09.09.2022 Views

Near East Magazine #41 - Israëlspecial okt 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR. 41 - OKTOBER 2022

NEAREASTMINISTRY.NL

NEAR EAST

MAGAZINE

Interview

Een Joodse

gemeente in

Amersfoort

Bijbelstudie

Is God klaar

met Israël?

UITVERKOREN ISRAËL

Gods kanaal

van zegen


Inhoudsopgave

"Gods keuze voor

Israël gaat dus

niet ten koste

van de wereld."

3 Voorwoord

Geworteld in Israël

4 Hoofdartikel

Gods kanaal

van zegen

7 Tegengas

Muren doorbreken

8 Interview

Een Joodse gemeente

in Amersfoort

10 Bijbelstudie

Is God klaar

met Israël?

12 Recept

Appeltaart

13

De dag van Corine

“Ik kan hier echt

iets betekenen”

15 Prikbord

Bid mee

16 Kids

Wat weet jij

van Israël?

2 NEAR EAST MAGAZINE


VOORWOORD |

Geworteld

in Israël

Dienen, leren en bidden

Colofon

Dit magazine is een gratis uitgave

van stichting Near East Ministry en

verschijnt 3x per jaar. Een bijdrage van

€ 25 per jaar wordt op prijs gesteld.

Redactie Near East Ministry

Veiligheid Om veiligheidsredenen

kunnen (plaats)namen en leeftijden

gefingeerd zijn.

Beeld Unsplash, flaticon, freevector,

freepik, eigen beheer

Ontwerp & Realisatie BladenMakers

Drukker De Hoop Drukkerij

ISSN 2210-7266

Stichting Near East Ministry is een

christelijke organisatie die vanuit de

verzoening in Jezus, de Messias van

Israël, diaconale werkers uitzendt

naar Israël en de Arabische landen. In

Nederland zetten we ons in voor een

Reveil, een terugkeer van Nederland

als natie naar de God van Israël. Wij

geven dit vorm door kleinschalige

activiteiten, grotere evenementen en

conferentieweken te organiseren.

De stichting is volledig afhankelijk van

giften en heeft de ANBI-status.

Doneren NL93 ABNA 0462 453 855

Bezoekadres Voorthuizerweg 5,

3862 PZ Nijkerk

Postadres Postbus 30,

3780 BA Voorthuizen

Telefoon 0342 - 47 13 18

Mail info@neareastministry.nl

Website www.neareastministry.nl

Wat een mooie traditie dat op de eerste

zondag van oktober in veel kerken in Nederland

stilgestaan wordt bij Israël. Als ik

Hebreeuwse woorden lees, dan raakt me

dat telkens weer. Het doet me denken aan

de woorden van het Eerste Testament, die

ook voor ons nu nog grote betekenis hebben.

Onze God is de God van Abraham,

Izaäk en Jacob en onze verlosser is de

Koning der Joden. Als onze wortels dus in

het volk Israël liggen,

dan is het ook belangrijk

om te begrijpen

wat Gods bedoeling

is met dit volk en wat

dat in onze tijd nog

betekent. Hoe moeten

wij tegen de oeroude

beloftes aankijken?

Zijn die beloftes van

het Joodse volk overgegaan naar de kerk?

In Genesis lezen we dat God Abraham

belooft dat zijn nageslacht talrijker zal zijn

dan de sterren in de hemel en zand aan de

oever van de zee. Hij belooft uit Izaäk en

uit Ismaël grote volken te maken. Beide

zullen gezegend zijn, beide zullen vorsten

voortbrengen en beide zullen op hun

eigen manier anders zijn tussen de andere

volken. Met Izaäk gaat God hoogstpersoonlijk

een verbond aan. Een eeuwig

“We worden

gezegend als we

Abraham en zijn

nageslacht zegenen.”

verbond zelfs! Abraham is Gods vriend en

Hij geeft een belofte en waarschuwing: we

worden gezegend als we Abraham en zijn

nageslacht zegenen, maar vervloekt als we

hem vervloeken!

Het is complexe materie en door eeuwen

en kerkmuren heen zijn er veel opvattingen

over de beloftes die zijn gedaan aan

Abraham en zijn zonen. In dit magazine

willen we uitnodigen

om over die beloftes na

te denken en leggen we

graag de Bijbel open

op tafel.

De woorden ‘dienen,

leren, bidden’ zijn de

basis van de missie van

de NEM. We willen

dienen onder de kinderen van Abraham,

bij Jood en Arabier, we willen leren bij de

Bron en bidden. Want met bidden valt en

staat alles. We vragen je om biddend dit

magazine te lezen en God te vragen om je

op jouw weg te leiden.

Wil je naar aanleiding van wat je leest

meer weten, in gesprek gaan, een spreker

uitnodigen of deelnemen aan een gebedsgroep?

Neem gerust contact op of kom

eens langs op ons kantoor bij Voorthuizen.

Peter Verboom is voorzitter van het bestuur van de Near East Ministry en in

het dagelijks leven werkzaam in de gezondheidszorg. In zijn vrije tijd studeert

hij graag in de Hebreeuwse bijbel met als doel de bijbel in onze tijd beter te

begrijpen. Samen met zijn gezin bezoekt hij graag de Reveilweken.

