gemaal was gedateerd, niet<br />

meer op afstand bestuurbaar en eigenlijk te<br />

groot gedimensioneerd voor zijn toepassing”,<br />

begint Ewout Aman, projectleider bij Van Heteren<br />

<strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong>. “Het gemaal stond<br />

al langer op de nominatie om vervangen te worden<br />

en maakte onderdeel uit van het raamcontract<br />

dat we hebben met het waterschap voor<br />

renovaties en vervangingsoperaties van bestaande<br />

stuwen en gemalen in het areaal.”<br />

PEILBEHEER EN MEER<br />

Het ontwerp van het nieuwe oppervlaktegemaal<br />

Stins is een gezamenlijke inspanning<br />

(bouwteam) van het Waterschap Drents Overijsselse<br />

Delta en Van Heteren <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong>.<br />

“In de ontwerpfase wordt ook al bekeken<br />

hoe we het water het meest efficiënt kunnen<br />

omleiden tijdens de uitvoering”, zegt Aman.<br />

“Daarvoor doen we een beroep op onze vaste<br />

leverancier van tijdelijke pompinstallaties (TPI),<br />

Vanderkamp Pompen. Zij hebben niet alleen het<br />

juiste materieel beschikbaar, maar ook veel kennis<br />

van zaken. Ook het waterschap heeft overigens<br />

goede ervaringen met Vanderkamp Pompen<br />

die onder meer het peilbeheer voor hen<br />

regelt. De leverancier van tijdelijke pompinstallaties<br />

heeft een platform waarop de peilbeheerders<br />

van het waterschap kunnen inloggen, zaken<br />

kunnen monitoren en eventuele acties kunnen<br />

uitzetten. Door deze rechtstreekse lijntjes tussen<br />

de peilbeheerders en Vanderkamp hebben<br />

wij hier als aannemer geen omkijken naar. We<br />

worden op dat gebied volledig ontzorgd.”<br />

Het nieuwe oppervlaktegemaal Stins, up and running.<br />

DRONETECHNOLOGIE MET<br />

FOTOGRAMMETRIE<br />

Ontzorgd wordt Van Heteren <strong>Weg</strong>- en <strong>Waterbouw</strong><br />

ook als het gaat om het ontwerp<br />

van de tijdelijke bypass. Vanderkamp Pompen<br />

maakt daarbij steeds vaker gebruik van dronetechnologie.<br />

“We vliegen over het terrein en<br />

meten het digitaal in met behulp van fotogrammetrie”,<br />

legt Marco Wesseling, tekenaar en<br />

dronepiloot bij Vanderkamp Pompen, uit. “Dat<br />

laatste komt erop neer dat we de foto’s via<br />

speciale software aan elkaar ‘plakken’ tot een<br />

3D-model met een nauwkeurigheid van 1 tot 3<br />

centimeter. In dat 3D-model wordt vervolgens<br />

de betreffende tijdelijke pompinstallatie ingetekend<br />

en gevisualiseerd. ›<br />

21


Meer weten over onze projecten?<br />

Neem contact met ons op via info@vdkamp.eu<br />

bel ons op 038 422 20 09 of bezoek onze website<br />

www.vdkamp.eu


THEMA WATERWERKEN<br />

De TPI van Vanderkamp Pompen bij oppervlaktegemaal Stins.<br />

Vanuit het 3D-model wordt een ‘paklijst’ gegeneerd, zodat Vanderkamp Pompen<br />

niet misgrijpt op locatie maar ook niet te veel onderdelen meeneemt.<br />

Vanuit dat 3D-model wordt bovendien de ‘paklijst’<br />

gegeneerd, zodat we niet misgrijpen op<br />

locatie maar ook niet te veel onderdelen meenemen.<br />

Deze dronetechniek passen we steeds<br />

vaker toe op projecten. Het werkt gewoon heel<br />

efficiënt, waarbij ook alle stakeholders op voorhand<br />

al een goed beeld krijgen van de TPI.”<br />

TELEMETRIE<br />

De capaciteit van oppervlaktegemaal Stins is verlaagd<br />

van 17,5 m3 per minuut naar 10,5 m3 per<br />

minuut. Het is volgens Aman qua grootte een relatief<br />

gemiddeld gemaal. Toch was de uitvoering<br />

geen appeltje-eitje, met name vanwege de bereikbaarheid.<br />

Het gemaal is gelegen in een uiterst<br />

drassig veengebied met weinig draagkracht, ook<br />

nog eens midden in de weilanden. “We hebben<br />

een rijplatenbaan van ruim 700 meter moeten<br />

aanleggen om er met ons materieel te komen”,<br />

zegt Aman. “Vervolgens hebben we in de uitvoering<br />

een bouwkuip met stalen damwanden gerealiseerd,<br />

waarbinnen we het nieuwe gemaal konden<br />

bouwen. De TPI van Vanderkamp Pompen<br />

stond hierbuiten opgesteld. Het betrof in dit geval<br />

een relatief eenvoudige bypass, omdat er veel<br />

ruimte rondom de bouwkuip beschikbaar was.”<br />

Dat kan ook Wesseling beamen en vult aan: “We<br />

hadden geen last van hinderlijke obstakels voor<br />

het leidingwerk. De tijdelijke installatie bestond<br />

uit twee pompen die door middel van telemetrie<br />

op afstand in- en uitgeschakeld konden worden.<br />

De peilhoogte werd realtime gedeeld via ons eigen<br />

digitale platform en bij eventuele storingen<br />

stond onze storingsdienst uiteraard 24/7 paraat.”<br />

De projectleider van Van Heteren <strong>Weg</strong>- en<br />

<strong>Waterbouw</strong> kijkt terug op een uiterst soepel<br />

en efficiënt verlopen project. “Het was een<br />

werk van een week of tien in totaal in de uitvoering.<br />

Gedurende de gehele uitvoering is de<br />

tijdelijke bypass van Vanderkamp Pompen actief<br />

geweest. Een TPI is immers het eerste wat<br />

geplaatst wordt en als allerlaatste weer wordt<br />

gedemonteerd, nadat het nieuwe gemaal alle<br />

testen glansrijk heeft doorstaan.” ■<br />

Vanderkamp Pompen vliegt steeds vaker met een drone om projecten digitaal in te meten.<br />

23


THEMA WATERWERKEN<br />

Bij de volledig elektrische versie van de Bell A-Frame Dredger wordt de diesel-techniek verruild voor frequentieregelaars en een trafo.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Bell Dredging<br />

Volledig elektrische<br />

A-Frame Dredger<br />

Bell Dredging bouwt een brede range aan baggermaterieel. Tot voor kort waren die vooral (diesel-)<br />

hydraulisch aangedreven, maar sinds enige tijd levert Bell ook volledig elektrisch baggermaterieel, waaronder<br />

de elektrische variant van de Bell A-Frame Dredger. Daar willen we natuurlijk meer van weten.<br />

De Bell A-Frame Dredger (baggerschip) bestaat<br />

uit twee pontons met een frame ertussen.<br />

“De basis is als het ware een catamaran”,<br />

verduidelijkt Thijs van den Outenaar van Bell<br />

Dredging Pumps. “Op het dek bevindt zich het<br />

A-frame, een container die dienstdoet als machinekamer<br />

met daarboven de cabine voor de<br />

operator, die op zijn beurt een goed overzicht<br />

heeft over de volledige A-Frame Dredger. In<br />

het A-Frame hangt de Bell-baggerpomp, leverbaar<br />

in verschillende persleidingdiameters<br />

van 100 tot 400 millimeter.”<br />

FREQUENTIEREGELAAR EN TRAFO<br />

Met het oog op onder andere de klimaatdoelstellingen<br />

wordt de vraag naar elektrisch materieel<br />

steeds groter, merken ze ook bij Bell.<br />

“Onze A-Frame Dredger leent zich daar uitstekend<br />

voor”, zegt Van den Outenaar. “Bij<br />

de volledig elektrische versie wordt de dieseltechniek<br />

verruild voor frequentieregelaars en<br />

een trafo. Het is vervolgens een kwestie van<br />

het schip op de walstroom aansluiten en de<br />

trafo aan boord zorgt voor de omvorming naar<br />

24


THEMA WATERWERKEN<br />

de benodigde boordspanning. Bij stuwmeerprojecten<br />

kun je bijvoorbeeld de opgewekte<br />

stroom van de dam gebruiken. Een win-win.”<br />

DIEPER<br />

Net als de ‘traditionele’ versie met verbrandingsmotor<br />

is ook de elektrische A-Frame Dredger beschikbaar<br />

in persleidingdiameters van 100 tot 400<br />

millimeter. “Groot voordeel van een A-Frame<br />

opstelling is dat de pomp afzakt aan een lier wat<br />

maakt dat je fors dieper kunt baggeren dan met<br />

bijvoorbeeld een snijkopzuiger”, merkt Van den<br />

Outenaar op. “In standaardconfiguratie zijn met<br />

de A-Frame dieptes tot 100 meter te bereiken.<br />

Met drukcompensatie kunnen we nog dieper<br />

gaan, afhankelijk van het te baggeren materiaal.<br />

Op basis hiervan is de Bell-pomp uitgerust met<br />

een zandkop of dubbele snijkop. Daarnaast maken<br />

we gebruik van Constant Tensioning waarbij<br />

de lieren automatisch op- en afrollen, zodat de<br />

operator het platform zeer eenvoudig kan bedienen<br />

door middel van joysticks in de cabine.” ■<br />

Vanuit de cabine is er een goed overzicht over de volledige A-Frame Dredger.<br />

‘Met het oog op onder andere de klimaatdoelstellingen wordt<br />

de vraag naar elektrisch baggermaterieel steeds groter'<br />

25


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Boels Rental<br />

Het adres voor de juiste<br />

pompoplossing blijft vertrouwd<br />

Boels Rental, één van Europa's grootste bedrijven in machineverhuur en specialistische verhuur, heeft per<br />

1 januari Eekels Pompen overgenomen. De overname biedt voor beide partijen kansen om verder uit te<br />

breiden. En met de aanwezige pompexpertise de internationale klantenkring nóg beter te bedienen.<br />

Expert in tijdelijke pompinstallatietechnieken.<br />

Het in 1914 opgerichte Eekels Pompen geldt<br />

als dé specialist voor pompverhuur en tijdelijke<br />

pompinstallaties. Vanuit vestigingen in Ridderkerk,<br />

Geleen en Zwolle levert de markt-<br />

leider in de Benelux tijdelijke pompinstallaties.<br />

Of het nu in de GWW, de industrie, marine<br />

of overheidsbranche is: iedere situatie vraagt<br />

om een andere pomp. "Eekels Pompen is met<br />

ruim 1.000 pompen, 100 verschillende pomptypes<br />

en 25 kilometer leidingwerk altijd in staat<br />

een oplossing op maat te leveren”, zegt Lars<br />

Reehorst, directeur van Eekels Pompen. "Onze<br />

specialisten hebben veel kennis en ervaring en<br />

geven advies op locatie. Kortom, zeg je pompoplossingen,<br />

dan zeg je Eekels."<br />

TOEVOEGING<br />

De overname van Eekels Pompen, dat overigens<br />

onder de eigen naam zal blijven opereren, betekent<br />

voor Boels een nieuwe aanvulling op het al<br />

omvangrijke totaalpakket. Naast General Rental<br />

startte de verhuurgigant ongeveer 10 jaar geleden<br />

met Special Rental, een discipline die onder meer<br />

bestaat uit Industrial, Site Accommodation, Site<br />

Security en Power & HVAC. "Nu Eekels Pompen<br />

onderdeel vormt van Boels kan ook de productgroep<br />

Pompen aan dat totaalpakket worden toegevoegd”,<br />

zegt Reehorst verheugd. "De overname<br />

sluit perfect aan bij de wensen van onze klanten<br />

als het gaat om een breed aanbod, een perfecte<br />

service en specialistische kennis van zaken." ■<br />

Lars Reehorst, directeur van Eekels Pompen.<br />

Feestelijke viering van de fusie.<br />

27


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Gebr. De Koning<br />

Innovatief in de<br />

constructieve waterbouw<br />

Met meer dan 120 jaar ervaring in de GWW verstaat Gebr. De Koning het klappen van de zweep.<br />

Toch rust het familiebedrijf allesbehalve achterover. De continue drang naar nieuwe oplossingen<br />

resulteert in prachtige referentieprojecten en unieke samenwerkingsverbanden. Zo is Gebr.<br />

De Koning onder meer nauw betrokken bij het Innovatiepartnerschap Kademuren in Amsterdam,<br />

waarbij innovatieve technieken worden ingezet om de kwetsbare kademuren te vernieuwen, en bij<br />

het eerste emissieloze dijkversterkingsproject van Nederland.<br />

Gebr. De Koning profileert zichzelf als een buitengewoon<br />

aannemer op het snijvlak van land<br />

en water. “Met onze zeven disciplines, ook wel<br />

krachten genoemd – civiele betonwerken, waterbouwkundige<br />

werken, funderingswerken, grondkerende<br />

constructies, materieel, ontwerp, beheer<br />

en onderhoud – gaan wij geen uitdaging uit<br />

de weg”, zegt Leo van Dijk, commercieel manager<br />

bij Gebr. De Koning. “Juist als het ingewikkel-<br />

der wordt, zijn wij op ons best. We zoeken dan<br />

ook vaak de combinatie van disciplines op. Specifiek<br />

voor de constructieve waterbouw participeren<br />

we in een aantal mooie en unieke projecten.”<br />

INNOVATIEF IN<br />

KADEMUURHERSTEL<br />

Het vernieuwen van bestaande kademuren heeft<br />

Gebr. De Koning tot een ware kunst verheven.<br />

“Met de combinatie G-kracht, bestaande uit<br />

Van Gelder, Giken Europe en Gebr. De Koning,<br />

gaan we vanaf september dit jaar samen met<br />

de gemeente Amsterdam innovatieve technieken<br />

inzetten om de kwetsbare kademuren te<br />

vernieuwen”, legt Van Dijk uit. “Daarbij maken<br />

we gebruik van de Gyropress-techniek waarbij<br />

de kademuur van kleine buispalen drukkend<br />

én draaiend in de bodem worden aangebracht.<br />

Giken Gyro Piler in actie op de Lijnbaan Den Haag.<br />

28


THEMA WATERWERKEN<br />

Elektrische Silent Piler in Scheveningen.<br />

Deze methodiek is trillingsvrij, geluidsarm, kan<br />

uitgevoerd worden met compact materieel en<br />

behoeft geen verdere hulpconstructies. Deze<br />

techniek hebben we overigens al succesvol toegepast<br />

bij een vergelijkbaar project in Den Haag,<br />

al was het uitgangspunt wel afwijkend, namelijk<br />

boombehoud. Als combinatie Urban Innovation,<br />

Van Gelder en Gebr. De Koning, hebben we in<br />

vergaande samenwerking met de gemeente Den<br />

Haag een nieuwe kademuur ontworpen, waarbij<br />

een serie monumentale bomen is ontzien. Dat<br />

project is dit jaar succesvol afgerond en naar volle<br />

tevredenheid van alle betrokken partijen.”<br />

INNOVATIEF IN DIJKVERSTERKING<br />

Gebr. De Koning is ook actief in een flink aantal<br />

toonaangevende dijkversterkingsprojecten.<br />

Van Dijk: “Bij het project in Gorinchem-Waardenburg<br />

brengen we voor de Graaf Reinaldalliantie<br />

damwandconstructies aan. Dat doen<br />

we zowel trillingsvrij als trillingsarm, afhankelijk<br />

van de omgevingskenmerken. Daarnaast zijn<br />

we betrokken bij de versterking van de Waaldijk<br />

tussen Tiel-Waardenburg in opdracht van<br />

combinatie Mekante Diek, een project dat zich<br />

nog in de ontwerpfase bevindt.” Ook is Gebr.<br />

De Koning actief op de Stenendijk in Hasselt,<br />

de ‘laatste stenen muur in Nederland’ die nog<br />

overeind staat als bescherming tegen dijkdoorbraken.<br />

“Het wordt het eerste emissieloze dijkversterkingsproject<br />

van Nederland. De stenen<br />

muur is een Rijksmonument en mag ondanks<br />

de zware damwanden die we hier aanbrengen,<br />

als onderdeel van de Dijkzone Alliantie Stenendijk,<br />

geen schade ondervinden. Omdat het project<br />

is gelegen naast een Natura2000-gebied<br />

zetten we onze elektrische damwandmachine<br />

in die de damwanden volledig emissieloos in de<br />

bodem drukt.”<br />

Innovatief is Gebr. De Koning tot slot ook met het<br />

vergroenen van kadeconstructies. “Met onze divisie<br />

Urban Deltas plaatsen we drijvende eilanden<br />

die zorgen voor habitatcreatie en daarmee voor<br />

een significante verbetering van de waterkwaliteit.<br />

Een win-win”, besluit Van Dijk. ■<br />

VAN ONTWERP TOT UITVOERING<br />

De KONING ontzorgt!<br />

BUITENGEWOON AANNEMER<br />

Aanpakker van land en water<br />

GEBRDEKONING.NL<br />

Naamloos-3 1 20-07-<strong>2022</strong> 10:49<br />

29


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Pentair<br />

Nieuwe ‘superpomp’<br />

voor Gemaal IJmuiden<br />

Gemaal IJmuiden verpompt per jaar ongeveer 1 miljard m 3 water en is een onmisbare schakel<br />

in de waterhuishouding van West Nederland. Pentair heeft van Rijkswaterstaat opdracht<br />

gekregen voor het leveren van een nieuwe superpomp. In 20<strong>04</strong> leverde het bedrijf al twee<br />

Pentair Fairbanks Nijhuis Pompen voor dit gemaal, met elk een capaciteit van 50 m 3 per<br />

seconde. De nieuwe pomp is een kopie van de eerder geleverde pompen die zelfs een<br />

notering genieten in het Guinness Book of Records.<br />

De moderne Fairbanks Nijhuis Pompen staan zelfs<br />

in het Guinness Book of Records vernoemd als de<br />

pompen met de grootste capaciteit ter wereld.<br />

30


THEMA WATERWERKEN<br />

Gemaal IJmuiden heeft zes pompen. “Vier<br />

van deze pompen stammen uit 1975, de twee<br />

nieuwste pompen zijn in 20<strong>04</strong> door ons geproduceerd<br />

en geplaatst”, zegt Gerard Scholten, directeur<br />

van de Winterswijkse vestiging van Pentair.<br />

“Eén van de oude pompen uit 1975 wordt<br />

nu vervangen door een nieuwe pomp.” Belangrijkste<br />

reden voor deze vervangingsoperatie is<br />

de wens om de betrouwbaarheid van het gemaal<br />

te verbeteren tot aan de geplande renovatie.<br />

Projectmanager Jan Willem Eindhoven: “De<br />

nieuwe pomp die wij leveren is een kopie van de<br />

andere twee superpompen en heeft een capaciteit<br />

van 50.000 liter per seconde. Het hydraulisch<br />

ontwerp van de pompen uit 20<strong>04</strong> met permanent<br />

magneetmotor is vandaag de dag nog<br />

steeds state-of-the-art. De pompen zijn binnen<br />

hun werkgebied traploos te regelen, waardoor<br />

ze rustiger kunnen draaien in een breder werkgebied<br />

en met een hoger rendement.”<br />

GROOTSTE CAPACITEIT<br />

TER WERELD<br />

De moderne Fairbanks Nijhuis Pompen staan<br />

zelfs in het Guinness Book of Records vernoemd<br />

als de pompen met de grootste capaciteit<br />

ter wereld. Jan Willem Eindhoven: “Het zijn<br />

echt grote pompen met waaiers in een diameter<br />

van vier meter. Ter illustratie: de pomp is inclusief<br />

motorbehuizing net zo hoog als een gebouw<br />

met drie verdiepingen en weegt zo’n 120<br />

ton. Met een capaciteit van 50.000 liter water<br />

per seconde pomp je een olympisch zwembad<br />

in 50 seconden leeg.” De productie van de<br />

pomp is inmiddels gestart, de verwachte leverdatum<br />

is oktober 2023. Het gemaal kent voor<br />

Pentair overigens nauwelijks geheimen. SPIE is<br />

verantwoordelijk voor het onderhoud aan het<br />

De nieuwe pomp is een kopie van de andere twee superpompen en heeft een capaciteit van 50.000 liter per seconde.<br />

‘Met deze superpomp pomp je een olympisch<br />

zwembad in 50 seconden leeg'<br />

complete gemaal, waarbij ze het onderhoud<br />

aan de pompen uitbesteden aan Pentair.<br />

PRESTIGIEUS PROJECT<br />

Voor Pentair is Gemaal IJmuiden een belangrijke<br />

referentie. “We zijn trots op het feit dat<br />

we de superpomp in Winterswijk hebben<br />

ontwikkeld en dat deze nog steeds geldt als dé<br />

referentie in de markt”, zegt Scholten. “Het<br />

hele project wordt vanuit Winterswijk gecoördineerd<br />

door een speciaal voor dit project<br />

samengesteld team van specialisten. De installatie<br />

en inwerkingstelling van de pomp doen<br />

wij straks vanuit onze servicevestigingen in samenwerking<br />

met SPIE. Toch mooi dat wij als<br />

Achterhoeks bedrijf zo’n prestigieus project<br />

in de Nederlandse waterhuishouding mogen<br />

verzorgen.” Een referentie die ook in het buitenland<br />

niet onopgemerkt blijft. “Nederland<br />

als waterland is voor ons een mooie proeftuin<br />

om kennis op te doen en nieuwe technieken<br />

te ontwikkelen die we vervolgens wereldwijd<br />

kunnen inzetten. We hebben op deze basis al<br />

een aantal projecten voor oppervlaktewaterbeheer<br />

in onder meer Thailand en Singapore<br />

mogen uitvoeren.” ■<br />

Voor Pentair is Gemaal IJmuiden een belangrijke referentie die ook in het<br />

buitenland niet onopgemerkt blijft.<br />

Pentair heeft van Rijkswaterstaat opdracht gekregen voor het leveren van een<br />

nieuwe superpomp voor Gemaal IJmuiden.<br />

31


RUIM 118 JAAR<br />

POMPSPECIALIST<br />

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, produceren en onderhouden van zowel<br />

standaard als maatwerk pompen en pompsystemen.<br />

• Van ontwerp tot installatie: alles onder één dak<br />

• Uitgebreide kennis van verschillende applicaties<br />

• Altijd gericht op het vinden van de juiste maatwerk oplossing<br />

• Uitgebreid aanbod pompen, pomp sets en turbines<br />

• Constante focus op innovatie<br />

• Goede samenwerking met ketenpartners<br />

• Vier eigen service werkplaatsen, altijd dichtbij de klant<br />

fairbanksnijhuis.pentair.com<br />

Foto: Gemaal IJmuiden<br />

© <strong>2022</strong> Pentair. All rights reserved.<br />

Pentair | Parallelweg 4 7102 DE Winterswijk +31 543 474 474


Specialist in<br />

PE-HD leidingwerk<br />

Uw vertrouwde partner<br />

De Jongh Kunststofbewerking blijft voortdurend innoveren en<br />

nieuwe producten ontwikkelen om opdrachtgevers een totaaladvies<br />

en -concept voor te kunnen leggen. Dat doen wij met een team van<br />

gecertificeerde specialisten en een aantal zeer sterke partners.<br />

Ons machinepark<br />

• Spiegellasmachines: voor het verwerken van PE-HD<br />

leidingsystemen t/m diameter 1200 mm.<br />

• Las- en buigbank: voor het verwerken van plaatmateriaal<br />

t/m 4 meter (PE-HD, PP- en PVC) inclusief het produceren van<br />

ronde putten tot een diameter van ca. 4 meter.<br />

• Zaagmachines: lintzagen t/m diameter 1200 mm.<br />

Werkplaats<br />

Wij zijn gespecialiseerd in slim aanleveren en beschikken<br />

daarvoor over een eigen werkplaats. Hier verrichten wij<br />

prefab laswerkzaamheden zodat montage op de bouwplaats<br />

vereenvoudigd wordt en de montagekosten gereduceerd worden.<br />

Laswerkzaamheden op locatie<br />

Onze lassers zijn gecertificeerd voor een brede range aan<br />

laswerkzaamheden: spiegel-, elektro-, draad- en extrusielassen.<br />

Ter voorbereiding van het laswerk verzorgen wij ook het tekenwerk.<br />

De Jongh Kunststofbewerking biedt voor nagenoeg alle<br />

praktijkproblemen een passende oplossing.<br />

Daag ons uit!<br />

Ook bij calamiteiten kunt u rekenen op onze<br />

snelle service en optimale begeleiding.<br />

Bekijk de video<br />

op onze website!<br />

De Jongh Kunststofbewerking B.V.<br />

Industrieterrein Dintelmond<br />

1e Februariweg 9 | 4794 SM Heijningen<br />

Postbus 11 | 4670 AA Dinteloord<br />

info@dejonghkunststofbewerking.nl<br />

+31 (0)167 521 739<br />

dejonghkunststofbewerking.nl<br />

Het vertrouwde adres voor een gas- en<br />

waterdicht leidingnet


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst I AGRU Kunststofftechnik Beeld I AGRU Kunststofftechnik, Watercare<br />

Betonbescherming voor<br />

superieure afvalwatertunnel<br />

De Auckland Central Interceptor is het grootste afvalwaterproject in de geschiedenis van Nieuw-<br />

Zeeland. Deze enorme rioolwaterzuiveringstunnel zal het afvalwater van het westen van de stad naar<br />

de waterzuiveringsinstallatie van Māngere in het oosten transporteren. De nieuwe afvalwatertunnel, die<br />

in opdracht is gegeven door Watercare Services Ltd, zal ongeveer 1,2 miljard NZD kosten en moet in<br />

2026 klaar zijn. AGRU Kunststofftechnik levert betonbeschermingsplaten voor een polyethyleenbekledingssysteem<br />

dat de afvalwatertunnel op lange termijn moet beschermen tegen betoncorrosie.<br />

De Central Interceptor Tunnel heeft een diameter<br />

van 4,5 meter en een lengte van 14,7 kilometer<br />

en loopt van Grey Lynn onder het centrum<br />

van Auckland en Manukau Harbour naar<br />

Mā ngere. De tunnel komt tussen de 15 en 110<br />

meter onder de oppervlakte te liggen. Samen<br />

met twee kleinere verbindingstunnels zal de<br />

hoofdtunnel afvalwater van het bestaande netwerk<br />

opvangen en naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie<br />

van Mā ngere transporteren. Voor een<br />

maximale duurzaamheid van het infrastructuurproject,<br />

dat vele miljarden kost, laat Watercare<br />

Services Ltd de afvalwatertunnel bekleden met<br />

AGRU-betonbeschermingspanelen.<br />

‘De hoogwaardige bekleding van polyethyleen<br />

met hoge dichtheid voorkomt op doeltreffende<br />

wijze betoncorrosie en -slijtage'<br />

PE-HD BEKLEDING BESCHERMT<br />

TEGEN BETONCORROSIE<br />

De hoogwaardige bekleding van polyethyleen met<br />

hoge dichtheid voorkomt op doeltreffende wijze<br />

betoncorrosie en -slijtage. Dankzij de 13 mm lange<br />

ankerbouten hebben de AGRU Ultra Grip betonbeschermingspanelen<br />

een enorm hoge uittrekkracht.<br />

De thermoplastische bekleding beschermt<br />

het beton tegen corrosie als gevolg van de gassen<br />

die door het afvalwater in de tunnel worden gegenereerd.<br />

Dit maakt een maximale levensduur<br />

van de tunnelconstructie mogelijk. Om de rioolinspectie<br />

en het opsporen van schade te vergemakkelijken,<br />

is de tunnel verdeeld in vier verschillend<br />

gekleurde secties. AGRU levert de Ultra Gripbetonbeschermingsplaat<br />

in 3 mm dikte. Terwijl de<br />

toegangsschachten bekleed zijn met groen, is de<br />

riooltunnel bekleed met geel, roze, blauw en grijs,<br />

en afgedicht door middel van extrusielassen.<br />

Dit project is niet alleen bedoeld om de bevolkingsgroei<br />

in de grote stad van 1,7 miljoen<br />

inwoners en de daaruit voortvloeiende grotere<br />

vraag naar afvalwater op te vangen. In<br />

oudere delen van de binnenstad van Auckland<br />

stromen rioolwater en regenwater in een gecombineerd<br />

leidingnet. Bij hevige regenval kan<br />

het regenwater deze leidingen overstromen.<br />

Momenteel wordt bij hevige regenval met fecaliën<br />

verontreinigd regenwater in de haven<br />

van Waitematā geloosd. Verwacht wordt dat<br />

de nieuwe rioolwatertunnel deze overstorten<br />

aanzienlijk zal verminderen.<br />

Montage van de TBM en begin van de<br />

tunnelbouwwerkzaamheden in het pompstation<br />

van Māngere.<br />

AGRU levert Ultra Grip betonnen beschermingsplaten<br />

voor het grootste afvalwaterproject in de geschiedenis<br />

van Nieuw-Zeeland.<br />

Het bouwcontract is in maart 2019 ondertekend<br />

met de Ghella Abergeldie Joint Venture. Er zal<br />

ook een 200 meter lange Herrenknecht tunnelboormachine<br />

worden gebruikt. De afgewerkte<br />

afvalwatertunnel zal een helling van 1:1000 hebben,<br />

zodat het afvalwater naar Māngere kan af-<br />

34


THEMA WATERWERKEN<br />

De toegangsschacht is beschermd tegen betoncorrosie<br />

met groene Ultra Grip betonbeschermpanelen.<br />

In dit deel van de tunnel wordt de blauwe betonnen<br />

beschermende plaatbekleding gebruikt.<br />

vloeien. Voor onderhoud en exploitatie zullen in<br />

totaal zestien toegangsschachten met een diepte<br />

van maximaal 65 meter worden gebouwd. In het<br />

kader hiervan zullen ook controle- en overloopstructuren<br />

en luchtzuiveringsinstallaties worden<br />

gebouwd voor de toekomstige exploitatie.<br />

De hoofdtunnel is bekleed met een gele, blauwe,<br />

roze en grijze Ultra Grip betonnen beschermplaat.<br />

In de aanloop naar het project hebben AGRU<br />

Kunststofftechnik GmbH en Agru New Zealand<br />

Ltd technische steun verleend bij de<br />

installatie van de bekleding van de schachten<br />

en de tunnel. Agru New Zealand Ltd zorgde<br />

ter plaatse voor ondersteuning en opleiding<br />

van het extrusielaspersoneel. AGRU Kunststofftechnik<br />

GmbH en Agru New Zealand Ltd<br />

hebben de levering van ongeveer 210.000 m²<br />

bekleding voor het project gecoördineerd en<br />

blijven dat ook doen. ■<br />

35


THEMA WATERWERKEN<br />

De robuuste ACO ExoDrain uit CorTenstaal biedt de mogelijkheid voor individuele oplossingen en maatwerk.<br />

Tekst en beeld | ACO<br />

Marktplein Apeldoorn<br />

klimaat- en toekomstbestendig<br />

Het Marktplein van Apeldoorn verdiende na 20 jaar een facelift. Wie wel eens in Apeldoorn is geweest<br />

herinnert zich wellicht het imposante stadhuis en het even zo grote marktplein. Het plein doet letterlijk al<br />

eeuwen dienst als markt en heeft een belangrijke sociale functie, maar het miste intimiteit en een menselijke<br />

maat. Omdat de markt een plek is voor iedereen is de inwoners gevraagd om mee te bepalen hoe<br />

het plein er de komende decennia uit moet zien. Het idee van bureau West 8 kreeg hiervoor de meeste<br />

stemmen. Dit ontwerp geeft invulling aan een intiemer, groener en gezelliger plein. Dit sluit perfect aan bij<br />

de plannen die Gemeente Apeldoorn heeft voor de binnenstad als stadspark.<br />

TOEKOMSTBESTENDIGE<br />

AFWATERING<br />

De afwatering van het nieuwe plein bleek<br />

een behoorlijke uitdaging. De beperkte inbouwhoogte,<br />

veroorzaakt door de onderliggende<br />

parkeergarage, betekende een forse<br />

hydraulische opdracht. Het af te voeren re-<br />

genwater wordt tevens geïnfiltreerd en moet<br />

hiervoor eerst ontdaan worden van vuil en<br />

slib. Een lastige opgave, omdat hier eigenlijk<br />

geen ruimte voor is. Ter plaatste van de nog<br />

te bouwen Markthal (voorjaar 2023), moet<br />

een deel van het regenwater onder de bestrating<br />

langs worden afgevoerd.<br />

EXODRAIN LIJNGOOT<br />

Net als op het voormalige marktplein is ook<br />

nu weer gekozen voor lijnafwatering. Dit is een<br />

logische keuze gezien de beperkte inbouwhoogte.<br />

Met een standaard gootsysteem zou<br />

het technisch lastig worden om invulling te geven<br />

aan de hiervoor genoemde uitdagingen.<br />

36


THEMA WATERWERKEN<br />

Voor mens en dier zorgt verkoelend groen en direct contact met water in de binnenstad voor een prettiger verblijf.<br />

Het Marktplein van Apeldoorn verdiende na<br />

20 jaar een facelift.<br />

Gelukkig bestaat er voor iedere uitdaging een<br />

oplossing. De robuuste ACO ExoDrain uit<br />

CorTenstaal biedt de mogelijkheid voor individuele<br />

oplossingen en maatwerk. De ExoDrain<br />

is een type I goot, hierdoor is het mogelijk de<br />

goot op een voldoende draagkrachtige en verdichte<br />

ondergrond te plaatsen zonder betonfundatie<br />

en ommanteling. Het Trialine sleufopzetstuk<br />

is vastgelast aan het gootelement.<br />

Hierdoor is het systeem snel en eenvoudig<br />

te plaatsen. Een speciaal ontworpen vuilvanger<br />

zorgt voor zuivering van het regenwater<br />

voordat het wordt geïnfiltreerd. Voor het afvoeren<br />

van regenwater onder de bestrating<br />

door zijn twee uitlaten aan de lijngoot gelast,<br />

om de hydraulische capaciteit te waarborgen.<br />

De afvoerbuizen liggen hier relatief diep waardoor<br />

het plein hier ook belast kan worden t/m<br />

belastingsklasse E600. Dit is belangrijk in verband<br />

met het te verwachten verkeer tijdens<br />

markten en evenementen. Ondanks het robuuste<br />

karakter is de uitstraling van deze lijngoot<br />

zeer subtiel en minimalistisch.<br />

SLIMME VERKOELING<br />

VOOR DE BINNENSTAD<br />

Voor mens en dier zorgt verkoelend groen<br />

en direct contact met water in de binnenstad<br />

voor een prettiger verblijf. Met<br />

klimaatstraat de Marktstroom in Apeldoorn<br />

is hiermee al een mooie start gemaakt.<br />

Kleine spuiters en ‘bronnetjes’ zorgen hier<br />

voor een speelse verkoeling. Langs de Marktstroom<br />

ligt een smalle ACO lijngoot. Hierin<br />

wordt extra regenwater opgevangen en<br />

afgevoerd naar een ondergrondse opslag<br />

van regenwater. Op het marktplein zelf dagen<br />

‘bedriegertjes’ vooral de jonge bezoekers<br />

uit verkoeling op te zoeken. Het<br />

water van deze fonteintjes wordt opgevangen<br />

in een CortTen stalen ExoDrain goot die ACO<br />

speciaal voor Rots Maatwerk heeft gemaakt.<br />

#ASKACO. OOK OP ZOEK NAAR<br />

SLIMME WATERMANAGEMENT-<br />

OPLOSSINGEN?<br />

Wij stellen onze kennis graag ter beschikking,<br />

zodat er beter doordachte en uitvoerbare<br />

oplossingen komen die sneller<br />

te verwerken zijn. Van deze ‘way of<br />

working’ mogen ontwerpers, aannemers<br />

en opdrachtgevers gebruik maken. Bekijk<br />

ter inspiratie referenties en blogs over<br />

onze klimaatadaptieve oplossingen op<br />

onze website of neem contact met ons op.<br />

ACO. we care for water ■<br />

37


MDT 489<br />

HOGE CAPACITEIT.<br />

LAGE BEDRIJFSKOSTEN.<br />

De MDT 489 biedt de laagste<br />

bedrijfskosten voor een kraan met<br />

hoge capaciteit in zijn klasse<br />

Ontworpen voor eenvoudig en<br />

geoptimaliseerd transport in slechts<br />

9 containers.<br />

Snelste montage voor een kraan in<br />

deze categorie: maximaal 2 dagen<br />

Uitgerust met CCSbesturingssysteem<br />

en CraneSTAR<br />

Diag<br />

Alle voordelen van een spitsloze<br />

kraan die perfect past op een<br />

bouwplaats met meerdere kranen.<br />

Krachtige 110 HPL TM hijslier<br />

Kan worden uitgerust met de<br />

Potain Cab-IN interne mast<br />

operator lift<br />

2 versies: 20 ton en 25 ton<br />

80 m giek - Tot 3,5 top 80 m<br />

Tot 85 m vrijstaand<br />

Neem vandaag nog<br />

contact op met uw Potain<br />

dealer, kijk hiervoor op<br />

www.manitowoc.com


Veelzijdig in producten van beton<br />

Met betongranulaat als (deel) grindvervanger<br />

In betongrijs of kleur<br />

Vreelandseweg 10 • 1393 PG Nigtevecht (Utr)<br />

0294-251343 • info@nigtevecht.com<br />

www.nigtevecht.com<br />

Ruim 60 jaar producent / KOMO gecertificeerde betonproducten<br />

• Damwandplanken • Blokkenmatten • Stootplaten • Kabelkokers<br />

•Treden • Poeren • Voetpadplaten • Molgoten • Jumboblokken<br />

• Banden • Putplaten • Fundatie-blokken • Loopspoortegels<br />

• Ankerplaten • Hekpalen • Stelringen • Kantzuilen • Blok&Plaat<br />

• Deksloven • Lichtmastplaten • Funderingsplaten • Plinten<br />

• Dwarsliggers • Paaldeksels • Sportparkplaten • Raildragers • Etc.


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Nering Bögel<br />

Presentatiedagen op maat<br />

Al meer dan 250 jaar werkt Nering Bögel aan innovatieve oplossingen voor een optimale infrastructuur<br />

met het accent op straatriolering en watergeleiding. Om de verschillende doelgroepen<br />

gerichter te informeren over de vele mogelijkheden organiseert het bedrijf regelmatig zogeheten<br />

presentatiedagen op maat in het eigen trainings- en inspiratiecentrum in Weert. Een korte<br />

impressie van zo’n gevarieerde dag door Richard Janssen, directeur-eigenaar van Nering Bögel.<br />

Een presentatiedag wordt door Nering Bögel<br />

volledig op maat samengesteld en afgestemd<br />

op de functies van de genodigden. “In<br />

principe plegen we vooraf altijd gezamenlijk<br />

overleg over de onderwerpen die we gaan<br />

bespreken”, zegt Janssen. “Op basis hiervan<br />

kunnen we namelijk ook partnerbedrijven<br />

betrekken of andere relevante instellingen<br />

uitnodigen om een presentatie te geven. Dat<br />

maakt de presentatiedag tot een uiterst gevarieerde<br />

dag met onderwerpen die aansluiten<br />

op actuele en uitdagingen en eventuele<br />

problemen in de markt.”<br />

GEVARIEERD PROGRAMMA<br />

Met de presentatiedag richt Nering Bögel zich<br />

vooral op de doelgroepen die actief zijn in het<br />

rioolbeheer, wegbeheer, waterbeheer, milieu /<br />

handhaving, beheer en onderhoud, projectbeheer<br />

en beleid. “Voor elk van deze doelgroepen<br />

stellen we een gevarieerd programma<br />

samen”, verzekert Janssen. “Behalve het delen<br />

van de nodige theoretische kennis, laten we bezoekers<br />

aan onze presentatiedag ook kennismaken<br />

met de praktische toepasbaarheid van<br />

onze producten en de totstandkoming ervan.<br />

Zo onderwerpen we één van onze producten<br />

bijvoorbeeld aan een trekproef om te laten<br />

zien hoe de kwaliteit van de binnenzijde van<br />

een betonput of afscheider wordt getest. Ook<br />

zoomen we in op hoe bezoekers op basis van<br />

de juiste informatie en berekeningen een installatie<br />

kunnen selecteren, zoals pompputten, afscheiders<br />

met of zonder BREAM en infiltratiebuffersystemen.”<br />

MAATWERK PUTAFDEKKINGEN<br />

Een belangrijke pijler in het assortiment van<br />

Nering Bögel zijn de putafdekkingen. “We<br />

hebben ons productieproces op dit moment<br />

Een presentatiedag wordt door Nering Bögel volledig op maat samengesteld en afgestemd op de functies van de genodigden.<br />

40


THEMA WATERWERKEN<br />

Om de verschillende doelgroepen gerichter te informeren over de vele mogelijkheden organiseert Nering Bögel regelmatig presentatiedagen op maat in het eigen<br />

trainings- en inspiratiecentrum in Weert.<br />

zodanig ingericht dat maatwerk in feite de standaard<br />

is”, stelt Janssen. “Op die manier kunnen<br />

we heel efficiënt inspelen op specifieke uitdagingen,<br />

wensen en eisen. We krijgen meer en<br />

meer de vraag om afdekkingen te voorzien van<br />

een esthetische toets, zoals het toevoegen van<br />

een gemeentelogo. Door die maatwerkbenadering<br />

zijn we ook in staat om gehoor te geven<br />

aan aanvullende eisen omtrent geluidsreductie,<br />

antidiefstal, veiligheid / antislip, duurzaamheid<br />

of om de afdekking als zelfdragende constructie<br />

uit te voeren om onderputten te ontlasten.”<br />

Ook voor wat betreft afwatering en behandeling<br />

van afval- en regenwater gaan<br />

wij graag de discussie aan om samen met<br />

bezoekers aan onze presentatiedagen de<br />

steeds extremere (weers)omstandigheden<br />

te bespreken. “Alles met als doel om<br />

gezamenlijk te komen tot mogelijk nieuwe<br />

producten of het doorvoeren van aanpassingen<br />

aan bestaande productlijnen. In die<br />

zin hebben de presentatiedagen dus absoluut<br />

een meerledige functie”, zegt Janssen<br />

tot besluit. ■<br />

‘Behalve het delen van de nodige theoretische<br />

kennis, laten we bezoekers aan onze<br />

presentatiedag ook kennismaken met de<br />

praktische toepasbaarheid van onze producten<br />

en de totstandkoming ervan'<br />

Al meer dan 250 jaar werkt Nering Bögel aan innovatieve<br />

oplossingen voor een optimale infrastructuur met het<br />

accent op straatriolering en watergeleiding.<br />

41


AGRULINE<br />

PE 100-RC<br />

Scheurbestendige fittings & leidingen<br />

LANGERE LEVENSDUUR<br />

scheurbestendig PE 100-RC<br />

HOGE ECONOMISCHE EFFICIËNTIE<br />

schuurvrije installatie<br />

DUURZAME KOPPELINGEN<br />

betere lasresultaten<br />

ONE STOP SHOPPING<br />

compleet PE 100-RC leidingwerk<br />

agru Kunststofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Ing.-Pesendorfer-Strasse 31 | 4540 Bad Hall, Oostenrijk | www.agru.at |


Nieuw<br />

Het veelzijdige gootsysteem<br />

voor waterdichte oplossingen<br />

ACO DRAIN® PowerDrain Sealin<br />

ACO biedt dé waterdichte oplossing voor<br />

zware verkeersbelastingen met het<br />

vernieuwde gootsysteem ACO PowerDrain<br />

Sealin. Een belangrijke vernieuwing is dat<br />

naast de gietijzeren roosters met Powerlock<br />

vergrendeling, alle roosters uit ons<br />

Ruime roosterkeuze voor elk project<br />

Multiline programma met de Drainlock®<br />

vergrendeling ook op deze goot passen.<br />

Hierdoor heb je een een ruime keuze aan<br />

roosters in vele vormen, kleuren en materialen.<br />

De roosters voldoen aan alle eisen,<br />

zowel op het esthetisch als functioneel vlak.<br />

veilig<br />

• zelfvergrendelende<br />

Powerlock<br />

• geïntegreerde<br />

elastomeer dempers<br />

Powerlock rooster<br />

D400<br />

Gietijzer<br />

Nieuw<br />

Powerlock rooster<br />

F900<br />

Gietijzer<br />

Nieuw<br />

Langsstaafrooster<br />

Gietijzer<br />

Traanplaat<br />

Gietijzer<br />

gesloten<br />

Sleufrooster<br />

Heelguard<br />

Gietijzer<br />

dicht<br />

• standaard geïntegreerde<br />

Sealin afdichting<br />

Maasrooster Q+<br />

Verzinkt staal<br />

RVS<br />

Sleufrooster<br />

Gietijzer<br />

sterk<br />

• 12 mm brede gietijzeren<br />

randbescherming<br />

• Robuust gootelement<br />

ACO BV • www.aco.nl • info@aco.nl<br />

ACO. creating<br />

the future of drainage


"HET ONDERHOUD VAN DE TOEKOMST".<br />

Bouwteam gemeente<br />

Oost Gelre en<br />

REMONDIS Smart Infra B.V.<br />

Directeur Wim Osseweijer schudt de hand van wethouder Bart Porskamp.<br />

Is het uw ambitie om een duurzame en<br />

toekomstbestendige samenleving te creëren<br />

voor uw gemeente? Zoekt u hiervoor een<br />

partner die samen met u deze<br />

projectdoelstelling realiseert en optimaal<br />

invult? Neem dan contact met ons op!<br />

VOLLEDIG DIENSTENPAKKET VOOR OVERHEDEN EN BEDRIJVEN<br />

REMONDIS Smart Infra verzorgt maatwerkoplossingen op het gebied van onder<br />

meer afval-, hemel- en oppervlaktewater. Van engineering, advies en realisatie tot<br />

aan service, onderhoud en beheer. Door de integratie van pomptechniek met<br />

elektrotechniek, werktuigbouw en automatisering in eigen huis, bieden wij u een<br />

totaaloplossing op het gebied van waterbeheer. We hebben meer dan 40 jaar<br />

ervaring en vestigingen door heel het land. Door vanaf het begin mee te denken bij<br />

waterprojecten kunnen de specialisten van REMONDIS Smart infra u adviseren over<br />

probleemloos functionerende installaties.<br />

WORKING FOR THE FUTURE<br />

Op vrijdag 4 maart <strong>2022</strong> ondertekenden wethouder Bart Porskamp van de gemeente<br />

Oost Gelre en directeur Wim Osseweijer van REMONDIS Smart Infra de<br />

overeenkomst ‘Beheer en onderhoud mechanische riolering Oost Gelre’. Hiermee<br />

gaan de gemeente Oost Gelre en REMONDIS Smart Infra in bouwteamverband voor<br />

een periode van 8 jaar samen het beheer en onderhoud van de drukriolering en de<br />

rioolgemalen binnen de gemeente Oost Gelre uitvoeren.<br />

In tegenstelling tot de conventionele contractvorm, zien partijen deze<br />

bouwteamvariant als een langdurig, dynamisch samenwerkingscontract, waarbij door<br />

middel van risicogestuurd werken meer vrijheid en tijd vrijkomt voor innovatie en<br />

optimalisatie. Niet volledig afgekaderd, maar zo opgesteld dat door open<br />

communicatie en transparantie de samenwerking in beweging blijft. Het biedt kansen<br />

om gedurende de gehele periode daar waar nodig te verbeteren, in te spelen op<br />

nieuwe situaties en de samenwerking steeds beter af te stellen. Dit vraagt van beide<br />

partijen lef om bestaande werk- en denkmethoden los te laten en erop te vertrouwen<br />

dat samenwerking voor beide partijen voordelen oplevert.<br />

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op:<br />

E-mail:<br />

info@REMONDIS.nl<br />

Tel: 0544 395 555<br />

Of scan de QR-code.


