31.08.2022 Views

HR 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW (2)

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

September 2022

De Hint

De wijkkrant voor Hintham

Aan de bewoners van dit pand

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 1 25-8-2022 15:22:22


COLOFON

3 WIJKWERKPLAATS OOST

4 S.C.C. DE BIECHTEN

5 WIJKRAAD HINTHAM

7 WIJK-, BUURT- EN DORPSBUDGET

9 STICHTING BAS

10 UIT DE WIJK

11 HULPDIENST HINTHAM

13 HOF VAN HINTHAM

15 GEMEENTELIJKE AANPAK ENERGIE

Wijkkrant De Hint verschijnt 10 x per jaar en wordt

mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het

wijk– en dorpsbudget van de gemeente.

Jaargang 41 - september 2022

Uiterste aanleverdatum kopij voor De Hint

• Editie oktober: 5 september 2022

• Editie november: 3 oktober2022

• Editie december: 7 november 2022

Kopij graag aanleveren in platte tekst (zonder

opmaak), afbeeldingen separaat.

Email: wijkkrantdehint@outlook.com

De Hint is ook digitaal te lezen op :

https://debiechten.nl/wijkkrant/

www.wijkraadhintham.nl

Belangrijke telefoonnummers:

Sociaal Cultureel Centrum De Biechten

073 641 90 72

Redactie De Hint

Henk Nijland

Henry Liebregts

Fons Engelen

Truus Meij

Guus van der Hoeven

Adverteren in De Hint?

Neem contact op met de redactie:

wijkkrantdehint@outlook.com

Gemeente Wijkteam Hintham

073 615 31 75

Afvalstoffendienst

073 615 65 00

Meldpunt Openbare Ruimte

073 615 55 55

Meldkamer Politie

0900 88 44

Hulpdienst Hintham

073 851 96 00

KindCentrum ‘t IJzeren Kind

073 822 51 70

2

Vivent Hof van Hintham

088 163 70 91

De redactie heeft maandelijks 2x overleg. Na het 1 e redactieoverleg hoort u of ingezonden kopij

geplaatst kan worden.

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 2 25-8-2022 15:22:24


WIJKWERKPLAATS OOST

Als je echt graag alleen bent of als je echt van verveling houdt … moet

je niet naar wijkwerkplaats Oost komen…

Daar kunnen Nard, Kees en Gerry over

meepraten. De een kent de weg naar de

werkplaats al wat langer dan de ander, op

donderdag vormen ze samen een team dat

actief is met repareren en hobbyen in de

metaal-/elektrohoek van Wijkwerkplaats

Oost. Wat is nou zo leuk? Dat laat zich lastig

omschrijven, het is gezellig en je kunt iets

doen voor jezelf of een ander helpen.

Je kunt je creativiteit kwijt maar ook je technische vaardigheden inzetten om anderen te

helpen. Da’s mooi toch!

Hoe gaat dat als ik iets wil doen of gedaan wil hebben? Heel simpel, je loopt binnen en stelt

je vragen. Wil je gebruikmaken van de geboden mogelijkheden, dan krijg je een rondleiding,

we vertellen je onze onderlinge afspraken, je kunt je op je gemak oriënteren op de mogelijkheden.

Wil je graag iets gemaakt hebben? Dan kijken we wat mogelijk is.

Als ik wil komen hobbyen, moet ik contributie betalen? Nee…! Waarom niet? Gewoon

vragen. Waar het bij ons om draait zijn de mensen. Met z’n allen leuk bezig zijn, op z’n tijd

een kop koffie, pauze en een praatje. Onervaren mensen naast ervaren mensen en van

elkaars kennis profiteren want iedereen heeft zijn eigen talent en kennis. De kracht zit hem

in het feit dat we het met z’n allen mogelijk maken om jezelf en anderen de kans te geven

gezellig en/of zinvol bezig te zijn.