OKTOBER 2022 3


4 NEAR EAST MAGAZINE


HOOFDARTIKEL |

Gods kanaal

van zegen

DOOR ISRAËL HEIL VOOR DE HELE WERELD

Zo’n 4000 jaar geleden, in een tijd waarin de mensheid zich steeds verder

in het verderf stortte, riep God één man, Abram. Uit hem zou een volk

voortkomen dat het kanaal zou worden waardoorheen God de wereld wil

zegenen.

Door: Piet Jonkers

De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u

uit uw land, … naar het land dat Ik u wijzen

zal. Ik zal u tot een groot volk maken,

u zegenen en uw naam groot maken; en

u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen

wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik

vervloeken; en in u zullen alle geslachten

van de aardbodem gezegend worden.

Genesis 12: 1-3

Het woord dat hier steeds weer terugkomt

is het woord ‘zegenen’. Hoewel

de mensheid zich steeds weer van God

afkeert en de aardbodem daardoor

vervloekt is, belooft God dat Hij de

mensheid toch wil zegenen. Allereerst

geldt die zegen voor Abraham en zijn

nakomelingen Izaäk en Ismaël. Maar

door de afstammelingen van Izaäk, door

het volk Israël heen, wil God ook de hele

wereld zegenen. Zo goed is onze God,

eeuwig duurt zijn trouw.

GEEN EXCLUSIVITEIT

God riep één man waaruit een bijzonder

volk voortkwam. Aan dit volk, Israël,

openbaart Hij zich op een bijzondere

wijze en met hen gaat Hij een bijzondere

weg. Niet omdat God vooral en exclusief

van dit volk houdt, maar omdat Hij

“DOOR HET VOLK

ISRAËL HEEN, WIL

GOD OOK DE HELE

WERELD ZEGENEN.”

van de wereld houdt. Gods keuze voor

Israël gaat dus niet ten koste van de

wereld, integendeel. Gods keuze voor

Israël is juist bedoeld tot zegen voor die

wereld. Door Israël heen wil God zich

openbaren en Zijn heil naar de wereld

brengen. Jezus was een Jood, de hele

Bijbel, inclusief het Nieuwe Testament, is

door Joden geschreven, alle apostelen,

inclusief Paulus, waren Joden. Israël is

het kanaal waardoorheen God de hele

wereld wil zegenen.

DE VLOEK VAN DE

VERKIEZING

Sommige christenen ervaren Gods

keuze voor Israël als oneerlijk. Waarom

zou aan één volk zoveel onverdiend

voorrecht ten deel moeten vallen? Maar

dat wat Israël ten deel is gevallen heeft

hun in de praktijk vooral onnoemelijk

lijden gebracht. Als dragers van Gods

beloften en bewaarders van Zijn Woord

hebben ze altijd de satanische machten

vol over zich heen gekregen. In Openbaring

12 lezen we hoe de vrouw (Israël),

die het kind baarde dat de heidenen

zal hoeden met een ijzeren staf (Jezus),

het uitschreeuwde in haar weeën en

barensnood en hoe zij door de woedende

draak vervolgd wordt. Discriminatie,

vervolging, pogroms, brandstapels en

uiteindelijk de Holocaust, dat is wat

Israël in de loop van de geschiedenis ervaren

heeft vanwege de dingen die hun

zijn toegevallen. En ook vandaag nog is

OKTOBER 2022 5


Ruim twintig procent

van de Nobelprijswinnaars

heeft een

Joodse achtergrond.

Israël de paria onder de volken. Welk ander

volk heeft zo moeten lijden vanwege

de NAAM, de naam van God? Er is een

anekdote van een Joods mannetje dat

voor God staat. God vraagt hem of hij

wellicht een wens heeft. Ja, dat heeft hij:

“mag een ander volk nu eens een tijdje

het uitverkoren volk zijn?”

BLIJVENDE ZEGEN

Geen ander volk op aarde heeft zo

moeten lijden als het Joodse volk.

Maar door dat lijden heen is God zijn

volk altijd blijven gebruiken als kanaal

waardoorheen Hij de wereld wil zegenen.

Ruim 20% van de Nobelprijswinnaars

heeft een Joodse achtergrond. Twintig

procent van de belangrijkste bijdragen

aan de vooruitgang van de mensheid op

het gebied van natuurwetenschappen,

geneeskunde en economie komen van

het Joodse volk dat maar 0,2% van de

wereldbevolking uitmaakt. In het bijzonder

zouden de Arabische landen kunnen

profiteren van de aanwezigheid van het

Joodse volk in hun midden. Geen land

ter wereld kan meer betekenen voor het

Midden-Oosten dan Israël; denk bijvoorbeeld

aan de ervaring die Israël heeft in

de ontginning van de woestijn en op het

gebied van techniek en gezondheidszorg.

Ook op geestelijk gebied ontvangt

de wereld nog steeds zegen door het

Joodse volk heen.

De Bijbel is geschreven door Joodse

mensen met een Joodse cultuur in

een Joodse context. Als we daar geen

“GEEN ANDER VOLK

HEEFT ZO MOETEN

LIJDEN ALS HET

JOODSE VOLK.”

rekening mee houden en de teksten

uitsluitend lezen vanuit een westers

denkraam dan lopen we het gevaar

dat we bepaalde essentiële onderdelen

van de Bijbelse boodschap missen.