THEMA WATERWERKEN<br />

Op locaties met een hoog risicoprofiel pleegt REMONDIS intensiever onderhoud dan op locaties met een laag risicoprofiel.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | REMONDIS Smart Infra<br />

Beheer en onderhoud<br />

mechanische riolering<br />

Oost Gelre<br />

Dynamische samenwerking ‘stuwt’ innovatie<br />

De gemeente Oost Gelre en REMONDIS Smart Infra gaan in bouwteamverband samen het beheer<br />

en onderhoud van de drukriolering en de rioolgemalen uitvoeren in de gemeente voor een<br />

periode van minimaal acht jaar. Een uniek samenwerkingsverband dat volgens beide partijen meer<br />

ruimte biedt voor innovatie, optimalisatie en duurzaamheid.<br />

Tot voor kort was het beheer en onderhoud<br />

van de drukriolering en rioolgemalen in de gemeente<br />

Oost Gelre gevat in een conventionele<br />

contractvorm. “Twee jaar geleden zijn we gestart<br />

met het optuigen van een ander type contract<br />

om meer gebruik te maken van de kennis<br />

en kunde uit de markt”, zegt Arjan Spaargaren,<br />

beheerder en toezichthouder van de riolering<br />

en stedelijk water binnen de gemeente Oost<br />

Gelre. “Daarbij is eerst marktonderzoek verricht<br />

om te peilen of marktpartijen wel zover zijn<br />

en vooral of er interesse bestaat in deze nieuwe<br />

manier van samenwerken in bouwteamverband<br />

voor het beheer en onderhoud aan de riolering.<br />

Want volgens onze bescheiden mening is het<br />

uniek voor Nederlandse begrippen.”<br />

INVESTEREN IN KWALITEIT<br />

In de traditionele contractvorm voor onderhoud<br />

aan de drukriolering en rioolgemalen was<br />

de rolverdeling heel duidelijk. De gemeente gaf<br />

aan wat er moest gebeuren en marktpartijen<br />

konden het afprijzen. De onderhoudsaannemer<br />

daarentegen actief betrekken in het ontwerp,<br />

stuwt volgens Spaargaren de innovatie. “De aannemer<br />

heeft namelijk zelf zeggenschap over hoe<br />

hij het onderhoud zo efficiënt mogelijk aanvliegt<br />

op basis van zijn jarenlange expertise. Daarom is<br />

ook bewust gekozen voor een lange contractperiode<br />

van minimaal acht jaar, met twee keer een<br />

optie van twee jaar verlenging, om het voor alle<br />

partijen zo aantrekkelijk mogelijk te maken en<br />

juist innovatie te stimuleren.” Wim Osseweijer,<br />

46


THEMA WATERWERKEN<br />

REMONDIS heeft inmiddels al een aantal acties in gang gezet, zoals het risicogestuurd onderhoud.<br />

directeur van REMONDIS Smart Infra kan dat<br />

beamen en zegt: “In de nieuwe situatie worden<br />

we inderdaad gestimuleerd en gemotiveerd om<br />

te investeren in kwaliteit en kunnen we effectief<br />

inspelen op mogelijk veranderende situaties in<br />

de toekomst. Dus de bedrijfszekerheid van de<br />

installatie wordt vergroot doordat het budget<br />

efficiënt wordt ingezet. Gezamenlijk zorgen we<br />

voor een optimaal stelsel zodat de bewoners<br />

geen overlast van rioolwater ondervinden.”<br />

RISICOGESTUURD<br />

ONDERHOUD EN RENOVATIE<br />

Na een vruchtbaar ontwerptraject is de uitvoeringsfase<br />

op 4 maart <strong>2022</strong> aan REMON-<br />

DIS Smart Infra gegund. In totaal gaat het om<br />

het beheer en onderhoud van ruim 700 drukunits<br />

en 30 gemalen. REMONDIS heeft inmiddels<br />

al een aantal acties in gang gezet, zoals<br />

het risicogestuurd onderhoud. “Zo hebben<br />

we voor alle locaties het risicoprofiel bepaald.<br />

Op locaties met een hoog risicoprofiel plegen<br />

we intensiever onderhoud dan op locaties met<br />

een laag risicoprofiel. Deze worden versneld<br />

aangepakt en gerenoveerd. Risicogestuurd<br />

onderhoud betekent ook dat we onze medewerkers<br />

efficiënter kunnen inzetten waarmee<br />

we bovendien onnodige vervoersbewegingen<br />

voorkomen”, legt Stefan Beerten, projectleider<br />

bij REMONDIS Smart Infra, uit. “Een<br />

storing wordt uitvoerig geanalyseerd om het<br />

aantal vervolgstoringen te minimaliseren. En<br />

op het moment dat we bijvoorbeeld textiel in<br />

de pompen vinden, worden er foto’s van gemaakt<br />

en wordt er aansluitend een brief opgesteld<br />

en bezorgd aan de aangesloten percelen<br />

om zo meer bewustwording over ons<br />

rioolstelsel te creëren.”<br />

Het hele stelsel is door REMONDIS Smart Infra via<br />

PIPE-FLO volledig doorgerekend. “Daarmee wordt<br />

voorkomen dat we ergens correctief een handeling<br />

uitvoeren die verderop een belemmering veroorzaakt”,<br />

zegt Osseweijer. “En daarin komen interessante<br />

zaken naar boven, zoals het onnodig overdimensioneren<br />

van pompopstellingen bijvoorbeeld.<br />

Bij vervanging kunnen we nu soms lichtere pompen<br />

toepassen. Dat scheelt in aanschaf, energie en efficiëntie.<br />

Een win-winsituatie, het mes snijdt zo aan<br />

twee kanten. Als REMONDIS hebben wij alle expertise<br />

in huis om volledig met eigen mensen invulling<br />

te geven aan dit innovatieve contract van de<br />

gemeente Oost Gelre. Een contract dat wat ons<br />

betreft snel navolging krijgt.” ■<br />

Directeur Wim Osseweijer van REMONDIS schudt de hand van wethouder<br />

Bart Porskamp.<br />

De gemeente Oost Gelre en REMONDIS Smart Infra werken in bouwteamverband<br />

aan het beheer en onderhoud van de drukriolering en de rioolgemalen.<br />

47


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | HIP Groen<br />

Lokaal alternatief voor<br />

hardhouten beschoeiing<br />

en oeverbescherming<br />

Oeverbescherming en beschoeiingen worden doorgaans uitgevoerd in tropisch hardhout. HIP<br />

Groen heeft een lokaal en duurzaam alternatief, en combineert twee grondstoffen in één product:<br />

100% gerecyclede kunststof met PEFC gecertificeerd naaldhout, beide afkomstig uit de Benelux.<br />

HIP Groen heeft een achtergrond in de weg- en<br />

waterbouw. Samen met de gemeente Gouda<br />

als ‘launching customer’ werd in 2014 een duurzaam<br />

alternatief ontwikkeld voor de hardhouten<br />

beschoeiing en oeverbescherming. “Een product<br />

waarbij we op slimme wijze twee grondstoffen<br />

combineren om zowel een lange technische levensduur<br />

van meer dan 50 jaar te bereiken als een<br />

zo laag mogelijke impact op het milieu in grondstoffen<br />

én productie”, zegt Wouter Smit van HIP<br />

Groen. “En dat is gelukt. Het product wordt momenteel<br />

onderworpen aan een LCA en de verwachtingen<br />

zijn hooggespannen.”<br />

100% SCHONE RESTSTROOM<br />

De oeverbescherming- en beschoeiingsschotten<br />

van HIP Groen worden samengesteld uit gerecycled<br />

HDPE-kunststof voor het gedeelte dat zich<br />

boven de waterlijn manifesteert en PEFC gecertificeerd<br />

vurenhout voor het deel onder water. “Die<br />

combinatie zorgt voor een betaalbaar product met<br />

een lange levensduur en een lage milieu-impact”,<br />

stelt Smit. Beide grondstofstromen betrekken<br />

we namelijk uit de Benelux. We kiezen overigens<br />

bewust voor HDPE-kunststof in plaats van een<br />

‘blend’ met mixed kunststoffen. HDPE is een taai<br />

materiaal, breekt niet af en vervalt niet in microplastics.<br />

Het is dus een 100% schone reststroom,<br />

zonder weekmakers of andere giftige stoffen, die<br />

al jaren wordt toegepast in drinkwaterleidingen.”<br />

De oeverbescherming- en beschoeiingsschotten van HIP Groen worden samengesteld uit gerecycled HDPE-kunststof voor<br />

het gedeelte dat zich boven de waterlijn manifesteert en PEFC gecertificeerd vurenhout voor het deel onder water.<br />

POTENTIE IS ENORM<br />

Met het duurzame en lokale alternatief voor<br />

hardhout richt HIP Groen zich uitsluitend op de<br />

gemeentelijke en stedelijke watergangen waar<br />

het waterpeil kunstmatig op een vast peil wordt<br />

gehouden. “Het is voor ons een groot afzetgebied,<br />

de potentie is enorm”, weet Smit. “Behalve<br />

het produceren en leveren van de producten,<br />

kunnen we ook de montage voor rekening<br />

nemen.” Sinds de introductie in 2015 mag HIP<br />

48


THEMA WATERWERKEN<br />

Groen diverse gemeentes tot vaste afnemer rekenen.<br />

“Behalve de gemeente Gouda die jaarlijks<br />

meerdere kilometers oeverbescherming en beschoeiing<br />

vervangt door ons duurzame en lokale<br />

alternatief, hebben we ook onder meer een langdurige<br />

samenwerking met de gemeente Hoorn<br />

en Leiden. Daarnaast geniet ons product ook<br />

meer en meer bekendheid bij waterbouwers,<br />

hoveniers en andere infra-aannemers.” ■<br />

‘Een product waarbij we<br />

op slimme wijze twee<br />

grondstoffen combineren<br />

om zowel een lange<br />

technische levensduur te<br />

bereiken als een zo laag<br />

mogelijke impact op het<br />

milieu in grondstoffen<br />

én productie'<br />

Met het duurzame en lokale alternatief voor hardhout richt HIP Groen zich uitsluitend op de gemeentelijke en<br />

stedelijke watergangen waar het waterpeil kunstmatig op een vast peil wordt gehouden.<br />

Eenvoudige<br />

en snelle<br />

plaatsing.<br />

Combinatie beschoeiing<br />

met zeer lage milieukosten!<br />

Aantoonbaar middels LCA Analyse<br />

Op aanvraag medio september <strong>2022</strong><br />

Gemaakt van 100%<br />

gerecycled HDPE.<br />

Sterker dan mixed<br />

kunststoffen.<br />

Faunatrappen uit<br />

voorraad leverbaar in<br />

diverse standaardmaten.<br />

Ook maatwerk op<br />

aanvraag mogelijk.<br />

PEFC gecertificeerd<br />

vurenhout uit de<br />

Belgische Adrennen<br />

en West-Duitsland.<br />

Geen vrijkomend<br />

boorsel in het<br />

water door<br />

voorgeboorde gaten<br />

in constructie.<br />

www.hipgroen.nl - info@hipgroen.nl - 085 75 000 75<br />

49


THEMA WATERWERKEN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van den Herik<br />

Ecologische optimalisatie<br />

Cortenoever verenigt drie doelen<br />

Cortenoever, een uiterwaardegebied van ruim 285 hectare tussen Brummen en Zutphen, is een bijzonder<br />

stukje Nederland in de binnenbocht van een sterk gekromde IJssel. De rivier is in de loop der tijd<br />

naar buiten gemeanderd, waarbij de eeuwenoude kreken en geulen langzaam zijn dichtgeslibd. Hierdoor<br />

is de biodiversiteit afgenomen. Om het gebied ecologisch weer op te laten bloeien voor de omgeving<br />

vindt er een zogenaamde ecologische optimalisatie plaats. Het is met recht een integraal project dat drie<br />

doelen verenigt, die van Natura2000, het Gelders natuurnetwerk en de Europese Kaderrichtlijn Water.<br />

In totaal wordt er zo’n 100.000 m 3 grond ontgraven<br />

dat allemaal via een overslagponton op het water<br />

wordt afgevoerd.<br />

De eeuwenoude kreken en geulen van de IJssel<br />

zijn weliswaar langzaam dichtgeslibd, maar de<br />

aftekening ervan is nog steeds zichtbaar. “Het<br />

verloop van de IJssel door de eeuwen heen is<br />

dus prachtig terug te zien in het landschap”, zegt<br />

Koen Akkers, technisch manager bij de provincie<br />

Gelderland. “Door de kreken en geulen weer te<br />

verdiepen, stroomt er bij hoogwater in de IJssel<br />

meer water in de uiterwaarden en blijft het<br />

water ook langer staan. De flora en fauna zal<br />

hiervan profiteren. Een belangrijke doelstelling<br />

vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Dat<br />

combineren we hier met het omvormen van<br />

agrarische percelen naar natuurpercelen en de<br />

aanplant van ongeveer 10 hectare bos vanuit de<br />

Natura2000-doelen en het Gelders natuurnetwerk<br />

dat erop gericht is om natuurgebieden te<br />

verbinden en te versterken.”<br />

100.000 M 3 GROND ONTGRAVEN<br />

Na een voorbereidingstraject van vele jaren, is het<br />

project in november 2021 gegund aan aannemer<br />

Van den Herik Sliedrecht. “Afgelopen voorjaar<br />

hebben we voorafgaand aan het broedseizoen<br />

de nodige voorbereidende werkzaamheden verricht,<br />

zoals het treffen van preventieve ecologische<br />

maatregelen en bodem- en explosievenonderzoek.<br />

Vanaf juni zijn we begonnen met het ontgraven<br />

van de kreken en geulen, waarbij we het<br />

eeuwenoude reliëf volgen”, legt Auke Koppelaar<br />

50


THEMA WATERWERKEN<br />

uit, project engineer bij Van den Herik. “In totaal<br />

wordt er zo’n 100.000 m 3 grond ontgraven dat allemaal<br />

via een overslagponton op het water wordt<br />

afgevoerd. Daarbij wordt per grondsoort bekeken<br />

waar deze elders nuttig en circulair zo hoogwaardig<br />

mogelijk kan worden toegepast, bijvoorbeeld<br />

op andere projecten welke gelijktijdig in uitvoering<br />

zijn. Zo is er kleigrond toegepast bij het LIFE demonstratieveld<br />

in Brummen, een unieke samenwerking<br />

tussen een infraproject en landbouw. Dit<br />

is een demoproject voor een veerkrachtigere bodem<br />

ten behoeve van klimaatadaptatie en -mitigatie.<br />

Een mooi voorbeeld van het hoogwaardig<br />

en circulair toepassen van vrijkomende kleigrond.<br />

De planning is om het project eind dit jaar op te<br />

leveren, maar we hebben behoorlijk wat last van<br />

laagwater. Het is zoeken naar mogelijkheden om<br />

de planning alsnog te halen.”<br />

VELE STAKEHOLDERS<br />

Van den Herik is als waterbouwer door de wol<br />

geverfd, maar de ecologische optimalisatie van<br />

Cortenoever vormt ook voor het familiebedrijf<br />

een speciaal project. “Het is echt een uniek stukje<br />

Nederland met vele belanghebbenden, wisselende<br />

omstandigheden door hoog- en laagwater en<br />

vele natuurwaarden waar je rekening mee moet<br />

houden”, zegt Koppelaar. “Uitvoering van een<br />

dergelijk project is dan ook enkel mogelijk door<br />

in de voorbereidingsfase al deze verschillende<br />

raakvlakken te identificeren, om ze tijdens de<br />

uitvoering goed te kunnen beheersen. Daarbij is<br />

gebruikgemaakt van de grote hoeveelheid kennis<br />

binnen Van den Herik, die is opgedaan door de<br />

jarenlange ervaring met het uitvoeren van multidisciplinaire<br />

projecten. Verder is het zaak om<br />

de omgeving, die enkele jaren geleden te maken<br />

heeft gehad met uitvoeringswerkzaamheden van<br />

een grote dijkomligging, zoveel mogelijk te ontlasten.<br />

Tijdens de uitvoering activeren en betrekken<br />

we de omgeving bij de werkzaamheden. Zo<br />

hebben we bijvoorbeeld al een wandeling georganiseerd,<br />

waarbij diverse deskundigen vanuit<br />

hun vakgebied, zoals ecologie en archeologie, aan<br />

geïnteresseerden uitlegden wat er speelt in het<br />

gebied en wat het gebied zo bijzonder maakt.<br />

Verder wordt actief gebruik gemaakt van de<br />

Bouwapp en wordt maandelijks een nieuwsbrief<br />

uitgegeven. Daarnaast is er veel afstemming met<br />

Staatsbosbeheer als eigenaar van de percelen<br />

waarop het project wordt uitgevoerd.”<br />

Behalve het ontgraven van de geulen en kreken<br />

wordt er ook nog eens 10 hectare bos aangeplant<br />

in de uiterwaarden. “Het doel is om een grotere<br />

boskern te ontwikkelen, een unicum in Nederlandse<br />

uiterwaarden”, weet Akkers. “Het lijkt<br />

misschien tegenstrijdig, want bos heeft een opstuwende<br />

werking en houdt de waterafvoer tijdens<br />

periodes met hoogwater tegen. Dat is weer nadelig<br />

voor de belasting van de dijken. Maar, door<br />

de zorgvuldige selectie van boomsoorten – een<br />

afwisselend hardhoutooibos met eiken en esseniepen<br />

en in de lagere delen een zachthoutooibos<br />

met wilgen – in combinatie met het uitgraven van<br />

de geulen wordt toch een betere doorstroming<br />

bereikt. Een mooi voorbeeld van een optimale synergie<br />

tussen verschillende doelstellingen.” ■<br />

Omwonenden worden geïnformeerd over de<br />

werkzaamheden.<br />

Na een voorbereidingstraject van vele jaren, is het<br />

project in november 2021 gegund aan aannemer<br />

Van den Herik Sliedrecht.<br />

Cortenoever, een uiterwaardegebied van ruim 285<br />

hectare tussen Brummen en Zutphen, is een bijzonder<br />

stukje Nederland in de binnenbocht van een sterk<br />

gekromde IJssel (beeld: Snow-white luchtfotografie).<br />

‘Het verloop van de IJssel door<br />

de eeuwen heen is prachtig<br />

terug te zien in het landschap'<br />

51


Pejling<br />

Pejlebådene hos Rohde Nielsen A/S er alle udstyret med den nyeste teknologi og er i stand<br />

til at levere detaljerede multibeam-pejlinger, der giver et komplet billede af havbundens<br />

beskaffenhed.<br />

Skjold R er den seneste tilføjelse til virksomhedens gruppe af pejlebåde. Båden er baseret<br />

centralt i Grenå og kan sejles til alle havne i Danmark på kort tid. Båden er med sine lille<br />

dybgang og høje manøvredygtighed ideel til opgaver i havne og smalle sejlrender, men kan<br />

samtidig også operere i mere udsatte områder.<br />

Skuld R er et ubemandet fartøj med en længde på ca. 1,2m, der er trådløst opereret fra land.<br />

’Dronen’ transporteres i en varevogn og kan udsættes af blot én enkelt person. Skuld R’s stør -<br />

relse betyder at den kan løse opgaver på smalle og ellers ufremkommelige steder, samtidig<br />

med at den med fordel også bruges på åbne områder. Dronen kan ligeledes opereres på<br />

vanddybder på under 1m.<br />

Referencer<br />

Rohde Nielsen A/S har stor erfaring med uddybning og oprensning samt udførsel af<br />

pejlinger i danske havne og sejlrender:<br />

Toste R har de seneste år arbejdet i nogle af landets vigtigste havne såsom Esbjerg,<br />

Frederikshavn, Aalborg m.v. med både tilbagevendende og akutte oprensningsopgaver.<br />

Fartøjet har desuden stået for uddybning af havneområder – af bl.a. en lystbådsmarina<br />

i Tyskland.<br />

Pejlebådene, Skjold R og Skuld R, assisterer både Toste R og rederiets andre fartøjer i<br />

havne og sejlrender i hele landet. Udover ovennævnte havne har Skjold R udført opgaver<br />

i bl.a. Nakskov og Vordingborg havne og sejlrender. Skuld R har leveret pejlinger af<br />

Worldwide performance<br />

Tommy M. Nielsen<br />

With a highly professional team Rohde Nielsen A/S operates worldwide,<br />

Områdechef<br />

Tlf: +45 20 21 87 86<br />

Email: tmn@rohde-nielsen.dk<br />

Rohde Nielsen A/S • Nyhavn 20 • DK-1051 Copenhagen K • Phone: +45 33 91 25 07 • E-mail: mail@rohde-nielsen.dk • www.rohde-nielsen.com


THEMA WATERWERKEN<br />

Een beroepsduiker in actie.<br />

Tekst | Alon Winnen (Letterdesk) Beeld | Qceas<br />

Passie voor onderwaterwerken<br />

Qceas is een jong en vernieuwend bedrijf, gespecialiseerd in het begeleiden en uitvoeren van projecten<br />

in de maritieme en civiele sector en in het bijzonder onderwaterwerken. Ramon Wijgmans,<br />

General Manager bij Qceas, vertelt: “Wij zoeken doelgericht naar de beste en meest kostenbesparende<br />

oplossingen en durven hierbij verder te kijken dan de gebaande paden.”<br />

Duikwerk is in de maritieme en civiele sector natuurlijk onvermijdelijk.<br />

En veel duikwerk vraagt om goede duikers. Een mooi voorbeeld van die<br />

vernieuwende werkwijze is het duikersteam van Qceas. Zo bestaat een<br />

deel van hun team uit ex-gedetineerden die een kans op re-integratie<br />

krijgen, doordat Qceas hen een opleiding tot duiker aan heeft geboden.<br />

Wijgmans vertelt: “Samen met Stichting Herstelling hebben we een aantal<br />

jongens die kans geboden. In een opleiding van 5 tot 6 weken haalden<br />

zij hun B2-duikdiploma. Sommige jongens werken inmiddels ook echt bij<br />

ons en hebben al vele duikopdrachten achter hun naam staan.”<br />

DOLENTHOUSIASTE DUIKERS<br />

Werner van Ommeren is één van de beroepsduikers uit het duikersteam<br />

van Qceas: “Duiken is een bijzondere ervaring, want je bent niet in je natuurlijke<br />

habitat. Daarbij is geen één klus hetzelfde: de ene dag brengen<br />

we onderwater beton aan en de andere dag verrichten we onderhoud<br />

aan een schip midden op zee. Soms benaderen we zelfs explosieven. En<br />

dat allemaal onderwater!”<br />

“Omdat het werk erg divers is, kijken we op locatie altijd met het hele<br />

team hoe we de klus het mooiste kunnen oplossen voor de klant. We<br />

werken met een jonge ploeg, de sfeer is erg goed en we krijgen veel vrijheid<br />

en doorgroeimogelijkheden.”<br />

“Het mooiste moment uit mijn carrière? Dat was mijn eerste klus als<br />

supervisor bij de Suurhoffbrug in Rotterdam in opdracht van Tebezo. Er<br />

was een schip tegen een van de brugpijlers aangevaren. Wij hebben vervolgens<br />

het herstel van de onderwaterbodem en alle overige duikwerkzaamheden<br />

uitgevoerd. Zo zie je maar: ik begon als metaalbewerker,<br />

maar door een sprong in het diepe bij Qceas, geniet ik nu elke dag van<br />

mijn diverse onderwaterwerkzaamheden!” ■<br />

Maritiem, civiel duikwerk & advies<br />

Opsporen ontplofbare oorlogsresten<br />

Constructiewerkzaamheden<br />

Onderwaterbeton<br />

Duikinspecties<br />

Berging<br />

QCEAS.EU<br />

Creativiteit drijft ons...<br />

53


VAN KAAM ONTZORGT<br />

AL 30 JAAR<br />

Van Kaam BV viert dit jaar haar<br />

30 jarig bestaan. Al die tijd staan<br />

we voor kwaliteit, service en keuze.<br />

Van Kaam ontzorgt. Jarenlange<br />

ervaring en expertise van onze<br />

specialisten, zorgen er voor dat we<br />

uw meest complexe vraagstukken<br />

op het gebied van ondergrondse<br />

infrastructuur kunnen tackelen.<br />

VAN KAAM BV<br />

Rechte Tocht 11<br />

1507 BZ Zaandam<br />

Nederland<br />

+31 (0)75 631 48 41<br />

info@vankaam.eu<br />

Volg ons op<br />

social media<br />

@ VANKAAMBV<br />

WWW.VANKAAM.EU


Mobiele Kooiladders<br />

Universele trappen (talud)<br />

Modulaire trappen<br />

Randbeveiliging<br />

Containertrappen<br />

Trappentorens<br />

Met onze SuperStairs bereik je veilig en duurzaam de top!<br />

Verkoop Verhuur Montage<br />

info@easystairs.nl /085-0092070/ easystairs.nl<br />

7 | 8 | 9 FEBRUARI 2023<br />

Evenementenhal Hardenberg<br />

Hét netwerkplatform dat grond-, wegen<br />

waterbouwprofessionals samenbrengt<br />

BEZOEK<br />

NU ONZE<br />

WEBSITE<br />

www.infrarelatiedagen.nl<br />

InfraRelatiedagen<br />

InfraRelatiedagen<br />

@INFRA_EH


THEMA INFRA RELATIEDAGEN<br />

Tekst | Easyfairs Beeld |Easyfairs/Seijbel Photography<br />

Klimaatadaptatie rode draad<br />

op Infra Relatiedagen 2023<br />

‘Klimaatadaptatie’ wordt het grote thema van Infra Relatiedagen 2023. Met de ingebruikname van<br />

een groot buitenterrein telt deze editie een record aantal vierkante meters. Aan de beurs nemen<br />

ruim 350 exposanten deel. Het event wordt van dinsdag 7 tot en met donderdag 9 februari 2023<br />

gehouden in Evenementenhal Hardenberg.<br />

Voor accountmanager Lambert van Gameren<br />

van Easyfairs, verantwoordelijk voor de invulling<br />

van het event, kan het niet snel genoeg februari<br />

zijn. “We zijn met heel veel mooie dingen<br />

bezig. We hebben lang zitten brainstormen<br />

over de juiste invulling. Als je alle events onder<br />

elkaar zet, zie je een rode draad: klimaatadaptatie.<br />

Dit thema loopt dwars door het expositieprogramma.<br />

Van emissieloos materiaal tot<br />

dijkverzwaring om het wassende water letterlijk<br />

in goede banen te leiden. Van waterberging<br />

tot sensoren in gemalen en wegen.”<br />

Eerste de feiten en cijfers. De succesvolle Infra<br />

Relatiedagen is nog nooit eerder zo groot geweest.<br />

Alle hallen plus een groot buitenterrein<br />

geven ruimte aan 350 exposanten. Van Gameren:<br />

“Vorig jaar hebben we het Materieelpark<br />

van de Toekomst gelanceerd. Succesvol,<br />

volgens onze bezoekers. Er werden ook twee<br />

kanttekeningen bij gemaakt.”<br />

“Men miste live demonstraties. Binnen kon dat<br />

niet, daarom gaan we nu naar buiten. Er kan<br />

volop gedraaid worden in de open lucht. Andere<br />

kanttekening: op het Materieelpark van<br />

de Toekomst werd alleen emissieloos materieel<br />

getoond. We zouden daarmee de innovaties<br />

in fossiel aangedreven materieel tekort doen.<br />

Daarom de nieuwe naam Materieelpark van het<br />

Heden en de Toekomst. Met elektrisch materieel,<br />

waterstof toepassingen, maar ook hybride<br />

varianten en innovaties op dieselgebied. Centraal<br />

staan de innovaties om materieel energiezuinig<br />

te maken. Samen met de exposanten<br />

Anema, Pon Cat, Trimegroup. Fulltank, Engcon,<br />

HDW en Broekveldt en Wirtgen gaan we dit<br />

park verder uitwerken. Wat nu al duidelijk is:<br />

tussen het Heden en de Toekomst plaatsen we<br />

een grote tent. Dit wordt het Machinisten Café.”<br />

OVERHEIDSPARK<br />

Speciale aandacht op de beursvloer voor overheden.<br />

Van Gameren: “We zien een interessante<br />

kloof die we op Infra Relatiedagen willen<br />

dichten. Provincies, waterschappen en overheden<br />

gaan graag met aannemers in gesprek,<br />

aannemers op hun beurt zien er tegenop om<br />

56


THEMA INFRA RELATIEDAGEN<br />

Infra Relatiedagen <strong>2022</strong>.<br />

het statige stadhuis te betreden. Beide partijen<br />

willen met elkaar het gesprek aangaan, toch is<br />

er blijkbaar een barrière. Daarvoor richten we<br />

het Overheidspark in.”<br />

OPENBARE VERLICHTINGSTRAAT<br />

Je zou de sector tekort doen als je openbare<br />

verlichting verengt tot een lantaarnpaal met<br />

LED-verlichting in de top. Daarom is Van Gameren<br />

blij met het nieuwe initiatief dat geboren<br />

is op verzoek van een aantal exposanten.<br />

Alles over verlichting bij elkaar. Van Gameren<br />

ziet de samenwerking met TU/e LightHouse<br />

| Smart lighting and smart cities als een extra<br />

stimulans de straat te bezoeken. “We streven<br />

hetzelfde na: de community informeren over<br />

de mogelijkheden op het gebied van openbare<br />

verlichting. Je kunt dit niet los zien van duurzame<br />

oplossingen en energiebesparing. Wat is<br />

er mooier als de verlichting ‘meewandelt’ met<br />

de wandelaar. Alleen dat stuk van de openbare<br />

ruimte wordt verlicht dat nodig is, de rest van<br />

de verlichting is uit. Dit is één van de vele voorbeelden<br />

in de Openbare Verlichtingstraat.”<br />

Materieelpark van de Toekomst <strong>2022</strong><br />

SMART CITY<br />

TU/e LightHouse | Smart lighting and smart cities<br />

is ook bij Infra Relatiedagen betrokken met<br />

het project Smart Cities. Van Gameren verklaart:<br />

“We leggen hier nadrukkelijk de koppeling<br />

met klimaatadaptatie. Uiteindelijk gaan we<br />

naar een IT-infrastructuur met miljoenen sensoren<br />

die de infrasector zicht geeft op de staat<br />

van onderhoud van civiele kunstwerken, gemalen<br />

en wegen. We krijgen te maken met hitte,<br />

een stijgende zeespiegel, met droogte, maar<br />

een week later met zoveel regen dat we rekening<br />

moeten houden met een herhaling van<br />

Valkenburg. Belangrijker dan ooit is kennis over<br />

de staat van onderhoud. In het project Smart<br />

City is al die informatie á la minute beschikbaar<br />

en kan de infrasector daarop handelen. Hoe en<br />

wat laten we zien op Infra Relatiedagen.”<br />

Infra Relatiedagen wordt gehouden van dinsdag<br />

7 tot en met donderdag 9 februari 2023.<br />

Het event staat in het teken van klimaatadaptatie.<br />

Meer info op infrarelatiedagen.nl ■<br />

57


Tekst | Roel van Gils Beeld | Régine Mahaux<br />

Thuis in multi-specialistische<br />

omgevingen<br />

Met jarenlange ervaring in studie, ontwerp en realisatie van pijpleidingen en ondergrondse transportinfrastructuur<br />

is Denys een veelgevraagd partner voor de meest complexe bouw- en infrastructurele<br />

projecten. De multidisciplinaire bouwgroep heeft een sterke focus op sustainability en<br />

participeert momenteel in een aantal toonaangevende projecten die passen bij de hoge duurzaamheidsambities,<br />

zoals WarmtelinQ in Zuid-Holland en het kansrijke CO 2<br />

-afvangproject Porthos.<br />

Met jarenlange ervaring in studie, ontwerp en realisatie van pijpleidingen en ondergrondse transportinfrastructuur is Denys een veelgevraagd partner voor de meest<br />

complexe bouw- en infrastructurele projecten.<br />

58


Denys is van oorsprong een Belgische onderneming,<br />

maar is met ruim 1.800 medewerkers<br />

wereldwijd actief. “Sinds twintig jaar zijn we met<br />

een eigen vestiging fysiek op de Nederlandse<br />

markt aanwezig”, zegt Stan Koevoets, directeur<br />

van Denys Engineers & Contractors BV. “De<br />

kansen in de markt zijn groot en klanten weten<br />

ons te vinden vanwege ons multidisciplinaire karakter<br />

en de hoge kwaliteit en flexibiliteit die wij<br />

nastreven. Door de wijze waarop wij georganiseerd<br />

zijn, een platte organisatie met korte lijnen<br />

en veel vakmanschap aan boord, zijn wij in staat<br />

om echt buiten de kaders te denken.”<br />

MOLECULEN EN ELEKTRONEN<br />

De divisie kabels en leidingen is door Denys<br />

enige tijd geleden omgedoopt tot Energies.<br />

“Daarbij ligt de focus op moleculen en elektronen”,<br />

verduidelijkt Koevoets. “We houden ons<br />

graag bezig met duurzame projecten met een<br />

sterk sustainable karakter. Sterker nog, onze<br />

visie en strategie is daar volledig op geënt en<br />

ons investeringsprogramma op afgestemd om<br />

zeer snel door te schakelen naar zero emissie<br />

equipment. Vanuit de divisie Energies hebben<br />

we momenteel met WarmtelinQ en het Porthosproject<br />

twee extreem belangrijke projecten<br />

onder handen in Nederland.”<br />

WARMTELINQ<br />

De ontwikkeling van duurzame warmtenetten<br />

gaat ontzettend hard in Nederland, constateert<br />

Koevoets. WarmtelinQ, een project van Ganunie,<br />

is er daar één van. Het betreft een ondergrondse<br />

leiding waarmee restwarmte uit de<br />

haven van Rotterdam wordt gebruikt om huizen<br />

en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen.<br />

“Als Denys zijn we al vanaf het ontwerp nauw<br />

betrokken bij het project waarbij we in feite de<br />

hele keten afdekken vanaf de bron tot aan de<br />

aflevering aan huis. Het tracé bevindt zich in een<br />

complexe omgeving met vele stakeholders. Bij<br />

uitstek een project waar wij voor warmlopen.<br />

Letterlijk en figuurlijk”, lacht Koevoets.<br />

De ontwikkeling van duurzame warmtenetten gaat<br />

ontzettend hard in Nederland.<br />

PORTHOS<br />

Over een complexe omgeving gesproken, ook<br />

voor het unieke Porthosproject levert Denys een<br />

wezenlijke bijdrage. “Het project staat hoog op de<br />

duurzaamheidsagenda. Het idee is dat de CO2-<br />

uitstoot van grootverbruikers in de Rotterdamse<br />

haven wordt afgevangen, gecomprimeerd en onder<br />

hoge druk vloeibaar wordt gemaakt. Deze<br />

substantie wordt vervolgens in een leeg gasveld op<br />

de Noordzee geïnjecteerd”, legt Koevoets uit. “De<br />

42-inch leiding die daarvoor moet worden aangelegd<br />

op het land loopt dwars door een zeer complex<br />

gebied met vele bestaande leidingen, (water)<br />

keringen, oppervlaktewater en andere objecten.<br />

We hebben het complexe engineeringspakket inmiddels<br />

afgrond, wachten op de final investment<br />

decisionen verwachten in het eerste kwartaal van<br />

2023 in uitvoering te gaan met de inzet van overwegend<br />

duurzaam materieel.”<br />

Als bedrijf hebben we de capaciteit en expertise<br />

aan boord om gezamenlijk met onze<br />

opdrachtgevers werk te maken van de energietransitie,<br />

resumeert Koevoets. “We mogen<br />

ons gelukkig prijzen met veel hoogopgeleide<br />

‘doeners’ en hebben al vele innovaties op onze<br />

naam staan. Vooral in complexe omgevingen<br />

voelen wij ons thuis.” ■<br />

New Energies<br />

www.denys.com<br />

GWW 07.2023 copy (2).indd 1 08/08/<strong>2022</strong> 13:29:34<br />

59


Op het terrein van Hitachi Construction Machinery (Europe) NV in Amsterdam wordt op 17 september van 10.00 tot 16.00 uur een uitgebreid programma georganiseerd.<br />

Tekst en beeld | Hitachi<br />

Open dag Hitachi op 17 september<br />

Hitachi Construction Machinery Nederland viert dit jaar het 50-jarig jubileum. Een belangrijke<br />

mijlpaal die gevierd wordt met personeel, klanten, dealers en overige geïnteresseerden tijdens<br />

een open dag op zaterdag 17 september. Op het terrein van Hitachi Construction Machinery<br />

(Europe) NV in Amsterdam wordt van 10.00 tot 16.00 uur een uitgebreid programma georganiseerd.<br />

Zo is het tijdens deze dag mogelijk om een kijkje te nemen in de nieuw ingerichte fabriek,<br />

diverse machines te testen en natuurlijk te genieten van een hapje en een drankje.<br />

Ook voor kinderen zijn er diverse activiteiten.<br />

DE NIEUWSTE (ELEKTRISCHE) MACHINES ZELF TESTEN<br />

De open dag biedt klanten de mogelijkheid om de nieuwste generatie<br />

Hitachi machines zelf te testen op het demoterrein. De Zaxis-7 graafmachines<br />

en ZW-7 wielladers zijn ontworpen om de winstgevendheid<br />

voor eigenaren te verbeteren, met een uitzonderlijk brandstofverbruik<br />

en betrouwbaarheid. Ze bieden een ongeëvenaard niveau<br />

van comfort en veiligheid voor machinisten.<br />

Op het gebied van elektrische machines kunnen bezoekers een primeur<br />

verwachten. De nieuwe ZX55U-6 EB wordt officieel pas tijdens<br />

BAUMA onthuld, maar zal samen met de ZE85 tijdens de open dag<br />

al te bewonderen zijn. Dit geeft Nederlandse klanten de eerste mogelijkheid<br />

om zich te laten overtuigen van de stille kracht van beide<br />

Hitachi modellen.<br />

1972 – <strong>2022</strong><br />

UITNODIGING<br />

OPEN DAG<br />

Aanmelden voor de open dag kan via www.hitachicm.nl/opendag<br />

■<br />

‘De open dag biedt klanten<br />

de mogelijkheid om de<br />

nieuwste generatie machines<br />

zelf te testen op het demoterrein’<br />

Scan de QR-code<br />

en meld je aan!<br />

60


Tekst en beeld | HMS Machines<br />

Elektrakabel trekken op<br />

basis van pure waterkracht<br />

Het bedrijf is gespecialiseerd in het aanbrengen van kabels en leidingen, montage van elektra en glasvezelkabels<br />

en gestuurde boringen. Van de Beek Kabels en Leidingen uit Neerijnen realiseert al sinds<br />

1977 projecten waar kabels en leidingen gelegd of getrokken moeten worden. Het familiebedrijf heeft<br />

kwaliteit hoog in het vaandel staan en innoveert voortdurend. “Allemaal in het belang van onze klanten,<br />

die graag zien dat hun projecten goed verlopen en op tijd gereed zijn”, verklaart Arie van de Beek.<br />

Van de Beek doet al meer dan 25 jaar succesvol zaken met HMS Machines uit Gouda. Het nieuwste<br />

‘wapenfeit’ van HMS Machines draagt de naam ‘WATUCAB’. Het is geen toeval dat wij deze machine,<br />

die op waterkracht elektrakabel door buizen stuwt, als eerste bij Van de Beek aantreffen. “Wij zijn altijd<br />

op zoek naar innovatieve oplossingen en werken graag met de allernieuwste middelen. WATUCAB<br />

vult bij ons de traditionele wijze van kabels trekken en glasvezel blazen op een mooie manier aan.”<br />

NIET TREKKEN MAAR DUWEN<br />

“Het grote voordeel van de WATUCAB is<br />

dat de kabel door de buis geduwd wordt,<br />

zeg maar voortgestuwd, op waterkracht. Dat<br />

levert nauwelijks belasting op de kabel zelf,<br />

in tegenstelling tot het trekken aan de kabel<br />

met een lier”, legt Arie uit. “Met WATUCAB<br />

reduceren we bovendien omgevingshinder.<br />

Een goed voorbeeld: een kabeltracé van 2<br />

kilometer doe je normaal gesproken gefaseerd,<br />

afhankelijk van de kabellengte die je<br />

verwerkt. Daarvoor moet de lengte die op<br />

de haspel zit wel in één keer open gegraven<br />

en geboord worden, wanneer je werkt met<br />

een lier in een sleuf. ❯<br />

Van de Beek heeft in het WATUCAB testtracé een transparante buis toegevoegd, zodat live bekeken kan worden hoe de kabel wordt voortgestuwd.<br />