Wat wordt er nu gedaan? Er is een houtwerkplaats, een naaiatelier, je kunt “ouderwets”

breien en haken, er is een elektro-/metaalwerkplaats, een schilderclub, een keramiekhoek,

mozaïekhoek, speksteen bewerken, er is regelmatig bloemschikken en heb je een leuk

(uitvoerbaar) idee, dan is dat ook mogelijk. Bijvoorbeeld een mogelijkheid voor klein nonferro

smeedwerk, emailleren, macrameeën, papiermachékunst, houtsnijden, fotografie,

werken met kunststof, kunstnaaien, frivolité, kunstborduren, of bedenk maar iets leuks. We

staan open voor ideeën en bekijken graag de mogelijkheden.

De wijkwerkplaats is open van maandag tot en met donderdag. Verdeeld over de week zijn

er zo’n 60 ‘vrijwilligers’, er zijn dus altijd mensen, er is altijd wat te doen, en ook als je eens

een keer niet komt, ook goed, net wat je wil.

Waar moet je zijn: Van Broeckhovenlaan 4a, ’s-Hertogenbosch

3

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 3 25-8-2022 15:22:25


S.C.C. De BIECHTEN

4

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 4 25-8-2022 15:22:26


WIJKRAAD HINTHAM

Nieuws van wijkraad Hintham - september 2022

Als u dit leest zijn de vakanties weer voorbij en is het “normale” leven voor iedereen weer

begonnen. Misschien zijn we zelfs wel alle hittegolven alweer vergeten en klagen we weer als

vanouds over het weer.

Het was rustig in Hintham de afgelopen periode. De

gewone zaken kwamen voorbij. Ergernis over de

rommel die men achterlaat bij het IJzeren Kind

bijvoorbeeld. Hoe kan het toch dat men, in een

omgeving die zo mooi is en zo goed onderhouden

wordt, de rommel achterlaat voor een ander. Gelukkig

zijn er ook mensen die met een prikstok en een

vuilniszak die rommel weer opruimen. Waarvoor

hulde!

De eerste mail naar de gemeente is

verstuurd over het vervolg van de

Pastoor van Thiellaan/ Hintham.

De eerste gesprekken met wijkraad

en gemeente zijn gepland om te

bespreken hoe we deze omgeving

veiliger kunnen maken. De plannen

liggen er nu om hier in oktober mee

te beginnen. Echter ook bij de

gemeente ligt veel stil vanwege

vakanties. Wij houden u op de hoogte.

Op woensdag 14 september is er weer een openbaar overleg van de wijkraad.

Aanvang 19.30 uur in de Biechten. U bent van harte welkom!

Ziet u iets in de openbare ruimte wat u door zou willen geven aan de gemeente? Vandalisme,

zwerfvuil, onveilige situaties of anderszins? Meld dit dan via de

Buiten Beter app. Uw melding gaat gelijk naar de gemeente.

De BuitenBeter app kunt u downloaden via Google Play Store

of iTunes App store.

Op de website van de gemeente staat ook een meldingsformulier wat u in kunt vullen.

https://www.s-hertogenbosch.nl/meldpunt

Of u geeft de melding telefonisch door via 073 615 55 55

www.wijkraadhintham.nl

secretariaat@wijkraadhintham.nl

https://www.facebook.com/Wijkraad-Hintham

5

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 5 25-8-2022 15:22:26


6

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 6 25-8-2022 15:22:27


HET WIJK-, BUURT- EN DORPSBUDGET

Het Wijk-, buurt- en dorpsbudget is een subsidieregeling, beschikbaar gesteld door de gemeente

‘s-Hertogenbosch. Met deze subsidie wil de gemeente bewoners in staat te stellen zelf initiatieven

te ontplooien die de leefbaarheid in de gemeente bevorderen.

Dit kan gaan om:

Fysieke zaken (voorbeeld: een speelplek)

Sociale activiteiten (voorbeeld: een festival)

De veiligheid in de leefomgeving (voorbeeld: voorlichting).

Voor de wijk Hintham is ook dit jaar een budget ter beschikking gesteld. Via de website van de

gemeente kun je als persoon of als organisatie/vereniging een verzoek indienen. Dit moet uiterlijk

6 weken voor aanvang van de activiteit gedaan worden.