Joodse denkers en geleerden kunnen

ons helpen om de Bijbel en de woorden

van Jezus beter te verstaan en om ze

dagelijkse toe te passen in een leven dat

volledig in het teken van de navolging

van Jezus mag staan.

GODS TROUW

God heeft Israël geformeerd en gekozen

om het kanaal te zijn waardoorheen Hij

zijn heil naar de wereld wil brengen en

waardoorheen Hij de wereld wil zegenen.

Dat geldt tot op de dag van vandaag.

Want God is trouw, Hij heeft zijn volk niet

verstoten (Romeinen 11: 2). Israël zal

altijd zijn volk blijven, onafhankelijk van

wat dat volk doet of laat (Jeremia 31:

35-37). Laten we Gods keuze respecteren

en Israël zegenen en het goede voor

haar en voor de omringende Arabische

wereld zoeken.

6 NEAR EAST MAGAZINE


TEGENGAS |

Muren

doorbreken

Ik vind het fascinerend te zien hoe in Nederlandse publicaties die met

Israël te maken hebben te pas en vooral te onpas steeds weer ‘De

Muur’ opduikt. ‘De Muur’ is een barrière tussen Israël en de Palestijnse

Gebieden die gebouwd is als reactie op het grote aantal terroristische

aanslagen begin deze eeuw.

Piet Jonkers

Teamleider Midden-Oosten

Het grootste gedeelte van de barrière bestaat uit

hekwerken, maar in dichtbevolkte gebieden wordt een

betonnen muur gebruikt, omdat daar geen ruimte is

voor een brede veiligheidsstrook. Je kunt verschillend

over ‘De Muur’ denken. Sommigen zullen inbrengen

dat het de bewegingsvrijheid van de Palestijnse bevolking

enorm beperkt. Anderen zullen aanvoeren dat het

aantal aanslagen in Israël sinds de bouw met een factor

honderd(!) is afgenomen. Maar hoe je er ook over

denkt, het is fascinerend dat ‘De Muur’ telkens weer

opduikt in publicaties die niets met het droefgeestige

object te maken hebben.

Zo verscheen er ooit een artikel in een landelijk

dagblad waarin een jong echtpaar enthousiast vertelde

over hun roeping voor gehandicapten in de Palestijnse

Gebieden. Haast als vanzelfsprekend moest de journalist

daar dan weer ‘De Muur’ in frommelen. En welke

foto wordt door een redactie gekozen als illustratie bij

de bespreking van een boek dat vooral gaat over ontmoetingen

tussen mensen in Jeruzalem en omgeving?

Je raadt het al: ‘De Muur’.

Waar komt deze obsessie tot het focussen op het

negatieve toch vandaan? Tijdens mijn bezoeken aan

de Palestijnse Gebieden kwam ik vaak heel andere

verhalen tegen. Ik denk aan een Palestijnse instelling

voor kinderen met een ernstige beperking die dankbaar

gebruik maakte van het aanbod van een verwante

Israëlische instelling om hun personeel te trainen. Of

aan die familie in Taybeh, een christelijk dorp in de

buurt van Ramallah, die een succesvolle bierbrouwerij

“Geen Israël-bashing,

maar een enthousiast

verhaal.”

heeft opgezet. Geen politiek discours, geen Israëlbashing,

geen geklaag, maar een enthousiast verhaal

over een wijnhuis dat ze willen starten. In Nederland

wordt vaak gefocust op het negatieve. Als NEM willen

we liever aanhaken bij de positieve projecten die er in

Israël en in de Palestijnse Gebieden volop te vinden

zijn. Rav Kook, de eerste Asjkenazische opperrabbijn

van Israël, zei het al: “de ware rechtvaardige bestrijdt

niet de duisternis, maar brengt licht”.

OKTOBER 2022 7


FRANKLIN EN BETTY DE LIEVER

Een Joodse

gemeente in

Amersfoort

Vandaag mag ik in gesprek met Franklin de Liever en

zijn vrouw Betty. Zij wonen in Amersfoort en Franklin

is al 29 jaar secretaris van de Joodse Gemeente

Amersfoort. Als stadsgenoot viel me onlangs op hoe

weinig ik eigenlijk weet van deze gemeente en van

wat het betekent om anno nu Jood in Nederland te

zijn.

"Er is al genoeg

over ons heen

gelopen."

Franklin begint te vertellen. “In

augustus 1944 werd ik geboren,

in de oorlog. Toen mijn moeder

zwanger werd, konden mijn ouders niet

samen blijven en werd mijn moeder

door het verzet bij de familie Docter te

Wapenveld ‘geplaatst’. In maart van dat

jaar was daar een baby geboren en het

zou niet opvallen of er 10 of 15 luiers aan

de waslijn hingen.”

“Mijn voorouders heb ik nooit gekend”,

haakt Betty aan. “Die zijn niet meer

teruggekomen. Evenals mijn broertje.

Jarenlang heb ik erop gehoopt dat hij ineens

aan zou kloppen en vertellen waar

hij al die jaren was geweest, tegen beter

weten in misschien. Pas vele jaren later

zijn we naar Auschwitz gegaan om te

onderzoeken wat er met hem gebeurd

is. Toen werd het wel duidelijk.”