61


Met WATUCAB wordt de kabel volledig in<br />

mantelbuis aangebracht. Op het tracédeel<br />

tussen eventuele boringen wordt nu dus ook<br />

mantelbuis aangebracht. Indien nodig kan de<br />

hiervoor benodigde sleuf dagelijks worden<br />

dichtgemaakt. Dit zorgt voor een enorme reductie<br />

van de omgevingshinder.”<br />

Een ander groot voordeel is dat de kabel nauwelijks<br />

wrijving van de buis ondervindt, omdat er een<br />

waterfilm tussen de kabel en de buiswand zit. “Er<br />

wordt dus veel minder aan de kabel getrokken en<br />

de kabel ondervindt nagenoeg geen wrijving. De<br />

krachten op de kabel zijn dus significant minder dan<br />

bij de traditionele werkwijze. Daardoor blijft de kabel<br />

optimaal beschermd en voorkom je potentiële<br />

schade aan de kabel die gerepareerd of wellicht<br />

vervangen dient te worden. Je snapt dat de energiebeheerder<br />

daar erg blij van wordt. Een reparatie<br />

in de vorm van lassen is kostbaar en elke las is een<br />

potentiële zwakke schakel in het stroomnet.”<br />

HOE LANG WIL JE<br />

DE KABEL HEBBEN?<br />

WATUCAB maakt het mogelijk om langere kabels<br />

aan te brengen dan traditioneel het geval is. Arie:<br />

“De totale lengte van de kabel die op de haspel<br />

past is nu de beperkende factor geworden. De<br />

waterpomp levert namelijk een continue druk,<br />

die gerelateerd is aan wat de buis kan hebben. Je<br />

kunt kabel blijven invoeren, tot lengtes van circa 2<br />

kilometer.” Een ander bijkomend voordeel is dat<br />

met het gebruik van WATUCAB er minder operators<br />

nodig zijn. “In deze tijd van ‘handjes te kort’<br />

is dat een zeer welkome bijkomstigheid”, schetst<br />

Arie. “Tel je alle factoren bij elkaar op, dan is het<br />

pure winst onder aan de streep. Langere kabels in<br />

Arie van de Beek: “We zijn niet volume gedreven, maar kwaliteit gedreven. Daarmee kunnen we onze<br />

bestaande positie in de markt nog steviger verankeren. WATUCAB helpt ons daarbij.”<br />

één keer, minder lasverbindingen, minder kans op<br />

kabelschade en dan ook nog eens kunnen beschikken<br />

over waardevolle data die de computer van de<br />

WATUCAB genereert. Onze verwachtingen van<br />

deze nieuwe machine zijn hoog.”<br />

GRENSOVERSCHRIJDEND TESTEN<br />

Van de Beek voert op eigen initiatief testen uit<br />

op de apparatuur die er gebruikt wordt. “We<br />

hebben een testtracé aangelegd met diverse<br />

boringen, waarbij we een middenspanningskabel<br />

door een mantelbuis voerden. In het tracé<br />

bevinden zich extreme bochten, die je bijna<br />

nooit in de praktijk zult tegenkomen. Er zit in<br />

dit tracé een transparant stuk buis, dat zicht<br />

biedt op het stuwingsproces. Onze engineeringsafdeling<br />

heeft samengewerkt met Willem<br />

Griffioen van Plumett, het moederbedrijf van<br />

HMS Machines. Samen is het testtraject vormgegeven<br />

en zijn de testen gedaan. We hebben<br />

al een klus in petto voor de WATUCAB<br />

en onze opdrachtgever komt met eigen ogen<br />

aanschouwen hoe goed deze methode werkt.”<br />

TOTAL COST OF<br />

OWNERSHIP DAALT<br />

“We werken als al meer dan 25 jaar in goed<br />

partnerschap met Van de Beek Kabels en Leidingen”,<br />

zegt Friso Talsma van HMS Machines.<br />

“Wij zijn min of meer ‘hofleverancier’ in Nee-<br />

Een kijkje in één van de loodsen van Van de Beek.<br />

‘Het grote voordeel<br />

van de WATUCAB is<br />

dat de kabel door de<br />

buis geduwd wordt op<br />

waterkracht’<br />

62


‘Dit is tot nu toe de<br />

meest intelligente en<br />

gecontroleerde manier<br />

van kabels installeren die<br />

we ooit gezien hebben’<br />

WATUCAB DRAAGT<br />

BIJ AAN DE KLANTBELOFTE<br />

Tot besluit zegt Arie: “Het gaat Van de Beek Kabels<br />

en Leidingen helemaal niet om het vergroten<br />

van ons marktaandeel. Waar het bij ons wel<br />

om draait, is het waarmaken van onze beloften<br />

aan de klanten. We zijn niet volume gedreven,<br />

maar kwaliteit gedreven. Daarmee kunnen we<br />

onze bestaande positie in de markt nog steviger<br />

verankeren. WATUCAB helpt ons daarbij.” ■<br />

Arie van de Beek (links) en Friso Talsma bij de nieuwe WATUCAB.<br />

rijnen en werken intensief samen om de markt<br />

voor het aanbrengen van kabels en leidingen<br />

naar een hoger niveau te tillen. Enerzijds om de<br />

opdrachtgevers maximaal te ontzorgen, anderzijds<br />

om gehoor te geven aan de steeds zwaardere<br />

eisen die aan de werkzaamheden worden<br />

gesteld. Minder hinder is zo’n eis die alleen maar<br />

zwaarder zal worden. Minder schade aan de kabels<br />

is goed voor het economisch belang en het<br />

bieden van continuïteit aan de BV Nederland.”<br />

er nodig is.” Friso: “De datadump van WATU-<br />

CAB is 100% compatible met de Jet Planner software.<br />

De uitkomst is geen schatting meer, maar<br />

accurate ‘as built’ gegevens.” Daar voegt Arie aan<br />

toe: “Dit is tot nu toe de meest intelligente en<br />

gecontroleerde manier van kabels installeren die<br />

we ooit gezien hebben. We reduceren hiermee<br />

ook de afstemmingsmomenten, je installeert de<br />

kabel namelijk in één keer.”<br />

Pure waterkracht.<br />

Op de vraag of werken met WATUCAB de kostprijs<br />

opdrijft, antwoordt Friso: “In tegendeel. Kijk<br />

je onder aan de streep, dan zul je zien dat door<br />

alle voordelen die dit nieuwe systeem biedt, de<br />

TCO (Total Cost of Ownership) daalt. Je kunt<br />

deze werkwijze niet vergelijken met het traditioneel<br />

trekken van kabels. Naast de totaal andere<br />

methodiek, loopt WATUCAB ook nog eens<br />

voorop als het gaat om het genereren van waardevolle<br />

data. De machine logt veel data en je kunt<br />

in ‘realtime’ zien hoe de kabel eraan toe is. De reden<br />

om WATUCAB als eerste bij Van de Beek te<br />

introduceren, is niet alleen vanwege onze goede<br />

relatie, maar zeker ook de testcapaciteit in Neerijnen.”<br />

Arie vult aan: “We hebben de techniek in<br />

huis om buizen op de centimeter nauwkeurig in<br />

te meten. Daarvoor gebruiken we een gyro die<br />

we door het tracé trekken en de ligging centimeter<br />

nauwkeuring logt. De tracédata voeden we<br />

vervolgens in de computer van de WATUCAB,<br />

die aan de hand daarvan berekent hoeveel water<br />

Het pand op het bedrijfsterrein van Van de Beek Kabels en Leidingen in Neerijnen.<br />

63


DE PEN<br />

64


DE PEN<br />

Joost Bolkenstein<br />

Salesmanager Thinkproject Benelux<br />

BIM voor infrastructurele<br />

bouwprojecten<br />

Verbeter de samenwerking en minimaliseer de faalkosten<br />

Infrastructurele en civiele projecten staan nog altijd onder hoge druk. We zien lagere budgetten bij provincies en gemeenten<br />

en er moet steeds meer worden geproduceerd in steeds minder tijd. Naast de lagere budgetten zijn er ook hogere<br />

kwalitatieve verwachtingen van de leefomgeving. Deze uitdagingen worden in de praktijk vaak opgelost door het uitschrijven<br />

van innovatieve aanbestedingen, of door bijvoorbeeld de Publiek Private Samenwerking (PPS). Deze contractvormen<br />

vragen nogal wat van de uitvoerende partij. Die partij is immers van A tot Z hoofdverantwoordelijk voor een correcte<br />

uitvoering binnen tijd en budget.<br />

We zien ook steeds vaker dat de gehele onderhoudsfase de verantwoordelijkheid wordt van de uitvoerende partij. Om in<br />

de onderhoudsfase een mooi rendement te behalen, is digitalisering een must. Door het project te visualiseren en te koppelen<br />

aan de planning, is het mogelijk om in de voorbereidende/ontwerpfase al te zien of alles loopt zoals gepland. Dit is ook<br />

de fase waarin er nog keuzes kunnen worden gemaakt. Middels het BIM-model is meteen inzichtelijk hoeveel meerwerk of<br />

juist minderwerk een bepaalde keuze veroorzaakt en wat dit voor gevolg heeft voor de planning.<br />

Het BIM-model is een 3D-model dat makkelijk kan worden gedeeld met het bouwteam en andere belanghebbenden. Als<br />

je bijvoorbeeld een weg verbreedt of een op-/afrit verlegt, kan je tijdens een informatiebijeenkomst met het BIM-model<br />

aantonen dat dit de juiste keuze was. Met het 3D BIM-model kun je bovendien in een vroeg stadium verschillende opties<br />

naast elkaar leggen en snel de gevolgen van een keuze visualiseren. Denk hierbij aan de positionering van verkeerslichten,<br />

een extra fietsstrook of zelfs het aanleggen van een extra rijbaan.<br />

Door het omzetten van het ontwerpmodel naar een IFC BIM-model, kunnen alle partijen het model bekijken en er direct<br />

opmerkingen in plaatsen. Leveranciers halen eenvoudig diverse data uit het model, bijvoorbeeld hoeveelheden om een<br />

concurrerende offerte uit te brengen. Het is zelfs mogelijk de expertise van leveranciers in te zetten om alternatieven aan<br />

te bieden. In het model is dan direct inzichtelijk wat de gevolgen zijn voor de planning en budget. Zo betrek je echt alle<br />

partners in het project en groeit het draagvlak en vertrouwen.<br />

Een goed opgebouwd BIM-model bevat enorm veel kennis, van elk bouwdeel is alle data immers beschikbaar. Deze data<br />

geeft het hele bouwteam meer mogelijkheden om efficiënter te werken. Wijzigingen kunnen direct worden doorgevoerd in<br />

het model en de daaraan gekoppelde tekeningen, inclusief de planning. Dit voorkomt fouten en zorgt voor efficiëntie in de<br />

afroep van bouwmaterialen. Voor de hele bouwsector zijn grondstoffen steeds moeilijker te verkrijgen. In het BIM-model<br />

kan worden aangegeven waar deze schaarse grondstoffen zich bevinden en vervolgens zorgt de software voor extra monitoring<br />

en dashboarding tijdens het hele bouwproces. Dat betekent dus geen onnodige vertraging meer.<br />

In infrastructurele bouwprojecten liggen de faalkosten nog steeds tussen de 5 en 10 procent. De voornaamste reden hiervoor<br />

is miscommunicatie en te veel verschillende databronnen. Door te werken met BIM kunnen eventuele bouwfouten<br />

en overige risico’s al vroegtijdig in kaart worden gebracht. Dankzij een koppeling met de planning zijn alle materialen tijdig<br />

aanwezig op de bouwplaats en zijn er dus geen onnodige vertragingen.<br />

Door al vanaf de eerste fase te werken in BIM pluk je tijdens de onderhoudsfase letterlijk en figuurlijk de vruchten. De hele<br />

geschiedenis en documentatie is gelinkt aan het BIM-model en dit voorkomt onnodig doorspitten van externe mappen.<br />

Garantiebewijzen, certificaten, specificaties, documenten en zelfs opleverpunten zijn eenvoudig terug te vinden in het BIMmodel,<br />

dat raadpleegbaar is op mobiele devices.<br />

De keuze voor BIM-software is dus bepaald niet eenvoudig en heeft grote impact op je organisatie. Dat zien we ook bij onze<br />

klanten die kiezen voor Thinkproject. Als salesmanager van Thinkproject ben ik natuurlijk een beetje bevooroordeeld. Als<br />

je desondanks vindt dat mijn overwegingen waardevol voor je waren, laat het me gerust weten. ■<br />

65


PROJECT EDESPOORT<br />

Met het succesvol inschuiven van de reizigerstunnel is de eerste civiele mijlpaal inmiddels een feit.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Stefan Verkerk<br />

Station Ede-Wageningen<br />

transformeert tot modern<br />

OV-knooppunt<br />

Eerste civiele mijlpaal een feit<br />

Het station Ede-Wageningen ondergaat een grootschalige metamorfose. ProRail heeft aannemerscombinatie<br />

EdesPoort gecontracteerd voor de vernieuwing van het station en het stationsgebied<br />

tot een modern OV-knooppunt. Een omvangrijk en vooral complex project waarin vele disciplines<br />

samenkomen. Begin augustus werd een mooie civiele mijlpaal bereikt na het succesvol inschuiven<br />

van de oostelijke reizigerstunnel, met een gewicht van 8.000 ton absoluut de buitencategorie.<br />

Een gesprek met Peter Vervooren, namens Van Hattum en Blankevoort in combinatie EdesPoort<br />

projectverantwoordelijke voor het civiele gedeelte.<br />

Aannemerscombinatie EdesPoort bestaat uit<br />

VolkerWessels Infrastructuur (Van Hattum en<br />

Blankevoort en VolkerRail) en Van Wijnen vestiging<br />

Arnhem. Penvoerder Van Hattum en<br />

Blankevoort is verantwoordelijk voor de civiele<br />

scope, VolkerRail voert de werkzaamheden aan<br />

de spoorinfrastructuur uit en Van Wijnen richt<br />

zich op de bouw van het nieuwe stationsgebouw.<br />

In het voorjaar van 2021 is de combinatie gestart<br />

met de uitvoering. “Vanuit de uitvraag hebben<br />

we een aantal doelstellingen benoemd als basis<br />

voor het EMVI-document. Daarin is een aantal<br />

aspecten leidend, waaronder een maximale esthetische<br />

kwaliteit, het maximaliseren van het<br />

reizigersproces en een optimale omgevingstevredenheid”,<br />

legt Vervooren uit. “Uiteindelijk vertalen<br />

we dat naar een specifieke werkwijze waarbij<br />

we invulling geven aan de prestaties die worden<br />

gevraagd vanuit het contract.”<br />

MIJLPAAL<br />

Met het succesvol inschuiven van de reizigerstunnel<br />

is de eerste civiele mijlpaal inmiddels<br />

een feit. “Daar zijn we best wel trots op”, zegt<br />

66


PROJECT EDESPOORT<br />

Vervooren. En dat mag ook wel gezien de complexiteit<br />

en vele uitdagingen. De tunnel is 65<br />

meter lang, 49 meter breed, 7,5 meter hoog<br />

en legt ruim 8.000 ton op de schaal. “Met een<br />

breed georiënteerd en uiterst professioneel<br />

team hebben we een complex ontwerp uiteindelijk<br />

vertaald in een maakbaar concept. Om<br />

de hinder naar de omgeving te minimaliseren<br />

is de Oosttunnel gebouwd op een voorbouwlocatie<br />

naast het baanlichaam van de spoordijk.<br />

Behalve de tunnelkoker werden ook de stijgpunten<br />

voor de roltrappen en voorzieningen<br />

voor de liften als ‘bakken’ alvast meegenomen.<br />

Het optillen van dit hele gevaarte en onder<br />

twee sporen inschuiven bracht dus de nodige<br />

constructieve beschouwingen met zich mee.<br />

Nog los van het in korte tijd ontwerpen en in<br />

beperkte tijd realiseren.”<br />

UITDAGEND TIJDSPAD<br />

Al in de tender was er een beschikbaarheid gegeven<br />

voor een treinvrije periode van 17 dagen,<br />

waarin de aanpassingen aan de spoorse infra<br />

en het inschuiven van de tunnel kon plaatsvinden,<br />

inclusief het plaatsen van de fundatie van<br />

de kapconstructie. “We wisten van tevoren dat<br />

het een uitdagend tijdspad zou zijn, maar die<br />

uitdaging zijn we aangegaan”, stelt Vervooren.<br />

“Uiteindelijk is in de aanloop naar de uitvoering<br />

de treinvrije periode verlengd naar 24 dagen.<br />

We hebben op een veilige manier tijdig een<br />

goed product gemaakt dat begin augustus in een<br />

weekend is ingeschoven, zonder restpunten. Een<br />

pluim voor alle betrokkenen die overigens met<br />

een brede lach het inschuiven op de voet hebben<br />

gevolgd.” Het 75 meter verplaatsen van de<br />

reizigerstunnel vormde de eerste, maar zeker<br />

niet de laatste civiele mijlpaal. “Er staat nog een<br />

tunnel op de planning, de Westtunnel. Hieraan<br />

geven we eveneens invulling vanuit de EMVI-gedachte<br />

met zo min mogelijk hinder voor reiziger<br />

en de omgeving. De Westtunnel bouwen we<br />

straks op het nabijgelegen Frisopak, een relatief<br />

luwtegebied, en gaan we in segmenten in een<br />

treinvrije periode in 2024 inrijden in het spoor.”<br />

Daarnaast bouwt combinatie EdesPoort nog aan<br />

een langzaamverkeersbrug over het spoor. “We<br />

hebben hierbij gekozen voor een samengestelde<br />

constructie bestaande uit stalen liggers met een<br />

composiet omkleding. Het is één van de eerste<br />

keren dat deze vorm wordt toegepast bij een<br />

spoorkruising”, zegt Vervooren. “Ook ontwerpen<br />

en monteren we nog 600 meter aan geluidsschermen<br />

en verbreden we de bestaande Alberttunnel<br />

om ruimte te geven aan het nieuwe perron. Tot<br />

slot richten we nog een viertal pleinen opnieuw<br />

in. Uiteindelijk maken we begin 2024, als ook het<br />

nieuwe stationsgebouw gereed is, in één keer de<br />

‘omklap’ waarbij de reiziger in de ochtend vertrekt<br />

vanuit het oude station en in de avond uitstapt in<br />

het nieuwe stationsgebouw.” ■<br />

De tunnel is 65 meter lang, 49 meter breed, 7,5 meter<br />

hoog en legt ruim 8.000 ton op de schaal.<br />

Bouw jij binnenkort mee aan de<br />

infrastructuur van Nederland?<br />

Bij Van Hattum en Blankevoort werken we aan de meest innovatieve civieltechnische,<br />

integrale projecten. Dat doen we met creatief talent en nieuwe denkers. Knappe<br />

koppen die binnen al bedenken wat we buiten gaan bouwen. Maar ook gouden handjes<br />

en doorgewinterde vakmensen die helpen bouwen aan de wereld van morgen.<br />

werkenbijvolkerwessels.nl/vhb<br />

Naamloos-1 1 20-07-<strong>2022</strong> 10:12<br />

67


PROJECT EDESPOORT<br />

Matemco maakt gebruik van de Kwiksteiger Gaffelondersteuning bij de ondersteuningsconstructie voor de dekken.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Matemco<br />

Flexibele ondersteuningsconstructie<br />

voor drie tunnels<br />

Het complete stationsgebied van station Ede-Wageningen gaat op de schop. Ook komen er twee<br />

nieuwe onderdoorgangen en wordt de bestaande Albertstunnel verbreed. In opdracht van aannemerscombinatie<br />

EdesPoort neemt Matemco de complete zorg over de ondersteuningsconstructies<br />

uit handen voor de bouw van de nieuwe onderdoorgangen. Het 3D-steigerontwerp is zelfs op<br />

voorhand in de speciale VR-room van Matemco getoetst.<br />

De nieuwe onderdoorgangen worden gefaseerd<br />

gebouwd. De Oosttunnel is inmiddels<br />

gereed. “Het dek is begin augustus, tijdens een<br />

treinvrijeperiode, naar de definitieve locatie<br />

verplaatst”, zegt Tom Diepgrond, projectleider<br />

bij Matemco. “Wij hebben al het steigermateriaal<br />

geleverd voor de realisatie van het betonwerk<br />

van de onderdoorgang, dat wil zeggen de<br />

werksteigers voor de vlechters, de ondersteuningsconstructie<br />

om de belasting van het circa<br />

90 centimeter dikke betondek te kunnen opnemen<br />

en alle trappentorens. Daarbij werken we<br />

als twee-eenheid samen met Betonstut BV die<br />

de uitvoering voor rekening neemt.”<br />

KWIKSTEIGER<br />

GAFFELONDERSTEUNING<br />

De ondersteuningsconstructie voor de dekken<br />

van de onderdoorgangen is in grote lijnen vergelijkbaar,<br />

waarbij Matemco gebruikmaakt van de<br />

Kwiksteiger Gaffelondersteuning. “Het is een flexibel<br />

systeem dat 7,5 ton per staander kan dragen”,<br />

legt Diepgrond uit. “De staanders worden gekoppeld<br />

met horizontale liggers en schoren voor de<br />

stabiliteit. De horizontale liggers kunnen om de 30<br />

centimeter worden gekoppeld. Dat maakt het systeem<br />

heel flexibel, want we zijn daardoor in staat<br />

om heel efficiënt met materiaal om te gaan. We<br />

rekenen in het ontwerp telkens naar de 7,5 ton toe<br />

om zo min mogelijk staanders te hoeven inzetten.<br />

In de staanders worden vervolgens de houten onderslagen<br />

geplaatst, waar kinderbinten overheen<br />

komen met de beplating. Op de beplating na, die<br />

overigens ook door Betonstut wordt aangebracht,<br />

leveren wij alle benodigde materialen, dus ook de<br />

houten onderslagen en kinderbinten.”<br />

VR-ROOM<br />

Matemco ontwerpt in 3D. “De aannemerscombinatie<br />

kan ons ontwerp op het eigen 3Dmodel<br />

projecteren voor een totaalbeeld”, zegt<br />

Diepgrond. “We hebben het projectteam van<br />

de aannemerscombinatie uitgenodigd voor een<br />

68


PROJECT EDESPOORT<br />

bezoek aan onze VR-room om gezamenlijk het<br />

ontwerp te doorlopen en oplossingen te bedenken<br />

voor eventuele conflictsituaties. Je kunt op<br />

die manier immers elk hoekje en gaatje bekijken,<br />

en heel eenvoudig obstakels in beeld brengen<br />

en aanpassen. Het ontwerp gaat veel meer leven.<br />

In complexe situaties biedt dat vele voordelen,<br />

waarbij je in de voorbereiding mogelijke<br />

problemen op de bouw al oplost. Zeker met<br />

het oog op de steeds kortere doorlooptijden<br />

en krappere planningen is dat een pré om de<br />

uitvoering vlekkeloos te laten verlopen. Op de<br />

bouw heeft de aannemerscombinatie zelf ook<br />

een speciale 3D-ruimte ingericht, mocht men<br />

toch nog tegen onvoorziene situaties aanlopen.”<br />

Op basis van de 3D-modellen levert Matemco<br />

per fase het benodigde materieel, keurig afgestemd<br />

en afgemeten op de situatie. Dat maakt<br />

dat er geen overtollig materieel blijft rondslingeren<br />

op de bouw. Inmiddels is de Oosttunnel<br />

gereed. Diepgrond blikt tevreden terug. “Het<br />

is uitermate soepel verlopen. De onderlinge<br />

communicatie tussen Matemco, Betonstut en<br />

de aannemerscombinatie verloopt gesmeerd.<br />

We kijken al uit naar onze bijdrage aan de verbreding<br />

van de Albertstunnel en begin volgend<br />

jaar aan de Westtunnel.” ■<br />

Op basis van de 3D-modellen levert Matemco per fase het benodigde materieel, keurig afgestemd en<br />

afgemeten op de situatie.<br />

‘De aannemerscombinatie kan ons<br />

ontwerp op het eigen 3D-model projecteren<br />

voor een totaalbeeld'<br />

Partner voor de<br />

ruwbouw en civiele bouw<br />

Matemco levert al meer dan 50 jaar het multi-inzetbare<br />

Kwiksteigersysteem. Door vergaand mee te denken zijn wij de<br />

meest professionele partner in steigers en ondersteuningen.<br />

Matemco is volledig gespecialiseerd in materieel voor de<br />

woningbouw, utiliteit en civiele bouw.<br />

Matemco<br />

Lumièrestraat 1 Ede<br />

Website<br />

www.matemco.nl<br />

E-mail<br />

info@matemco.nl<br />

Telefoon<br />

0318 – 696 133<br />

69


PROJECT EDESPOORT<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Save Traffic Nederland<br />

Met effectieve verkeersmaatregelen<br />

hinder en<br />

overlast beperken<br />

In Ede wordt gebouwd aan nieuwe station Ede-Wageningen, twee nieuwe onderdoorgangen onder<br />

het spoor door en een verbreding van de Albertstunnel. Al met al een complex binnenstedelijk<br />

project met een doorlooptijd van meerdere jaren. Save Traffic Nederland is ingeschakeld om per<br />

fase telkens de bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen om de veiligheid en beoogde<br />

doorstroming te garanderen.<br />

Save Traffic Nederland is gespecialiseerd<br />

in het advies, ontwerp en de uitvoering<br />

van tijdelijke verkeersmaatregelen. “Vaak<br />

worden we al in de tenderfase betrokken,<br />

waarbij we onze expertise op het<br />

gebied van tijdelijke verkeersmaatregelen<br />

optimaal kunnen laten geleden dat doorgaans<br />

wordt vastgelegd in een omvangrijk<br />

verkeersplan. In dit geval zijn we bij aannemerscombinatie<br />

EdesPoort op de ‘rijdende<br />

trein’ gesprongen om de afspraken<br />

die vanuit de tender zijn gemaakt zo snel<br />

mogelijk voor elkaar te krijgen”, zegt Jelmar<br />

Eggink, verkeersmanager bij Save Traffic<br />

Nederland. “Ook dat vormt voor ons geen<br />

enkel probleem. Met dank aan een groot<br />

netwerk, goede contacten met de wegbeheerders<br />

en korte lijnen intern.”<br />

Save Traffic Nederland is gespecialiseerd in het advies, ontwerp en de uitvoering van tijdelijke verkeersmaatregelen.<br />

70


PROJECT EDESPOORT<br />

medewerkers, zoals verkeersmanagers, ontwerpers,<br />

uitvoerders en monteurs.”<br />

Save Traffic Nederland is ingeschakeld om per fase telkens de bijbehorende tijdelijke verkeersmaatregelen te<br />

nemen om de veiligheid en beoogde doorstroming te garanderen.<br />

VELE BELANGEN<br />

Sinds eind vorig jaar is Save Traffic Nederland<br />

bij het project betrokken. “De afspraken<br />

zijn zo gemaakt dat we rechtstreeks in<br />

contact staan met de verschillende partijen<br />

binnen de aannemerscombinatie”, zegt Jelmar<br />

Eggink. “Het is immers een omvangrijk<br />

project met vele fases en disciplines waarvoor<br />

allemaal individuele maatregelen genomen<br />

moeten worden. Anderzijds hebben<br />

we uiteraard rekening te houden met de belangen<br />

vanuit de gemeente, ProRail en vele<br />

andere stakeholders. Per fase bedenken we<br />

de inzet van tijdelijke verkeersmaatregelen,<br />

die vervolgens binnen het projectteam worden<br />

besproken en aan de gemeente worden<br />

voorgelegd om tot een breed gedragen uitvoeringsplan<br />

te komen.” Rik Jaspers Faijer,<br />

directeur-eigenaar van Save Traffic Nederland,<br />

vult aan: “Ook de uitvoering van alle<br />

maatregelen nemen we uiteraard voor rekening.<br />

We hebben op onze drie vestigingen<br />

veel materieel op voorraad en mogen ons<br />

gelukkig prijzen met een enthousiaste club<br />

HET VERSCHIL MAKEN<br />

De gemeente Ede is geen onbekende voor<br />

Save Traffic Nederland. “We zijn momenteel<br />

bij een aantal essentiële en langdurige<br />

projecten betrokken in Ede, zoals de aanleg<br />

van de nieuwe rondweg, de Parklaan. Dat<br />

maakt dat we niet alleen heel intensief contact<br />

hebben met de gemeente, maar ook<br />

een mooi overzicht hebben van de verschillende<br />

projecten om waar mogelijk de<br />

tijdelijke verkeersmaatregelen op elkaar af<br />

te stemmen”, zegt Jaspers Faijer. Daar zit<br />

absoluut onze kracht, vindt Eggink. “Alle<br />

belangen met elkaar afwegen en daarin de<br />

juiste keuzes maken waardoor het werk zo<br />

efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden en<br />

tegelijk de overlast en hinder voor het verkeer<br />

tot een minimum beperkt blijft.” Jaspers<br />

Faijer: “En waarbij veiligheid te allen<br />

tijde leidend is. Zeker in dit soort binnenstedelijke,<br />

complexe projecten met vele stakeholders,<br />

is dat een behoorlijke uitdaging.<br />

Het zijn wel de projecten die het beste bij<br />

ons passen en waarin we echt het verschil<br />

kunnen maken.” ■<br />

71


PROJECT EDESPOORT<br />

De langzaamverkeersbrug is straks bedoeld om voetgangers, fietsers en servicevoertuigen, zoals strooiwagens, veilig het spoor te laten kruisen.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Takke Breukelen<br />

Langzaamverkeersbrug<br />

uit staal en composiet<br />

Onderdeel van de grootschalige metamorfose van station Ede-Wageningen vormt de bouw van<br />

een drietal spoorkruisingen. Twee onder het spoor door en één boven het spoor. Die laatste is een<br />

bijzondere en voor Nederlandse begrippen behoorlijk uniek. Takke Breukelen werd ingeschakeld<br />

om samen met Van Hattum en Blankevoort, onderdeel van aannemerscombinatie EdesPoort,<br />

een forse gewichtsreductie door te voeren ten opzichte van het initiële ontwerp zonder impact<br />

op de esthetische kwaliteit van de langzaamverkeersbrug.<br />

De langzaamverkeersbrug is een kunstwerk<br />

van 50 meter lengte met een betonnen tussenpijler.<br />

“Vanwege een wissel in het spoor kan<br />

de tussenpijler niet in het midden van de brug<br />

worden gepositioneerd. Volgens de voorschriften<br />

mag er zich in een gebied van 10 meter<br />

rond de wissel geen obstakel bevinden”, legt<br />

Jorn van Herwijnen, ontwerpcoördinator bij<br />

Takke Breukelen uit. Dat heeft ertoe geleid<br />

dat de brug is opgeknipt in een deel van 32<br />

meter en een korter deel van 18 meter. Het<br />

oorspronkelijke ontwerp ging uit van stalen<br />

vakwerkliggers in langsrichting en stalen liggers<br />

in dwarsrichting met een betonnen dek. Dat<br />

zou voor het 32 meter lange deel een dusdanig<br />

gewicht opleveren waarmee Van Hattum en<br />

Blankevoort het beoogde slanke ontwerp van<br />

de betonnen tussenpijler volgens het beeldkwaliteitsplan<br />

niet kon ‘recht rekenen’. Reden<br />

om samen te kijken naar een alternatief.”<br />

FORSE GEWICHTSREDUCTIE<br />

Met meer dan 100 jaar kennis en ervaring in<br />

constructiewerken bouwt Takke Breukelen<br />

jaarlijks aan talrijke projecten. “Het initiële<br />

ontwerp van de langzaamverkeersbrug is in<br />

principe grotendeels gehandhaafd. De stalen<br />

vakwerkliggers zijn gehandhaafd, net als de<br />

composiet randelementen en de houten panelen<br />

aan de binnenzijde van de brug”, zegt Van<br />

Herwijnen. “Het constructieve dek daarentegen<br />

tussen de stalen vakwerken is aangepast,<br />

waarbij het beton met een asfaltdeklaag komt<br />

te vervallen ten gunste van een composiet dek<br />

met slijtlaag voor het fietspad. Aan het voetpad<br />

is niet getornd. Ook dat wordt in de nieuwe<br />

72


PROJECT EDESPOORT<br />

situatie uitgevoerd met tegels waarvoor een<br />

zandbed wordt aangebracht op het composiet<br />

dek. Met het composiet dek weten we een forse<br />

gewichtsreductie te realiseren en daarmee<br />

het slanke ontwerp van de betonnen tussenpijler<br />

te behouden.”<br />

plaats gelegd en is vrijwel direct te gebruiken.<br />

Trillingsdempers aan de stalen vakwerkliggers<br />

tot slot zorgen ervoor dat de brug nooit in zijn<br />

eigen frequentie komt.”<br />

De langzaamverkeersbrug is straks bedoeld<br />

om voetgangers, fietsers en servicevoertuigen,<br />

zoals strooiwagens, veilig het spoor te<br />

laten kruisen. ■<br />

EIGEN FREQUENTIE<br />

Takke Breukelen heeft samen met Van Hattum<br />

en Blankevoort de langzaamverkeersbrug<br />

volledig in 3D ontworpen in een geïntegreerd<br />

model. Van Herwijnen: “Hierin zijn onder meer<br />

alle raakvlakken gedetecteerd (brugdek, voegen,<br />

pijler, landhoofden) en ook het wegalignement<br />

in relatie met het onderliggend spoor is<br />

hierin meegenomen. We hebben nu het ontwerp<br />

afgerond en zijn gestart met de uitvoering.<br />

De twee brugdelen worden compleet bij<br />

ons in Breukelen gemaakt en al in elkaar gezet<br />

vóór het conserveren. Op die manier kunnen<br />

we controleren of alles past en overeenkomt<br />

met het 3D-model, zodat we straks tijdens het<br />

inhijsen in de geplande treinvrijeperiode in mei<br />

2023 niet tegen onvoorziene zaken aanlopen.<br />

Vervolgens wordt alles weer gedemonteerd,<br />

geconserveerd en op transport naar Ede gezet.<br />

De brug wordt hier naast het spoor opgebouwd,<br />

in een aantal hijsbewegingen op zijn<br />

Takke Breukelen heeft samen met Van Hattum en Blankevoort de langzaamverkeersbrug volledig in 3D<br />

ontworpen in een geïntegreerd model.<br />

Keulschevaart 7<br />

3621MX Breukelen<br />

Uw partner voor<br />

constructies in de<br />

infrastructuur<br />

73


5-DAAGSE OPLEIDING<br />

Actueel inzicht in<br />

waterbeheer en -beleid<br />

Word in 5 dagen een waterexpert!<br />

www.sbo.nl/water<br />

72<strong>04</strong>4 adv 197x130.indd 1 12-7-<strong>2022</strong> 12:35:22<br />

Al meer dan 10 jaar uw betrouwbare<br />

partner in de bouwsector.<br />

- 100% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR<br />

- PFAS VRIJ<br />

- MENGBAAR*<br />

- COMPATIBLE MET IEDER SYSTEEM<br />

Neem gerust contact met ons op voor<br />

GRATIS bemonstering, advies en<br />

begeleiding.<br />

Voor controle van alle merken olie!<br />

Zeer goede vakkennis<br />

Garanderen uw kwaliteitsnormen<br />

Wij investeren in de beste machines<br />

Betrouwbaar & vernieuwend<br />

* Wij kunnen dit per object vrij van<br />

kosten voor u laten onderzoeken<br />

Bronsgeestweg 3 | 4697 RT St. Annaland | 06-20866683 |<br />

info@rijnbergbv.nl | www.rijnbergbv.nl<br />

Duport Lubricare B.V. | www.duportlubricare.nl | 0523 -619892


CARDEV filtratiesystemen zijn speciaal ontworpen om hydraulische smeermiddelen te ontdoen van vuil en water.<br />

Tekst | Armand Landman Beeld | Duport Lubricare<br />

Smeermiddelen die niet schadelijk<br />

zijn voor mens en milieu<br />

Zonder risico overstappen op biologisch afbreekbare olie<br />

Minder stilstand, een langere levensduur, minder verspilling en beter voor mens en milieu. Dat beloven de<br />

CARDEV filtratiesystemen die speciaal zijn ontworpen om hydraulische smeermiddelen te ontdoen van vuil<br />

en water. Ze worden geleverd door Duport Lubricare. Michael Anslijn van het bedrijf uit Dedemsvaart legt uit.<br />

“Smeermiddel op basis van verzadigde esters<br />

laat zich heel makkelijk op lagere temperaturen<br />

reinigen. Met CARDEV is het mogelijk om<br />

de hydrauliekolie in het systeem schoner dan<br />

nieuw te krijgen en te houden. In de meeste<br />

gevallen kan dat zelfs terwijl de machine gewoon<br />

doordraait”, legt Anslijn uit.<br />

Duport Lubricare levert naast de CARDEV<br />

filtratiesystemen ook biologisch afbreekbare<br />

smeersystemen van het Zwitserse Motorex.<br />

En dat wordt in deze tijden van emissieloos<br />

werken steeds vaker voorgeschreven.<br />

“Er is geen enkele reden om niet over te<br />

stappen op biologisch afbreekbare smeermiddelen”,<br />

stelt Anslijn onomwonden. “De<br />

olie van het Zwitserse Motorex gaat de hele<br />

gebruiksduur van een machine mee, is mengbaar<br />

met andere biodegradables, PFAS vrij,<br />

volledig afbreekbaar en we nemen desnoods<br />

de fabrieksgarantie over. Dus waarom zou<br />

je het niet doen? Het is net zo belangrijk als<br />

emissieloos werken.”<br />

Anslijn heeft als adviseur bij Duport Lubricare<br />

jarenlang ervaring met biologisch afbreekbare<br />

smeermiddelen. Bevlogen somt hij de voordelen<br />

ervan op: “Omdat het gemaakt is op basis van<br />

verzadigde estervloeistoffen is de olie van Motorex<br />

compatible met alle gangbare afdichtingen.<br />

Aanpassingen aan een machine zijn dus niet nodig<br />

en overstappen van minerale oliën naar een<br />

biologisch afbreekbaar alternatief is daarom een<br />

fluitje van een cent. Bovendien hoef je ze gedurende<br />

de hele levensduur van een machine niet<br />

te vervangen. Minder stilstand dus, minder arbeid<br />

en veel minder gebruik van schadelijke stoffen.<br />

Tel uit je winst!”<br />

Mocht er onverhoeds een slangbreuk optreden<br />

dan zijn de smeermiddelen van Motorex niet schadelijk<br />

voor het milieu. Anslijn: “75% breekt binnen<br />

28 dagen af, volgens de OECD 301B-richtlijn. Niet<br />

voor niets schrijven steeds meer opdrachtgevers<br />

- gemeenten, maar ook Waternet - biologisch afbreekbare<br />

smeermiddelen voor.” ■<br />

Het team van Duport Lubricare, Michael Anslijn<br />

tweede van links.<br />

75


De elektrificatie van bouwmaterieel neemt steeds grotere vormen aan en dat vraagt om passende maatregelen.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Aboma<br />

Streven naar een<br />

100% veilige werkomgeving<br />

Al 60 jaar maakt Aboma zich sterk voor het verhogen van de kwaliteit en veiligheid in de bouw<br />

en infra door middel van het uitvoeren van keuringen en het aanbieden van opleidingen. “Onveilig<br />

werken is gelukkig maatschappelijk onaanvaardbaar geworden, maar dat wil niet zeggen dat we er<br />

al zijn”, zegt Jeroen Lammertse, directeur van Aboma. “Ons doel is streven naar een 100% veilige<br />

werkomgeving. Dat is een continu proces. Met het oog op de toekomstige ontwikkelingen, zoals de<br />

elektrificatie van bouwmaterieel, komen er weer andere uitdagingen bij.”<br />

De elektrificatie van bouwmaterieel neemt<br />

steeds grotere vormen aan. “Een logische ontwikkeling”,<br />

vindt Lammertse, maar hij maakt<br />

zich tegelijk ook wel zorgen over het kennisniveau<br />

bij de gebruikers. “Men is heel snel geneigd<br />

om zelf de handschoen op te pakken en<br />

een machine aan te passen. Vergeet niet dat<br />

je dan fabrikant wordt van het apparaat en<br />

daarmee alle verantwoordelijkheden naar je<br />

toetrekt. Met andere woorden, je bent ver-<br />

antwoordelijk voor het complete machinedossier.<br />

Het is dus zaak om de juiste partijen om<br />

je heen te verzamelen om het proces in goede<br />

banen te leiden. Wij kunnen daarin ondersteunen<br />

en het gehele traject beoordelen op<br />

conformiteit en haalbaarheid.”<br />

ZINTUIGLIJKE KENMERKEN<br />

Geur en geluid zijn vaak belangrijke indicatoren<br />

bij het bedienen of lokaliseren van machines<br />

op een bouwterrein, weet Lammertse.<br />

“Zintuigelijke kenmerken die veelal ontbreken<br />

bij elektrisch materieel. Daar gaan we soms<br />

met z’n allen wat gemakkelijk aan voorbij en<br />

ik heb nog niet het gevoel dat daar heel veel<br />

aandacht voor is. We zullen gezamenlijk tot<br />

een oplossing moeten komen om het bouwterrein<br />

ook met elektrisch materieel veilig te<br />

houden. Bijvoorbeeld door het toevoegen<br />

van andere zintuigelijke kenmerken, zoals een<br />

76


lampje of een bepaald geluidsignaal. We zijn<br />

enorm actief in diverse overlegorganen en<br />

werkkamers over de ‘toekomst van de bouwplaats’<br />

en brengen juist deze ‘randvoorwaarden’<br />

voor het voetlicht om zo de discussie op<br />

te starten. Daarnaast werken we ook samen<br />

met BOVAG, omdat elektrificeren verder gaat<br />

dan alleen de bouwplaats, maar ook het transport<br />

van en naar de bouwplaats toe raakt.”<br />

STICHTING ABOMA<br />

Aboma keurt materieel volgens wettelijke<br />

schema’s. “Ook hier is maatschappelijk draagvlak<br />

voor nodig. De schema’s worden samen<br />

met brancheorganisaties, werknemersorganisaties<br />

en gebruikers opgesteld”, legt Lammertse<br />

uit. “Wat we helaas moeten constateren,<br />

is dat die laatste groep steeds vaker afhaakt.<br />

Dat zal vast niet allemaal onwil zijn, maar het<br />

is ook vanuit de gebruikerskant essentieel dat<br />

een goede afvaardiging is gegarandeerd. Een<br />

100% veilige werkomgeving creëer je immers<br />

samen. Keuren en certificeren is slechts aantonen<br />

dat je aan de minimumeisen voldoet. Dat<br />

is wat anders dan de wil om zo veilig mogelijk<br />

te werken. Langzamerhand is men zich daar<br />

wel van bewust en bereid om in te investeren.<br />

De groep met bedrijven die echt streven naar<br />

een 100% veilige werkomgeving wordt steeds<br />

groter. Als Aboma investeren we daar ook<br />

in. Onze winst gaat voor een groot deel naar<br />

Stichting Aboma die projecten financiert om<br />

de veiligheid in de bouw en infra te vergroten.<br />

Een win-win.” ■<br />

‘We zullen gezamenlijk tot een oplossing<br />

moeten komen om het bouwterrein ook met<br />

elektrisch materieel veilig te houden’<br />

Jeroen Lammertse, directeur van Aboma.<br />

Aboma bv<br />

Maxwellstraat 49 a<br />

6716 BX Ede<br />

Postbus 141<br />

6710 BC Ede<br />

T 0318 691920<br />

info@aboma.nl<br />

www.aboma.nl<br />

Samen streven naar een 100% veilige<br />

en gezonde werkomgeving<br />

DUURZAAM BOUWEN<br />

AAN VEILIGHEID EN KWALITEIT.<br />

77


Tekst en beeld | BAM Infra Nederland<br />

Plaatsen van geleiderail nu<br />

fysiek minder belastend,<br />

veiliger én sneller<br />

Een groot deel van het zware handwerk dat komt kijken bij het plaatsen van geleiderail is verleden<br />

tijd. Dankzij een innovatie van BAM Infra Nederland en Hoekman-Bekendam. Door te werken met<br />

een zelf ontwikkelde gps-gestuurde heimachine en een machinale plankenhanger is het werk fysiek<br />

minder belastend en veiliger voor de monteurs. Én ook nog eens sneller.<br />

BAM Infra Nederland plaatst geleiderail langs de N36 met de gps-gestuurde heimachine en machinale plankenhanger.<br />