Een bewonersadviesgroep (BAG) zal uw aanvraag beoordelen en de

wijkmanager adviseren over de ingediende aanvraag. De wijk-manager

voert de subsidieregeling uit.

Als je kijkt naar “fysieke zaken” dan zijn de hondenspeeltoestellen op het

uitrenveld tegenover Karwei bouwmarkt een goed voorbeeld.

Aan “sociale activiteiten” was in coronatijd niet veel mogelijk, maar op momenten dat het

mogelijk was, werden er kleinere buurtbijeenkomsten georganiseerd en heeft de subsidieregeling

deels in de kosten bijgedragen. Deze subsidieregeling vergoedt niet de consumpties,

kan wel - bijvoorbeeld - gebruikt worden voor de faciliteiten die nodig zijn en gehuurd

moeten worden, zoals stoelen, tafels en springkussens voor kinderen.

Andere voorbeelden van sociale activiteiten zijn (normaal gezien)

• het kerstdiner in de Biechten en de

• puzzel-kerst-route in Hintham

Op het gebied van veiligheid en met name voorlichting hebben de

• Stichting Duurzaam Hintham en

• wijkkrant De Hint

gebruik gemaakt van de subsidieregeling: het gaat om het verbeteren van de leefbaarheid

Soms kan de aanleg van een fontein of een bloemenperkje je het gevoel geven dat je

echt “thuis” bent.

De subsidieregeling kent uiteraard eisen: zie https://www.s-hertogenbosch.nl/wdbudget De

belangrijkste zijn:

het onderbouwen van uw aanvraag met recente offertes

Administratie bijhouden en bewaarplicht van 2 jaar voor mogelijke controles

het bekendmaken van je activiteit op social media met de vermelding dat deze activiteit

(mede) mogelijk is gemaakt door de subsidie van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Bekijk de inhoud van de subsidieregeling goed en bepaal of jij activiteiten kent die de

leefbaarheid binnen de wijk kunnen bevorderen. Gebruik de subsidieregeling voor

zaken die verschil maken en waar bewoners van Hintham achter kunnen staan.

7

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 7 25-8-2022 15:22:28


12

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 8 25-8-2022 15:22:28


STICHTING BAS

B A S begint seizoen enthousiast met (nieuwe) cursussen en presentaties

Er is binnen de Biechten Actieve Senioren in de zomerperiode hard gewerkt om de senioren in

Hintham en daarbuiten interessante presentaties en wekelijkse activiteiten aan te bieden. Op de

agenda staan:

• Donderdag 29 september van 14.00 – 16.00 uur

Een virtuele wandeling door onze mooie stad door Emiel Bootsma.

Voor iedereen die graag eens vanuit de luie stoel naar ’s-Hertogenbosch kijkt, en zeker voor mensen die

minder goed ter been zijn of niet naar de stad kunnen komen, zijn de drie reguliere stadswandelingen

gecombineerd tot één virtuele wandeling. Het eindresultaat is een gevarieerde en interactieve

voorstelling van bijna 2 uur. Aan de hand van foto’s, liedjes en tientallen gedichten word je

meegenomen door de stad. Oude foto’s halen herinneringen op van gebouwen die er niet meer staan.

Het wordt een ontspannen voorstelling met een lekker kopje koffie of thee. Entreeprijs € 5.

• Donderdag 19 oktober van 14.00 – 16.00 uur

Heeft u er al over nagedacht? Over vieren van het leven en afscheid nemen door Lilian Arts.

Elke dag begroeten we mensen en nemen we afscheid, staan we niet stil bij onze kwetsbaarheid en

dat is goed. Soms worden we gedwongen om een pas op de plaats te maken en moeten we erover

nadenken, beslissingen nemen over de laatste zorg en over afscheid nemen. Lilian Arts van

ArtsLommelen Uitvaartverzorging gaat in op de mogelijkheden van hoe je een gesprek over het

levenseinde kunt aangaan, wat een levenstestament of een wilsbeschikking is, wat er komt kijken

bij een uitvaart regelen en de keuzemogelijkheden. Door informatie te verzamelen, erover na te

denken, te praten met anderen ontstaat er verbinding. En het geeft ook rust te weten dat u alles

heeft geregeld of iemand anders kan ontzorgen, omdat u op de hoogte bent van de mogelijkheden.