In het oude Amersfoort liggen

herdenkingsstenen voor enkele huizen.

Is er ook een voor je broertje?

Betty: “Nee, mijn ouders woonden in Den

Bosch en die hebben dankzij dappere

Nederlanders de oorlog overleefd. Wij

hebben de organisatie daar gevraagd

om voor hem geen struikelsteen neer te

leggen. Mensen lopen daar overheen en

er is al genoeg over ons heen gelopen.”

In Amersfoort is een lange Joodse

geschiedenis, kan je daar wat over

vertellen?

Franklin: “Al in de 17e eeuw kwamen

de Sefardiem (uit Spanje en Portugal)

naar Amersfoort. Later kwamen de

Asjkenazische joden (uit Rusland, Polen

en Duitsland) erbij, die de Sjoel in de

Drieringensteeg bouwden. Die is later

uitgebouwd en wordt nu nog steeds

gebruikt. Het is een monument en het

onderhoud daarvan is natuurlijk erg

duur. Toen de subsidiekraan dicht ging

hebben we de Sjoel voor 1 euro verkocht

aan de stichting Stadsherstel. Zij nemen

8 NEAR EAST MAGAZINE


INTERVIEW |

Het interieur van de

synagoge Amersfoort.

Onderduikechtpaar Riek en Cor

Docter hebben voor hun vele

verzetsdaden een onderscheiding

gekregen van Yad Vashem.

Franklin en

Betty de Liever.

het onderhoud op zich en wij mogen het

gebouw twintig jaar kosteloos gebruiken.

In Amersfoort zijn nog drie Joodse

begraafplaatsen. De twee bij de oude

stadsmuur zijn sinds 1727 en 1883 niet

meer in gebruik, we gebruiken sindsdien

de begraafplaats iets buiten het

centrum.”

Hoe actief is de Joodse gemeenschap

in Nederland?

Betty: “Er zijn nog zo’n 30 Joodse gemeenten

in Nederland bij het NIK (koepel

van orthodoxe gemeentes), maar zijn er

ook gesloten door te weinig leden, zoals

die in Nijkerk, waar Franklin vandaan

komt. We zien dat veel jongeren naar

Amsterdam of Israël verhuizen. Zo moeten

we hier toch iedere week wel schrapen

om tien mannen en enkele vrouwen

bij elkaar te krijgen voor een dienst.”

Franklin: “In een dienst wordt de Thora

gelezen. Om die te openen moeten er

minimaal tien mannen van dertien jaar

of ouder bij zijn, dat heet Minjan. We

doen in principe alle diensten in Sjoel,

maar avonddiensten worden vanwege

de tijd weleens bij de Rabbijn thuis

gehouden.

Franklin, wat is jouw rol als secretaris?

“Iedereen vult zijn taak als secretaris

waarschijnlijk op haar/zijn eigen wijze in.

Als er iemand een bijzondere verjaardag

viert dan stuur ik ze een brief of een

email, dat wordt op prijs gesteld. Sinds

een paar jaar bezoeken Betty en ik de

jubilaris, vaak met een ander bestuursechtpaar.

Ik zorg dat de NAW-gegevens

bijgehouden worden. Als er iemand

overlijdt krijg ik een seintje van Rabbijn

Evers om de begrafenis te bespreken.

Die moet binnen 24 uur plaatsvinden,

tenzij het sjabbat, een Joodse feest-of

treurdag is of er iemand uit het buitenland

komt. Ik onderhoud contact met

de Gabbe (die met de Rabbijn de dienst

organisatorisch leidt), hij regelt ook

voldoende volwassen mannen voor een

dienst. De Convo (mededelingen blad)

verzorgt het bestuur ook. Technische

zaken, storingen controles brandweer,

controle brandblussers, nooduitgangen

et cetera regelen Charles en Leo. De

financiële zaken regelt Salco. Het werk

van een secretaris is nooit hetzelfde en

je moet in veel situaties dan gewoon weten

wat je doen moet.Enige tijd geleden

was ik aanwezig bij de onthulling van het

tijdelijke Holocaustmonument Levenslicht

in Amersfoort; 102.000 mensen

die niet zijn teruggekeerd en voor hen

102.000 stenen.

“WE ZIEN DAT VEEL

JONGEREN NAAR

AMSTERDAM OF

ISRAËL VERHUIZEN.”

Gelukkig hebben ca. 5.000 Joden

de vernietiging kampen overleefd of

konden bij dappere Nederlanders een

onderduikadres vinden. Jarenlang ben ik

op 19 april naar de herdenking in Kamp

Amersfoort gegaan.”

Betty: “Wij gaan eigenlijk niet naar de

bekende vernietingskampen. Het is te

confronterend. Net als dat we het altijd

heb over mensen die ‘niet zijn teruggekeerd’.

Ze zijn natuurlijk vermoord, maar

dat klinkt zo zwaar. Het Namenmonument

in Amsterdam is een monument

dat iedereen gezien zou moeten hebben.

Daar heeft iedere vermoorde Jood

een steen. Geen grafsteen, maar wel

allemaal een naam.

Volgend jaar je dertigste jaar als

secretaris?