INSPIRATIE VOOR INNOVATIE<br />

Bert Borger, teamleider Bermbeveiliging bij<br />

BAM Infra Nederland: “Wij zijn aan de slag gegaan<br />

met het ontwikkelen van de gps-gestuurde<br />

heimachine. Daarbij zijn we geïnspireerd<br />

door de ontwikkeling die heeft plaatsgevonden<br />

in de aanleg van zonneparken.<br />

Voor het ontwikkelen van het machinaal planken<br />

ophangen heeft Wolter Bekendam zich<br />

laten inspireren door de mechanisatie in de<br />

bestratingsbranche. Verschillende onderdelen<br />

van het handmatige zware werk gebeuren daar<br />

al een aantal jaren machinaal.”<br />

FYSIEKE BELASTING BIJ<br />

HANDMATIGE WERKWIJZE<br />

Het handwerk bij het plaatsen van geleiderail<br />

begon voorheen bij het heien van de palen. Of<br />

eigenlijk bij de voorbereidingen om te kunnen<br />

gaan heien. De monteurs leggen de palen, afstandhouders<br />

en de planken van de geleiderail<br />

eerst van de vrachtwagen af langs de route.<br />

Borger: “Daarna gaan ze de geleiderail over<br />

de volledige route uitleggen langs de kant van<br />

het asfalt. Dat noemen wij straal leggen. Op<br />

die manier weten we waar we de palen moeten<br />

heien. Dan gaan ze aan de slag met de<br />

heimachine. Elke paal pakken ze op en houden<br />

ze in de juiste positie vast voor de heimachine.<br />

78


Geen zwaar handwerk meer met het gps-gestuurd heien en machinaal plankenhangen op de N36.<br />

HALVE INNOVATIE IS<br />

GEEN INNOVATIE<br />

“Toen we afgelopen jaar de gps-gestuurde<br />

heimachine hadden ontwikkeld, wilden we de<br />

volgende stap, het planken hangen, ook machisamenwerken.”<br />

Wolter Bekendam: “Het hangen<br />

van de planken is fysiek zwaar. Wij zijn<br />

gespecialiseerd in het plaatsen van geleiderail,<br />

maar hebben ook ervaring in de stratenmakersbranche.<br />

Vanuit die ervaring hebben we<br />

ons laten inspireren door het machinaal plaatsen<br />

van trottoirbanden, zoals dat al mogelijk<br />

was. En zo hebben we de machinale plankenhanger<br />

ontwikkeld. Er komt geen menskracht<br />

meer aan te pas, waardoor het risico op overbelasting<br />

voor monteurs sterk is afgenomen.”<br />

Als het heien klaar is, plaatsen ze de planken.<br />

Ook weer handmatig. Elke plank tillen ze op<br />

en houden hem vast tot hij gemonteerd is.<br />

Kortom heel veel zwaar en fysiek handwerk<br />

met risico’s op overbelasting.”<br />

GPS-GESTUURDE HEIMACHINE<br />

“Hoe anders is dat nu we gps-gestuurd kunnen<br />

heien”, gaat Borger verder. “Handmatig de<br />

straal uitleggen van de planken op de kant van<br />

het asfalt is niet meer nodig. Door de gps- aansturing<br />

weet de heimachine heel nauwkeurig<br />

de juiste coördinaten van elke paal. De planken<br />

blijven dus gewoon op de vrachtauto tijdens<br />

het heien. Dat bespaart onze monteurs al twee<br />

keer alle planken tillen. Eerst van de vrachtwagen<br />

af in de berm en daarna het uitleggen over<br />

de hele route om de locatie van de heipalen uit<br />

te meten. Als je bedenkt dat een plank gemiddeld<br />

tussen de 40 en 80 kilogram weegt, dan<br />

scheelt dat enorm veel tilwerk.”<br />

naal gaan doen. Want een halve innovatie is<br />

natuurlijk geen innovatie”, stelt Borger terecht.<br />

“Zo zijn we hierover in gesprek gekomen met<br />

Hoekman-Bekendam, waarmee we geregeld<br />

VERSIE 2.0<br />

Bekendam gaat verder: “En we zitten niet stil.<br />

Inmiddels hebben we versie 1 van de machinale<br />

plankenhanger, de Rail-Raise, al weer verder<br />

ontwikkeld. Tot een nieuwe 2.0 versie, waarbij<br />

het pakket met planken van 2.500 kg op de<br />

machine bij het werk langs rijdt. De machine is<br />

voorzien van een vacuümpomp waardoor de<br />

planken met een zuignap worden opgepakt.<br />

Op deze manier beschadigt de zinklaag niet. En<br />

kunnen we elk materiaal en profiel geleiderail<br />

machinaal verwerken.”<br />

IN DE PRAKTIJK<br />

Recent hebben BAM Infra Nederland en<br />

Hoekman-Bekendam de gps-gestuurde heimachine<br />

en machinale plankenhanger nog ingezet<br />

op de N36. Daar is over een afstand van 4 kilometer<br />

nieuwe geleiderail geplaatst in opdracht<br />

van Rijkswaterstaat. Ook het plaatsen van geleiderail<br />

op de Afsluitdijk over een afstand van<br />

24 kilometer is op deze innovatieve manier uitgevoerd.<br />

Met veel minder handelingen en geen<br />

fysieke belasting voor de monteurs. En ook nog<br />

eens een stuk sneller! ■<br />

Gps-gestuurd heien op de A7 Afsluitdijk bij het plaatsen van 24 kilometer geleiderail.<br />

79


Tekst | Alon Winnen (Letterdesk) Beeld | Algeco<br />

Alle modulaire huisvestigingsoplossingen<br />

onder één dak<br />

Ben je op zoek naar een modulaire bouwoplossing? Dan is Algeco de partner die je zoekt! Het is<br />

niet voor niets dat ze marktleider zijn in modulaire huisvestigingsoplossingen in Europa. Chantal<br />

Zweedijk-Bakker (Marketing & Sales Efficiency Manager Benelux) en Borut Nastran (Country<br />

Manager NL) vertellen: “Met wel 20.000 eenheden in Nederland en België zijn we in staat om te<br />

werken met veel verschillende klanten: van kleine ondernemingen en particulieren tot gigantische<br />

industriële projecten. Wij doen het allemaal!”<br />

Algeco werd in 1955 opgericht in Frankrijk. Eind jaren vijftig kwam Algeco<br />

met de allereerste modulaire constructie ooit op de markt. Dit was een<br />

houten schuur met een kachel en een slaapzaal. Inmiddels is het onderdeel<br />

van de Modulaire Group en uitgegroeid tot marktleider in de modulaire<br />

bouw met vestigingen in meer dan 25 landen. In Nederland en België beschikt<br />

Algeco over acht locaties met wel 350 medewerkers. Zo werkt Algeco<br />

dagelijks aan oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de klant. Van<br />

een klein bouwproject tot een groot schoolgebouw of van een kantoorunit<br />

tot productieruimten op een groot evenement: wij gaan de uitdaging aan!”<br />

UITBREIDING VAN HET AANBOD<br />

In 2019 nam Algeco BUKO Huisvesting over. Zweedijk-Bakker legt uit:<br />

“Wij zijn één Algeco, maar door de overname bedienen we nu verschillende<br />

markten. De modulaire bouw met units is waar wij sterk in<br />

zijn, maar we breiden dit nu uit met schottenketen, loodsen en (semi)<br />

permanente gebouwen. Hierdoor zijn we erg flexibel: we kunnen in<br />

principe alles wat de klant ons vraagt. Van schaftwagen of tijdelijk<br />

gebouw die wij de volgende dag leveren tot massieve gebouwen die<br />

meer dan veertig jaar meegaan.”<br />

360° services: kleedkamer.<br />

80


360° services: complete kantoorinrichting.<br />

EEN BREED AANBOD VOOR IEDERE BRANCHE<br />

Vanuit haar expertise timmert Algeco hard aan de weg in veel verschillende<br />

branches. Zweedijk-Bakker en Nastran vertellen: “We bieden<br />

onderdak aan de bouw, industrie, onderwijs, kantoorhuisvesting en<br />

evenementen. Voor de bouw bieden we oplossingen in de vorm van<br />

bouwketen, schottenketen, schaftwagens, containers en loodsen. Het<br />

gaat hierbij niet alleen om huisvestigingsoplossingen, maar ook om oplossingen<br />

voor opslag. Handig voor de bouw: want zo hebben ze altijd<br />

genoeg ruimte om hun spullen te stallen.”<br />

Maar ook voor andere bedrijfstakken biedt Algeco handige oplossingen.<br />

“Voor het onderwijs leveren we onder andere noodlokalen en (tijdelijke)<br />

schoolgebouwen. Op het gebied van kantoorhuisvestiging bieden<br />

we zowel tijdelijke oplossingen als kantoorunits die voor langere tijd te<br />

gebruiken zijn. Voor de industrie leveren we kantines, kleedkamers, kantoorgebouwen<br />

en opslagloodsen. En ook voor de detailhandel bieden<br />

we oplossingen in alle soorten en maten, (tijdelijke winkels, apotheken,<br />

bibliotheken, strandpaviljoens, bakkerijen, cafés, enz.).”<br />

En wil een klant nog meer? Ook dan gaat Algeco de uitdaging niet uit de<br />

weg! Met hun 360° services zorgen ze voor een totaalinrichting van hun<br />

huisvestingsoplossingen. “Het is fijn voor de klant als alles met betrekking<br />

tot de gebouwen bij één aanspreekpunt zit, dat scheelt een hoop telefoontjes.<br />

“Of het nu gaat om simpel meubilair, een complete keuken, dataverbinding,<br />

interieurdesign of volledig sanitair: wij helpen graag!”<br />

Schottenkeet.<br />

Varianthal.<br />

ALGECO EXPRESS<br />

Heb je snel behoefte aan extra ruimte op de bouwplaats? Dan ben je bij<br />

Algeco Express aan het juiste adres! “Wij kunnen de producten die je nodig<br />

hebt de volgende dag al leveren. Denk bijvoorbeeld aan een schaftwagen,<br />

kantoorruimte, kantine, kleedruimte of een opslagcontainer. Zo hoef je niet<br />

bang te zijn dat je project vertraging oploopt. Ideaal toch? Kortom: wij hebben<br />

alle huisvestigingsoplossingen die je zoekt, onder één dak!” ■<br />

'Van kleine ondernemingen tot<br />

gigantische industriële projecten.<br />

We doen het allemaal!'<br />

Bouwkeet.<br />

81


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Brefu Funderingstechniek is een totaalaannemer op het gebied van funderingsherstel.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Brefu Funderingstechniek<br />

​Expert in funderingsherstel<br />

Met meer dan dertig jaar ervaring in funderingen is Brefu Funderingstechniek een gevestigde naam.<br />

Het bedrijf heeft een sterke focus op funderingsherstel en dan met name in beperkte ruimten en<br />

onder moeilijke omstandigheden. Zo is de funderingsspecialist momenteel bezig met het grootschalig<br />

funderingsherstel op vele locaties in Rotterdam.<br />

In Rotterdam kampen veel panden van voor<br />

de oorlog met een slechte fundering. Mede<br />

door het zakken van het grondwaterpeil<br />

wordt de paalfundering geteisterd door<br />

houtrot. “Onze opdrachtgevers zijn woningcorporaties,<br />

beleggers, ontwikkelaars,<br />

aannemers en particulieren”, zegt Marco<br />

Poppelaars, directeur van Brefu Funderingstechniek.<br />

“In veel gevallen pakken wij de<br />

werkzaamheden op inclusief vergunningsaanvraag<br />

en alle bijkomende werkzaamheden.<br />

Wij proberen onze opdrachtgevers<br />

wat dat betreft maximaal te ontlasten.”<br />

TOTAALAANNEMER<br />

Brefu Funderingstechniek is een totaalaannemer<br />

op het gebied van funderingsherstel. “We<br />

verzorgen het complete pakket van het gesprek<br />

aan de keukentafel en de engineering tot<br />

de daadwerkelijke uitvoering en oplevering”,<br />

vervolgt Poppelaars. “Vaak werken we ook in<br />

bouwteam, zoals op dit moment met Jurriens.<br />

Wij verzorgen het funderingsherstel, zij de afbouw.<br />

Het betreft een opdracht van Woonstad<br />

op Katendrecht waarbij we de fundering<br />

van dertig panden herstellen. De bestaande<br />

‘Gezien onze goed gevulde orderportefeuille<br />

zijn we continu op zoek naar<br />

gemotiveerde medewerkers'<br />

82


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

paalfundering wordt door ons vervangen voor<br />

een betonfundering met inwendig geheide<br />

buispalen. In totaal verwerken we alleen al op<br />

dit project circa 9 kilometer aan buispaal. En<br />

dat is niet het enige project, want gemiddeld<br />

zijn wij op twaalf locaties tegelijkertijd bezig in<br />

Rotterdam. Tot op heden hebben we ongeveer<br />

500 panden hersteld in de Maasstad.”<br />

HET FUNDERINGSHERSTEL<br />

Met het funderingsherstel ligt de focus van<br />

Brefu Funderingstechniek voornamelijk op<br />

de regio Rotterdam en omgeving. De funderingsspecialist<br />

heeft ook de nodige hei- en<br />

boortechnieken in huis, waarmee ze landelijk<br />

actief zijn en soms ook een uitstapje maken<br />

naar België om daar een fundering met geheide<br />

buispaal, perspaal, casing draaipaal of<br />

schroefinjectiepaal te realiseren. “Daarnaast<br />

verzorgen wij desgewenst de complete engineering<br />

van het funderingsherstel, het geotechnisch<br />

advies, het grond- en sloopwerk en<br />

het vlecht- en betonwerk”, zegt Poppelaar.<br />

“Dat doen we met een hecht team van circa<br />

45 medewerkers waarvan ruim de helft in eigen<br />

dienst. Gezien onze goed gevulde orderportefeuille<br />

zijn we continu op zoek naar gemotiveerde<br />

medewerkers.” ■<br />

Brefu Funderingstechniek heeft een sterke focus op funderingsherstel en dan met name in beperkte ruimten en<br />

onder moeilijke omstandigheden.<br />

funderingstechnieken<br />

in beperkte ruimten<br />

en onder moeilijke<br />

werkomstandigheden<br />

Funderingsherstel<br />

Stalen buispalen<br />

Casing draaipalen<br />

Schroef injectie palen<br />

FUNDEREN IS DE ALLERBESTE<br />

ONDERBOUWING<br />

funderen op topniveau<br />

Brefu Funderingstechnieken bv<br />

www.brefu.nl info@brefu.nl<br />

83


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Fundex Equipment<br />

Emissieloos funderen<br />

met multifunctionele<br />

funderingsmachine<br />

Elektrificatie is een hot item bij machinebouwers. Generiek bouwmaterieel is over het algemeen<br />

relatief eenvoudig te elektrificeren. In de wereld van de grote funderingsmachines ligt dat anders.<br />

Daar brengt Fundex Equipment binnenkort verandering in. Op de bauma wordt ’s werelds<br />

eerste grote elektrische funderingsmachine gepresenteerd voor het serieuze werk. De F4800E is<br />

gebaseerd op de eerder dit jaar gelanceerde ‘standaard’ F4800 met maximaal 50 meter makelaar<br />

en 500kNm boorkoppel over de gehele lengte.<br />

SCHAKELEN TUSSEN<br />

ENERGIEBRONNEN<br />

Uitgangspunt bij het ontwerp van de F4800E<br />

vormt het in de toekomst kunnen schakelen<br />

tussen verschillende energiebronnen in de<br />

bouwput. “We weten nu nog niet wat de<br />

toekomst ons gaat brengen: een groot batterijpack,<br />

netvoeding, brandstofcel of iets anders”,<br />

zegt John Brakman, salesmanager bij<br />

Fundex Equipment. “Daarom zijn we tot een<br />

‘be ready, be flexible’ concept gekomen. De<br />

basismachine is compleet elektrisch uitgevoerd<br />

met onder andere elektrische lieren,<br />

permanent magneetmotoren van Danfoss,<br />

elektrisch aangedreven pompunits voor de<br />

hydrauliek en een accupakket. Dat alles verstaan<br />

we onder het ‘be ready’ gedeelte. Het<br />

Parallel aan de F4800E ontwikkelt Fundex ook een CD20E in de compacte range, die eveneens op<br />

BAUMA wordt gepresenteerd.<br />

De F4800 is een recente ontwikkeling van<br />

Fundex Equipment, bedoeld als antwoord<br />

op de toenemende vraag naar langere paallengtes<br />

in de markt. De machine is multifunctioneel<br />

inzetbaar voor diverse boor- en heimethodes<br />

evenals voor soil-mixing, damwand<br />

drukken en trillen. Met het oog op de toekomst<br />

bouwt Fundex nu ook aan de F4800E.<br />

Want, behalve multifunctioneel inzetbaar,<br />

leent de basismachine van de F4800 zich voor<br />

meerdere energiebronnen. “Het ombouwen<br />

van een graafmachine gaat net wat makkelijker<br />

dan het elektrificeren van een grote funderingsmachine,<br />

waar veel grotere vermogens<br />

worden gevraagd”, stelt Arjan Roubos, salesmanager<br />

bij Fundex Equipment terecht.<br />

Fundex MYRIX.<br />

84


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

De F4800E wordt groots gepresenteerd tijdens bauma <strong>2022</strong>.<br />

is slechts een kwestie van een stroombron<br />

eraan koppelen en de machine kan volledig<br />

emissieloos zijn werk doen.” Maar dat laatste<br />

is nu nog een ‘dingetje’. “Dergelijke stroomvoorzieningen<br />

zijn er niet in elke bouwput.<br />

Het ‘be flexible’ gedeelte wordt als eerste ingevuld<br />

door een generatorset met compacte<br />

dieselmotor die de elektrische machine<br />

voedt. De generatorset vult het accupakket<br />

op de basismachine aan, waarmee piekbelastingen<br />

opgevangen worden (peakshaving).<br />

Deze configuratie zorgt overigens ook al<br />

voor bijna 25% lager energieverbruik. Zodra<br />

er andere energiebronnen beschikbaar komen,<br />

kunnen we daar met het flexibele gedeelte<br />

van de F4800E heel snel op inspelen.<br />

Hierdoor heeft de klant een hoge return on<br />

investment.”<br />

MYRIX<br />

Sinds enige tijd maakt Fundex Equipment via<br />

het online portaal MYRIX onder meer alle<br />

machine- en paaldata inzichtelijk voor zijn<br />

klanten. “Met het oog op de nieuwe F4800E<br />

voegen we daar binnenkort een Energy &<br />

Emission dashboard aan toe”, vervolgt Roubos.<br />

“De hoeveelheid energie die benodigd<br />

is, is geheel afhankelijk van het paalsysteem.<br />

Door al deze data te vergaren en te analyseren,<br />

kunnen we heel goed inschatten<br />

welke vermogens nodig zijn voor een vergelijkbaar<br />

ander project.” Brakman vult aan:<br />

“In de toekomst gaat het Energy & Emission<br />

dashboard gebruikers helpen om de benodigde<br />

energie in te plannen om zo efficiënt<br />

mogelijk de dag door de komen. Een specifieke<br />

nieuwe ontwikkeling binnen MYRIX en<br />

volledig geënt op het zoveel mogelijk emissieloos<br />

kunnen funderen.”<br />

De F4800E wordt groots gepresenteerd tijdens<br />

bauma <strong>2022</strong>. “Er is al behoorlijk wat interesse<br />

vanuit de markt in dit prestigeproject”,<br />

zegt Roubos. “Logisch ook, want CO 2<br />

-reductie<br />

vormt een belangrijke pijler bij de gunning<br />

van projecten.” Parallel aan deze F4800E ontwikkelt<br />

Fundex ook een CD20E in de compacte<br />

range, die eveneens op bauma wordt<br />

gepresenteerd. En daar blijft het niet bij…<br />

“We hebben alle kennis in huis om dit soort<br />

concepten te ontwikkelen vanaf de eerste<br />

schets tot aan het daadwerkelijk bouwen en<br />

het servicen. En dat allemaal onder één dak.<br />

Houdt ons dus in de gaten!” ■<br />

Be ready, be flexible.<br />

85


FUNDEX F4800E<br />

Gereed én voorbereid op de toekomst<br />

READY FLEXIBLE<br />

WWW.FUNDEXEQUIPMENT.COM


Oplossingen<br />

door maatwerk.<br />

Bij Kandt kunt u onder meer terecht voor het leveren, aanbrengen en eventueel<br />

weer verwijderen van uw (verankerde of gestempelde) damwandconstructie<br />

en het trillen, heien of boren van paalconstructies (al dan niet in spoorse<br />

omstandigheden). Veel van het materieel is geschikt om in een omgeving te<br />

werken met een hoogtebeperking.<br />

- SINDS 1978 -<br />

Kandt b.v. Hoogeveenenweg 21, 2913 LV Nieuwerkerk aan den IJssel<br />

t 0180 - 633 <strong>04</strong>8 e kandtbv@kandtbv.nl www.kandtbv.nl


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Er is een grote tijdelijke bouwkuip gerealiseerd, ten behoeve van de bouw van de kelderbak van het nieuw te bouwen appartementencomplex.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Kandt BV<br />

Expert in funderingswerk<br />

Kan op alle mogelijke locaties damwanden trillingsvrij verwerken<br />

Een bedrijf dat ruime kennis en ervaring heeft in het aanbrengen en verwijderen van stalen damwanden<br />

op de meest uiteenlopende locaties en onder zeer diverse omstandigheden, is Kandt.<br />

Marco Kandt, directeur van het aannemings- en funderingsbedrijf, legt uit dat damwanden normaal<br />

gesproken (hoogfrequent) trillend worden verwerkt. “Maar er zijn projecten waarbij de traditionele<br />

methode niet mogelijk of wenselijk is. Ook dan bieden wij uitkomst.”<br />

Bijzonder bij dit project was dat de damwanden<br />

in een bochtstraal aangebracht moesten worden,<br />

omdat het de lijn van de keermuur moest volgen.<br />

DAMWANDEN AANBRENGEN IN<br />

HISTORISCH CENTRUM<br />

Marco noemt als voorbeeld een project, midden<br />

in het historisch centrum van Oudewater. “Daar<br />

bevindt zich het Oranje Bolwerck; een restant van<br />

de voormalig vestingwerken die rond de gehele<br />

stad lagen. Deze locatie wordt getransformeerd<br />

naar een woonlocatie. Naar ontwerp van Jillis Kinkel<br />

architect worden er 53 appartementen en een<br />

ondergrondse parkeerkelder gerealiseerd.”<br />

TIJDELIJKE BOUWKUIP<br />

Op deze historische en markante locatie, die voor<br />

de binnenstad van Oudewater zeer hoge ruimtelijke<br />

en cultuurhistorische kwaliteiten bevat, heeft<br />

Kandt in samenwerking met Van Baaren Aannemers<br />

een grote tijdelijke bouwkuip gerealiseerd<br />

voor de bouw van de kelderbak. “De bouwlocatie<br />

grenst aan het gemeentelijk monument de<br />

Grote Gracht en de Sint Janstraat en bevindt zich<br />

in de directe nabijheid van de St. Franciscuskerk,<br />

de voormalige openbare school en het historische<br />

muziekhuis. Om overlast en schade aan de<br />

omgeving te voorkomen, hebben we ervoor gekozen<br />

de stalen damwanden statisch te drukken,<br />

waardoor ze trillingsvrij worden aangebracht.”<br />

VIERLINGMACHINE<br />

“We hebben hier met de vierlingmachine gewerkt”,<br />

zegt Marco en licht toe: “dat is een makelaar-geleide<br />

machine waarmee vier enkele<br />

damwandplanken in één werkgang trillingsvrij aan-<br />

88


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Project Oranje Bolwerck: In het historische centrum van Oudewater heeft Kandt damwanden trillingsvrij aangebracht.<br />

gebracht worden. Zeker bij projecten waar een<br />

grote hoeveelheid damwanden gedrukt moeten<br />

worden, werkt dat heel snel en efficiënt.” Het laat<br />

zien dat Kandt graag meedenkt met de klant. Dat<br />

blijkt ook wel uit het feit dat Kandt de bouwkuip<br />

geheel verankerd heeft met groutankers. “Hierdoor<br />

heeft de aannemer geen last van het stempelraam<br />

tijdens het bouwen van de kelder en kan<br />

deze vrij ontgraven worden.” Dat het een behoorlijke<br />

uitdaging was om met de machines op de locatie<br />

in dit idyllische dorpje met allerlei kademuurtjes<br />

te komen, noemt Marco niet eens. “Wij gaan geen<br />

enkele uitdaging uit de weg.”<br />

Bij de herinrichting van de Noordkade in Spijkenisse<br />

heeft Kandt de Silent Piler ingezet bij het trillingsvrij<br />

drukken en verwijderen van de stalen damwandplanken.<br />

SILENT PILER<br />

Een ander project waarbij Kandt laat zien wat<br />

het in huis heeft bevindt zich in Spijkenisse. “In<br />

opdracht van GKB uit Barendrecht hebben we<br />

hier gewerkt aan de herinrichting Noordkade<br />

Spijkenisse Centrum. Het project grenst aan<br />

een winkelcentrum en woningen, dus ook hier<br />

is het van groot belang dat we zorgvuldig te<br />

werk gaan en overlast en schade voorkomen.<br />

We hebben onze Silent Piler ingezet, die damwanden<br />

zowel in beperkte als in vrije werkhoogte<br />

drukkend kan aanbrengen. Ook deze<br />

techniek is volledig trillingsvrij.”<br />

De Silent Piler van Kandt is compacter en kan<br />

daardoor op plekken komen waar groot materieel<br />

niet kan komen. “Deze machine zetten we in<br />

bij lastig bereikbare locaties of binnenstedelijke<br />

projecten”, zegt Marco. “De machine drukt één<br />

Kandt maakte gebruik van de vierlingmachine, een<br />

makelaar-geleide machine waarmee vier enkele<br />

damwandplanken in één gang aangebracht kunnen<br />

worden. Snel, efficiënt én trillingsvrij.<br />

plank per werkgang. Ideaal bij dit project. Niet<br />

alleen vanwege het ruimtebeslag op locatie,<br />

maar ook omdat de damwanden in een bochtstraal<br />

aangebracht zijn: de lijn van een bestaande<br />

keermuur moest namelijk gevolgd worden. Niet<br />

alledaags, maar dankzij de kennis en kunde van<br />

onze mensen op de werkvloer is ook dit project<br />

weer uitstekend uitgevoerd.”<br />

Marco tot slot: “Wij zeggen niet voor niks:<br />

mooi werk maak je met elkaar. Maar ook het<br />

juiste equipment zorgt ervoor dat wij op alle<br />

mogelijke locaties damwanden trillingsvrij<br />

kunnen verwerken.” ■<br />

89


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | INPIEQ<br />

Met krachtige boormachine<br />

werken aan Groene Boog<br />

Vrijdag 22 april was een bijzondere dag voor zowel bouwer van funderingsmachines INPIEQ<br />

als diepfunderingsspecialist Franki Foundations. Die dag vond de officiële overdracht plaats van<br />

boormachine IFD-45, een op maat gebouwde krachtpatser met een boorkoppel van maximaal<br />

450 kNm. Hij kon direct aan de slag.<br />

De eerste klus van de IFD-45 was naast het<br />

spoor ten noorden van Rotterdam, waar Franki<br />

Foundations meewerkt aan De Groene Boog.<br />

Dat is de benaming voor snelweg A16, die de A12<br />

en A15 buitenom gaat verbinden. Dankzij een<br />

100% CO2-neutrale tunnel past deze duurzame<br />

en innovatieve snelweg perfect in de omgeving.<br />

We spraken met Steven, de ploegbaas/machinist<br />

van Franki Foundations: “Wat me direct opviel is,<br />

dat deze eerste versie van de IFD-45 weinig kinderziekten<br />

heeft. Hij is voor zijn gewicht heel compact<br />

en goed te vervoeren op een semi-dieplader.<br />

Zijn schuiftafel is tegelijkertijd behoorlijk groot.”<br />

De beperkte hoogte van de IFD-45 is uit oogpunt<br />

van veiligheid belangrijk, want zo dicht bij de<br />

spoorbaan is het essentieel dat geen bovenleidingen<br />

worden geraakt. Steven gaf INPIEQ nog graag<br />

een compliment: “Directeur Frank van Deursen<br />

ontwerpt zelf en is zeer praktijkgericht. Dat de<br />

machine op maat wordt gebouwd maakt hem onderscheidend<br />

ten opzichte van serieproducties.”<br />

ANTWOORD OP VRAGEN UIT<br />

FUNDERINGSWERELD<br />

“De IFD-45 is door ons ontwikkeld voor het<br />

vervaardigen van vol verdringende schroefinjectie<br />

palen. Ondanks het compacte ontwerp<br />

is de machine erg krachtig en voorzien van een<br />

boormotor met een hoog boorkoppel, dat een<br />

maximum heeft van 450 kNm. Met de Stage-V<br />

motor en de moderne elektrisch-hydraulische<br />

besturing is deze machine klaar voor de toekomst”,<br />

zo vertelt INPIEQ-directeur Frank van<br />

Deursen. De IFD-45 is de overtreffende trap<br />

van de in 2020 gepresenteerde IFD-20, die toen<br />

al naam maakte met een boorkoppel van 200<br />

kNm. Ook de IFD-45 is een passend antwoord<br />

op vragen uit de funderingswereld naar compacte,<br />

maar tegelijkertijd krachtige machines,<br />

die kunnen werken op locaties met beperkte<br />

ruimte en hoogte (ongeveer 3 op 3 meter). ■<br />

'Wat me direct opviel is, dat deze eerste versie<br />

weinig kinderziekten heeft'<br />

Vrijdag 22 april vond de officiële overdracht plaats van boormachine IFD-45 aan Franki Foundations.<br />

91


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | STDS Jantz<br />

Dé fabrikant van<br />

avegaarboren en heimachines<br />

Toont noviteiten op bauma <strong>2022</strong><br />

Met een ruim aanbod, oplossingen op maat, de focus op innovatie, een brede afzetmarkt én jarenlange<br />

ervaring heeft STDS-Jantz als fabrikant en leverancier van boortechnologie en mini boor- en heimachines<br />

een sterke positie in de markt. De van oorsprong Duitse fabrikant, met een zusterfirma in Schotland<br />

(N.U.B. Engineering) ontwikkelt al meer dan 37 jaar hoogwaardig boormateriaal, hydraulische boormotoren,<br />

accessoires voor verschillende ondergronden en sinds enkele jaren ook complete machines.<br />

Op de bauma <strong>2022</strong>, ’s werelds meest toonaangevende<br />

vakbeurs voor bouwmachines, machines<br />

voor bouwmaterialen, bouwvoertuigen,<br />

mijnbouwmachines en bouwmaterieel, toont<br />

STDS-Jantz diverse machines en noviteiten.<br />

Marnik Janssens, vertegenwoordiger van de<br />

Duitse fabrikant vanuit het saleskantoor in Ternat<br />

(B), blikt alvast vooruit.<br />

FUNDERINGSMACHINES<br />

“Op de beurs zullen we onder andere drie eyecatchers<br />

laten zien op het gebied van funderingsmachines:<br />

de Premodrill mini heimachines met<br />

een valgewicht van 600 en 1200 kg en de Premodrill<br />

60, een mini boormachine. De mini heistellingen<br />

zijn uitermate geschikt voor (binnenstedelijke)<br />

renovatiewerken omdat ze vanwege de<br />

compacte afmetingen makkelijk ter plaatse komen,<br />

minder lawaai maken en ook elektrisch te<br />

gebruiken zijn wanneer er een aparte generator<br />

buiten het gebouw is geplaatst.” Over de nieuwe<br />

Premodrill 60 boormachine doet Marnik nog een<br />

beetje geheimzinnig: “Die moet je gewoon echt<br />

komen kijken op de beurs!”, vindt hij.<br />

NIEUWSTE BOORMOTOR<br />

Nieuw in het gamma bij STDS-Jantz is de boormotor,<br />

model AD35020. “Er zijn veel fabrikanten van<br />

boormotoren, ook die aan een graafmachine kunnen<br />

hangen. Maar uniek aan dit model is dat deze<br />

boormotor echt gemaakt is voor funderingswerken.<br />

Hangend aan een graafmachine kan de boormotor<br />

voorzien worden van boren die geschikt<br />

zijn voor paalfunderingen, waardoor de klant geen<br />

speciale funderingsmachine meer nodig heeft.”<br />

Eén van de noviteiten die STDS-Jantz op BAUMA<strong>2022</strong> laat zien is de Premodrill mini heimachine: ideaal voor<br />

(binnenstedelijke) renovatieprojecten.<br />

‘Bezoek ons op<br />

bauma <strong>2022</strong>!’<br />

92


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

Eén van de noviteiten die STDS-Jantz op BAUMA<strong>2022</strong> laat zien is de Premodrill mini boormachine: ideaal voor (binnenstedelijke) renovatieprojecten.<br />

2280<br />

1970<br />

A-A<br />

UNIEKE SPOELKOP<br />

“De boorkop is voorzien van een unieke en speciaal<br />

ontworpen betonspoelkop die bovenaan<br />

de boorkop zit. De speciale 4-inch bocht<br />

boven aan de boormotor waardoor het<br />

beton verticaal los door de boormotor<br />

gaat, voorkomt de kans op verstoppingen<br />

in de spoelkop en zorgt dat er<br />

geen verlies van betondruk<br />

400<br />

is.” Marnik<br />

voegt eraan toe: “Bijkomende voordelen<br />

zijn dat er betonsamenstellingen<br />

gebruikt kunnen worden<br />

waarbij het grind groter mag zijn<br />

dan 8 mm en dat het eenvoudig te<br />

reinigen is met een sponsbal.”<br />

BAUMA <strong>2022</strong><br />

Op de bauma (24-30 oktober<br />

<strong>2022</strong> in München) zal verder het<br />

volledige STDS-gamma van ADboormotoren<br />

voor aanbouw aan<br />

onder andere graafmachines te zien<br />

zijn en de VdW-boorsystemen voor secanspaalwanden.<br />

“Net als de grondverdringende<br />

avegaarboren en de drill buckets voor Kelly<br />

boren.” Marnik besluit: n100 “Op Innen de beurs kan het<br />

publiek gaan zien wat de toekomst biedt en bij<br />

SW 150<br />

onze stand (FN.523/3) onder het genot van een<br />

kopje koffie in de eigen taal aanhoren wat de<br />

nieuwste noviteiten van STDS-Jantz zijn.” ■<br />

Die Weitergabe oder Vervielfältigung dieserUnterlage,<br />

Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet,<br />

soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen<br />

verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte im Fall der<br />

Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung vorbehalten.<br />

This drawing is the property of<br />

Nieuw in het gamma<br />

bij STDS-Jantz is de<br />

AD35020 boormotor<br />

met speciale<br />

betonspoelkop.<br />

Allgemeintol.<br />

DIN ISO<br />

2768-mH<br />

Gezeichnet<br />

Kontrolliert<br />

Norm<br />

Oberfl.<br />

DIN ISO<br />

1302<br />

Datum Name<br />

10.02.<strong>2022</strong> J. Hesse<br />

• Avegaarboren van ø 78 tot 1.500 mm<br />

• Avegaarboren Holle avegaar voor van ø mortelschroefpalen<br />

78 tot 1.500 mm<br />

C<br />

• Holle avegaar voor mortelschroefpalen<br />

het plaatsen van peilbuizen<br />

• Holle <strong>Grond</strong> avegaar verdringende voor het boren plaatsen van peilbuizen<br />

• <strong>Grond</strong> Soilmix verdringende boren enkel boren dubbel<br />

• Soilmix Kelly Boren boren enkel en dubbel<br />

• Kelly Boormotoren Boren voor funderingsmachines en graafkraan<br />

• Boormotoren Eigen fabricaat voor van funderingsmachines zeskantkoppelingen en graafkraan<br />

spoelkoppen<br />

• Eigen Mini heimachines<br />

fabricaat van zeskantkoppelingen en spoelkoppen<br />

• Mini Boormateriaal heimachines voor ankerboormachines<br />

• Boormateriaal Duitse fabrikant voor met ankerboormachines<br />

verkooppunt België<br />

• Duitse fabrikant met verkooppunt<br />

B<br />

in België<br />

STDS-Jantz GmbH & Co. KG<br />

STDS-Jantz Molenstraat GmbH 32, 1740 & Co. Ternat, KG België<br />

Molenstraat T+32 (0)2 52032, 561740 33 Ternat, België<br />

T+32 E info@stds.be (0)2 520 56 33<br />

www.stds.be<br />

E info@stds.be<br />

Maßstab:<br />

Material:<br />

STDS-JANTZ uw leverancier van<br />

STDS-JANTZ uw leverancier van<br />

materiaal voor funderingstechnieken<br />

materiaal voor funderingstechnieken<br />

Bohrantrieb mit Spülbohrung<br />

Ø100 / SW150<br />

00024220007 STDS Jansz 1/4e.indd 1 12-07-2021 09:12<br />

Zchng.-Nr.:<br />

1<br />

AD 3500<br />

Gewicht: 1396,896 kg<br />

D<br />

www.stds.be<br />

A<br />

VISIT US!<br />

FN.523/3<br />

00024220007 STDS Jansz 1/4e.indd 1 12-07-2021 09:12<br />

93


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Met de overname wordt ook het machinepark van Terracon aanzienlijk uitgebreid.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Terracon Funderingstechniek<br />

Toonaangevende funderingsspecialist<br />

op overnamepad<br />

Terracon Funderingstechniek is weliswaar een 100% dochter van Strukton, maar opereert compleet<br />

zelfstandig. De funderingsspecialist heeft een breed scala aan oplossingen voor grote en complexe<br />

funderingsvraagstukken. Met de recente overname van Tubex BV verstevigt Terracon zijn unieke<br />

positie in de markt en biedt een totaalpakket voor de industrie, chemie en de rail-civiele omgeving.<br />

Terracon Funderingstechniek is gespecialiseerd<br />

in advies, ontwerp en realisatie van<br />

fundatie-elementen bestaande uit zowel geboorde<br />

als geheide paalsystemen. “We kunnen<br />

overweg met alle typen paalsystemen”,<br />

zegt directeur Benjamin Bekhof. “Dat maakt<br />

dat we ingeschakeld worden voor de meest<br />

uiteenlopende projecten, zoals het realiseren<br />

van fundaties binnen de petrochemie en<br />

industrie als ook in de rail-civiele omgeving.<br />

Met name in die laatste categorie verstevigen<br />

we nu onze positie door de overname van<br />

Tubex BV, gespecialiseerd in het aanbrengen<br />

van fundatiepalen op uitdagende locaties.”<br />

COMPLEXE SEGMENT<br />

Tubex BV gaat volledig op in de bedrijfsstructuur<br />

van Terracon Funderingstechniek, waar<br />

alle medewerkers deel van gaan uitmaken.<br />

“We zijn blij dat de directie van Verstraeten,<br />

voormalig mede-eigenaar, ons het vertrouwen<br />

heeft gegeven voor de overname van<br />

Tubex BV”, zegt Bekhof. “Geïntegreerd in<br />

Terracon borgen wij de continuïteit van de<br />

activiteiten in het complexe segment. We<br />

zullen de bedrijfsnaam Tubex BV dan ook<br />

niet langer voeren, de Tubex-productnaam<br />

voor fundatiepalen in beperkte ruimtes blijft<br />

daarentegen uiteraard wel bestaan. Onze<br />

goede samenwerking met Verstraeten voor<br />

94


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

‘Onze klanten profiteren van de voordelen van<br />

een groot concern in combinatie met de<br />

slagvaardigheid van een onafhankelijke<br />

en breed georiënteerde speler'<br />

specifieke funderingsoplossingen zetten wij<br />

met veel vakmanschap en plezier voort.”<br />

PARTNER<br />

Met de overname wordt ook het machinepark<br />

van Terracon aanzienlijk uitgebreid. Bekhof:<br />

“We hadden al negen machines voor het<br />

midden en zware segment en daar komen nu<br />

nog eens vijf machines bij voor de meer specialistische<br />

funderingsvraagstukken. Voortaan<br />

kunnen we als één organisatie de markt<br />

breed bedienen op een hoog (Terracon)<br />

kwaliteitsniveau. We brengen daarbij onze<br />

expertise het liefst zo vroeg mogelijk in het<br />

traject in, om als partner met de beste funderingsoplossing<br />

te komen en daarmee voor<br />

klanten faalkosten, uitvoeringstijd en omgevingshinder<br />

te beperken. Momenteel zijn we<br />

met diverse stellingen aan het werk bij een<br />

grote raffinaderij in de Europoort waarbij we<br />

ook de expertise van Tubex BV direct goed<br />

gebruiken. Ook gaan we de railomgeving verder<br />

ontdekken, samen met onze ‘grote zus’<br />

Strukton Rail.”<br />

“Onze klanten profiteren van de voordelen<br />

van een groot concern in combinatie met de<br />

slagvaardigheid van een onafhankelijke en<br />

breed georiënteerde speler. Dat belooft veel<br />

moois voor de toekomst”, besluit Bekhof. ■<br />

Terracon Funderingstechniek is gespecialiseerd in advies,<br />

ontwerp en realisatie van fundatie-elementen bestaande<br />

uit zowel geboorde als geheide paalsystemen.<br />

Kwaliteit is<br />

ons fundament<br />

Terracon Funderingstechniek is gespecialiseerd in advies, ontwerp<br />

en uitvoering van paalfunderingen voor projecten in de industrie,<br />

utiliteitsbouw, infrastructuur en railomgeving.<br />

Met de recente overname van Tubex B.V. biedt Terracon een nog<br />

breder scala aan oplossingen voor complexe funderingsvraagstukken.<br />

We gaan voor kwaliteit. En we werken veilig omdat we dit belangrijk<br />

vinden. Voor onszelf, onze partners en klanten en de omgeving.<br />

Terracon Funderingstechniek<br />

info@terracon.nl<br />

+31 (0)183 401311<br />

www.terracon.nl<br />

www.tubexbv.nl<br />

TERRA22060_Advertentie_197x130mmmm_Mag <strong>Grond</strong>weg <strong>Waterbouw</strong>.indd 1 14-07-<strong>2022</strong> 09:36<br />

95


THEMA FUNDEREN EN SONDEREN<br />

Eerste hybride Track-Truck wereldwijd: elektrisch sonderen en rijden op de tracks.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | A.P. van den Berg<br />

Sonderen 2.0<br />

Het bouwen van hoogwaardige sondeertechnologie, daar is A.P. van den Berg al meer dan vijftig jaar<br />

heer en meester in. Met steeds weer nieuwe en niet zelden revolutionaire ontwikkelingen, anticipeert<br />

het Friese bedrijf op de veranderingen in de markt. Een gesprek met algemeen directeur Mark Woollard<br />

over de thema’s automatisering, robotisering en elektrificatie in de wereld van sonderen.<br />