Daarbij is er ruimte om uw eigen vragen te stellen en natuurlijk is er koffie en thee. Entreeprijs € 3.

Opgeven voor deze presentaties kan via een mail aan info@basdebiechten.nl, doorgeven van uw

komst tijdens het Ontmoetingscafé elke donderdagmiddag 14.00-16.00 uur of bellen naar

Margreet van Dijl 06 375 522 46

• We starten 3 oktober op maandagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur met “Hobby mee” Een

wekelijkse bijeenkomst om in een groep lekker met je eigen hobby bezig te zijn. Petra Cools,

zelf enthousiast fan van werken met papier, wordt hierbij je gastvrouw. Je kunt van alles

komen doen: haken, breien, tekenen, schilderen, kaarten maken, diamond painten. Het maakt

niet uit! Je brengt je eigen materiaal mee, gaat lekker aan de slag en stimuleert elkaar. Wie

weet pik je een nieuwe hobby op of kun je een ander iets van jouw hobby leren. Sociaal

contact is belangrijk. Je kunt zo maar een middagje binnenlopen voor € 2 of een vaste

deelnemer worden voor € 8,50 per maand. Drank is voor eigen rekening. Loop de eerste keer

gewoon vrij binnen en ervaar of de sfeer bij je past. Materiaal om kaarten te maken is in ieder

geval aanwezig, die kun je tegen betaling van € 1 gebruiken.

• Liever les? Sinds enkele jaren wordt er van 13.00 uur tot 15.30 uur schilderen gegeven op

woensdagmiddag onder begeleiding van docent Hans van Eeuwijk. De groep start weer op

woensdag 21 september. Inlichtingen: hansvaneeuwijk@tele2.nl of 06 36 04 74 65.

Tot slot zijn we bezig om een korte cursus mozaïeken naar de B A S te halen en een dagtocht

aan te bieden: daarover in de volgende Hint meer informatie.

9

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 9 25-8-2022 15:22:29


UIT DE WIJK

Rabo club support en de Zonnebloem Hintham

Als lid van de coöperatieve Rabobank krijg je met Rabo Club Support volop

kansen om echt een bijdrage te leveren. Zo heb je invloed op wat jij in jouw

omgeving belangrijk vindt. Ook de Zonnebloem in Hintham doet jaarlijks mee

met Rabo Club Support en krijgt via de Rabobank dan een gift, gebaseerd op het

aantal stemmen van Rabobankleden.

Ben je nog geen lid van de Rabobank en heb je wel een Rabobankrekening? Lid worden kost

niets, alleen een paar seconden van je tijd. Meld je aan via de Rabo App of Rabo Online

Bankieren.

Tussen 5 en 27 september kun je stemmen op meerdere verenigingen bij jou in de buurt. Denk

daarbij ook aan de Zonnebloem afdeling Hintham en breng je stem uit. De Zonnebloem verrijkt

het leven van mensen met een lichamelijke beperking door sociale en recreatieve activiteiten

mogelijk te maken.

10

CITYTRAINER word je niet, dat ben je!

HEB JIJ zin om aan de slag te gaan met jouw (sportief) talent?

WIL JIJ JOUW netwerk uitbreiden?

BEDENK JIJ leuke ideeën voor activiteiten/ evenementen in ’s-Hertogenbosch?

ZOEK JIJ ondersteuning om bijvoorbeeld workshops, training of les daarin te gaan geven?

WIL JIJ je oriënteren op een opleiding of baan in de sport?

Dan is de Citytrainer cursus iets voor jou!