“Ja, dat wordt ook het jaar dat ik ga

stoppen. We hebben echt een tekort

aan vrijwilligers en bestuursleden. Ik

sprak laatst een oud-bestuurslid die

naar Nieuw-Zeeland verhuisd is. Hij vond

het erg jammer, want, zei hij, er zijn nog

maar zo weinig mensen met wie je over

vroeger kunt praten.”

OKTOBER 2022 9


Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd

worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader

David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot

in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Lukas 1:32-33

Is God klaar

met Israël?

De vervangingstheologie voorbij

1. Profetieën die wij

nog niet of niet gedeeltelijk

vervuld zien

in de Bijbelse tijd aan

Israël, zijn bijvoorbeeld

Jesaja 2:2-5; 25:6-12;

60:8-9 (een terugkeer

overzee uit het westen)

en Zacharia 12-14.

In deze Bijbelstudie denken we na over wat we op basis

van de Bijbel mogen verwachten wat God gaat doen

met zijn volk Israël of al aan het doen is.

VERVANGING OF VERVULLING

In hoofdstuk 1 van de waardevolle nota ‘Onopgeefbaar

verbonden’ van de Protestantse Kerk in Nederland uit

2020 worden twee theologische posities van christenen

ten opzichte van Israël omschreven. Allereerst de

‘vervangingstheologie’, waarbij de kerk gezien wordt

als het nieuwe Israël. De ‘vervullingstheologie’ zegt

dat het oude Israël niet heeft afgedaan, want de kerk

bestaat ook uit Messiasbelijdende Joden. Maar omdat

alle beloften vervuld zijn in Jezus, speelt Israël zelf als

volk en land geen bijzondere rol meer. Een aantal losse

reacties hierop passeert vervolgens kort de revue,

zonder dat deze onder een Israëltheologie geschaard

worden. Alsof slechts twee hoofdsprekers dit PKN-panel

mogen vormen. De rest mag nog wat vanuit het

publiek roepen. Waar staat de NEM eigenlijk voor in

vergelijking hiermee? Hoe zouden wij ‘onze’ theologie

kunnen noemen? En nog belangrijker: op welke Bijbelteksten

is onze Israëlvisie dan gebaseerd?

HET TEGOED VAN HET OUDE TESTAMENT

De protestantse theoloog Miskotte wilde hiermee aangeven

dat het Oude Testament op bepaalde punten een

blijvende zeggingskracht en meerwaarde heeft voor

nu. Een van de dingen die we daarbij kunnen noemen

zijn de nog niet (helemaal) vervulde profetieën over

het herstel van Israël. Hoewel heel het leven, sterven

en opstaan van de Messias in het Oude Testament

aangekondigd is – Luther beschreef het eerste deel

van de Bijbel als de kribbe waar Jezus in ligt – doe je

bepaalde profetieën geen recht als je die uitsluitend

op Jezus’ leven betrekt. Er lijken nog beloften open

te staan die slechts gedeeltelijk of nog helemaal niet

vervuld zijn 1 . Zo is het werk van de NEM gebaseerd

“Er lijken nog beloften

open te staan die nog

niet vervuld zijn.”

op Jesaja 19:23-25. Hoewel we altijd voorzichtig moeten

zijn bij de toepassing van profetieën, durven we wel

te stellen dat dit visioen in ieder geval nú nog geen

werkelijkheid is. Tot die tijd inspireert deze prachtige

belofte ons om hieraan biddend en dienend onze

bescheiden bijdrage te leveren.

BEKERING VAN ISRAËL

In de Romeinenbrief worstelt Paulus met de afwijzing

van Jezus als Messias door veel van zijn volksgenoten.

Is God nu klaar met ze? In Romeinen 3:1-4 zegt hij dat

Joden nog steeds een bevoorrechte positie hebben:

Gods Woord is aan hen toevertrouwd. Ontrouw aan

die woorden maakt geen einde aan Gods trouw aan

hen. Sterker nog, hij verwacht dat er een moment zal

komen in de tijd dat ‘heel Israël gered zal worden’

10 NEAR EAST MAGAZINE


BIJBELSTUDIE |

(Romeinen 11:12, 15, 23, vooral 25-26 en 30-32). Dat

zal gebeuren nadat de heidenen gelovig zijn geworden.

Het wat, hoe en wanneer van deze ingewikkelde

verzen is voer voor discussie, maar het is duidelijk dat

er volgens hem nog iets heel bijzonders met Zijn volk

staat te gebeuren in de toekomst, dat wereldwijd zegen

zal brengen.

POLITIEK HERSTEL?

Als profeet voorzag Jezus dat Jeruzalem in 70 na

Christus ‘vertrapt zal worden door de heidenen, totdat

hun tijd voorbij is’ (Lukas 21:24). Hiermee hintte Hij

erop dat er een einde zou komen aan de niet-Joodse

overheersing. Iets dat in het licht van de stichting van

de staat Israël nieuwsgierigheid oproept: zou Jezus

hier gedoeld hebben op 1948 – het eerste moment

sinds de verwoesting dat Joden weer (gedeeltelijk)

regeren over de stad van vrede?