A.P. van den Berg heeft een indrukwekkend<br />

portfolio van hoogwaardige sondeerapparatuur.<br />

“De wereld om ons heen verandert, daar kunnen<br />

ook wij als fabrikant niet omheen en zullen<br />

we op moeten anticiperen”, erkent Woollard.<br />

“Op de eerste plaats wordt het ‘werken met<br />

de handen’ steeds minder populair, vooral ook<br />

bij de jongere generaties, terwijl het sonderen<br />

van nature echt handenwerk is. Aan de andere<br />

kant is er een duidelijke trend naar het elektrificeren<br />

van bouwmaterieel. Beide ontwikkelingen<br />

hebben wij vroegtijdig onderkend en vormen de<br />

basis voor onze nieuwste apparatuur: een volau-<br />

tomatische handsfree sondeerinstallatie en een<br />

plug-in hybride sondeervoertuig.”<br />

SONDEERROBOT<br />

A.P. van den Berg is geen onbekende met het fenomeen<br />

automatisering en robotisering en heeft<br />

als eerste stap het ROSON seabed systeem, dat<br />

geschikt is voor een waterdiepte tot maximaal<br />

4.000 meter, doorontwikkeld. Door de integratie<br />

van de ST-technologie in de ROSON is de<br />

veiligheid geoptimaliseerd en de productiviteit<br />

verhoogd. “Die kennis kwam goed van pas voor<br />

de ontwikkeling van onze COSON-ST, een volautomatische<br />

toepassing voor landsonderen. Het<br />

is in feite een continu indrukapparaat dat wordt<br />

gevoed door een folder met sondeerstangen die<br />

uitrollen en zich verenigen tot een stabiele sondeerstreng.<br />

En dat alles met slechts één druk op<br />

de knop vanuit de cabine”, legt Woollard uit. “De<br />

werkplaats van de sondeermeester transformeert<br />

tot een soort kantoorachtige omgeving.”<br />

En dat is nog maar het begin. Woollard verwacht<br />

dat in de verre toekomst een sondeervoertuig<br />

vanaf de thuisbasis volledig autonoom naar de locatie<br />

zal bewegen, daar de sonderingen uitvoert<br />

en weer terugkomt.<br />

96


THEMA FUNDEREN EN SONDEREN<br />

ELEKTRIFICATIE<br />

Rond het thema elektrificatie heeft A.P. van<br />

den Berg de samenwerking gezocht met Wierda<br />

Hybrid Technologies uit Drachten. “Gezamenlijk<br />

hebben we de hele sondeercyclus en<br />

het rijden op de ‘tracks’ van ons sondeervoertuig<br />

geëlektrificeerd”, zegt Woollard. “Het<br />

voertuig is uitvoerig getest en wordt inmiddels<br />

al succesvol ingezet. De praktijk leert dat op<br />

één acculading ongeveer anderhalve dag gewerkt<br />

kan worden. De mobilisatieafstanden<br />

in Nederland zijn dusdanig kort dat ’s nachts<br />

opladen volstaat om een hele dag elektrisch te<br />

werken. Het af- en aanrijden naar de sondeerlocatie<br />

gebeurt nog wel op diesel. Truckfabrikanten<br />

hebben nog geen geschikt type voertuig<br />

voor de sondeerindustrie beschikbaar met een<br />

hybride- of elektrische aandrijving.”<br />

Met zowel de COSON-ST als het geëlektrificeerde<br />

sondeervoertuig beantwoordt A.P. van<br />

den Berg aan de veranderingen in de markt.<br />

Woollard tot besluit: “De eerste ervaringen van<br />

klanten zijn uiterst positief. Behalve in Nederland<br />

is er ook grote interesse vanuit het buitenland.<br />

Dat geldt overigens ook voor onze ROSON-ST<br />

sondeerinstallatie voor de offshore.” ■<br />

Verhoging van ergonomie door handsfree sonderen.<br />

‘Met steeds weer nieuwe en niet zelden<br />

revolutionaire ontwikkelingen, anticipeert het<br />

Friese bedrijf op de veranderingen in de markt'<br />

COSON-ST, voor handsfree sonderen<br />

ST-technologie resulteert in een volledig<br />

geautomatiseerde sondeercyclus<br />

Continue sondeerbeweging met groter dieptebereik<br />

20% productiviteitsverhoging<br />

Ergonomisch geoptimaliseerde werkomgeving<br />

A.P. van den Berg<br />

Tel.: +31 (0)513 631355<br />

IJzerweg 4<br />

info@apvandenberg.com<br />

8445 PK Heerenveen www.apvandenberg.com<br />

APB CPT Ad Coson ST 197x130 1207<strong>2022</strong> 2208<strong>2022</strong> try1.indd 1<br />

97


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | PNL<br />

Circulair funderen​<br />

PNL presenteert hét alternatief voor de traditionele betonfundering in de infrasector: de Krinner<br />

schroeffundamenten. Een circulaire techniek die gebaseerd is op het duizenden jaren oude en<br />

beproefde principe van paalfunderingen. Een gesprek met Emiel Pijnenburg, alweer de derde<br />

generatie van familiebedrijf PNL, over de vele voordelen van deze circulaire funderingstechniek.<br />

Krinner Schraubfundamente geldt volgens Pijnenburg<br />

als de uitvinder van het schroeffundament.<br />

“Al in 1994, ver voordat het thema<br />

duurzaamheid een rol speelde, presenteerde<br />

oprichter Klaus Krinner met het schroeffundament<br />

een duurzaam en milieuvriendelijk alternatief<br />

voor de traditionele betonfundering. Het<br />

principe is in al die jaren onveranderd en geniet<br />

inmiddels wereldwijde bekendheid. Sinds 2008<br />

zijn we ons steeds verder gaan specialiseren in<br />

deze tak van sport en hebben voor Nederland<br />

de officiële vertegenwoordiging van de producten<br />

van Krinner.”<br />

DIRECT BELASTBAAR<br />

Het schroeffundament bestaat uit een gegalvaniseerde<br />

stalen buis met opgelaste schroefdraad,<br />

die ontworpen is om horizontale en<br />

verticale belastingen in de grond op te nemen.<br />

“De buis wordt met speciale machines in de<br />

grond gedraaid en verkrijgt op die manier ook al<br />

draagkracht”, legt Pijnenburg uit. “De mogelijke<br />

belastingopname doet in geen geval onder voor<br />

die van een betonnen fundering. Sterker nog,<br />

een schroeffundering biedt alleen maar voordelen.<br />

<strong>Grond</strong>verzet is niet nodig, een snelle montage<br />

is gegarandeerd en de fundering is direct<br />

Op basis van de lasten die moeten worden<br />

opgenomen door het fundament wordt door PNL de<br />

juiste diameter schroeffundering bepaald.<br />

98


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

belastbaar. Bij einde levensduur kan het schroeffundament<br />

ook nog eens eenvoudig worden<br />

gedemonteerd en elders worden ingezet. Van<br />

blijvende bodemschade is geen sprake, de bodem<br />

herstelt zich weer in zijn natuurlijke staat.”<br />

ECONOMISCH ALTERNATIEF<br />

Schroeffundamenten kunnen zowel als toplaagfundering<br />

en als dieptefundering worden<br />

toegepast. Pijnenburg: “Of het nu gaat om<br />

constructies op hellingen, smalle en moeilijk<br />

toegankelijke bouwlocaties of tijdelijke bouwprojecten,<br />

dankzij de vele varianten bieden de<br />

Krinner schroeffundamenten een economisch<br />

antwoord in bijna elke situatie. Op locaties<br />

waar de dragende bodemstructuur zich op<br />

een aanzienlijke diepte bevindt kan met verlengbare<br />

schroeffundamenten uit de V-serie<br />

snel en voordelig een veilige en stabiele dieptefundering<br />

worden gerealiseerd. De V-serie is<br />

statistisch helemaal doorberekend en kan opgelengd<br />

worden tot maximaal 18 meter. Het<br />

basismateriaal van de Krinner schroeffundamenten<br />

betreft overigens grotendeels gerecycled<br />

Europees staal dat in- en uitwendig 100<br />

um wordt verzinkt.”<br />

INFRA EN RAILINFRA<br />

Pijnenburg ziet volop mogelijkheden voor de<br />

Krinner schroeffundamenten in de Nederlandse<br />

infrastructuur. “In het buitenland worden<br />

deze al veelvuldig toegepast, bijvoorbeeld als<br />

fundament voor verkeerslichten, verkeersborden<br />

langs de snelweg, geluidsschermen, lichtmasten,<br />

(kleinere) bruggen en steigers. Overlast<br />

wordt tot een minimum beperkt, want de<br />

fundering is direct belastbaar. De potentie is<br />

enorm.” Ook voor het ondersteunen van fietspaden<br />

om verzakkingen tegen te gaan, wordt<br />

het Krinner systeem al toegepast, net zoals wereldwijd<br />

in de railinfra. “In Amerika, Canada en<br />

Duitsland is er toestemming verleend door de<br />

lokale ‘ProRail’ om geluidsschermen langs het<br />

spoor te funderen op Krinner schroeffundamenten.<br />

Ook weer de snelheid van montage,<br />

directe belastbaarheid en minimale overlast<br />

zijn hierin doorslaggevende factoren.”<br />

FUNDERINGSPLAN EN<br />

MONTAGEVOLGORDE<br />

Op basis van de lasten die moeten worden<br />

opgenomen door het fundament wordt door<br />

PNL de juiste diameter schroeffundering bepaald.<br />

Krinner beschikt over een groot assortiment<br />

schroeffundamenten in allerlei verschillende<br />

diameters. De lengte is afhankelijk<br />

van het type grondslag en daar is een sondering<br />

voor nodig. “Op basis van deze factoren<br />

brengen wij een passend advies uit en stellen<br />

een funderingsplan op. ❯<br />

Schroeffundamenten kunnen zowel als toplaagfundering en als dieptefundering worden toegepast.<br />

PNL presenteert hét alternatief voor de traditionele betonfundering in de infrasector: de Krinner schroeffundamenten.<br />

99


Circulair funderen<br />

het fundament van de toekomst<br />

Kosten- &<br />

tijdbesparend<br />

Duurzaam &<br />

milieuvriendelijk<br />

Direct belastbaar<br />

Geschikt voor<br />

hergebruik<br />

013 - 536 00 60<br />

info@pnl.nl<br />

www.pnl.nl<br />

Pegasusweg 4<br />

5015 BZ Tilburg


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

PNL heeft in Nederland een vertegenwoordiging in diverse regio’s en is daarmee in staat om snel en efficiënt ‘heel Nederland’ te voorzien van een circulaire fundering.<br />

Om de aannames uit het funderingsplan in de praktijk te toetsen<br />

en bevestigen, wordt er een belastingtest uitgevoerd. Daarbij<br />

worden ook de montageparameters bepaald, zoals het minimale<br />

draaimoment. Na goedkeuring van de belastingtest gaan we over<br />

tot montage. De posities van de schroeffundamenten worden<br />

uitgezet, waarna we ze met een elektrische of hydraulische machine<br />

indraaien. Bij het indraaien wordt het indraaimoment gemeten<br />

en geregistreerd. Na afloop overhandigen we het rapport<br />

met alle data aan de opdrachtgever.”<br />

De Krinner schroeffundamenten zijn het fundament voor de toekomst,<br />

resumeert Pijnenburg. “Ze zijn duurzaam, innovatief, bijzonder<br />

milieuvriendelijk en uiteindelijk kostenbesparend. Initieel<br />

is ons product misschien duurder, maar het snelle montageproces<br />

en directe belastbaarheid werken uiteindelijk kostenverlagend.”<br />

PNL heeft in Nederland een vertegenwoordiging in diverse regio’s<br />

en is daarmee in staat om snel en efficiënt ‘heel Nederland’<br />

te voorzien van een circulaire fundering. “Via onze CO 2<br />

-calculator<br />

op de website maken we direct de CO 2<br />

-besparing inzichtelijk<br />

die kan oplopen tot wel 80%!” ■<br />

‘Via onze CO 2<br />

-calculator op de<br />

website maken we direct de CO 2<br />

-<br />

besparing inzichtelijk die kan<br />

oplopen tot wel 80%!'<br />

Overlast wordt tot een minimum beperkt, want de fundering is direct belastbaar.<br />

101


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Suzanne van Gaale Beeld |Crescendo<br />

Start nieuw cursusseizoen<br />

funderingsvakschool<br />

Meer bekendheid voor funderingsvak<br />

Joop van der Wal wil de kennis en kunde over én in het funderingsvak naar een hoger niveau brengen.<br />

Daarvoor riep hij de funderingsvakschool in het leven. In september starten de nieuwe trainingen.<br />

Het idee voor een opleiding puur gericht op<br />

het funderingsvak ontstond zo’n twaalf jaar<br />

geleden. Joop: “Destijds was het plan en de<br />

hoop dat de mbo-opleidingen dit zouden<br />

oppakken. In de praktijk liep dit helaas anders.<br />

Een gemiste kans wat mij betreft. Er<br />

is een tekort aan vakmensen en het funderingsvak<br />

is bij velen niet bekend. Terwijl het<br />

een prachtig vak is met veel diversiteit. Je<br />

kunt er namelijk veel kanten mee op, denk<br />

aan funderingswerker, machinist, werkvoorbereider,<br />

monteur en projectleider.”<br />

VEELZIJDIG<br />

Joop biedt de funderingsopleiding aan binnen<br />

zijn trainingscentrum Crescendo in Hoorn. De<br />

opleiding is verdeeld over drie categorieën:<br />

1. Funderingswerker<br />

2. Hei- en boorbaas en machinist<br />

3. Werkvoorbereider/uitvoerder/toezichthouder<br />

Elke categorie omvat verschillende trainingsmodules<br />

gericht op specifieke taken<br />

binnen het werkgebied. Zo leert de werkvoorbereider<br />

binnen de trainingsmodule<br />

Funderingstechniek meer over de organisatie<br />

op de werkplek, terwijl een machinist<br />

meer leert over de machines en uitrusting.<br />

Een funderingswerker leert daarentegen<br />

vooral meer over de techniek. Andere modules<br />

zijn bijvoorbeeld Werken in vervuilde<br />

Alle modules worden afgesloten met een examen.<br />

102


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

grond, Werken op hoogte en Communicatie<br />

en feedback. Joop: “Iedere module is afgestemd<br />

op de betreffende beroepsgroep<br />

en dus ook maatwerk.”<br />

OOK VOOR NIEUWKOMERS<br />

De trainingen zijn bedoeld voor zowel<br />

mensen werkzaam in de funderingsbranche<br />

als zij-instromers. Zo is er bijvoorbeeld ook<br />

een introductietraining Funderingswerker,<br />

speciaal voor medewerkers die sinds<br />

kort werkzaam zijn in de funderingsbranche.<br />

“Tijdens de introductietraining Funderingswerker<br />

leren wij de deelnemer de<br />

belangrijkste zaken die hij/zij moet weten<br />

om veilig aan het werk te gaan. Na afloop<br />

van de training ontvangt de deelnemer een<br />

certificaat Introductie Funderingswerker<br />

van het NVAF en het certificaat Veilig aanslaan<br />

van lasten.”<br />

De trainingen zijn bedoeld voor zowel mensen werkzaam in de funderingsbranche als zij-instromers.<br />

GOED TE COMBINEREN<br />

MET WERK<br />

De modules zijn zo ingericht dat ze volgens<br />

Joop goed in te plannen zijn in het werk. De<br />

opleiding voor de funderingswerker is in totaal<br />

15 dagen, waarbij er om de drie weken<br />

één lesweek is. De opleiding categorie 2 (o.a.<br />

heiers) beslaat in totaal vier weken met drie<br />

weken tussen iedere lesweek. En diegenen<br />

die werken als werkvoorbereider, uitvoerder<br />

of toezichthouder hebben één vrijdag in de<br />

maand cursus gedurende tien maanden. Alle<br />

modules worden afgesloten met een examen.<br />

CURSUSLOCATIE<br />

In principe zijn de lessen op locatie in Hoorn, maar<br />

als er een groep is vanuit een aantal funderingsbedrijven<br />

in een bepaalde regio, kan de opleiding<br />

ook op locatie elders gegeven worden. De eerstvolgende<br />

cursusweken starten in september. ■<br />

Trainingscentrum Crescendo<br />

Crescendo heeft zich ontwikkeld tot een no-nonsense opleider, gericht op werkzaamheden op en nabij materieel en vooral gericht op de praktijk.<br />

Hiermee is Crescendo een waardevolle opleidingspartner voor talloze bedrijven in bouw, infra en logistiek. Of het nu gaat om de verplichte TCVT<br />

machinisten opleidingen of de bijbehorende verplichte bijscholingen, een heftruck of hoogwerker training. Bij Crescendo is het allemaal mogelijk!<br />

Wat dacht u van de training ‘Aanslaan van Lasten’ voor uw medewerkers. Transparant en open communiceren is voor ons een natuurlijke eigenschap<br />

waarbij we graag samen met onze opdrachtgevers kijken naar een passende en eerlijke oplossing voor de opleidingsbehoefte.<br />

We bieden een ruim pakket Code 95 nascholingen aan!<br />

EEN GREEP UIT ONS CURSUSAANBOD<br />

TCVT Opleidingen o.a.<br />

Mobiele (hijs) kraan MK<br />

(Mobiele) torenkraan MTK<br />

Funderingsmachine groot/klein FMG/FMK<br />

Autolaadkraan ALK<br />

<strong>Grond</strong>verzetmachine met hijsfunctie GVM<br />

Verreiker VERR<br />

Hijsbegeleider/Rigger HBG<br />

Bijscholing algemeen machinisten<br />

Bijscholing Funderingen<br />

Voor werken met vervuilde grond OPM / DLP<br />

VCA, zowel basis als VOL<br />

BHV<br />

Heftrucktraining<br />

Inspectie hijsgereedschap<br />

Aanslaan van lasten<br />

Hoogwerker training<br />

Veilig werken langs wegen<br />

Veilig werken met autolaadkraan<br />

Veilig werken bovenloopkraan/portaalkraan<br />

Teambuilding<br />

Code 95 nascholingen, veel mogelijkheden<br />

Ook kunnen wij de complete scholingsdagen voor grote groepen organiseren.<br />

Neutronweg 1 1627 LG HOORN www.traincrescendo.nl +31 (06) 15 639 897<br />

Naamloos-6 1 13-07-<strong>2022</strong> 14:51<br />

103


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Aelmans Adviesgroep<br />

Optimale synergie tussen<br />

drie ‘bodembureaus’<br />

Als toonaangevende adviesorganisatie op het gebied van de fysieke leefomgeving focust Aelmans<br />

Adviesgroep zich vanuit twaalf vestigingen op de werkvelden Vastgoed, Omgeving, Milieu, Agro en Bouw.<br />

Vestigingen die nauw met elkaar samenwerken en dat geldt in het bijzonder voor de drie bodembureaus<br />

binnen de adviesorganisatie: Aelmans Eco, Archimil Bouw- en Milieuadviseurs en NIPA Milieutechniek.<br />

De drie bodembureaus vormen samen binnen<br />

Aelmans Groep dé vraagbaak voor technisch<br />

onderzoek. “Onze werkzaamheden gaan veel<br />

verder dan alleen advies op het gebied van<br />

bodemonderzoek, bouwstoffen of bodemsanering”,<br />

zegt Hans van Vliet, milieukundig<br />

adviseur bij NIPA Milieutechniek. “Ook asbestinventarisatie,<br />

akoestiek en bijvoorbeeld<br />

quickscans voor wat betreft flora en fauna nemen<br />

we voor rekening. Door een optimale samenwerking<br />

tussen onze bureaus bieden we<br />

opdrachtgevers een totaalpakket: een oplossingsgericht<br />

advies als basis voor de verdere<br />

opvolging van projecten.”<br />

PENTAANTANK<br />

De optimale synergie tussen de bodembureaus<br />

van Aelmans Groep kwam recent goed van pas<br />

bij een project in Oss waar een grote pentaantank<br />

van 180 m 3 in de bodem geplaatst gaat<br />

worden. “Vanuit NIPA verzorgen we voor dit<br />

bedrijf, dat over meerdere vergelijkbare opslagtanks<br />

beschikt, al geruime tijd de jaarlijkse<br />

monitoring, partijkeuringen en het milieuonderzoek”,<br />

zegt Van Vliet. “Voor het ingraven en<br />

stabiel plaatsen van de pentaantank (14 meter<br />

lang, 4,20 meter in diameter) onder het maaiveld<br />

is een goed plan essentieel. Daar komt de<br />

expertise van onze collega’s van Aelmans Eco<br />

goed van pas.” Liaqat Omid, geotechnisch adviseur<br />

bij Aelmans Eco: “Aan ons de taak om<br />

geotechnisch onderzoek te verrichten en het<br />

ingraafadvies te verzorgen. Vanwege de be-<br />

Als toonaangevende adviesorganisatie op het gebied van de fysieke leefomgeving focust Aelmans Adviesgroep zich vanuit twaalf vestigingen op de werkvelden<br />

Vastgoed, Omgeving, Milieu, Agro en Bouw.<br />

1<strong>04</strong>


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

perkte ruimte op het terrein is het niet mogelijk<br />

om een talud te creëren en hebben we een<br />

alternatief aangedragen in de vorm van een<br />

damwandconstructie.”<br />

DAMWAND MET<br />

STALEN RINGGORDING<br />

Het aanbrengen van de damwandconstructie<br />

is echter geen sinecure. Uit het eveneens door<br />

Aelmans Groep uitgevoerde sondeeronderzoek<br />

blijkt dat de ondergrond behoorlijk verdicht is.<br />

In klare taal: keihard. “Tel daar de gevoelige omgeving<br />

met kritische bedrijfsprocessen bij op en<br />

onze keuze voor een korte damwand met stalen<br />

ringgording en hoekstempel is gerechtvaardigd”,<br />

zegt Omid. “Daarnaast is bemaling hier noodzakelijk<br />

vanwege de hoge grondwaterspiegel.” Van<br />

Vliet vult aan: “Het is zaak om de bemaling zodanig<br />

in te richten dat er geen schade aan de put<br />

of de omgeving ontstaat door ongelijkmatige<br />

zettingen. Ook de grond die vrijkomt dient op<br />

de juiste manier afgezet te worden. Die vragen<br />

komen allemaal langs. Omdat wij al vele jaren<br />

de kwaliteit van het water en de bodem actief<br />

monitoren op deze site, hebben we veel data<br />

beschikbaar. Die data is essentieel voor het opstellen<br />

van het bemalingsadvies door onze collega’s<br />

van Aelmans Eco.”<br />

De drie bodembureaus vormen samen binnen Aelmans Groep dé vraagbaak voor technisch onderzoek.<br />

Na het uitgraven van de bouwput wordt de<br />

betonvloer in den droge gestort en zal de pentaantank<br />

aan de betonvloer worden verankerd<br />

om opdrijving tegen te gaan. “Dit project is een<br />

mooi voorbeeld van hoe we als bureaus elkaar<br />

versterken. We hebben veel kennis en kunde in<br />

huis en dankzij korte lijnen tussen alle vestigingen<br />

en disciplines, ook met andere onderdelen<br />

binnen de Aelmans Adviesgroep, kunnen we<br />

efficiënt inspelen op de toekomstige uitdagingen<br />

en de steeds hogere eisen op gebied van<br />

kwaliteit, planning en certificeringen.” ■<br />

105


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Geosonda<br />

Pionier in grondmechanisch<br />

onderzoek verbreedt scope<br />

Al sinds 1987 houdt Geosonda zich bezig met het uitvoeren van grondmechanisch onderzoek.<br />

Het dienstenpakket is in de loop der jaren steeds verder uitgebreid. Als onderdeel van de ABO<br />

Group is Geosonda in staat om het hele spectrum van bodemonderzoek en advies in eigen<br />

beheer op te pakken. Een gesprek met directeur Aad van der Burg over de vele disciplines en<br />

het eigen grondlaboratorium in Breda.<br />

COMBINEREN VAN EXPERTISES<br />

Geosonda beschikt over een enorme vloot<br />

aan apparatuur om de bodem te verkennen.<br />

“Ons machinepark varieert van grote<br />

sondeervoertuigen met rupsen tot kleinere<br />

rupsvoertuigen en zelfs demontabele apparatuur<br />

voor moeilijk bereikbare locaties”,<br />

zegt Van der Burg. “Daarnaast kunnen we<br />

gebruikmaken van de expertise van ons<br />

‘De samenwerking met onze zusterbedrijven<br />

en het eigen grondlaboratorium maakt dat<br />

we in staat zijn om veel sneller en in<br />

eigen beheer klanten te bedienen'<br />

Geosonda beschikt over een enorme vloot aan apparatuur om de bodem te verkennen.<br />

106


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

zusterbedrijf Sialtech, gespecialiseerd in<br />

mechanische grondboringen met pulsbooreenheden<br />

en sonische boorstellingen, en<br />

van het recent door ABO Group ingelijfde<br />

Geo-Supporting met de beste specialisten<br />

voor inpandig sonderen.”<br />

GRONDLABORATORIUM<br />

Sinds 1 januari dit jaar beschikt Geosonda<br />

ook over een eigen grondlaboratorium. Van<br />

der Burg: “Het laboratorium is samen met<br />

ons zusterbedrijf Translab uit België opgezet.<br />

Met deze toevoeging zijn we in staat<br />

om kwaliteitsvolle geotechnische proeven<br />

en analyses in eigen huis uit te voeren. Denk<br />

dan aan samendrukkingsproeven, tri-axiaalproeven,<br />

het onderzoeken van korrelverdelingen,<br />

doorlatendheid en volumegewichten<br />

en overige kleine grondparameters.”<br />

ALLES IN EIGEN HUIS<br />

<strong>Grond</strong>mechanisch onderzoek in de infrasector<br />

bestaat uit meerdere componenten:<br />

sonderen, boren en labonderzoek. “De samenwerking<br />

met onze zusterbedrijven en<br />

het eigen grondlaboratorium maakt dat we<br />

in staat zijn om veel sneller en in eigen beheer<br />

klanten te bedienen. We hebben dus<br />

alles in huis om uitgebreid grondmechanisch<br />

onderzoek te doen en kunnen zelfstandig inschrijven<br />

op bestekken”, resumeert Van der<br />

Burg. “En dankzij ABO Milieuconsult kunnen<br />

we ook alle milieukundige vraagstukken oppakken.<br />

Kortom, één aanspreekpunt voor<br />

een breed palet aan diensten.” ■<br />

Sinds 1 januari dit jaar beschikt Geosonda ook over een eigen grondlaboratorium.<br />

GEOTECHNIEK<br />

Sonderingen<br />

Boringen<br />

Bomdetectie<br />

Injectie<br />

Geomonitoring<br />

Landmeten<br />

Paalcontrole<br />

Geosonda B.V.<br />

Curieweg 19<br />

2408 BZ Alphen aan den Rijn<br />

T. +31 (0)172 44 98 22<br />

info@geosonda.nl<br />

www.geosonda.nl<br />

Member of ABO-Group<br />

13997<br />

Naamloos-1 Naamloos-2 1 20-07-<strong>2022</strong> 14-08-20 09:55<br />

10:25<br />

107


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Van den Heuvel Werkendam<br />

‘Jonge’ funderingsspecialist<br />

investeert<br />

opnieuw in veelzijdige<br />

funderingsmachine<br />

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Dat geldt in het bijzonder<br />

voor Max Kroeze van Kroeze Funderingstechnieken. Nadat<br />

zijn eerste bedrijf in andere handen was overgegaan, besloot<br />

hij in 2015 om aan zijn ‘tweede jeugd’ te beginnen in de infra.<br />

En met succes. Kroeze Funderingstechnieken heeft recent<br />

geïnvesteerd in een derde funderingsmachine, een hele<br />

bijzondere ook nog, uit de ‘stal’ van Van den Heuvel Werkendam.<br />

Kroeze Funderingstechnieken heeft in relatief<br />

korte tijd naam gemaakt in de wereld<br />

van funderingstechnieken. “We mogen ons<br />

gelukkig prijzen met een hele trouwe klantenkring<br />

waarvoor we de meest uiteenlopende<br />

funderingsvraagstukken invullen door<br />

het hele land en soms zelf daarbuiten”, zegt<br />

Max Kroeze vol trots. “Dat doen we met een<br />

klein en hecht team, loyale partners en kwalitatief<br />

hoogwaardig materieel. Om ook op<br />

toekomstige vraagstukken een antwoord te<br />

kunnen bieden, hebben we geïnvesteerd in<br />

een nieuwe stelling, een VDH-MP40 van Van<br />

den Heuvel Werkendam.”<br />

VEELZIJDIGE MACHINE<br />

De VDH-MP40 is volgens Kroeze een uiterst<br />

veelzijdige machine. “Afhankelijk van<br />

welk aanbouwdeel wordt gebruikt, is de machine<br />

in te zetten als schroef-, boor- of heimachine.<br />

Het stelt ons in ieder geval in staat<br />

om langere palen te maken (tot 19,5 meter)<br />

dan voorheen met onze bestaande machines.<br />

We hebben overigens bewust gekozen<br />

voor Van den Heuvel Werkendam. Zij hebben<br />

mijn eerste stelling vijftien jaar geleden<br />

ook gebouwd en kunnen snel leveren tegen<br />

De VDH-MP40 is een uiterst veelzijdige machine.<br />

Afhankelijk van welk aanbouwdeel wordt gebruikt,<br />

is de machine in te zetten als schroef-, boor- of<br />

heimachine.<br />

108


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

de juiste condities.” Marc Timmerman, eigenaar<br />

van Van den Heuvel Werkendam: “Het<br />

is behoorlijk onrustig in de wereld, de prijzen<br />

stijgen en er heerst veel onzekerheid.<br />

In onze markt daarentegen is er nauwelijks<br />

sprake van terughoudendheid, bedrijven<br />

zoals Kroeze Funderingstechnieken blijven<br />

investeren. Er zijn genoeg geïnteresseerden<br />

voor onze machines.”<br />

HOOGWAARDIGE<br />

COMPONENTEN<br />

Van den Heuvel Werkendam bouwt machines<br />

op klantspecificatie in eigen huis. “Ervaringen<br />

van klanten, monteurs en machinisten<br />

zijn voor ons heel belangrijk en leidend<br />

in de ontwikkeling van onze machines”, benadrukt<br />

Timmerman. “We werken uitsluitend<br />

met kwalitatief hoogwaardige componenten.<br />

Unieke kenmerken zijn onder meer<br />

de ruime cabine met veel glasoppervlak en<br />

veel verstelmogelijkheden van consoles en<br />

(luchtgeveerde) stoel voor maximaal comfort.<br />

De MP40 is compacter dan zijn grotere<br />

broers, de MP60 en MP70. De basis van de<br />

MP40 is overigens altijd gelijk, zoals een zuinige<br />

en stille stage V motor, pompen en onderwagen.<br />

De voorkant daarentegen wordt<br />

volledig naar klantwens ingevuld. Voor<br />

Kroeze Funderingstechnieken hebben we<br />

de MP40 uitgevoerd in een mortelschroefconfiguratie<br />

(CFA). Een groot voordeel van<br />

deze machine is dat deze inclusief boorkast<br />

en boor op transport gezet kan worden.”<br />

Kroeze heeft hoge verwachtingen van de<br />

nieuwe VDH-MP40. “Met deze nieuwe<br />

machine kunnen we een nóg breder en<br />

compleet pakket aan funderingsoplossingen<br />

aanbieden aan onze klanten. We hebben<br />

onlangs ook nog een kleinere stelling<br />

gekocht voor het heien en boren van stalen<br />

buispalen. Met ons hypermoderne<br />

machinepark staan we garant voor een<br />

duurzaam eindresultaat.” ■<br />

‘Met ons hypermoderne machinepark staan we<br />

garant voor een duurzaam eindresultaat'<br />

Naamloos-1 23-08-<strong>2022</strong> 09:32<br />

109


20% DUURZAMER<br />

ZELFBOREND ANKERSYSTEEM<br />

LCA CONFORM ISO 14<strong>04</strong>0/44 EPD CONFORM ISO 14025<br />

RUIME VOORRAAD<br />

SNELLE LEVERTIJDEN<br />

FLEXIBELE SERVICE<br />

HOOGWAARDIGE<br />

KWALITEIT<br />

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP<br />

GEOTECHMETALS.NL<br />

GEOTECH METALS B.V.<br />

Leeghwaterstraat 1<br />

4251 LM Werkendam<br />

+31 (0)183 820 <strong>04</strong>0<br />

info@geotechmetals.com


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Alon Winnen (Letterdesk) Beeld | Geotech Metals B.V.<br />

Duurzame zelfborende<br />

ankersystemen<br />

Duurzaam en doeltreffend<br />

Geotech Metals produceert, ontwikkelt en levert een compleet zelfborend ankersysteem op<br />

internationaal niveau. Met eigen productie en praktische en theoretische kennis is Geotech Metals<br />

een dynamische speler op de markt. Ook op het gebied van duurzaamheid. Bryan Visser, Sales Engineer<br />

bij Geotech Metals: “Duurzame productie vinden wij ontzettend belangrijk. Daarom hebben wij als<br />

eerste producent van zelfborende ankersystemen de milieu-impact van ons product onderzocht.”<br />

productieproces onder de loep: van inkoop van<br />

het basismateriaal tot aan de vervaardiging van<br />

het ankersysteem. Alle tussenstappen zijn geanalyseerd<br />

om de totale milieu-impact per kilo zelfborend<br />

ankersysteem te bepalen.”<br />

De resultaten van de LCA zijn verwerkt in een<br />

EPD. Visser: “Zo’n EPD is handig, want bij toepassing<br />

van ons product levert het MKI-voordeel<br />

op voor onze klanten, bij aanbestedingen<br />

waar de MKI (Milieu Kosten Indicator) van toepassing<br />

is. Uit de EPD blijkt dat onze ankersystemen<br />

20% duurzamer zijn dan de reguliere<br />

categorie in de milieudatabase. Fijn voor aannemers<br />

én het milieu!”<br />

De zelfborende ankersystemen worden in eigen huis<br />

geproduceerd.<br />

“Er zijn onafhankelijke wetenschappelijke methoden<br />

beschikbaar om de milieu-impact van<br />

je product te bepalen”, vertelt Visser. “Zo hebben<br />

we een LCA (Levenscyclusanalyse) uitgevoerd,<br />

waarmee een EPD (Environmental Product<br />

Declaration) is opgesteld. Deze analyse<br />

geeft een beeld van de milieu-impact middels<br />

verschillende indicatoren.”<br />

HET PRODUCTIEPROCES<br />

ONDER DE LOEP<br />

Geotech heeft de LCA in 2021 uitgevoerd samen<br />

met Aveco de Bondt. Visser: “We keken naar de<br />

toegepaste basismaterialen van onze zelfborende<br />

schroefinjectieankers. Vervolgens namen we het<br />

DUURZAAMHEID<br />

OP ALLE FACETTEN<br />

Doordat Geotech Metals haar bestaande product<br />

analyseerde, garanderen ze dat hun product<br />

duurzamer is dan de standaard uit de milieudatabase.<br />

Ook bij de productie houden ze rekening<br />

met duurzaamheid. Geotech Metals produceert<br />

een zelfontwikkelde schroefdraad die zorgt voor<br />

een maximale binding tussen het staal en het<br />

groutmengsel. “Zo wordt scheurvorming beperkt<br />

en resulteert het in een duurzamer product<br />

dat de effecten van corrosie minimaliseert.”<br />

“Onze mooie referentieprojecten bewijzen dat<br />

ons product duurzaam en van hoogwaardige<br />

kwaliteit is. We zijn bijvoorbeeld in bezit van<br />

het conformiteitscertificaat van de productiecontrole<br />

in de fabriek volgens de EN1090. Daarnaast<br />

worden onze ankersystemen regelmatig<br />

getest door onafhankelijke laboratoria. En wat<br />

betreft levertijden? Ook daarin lopen we voorop.<br />

We hebben altijd een ruime voorraad, dus<br />

flexibel leveren is geen probleem!” ■<br />

Het zelfborende ankersysteem wordt vervaardigd<br />

met gecertificeerd materiaal.<br />

111


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Royal Eijkelkamp<br />

One-stop-shop voor<br />

sensoren (en data)<br />

Royal Eijkelkamp heeft een nieuwe lijn geotechnische sensoren gepresenteerd voor<br />

zowel kortstondige als langdurige monitoring van civiele constructies. Samen met de<br />

reeds beschikbare water(kwaliteits)sensoren biedt het familiebedrijf nu een compleet<br />

pakket aan sensoren voor bodem- en wateronderzoek. En daar blijft het niet bij.<br />

Met een omvangrijk productportfolio en een<br />

verregaande synergie tussen de verschillende<br />

divisies biedt Royal Eijkelkamp een veelzijdig<br />

programma aan oplossingen voor het<br />

uitvoeren van bodem- en wateronderzoek.<br />

112


THEMA FUNDEREN & SONDEREN<br />

Met een omvangrijk productportfolio en een<br />

verregaande synergie tussen de verschillende<br />

divisies biedt Royal Eijkelkamp een veelzijdig<br />

programma aan oplossingen voor het uitvoeren<br />

van bodem- en wateronderzoek. “We zijn<br />

als gerenommeerde speler over de hele wereld<br />

betrokken bij grootschalige waterprojecten”,<br />

zegt Rutger van Goethem, Sales Director bij<br />

Royal Eijkelkamp. “Onze divisie met geotechnische<br />

apparatuur, met onder meer de sondeeren<br />

grondboormachines neemt ook steeds grotere<br />

vormen aan. Wat nog ontbrak, was een<br />

lijn aan geotechnische sensoren.”<br />

COMPLEET ASSORTIMENT<br />

Het palet aan geotechnische sensoren van Royal<br />

Eijkelkamp is zeer compleet en in veel gevallen<br />

complementair aan het bestaande aanbod van<br />

water(kwaliteits)sensoren. Van Goethem geeft<br />

een voorbeeld: “Als er een bouwkuip moet<br />

worden gemaakt, is actuele informatie over de<br />

grondwaterspiegel ter plaatse natuurlijk essentieel.<br />

Daarvoor leveren we al sinds jaar en dag<br />

een breed assortiment aan ‘Diver water level<br />

loggers’ voor de monitoring van grondwaterstanden,<br />

al dan niet gekoppeld aan het bronbemalingsprogramma.<br />

Bij het aanbrengen van de damwand<br />

en het uitgraven van de bouwkuip spelen<br />

weer andere krachten een rol. De druk die op<br />

de damwand en constructie wordt uitgeoefend<br />

moet worden gemonitord, net als het zetten van<br />

de bodem. Voor dat hele spectrum leveren we<br />

voortaan geotechnische sensoren, van inclinometers<br />

voor kortstondige en langdurige monitoring<br />

(in-place inclinometers) tot druksensoren,<br />

rekstroken en vibrating wire sensoren.”<br />

NIEUWE MAATSTAF<br />

De geotechnische sensoren zijn weliswaar nog<br />

maar net gelanceerd, maar ze worden al wereldwijd<br />

toegepast. Van Goethem: “De sensoren<br />

zijn met een aantal pilotklanten uitvoerig<br />

getest op grote constructieprojecten, bij dijkversterkingsopgaven<br />

en zelfs bij het creëren<br />

van nieuwe stukken land. Het zijn dus met<br />

Royal Eijkelkamp heeft een nieuwe lijn geotechnische sensoren gepresenteerd voor zowel kortstondige als<br />

langdurige monitoring van civiele constructies.<br />

‘De geotechnische sensoren zijn weliswaar<br />

nog maar net gelanceerd, maar ze worden al<br />

wereldwijd toegepast'<br />

recht bewezen oplossingen met een uitstekende<br />

kwaliteit die afhankelijk van het type levenslang<br />

ingezet kunnen worden. Voor elke fase<br />

van een project leveren we sensoren: sensoren<br />

die waardevolle data registreren in het vooronderzoek,<br />

gedurende de uitvoering en tijdens<br />

de gehele levensduur van een constructie om<br />

de staat te monitoren, onderhoud te plannen,<br />

enz. In dat laatste geval worden de sensoren<br />

volledig in een constructie ‘ingepakt’. Doordat<br />

de meeste sensoren gemaakt zijn onder vacuüm<br />

in plaats van met een O-ring zijn deze<br />

gegarandeerd afgesloten van vocht. We zetten<br />

met onze nieuwe lijn geotechnische sensoren<br />

absoluut de nieuwe maatstaf.”<br />

Royal Eijkelkamp heeft de ambitie om een<br />

one-stop-shop te worden voor bodem- en<br />

wateronderzoek. “We leveren de sensoren<br />

en apparatuur maar kunnen desgewenst opdrachtgevers,<br />

al dan niet via een partner, volledig<br />

ontzorgen”, zegt Van Goethem. “Dat<br />

laatste gebeurt meer en meer, waarbij het<br />

zelfs mogelijk is om alleen de data af te nemen.<br />

Een tendens die is ingezet door vooral<br />

de gemeentelijke overheden, maar die inmiddels<br />

ook bij de grotere constructieprojecten<br />

wordt gewaardeerd. We kunnen daar op<br />

vele verschillende manieren invulling aangeven.<br />

Ook wat dat dat betreft zijn we dus een<br />

one-stop-shop.” ■<br />

Tiltmeter.<br />

Inclinometer.<br />

113


Ontdek<br />

seismisch<br />

sonderen<br />

Foto | Perry Geotech Limited<br />

Seismisch sonderen is een zeer<br />

nauwkeurige en betrouwbare<br />

methode om in situ samendrukkingen<br />

afschuifgolfsnelheidsprofielen<br />

met lage spanning te bepalen.<br />

Royal Eijkelkamp levert niet alleen de<br />

apparatuur om seismische sonderingen<br />

uit te voeren, maar ook de<br />

specialistische software die nodig is<br />

om de seismische data te analyseren.<br />

Scan de QR code voor<br />

meer informatie over<br />

de seismische module<br />

T +31 313 880 200<br />

E info@eijkelkamp.com<br />

I royaleijkelkamp.com


Naamloos-8 1 11-07-<strong>2022</strong> 16:51<br />

De Illumagear HALO TM SL helmlamp is robuust, waterdicht, vuil- en stofbestendig,<br />

lichtgewicht en draadloos en past op iedere veiligheidshelm.<br />

Veiligheid gaat boven alles: met de HALO TM SL helmlamp kun je goed zien en<br />

goed gezien worden.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Illumagear<br />

Zien én gezien worden!<br />

Een nieuw licht op zichtbaarheid en veiligheid<br />

Binnen de gww zijn er talloze werksituaties waarbij het verplicht is een veiligheidshelm te dragen. In een minder<br />

goed verlichte, of zelfs donkere omgeving -of dat nou binnen of buiten is, op hoogte of ondergrondsspeelt<br />

ook goede zichtbaarheid en herkenbaarheid een grote rol. Voor situaties waarin veel activiteit en verplaatsing<br />

is van mensen, machines, materiaal en verkeer biedt TOOL & BOX een nieuw verlichtingssysteem<br />

voor veiligheidshelmen, waarmee de helmdrager niet alleen goed kan zien, maar ook beter gezien wordt.<br />

“We zijn een familiebedrijf dat sinds 1996 internationaal actief is als<br />

voorraadhoudend importeur en fabrikant van kwalitatief hoogwaardige<br />

producten die het werk van de vakman verlichten”, zegt Ramon<br />

Kuijpers. Samen met zijn vrouw is hij eigenaar van het bedrijf dat<br />

zijn schoonvader ooit begon. “Vroeger lag de focus op handgereedschappen,<br />

gereedschapskisten en -karren, sinds 2000 zijn we echt een<br />

pionier op het gebied van leds als toepassing in zaklampen en werkverlichting.<br />

Onder ons eigen label TAB Professional Lighting ® zijn er<br />

inmiddels ruim 50 referenties professionele werkverlichting verkrijgbaar,<br />

grotendeels zelf ontwikkeld.”<br />

GEPATENTEERDE HELMLAMP<br />

Sinds kort is TOOL & BOX de exclusief importeur voor de EU van<br />

de Illumagear HALO TM SL, een Amerikaans product. Kuijpers is ervan<br />

overtuigd dat deze helmlamp goed zal resoneren bij de eindgebruikers.<br />

“Het is zoveel meer dan alleen een hoofdlamp!” De gepatenteerde<br />

HALO TM SL helmlamp zorgt voor een helder verlichte werkplek<br />

en creëert tegelijkertijd 360° zichtbaarheid voor de omgeving.”<br />

VOOR WERK EN PERSOONLIJKE VEILIGHEID<br />

De lamp, die dankzij het unieke ontwerp op elke veiligheidshelm past,<br />

kent meerdere verlichtingsstanden. “Een spotlight die tot 15 meter<br />

kan schijnen, een krachtig en breed werklicht voor optimale verlichting<br />

van de klus waar je mee bezig bent én de 360° ledverlichting<br />

(in 3 standen) waarmee je tot 400 meter zichtbaar bent vanuit alle<br />

richtingen. De HALO gaat automatisch aan in dimstand zodra de<br />

hoofdlamp wordt aangezet. Dankzij het witte licht en de vorm is<br />

het meteen voor iedereen herkenbaar: daar is een persoon. Op die<br />

manier kunnen ongelukken voorkomen worden.” ■<br />

ZICHTBAAR VEILIGER, 360°<br />

HALO SL is een gepatenteerd, revolutionair<br />

verlichtingssysteem voor industriële<br />

veiligheidshelmen.<br />

• Hoofdlamp + PBM = 360° zichtbaarheid<br />

• Voor zien én gezien worden tot 400m<br />

• Sneller herkenbaar = veiliger werken<br />

EU-import: www.toolandbox.com<br />

115


BAUMA <strong>2022</strong><br />

Veel exposanten hebben al gloednieuwe e-oplossingen aangekondigd voor de aankomende bauma.<br />