Niemand weet beter aan welke activiteiten er behoefte is, wat vernieuwend en uitdagend is en

hoe je elkaar op de hoogte houdt, dan jij zelf. Als CITYTRAINER activeer je anderen en werk je ook

nog eens aan je persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de cursus worden jouw leerdoelen duidelijk en

leggen we de nadruk op jouw talent. Dus aan jou de vraag: waar wil jij in groeien? Volg (kosteloos)

deze cursus en draag jouw steentje bij aan de sport in ’s-Hertogenbosch.

Start: 11 oktober 2022

Waar: n.t.b.

Met wie: ’S-PORT en een groep van maximaal 16 enthousiaste deelnemers

Zie bijgevoegd informatie over de cursus. Wees er snel bij, de inschrijvingen stromen al binnen.

Aanmelden of vragen?

Neem contact op met Ires Libert, i.libert@s-hertogenbosch.nl, 06 52 58 52 58

We plannen zo snel mogelijk een intake gesprek.

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 10 25-8-2022 15:22:30


HULPDIENST HINTHAM

Als vanzelfsprekend niet vanzelfsprekend meer is

Als een boodschap, een bezoekje aan de zorgverlener, een middagje naar familie of een

goede kennis zo vanzelfsprekend was, dan deed je dat gewoon in het verleden. Daar dacht

je niet eens over na.

Als nu de vraag komt, hoe kom ik daar of hoe doe ik dat, weet dan dat er een team van

Hulpdienst Hintham is sinds 1989, die u daarbij helpt. Na een telefoontje naar de

Annenborch (073 851 96 00) wordt u teruggebeld en een afspraak voor de gewenste

dienstverlening vastgelegd. Of het nu boodschappen zijn of vervoer naar een zorgverlener

of familie, u wordt thuis opgehaald en weer thuisgebracht, zodat vanzelfsprekend toch

weer vanzelfsprekend is.

Dit doen we met een team van 12 vrijwilligers, die elk met hun privéauto deze dienst

verlenen. De afspraak is dat u tenminste één dag van te voren belt en de vergoeding betaalt

aan de vrijwilliger die u haalt en brengt.

Mocht u vragen hebben over deze dienstverlening van Hulpdienst Hintham, dan kunt u

bellen met Gerard Kivits, coördinator hulpdienst Hintham, 06 12 77 86 76 of mailen

naar gwgkivits@gmail.com.

Ook als u hulpdienstverlener wil worden, graag auto rijdt en wat tijd over hebt voor onze

wijkbewoners neem dan contact op.

De hulpdienst is onderdeel van de vrijwillige thuiszorg van Farent.

Contactpersoon is Anja Hobbelen, 06 46 78 81 07 of Anjahobbelen@farent.nl.

11

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 11 25-8-2022 15:22:30


01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 12 25-8-2022 15:22:30


HOF VAN HINTHAM

Vrijwilligers voor Hof van Hintham gevraagd

Voor de kookclub op dinsdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur in de Ontmoeting

Met de 8 bewoners samen groente snijden, koken en in de pannen roeren en gezellig aan

tafel een praatje maken en vervolgens genieten van vers bereid eten. De kookactiviteit doe

je samen met de begeleiding en enkele andere vrijwilligers.

Voor de Bingo-middag op dinsdagmiddag van 14.15 tot 15.30 uur in de Ontmoeting

Samen met 1 of 2 bewoners meehelpen met controleren van de bingokaart, gezellig samen

koffiedrinken en een praatje maken in de pauze, bewoners halen en brengen van de woning.

Tovertafel; een interactief spel met behulp van een projectiescherm op tafel

De tovertafel is altijd beschikbaar. Fijn als dit spel structureel met een vaste vrijwilliger plaats

kan vinden. Het spel wordt gespeeld met 1 tot 3 bewoners, met 2 begeleiders/vrijwilligers.

Bezoek aan bewoners met als doel: aandacht, een luisterend oor bieden of samen een fijn

momentje van de dag doorbrengen

Dagelijks gevraagd: iemand om te wandelen, duo-fietsen, een spelletje doen of kaarten,

samen koffiedrinken en een praatje maken, voorlezen, nagels lakken.