JEZUS’ KONINGSCHAP

De leerlingen van Jezus hebben nog één brandende

vraag voordat Hij vertrekt: ‘Herstelt U dan binnenkort

het koningschap over Israël?’ (Handelingen 1:6) De

traditionele uitleg ziet nu een zuchtende Jezus voor

zich. Die zich hoofdschuddend verbaast over zoveel

dwaas ongeloof, zelfs ná zijn dood en opstanding. Maar

Lukas schrijft dat Hij hen gewoon antwoord geeft. Nou

ja, ‘gewoon’: Hij zegt buitengewoon belangrijke dingen

over dat herstel. De Vader heeft hét moment bepaald

dat dit zál gebeuren. Met andere woorden: het was

geen oliedomme vraag van leerlingen die er niets van

begrepen hadden. Integendeel: Jezus zal inderdaad

terugkomen om het koningschap over Israël te herstellen.

Tot die tijd die alleen de Vader weet, moeten

zijn volgelingen zich bezig houden met getuigen van

Hem. Als je Lukas, de schrijver van Handelingen én

het Lukasevangelie een beetje kent, is dit ook eigenlijk

ook helemaal geen nieuwe gedachte: in de geboorteverhalen

zindert het van de verwachting van de

bevrijding van Jeruzalem. De engel Gabriël zegt tegen

Maria dat aan Jezus de troon van zijn vader David

gegeven zal worden en dat Hij voor eeuwig koning zal

zijn over het volk van Jakob (Lukas 1:32-33). Jezus is

de vervulling van de belofte aan zijn voorvader David

dat er voor altijd een nakomeling op zijn troon zal

zitten. Tegelijkertijd betekent dit niet dat daarmee het

volk, het land en de stad geen rol meer zullen spelen

onder zijn regering.

VERWACHTINGSTHEOLOGIE

Als je de nog niet (helemaal) vervulde profetieën uit

het Oude Testament voegt bij de hoop op geestelijk

en politiek herstel van Israël in het Nieuwe Testament

dan staat er nog heel wat te gebeuren of is dit

“Jezus zal inderdaad

terugkomen om het

koningschap over Israël

te herstellen.”

al gaande. De profeten, Jezus, zijn leerlingen, Paulus

en Lukas verwachtten allemaal dat God op zijn tijd en

wijze zijn plannen voor Israël zal vervullen. Daarom

schuiven we graag nog een derde gesprekspartner

naar voren voor het PKN panel: de ‘verwachtingstheologie’.

De verwachtingstheologie stelt grote vragen

aan de gesprekspartner 1, de vervangingsleer: waarom

wordt het duidelijke onderscheid dat Paulus, maar ook

Jezus maakt tussen de heidenen en Israël niet serieus

genomen? Jood zijn en Jeruzalem lossen niet op in de

kerk. Ook de vervullingstheologie mag antwoord geven:

is deze tweede hoofdspreker niet te eng bezig als

ze alle Oudtestamentische beloften en profetieën alleen

op Jezus’ verlossend handelen laat slaan? Spreken

de Nieuwtestamentische schrijvers, allen Joden, niet

ook van het herstel en de bevrijding van Israël? Wat

zegt het dat Jezus ook profetisch voorzeggingen doet

over de tijd na zijn hemelvaart – worden die toekomstige

eindtijdprofetieën ook allemaal in Hem vervuld?

Genoeg gespreksstof! Hopelijk wordt het gesprek met

deze nieuwe hoofdspreker verder gevoerd. Want God

is nog niet klaar met spreken tot Israël en daarmee

ook tot ons.

ds. Marien

Kollenstaart

is getrouwd, vader

van vijf kinderen,

predikant en pastor

en schrijver. Hij is in

dienst van de NEM

en actief voor de

Reveilweken.

OKTOBER 2022 11


| RECEPT

Appeltaart

VOOR EEN GOED EN ZOET NIEUWJAAR

Dit jaar wordt het Joodse nieuwjaar, Rosh Hashana, van zondagavond 25 tot dinsdagavond

27 september gevierd. Dit zijn de eerste twee dagen van de Hoogheilige

Dagen, de belangrijkste dagen in het Joodse jaar. Appels met honing horen bij Rosh

HaShana, daarmee vragen Joden God om een goed en zoet jaar en dat wens je ook

elkaar toe. Een appeltaart is natuurlijk niet weg te denken. Geniet daarom van dit

heerlijke recept!

BEREIDINGSWIJZE

1. Verwarm de oven voor op 160° C. Vet

een tulband bakvorm in.

2. Schil de appels, verwijder het klokhuis

en snij in dunne plakjes. Doe ze met

bloem, suiker en kaneel in een grote

kom en schep ze om tot ze gelijkmatig

bedekt zijn.

3. Meng in een andere grote kom meel,

suiker, bakpoeder en zout. Voeg de

olie, eieren, sinaasappelsap en vanille

toe en roer met een houten lepel tot je

een glad, dik beslag hebt.

4. Giet 1/3 van het beslag in de tulband.

Gebruik een spatel om de bodem van

de pan te bedekken. Leg voorzichtig

1/3 van de appelschijfjes plat op het

beslag. Maak de taart af met lagen

beslag en appels, zodat je 3 lagen

van elk hebt en eindigt met de appels.

Als er nog wat kaneelsuiker’siroop’

achterblijft in de appelschaal, druip

dat dan over de cake heen.

5. Plaats een bakplaat of stuk folie op

het onderste rek van de oven om

eventuele druppels op te vangen.