Tekst | Van Ekeris Expo Service Beeld | bauma<br />

Beursinnovaties aangedreven<br />

door elektriciteit<br />

Zero-emissie exploitatie is een belangrijke trend in de bouwmachine-industrie. Elektrificatie vormt<br />

een van de belangrijkste onderwerpen op bauma <strong>2022</strong>. ‘s Werelds toonaangevende vakbeurs voor<br />

bouwmachines, bouwmaterialen en mijnbouwmachines, evenals bouwvoertuigen en -apparatuur<br />

wordt gehouden van 24 tot 30 oktober op het beursterrein van München.<br />

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen<br />

in overeenstemming met de klimaatbeschermingsdoelstellingen,<br />

worden steeds meer<br />

bouwmachines en voertuigen ontwikkeld met<br />

elektrische aandrijvingen. Andere voordelen<br />

zijn ook de drijvende kracht achter deze trend.<br />

Elektromotoren zijn bijvoorbeeld stil en beschermen<br />

bedieners en het milieu tegen blootstelling<br />

aan directe uitlaatgassen. Een ander<br />

voordeel is dat elektromotoren worden beschouwd<br />

als onderhoudsarm en efficiënt, wat<br />

betekent dat ze zorgen voor lage bedrijfs- en<br />

energiekosten. Het is dus logisch dat ‘de weg<br />

naar nul uitstoot’ ook een van de belangrijkste<br />

onderwerpen is op de bauma van dit jaar. Veel<br />

exposanten hebben al gloednieuwe e-oplossingen<br />

aangekondigd voor de beurs.<br />

OMKEERBARE TRILPLAAT<br />

MET BATTERIJ<br />

Een daarvan is de eerste batterij-aangedreven<br />

omkeerbare trilplaat met een directe aandrijving.<br />

De APU3050e van fabrikant Wacker<br />

Neuson gebruikt het beproefde hydraulische<br />

verstelsysteem om van richting te veranderen,<br />

net als bij conventionele modellen. Met<br />

een werkbreedte van 50 cm en een middelpuntvliedende<br />

kracht van 30 kN is de machine<br />

eenvoudig te bedienen en heeft hij de laagste<br />

totale hoogte van alle omkeerbare trilplaten<br />

op de markt, waardoor hij bij uitstek geschikt<br />

is voor gebruik in smalle sleuven.<br />

EMISSIEVRIJE VERDICHTING<br />

MET E-TANDEMROLLEN<br />

In de toekomst kunnen elektrisch aangedreven<br />

tandemrollen het antwoord zijn waar op<br />

grotere schaal emissievrije verdichting nodig is.<br />

Hamm AG presenteert acht modellen uit de<br />

HD CompactLine-serie in hun wereldpremière<br />

op de bauma. Ze worden gevoed door een<br />

onderhoudsvrije lithium-ion batterij met een<br />

capaciteit van ongeveer 23 kWh. Bovendien<br />

wordt de energie die vrijkomt door de tractieen<br />

trillingsmotoren tijdens het remmen gebruikt<br />

116


BAUMA <strong>2022</strong><br />

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in overeenstemming met de klimaatbeschermingsdoelstellingen,<br />

worden steeds meer bouwmachines en voertuigen ontwikkeld met elektrische aandrijvingen.<br />

bij het herstel. De accu heeft genoeg capaciteit<br />

voor een hele werkdag. De e-drive vermindert<br />

ook de geluidsemissies aanzienlijk, waardoor de<br />

e-tandemrollen geschikt zijn voor alle gebieden<br />

die bijzonder stille verdichting vereisen. Omdat<br />

deze instellingen ook vaak een lage trillingsbelasting<br />

vereisen, introduceert de verdichtingsspecialist<br />

naast e-vibration- en oscillatierollen ook<br />

een elektrische combinatierol met oscillatie.<br />

VOLLEDIG ELEKTRISCH CONCEPT<br />

VOOR COMPACTE RUPSLADER<br />

De T7X, nog in de conceptfase, is 's werelds<br />

eerste volledig elektrische compacte rupslader.<br />

De fabrikant, Bobcat, zal bauma gebruiken<br />

om feedback van klanten uit verschillende<br />

segmenten te blijven verzamelen. Het doel is<br />

om marktkansen voor de machine in Europa,<br />

het Midden-Oosten en Afrika beter te kunnen<br />

inschatten. Met zijn 62 kWh lithium-ion accu<br />

kan de T7X vier uur lang continu werken. Het<br />

mobiele laadvermogen is iets minder dan 1.400<br />

kg. In tegenstelling tot alle andere laders wereldwijd<br />

heeft de nieuwe machine vrijwel geen<br />

vloeistoffen nodig: Bobcat heeft het traditionele<br />

hydraulische systeem volledig vervangen<br />

door een elektrisch aandrijfsysteem bestaande<br />

uit elektrische cilinders en elektromotoren. De<br />

enige vloeistof in de machine is ongeveer vier<br />

liter milieuvriendelijk koelmiddel.<br />

BETONMIXER MET VOLLEDIG<br />

ELEKTRISCHE AANDRIJVING<br />

Putzmeister ziet een toekomst voor zich met volledig<br />

elektrisch betontransport dankzij zijn iON-<br />

TRON e-mixer. De batterij van het voertuig heeft<br />

een capaciteit van 350 kWh, wat betekent dat één<br />

batterijlading voldoende is voor vijf tot zes ritten in<br />

stedelijke gebieden - meestal voldoende voor een<br />

hele werkdag. Het voertuig kan eenvoudig worden<br />

opgeladen als er meer ritten worden gepland. De<br />

mixer kan 's nachts op volle kracht worden opgeladen<br />

bij een DC-laadstation. De vrijwel stille<br />

werking maakt onbeperkt gebruik mogelijk, zelfs<br />

op locaties met strenge geluidsvoorschriften - een<br />

aanzienlijk concurrentievoordeel als het gaat om<br />

biedingen in grootstedelijke gebieden. Stijgende<br />

prijzen voor fossiele brandstoffen maken de e-<br />

drive ook tot een economisch alternatief.<br />

ELEKTROHYDRAULISCH TILLEN<br />

Het E-Pack van Tadano is op zijn beurt een elektrohydraulisch<br />

systeem met een geïntegreerde<br />

elektromotor van 32 kW die zorgt voor een geluidsarme<br />

en emissievrije kraanbediening. Deze<br />

oplossing werd gepresenteerd op de laatste bauma<br />

in 2019. Op dat moment was het slechts beschikbaar<br />

voor een enkel kraanvoertuig. Op 's werelds<br />

toonaangevende vakbeurs dit jaar zal Tadano<br />

laten zien dat in de tussentijd vijf van zijn AC-kranen<br />

kunnen worden besteld met het E-Pack of bestaande<br />

kranen die er achteraf mee zijn uitgerust.<br />

De Japanse fabrikant biedt ook een preview<br />

van 's werelds eerste volledig elektrische ruwterreinkraan.<br />

De machine bevindt zich momenteel<br />

in een vergevorderde ontwikkelingsfase<br />

en zal naar verwachting eind 2023 op de<br />

markt worden gebracht. Hij zal van en naar de<br />

bouwplaats kunnen rijden en al het hijsen daar<br />

kunnen uitvoeren met alleen de energie die<br />

door de batterijen wordt geleverd.<br />

Andere exposanten hebben al nieuwe e-machines<br />

aangekondigd, maar presenteren hun<br />

primeur pas op bauma. Het gaat onder meer<br />

om de opvolger van de 5055e vierwielaangedreven<br />

elektrische wiellader van Kramer-Werke<br />

GmbH. Bovendien belooft het bedrijf een<br />

nieuwe elektrische telescopische lader te onthullen.<br />

En dat is nog een reden waarom een<br />

bezoek aan het beursterrein van München in<br />

oktober zeker de moeite waard is. ■<br />

‘s Werelds toonaangevende vakbeurs voor bouwmachines, bouwmaterialen en mijnbouwmachines, evenals<br />

bouwvoertuigen en -apparatuur wordt gehouden van 24 tot 30 oktober op het beursterrein van München.<br />

117


<strong>Grond</strong>ig<br />

met daadkracht<br />

<strong>Grond</strong>ig met daadkracht. Dat is de slogan van Van de Beeten uit het Brabantse<br />

Veghel. Het familiebedrijf dat ooit begon als traditioneel loonbedrijf in 1964, is<br />

inmiddels uitgegroeid tot een herkenbaar en onderscheidend multidisciplinair<br />

aannemingsbedrijf met zo’n 220 medewerkers en een tweede locatie in<br />

Oosterhout. Naast infraprojecten realiseren we ook buitenruimtelijke projecten,<br />

zoals exclusieve (bedrijfs-)tuinen en hippische sportbodems, en handelen we in<br />

grond- en bouwstoffen die we ook zelf kunnen produceren. Het materieel dat we<br />

inzetten voor onze projecten is ook bemand beschikbaar voor de verhuur.<br />

Bij Van de Beeten investeren<br />

we in kwalitatief hoogwaardig<br />

materiaal en materieel en gaan we<br />

toekomstbestendige relaties aan,<br />

gebaseerd op wederzijds vertrouwen<br />

en respect, waarbij we kwaliteit en<br />

duurzaamheid nastreven. <strong>Grond</strong>ig<br />

met daadkracht, dus werken we<br />

nauwgezet, secuur, met volle<br />

energie en besluitvaardig!<br />

Meer weten?<br />

Neem contact met ons op<br />

<strong>04</strong>13 363 199<br />

info@vandebeeten.nl<br />

Erpseweg 11, 5463 PG Veghel<br />

www.vandebeeten.nl


BouwQ garandeert voor opdrachtgevers in Nederland en ook steeds meer in België een constructief veilig kunstwerk zonder fouten.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | BouwQ<br />

Effectief risicomanagement<br />

in de infra<br />

Een constructief veilig kunstwerk zonder fouten<br />

Een dijkversterkingsproject, een nieuwe snelweg, de renovatie van een bestaand kunstwerk,<br />

… iedereen is erbij gebaat dat het op een veilige manier wordt uitgevoerd. Een extra paar ‘ogen<br />

en oren’ is vaak wenselijk om ontwerp- of bouwfouten vroegtijdig op te sporen. Als geaccrediteerde<br />

instelling én volledig onafhankelijke partij onderwerpt BouwQ al bijna twintig jaar dergelijke<br />

kunstwerken aan technische inspecties om de kwaliteit ervan, met name op het gebied van<br />

constructieve veiligheid, zeker te stellen.<br />

In een ontwerp- of uitvoeringstraject kunnen<br />

zomaar fouten insluipen, missers met mogelijk<br />

grote gevolgen. “Wij zijn gefocust op het vinden<br />

van die fouten om zo potentiële risico’s uit<br />

te sluiten, verspilling in materiaal en tijd tegen<br />

te gaan én bovenal de constructieve veiligheid<br />

te garanderen”, zegt Jos Rooijakkers, algemeen<br />

directeur van BouwQ. De inspectie-instelling<br />

opereert volledig onafhankelijk en is daarvoor<br />

als enige instantie in Nederland geaccrediteerd<br />

volgens de NEN-EN ISO/IEC 17050:2012. “We<br />

voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen ten aanzien<br />

van kundigheid en onafhankelijkheid en<br />

leveren nimmer een bijdrage aan het primaire<br />

bouwproces, dat is erg belangrijk voor onze opdrachtgevers.<br />

We zijn enkel en alleen een verificatie-<br />

en validatiebureau dat via risicogestuurde<br />

methodes en dienstverleningspakketten onpartijdig<br />

de kwaliteit en veiligheid van bouwwerken<br />

zeker kan stellen. En dat doen we in de infrasector<br />

voor opdrachtgevers als Rijkswaterstaat,<br />

ProRail, infra-aannemers en verzekeraars.”<br />

SPIN IN HET WEB<br />

De dienstverlening van BouwQ richt zich op<br />

twee facetten: enerzijds het garanderen van<br />

de veiligheid tijdens de bouwfase (Risk Control)<br />

en anderzijds het controleren van de<br />

veiligheid bij oplevering oftewel de kwaliteit<br />

van het eindproduct. “Momenteel zijn we bijvoorbeeld<br />

namens een aantal grote verzekeraars<br />

zoals SwissRe en Allianz betrokken bij<br />

onder meer het dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg<br />

en het versterken van<br />

120


de Lekdijk tussen Amerongen en Schoonhoven”,<br />

zegt Benno Bruinsma, projectmanager<br />

bij BouwQ. “In beide gevallen voeren we als<br />

een spin in het web steekproefsgewijs en risicogestuurd<br />

de nodige controles uit op de<br />

grootste veiligheidsrisico’s om bijvoorbeeld<br />

ongelukken, schades en omgevingshinder te<br />

voorkomen.<br />

TECHNICAL INSPECTION SERVICE<br />

Via zogenaamde Technical Inspection Service<br />

(TIS) controleert BouwQ de kwaliteit<br />

van het eindproduct. “Het is een methode<br />

waarbij we zowel het ontwerp controleren<br />

(berekeningen en tekeningen) als de bouwfase<br />

via een risicogestuurde aanpak. Bij eventuele<br />

missers beargumenteren we uiteraard<br />

waarom iets aantoonbaar niet klopt,<br />

bijvoorbeeld door het opstellen van eigen<br />

schaduwberekeningen”, legt Bruinsma uit.<br />

“Deze controles doen we momenteel onder<br />

andere voor Rijkswaterstaat bij de zuidelijke<br />

ringweg om Groningen en voor de aannemer<br />

Groene Boog bij een complexe brug in<br />

de A16 bij Rotterdam. Ook bij het inschuiven<br />

van de onderdoorgang A2/N2 afgelopen<br />

zomervakantie waren we betrokken. Onder<br />

meer vanwege het korte tijdspad en de strikte<br />

deadline heeft de gemeente Eindhoven<br />

ons als controlebureau ingehuurd om ‘mee<br />

te kijken’ met het ontwerp en de bouwfase<br />

om te voorkomen dat er vertraging of fouten<br />

optreden. Een project waarmee we de afgelopen<br />

weken heel druk zijn geweest. Om diezelfde<br />

reden worden we door de aannemer<br />

ingeschakeld bij het uitvoeren van groot onderhoud<br />

(renovatie) aan de John Frostbrug in<br />

de gemeente Arnhem. Sommige zaken moeten<br />

nu eenmaal in één keer goed gaan.”<br />

De kracht van BouwQ zit hem niet alleen in<br />

de hoogopgeleide medewerkers, maar vooral<br />

ook in de marktbrede visie. “Wij krijgen jaarlijks<br />

vele ontwerpen onder ogen en weten<br />

daardoor precies waar het vaak ‘schuurt’ en<br />

waar eventuele missers kunnen optreden”,<br />

benadrukt Rooijakkers. “Omdat we zelf nooit<br />

ontwerpen opstellen of bouwwerkzaamheden<br />

Projectmanager Benno Bruinsma en algemeen<br />

directeur Jos Rooijakkers van BouwQ.<br />

uitvoeren, hebben we voor ieder project de<br />

handen vrij om alles te checken en onpartijdig<br />

te kunnen oordelen. En zo garanderen we<br />

voor onze opdrachtgevers in Nederland en<br />

ook steeds meer in België een constructief veilig<br />

kunstwerk zonder fouten.” ■<br />

Als een spin in het web voert BouwQ steekproefsgewijs en risicogestuurd de nodige controles uit op de grootste veiligheidsrisico’s om bijvoorbeeld ongelukken, schades<br />

en omgevingshinder te voorkomen.<br />

121


STIP: alleen verantwoord<br />

geproduceerd hout.<br />

Met STIP-certificatie toon je aan dat je principieel<br />

niets anders levert dan verantwoord geproduceerd hout.<br />

STIP voldoet aan de hout inkoopeisen van de Rijksoverheid.<br />

Ga voor meer informatie naar:<br />

stip.org


Houd je rekening met de uitgangspunten, dan gaat hout in de gebouwde<br />

omgeving vele decennia probleemloos mee.<br />

SHR wil met een actueel cursusaanbod haar bijdrage leveren aan een stabiele<br />

uitbreiding van hout in de gebouwde omgeving.<br />

Tekst | Mariena Mooi Beeld | SHR<br />

Meer bouwen met hout vraagt om<br />

actieve verspreiding van houtkennis<br />

Om de bouw te vergroenen wordt het gebruik van hout gestimuleerd, ook met lokaal en hergebruikt<br />

hout. Het idee hierachter is dat de CO 2<br />

-uitstoot vermindert, de bouw meer circulair wordt en vervuiling<br />

wordt teruggebracht, en dit allemaal met hout geproduceerd in duurzaam beheerde bossen.<br />

Steeds meer bedrijven gaan dan ook bouwen met hout, want er is geld mee te verdienen en men<br />

denkt dat het een eenvoudig te verwerken grondstof is. Maar zo gemakkelijk is dat niet, stelt het SHR.<br />

Hout is circulair omdat het volledig afbreekbaar<br />

is, maar dit moet niet gebeuren in de<br />

toepassing. Houd je rekening met de uitgangspunten,<br />

dan gaat hout in de gebouwde<br />

omgeving vele decennia probleemloos mee.<br />

Maar de kans op problemen is groot wanneer<br />

men bij het ontwerp, de productie en<br />

zeker in de bouw, de houtbouwuitgangspunten<br />

niet kent. Dit leidt tot imagoschade waardoor<br />

goedwillende initiatieven om duurzame<br />

bouw te stimuleren, door te weinig houtkennis,<br />

soms het tegenovergestelde effect geven.<br />

SHR wil met een actueel cursusaanbod haar<br />

bijdrage leveren aan een stabiele uitbreiding<br />

van hout in de gebouwde omgeving. In september<br />

wordt het aanbod uitgebreid tot zes<br />

vakinhoudelijke cursussen.<br />

houten gevels, het technisch juist uitvoeren<br />

ervan maar ook de consequenties van slechte<br />

uitvoeringen, ongelukkige ontwerpen en<br />

verkeerde verwachtingen.<br />

3) Construeren met hout geeft inzicht hoe<br />

met de verschillende bouwmethoden in<br />

hout, die op dit moment op de markt aanwezig<br />

zijn, op constructieve wijze ontworpen<br />

kan worden.<br />

4) Hout in de grond gaat over toepassingen<br />

waar vochtophoping niet kan worden voorkomen<br />

en waar hout zodanig moet worden<br />

toegepast dat het zo efficiënt mogelijk zijn<br />

natuurlijke weerstand tegen schimmel- en<br />

bacteriënaantasting kan inzetten.<br />

5) Schadevrij bouwen met hout in bovengrondse<br />

toepassingen bespreekt de uitgangspunten<br />

voor constructies en bouwonderdelen<br />

(geveltimmerwerk) waarmee een<br />

lange levensduur en een realistisch onderhoudsregime<br />

verwacht kan worden.<br />

6) Hout en milieu is een belangrijk onderwerp<br />

ter onderbouwing voor de keuze van hout<br />

als duurzaam bouwmateriaal.<br />

Op woensdag 14 september <strong>2022</strong> van 9.00<br />

tot 9.30 uur presenteert SHR digitaal de inhoud<br />

en de planning van de cursussen. Daarna<br />

is er ruimte voor specifieke vragen. Voor<br />

aanmeldingen kunt u zich richten tot het<br />

algemene e-mailadres van SHR. ■<br />

HET SHR CURSUSPROGRAMMA<br />

<strong>2022</strong>-2023 BESTAAT UIT:<br />

1) Houtsoorten herkenningscursus is een basiscursus<br />

om met hout te kunnen werken<br />

want de houtsoort is nogal bepalend voor<br />

de toepassing.<br />

2) Uitgangspunten voor een duurzame gevelbekleding<br />

behandelt de eigenschappen van<br />

‘Hout is circulair omdat het<br />

volledig afbreekbaar is, maar dit moet<br />

niet gebeuren in de toepassing'<br />

123


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | beeproger<br />

Digitalisering: een hoger<br />

rendement en meer<br />

werkplezier<br />

Softwaretools, apps en andere digitale oplossingen worden misschien niet direct geassocieerd<br />

met de infrasector. Toch is het een sector die bij uitstek is gebaat bij digitalisering, gezien de<br />

vele administratieve taken die veelal handmatig worden uitgevoerd. Dat kan volgens Runo<br />

Jansen van beeproger, ontwikkelaar van maatwerk software-oplossingen, vele malen efficiënter.<br />

“Digitalisering leidt tot een hoger rendement en meer werkplezier.”<br />

Ruim negen jaar geleden zette Beeproger zijn<br />

eerste stappen in de GWW. “We werden<br />

door een grondverzetbedrijf ingeschakeld om<br />

een tool te bouwen voor het digitaliseren van<br />

diverse administratieve processen, zoals de<br />

urendeclaratie en kilometerregistratie. Dat<br />

hebben we gezamenlijk met de klant opgepakt<br />

en wordt nog altijd naar volle tevredenheid<br />

ingezet”, weet Jansen. “Inmiddels zijn we<br />

vele jaren verder en hebben we ons portfolio<br />

in de GWW aardig uitgebreid. Via digitalisering<br />

zorgen we ervoor dat mensen geen werk<br />

van het werk hebben, waardoor processen<br />

veel soepeler verlopen en de foutmarge aanzienlijk<br />

daalt. Minder mensen kunnen nauwkeuriger<br />

met veel meer data werken.”<br />

Digitalisering is onvermijdelijk om in de toekomst als organisatie relevant te blijven.<br />

MEER CONTROLE<br />

Digitalisering is volgens Jansen onvermijdelijk<br />

om in de toekomst als organisatie relevant<br />

te blijven. Jawel, ook in de GWW. “We<br />

staan voor een enorme maatschappelijk opgave,<br />

waarbij de productie de komende jaren<br />

fors omhoog moet, terwijl we aan de andere<br />

kant kampen met een toenemende vergrijzing”,<br />

stelt Jansen terecht. “De beschikbare<br />

capaciteit daalt niet alleen, maar er gaat ook<br />

heel veel kennis verloren. Het is zaak om die<br />

kennis tijdig te borgen in digitale processen.<br />

Op het moment dat je de hele stroom van<br />

informatie-uitwisseling binnen de organisatie<br />

en mogelijk zelfs tussen andere organisaties<br />

in een ketensamenwerking digitaliseert, blijft<br />

124


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

er veel meer tijd over om je te richten op de<br />

kerntaken. Ook resulteert het in een betere<br />

controle en bewaking over de administratieve<br />

processen. Het management heeft snel<br />

inzicht in de stand van zaken. Behalve efficiënt<br />

is het bovenal ook veel duurzamer om<br />

papierloos te werken.”<br />

MAATWERKOPLOSSINGEN<br />

Beeproger bouwt uitsluitend maatwerkoplossingen.<br />

“Wij weten inmiddels na ruim negen<br />

jaar ervaring in de GWW dat geen enkel<br />

bedrijf op dezelfde wijze werkt”, zegt Jansen.<br />

“Als je opteert voor een standaard applicatie<br />

betekent dat dus dat je je moet conformeren<br />

aan de wijze waarop de software is ingericht.<br />

Dat is in mijn ogen niet toekomstbestendig.<br />

Bedrijven die willen groeien, doen dat op hun<br />

eigen manier en niet op een generieke wijze<br />

die de softwareontwikkelaar heeft bedacht.<br />

Daarom geloven wij in een maatwerkoplossing<br />

die we gezamenlijk met de klant vormgeven.<br />

Aan de hand van een inventarisatieronde<br />

van vier tot zes weken maken we een<br />

functionele beschrijving met de basis- en uitgangspunten<br />

voor onze samenwerking. Ook<br />

wordt de stip op de horizon bepaald. Vervolgens<br />

knippen we het project in stukken zodat<br />

we gezamenlijk werken aan een basisversie<br />

die snel live kan en die steeds verder wordt<br />

geoptimaliseerd en doorontwikkeld.”<br />

Beeproger bouwt maatwerkapplicaties altijd in<br />

samenspraak met de klant. “Het is belangrijk om<br />

zoveel mogelijk medewerkers van verschillende<br />

niveaus binnen een organisatie mee te nemen in<br />

het proces, nadrukkelijk ook de mensen uit het<br />

veld. Zij moeten er immers mee gaan werken.<br />

Soms stuit dat in het begin op enige weerstand,<br />

maar als er dan eenmaal een digitale omgeving<br />

staat, wil men niet anders meer. Natuurlijk, het<br />

kost tijd en vraagt de nodige inspanning van eenieder,<br />

maar bedrijven die inzetten op digitalisering<br />

blijken efficiënter en winstgevender te zijn.” ■<br />

Digitalisering leidt tot een hoger rendement en meer werkplezier.<br />

‘Wij weten inmiddels na ruim negen jaar<br />

ervaring in de GWW dat geen enkel<br />

bedrijf op dezelfde wijze werkt.<br />

Daarom bouwen wij uitsluitend<br />

maatwerkoplossingen’<br />

--<br />

De voordelen van maatwerk<br />

software voor de bouw.<br />

• Tijdbesparing<br />

• Gemak<br />

• Betrokkenheid<br />

• Efficiëntie<br />

• Overzichtelijkheid<br />

• Veiligheid<br />

• Gereduceerde foutmarge<br />

Eindelijk. Een software bouwer<br />

die jouw taal spreekt.<br />

• Beter voldoen aan wet- en<br />

regelgeving<br />

• Voorspellingen op basis van data<br />

• Ondersteuning in digitalisering<br />

• Vergroot concurrentievoordeel<br />

beeproger<br />

beeproger<br />

Lees hier<br />

onze cases<br />

125


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Tekst en beeld | Esri<br />

Kan GIS Nederlandse<br />

treinen op de rails houden?<br />

Overal in Europa, maar in het bijzonder in Nederland, is er weinig ruimte om nieuwe ontwikkelingen<br />

door te voeren, zeker op het gebied van mobiliteit en transport. Hoe gaat Nederland om met de nood<br />

aan uitbreiding van de transportinfrastructuur? Hoe kan er meer worden gedaan met minder ruimte?<br />

Naar verwachting neemt het aantal treinreizigers<br />

toe. Er worden maar liefst 30% meer mensen<br />

verwacht tegen 2030. ProRail, de organisatie die<br />

de spoorweginfrastructuur van de staat beheert,<br />

had een manier nodig om deze verkeerstoename<br />

op te vangen zonder een spoor bij te bouwen -<br />

specifiek, zonder een fysiek spoor bij te bouwen.<br />

Virtuele weergave met een digitale tweeling<br />

Omdat de meest voor de hand liggende oplossing<br />

(bijbouwen) uitgesloten was, besloot<br />

ProRail haar capaciteitsprobleem vanuit een<br />

andere invalshoek te analyseren. Om dit te<br />

doen, bouwden ze een virtuele weergave<br />

van het huidige netwerk - een methode die<br />

Omdat de meest voor de hand liggende oplossing (bijbouwen) uitgesloten was, besloot ProRail haar capaciteitsprobleem vanuit een andere invalshoek te analyseren.<br />

126


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

bekend staat als een Digital Twin (een digitale<br />

tweeling). Digital Twins worden gebruikt<br />

om zowel natuurlijke als gebouwde omgevingen<br />

na te bouwen. Ze moderniseren de<br />

manier waarop organisaties gegevens in realtime<br />

vastleggen en visualiseren.<br />

De Digital Twin van ProRail biedt vele manieren<br />

om de efficiëntie te verbeteren, te<br />

beginnen met het onderhoudsprotocol. Elk<br />

uur rijden een tiental treinen over dezelfde<br />

locatie, wat betekent dat zelfs één storing<br />

kan leiden tot grote hinder. De Digital Twin<br />

van ProRail identificeert het minimale aantal<br />

spoorafsluitingen dat nodig is om het onderhoud<br />

zo veilig mogelijk uit te voeren, meer<br />

sporen open te houden en meer treinen te<br />

laten rijden om het groeiende aantal reizigers<br />

te kunnen verwerken.<br />

STAP AAN BOORD VAN DE<br />

TOEKOMSTTREIN<br />

De onderhoudsoplossing van ProRail is<br />

slechts één voorbeeld van hoe geografische<br />

Digital Twins bijdragen aan innovatie over de<br />

hele wereld, in organisaties van alle soorten<br />

en maten. Vrijwel elk project of initiatief kan<br />

worden versneld door het gebruik van deze<br />

methode. Digital Twins en Esri-technologie<br />

brengen je daar sneller heen. ■<br />

De Digital Twin van<br />

ProRail biedt vele<br />

manieren om de<br />

efficiëntie te verbeteren.<br />

‘Vrijwel elk project of initiatief kan worden versneld<br />

door het gebruik van digital twins'<br />

ProRail 5D GIS-visualisatie.<br />

127


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Het Customer Success Team van VanMeijel zorgt ervoor dat klanten optimaal kunnen werken met onze digitale oplossingen.<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Van Meijel Automatisering BV<br />

“Wij zijn niet alleen<br />

ICT leverancier, maar echt<br />

een digitaliseringspartner”<br />

Sinds de oprichting in 1987 heeft Van Meijel Automatisering BV zich één belangrijk doel gesteld: de bouw<br />

digitaal maken. Want de werkdag van morgen kan echt slimmer, leuker en efficiënter, vinden zij. “Met onze<br />

oplossingen willen we de infra, bouw en aanverwante sectoren helpen om die stap naar digitalisering te<br />

zetten, waardoor ze echt klaar zijn voor de toekomst”, zegt Victor van de Kaa, relatiemanager bij Van-<br />

Meijel. Hij adviseert bedrijven bij de transformatie naar een volledig digitaal ondersteund bouwproces.<br />

DIGITALISEREN EN INNOVEREN IS CRUCIAAL<br />

We bevinden ons in een tijdperk waar grote technologische veranderingen<br />

elkaar snel opvolgen. “Ook de toekomst van de bouw gaat hand in hand<br />

met nieuwe technologieën”, volgens Van de Kaa. “Wij hebben een eigen,<br />

duidelijke visie die gericht is op de toekomst. Daarbij verliezen wij het<br />

dynamische aspect van bouwprojecten niet uit het oog en weten we dat<br />

complexe processen uitdagingen met zich meebrengen. En precies dáár<br />

kunnen wij het verschil maken. Het verschil wordt namelijk niet gemaakt<br />

door zomaar een oplossing naar voren te schuiven. We willen begrijpen<br />

hoe we de organisatie slimmer en efficiënter kunnen laten werken. Een<br />

128


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

goed advies vraagt om inlevingsvermogen en abstract denkvermogen.<br />

Want als we de klant begrijpen, begrijpen we de processen en kunnen we<br />

verbeteringen adviseren.”<br />

FILOSOFIE IN KLANTAANPAK<br />

VanMeijel hanteert een bepaalde filosofie in hoe er met klanten wordt<br />

omgegaan. “Dat begint met absolute klantfocus. Daarom hebben we een<br />

Customer Success Team, dat primair verantwoordelijk is voor de klanttevredenheid,<br />

op elk niveau in de organisatie. Voor het management organiseren<br />

we bijvoorbeeld strategiesessies, waarin we wegblijven bij de<br />

techniek maar veel meer het gesprek voeren over ambitie, doelen en de<br />

rol van digitalisering hierin om dat te verwezenlijken. Met IT verantwoordelijken<br />

hebben we periodiek contact zodat de plannen op korte en middellange<br />

termijn op elkaar afgestemd zijn”, weet Van de Kaa.<br />

CUSTOMER SUCCESS TEAM<br />

Bij het Customer Success Team draait het om klanttevredenheid. Tevens<br />

één van de belangrijkste pijlers waar VanMeijel als organisatie op stuurt.<br />

Maar hoe bereik je dat? “Allereerst krijgt de klant een vast aanspreekpunt<br />

toegewezen. Al het reilen en zeilen van de klant loopt via deze persoon. Eén<br />

aanspreekpunt, korte lijnen en snel schakelen dragen bij aan een tevreden<br />

klant. Dit vaste aanspreekpunt kan vervolgens intern meerdere facetten van<br />

de organisatie aan laten sluiten, maar blijft verantwoordelijk voor het geheel.<br />

Belangrijk daarbij is een bepaalde contactfrequentie. Niet altijd heeft de klant<br />

direct een vraag, maar soms is even sparren al prettig. Dan wordt voor ons<br />

duidelijk waar er eventueel nog wensen of uitdagingen liggen en zitten we<br />

kort op de bal. Zo ontwikkelen we door met de klantwensen in je achterhoofd.”<br />

Ook wordt er regelmatig gevraagd hoe de klant de samenwerking<br />

met VanMeijel zou beoordelen. “Door continu de dialoog aan te gaan en<br />

hier lering uit te trekken, kunnen wij onszelf en onze service waar nodig bijsturen<br />

of de succesjes ook elders toepassen. En de klant heeft zo hoor- en<br />

wederhoor, in goede en minder goede momenten.”<br />

STRATEGIESESSIES<br />

“Verder vinden wij het cruciaal dat we een klant goed kunnen adviseren.<br />

Daarvoor moet je weten: wat is de meerwaarde? Wat gaat je resultaat<br />

brengen? Waar zit het rendement? Of dat nou tijdswinst is, of foutreductie,<br />

een kostenbesparing of een stukje professionalisering voor de<br />

medewerkers. Om daar achter te komen, werken we bij VanMeijel met<br />

strategiesessies, zoals eerder benoemd.” De klant wordt uitgenodigd bij<br />

ons op kantoor in Emmeloord, waar ook enkele vertegenwoordigers<br />

van het MT bij zitten. Zowel van de klant als van VanMeijel. “Zij zijn de<br />

beslissingsnemers en met hen praten we over de routepaden waar we<br />

gezamenlijk doorheen gaan lopen, op strategisch vlak. Waar wil je over<br />

drie jaar staan? Wat zijn je ambities en ICT doelen? Op basis waarvan<br />

worden beslissingen gemaakt? Hoe gaat de samenwerking en wat zijn<br />

de verwachtingen? Door deze interactie met de klant leer je elkaar beter<br />

kennen, weten wij waar de klant heen wil en hoe wij daarin kunnen<br />

faciliteren. Uiteraard mag de klant ook weten waar wij heen gaan als organisatie,<br />

wat er op onze roadmap staat. Op basis van die transparantie<br />

en de strategische analyse kun je een eerlijk en oprecht advies geven.<br />

We maken een digitaliseringsplan waarbij we gezamenlijk bepalen wat<br />

de logische stappen zijn.”<br />

Van de Kaa tot slot: “Als je zaken doet met een softwareleverancier, zorg<br />

dan dat je kiest voor een bedrijf dat ook cultureel-technisch bij je past, jou<br />

begrijpt, uitdaagt en adviseert. Het gaat echt om de processen en de mensen<br />

in je organisatie. Want je kunt nog zulke mooie software hebben, pas<br />

als de mensen er mee willen werken, volgt het rendement. Daarom vinden<br />

wij de ondersteuning in het verandermanagement zo belangrijk.” ■<br />

Victor van de Kaa, relatiemanager bij Van Meijel Automatisering BV.<br />

Samen met de klant stellen we een digitaliseringsstrategie op.<br />

Samen met klanten ontwikkelt VanMeijel digitale oplossingen om de werkdag<br />

van morgen slimmer, leuker en efficiënter te maken.<br />

(processen + technologie) x mensen = resultaat<br />

129


Al je<br />

bedrijfsprocessen<br />

digitaliseren<br />

in één platform<br />

Bekijk in deze video hoe Roos<br />

Groep haar bedrijfsprocessen<br />

digitaliseert met Metacom


ONTWERPEN IN NLCS?<br />

KIES OOK VOOR<br />

SNELHEID EN KWALITEIT<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD 7<br />

WWW.INFRACAD.NL<br />

DOWNLOAD TRIAL<br />

ONLINE DEMO<br />

GRATIS WORKSHOP<br />

INFRACAD MAP<br />

Geo-informatie (PDOK)<br />

en KLIC verwerken<br />

· BGT en Kadastrale kaart importeren<br />

· KLIC-meldingen importeren<br />

· Luchtfoto’s importeren<br />

· Import volledig conform NLCS<br />

· Desktop-versie voor AutoCAD LT,<br />

BricsCAD en MicroStation<br />

NIEUW!<br />

NIEUW!<br />

INFRACAD<br />

#1 NLCS applicatie voor<br />

ontwerpen en toetsen<br />

· Marktstandaard voor efficiënt werken met NLCS<br />

· Automatische legenda en bijschriften<br />

· Slim samenwerken dankzij project-bibliotheken<br />

· Krachtige ‘Controle en herstel’ functionaliteit<br />

· Uitgebreide rapportage van hoeveelheden<br />

· Efficiënte gereedschappen en ontwerptools<br />

INFRACAD CE<br />

Landmeetkundige software<br />

voor professionals<br />

· Geschikt voor alle merken apparatuur<br />

· Dwars- en lengteprofielen verwerken<br />

· Uitzetbestanden maken en bijhouden<br />

· Werken met eigen meetcodes<br />

· Verwerking volledig conform NLCS<br />

· Krachtige Civil 3D gereedschappen


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Tekst en beeld | Arkance Systems<br />

Jennifer Regales en Hugo Warbout (Stedin) over de Nederlandse CAD Standaard:<br />

“Met de NLCS spreken<br />

we allemaal dezelfde taal”<br />

Stedin staat voor een aanzienlijke verandering van werkwijze. De netbeheerder neemt binnenkort<br />

afscheid van de eigen tekenstandaarden en stapt over op de Nederlandse CAD Standaard.<br />

Het bedrijf ziet deze overgang als een stap richting de toekomst, waarin uniform en eenduidig<br />

tekenwerk voor grote voordelen gaan zorgen.<br />

“We gaan de NLCS gebruiken bij veel van onze<br />

werkzaamheden”, vertelt Hugo Warbout, Tracé<br />

Engineer Zakelijk Complex, een afdeling die gespecialiseerd<br />

is in zakelijke netwerken met een<br />

hoog spanningsniveau. “Denk aan de aanleg, het<br />

onderhoud en de reparatie van netwerken voor<br />

laag-, midden- en hoogspanning, maar ook aan<br />

gasleidingen en leidingen voor telecom.”<br />

VIER WORDT ÉÉN<br />

Tot op dit moment werkt Stedin met vier verschillende<br />

tekenstandaarden, een erfenis die<br />

mede voortkomt uit de oorsprong van het bedrijf:<br />

een combinatie van meerdere netbeheerders.<br />

“Verschillende standaarden hanteren is niet<br />

ideaal”, aldus Warbout. “Naar buiten toe kan het<br />

voor verwarring zorgen, maar ook intern. Bijvoorbeeld<br />

als collega’s bijspringen op een andere<br />

afdeling of in een andere regio. Zowel intern als<br />

extern willen we één uniforme Stedin-werkwijze<br />

gaan hanteren. En aangezien de NLCS binnen de<br />

GWW-sector al enige tijd dé tekenstandaard is,<br />

was de keuze niet heel moeilijk.”<br />

DEZELFDE TAAL<br />

Warbout haalt het standpunt aan van bijvoorbeeld<br />

(lokale) overheden, die de NLCS als verplichte tekenstandaard<br />

eisen. Hij begrijpt de logica daarachter:<br />

“De bodem ligt steeds voller met kabels en<br />

leidingen, dus is het belangrijk om zorgvuldig te<br />

werken. Stel je voor dat we een nieuw tracé aan<br />

moeten leggen in een gebied waar ook de waternetbeheerder<br />

een transportleiding wil realiseren.<br />

Dan zullen overheden samenwerking verplichten,<br />

zodat de bodem maar één keer open hoeft. In zo’n<br />

geval moet je wel elkaars tekeningen kunnen lezen<br />

zonder ze eerst te hoeven ‘vertalen’. Daarmee<br />

werk je sneller en voorkom je de kans op fouten.<br />

Immers: je spreekt allemaal dezelfde taal.”<br />

HOGER LEVEL<br />

Ook Jennifer Regales, projectleider Operations<br />

Support (verantwoordelijk voor ondersteuning<br />

van de vier operationele Stedin-ketens), noemt<br />

uniformiteit als voornaamste voordeel. “Tekeningen<br />

in NLCS-formaat zijn gemakkelijk uitwisselbaar.<br />

Voor ons is dat een belangrijke reden om<br />

voortaan in één en dezelfde taal te communiceren.<br />

Daarmee brengen we de kwaliteit en betrouwbaarheid<br />

van onze projecten naar een hoger level.”<br />

TRAINING EN ASSISTENTIE<br />

Arkance Systems ondersteunt de Stedin-medewerkers<br />

bij het implementeren van de NLCS. Re-<br />

132


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Jennifer Regales, projectleider Operations Support bij Stedin.<br />

Hugo Warbout, Tracé Engineer Zakelijk Complex bij Stedin.<br />

gales: “Ze zijn al vanaf de ontwerpfase betrokken<br />

bij een goede NLCS-inrichting in onze organisatie.<br />

En dat ze ons helpen bij de implementatie van de<br />

NLCS, onderstreept de goede samenwerking.”<br />

Warbout vult aan: “We kennen Arkance Systems<br />

al via de softwarelicenties die we bij ze afnemen,<br />

zoals die voor InfraCAD. Daar zijn we heel tevreden<br />

mee. Arkance Systems luistert bijvoorbeeld<br />

echt naar op- of aanmerkingen. Ook kun je ervan<br />

uitgaan dat iedere update of implementatie echt<br />

een stap vooruit is. Nog een voordeel: ze werken<br />

samen met andere netbeheerders. Ze begrijpen<br />

dus met welke uitdagingen we te maken hebben<br />

en kunnen daar gericht op inspelen.”<br />

GEAVANCEERDE BIBLIOTHEEK<br />

Warbout noemt de ‘levende’ flexibele bibliotheekstructuur<br />

als een van de pre’s van Infra-<br />

OVER ARKANCE SYSTEMS<br />

Arkance Systems is een Europese<br />

organisatie van specialisten die met<br />

een compleet portfolio van hardware,<br />

software en diensten organisaties<br />

ondersteunt bij de digitale transformatie<br />

naar BIM en Industry 4.0. Met drie<br />

vestigingen (Almelo, Oss en Veenendaal)<br />

en bijna 100 medewerkers is Arkance<br />

Systems de grootste Autodesk-specialist<br />

in Nederland voor de vakgebieden Bouw,<br />

Infrastructuur en Maakindustrie.<br />

NLCS<br />

De NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) is een uniforme tekenstandaard voor de<br />

grond-, weg- en waterbouw. De informatie in een NLCS-tekening is eenduidig, compleet<br />

én helder gestructureerd. Daardoor kunnen tekeningen eenvoudig uitgewisseld worden,<br />

is de kans op fouten kleiner en kan de hele GWW-keten besparen op kosten. De<br />