Klassieke muziek op dinsdagmiddag van 14.30 tot 15.30 uur in de Zoete Inval

Voor de klassieke muziek liefhebber: samen kijken en luisteren naar klassieke muziek op een

groot scherm met bewoners. Bewoners halen en brengen van de woning.

13

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 13 25-8-2022 15:22:31


advertentie

BRIDGECLUB HET WAPEN VAN ROSMALEN

Ja, gezellig bridgen op maandagmiddag vlak bij huis in het Atrium

van Cultureel Centrum de Biechten van 13.30-16.30 uur.

Onze bridgeclub heeft nog plaats voor nieuwe leden. U kunt 3 keer

gratis bridgen en dan pas lid worden (contributie € 2,00 per keer).

Interesse?

Bel Tini Kurvers 06 29 54 77 00 of Alma Bakker 06 19 14 67 04

Mailen mag ook: m.kurvers@home.nl

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 14 25-8-2022 15:22:31


GEMEENTELIJK AANPAK ENERGIE

GEMEENTELIJKE AANPAK ENERGIEARMOEDE EN -BESPARING

In onze wijk zet bewonersinitiatief Duurzaam Hintham zich in voor een snelle omschakeling van

aardgas op duurzame energiebronnen. Nu tegelijk de energieprijzen de pan uitrijzen richt de

gemeente ‘s-Hertogenbosch zich vooral op mensen met een laag inkomen en een woning met een

laag energielabel. Daarnaast werkt de gemeente samen met Eerste Hulp Bij Geldzaken (EHBG),

schulddienstverlening en partners zoals Farent en Quiet Den Bosch om de mensen uit deze groep

te bereiken. Ook is er een brief gestuurd aan mensen die eerder dit jaar de energietoeslag hebben

gekregen en in een woning wonen met energielabel C of lager. Zij kunnen zich aanmelden voor

een afspraak met de Klusbus of een afspraak met het bespaarteam via een van de wijkpleinen.

Samenwerking met regio

Vanuit de Regionale Energiestrategie Noordoost-Brabant heeft ’s-Hertogenbosch samen met veel

omliggende gemeenten de handen ineen geslagen om energiearmoede regionaal aan te pakken.

Dit wordt gedaan door een Klusbus met hierop energiefixers die dit najaar gaat rijden. Deze

Klusbus rijdt bij u voor en brengt direct energiebesparende maatregelen aan zoals radiatorfolie. Er

wordt ook samengewerkt met woningcorporaties. In totaal wil de regio meer dan 9000

huishoudens helpen.

Wethouder Mike van der Geld: “We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de

energietransitie. Daarom investeren we flink in het besparen van energie. Dat het Rijk ook

bijdraagt aan de energiearmoede met ruim € 3 miljoen is een heel welkome aanvulling.

Nieuwe acties en vormgeving organisatie

Zelf start de gemeente binnenkort met het Bossche

bespaarteam. Dit team bestaat uit een energiefixer en

een consulent van Eerste Hulp bij Geldzaken, die is

opgeleid tot energiecoach. Zij geven energie en financieel

advies, maar brengen ook kleine energiebesparende

maatregelen aan bij mensen thuis, zoals tochtstrips,

radiatorfolie en eventueel het vervangen van

gloeilampen naar ledlampen. Doel: blijvend omlaag

brengen van het energieverbruik waardoor hopelijk de

financiële ruimte en het perspectief van mensen weer

enigszins verbeterd.

De gemeente stimuleert en werkt per wijk samen met vrijwilligers om de energietransitie vorm te

kunnen geven. Immers de mogelijkheden per wijk kunnen veel verschillen.

Wilt u meer weten over voorwaarden voor ondersteuning? Neem dan contact op met één van de

wijkpleinen in ’s-Hertogenbosch. Het makkelijkst te bereiken, is het wijkplein bij Perron 3.

15

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 15 25-8-2022 15:22:32


ADVERTENTIE

advertentie

HOF VAN HINTHAM

01 6872 Productie de Hint 7 - 2022 ROW.indd 16 25-8-2022 15:22:33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!