Plaats de cake in het midden van de

oven en bak 1 uur en 40 minuten. Prik

er tegen het einde zo nu en dan een

tandenstoker in. Als die er schoon uit

komt is hij klaar.

6. Laat de cake afkoelen in de pan.

Maak daarna voorzichtig de zijkanten

Moelijkheid: **

Bereiding: ± 30 min

Bakken: ± 100 min

INGREDIËNTEN

• 2 el bloem

• 4 grote stevige

friszoete appels

• 3 el suiker

• 1 el kaneel

Voor het cakebeslag:

• 400 gr tarwemeel

• 275 gr suiker

• 1 el bakpoeder

• 1/2 tl zout

• 120 ml olie

• 4 grote eieren, licht

geklutst

• 120 ml sinaas appel sap

• 1 el vanille-extract

los met een mes en keer de vorm

om op een bord, dan ligt de cake

ondersteboven. Leg de taartschaal er

bovenop en keer het geheel om.

12 NEAR EAST MAGAZINE


DE DAG VAN... |

DE DAG VAN CORINE*

”Ik kan hier echt

iets betekenen”

Corine heeft in 2021 haar leven opgepakt en is verhuisd naar

Aswan, Zuid-Egypte. Als verpleegkundige werkt ze in de kliniek

van een christelijk ziekenhuis en geeft daar met name wondzorg.

Corine heeft in 2021 haar leven

opgepakt en is verhuisd naar Aswan,

Zuid-Egypte. Als verpleegkundige

werkt ze in de kliniek van een

christelijk ziekenhuis en geeft daar met

name wondzorg. Met een Egyptische

collega is ze bezig om ook thuiszorg op

te zetten. Wat mooi, hoe zij met haar

dienende houding letterlijk de voeten

van haar naasten wast.

7.30 We beginnen de dag standaard

met het hele team in de kapel van het

ziekenhuis met gebed en worship. Zo is

iedereen zich bewust van wat we doen

en waar we dat voor doen. Ons doel

is niet alleen om de patiënt fysiek te

helpen, maar ook om de boodschap van

God mee te geven.

8.00 Ik ga naar de kliniek van de

chirurgie, begin met schoonmaak en vul

wat ontbrekende spullen aan, zodat we

de dag op tijd kunnen beginnen. In de kliniek

verzorgen we verschillende soorten

wonden, maar met name diabetes is hier

een groot probleem. De registratie van

“ER IS GROOT GEBREK

AAN KENNIS OVER

WONDVERZORGING.”

het ziekenhuis gaat om acht uur open en

enkelen zitten al een uur te wachten om

zo, eh, niet te lang te hoeven wachten.

8.30 Het wordt vandaag weer 43

graden, dus terwijl mijn collega’s met de

langer wordende rij patiënten beginnen

ga ik toch eerst op huisbezoek om niet

door de ergste hitte heen te hoeven. Ik

kom aan bij een bedlegerige dame met

doorligwonden. Ze is ontslagen van de

IC, maar heeft nog een neus-maagsonde

en een katheter. Nu zorgen haar twee

dochters thuis voor haar. Ik vertel ze

van alles over voeding en hoe ze haar

kunnen verzorgen en tillen. Er is hier

groot gebrek aan kennis over hoe je

met wonden om moet gaan, zelfs soms

onder artsen. Maar nu ik na twee weken

bij haar terug ben zie ik wel vooruitgang!

10.00 Ik ga door naar een dame

op het eiland. Normaal ga ik alleen op

huisbezoek bij mensen die familie hebben

die ik kan scholen om de wonden te

verzorgen, zodat mensen niet helemaal

van mij afhankelijk zijn. Maar voor deze

dame maak ik een uitzondering. De

*Corine is een schuilnaam

OKTOBER 2022 13


“Diabetesvoeten zijn

een groot probleem

in deze regio.”

De kliniek van de chirurgie. Hier worden

geen operaties uitgevoerd, maar

voornamelijk wonden behandeld.

De hoofdingang

van het ziekenhuis

waar Corine werkt.

voetzorg die ik haar geef kan ze zelf op

de dagen dat ik er niet ben.

11.00 Het is tijd om terug te gaan

naar de kliniek. We hebben niet echt

pauze, dus eet ik mijn broodje vast. In de

kliniek zit de wachtkamer vol met mensen

die een paar uur gereisd hebben;

uit Edfu en Luxor, maar ook van over de

grens uit Sudan. Er zijn niet overal goede

ziekenhuizen en wij staan met name

goed aangeschreven voor wondzorg.

12.00 Een mevrouw komt binnen. Ik

vraag haar hoe lang ze over de reis had

gedaan en ze antwoordt me dat het niet

zo lang was. Na even doorvragen vertelt

ze dat ze er met de bus tien uur over

had gedaan.

Mijn volgende patiënt is een vrachtwagenchauffeur

die we al een half jaar

behandelen. Zijn hele bovenbeen lag

open, maar we hebben alles gedaan dat

we konden om zijn been te behouden. Hij

zou anders niet meer kunnen werken en

dan zouden hij en de mensen om hem

heen geen inkomen meer hebben.

Dan komt er een man binnen die we al

jarenlang hebben behandeld aan diabetesvoeten,

hij komt nu voor ontstekingswonden

aan zijn hand. Soms moet je een

lange adem en veel compassie hebben.