NLCS is een BIM Level 1-standaard en wordt beheerd door het BIM Loket.<br />

CAD. Want ook al is de standaard NLCSbibliotheek<br />

uitgebreid, voor Stedin is hij niet<br />

toereikend. Warbout vertelt: “De NLCS heeft<br />

bijvoorbeeld wel symbolen voor verschillende<br />

spanningsniveaus, maar niet voor de verschillende<br />

gasdruktrappen. Daar zijn we nu, samen<br />

met Arkance Systems, een oplossing voor aan<br />

het bedenken. Dat is een belangrijk punt voor<br />

veel collega’s. Zeker, we zijn enthousiast dat we<br />

met één uniforme tekenstandaard kunnen werken,<br />

maar dan wel met behoud van onze geavanceerde<br />

ontwerpmogelijkheden.”<br />

DUIDELIJKE LEGENDA<br />

Andere voordelen van de tandem NLCS-Infra-<br />

CAD zijn volgens Warbout het gemak waarmee<br />

je KLIC-meldingen importeert en het automatisch<br />

genereren van een duidelijke legenda. “Onze eigen<br />

legenda bevat alle symbolen die we gebruiken,<br />

ook al komt het overgrote deel niet voor in de betreffende<br />

tekening. Dat levert een groot blok aan<br />

informatie op, dat best overweldigend kan overkomen.<br />

Met InfraCAD maak je met één druk op<br />

de knop een legenda aan, met uitsluitend de gebruikte<br />

symbolen. Daarmee is je tekening een stuk<br />

overzichtelijker en heel mooi zuiver.”<br />

DRAAGVLAK CREËREN<br />

Het creëren van draagvlak voor de NLCS is<br />

een zorgvuldig proces. Regales legt uit dat er<br />

een groep is geformeerd met collega’s uit alle<br />

geledingen van het bedrijf. Zij communiceren<br />

de NLCS-informatie met hun achterban, geven<br />

uitleg en beantwoorden vragen. Inmiddels<br />

staat de NLCS bij Stedin in de startblokken:<br />

de software is klaar voor installatie en na de<br />

laatste informatiesessies op gebruikersniveau<br />

(door Arkance Systems) kan de lang verwachte<br />

efficiëntieslag worden doorgevoerd. “Of ik<br />

er zin in heb? Zeker weten”, aldus Warbout.<br />

“De NLCS zorgt voor duidelijkheid. Met minder<br />

energie en een kleinere foutmarge krijg je<br />

betere tekeningen op papier. Straks maakt het<br />

niet meer uit welke van de verantwoordelijke<br />

collega’s een tekening maakt en spreken we<br />

allemaal dezelfde taal.” ■<br />

OVER STEDIN<br />

Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie. Dat is de missie van Stedin. Stedin is de onafhankelijke<br />

netbeheerder van het gas- en elektriciteitsnet in het grootste deel van Zuid-Holland en de provincies Utrecht en Zeeland.<br />

Stedin zorgt ervoor dat ruim 2,3 miljoen huishoudens en zakelijke klanten over energie beschikken om te leven, werken en<br />

ondernemen. Daarbij werkt Stedin aan een duurzaam energiesysteem dat ook in de toekomst betrouwbaar en betaalbaar<br />

is. Ons werkgebied is een overwegend stedelijke en industriële regio. In dit gebied is de energie-infrastructuur complex en de<br />

afhankelijkheid van energie groot. Stedin heeft ruim 4.000 medewerkers en het hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam.<br />

133


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Tekst | Thijs Zonneveld (HHNK), Mathijs Verduijn (Iv-Infra b.v., onderdeel van Iv-Groep b.v.) Beeld | HHNK, Iv-Infra<br />

Een app om waterkerende<br />

kunstwerken sneller en<br />

uniform te toetsen<br />

Op 1 januari 2025 moeten alle regionale keringen zijn getoetst om vast te stellen of deze voldoen aan<br />

de waterveiligheidseisen. Met dit vereiste stond het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier<br />

(HHNK) voor een uitdagende opgave. HHNK heeft circa 1.200 waterkerende kunstwerken in ruim<br />

1.060 kilometer regionale waterkeringen in het beheersgebied. Dit betreffen hoofdzakelijk inlaten en<br />

gemalen, maar er zijn ook kunstwerken zoals sluizen en coupures. In 2019 moesten nog circa 950<br />

waterkerende kunstwerken worden getoetst. Een tijdrovende klus, want van veel kunstwerken is<br />

weinig informatie beschikbaar. Veel informatie moet dus in het veld worden ingewonnen en<br />

handmatig worden verwerkt. Dat moet en kán efficiënter: met een speciale kunstwerken app.<br />

PILOT TOETSING<br />

Omdat het toetsen van alle kunstwerken een<br />

tijdrovende klus is en de capaciteit binnen<br />

HHNK beperkt, is hulp gevraagd aan drie ingenieursbureaus<br />

waarmee HHNK een raamcontract<br />

heeft. Dit zijn Iv-Infra b.v., Arcadis Nederland<br />

b.v. en RPS advies- en ingenieursbureau b.v.<br />

Gestart is met een pilot waarin de ingenieursbureaus<br />

zich verdiepten in de manier waarop<br />

de toetsingen moeten worden uitgevoerd. Elk<br />

ingenieursbureau heeft een eenvoudige toetsing<br />

inclusief rapportage van zeven inlaatduikers,<br />

twee gemalen en één schutsluis verricht. De inlaatduikers<br />

waren onderverdeeld in inlaten waar<br />

HHNK alleen afmetingen van had en inlaten<br />

waar ook tekeningen van beschikbaar waren.<br />

De conclusie van de pilot was dat het inwinnen en<br />

verifiëren van informatie makkelijker en efficiënter<br />

kan. Zo ontstond het idee om de eenvoudige<br />

toetsing van inlaatduikers en gemalen te automatiseren<br />

met een app. De verwachting was dat<br />

de meeste kunstwerken kunnen worden goedgekeurd<br />

of afgekeurd met het uitvoeren van een<br />

eenvoudige toetsing. Bovendien verbeteren de<br />

kwaliteit en efficiëntie wanneer projecten op een<br />

datagestuurde en uniforme wijze worden uitgevoerd.<br />

Iv-Infra is gevraagd de app te ontwikkelen.<br />

DE APP ONTWIKKELEN<br />

Het toetsen van een groot aantal kunstwerken<br />

in een kort tijdsbestek vraagt om een slimme en<br />

efficiënt aanpak. Vanwege de beschikbare tijd is<br />

geen compleet nieuwe app gebouwd. Gezocht<br />

is naar een bestaande app met de functionaliteiten<br />

die nodig zijn om de toetsing uit te voeren<br />

en waarin de wensen van HHNK kunnen<br />

worden opgenomen. Zo wilde HHNK dat de<br />

app geschikt is om de toetsing in het veld uit<br />

te voeren, waarbij per kunstwerk een toetsresultaat<br />

wordt gegenereerd. Daarnaast moet het<br />

mogelijk zijn om in het veld data in te zamelen<br />

die noodzakelijk is voor de toetsing en om de<br />

informatie in het beheerregister van HHNK te<br />

kunnen controleren en aan te vullen.<br />

Op basis van deze wensen is de ArcGis app<br />

Survey 123 gebruikt. Hiermee kunnen formulieren<br />

gemaakt worden die met de mobiele<br />

app op elke locatie kunnen worden ingevuld.<br />

Ook kunnen kunstwerkgegevens uit het beheerregister<br />

van HHNK direct ingelezen worden<br />

in de app, waardoor handmatige invoering<br />

van deze gegevens niet nodig is.<br />

App overzicht locatie kunstwerken HHNK.<br />

Vragenlijst eenvoudige toets kunstwerken HHNK.<br />

Iv-Infra heeft de app aanvankelijk op maat gemaakt<br />

voor de eenvoudige toets van inlaten.<br />

Arcadis en RPS hebben de app getest. Toen de<br />

134


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

app bij het testen van de eerste serie inlaten<br />

succesvol bleek te zijn, is ook de eenvoudige<br />

toets voor gemalen in de app geïntegreerd.<br />

De app is zodanig opgezet dat iedereen met<br />

enige inhoudelijke kennis van waterkeringen<br />

ermee kan werken. Ook is hij voor andere typen<br />

kunstwerken of waterschappen eenvoudig<br />

op maat te maken.<br />

Veldonderzoek eenvoudige toets kunstwerken.<br />

KUNSTWERKEN TOETSEN<br />

De app combineert toetsen, veldonderzoek<br />

en rapporteren via een efficiënt proces. Het<br />

toetsen vindt op een interactieve manier<br />

plaats. Tijdens het veldonderzoek worden<br />

kunstwerken getoetst aan de hand van een<br />

reeks vaste vragen, zodat elke toetsing uniform<br />

wordt uitgevoerd. Door de toetsing in<br />

het veld uit te voeren, vindt deze altijd plaats<br />

op basis van de meest recente staat van het<br />

kunstwerk. Zo kunnen ontbrekende gegevens<br />

worden ingemeten en in de app toegevoegd<br />

en kunnen foto’s toegevoegd worden, zodat<br />

een duidelijk beeld van het kunstwerk ontstaat.<br />

Wanneer alle gegevens zijn ingevuld<br />

brengt de app een oordeel uit dat aangeeft<br />

of het kunstwerk voldoet of nader getoetst<br />

moeten worden volgens de gedetailleerde<br />

toets. De app produceert per kunstwerk een<br />

uniform factsheet met alle kunstwerkgegevens<br />

inclusief foto’s, de toetsing, toetsresultaten<br />

en eventuele bijzonderheden.<br />

UP-TO-DATE DATABASE<br />

Omdat Survey 123 een ArcGis app is, kunnen<br />

in het veld ingewonnen gegevens eenvoudig<br />

opgenomen worden in het beheerregister van<br />

HHNK. Zo ontstaat een completer beheerregister<br />

waarin alleen kunstwerken zijn opgenomen<br />

die ook daadwerkelijk in het veld aanwezig zijn.<br />

Het komt regelmatig voor dat kunstwerken in het<br />

veld worden aangetroffen, maar nog niet in het<br />

beheerregister van HHNK zijn opgenomen. Of<br />

juist dat kunstwerken wel in het systeem staan,<br />

maar niet meer bestaan. Deze kunstwerken kunnen<br />

nu direct aan de app worden toegevoegd en<br />

getoetst of juist worden verwijderd. In het completere<br />

en geüpdatete beheerregister is het voor<br />

de assetmanager eenvoudiger om een selectie<br />

van kunstwerken te maken die onderhoud nodig<br />

hebben of aan vervanging toe zijn. ■<br />

Veldonderzoek kunstwerk toets met app.<br />

‘De app combineert<br />

toetsen, veldonderzoek<br />

en rapporteren via een<br />

efficiënt proces'<br />

135


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Met 3D GPS-machinebesturing neemt de kwaliteit, snelheid en nauwkeurigheid van het werk toe en bespaar je op brandstofkosten, dubbel werk én tijd. (Beeld: Topcon<br />

Positioning Netherlands)<br />

Tekst | Susan Peek Beeld | Topcon Positioning Netherlands<br />

Quick wins van 3D GPSmachinebesturing:<br />

start nu!<br />

De eisen bij aanbestedingen op het gebied van duurzaamheid, zoals een lagere CO 2<br />

-uitstoot, nemen<br />

toe. Door gebruik te maken van 3D GPS-machinebesturing voldoe je veel gemakkelijker aan deze<br />

eisen. Bovendien neemt de kwaliteit, snelheid en nauwkeurigheid van het werk toe en bespaar je op<br />

brandstofkosten, dubbel werk én tijd. Kijkend naar de alsmaar kleiner wordende marges kunnen aannemers<br />

het zich haast niet meer permitteren om opdrachten uit te voeren zónder 3D-machinebesturing.<br />

Dé reden voor Topcon Positioning Netherlands<br />

om het belang van 3D GPS-machinebesturing<br />

te duiden en bedrijven die nog niet<br />

zijn overgeschakeld, inzicht te geven in wat<br />

daarbij komt kijken.<br />

3D-MACHINEBESTURING<br />

Een 3D-model is een driehoeksmeting<br />

waarin alle metingen van de drie dimensies<br />

(breedte, lengte en hoogte) zijn gepositi-<br />

oneerd in een coördinatenstelsel. Deze x-,<br />

y- en z-waardes zijn nodig voor machinebesturing,<br />

locatie- en volumebepalingen. 3D<br />

GPS-machinebesturing werkt met GNSS<br />

(Global Navigation Satellite System, ook wel<br />

bekend als GPS), waarbij de plaatsbepaling<br />

met behulp van speciale satellietconstellaties<br />

gebeurt. De systemen van Topcon maken<br />

gebruik van meerdere satellietconstellaties<br />

waardoor je ondanks eventuele belemme-<br />

‘Efficiënter en<br />

nauwkeuriger werken<br />

is tenslotte ook<br />

plezieriger werken’<br />

136


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

rende omgevingsfactoren toch een stabiele<br />

verbinding houdt. Dankzij de enorme rekenkracht<br />

van het Topcon-systeem, gaat de keuze<br />

van de constellatie volledig automatisch<br />

en kun je ongehinderd doorwerken.<br />

QUICK WINS<br />

• Werken met 3D-machinebesturing, oftewel<br />

vanuit een 3D-model, scheelt handelingen,<br />

uitzet- en faalkosten, draaiuren, brandstof<br />

en machineslijtage.<br />

• Aannemers hebben meer grip en controle<br />

op de processen en duidelijkheid over de<br />

kosten en baten, wat fouten en verrassingen<br />

voorkomt.<br />

• De werkomgeving wordt veiliger, omdat<br />

de machinist niet in tekeningen hoeft te<br />

bladeren maar op het scherm en naar buiten<br />

kijkt en in 3D ziet wat hij doet.<br />

• Totale controle. Het bedieningsgemak is<br />

groot en daarmee ook de voordelen.<br />

• Efficiënter en nauwkeuriger werken is ook<br />

plezieriger werken.<br />

• De meetgegevens worden digitaal geregistreerd,<br />

kunnen dankzij het open platform<br />

van Topcon gedeeld worden en als wederzijds<br />

controlemiddel dienen.<br />

• De Topcon GPS-componenten zijn los te<br />

koppelen en op meerdere machines te gebruiken.<br />

Hierdoor is een aannemer flexibel<br />

in de inzet van de apparatuur die daardoor<br />

optimaal inzetbaar is.<br />

ONDERSTEUNING<br />

Niet alleen machinisten, ook aannemers<br />

en opdrachtgevers zijn enthousiast over<br />

de voordelen van 3D GPS-machinebesturing.<br />

De vraag ernaar neemt dan ook toe.<br />

Dus start nu als je er nog niet mee begonnen<br />

bent. Met vragen of behoefte aan<br />

ondersteuning kun je bij Topcon vrijblijvend<br />

terecht. Van advies tot aanschaf, van<br />

uitleg en 'treeplank-training’ tot toepassing<br />

en support.<br />

STARTEN? DIT KOMT ERBIJ KIJKEN.<br />

De whitepaper Starten met 3D GPS-machinebesturing<br />

is een mooi begin. Deze whitepaper<br />

geeft je inzicht in wat 3D GPS-machinebesturing<br />

voor jouw bedrijf kan doen, en<br />

wat erbij komt kijken als je start. Hoe werkt<br />

GPS-machinebesturing precies, wat wordt<br />

er geïnstalleerd? Wat zijn de praktijkervaringen<br />

van machinisten? Hoe maak je zelf een<br />

3D-model en waarom zou je dat doen? Als<br />

je het wil gaan inzetten: welke opties zijn<br />

De Topcon 3D GPS-machinebesturing werkt met<br />

GNSS, wat inhoudt dat de plaatsbepaling met<br />

behulp van speciale satellietconstellaties gebeurt.<br />

(Beeld: Topcon Positioning Netherlands)<br />

er en wat kan je leren van bedrijven die je<br />

voorgingen? Dit en meer lees je in de whitepaper<br />

die te downloaden is via onze site ■<br />

WITH YOU ALL THE WAY<br />

BOUW & INFRA OPLOSSINGEN<br />

PLANNING > SURVEY > DESIGN > LAYOUT > EXECUTION > INSPECTION<br />

Elk type project, elke bedrijfsomvang, elke toepassing - Wij bieden een volledig programma met zeer nauwkeurige meeten<br />

positioneringsoplossingen die aan al uw behoeften voldoen.<br />

Ervaar net als andere professionals zelf onze technologie.<br />

topconpositioning.nl<br />

137


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Tekst | Chris Elbers Beeld | Soltegro<br />

Digital asset monitoring<br />

is mensenwerk<br />

Al vele jaren geldt Soltegro als toonaangevend specialist in het integraal en multidisciplinair ontwerpen<br />

en realiseren van innovatieve systemen en software voor de GWW-sector. Het bedrijf ziet de<br />

technologische ontwikkelingen en veranderingen elkaar in hoog tempo en met enorm veel impact<br />

voor de maatschappij opvolgen. Deze digitalisering zorgt voor een ware data-explosie met een<br />

enorm potentieel om tot nieuwe oplossingen te komen. Onder meer op het gebied van asset monitoring,<br />

een kerndiscipline die binnen de digitalisering een alomvattend inzicht verschaft rondom de<br />

beschikbaarheid en continuïteit van assets en de onderliggende systemen en technische installaties.<br />

“Hoewel digitale innovaties door sommigen<br />

terughoudend worden ontvangen, maken ze<br />

het tegelijkertijd mogelijk dat we slimmer,<br />

sneller en beter kunnen werken", zegt Edwin<br />

Torn Broers, business development manager<br />

bij Soltegro. "Een goed voorbeeld in dat kader<br />

is het door onszelf ontwikkelde platform<br />

voor het monitoren van bruggen, sluizen en<br />

tunnels. Een overzichtelijke en superveilige<br />

web based oplossing die realtime een compleet<br />

inzicht verschaft in de status van objecten,<br />

installaties en deelsystemen. Daarnaast<br />

geeft dit op maat geconfigureerd platform<br />

asset managers de mogelijkheid om op basis<br />

van kwalitatief hoogwaardige data uitgebreide<br />

analyses te maken. Met het platform<br />

bieden we de Nederlandse infrasector dan<br />

ook een welkom instrument. Zéker nu, een<br />

tijd waarin beheerkosten alsmaar toenemen,<br />

beheer en onderhoud complexer worden,<br />

storingen een steeds grotere impact hebben<br />

en we een enorm tekort aan goed geschoold<br />

personeel hebben. Kortom, om de beschikbaarheid<br />

en veiligheid van onze vitale infrastructuur<br />

te kunnen garanderen, is slimmer<br />

onderhoud pure noodzaak. En dat kan met<br />

asset monitoring."<br />

Edwin Torn Broers, business development manager bij Soltegro.<br />

BEGRIJP JE DATA<br />

Om de potentie van deze oplossing volledig<br />

te benutten, is het van groot belang dat bij<br />

de start de systeeminrichting optimaal is, zo<br />

meent Torn Broers. "Het is zaak om allereerst<br />

je dataverzameling op orde te krijgen.<br />

Dat klinkt technisch, maar is vooral mensenwerk.<br />

Het is namelijk heel belangrijk dat de<br />

eindgebruiker vertrouwen krijgt in de data die<br />

met betrekking tot een bepaald object wordt<br />

138


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Grafische weergave met verschillende waardes voor analyse.<br />

verzameld. Vandaar ook dat we tijdens het<br />

configuratieproces nauw samenwerken met<br />

domeindeskundigen, de mensen die het te<br />

monitoren object door en door kennen. Maar<br />

wat ook telt, is dat de informatie op de juiste<br />

manier binnenkomt, met de juiste frequentie<br />

en van de beoogde kwaliteit. Tot in het kleinste<br />

detail. Daarnaast is het zaak dat de gebruiker<br />

de verzamelde datastromen begrijpt, de<br />

dwarsverbanden ertussen ziet en eventuele<br />

beperkingen ervan herkent. Dat alles moet<br />

stapsgewijs verlopen en heeft tijd nodig. Het<br />

neerzetten van een goede asset monitoring<br />

is een traject, waarbij de gebruiker incrementeel<br />

betekenisvolle dashboards en analyses<br />

toevoegt en tijdelijk extra instrumentatie gebruikt<br />

om aanvullende gegevens te verzamelen.<br />

Het kan ook zijn dat er gaandeweg nieuwe<br />

indicatoren of inzichten ontstaan die je tijdens<br />

het monitoren moet meenemen. Kortom, de<br />

inrichting van je systeem is een groeiproces en<br />

een kwestie van continu finetunen.”<br />

GRENSWAARDEN VASTSTELLEN<br />

Is de opstart eenmaal achter de rug? Dan<br />

begint fase 2. Die omvat het vaststellen van<br />

grenswaarden, zodat calamiteiten vroegtijdig<br />

gesignaleerd kunnen worden. “Heb je eenmaal<br />

helder wat er in de gaten gehouden moet<br />

worden, dan ga je kijken of dat kan worden<br />

ingevuld met behulp van een ondersteunend<br />

algoritme of misschien een stukje kunstmatige<br />

intelligentie”, aldus Torn Broers. “Maar ook hier<br />

geldt: alles valt en staat in eerste instantie met<br />

menselijke interpretatie. Tegen de achtergrond<br />

van steeds meer data, digitalisering en andere<br />

technologische ontwikkelingen is dat een<br />

mooie gedachte." ■<br />

‘Alleen met slimmer onderhoud kunnen<br />

we de beschikbaarheid van onze<br />

vitale infrastructuur garanderen’<br />

Verschillende realtime overzichten voor het digitaal monitoren van een asset.<br />

139


GEZOCHT:<br />

MENSEN MET<br />

TUNNELVISIE<br />

KIJK OP<br />

SOLTEGRO.NL/WERKEN-BIJ


Kantoor Rotterdam / Kantoor Zwolle<br />

Tel: 010 - 31 33 940<br />

info@topexpertise.nl<br />

www.topexpertise.nl<br />

Het hoogste niveau in schaderegeling,inspectie en advies<br />

TOTAALPAKKET VOOR PREVENTIE EN<br />

SCHADEREGELING<br />

Vooropname<br />

Trillingsmeting<br />

Deformatiemeting<br />

Scheurmeters<br />

SCHADE EXPERTISE<br />

SCHADE PREVENTIE<br />

Lorem Monitoringsplan ipsum<br />

Lorem ipsum<br />

Communicatie<br />

SCHADELOKET<br />

CONSULTANCY<br />

INSPECTIE<br />

Schade-opname<br />

Schadeverzekering<br />

18-01-<strong>2022</strong> 16:02


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Tekst en beeld | marXact<br />

Zelf GWW-projecten<br />

digitaal inmeten<br />

In deze tijd van bouwvak, hoge temperaturen en veel zon kunnen wij ons voorstellen dat je aandacht<br />

(nog) niet ligt bij de druilerige herfst of zelfs de koude winter. Dat duurt nog een paar maanden!<br />

Toch is dit de ideale tijd om de tweede helft van dit jaar voor te bereiden door je te verdiepen in<br />

nieuwe mogelijkheden en technieken die jouw werk gemakkelijker maken. Heb jij al eens nagedacht<br />

over zelf digitaal inmeten, bijvoorbeeld? marXact maakt het mogelijk bij ieder GWW-project.<br />

DIGITAAL INMETEN<br />

marXact’s Mustafa Cakiroglu: “Wij maken digitaal<br />

inmeten mogelijk voor iedere grondwerker<br />

die een smartphone kan gebruiken. Als jij weet<br />

hoe je een app opent of een berichtje of e-mail<br />

typt op je telefoon, dan kun jij zelf tot op de<br />

centimeter nauwkeurig inmeten. Hiervoor ontwikkelen<br />

en produceren wij zelf de benodigde<br />

hard- en software, te beginnen met onze eigen<br />

ontvanger: de UNI-GR1. Dit is een digitale GNSS<br />

ontvanger die satellietsignalen ontvangt en deze<br />

gebruikt om een nauwkeurige positie te bepalen.<br />

Hiermee kunnen punten, lijnen of polygonen zoals<br />

wegen of huisaansluitingen worden ingemeten<br />

en opgeslagen op een digitale kaart. Om dat zo<br />

eenvoudig te laten verlopen, bieden we je steeds<br />

meer mogelijkheden.”<br />

MOGELIJKHEDEN UITBREIDEN<br />

Collega Jürgen Everts: “Doordat wij zelf ontwikkelen<br />

en produceren, is het mogelijk om<br />

veelgevraagde functies toe te voegen. Vanuit<br />

het veld krijgen wij regelmatig vragen naar extra<br />

mogelijkheden of aanvullingen op huidige<br />

functies. Zo’n verzoek wordt vaak daadwerkelijk<br />

uitgevoerd door onze in-house developers.<br />

De huidige mogelijkheden worden continu uitgebreid,<br />

alles voor een zo compleet mogelijk<br />

inmeetproces. Dat proces is voor iedereen anders,<br />

wij geven slechts de instrumenten en het<br />

kader om zelf aan de slag te gaan. Alle aanpassingen,<br />

uitbreidingen en nieuwe functies worden<br />

daarom samengevoegd tot gratis updates.”<br />

“Een voorbeeld: ooit kwam Heijmans met<br />

het verzoek om onze LED-ring rood knipperend<br />

te laten kleuren. Hun wegwerkers<br />

werden daardoor beter zichtbaar bij (inmeet)<br />

werkzaamheden langs de snelweg ’s nachts.<br />

142


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Die functie en veiligheid zijn van belang voor<br />

zoveel gebruikers! Een ander voorbeeld is direct<br />

volume berekenen na het inmeten van<br />

bijvoorbeeld een zandhoop. Ook dat is handig<br />

voor veel gebruikers en wordt dan weer geïntegreerd<br />

in onze eigen inmeetapp die later<br />

dit jaar gelanceerd wordt!”, vult Cakiroglu aan.<br />

‘Digitaal inmeten levert een positieve bijdrage<br />

aan verschillende fasen van het werkproces'<br />

ALLE FASEN VAN<br />

HET WERKPROCES<br />

Beide heren zien vele werkzaamheden waarbij<br />

digitaal inmeten een positieve bijdrage heeft<br />

aan verschillende fasen van het werkproces,<br />

te beginnen met de voorbereidingen. Everts:<br />

“Door zelf punten in te meten of eerder gemaakte<br />

ontwerpen uit te zetten, kun je een gedetailleerde<br />

planning met bijbehorende offerte<br />

aanleveren bij je opdrachtgever(s). Je geeft zelf<br />

aan wat de bestaande situatie van een te onderhouden<br />

of aan te leggen weg is, daar baseer<br />

je dan je proces, planning en offerte op. Duidelijkheid<br />

voor iedere betrokkene!”<br />

“Wanneer het project daadwerkelijk uitgevoerd<br />

wordt, helpt digitaal inmeten om controle te houden.<br />

Zo kun je direct revisie van ingemeten punten,<br />

lijnen en polygonen uitvoeren en zie je daardoor<br />

gelijk of er een deel wordt overgeslagen. Dit<br />

kan vanaf kantoor, huis of de bouwkeet. Eigenlijk<br />

vanaf iedere plek waar je toegang tot internet<br />

en daardoor tot je eigen cloudomgeving hebt. In<br />

deze UNI-Cloud kun je onder meer projecten<br />

aanmaken of volgen en het is ook de plek waar<br />

projectspecifieke data wordt opgeslagen. Na<br />

oplevering gebruik je alle beschikbare informatie<br />

voor een gestructureerde en allesomvattende<br />

evaluatie met stakeholders”, aldus Cakiroglu.<br />

DEMONSTRATIE OP LOCATIE<br />

Everts: “Wij maken graag kennis met je én laten<br />

jou kennis maken met nieuwe mogelijkheden.<br />

Daarvoor komen we langs voor een vrijblijvende<br />

demo op locatie, bij jouw eigen project. Dan leer je<br />

direct zelf digitaal inmeten én hoe dat jouw werkzaamheden<br />

uitvoeren gemakkelijker maakt!” ■<br />

Accountmanagers Mustafa Cakiroglu (l) en Jürgen Everts (r) komen graag langs voor een vrijblijvende<br />

demonstratie op locatie.<br />

143


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

Tekst | Danny van Hooren Beeld | SmallToGo<br />

Applicatie voor<br />

weginspecties<br />

Ondanks alle moderne materialen en technieken die worden ingezet om schade aan het wegdek<br />

zoveel mogelijk te beperken, blijven weginspecties een noodzakelijk kwaad. Behalve schade door<br />

belasting van het verkeer, na een ongeluk of een eventueel opzettelijke vernieling, heeft ook de<br />

natuur invloed op de staat van het wegdek. <strong>Grond</strong>werking, temperatuurverschillen en neerslag<br />

vormen een continue inwerking op het wegdek. SmallToGo ontwikkelde een applicatie<br />

waarmee weginspecties aanzienlijk sneller en eenvoudiger uitgevoerd kunnen worden.<br />

Het inspecteren van het wegdek gebeurt<br />

op verschillende manieren. “Van voertuigen<br />

met geavanceerde technieken aan boord<br />

tot aan het fysiek controleren van een wegdek<br />

met een tablet in de hand”, licht Danny<br />

van Hooren toe, directeur/eigenaar van<br />

SmallToGo. “Dat laatste gebeurt vooral op<br />

moeilijk bereikbare locaties. Samen met een<br />

adviespartner in het wegbeheer hebben we<br />

een compleet nieuwe applicatie ontwikkeld<br />

die een aantal manuele taken vereenvoudigt<br />

en processen verder stroomlijnt. Daarbij<br />

maken we gebruik van de geijkte standaarden<br />

zoals die van Crow. Ook kunnen foto’s<br />

van schades direct worden gekoppeld en<br />

toegewezen aan het betreffende project.”<br />

GPS-ONDERSTEUNING<br />

Nieuwe ‘projecten’ kunnen volgens Van<br />

Hooren in de applicatie snel worden aangemaakt.<br />

“Met een basisset aan geografische informatie<br />

en de applicatie zelf kan in zeer korte<br />

tijd met een inspectie worden gestart. Omdat<br />

is voorzien in een GPS-ondersteuning, wordt<br />

volledig geautomatiseerd geregistreerd voor<br />

Foto’s van schades kunnen direct worden gekoppeld en toegewezen aan het betreffende project.<br />

144


THEMA DIGITALISERING & SOFTWARE<br />

welke wegen de inspectie al heeft plaatsgevonden.<br />

Behalve informatie over de schade<br />

kan men ook aanvullende informatie toevoegen<br />

in bijvoorbeeld de velden ‘Opmerkingen’<br />

of ‘Klein Onderhoud’. Ook daaraan kan een<br />

foto worden gekoppeld. De applicatie is verder<br />

voorzien van verschillende aanvullende<br />

rapportagemogelijkheden en is uitermate gebruiksvriendelijk<br />

van opzet. De buitendienstmedewerker<br />

is er in mum van tijd aan gewend.<br />

Op kantoor kan een te inspecteren project<br />

worden opgezet, onderweg worden gebruikt<br />

en terug op kantoor worden gesynchroniseerd<br />

met de centrale software.”<br />

In de applicatie zijn daarnaast nog eens twee<br />

functies ingebouwd die het mogelijk maken om<br />

incorrecte gegevens uit de BGT-basisbestanden<br />

te rapporteren. “Hiermee vindt een kwaliteitsslag<br />

plaats”, benadrukt Van Hooren. “En<br />

andersom kan eenvoudig voor een project de<br />

benodigde BGT-data worden binnengehaald.<br />

Dit maakt het mogelijk dat andere collega’s<br />

binnen een organisatie snel over de actuele gegevens<br />

beschikken om daar vervolgacties op te<br />

ondernemen. Kortom, met deze nieuwe applicatie<br />

kunnen weginspecties aanzienlijk sneller<br />

en eenvoudiger uitgevoerd worden.” ■<br />

Met een basisset aan geografische informatie en de applicatie zelf kan in zeer korte tijd met een inspectie<br />

worden gestart.<br />

‘Met deze nieuwe applicatie<br />

kunnen weginspecties aanzienlijk sneller en<br />

eenvoudiger uitgevoerd worden'<br />

TatukGIS<br />

Een compleet platform voor het ontwikkelen van nagenoeg elke GIS applicatie. Van desktop tot web of zelfs mobiel: het kan<br />

allemaal. Met standaardapplicaties binnen enkele minuten aan de slag of voor het maken van specifieke geografische functionaliteit<br />

het maakt niet uit.<br />

TatukGIS biedt een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding. SmallToGo is al sinds 2008 de expert op het gebied van TatukGIS en<br />

is als value added reseller binnen de Benelux actief. Daarbuiten treden we op als Solutions Partner.<br />

Laat u verassen door de mogelijkheden of bouw uw geheel eigen applicatie om uw specifieke vraagstukken op te lossen.<br />

Wij nemen graag met u uw vraagstukken door om samen te werken aan een oplossing.<br />

T +31-(0)6-81463601<br />

E info@smalltogo.com<br />

www.smalltogo.com<br />

145


REAL-TIME CENTIMETER NAUWKEURIG<br />

LANDMEETKUNDE<br />

MACHINEBESTURING<br />

PRECISIELANDBOUW<br />

DRONEMAPPING<br />

DE STANDAARD IN RTK CORRECTIES<br />

Door gebruik te maken van het VRS NEXT<br />

netwerk kunt u 365 dagen per jaar vertrouwen<br />

op een homogene en herhaalbare<br />

nauwkeurigheid, inclusief GPS, GLONASS,<br />

GALILEO en BEIDOU correcties.<br />

REAL-TIME CENTIMETER NAUWKEURIG<br />

GPS, GLONASS, GALILEO & BEIDOU<br />

MAXIMALE BESCHIKBAARHEID<br />

VOLLEDIG MERKONAFHANKELIJK<br />

Vermogenweg 107, 3641 SR Mijdrecht<br />

Telefoon 085 130 85 87<br />

BEKIJK ONZE ABONNEMENTEN VIA VRSNEXT.COM


Kom ook<br />

werken bij<br />

een slimme<br />

verbinder!<br />

“ Techniek staat bij ons als basis<br />

voor onze oplossingen “<br />

Stephen Sommandas – Projectcoördinator Mobilis<br />

Bekijk alle vacatures op<br />

werkenbijmobilis.nl


TOPVROUWEN IN DE GWW<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Zwammerdam Groep<br />

Rosalie Geelhoed (22),<br />

vertegenwoordiger<br />

in de wegenbouw<br />

Een baan in de wegenbouw is waarschijnlijk niet de meest voor<br />

de hand liggende keuze als jonge vrouw van begin twintig. Toch<br />

nam Rosalie Geelhoed een sprong in het diepe bij Zwammerdam<br />

Groep. Ze heeft daar nog geen dag spijt van gehad. “Ik ben me<br />

ervan bewust dat ik binnen deze branche atypisch ben en het<br />

voor velen niet als een sexy beroep klinkt. Toch ben ik hier<br />

helemaal op mijn plek. Voor mij is geen dag hetzelfde!”<br />

Rosalie is opgegroeid met de Zwammerdam<br />

Groep, een gespecialiseerd bedrijf in de wegenbouw<br />

met asfalteren als kernactiviteit. “Mijn<br />

overgroot opa is het bedrijf ruim zestig jaar geleden<br />

begonnen en momenteel is mijn vader hier<br />

directeur.” Het bedrijf kent voor Rosalie dan ook<br />

weinig geheimen. “Als bijbaan ging ik in de zomervakanties<br />

regelmatig met de asfaltploeg mee<br />

op pad. Daar heb ik veel van geleerd.”<br />

Na haar studie aan de IVA Business School koos ze<br />

eerst voor een baan in de automotive. “Mijn eerste<br />

baan was bij een Mercedes-Benz dealer, maar<br />

daar kwam ik al snel tot de conclusie dat ik meer<br />

affiniteit heb met b2b dan met b2c. Het daadwerkelijk<br />

praten met ondernemers over hun uitdagingen<br />

en hiervoor de juiste oplossingen aandragen,<br />

geeft mij een enorme voldoening. Toen er dus op<br />

een gegeven moment een vacature voor vertegenwoordiger<br />

in de wegenbouw open stond bij de<br />

Zwammerdam Groep, heb ik aangegeven dat ik dit<br />

wel interessant vond. En na intensieve gesprekken<br />

met wat mensen, waaronder natuurlijk ook mijn<br />

vader, heb ik besloten om ervoor te gaan.”<br />

Inmiddels is Rosalie ruim een jaar werkzaam als<br />

vertegenwoordiger bij de Zwammerdam Groep.<br />

“Ik bezoek klanten om een project op te nemen,<br />

verzorg het nodige advies en stel de bijbehorende<br />

offertes op. Natuurlijk moest ik vooral in het<br />

begin veel leren, maar die ruimte heb ik gekregen.<br />

Ik krijg bovendien veel support vanuit mijn collega’s<br />

en voel me absoluut geaccepteerd, ook ‘in<br />

het veld’. Er wordt soms verrassend gereageerd,<br />

maar altijd met veel respect. Het leukste aan<br />

mijn baan is het contact met mensen. Ik krijg veel<br />

energie als we ergens weer een ‘probleem’ weten<br />

op te lossen. Geen dag is dan ook hetzelfde voor<br />

mij. Dat maakt het extra bijzonder.<br />

Ambities heeft Rosalie nog te over. “Ik wil mijn<br />

kennis over het vakgebied en het inrichten van<br />

buitenterreinen in het bijzonder, verder vergroten<br />

en aanscherpen. De komende jaren voorzie<br />

ik nog uitdagingen genoeg in mijn huidige functie<br />

die ik combineer met marketing. Ik hoop daarmee<br />

andere jongeren te enthousiasmeren voor<br />

een baan in deze prachtige branche en vooroordelen<br />

weg te nemen.” Op een gegeven moment<br />

de Zwammerdam Groep overnemen? Dat weet<br />

Rosalie nog niet. “Ik ambieer uiteindelijk wel een<br />

eigen bedrijf, ook in de techniek, maar of dat<br />

Zwammerdam gaat zijn...” ■<br />

PASPOORT<br />

Wie: Rosalie Geelhoed<br />

Wat: Vertegenwoordiger<br />

in de wegenbouw<br />

Waar: Zwammerdam Groep,<br />

Bodegraven<br />

148


TOPVROUWEN IN DE GWW<br />

‘Ik ben me ervan bewust dat ik binnen<br />

deze branche atypisch ben en het voor<br />

velen niet als een sexy beroep klinkt.<br />

Toch ben ik hier helemaal op mijn plek'<br />

Rosalie Geelhoed,<br />

vertegenwoordiger bij<br />

Zwammerdam Groep.<br />

149


Tekst | Suzanne van Gaale Beeld |Innodeen<br />

De Koningsbrug in Leiden.<br />

Brugdek van<br />

volledig restafval<br />

Biocomposiet als alternatief voor hardhout<br />

Op het oog is de Koningsbrug in Leiden een fiets- en voetgangersbrug zoals vele andere. Dat is<br />

het echter niet. Het brugdek is namelijk gemaakt van biocomposiet, uit 100% geupcycled restafval.<br />

Een prachtig én zeer duurzaam alternatief voor hardhout.<br />

“De kracht van Innodeen is dat wij samen met<br />

opdrachtgevers de best mogelijke duurzame<br />

oplossingen en alternatieven ontwikkelen voor<br />

uiteenlopende toepassingen. Zodoende kregen<br />

wij vanuit de keten de vraag of wij wilden<br />

meedenken over een ‘afvalstoffen’ fiets- en<br />

voetgangersbrug”, vertelt Jos Beverborg, Technical<br />

Sales Engineer bij Innodeen. “Daarbij kregen<br />

wij de vraag hoe circulair het door ons<br />

ontwikkelde biocomposiet is. Het heeft al een<br />

duurzaamheidsklasse 1, maar wij zoeken altijd<br />

nog betere oplossingen en mogelijkheden.<br />

Voor ons aanleiding om nog eens kritisch te kijken<br />

naar ons biocomposiet.”<br />

DUURZAAM DICHTBIJ<br />

Het originele biocomposiet bestaat uit 72%<br />

naaldhoutvezels, geïmporteerd uit Duitsland,<br />

en 28% virgin polypropyleen. “Een grote winst<br />

konden we behalen door de bestanddelen niet<br />

meer te importeren maar dichterbij huis te halen.<br />

In samenwerking met recyclebedrijf Rouwmaat<br />

uit Enschede en Hogeschool Saxion is<br />

onderzocht of ingezameld sloophout klasse A,<br />

denk aan pallets en verpakkingshout, kon worden<br />

vermalen tot vezels die geschikt zijn voor<br />

onze productielijn. Uit testen is gebleken dat<br />

'Een grote winst konden we behalen<br />

door de bestanddelen niet meer te importeren<br />

maar dichterbij huis te halen’<br />

150


de kwaliteit net zo volwaardig is als de Duitse<br />

naaldhoutvezels.” Dat zette Innodeen aan het<br />

denken. Zouden zij ook niet de polypropyleen<br />

korrels van een recyclingbedrijf kunnen verwerken?<br />

Dat bleek inderdaad het geval te zijn en<br />

wel van Veolia uit Vroomshoop. “Hier nemen<br />

we polypropyleen regeneraat af die we verwerken<br />

in ons biocomposiet. Dit zou twintig jaar<br />

geleden niet denkbaar zijn geweest, maar tegenwoordig<br />

produceren de recyclingbedrijven dusdanig<br />

hoogwaardig materiaal dat je het eigenlijk<br />

geen sloopafval meer mag noemen.”<br />

DE EERSTE BRUG IN NEDERLAND<br />

Het ‘nieuwe’ biocomposiet is toegepast in het<br />

brugdek van de Koningsbrug, een fiets- en<br />

voetgangersbrug in Leiden. En zo is de Koningsbrug<br />

de eerste brug met een brugdek van volledig<br />

restafval. Inmiddels staan er meer vergelijkbare<br />

bruggen op de lijst om op deze manier<br />

gerenoveerd te worden.<br />

PRIJSCONCURREREND<br />

“Nu willen we stappen maken”, aldus Jos. “Met<br />

Rijkswaterstaat en de waterschappen onderzoeken<br />

we bijvoorbeeld of de bestaande<br />

hardhouten oeverbeschoeiing vervangen kan<br />

Het brugdek is van 100% geupcycled restafval.<br />

worden door circulair biocomposiet. Ook is<br />

het heel geschikt voor steigers, vlonders, gevelbekleding<br />

en remmingwerken. Het mooie van<br />

biocomposiet is dat je er aparte vormen mee<br />

kunt maken en het zoet-, zout- en brakwaterbestendig<br />

is.” Innodeen komt dan ook graag in<br />

contact met bedrijven in de bouw en civiele<br />

techniek die op zoek zijn naar een volwaardig<br />

duurzaam alternatief voor hardhout. “Op termijn<br />

voorzie ik dat we profielen kunnen maken<br />

waarvan we nu het bestaan nog niet weten. En<br />

heel belangrijk, qua prijs is het concurrerend<br />

met de reguliere materialen. Bovendien kan dit<br />

materiaal minimaal vier keer worden gerecycled<br />

en niet onbelangrijk óók de CO 2<br />

die in het<br />

hout opgeslagen zit.” ■<br />

DCP BRUGDEKDELEN<br />

VAN CIRCULAIR BIOBASED<br />

HOUTVEZEL COMPOSIET<br />

permanent<br />

CO2<br />

storage<br />

Geupcycled uit 100% restafval<br />

Koningsbrug - Leiden<br />

Het biobased composiet Compodeen WFC bestaat uit 72% houtvezel en 28% polypropyleen (PP). De houtvezels zijn afkomstig uit<br />

o.a. ongelakt sloophout, einde levensduur pallets en PEFC gecertificeerde reststromen. Het aandeel PP komt uit het PMD restafval.<br />

Dankzij de biovezel kent Compodeen een natuurlijke vergrijzing net als hout zonder risico op degradatie.<br />

Omdat Compodeen tevens meermalig circulair toepasbaar is, is er sprake van permanente CO₂ opslag.<br />

INNODEEN.NL/DCP<br />

<br />

permanent<br />

CO2<br />

storage<br />

151


Tekst en beeld | Duport<br />

​Groei leidt tot<br />

noodzakelijke nieuwbouw<br />

<strong>2022</strong> is het jaar waarin Duport uitbreidt met een nieuwe bedrijfshal. Daar waar begin van het jaar alle<br />

voorbereidingen gedaan zijn en de vergunning rond is, zal aan het einde van het jaar de nieuwe hal<br />

volledig in bedrijf zijn. De nieuwe bedrijfshal is het eerste gebouw dat enige afstand heeft van de overige<br />

Duport bedrijfspanden. De afstand is echter te overzien, de ligging is namelijk iets verderop, op hetzelfde<br />

industrieterrein genaamd De Rollepaal.<br />

152


Directie Duport laten de nieuwste plannen zien, met v.l.n.r. Henk Dunnewind,<br />

Wilco Elkink en Bernie Dunnewind.<br />

Door integratie van de meeste activiteiten van het bedrijf Güstrower bij Duport in<br />