Je moet echt de mens achter de wond

blijven zien. Het liefst zou je willen dat zo

iemand stil blijft zitten tot hij genezen is,

maar deze man is boer.

“JE MOET ECHT DE

MENS ACHTER DE

WOND BLIJVEN ZIEN.”

13.30 Ik neem even vijf minuten

om een kopje koffie te drinken. Het is

vandaag druk, dus zijn we vast pas laat

klaar. Er komt een Soedanese jongen

binnen met grote blaren en ontstekingen

aan zijn handen. Hij en zijn collega’s

werken zonder handschoenen in de

goudmijnen. Het is te ver weg voor hem

om elke keer hierheen te reizen, maar hij

kan bij familie in de buurt logeren.

14.00 Tenslotte behandel ik nog een

aantal patiënten met diabetesvoeten.

Ze hebben veel te lang gewacht om

langs te komen. In Nederland hebben

we mooie preventieve zorg, maar hier

komen mensen alleen naar de dokter

als er al iets goed mis is. Daardoor zijn

er veel complicaties, zoals blindheid en

amputaties die we hadden kunnen voorkomen.

Kennis en de wil van mensen kan

je beïnvloeden, maar als ze geen geld

hebben voor teststrips of betere insuline,

dan is dat heel confronterend.

Ik ben van dit werk gaan houden, omdat

je echt iets kan betekenen als verpleegkundige.

Het is niet zoals in Nederland,

waar je vooral uitvoert wat de arts

voorschrijft. Hier kan ik met basiszorg

en uitleg al zoveel preventieve zorg

meegeven!

15.30 Wij werken niet met shifts,

maar hebben vaste werktijden. Normaal

zijn we om 14.30 uur klaar, maar het

was druk vandaag. De kliniek is leeg,

de mensen zijn naar huis, we hebben

iedereen weer geholpen. Tijd om naar

huis te gaan!

14 NEAR EAST MAGAZINE


PRIKBORD |

PRIKBORD

60 jaar NEM

Dank God dat we al bijna 60 jaar bestaan!

Dat is ook een reden voor een feestje. Bid

je mee voor de voorbereidingen voor ons

60-jarig jubileum? We zien uit naar mooie

ontmoetingen, naar onderwijs over Gods

plan met Israël en de Arabische volken. En

naar momenten van gezamenlijk gebed.

Uitzendingen

Vanaf het begin van ons bestaan

zenden we diaconale werkers uit

naar het Midden-Oosten, naar

Egypte, Israël, de Palestijnse gebieden,

Libanon, Jemen en Jordanië.

We zien zelfs een toenemende

belangstelling! Voor het eerst hopen

we onze presentie uit te breiden

naar Irak, het meest noordelijke

land op de Heerbaan (zie Jesaja

19). Bid je mee voor meer arbeiders

in de wijngaard, in het bijzonder

voor Irak?

Reveilweken

Verheugen was dit jaar het thema dat

centraal stond tijdens de Reveilweken.

Dank je mee dat we in een land wonen

waar we al zoveel jaren Reveilweken

kunnen organiseren? Bid voor Gods

leiding in de hele organisatie, in het uitdenken

van het programma, het benaderen

van de juiste sprekers en bovenal:

de inzet van onze trouwe en toegewijde

vrijwilligers. Dankzij hen zijn deze weken

mogelijk!

De gebedswacht is actief tijdens de

Reveilweken. ’s ochtends vroeg tot in de

nacht bidden zij bijna onophoudelijk!

Wat een geweldige zegen is dat!

Bid met ons mee!

“Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank

God onder alle omstandigheden, want dat is

wat hij van u, die één bent met Christus Jezus,

verlangt.” Thessalonicenzen 5:16-18

OKTOBER 2022 15


SPEEL MEE

Wat weet jij

van Israël?

Vul de juiste letters van de antwoorden in en maak daar

een woord mee! Als je dat woord naar ons mailt maak je

kans op het gave bordspel ‘Expeditie in Israël’!

1

Hoeveel Nobelprijs winnaar waren Joods?

A. Tien

B. Negentien

C. Eenentwintig

D. Tweehonderdtien

Noteer de 5e letter van het

juiste antwoord.

2

Wie van onderstaande mensen is niet Joods?

A. Tof

B. Tempel

C. Gein

D. Jatten

3

Welke van de onderstaande woorden komt niet uit het Hebreeuws?

A. Mark Rutte

B. Dieuwertje Blok

C. Elvis Presley

D. Paul de Leeuw

Noteer de 2e letter.

Noteer de 3e letter.

5

Welke van deze gerechten is niet van joodse oorsprong?

4A. Bolus

B. Marsepein

C. Boterkoek

D. Bagel

Wanneer werd het land Israël opnieuw o f icieel een land?

Noteer de 8e letter.

Kijk op kinderwerkeropuit.nl/israelquiz

voor

achtergrondinfo over

de vragen.

A. Negentienhonderd

B. Negentientwintig

C. Negentienachtenveertig

D. Negentiennegentig

Noteer de 2e letter.

Het antwoord:

Welk woord kun jij van de letters maken?

Stuur dit woord, je naam, adres en leeftijd

naar ronald@kinderwerkeropuit.nl.

16 NEAR EAST MAGAZINE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!