Nederland is er meer ruimte nodig.<br />

De bouw van de nieuwe bedrijfshal<br />

is in volle gang en wordt eind van<br />

het jaar in gebruik genomen<br />

Ruim 3.350 vierkante meter is een flinke uitbreiding<br />

voor Duport met deze nieuwe hal. “Die<br />

extra ruimte hebben we dan ook hard nodig”,<br />

vertelt Bernie Dunnewind, algemeen directeur<br />

van Duport BV. “We maken een mooie groei<br />

door met ons bedrijf. Onze eigen Duport lijn<br />

met mestverwerkingsmachines en ons importeurschap<br />

van Pöttinger grondbewerking- en<br />

hooibouwmachines lopen goed. Daar komt bij<br />

dat door de overname van zowel de productie<br />

als de verkoop van Güstrower machines wij nu<br />

gewoonweg meer ruimte nodig hebben. Dit jaar<br />

zijn zowel engineering, de productie als de onderdelenvoorziening<br />

van Güstrower naar Nederland<br />

gehaald. Alleen al door die aanvullende<br />

werkzaamheden zijn we uit ons jasje gegroeid.<br />

Met name de productie vergt meer capaciteit.”<br />

DUPORT LUBRICARE<br />

In de jaren negentig is er een tweede tak bij ons<br />

bedrijf ontstaan: Duport Lubricare. Hieronder<br />

vallen biologisch afbreekbare smeermiddelen en<br />

filtratiesystemen onder de merken Motorex en<br />

Cardev. “We zien in het algemeen dat de vraag<br />

naar biologisch afbreekbare oliën toeneemt”,<br />

merkt Dunnewind. “Wij voorzien onder andere<br />

gemeenten, groenvoorzieners de gww-sector en<br />

offshore bedrijven van biologisch afbreekbare /<br />

PFAS-vrije smeermiddelen. Met meer dan 30 jaar<br />

specifieke kennis en ervaring in deze branche is<br />

de service die wij kunnen leveren doorslaggevend<br />

voor de klant. Hierbij hoort ook levering binnen<br />

24 uur. Dit is mogelijk omdat wij alle typen smeermiddelen<br />

zoveel mogelijk op voorraad hebben in<br />

ons goed gevulde magazijn. Dit kunnen we alleen<br />

maar behouden door mee te groeien.”<br />

JAARROND PRODUCEREN<br />

Terugkijkend op de afgelopen drie jaar en vooruitkijkend<br />

naar de komende jaren zie ik de groeitrend<br />

doorzetten, zegt Dunnewind. “De groei had nog<br />

wel meer kunnen zijn, als de wereldproductie van<br />

materialen niet zo op de kop stond. Aankoop van<br />

de juiste materialen en onderdelen is al een tijdje<br />

een enorme uitdaging. We zijn natuurlijk in productiesnelheid<br />

afhankelijk van de beschikbaarheid<br />

ervan. We produceren bijvoorbeeld de eigen Duport<br />

Liquiliser (spaakwielbemester) jaarrond. Dat<br />

is een constante productieflow. Elk moment dat<br />

we stilliggen door materiaaltekort betekent een<br />

vertraging in de uitlevering.”<br />

GROEIENDE PRODUCTIE<br />

EN OPSLAGRUIMTE<br />

Duport is al sinds vele jaren de onbetwiste importeur<br />

van zowel de Pöttinger grondbewerkingsmachines<br />

als de Pöttinger hooibouwlijn.<br />

“Elk jaar doen wij een voorinkoop bij Pöttinger<br />

in Oostenrijk”, vervolgt Dunnewind. “Onze<br />

groeiende verkoop leidt tot een steeds groter<br />

voorinkoop. Ook daarin komt de extra opslagcapaciteit,<br />

die de nieuwe bedrijfshal ons biedt,<br />

goed uit. Snelle levering vanuit een eigen voorraad<br />

maakt de verkoop naar onze klanten servicegerichter.<br />

We zullen dus zeker geen moeite<br />

hebben met het vullen van de nieuwe hal.” ■<br />

Duport hal 4 Motorex voorraad, om 24-uurs levering<br />

te garanderen moet alles voldoende op voorraad zijn<br />

153


De Doosan DX165W Electric in actie.<br />

Kees Weijtmans heeft de drive om vooral niet stil te blijven staan en investeert fors<br />

in de elektrificatie van zijn machinepark.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Boomrooierij Weijtmans<br />

Boomrooier maakt werk<br />

van elektrificatie machinepark<br />

Met ervaren en vakbekwame boomspecialisten zet boomrooierij Weijtmans al meer dan 100 jaar in<br />

op verantwoord boom- en bosbeheer. Het bedrijf uit Udenhout investeert fors in de elektrificatie van<br />

het machinepark. “We hebben allemaal stappen te zetten richting duurzamer ondernemen en wachten<br />

bewust niet af, maar pakken nu stevig door, ook al weet nog niemand welke kant het precies opgaat.”<br />

Vanuit zijn intrinsieke motivatie heeft Kees Weijtmans de drive om vooral niet stil te blijven staan.<br />

Of elektrificatie uiteindelijk het einddoel is, daarover durft Kees Weijtmans<br />

geen uitspraken te doen. “Het is voor nu wel de beste stap<br />

die we kunnen zetten op weg naar een duurzamere samenleving.<br />

Concrete toepassingen rondom waterstof of andere energievormen<br />

laten nog veel langer op zich wachten. Daarom zetten we nu fors in<br />

op de elektrificatie van ons machinepark. Zo hebben we inmiddels<br />

al verschillende maanden een Doosan DX165W Electric in de vloot,<br />

staat er een 60 tons elektrische vrachtwagen met kraan in bestelling,<br />

evenals een elektrische hoogwerker en elektrische bedrijfswagens<br />

voor het vervoer van personeel.”<br />

Boomrooierij Weijtmans beschikt momenteel over 60 voertuigen die<br />

volgens Kees Weijtmans tussen nu en 2030 allemaal worden vervangen<br />

voor elektrisch aangedreven exemplaren. “Het bestellen van die<br />

voertuigen is geen probleem, ervoor zorgen dat de accu’s telkens<br />

weer worden ‘gevuld’ is een andere uitdaging. In Udenhout hebben<br />

we een aansluiting van 3x250 Ampère en 1.400 zonnepanelen op het<br />

dak. Voor nu genoeg, maar bedenk wel dat we op die aansluiting 14<br />

maanden (!) hebben moeten wachten. Mede om die reden hebben<br />

we recent bomenrooijbedrijf Kuijpers uit Son overgenomen, waarvoor<br />

we direct een zwaardere aansluiting hebben aangevraagd. Die<br />

wordt begin 2023 aangelegd, maar TenneT kan niet beloven op welke<br />

termijn er ‘stroom op de kabel’ komt. Het kan zomaar 2024 zijn…”<br />

Ondanks die onzekerheden zet Weijtmans de investeringen onverschrokken<br />

door. “We zijn ons aan het verdiepen in energieopslag en<br />

het plaatsen van nog eens 4700 zonnepanelen in Udenhout om op termijn<br />

volledig zelfvoorzienend te zijn.” Verantwoord boom- en bosbeheer<br />

krijgt daarmee bij boomrooierij Wetijmans een dubbele lading. ■<br />

VITAAL BOOMBEHEER MET AANDACHT<br />

VOOR NATUUR, MENS EN OMGEVING<br />

Totaal dienstverlener in de<br />

bomensector. Wij werken<br />

voor particulieren, bedrijven,<br />

overheden, GWW-aannemerij,<br />

waterschappen,<br />

bosgroepen, enz.<br />

Uniek gespecialiseerd materieel<br />

Veilig, vakkundig en betrokken<br />

Modern, innovatief en duurzaam<br />

Tel. 013-51114 83<br />

boomrooierijweijtmans.nl<br />

155


+ Partner voor<br />

gedegen geodata<br />

Onze gespecialiseerde vakmensen werken als<br />

één team aan al uw projecten, met up-to-date<br />

kennis van innovatieve inwintechnologieën en<br />

vanuit een gedeelde passie voor het vak.<br />

Meetvraag? Daag ons uit!<br />

T: 088 718 1200 E: info@facto-geo.nl www.facto-geo.nl


Tekst | Suzanne van Gaale Beeld | Railcare<br />

Volledig elektrisch<br />

op en langs het spoor<br />

Introductie duurzame machines<br />

Railcare heeft haar duurzame lijn Greenline uitgebreid met twee innovatieve machines: de<br />

100% elektrisch aangedreven transport lorrie Eco Rail Mover 12” (E.R.M 12), en de hybride<br />

Rail Aerial Platform 430 (RAP 430). “Een belangrijke volgende stap op weg naar optimale inzet<br />

van duurzame machines bij werkzaamheden op en aan het spoor”, aldus Wibo van der Laaken,<br />

directeur/eigenaar van Railcare.<br />

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere<br />

rol bij werkzaamheden op en aan het<br />

spoornetwerk in Nederland en België. Railcare<br />

speelt hier op in met haar duurzame<br />

lijn Greenline. Wibo: “Wij richten ons op de<br />

verhuur en ontwikkeling van spoorgebonden<br />

machines zoals hoogwerkers, kranen en roterende<br />

verreikers. Enkele jaren geleden hebben<br />

wij ingezet op duurzaamheid, het resultaat is<br />

een eigen lijn onder de naam Railcare Greenline.<br />

Twee jaar geleden hebben wij de allereerste<br />

hybride EcoRailer op de markt gebracht.<br />

Een hybride hoogwerker om werk op hoogte<br />

snel en eenvoudig te kunnen uitvoeren. Onze<br />

duurzame lijn hebben we nu uitgebreid met<br />

nog twee elektrisch aangedreven machines: de<br />

transportlorrie E.R.M. 12 en de hybride Rail<br />

Aerial Platform 430 (RAP 430).”<br />

MULTIFUNCTIONELE<br />

TRANSPORTLORRIE<br />

De E.R.M.12 is een elektrisch gedreven<br />

transportlorrie voorzien van oplaadbare<br />

Li-Fe tractie-batterijen. “We hebben deze<br />

ontwikkeld en gebouwd in samenwerking<br />

met Nijhuis Engineering uit Dronten. Bijzonder<br />

aan de machine is dat deze modulair aan<br />

te passen is en daardoor multi-inzetbaar is.<br />

Het is inzetbaar als een werkcontainerdrager,<br />

een personentransportmiddel voor 28<br />

mensen, of eenvoudig aan te passen van een<br />

omsloten bakwagen naar een flat-bed lorrie<br />

voor lange lasten. En het is ook nog zeer<br />

nuttig in te zetten als rijdende werkverlichting.<br />

Rondom is de E.R.M. namelijk voorzien<br />

van een intens stralende verlichting.”<br />

Behalve volledig elektrisch is het efficiënt<br />

en kostenbesparend. “De motoren worden<br />

elektrisch aangedreven en hebben een zogenaamd<br />

regeneratief remsysteem. Bij afdalingen<br />

van hellingen en in tunnels slaan de<br />

motoren de remenergie weer op in de batterijen.”<br />

Volgens Wibo heeft de transportlorrie<br />

nog een ander belangrijk voordeel: “je<br />

hebt geen KROL’s nodig om mensen en materiaal<br />

aan te voeren.”<br />

HYBRIDE SPOORHOOGWERKER<br />

De andere innovatie is de hybride RAP 430, de<br />

hybride versie van de beproefde spoorhoogwerker.<br />

“Het is een makkelijk te bedienen machine<br />

met een eenvoudige techniek. De maximale<br />

werkhoogte is 16 meter, het horizontale<br />

bereik is ruim 8 meter, werklast in de bak 430<br />

kg. Het bijzondere aan de RAP is dat met deze<br />

machine gezwenkt rijden mogelijk is. Net als<br />

de E.R.M. 12 is ook deze geschikt voor regulier<br />

Prorail-spoor, alsmede lokaal tramspoor.<br />

Het heeft tevens toelating voor het Belgische<br />

Infrabel-spoor.”<br />

GROTE HUURVLOOT<br />

Met de toevoeging van deze twee duurzame<br />

voertuigen, beschikt Railcare over een huurvloot<br />

van zo’n 53 bemande en onbemande<br />

machines die worden ingezet op grote projecten<br />

als de Noord-Zuidlijn, de renovatie van de<br />

Schipholtunnel, de Betuwelijn en de Hanzelijn.<br />

Omdat ze spoorweggebonden werkzaamheden<br />

faciliteren, is Railcare 24/7 bereikbaar. ■<br />

De E.R.M.12 is een elektrisch gedreven transportlorrie voorzien van oplaadbare<br />

Li-Fe tractie-batterijen.<br />

De RAP 430 is de hybride versie van de beproefde spoorhoogwerker.<br />

158


Het bijzondere aan de<br />

RAP is dat met deze<br />

machine gezwenkt<br />

rijden mogelijk is.<br />

'Bijzonder aan de elektrisch<br />

gedreven transportlorrie is dat<br />

deze modulair aan te passen is en<br />

daardoor multi-inzetbaar is'<br />

159


PROJECT N206 TJALMAWEG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | TerraCarta<br />

Kabels en leidingen<br />

in beeld brengen<br />

Het verdiept aanleggen van de N206 ir. G. Tjalmaweg betekent ook dat bestaande kruisingen op de<br />

schop moeten, zoals de kruising van de Torenvlietlaan met de Voorschoterweg. Het blijkt een uiterst<br />

complexe omgeving met veel kabels en leidingen in de ondergrond. Om graafschade te voorkomen,<br />

is het gebied eerst door TerraCarta compleet in kaart gebracht.<br />

We zijn al in oktober 2019 door Boskalis benaderd met de vraag om de ondergrond<br />

rondom het kruispunt van de Torenvlietlaan met de Voorschoterweg<br />

in beeld te brengen via een bovengrondse scan, begint Dick Broekhuizen<br />

van TerraCarta. “Een aantal factoren maakt het hier nogal complex: ten eerste<br />

de grote hoeveelheid kabels en leidingen in de ondergrond en ten tweede<br />

de op het maaiveld aanwezige afdekking in de vorm van asfalt, fietspaden en<br />

andere verhardingen en ten derde de drukte op en rond het kruispunt zelf.”<br />

ELECTROMAGNETIC LOCATING<br />

Voordat TerraCarta van start gaat, wordt eerst de scope van de uitvraag<br />

nauwkeurig vastgelegd. “Daarin zijn we redelijk kritisch”, benadrukt<br />

Broekhuizen. “Wij hebben vervolgens de KLIC-gegevens van het gebied<br />

opgevraagd dat in theorie de locatie en het type van de aanwezige kabels<br />

en leidingen beschrijft. Op basis daarvan is een plan van aanpak<br />

bedacht. We hebben ervoor gekozen om het gebied vlak dekkend met<br />

grondradar in te scannen en daarbij tevens de Electro Magnetic Locating<br />

(EML)-detectietechniek in te zetten. Door het toevoegen van deze<br />

tweede techniek kunnen we bijvoorbeeld onderscheid maken tussen een<br />

gasleiding of een (elektra)kabel. Met de EML-techniek voegen we heel<br />

veel waarde toe aan de compleetheid van de gehele dataset.”<br />

AFWIJKINGEN<br />

Alle data uit het onderzoek, data van de KLIC, visuele waarnemingen<br />

van objecten op het maaiveld en het geografisch vastleggen ervan<br />

Kabels in een sleuf.<br />

160


PROJECT N206 TJALMAWEG<br />

(lichtmasten, kaartjesautomaten, verlichte bebording, enz.) worden<br />

door TerraCarta op kantoor geanalyseerd en verwerkt tot een kabel<br />

en leiding situatietekening. Broekhuizen: “We bekijken bijvoorbeeld<br />

of de KLIC-data overeenkomt met onze data en dan vooral waar<br />

we afwijkingen constateren.” Volgens de wet WIBON dienen alle op<br />

KLIC aangegeven kabels en leidingen binnen 1 meter te worden geregistreerd.<br />

Voor de aannemer is het ook een plicht om binnen zijn<br />

gebied waar hij gaat graven deze te controleren door te lokaliseren.<br />

Daar wordt TerraCarta veelvuldig voor gevraagd en ingezet. “Boskalis<br />

Nederland heeft vervolgens onze geo-gerefereerde data gebruikt om<br />

in totaal 42 proefsleuven te graven om de afwijkingen uit ons onderzoek<br />

versus de gegevens van de KLIC te identificeren. Het zou immers<br />

consequenties kunnen hebben voor het ontwerp.” Mede dankzij<br />

de inspanningen van TerraCarta kon Boskalis Nederland met een gerust<br />

hart uiteindelijk overgaan tot uitvoering van het werk.<br />

CROW 500<br />

“Sinds 1 januari <strong>2022</strong> gaat het toezicht op het graafproces nog een<br />

stap verder met een meer striktere naleving van de CROW 500<br />

richtlijn. Aan deze richtlijn voor het zorgvuldig graven in de ondergrond,<br />

opgesteld in 2016, ligt de wet WIBON aan ten grondslag. De<br />

richtlijn is voor de hele graafketen, van opdrachtgever tot aan netbeheerder<br />

en van netbeheerder tot aan de aannemer/grondroerder.<br />

Zij hebben gezamenlijk de verantwoordelijkheid om op voorhand<br />

correcte informatie aan elkaar te verstrekken om alle vermijdbare<br />

graafschades te voorkomen en, mede afhankelijk van het type overeenkomst,<br />

ligt de verantwoordelijk soms iets meer bij de ene partij<br />

als bij de andere partij binnen de graafketen”, legt Broekhuizen uit.<br />

“De CROW 500 bestaat uit twee delen: het procesdeel waarbij per<br />

fase wordt beschreven wat er moet gebeuren (en door wie) om<br />

graafschade te voorkomen. Anderzijds het kennisdeel waarbij de<br />

onderwerpen uit de procesbeschrijving inhoudelijk worden uitgewerkt,<br />

denk aan contracten, lokaliseren van kabels en leidingen en<br />

het beoordelen van de gebiedsinformatie.”<br />

Proefsleuf.<br />

Waarschuwing meting in uitvoering.<br />

‘Om graafschade te voorkomen,<br />

is het gebied eerst compleet<br />

in kaart gebracht'<br />

Hoofdvestiging TerraCarta.<br />

Met de invoering van de CROW 500 kan niemand binnen de graafketen<br />

zich meer onttrekken aan zijn plicht om graafschades te voorkomen.<br />

Ook opdrachtgevers niet. “De hele graafketen zal zich hieraan<br />

moeten conformeren ten einde de graafschades (41 miljoen euro<br />

directe schade in 2021) tot een minimum te beperken”, resumeert<br />

Broekhuizen. “Het Agentschap Telecom houdt hierop toezicht en<br />

heeft de mogelijkheid om formele waarschuwingen en zelfs boetes<br />

op te leggen. En die kunnen fors zijn. Afhankelijk van de grootte van<br />

een project en/of organisatie loopt het in de vele tonnen, in euro’s<br />

welteverstaan. Als TerraCarta zijn wij werkzaam voor alle partijen<br />

binnen de graafketen. We adviseren en assisteren hen bij het voorkomen<br />

van graafschade en zorgen er mede voor dat zij CROW 500<br />

‘proof’ te werk kunnen gaan.” ■<br />

<strong>Grond</strong>radar meting.<br />

161


PROJECT N206 TJALMAWEG<br />

Bij de N206 Tjalmaweg komen veel innovatieve oplossingen samen.<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Boskalis Nederland Infra<br />

Verdiepte ligging N206:<br />

grensverleggend in<br />

gewapende grond<br />

De nieuwe N206 ir. G. Tjalmaweg wordt grotendeels verdiept aangelegd. Daarbij vertrouwt Boskalis<br />

op een innovatieve en bovenal duurzame bouwmethodiek van gewapende grond, uit de koker van<br />

HUESKER Nederland. Het resulteert in een efficiëntere doorlooptijd, duurzaam gebruik van lokale<br />

vrijkomende grondstoffen en zo min mogelijk inzet van permanent beton en staal.<br />

In plaats van een traditionele betonnen ‘bak’<br />

wordt de nieuwe N206 aangelegd in een speciale<br />

folieconstructie. “Dergelijke constructies<br />

worden doorgaans gebouwd met een natuurlijk<br />

talud onder een bepaald afschot”, weet Joris van<br />

den Berg, managing director van HUESKER Nederland.<br />

Dat was hier vanwege ruimtegebrek en<br />

bouwfasering niet mogelijk. Het alternatief is dan<br />

vervolgens een permanente keerwand in beton<br />

of staal. Vanwege de beoogde duurzaamheidsambities<br />

was dat echter niet wenselijk. “Wij zijn<br />

vervolgens in de tender gevraagd om de mogelijkheden<br />

te onderzoeken van een keerwand<br />

van gewapende grond. Gezien de dimensies een<br />

behoorlijke uitdaging en een concept dat niet<br />

eerder is toegepast op deze manier.”<br />

PVA-GARENS<br />

Uiteindelijk is het HUESKER in samenwerking<br />

met Boskalis gelukt om in de tender<br />

een concept neer te zetten op basis van een<br />

gewapende grondconstructie. “Dit was een<br />

relevant onderdeel voor het winnen van<br />

deze tender. Een mooie beloning voor de<br />

creatieve en gedurfde insteek van het ont-<br />

162


PROJECT N206 TJALMAWEG<br />

werpteam”, zegt Van den Berg trots. “Maar<br />

daarmee was het nog niet klaar. Na gunning<br />

was het zowaar nog uitdagender en werden<br />

we gevraagd deze gewapende grondconstructies<br />

te ontwerpen. Anderhalf jaar lang<br />

zijn we gezamenlijk bezig geweest met het<br />

doorvoeren van allerlei optimalisaties op<br />

basis van de beoogde vervormingsberekeningen,<br />

beschouwing duurzaamheidsaspecten<br />

en levensduurverwachting. Ook hebben<br />

we invulling gegeven aan de aanvoermaterialen<br />

met de nadruk op hoogwaardig<br />

hergebruik. Zo is onder meer gekozen<br />

voor het toepassen van lokale grondstoffen<br />

zoals vrijgekomen materialen uit de opgebroken<br />

N206. Dat is hier goed mogelijk omdat<br />

we een geogrid toepassen uit PVA-garens,<br />

een materiaal dat bestand is tegen<br />

hogere pH-waardes.”<br />

GEWICHTSMUUR<br />

Op de gehele verdiepte ligging van de N206<br />

fungeert de gewapende grondconstructie<br />

als een soort gewichtsmuur. “Zie het als een<br />

blok dat de folie tegenhoudt, evenals het<br />

grondwater én tegelijk alle verkeerslasten<br />

van de weg moet kunnen weerstaan”, verduidelijkt<br />

Van den Berg. “Dat in combinatie<br />

met de relatief slappe ondergrond en de uiterst<br />

slanke dimensies (breedte-hoogteverhouding)<br />

maakt aanleg van de gewapende<br />

grondconstructie hier echt wel tot een huzarenstukje.<br />

De uitvoering is in handen van<br />

Voets Gewapende <strong>Grond</strong>constructies, een<br />

van onze vaste partners. De gewapende<br />

grondconstructie wordt grotendeels aan het<br />

zicht onttrokken door een esthetische voorzetwand<br />

met houten lamellen. Op die locaties<br />

waar er geen voorzetwand komt, wordt<br />

de gewapende grondconstructie uitgevoerd<br />

met een speciaal UV-beschermingsdoek.”<br />

Bij de N206 Tjalmaweg komen veel innovatieve<br />

oplossingen samen. “Een dergelijke gewapende<br />

grondconstructie is wereldwijd niet<br />

eerder toegepast”, merkt Van den Berg op.<br />

“Het is dan ook een intensief en omvangrijk<br />

project voor ons, dat nu al meer dan vier jaar<br />

voortduurt. Maar het resultaat mag er dan<br />

ook zijn. Met de inzet van nauwelijks primaire<br />

grondstoffen, maar vooral het hergebruik<br />

van grondstoffen weten we een permanente<br />

duurzame constructie te realiseren met<br />

een levensduur van minimaal 100 jaar. Het is<br />

daarmee absoluut een voorbeeldproject dat<br />

smaakt naar meer.” ■<br />

Op de gehele verdiepte ligging van de N206<br />

fungeert de gewapende grondconstructie als een<br />

soort gewichtsmuur.<br />

HUESKER B.V.<br />

2012 - <strong>2022</strong><br />

JAAR<br />

Uw succes hangt af van uw geleverde<br />

topprestaties. Daarbij kunt u vertrouwen<br />

op onze innovatieve oplossingen. Onze<br />

beproefde en geteste producten zijn de<br />

basis voor elk uitdagende klus van grondwerk<br />

of engineering. Ontdek de wereld<br />

van de geokunststoffen. Ontdek HUESKER.<br />

Your Project in Safe Hands<br />

www.HUESKER.nl | E-mail: info@HUESKER.nl | Phone: + 31 (0) 88 594 00 50<br />

AZ_Motiv_Hand_Erde_197x130_NL.indd 1 13.07.22 13:49<br />

163


PROJECT N206 TJALMAWEG<br />

Tekst | Roel van Gils Beeld | Bouwtech BPI<br />

Tijdelijke infrastructuur<br />

voor midden- en<br />

laagspanning N206<br />

Verre van standaard<br />

Met ruim veertig jaar ervaring in bouwplaatsinrichting kent Theo Hartman van Bouwtech BPI<br />

inmiddels wel het klappen van de zweep. Toch was ook voor hem de tijdelijke infrastructuur voor<br />

de verdiepte ligging van de N206 ir. G. Tjalmaweg “een speciaaltje”.<br />

De N206 Tjalmaweg is onderdeel van de<br />

RijnlandRoute. “Voor het eerste deel van dit<br />

omvangrijke werk hebben we samen met de<br />

internationale aannemerscombinatie Comol5<br />

mogen meedraaien in de tender”, zegt Hartman.<br />

“Na gunning hebben we de tijdelijke infrastructuur<br />

volledig mogen realiseren. In die<br />

zin een mooie bekroning op ons werk dat we<br />

vervolgens door Boskalis zijn uitgenodigd om<br />

voor het laatste deel van de RijnlandRoute, de<br />

N206 Tjalmaweg, ook een prijs te maken voor<br />

de bouwplaatsinrichting.”<br />

Bouwtech BPI is gespecialiseerd in de aanleg van de tijdelijke infrastructuur voor<br />

water, elektra, riolering en data.<br />

ALUMINIUM IN PLAATS<br />

VAN KOPER<br />

Bouwtech BPI is gespecialiseerd in de aanleg<br />

van de tijdelijke infrastructuur voor water,<br />

elektra, riolering en data. “We worden vaak al<br />

in de tender ingeschakeld om de bouwplaatsinrichting<br />

zo efficiënt mogelijk aan te vliegen<br />

en te budgetteren”, vervolgt Hartman. “We<br />

werken dan ook voor alle grote infra-aannemers<br />

in Nederland en zijn betrokken bij de<br />

meest uiteenlopende projecten. Het feit dat<br />

we zowel de midden- als laagspanning voor<br />

rekening kunnen nemen, is een expertise die<br />

bijna niet meer aanwezig is onder één dak in<br />

de wereld van tijdelijke bouwplaatsvoorzieningen.<br />

We regelen daarbij alles van A tot Z,<br />

maken het ontwerp, budgetteren en zorgen<br />

voor een tijdige uitvoering, uiteraard binnen<br />

budget. Qua midden- en laagspanning werken<br />

we alleen met aluminium. Aluminium is lichter<br />

en laat zich veel eenvoudiger verwerken<br />

dan koper. Het is bovendien 30% goedkoper<br />

en minder diefstalgevoelig. Wel is het zo dat<br />

aluminium net wat meer ruimte vraagt, maar<br />

daar ontwerpen we dan ook naar.”<br />

164


PROJECT N206 TJALMAWEG<br />

met een bepaalde gelijktijdigheid. Aan de zuidzijde<br />

van de verdiepte bak is nog eens voorzien<br />

twee aparte aansluitingen van 165 kVA/ 250<br />

Ampère aansluiting voor de ketenparken. Qua<br />

middenspanning bestaat de opstelling uit een<br />

speciale installatie met 1 set-up trafo vanuit de<br />

netbeheerder en dan naar links en rechts twee<br />

set down trafo’s om het spanningsverlies en de<br />

dikte van de kabels te beperken.”<br />

De grootste uitdaging bij de N206 zat hem voor Bouwtech BPI in het feit dat de infrastructuur van de<br />

netbeheerder slechts op één punt aanwezig was.<br />

GELIJKTIJDIGHEID<br />

De grootste uitdaging zat hem voor Bouwtech<br />

BPI in het feit dat de infrastructuur van<br />

de netbeheerder slechts op één punt aanwezig<br />

was. Hartman: “De afstand die vervolgens<br />

overbrugd moest worden om de 2 kilometer<br />

lange verdiepte ligging van een bepaald aansluitvermogen<br />

te voorzien, vraagt de nodige<br />

kennis en expertise. Dat hebben wij, al vele<br />

decennia, in eigen huis.” Bouwtech BPI heeft<br />

aan de noordkant een 400 kVA /630 Ampère<br />

aansluiting gerealiseerd die helemaal tot aan<br />

het eindpunt is gegarandeerd, onder meer<br />

vanwege de bronbemaling over de hele lengte<br />

(200 kVA), de twee mengcentrales van elk<br />

100 kVA en MIG-lasactiviteiten van 100 kVA<br />

In totaal heeft Bouwtech BPI in een tijdsbestek<br />

van slechts drie weken de totale tijdelijke infra aan<br />

de noorzijde voorzien, gaande van 4.600 meter<br />

single core middenspanningskabel en ruim 3 kilometer<br />

aan laagspanningskabels. Gelegd “Ook<br />

hebben we de tijdelijke waterinstallatie voorzien”,<br />

vult Hartman aan. “Daarbij hebben we door het<br />

waterleidingsbedrijf een viertal aansluitpunten laten<br />

aanleggen om de druk en capaciteit van 15 m 3<br />

constant te houden en vanuit alle punten een waterleiding<br />

te kunnen aanleggen van 63 HDPE die<br />

nog redelijk hanteerbaar is. We kunnen onze kennis<br />

en expertise maximaal laten gelden en voelen<br />

ons thuis op dergelijke complexe en uitdagende<br />

projecten. De samenwerking met Boskalis hier op<br />

de N206 verloopt dan ook vlekkeloos en we zijn<br />

zelfs al begonnen met het demonteren van bepaalde<br />

segmenten.” ■<br />

Bouwtech BPI BV is een bedrijf dat zich specialiseert in de inrichting van bouwplaatsen.<br />

Middenspanning/Laagspanning/water/riool(druk)/data/verlichting Met name<br />

civiele en grote infrastructurele werken En of als Consulent voor engineering en<br />

bestekken te schrijven voor tijdelijke bouwplaats inrichtingen Onze klanten kring zijn<br />

gerenommeerde Bouwbedrijven in de Civiele techniek.<br />

Bergsebaan 59 4622RN - Bergen op Zoom Postbus 297 -Tel 0613132251 - info@hobouwtech.nl<br />

165


Zero emission<br />

Founding<br />

Noise Reduction<br />

Limited Vibrations<br />

the<br />

Remote Diagnostics<br />

Offshore Foundations<br />

future<br />

Wilt u meer weten over trillings- en geluidsarm,<br />

emissieloos en volledig gemonitord funderen?<br />

Bel ons gerust en we vertellen er alles over!<br />

T +31 184 410 333<br />

www.diesekogroup.com<br />

INNOVATIVE FOUNDATION EQUIPMENT


GROND/WEG/WATERBOUW<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN GROND WEG<br />

WATERBOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op gww-bouw.nl<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op gww-bouw.nl verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +31 495 45 00 95<br />

• Ga naar gww-bouw.nl/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

MELD JE<br />

GRATIS AAN<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

gww-bouw.nl


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

ABOMA BV<br />

MaxWellstraat 49a<br />

6716 BX EDE<br />

Postbus 121<br />

6710 BC EDE<br />

T +31 318 69 19 20<br />

E info@aboma.nl<br />

W www.aboma.nl<br />

ALTENBURG FUNDERINGSTECHNIEK BV<br />

Postbus 26<br />

8530 AA Lemmer<br />

Industrieweg 17<br />

8531 PA LEMMER<br />

T +31 514 58 88 20<br />

F +31 514 58 88 39<br />

E info@altenburggroep.com<br />

W www.altenburggroep.com<br />

INGENIEURSBUREAU BOORSMA<br />

G. Sondermanstraat 2<br />

9203 PV DRACHTEN<br />

Postbus 647<br />

9200 AP DRACHTEN<br />

T +31 512 58 03 00<br />

F +31 512 52 52 96<br />

E drachten@boorsma-consultants.nl<br />

W www.boorsma-consultants.nl<br />

BOSKALIS NEDERLAND<br />

Waalhaven Oostzijde 85<br />

Postbus 4234<br />

3006 AE ROTTERDAM<br />

T +31 10 288 87 77<br />

F +31 10 288 87 66<br />

E nederland@boskalis.nl<br />

W www.boskalis.nl/nederland<br />

DIESEKO GROUP B.V.<br />

Lelystraat 49<br />

3364 AH SLIEDRECHT<br />

T +31 184 41 03 33<br />

E info@diesekogroup.com<br />

W www.diesekogroup.com<br />

DYNAMOSTAAL BV<br />

BOUWINFRASUPPORT.COM<br />

Dynamostraat 31<br />

3903 LK VEENENDAAL<br />

Postbus 135<br />

3900 AC VEENENDAAL<br />

T +31 318 50 93 30<br />

F +31 318 55 61 41<br />

E info@bouwinfrasupport.com<br />

W www.bouwinfrasupport.com<br />

W www.dynamostaal.com<br />

ANTEA GROUP<br />

Postbus 10<strong>04</strong>4<br />

1301 AA ALMERE<br />

T +31 36 530 80 00<br />

E info.nl@anteagroup.com<br />

W www.anteagroup.nl<br />

BIA GROUP<br />

Skagerrakstraat 6<br />

7202 BZ ZUTPHEN<br />

T +31 88 303 22 00<br />

E info.nl@biagroup.com<br />

W www.biagroup.com<br />

BRINKMANN & NIEMEIJER MOTOREN BV<br />

Postbus 50<br />

7390 AB TWELLO<br />

T +31 571 27 69 00<br />

E info@bnmotoren.nl<br />

W www.bnmotoren.nl<br />

CROONWOLTER & DROS<br />

Marten Meesweg 25<br />

3068 AV ROTTERDAM<br />

T +31 88 923 33 44<br />

E info@croonwolterendros.nl<br />

W www.croonwolterendros.nl<br />

GM RECYCLING BVBA<br />

Krommeveldstraat 1<br />

B-9971 LEMBEKE (B)<br />

T +32 9 378 39 47<br />

E info@gmrecycling.be<br />

W www.gmrecycling.be<br />

GOOIMEER B.V.<br />

Damsluisweg 67<br />

1332 EB ALMERE<br />

Postbus 30219<br />

1303 AE ALMERE<br />

T +31 36 537 03 33<br />

F +31 36 537 03 32<br />

E mail@gooimeer.nl<br />

W www.gooimeer.nl<br />

168


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

HAKKERS BV<br />

Oudas 11<br />

4251 AW Werkendam<br />

Postbus 11<br />

4250 DA Werkendam<br />

T +31 183 50 11 22<br />

F +31 183 50 16 65<br />

E info@hakkers.com<br />

W www.hakkers.com<br />

VAN DER KAMP<br />

Hoekerweg 1<br />

8<strong>04</strong>2 PH ZWOLLE<br />

T +31 38 422 20 09<br />

E info@vdkamp.eu<br />

W www.vdkamp.eu<br />

LEICA GEOSYSTEMS B.V.<br />

Turfschipper 39<br />

2292 JC Wateringen<br />

T +31 88 001 80 00<br />

E customercare.nl@leica-geosystems.com<br />

W www.leica-geosystems.com/nl-nl<br />

VAN HATTUM EN BLANKEVOORT<br />

Lange Dreef 13<br />

4131 NJ VIANEN<br />

T +31 348 43 51 00<br />

F +31 348 43 51 11<br />

E info@vhbinfra.nl<br />

W www.vhbinfra.nl<br />

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES EUROPE NV<br />

Vossendaal 11<br />

B-2440 GEEL<br />

T +32 14 56 22 00<br />

E info@hyundai.eu<br />

W www.hyundai.eu<br />

LEYENAAR TAAPKEN LAMAKER BV<br />

Kamerlingh Onnesweg 7<br />

4131 PK VIANEN<br />

Postbus 191<br />

4130 ED VIANEN<br />

T +31 347 37 48 44<br />

F +31 347 37 79 08<br />

E verkoop@ltl.nl<br />

W www.ltl.nl<br />

HOFFMANN BODEMTECHNIEKEN B.V.<br />

Beekerheide 17-19<br />

5741 HB BEEK EN DONK<br />

T +31 492 38 66 66<br />

E info@hoffmanngroep.com<br />

W www.hoffmanngroep.com<br />

INPIEQ<br />

Liberatorstraat 3<br />

4651 SC STEENBERGEN<br />

T +31 850 81 20 00<br />

E info@inpieq.nl<br />

W www.inpieq.nl<br />

MAX BÖGL NEDERLAND BV<br />

Pedro de Medinalaan 5a<br />

1086 XK AMSTERDAM<br />

T +31 20 398 11 30<br />

E info@nl.max-boegl.com<br />

W www.max-boegl.de/nl/<br />

HOOGMARTENS WEGENBOUW<br />

Hagelkruisweg 2<br />

5993 SC MAASBREE<br />

T +32 89 81 02 30<br />

E info@hoogmartens.be<br />

W www.hoogmartens.be<br />

IPV DELFT<br />

Oude Delft 39<br />

2611 BB Delft<br />

T +31 15 750 25 75<br />

E info@ipvdelft.nl<br />

W www.ipvdelft.nl<br />

MOBILIS<br />

Landdrostlaan 49<br />

7327 GM Apeldoorn<br />

Postbus 20175<br />

7302 HD Apeldoorn<br />

Nederland<br />

T +31 55 538 22 22<br />

E info@mobilis.nl<br />

W www.mobilis.nl<br />

HUPKES HOUTHANDEL DIEREN B.V.<br />

Sprankerenseweg 79<br />

6951 DE DIEREN<br />

T +31 313 41 91 00<br />

F +31 313 42 00 39<br />

E info@hupkes.nl<br />

w www.hupkes.nl<br />

0313 - 419 100<br />

sales@hupkes.nl<br />

KOKOSYSTEMS B.V.<br />

Saturnus 9<br />

2685 LX POELDIJK<br />

Postbus 107<br />

2290 AC WATERINGEN<br />

T +31 174 24 48 38<br />

F +31 174 24 02 45<br />

maatwerk E info@kokosystems.nl in hout voor<br />

W www.kokosystems.nl<br />

grond-, weg- en<br />

waterbouw<br />

NLMK PLATE SALES S.A.<br />

Rue de Clabecq 101<br />

B-1460 ITTRE<br />

T + 32 2 391 91 00<br />

E quard@eu.nlmk.com<br />

W www.eu.nlmk.com/en/<br />

169


INFRAPARTNERS<br />

Scan deze QR code met uw<br />

smartphone voor uitgebreide<br />

informatie over de Infrapartners<br />

gww-bouw.nl/bedrijf<br />

VAN OORD NEDERLAND<br />

Schaardijk 211<br />

3063 NH ROTTERDAM<br />

Postbus 8574<br />

3009 AN ROTTERDAM<br />

T +31 88 826 00 00<br />

F +31 88 826 50 10<br />

E info@vanoord.com<br />

W www.vanoord.com<br />

PERI NEDERLAND B.V.<br />

Bekistingen, steigers en Engineering<br />

Postbus 3<strong>04</strong><br />

5480 AH SCHIJNDEL<br />

T +31 73 547 91 00<br />

F +31 73 549 36 51<br />

E info@peri.nl<br />

W www.peri.nl<br />

REESINK CONSTRUCTION EQUIPMENT NL<br />

B.V.<br />

Molensteyn 47<br />

3454 PT DE MEERN<br />

T +31 30 666 60 66<br />

E info@kemp-groep.nl<br />

W www.kemp-groep.nl<br />

TELE RADIO BV<br />

Tiber 2<br />

2491 DH DEN HAAG<br />

T +31 70 419 41 27<br />

E info@teleradio.nl<br />

W www.teleradio.nl<br />

TENSAR INTERNATIONAL B.V.<br />

Helftheuvelweg 11<br />

5222 AV S-HERTOGENBOSCH<br />

T +31 73 624 19 16<br />

E info@tensar.nl<br />

W www.tensar.nl<br />

TEXION GEOKUNSTSTOFFEN NV<br />

Admiraal de Boisotstraat 13<br />

B-2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 210 91 91<br />

F +32 3 210 91 92<br />

E info@texion.be<br />

W www.texion.be<br />

TOPCON<br />

De Kronkels 14<br />

3752 LM BUNSCHOTEN-SPAKENBURG<br />

T +31 33 299 29 39<br />

E customerservice.nl@topcon.com<br />

W www.topconpositioning.com<br />

VAN LAECKE GROUP<br />

Schatting 8<br />

8210 ZEDELGEM<br />

België<br />

T +32 50 55 18 90<br />

Vleugelboot 51<br />

3991 CM HOUTEN<br />

Nederland<br />

T +31 30 68 68 100<br />

E info@vanlaeckegroup.com<br />

W www.vanlaeckegroup.com<br />

VAN SCHAIK GRONDVERZET<br />

Dorpsstraat 1<br />

3481 AE HARMELEN<br />

T +31 348 442 852<br />

E info@vanschaikgrondverzet.nl<br />

W www.vanschaikgrondverzet.nl<br />

VOORBIJ FUNDERINGSTECHNIEK B.V<br />

Postbus 20701<br />

1001 NS AMSTERDAM<br />

T +31 20 407 71 00<br />

F +31 20 407 71 99<br />

E info@voorbijft.nl<br />

W www.voorbijdunderingstechniek.nl<br />

SAES INTERNATIONAL B.V.<br />

Lozerweg 10<br />

6006 SR WEERT<br />

T +31 495 56 19 29<br />

E info@saes.nl<br />

W www.demolitiontools.eu<br />

TRIFLEX<br />

Boerendanserdijk 35<br />

8024 AE ZWOLLE<br />

T +31 38 460 20 50<br />

E info@triflex.nl<br />

W www.triflex.nl<br />

XYLEM WATER SOLUTIONS<br />

NEDERLAND B.V.<br />

Pieter Zeemanweg 240<br />

3316 GZ DORDRECHT<br />

Postbus 1126<br />

3300 BC DORDRECHT<br />

T +31 78 654 84 00<br />

F +31 78 651 09 36<br />

E xylemwatersolutionsnl@xyleminc.com<br />

W www.xylemwatersolutions.com/nl<br />

STRUKTON CIVIEL NOORD & OOST BV<br />

Kelvinstraat 1<br />

Postbus 355<br />

7570 AJ OLDENZAAL<br />

T +31 6 51 56 33 49<br />

E marlon.snijders@strukton.com<br />

W www.struktonciviel.nl<br />

UNIHORN BV<br />

Verbinders in infra<br />

Scharwoude 9<br />

1634 EA SCHARWOUDE<br />

Postbus 58<br />

1633 ZH AVENHORN<br />

T +31 229 54 78 50<br />

E info@unihorn.nl<br />

W www.unihorn.nl<br />

ZIUT<br />

Nieuwe Plein 1b<br />

6811 KN ARNHEM<br />

T +31 26 800 19 00<br />

E info@ziut.nl<br />

W www.ziut.nl<br />

170


KANTOREN<br />

KLEEDKAMERS<br />

SANITAIRE RUIMTES<br />

OPSLAGRUIMTES<br />

KANTINES<br />

Alle soorten<br />

tijdelijke huisvesting<br />

voor uw bouwplaats<br />

Wij werken graag aan kleine (vanaf een paar units) maar<br />

ook aan grote projecten! Onze specialisten stellen hun<br />

uitgebreide ervaring in de bouwsector tot uw dienst. Doe<br />

een beroep op hun professionele en gepersonaliseerde<br />

advies voor de volledige inrichting van uw bouwplaats<br />

huisvesting. Dankzij onze 360° services hoeft u niet op<br />

zoek naar andere leveranciers voor meubilair, sanitaire<br />

en veiligheidsvraagstukken. Wij hebben het allemaal!<br />

• Bouwkeet<br />

• Schaftwagen<br />

• Opslagcontainer<br />

• Schottenkeet<br />

• Varianthal<br />

algeco.nl/nl/branches/bouw


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Graafmachines<br />

VERKOOP VERHUUR SERVICE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!