23.09.2022 Views

Werken aan Water - Atlas van waterprojecten voor een Vlaams sponslandschap

'Werken aan Water - Atlas van waterprojecten voor een Vlaams sponslandschap'. Opgemaakt door Architecture Workroom Brussels (AWB), in het kader van een 'Expertenopdracht Wateropgave' voor Departement Omgeving, Vlaamse Overheid

'Werken aan Water - Atlas van waterprojecten voor een Vlaams sponslandschap'. Opgemaakt door Architecture Workroom Brussels (AWB), in het kader van een 'Expertenopdracht Wateropgave' voor Departement Omgeving, Vlaamse Overheid

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Werken</strong><br />

<strong>aan</strong><br />

<strong>Water</strong><br />

<strong>Atlas</strong> <strong>van</strong><br />

<strong>waterprojecten</strong><br />

<strong>voor</strong> <strong>een</strong> <strong>Vlaams</strong><br />

<strong>sponslandschap</strong><br />

Architecture Workroom Brussels<br />

maart 2022<br />

in opdracht <strong>van</strong> de<br />

<strong>Vlaams</strong>e Overheid - Departement Omgeving


Architecture Workroom Brussels vzw<br />

Pachecol<strong>aan</strong> 34<br />

1000 Brussel<br />

Joachim Declerck<br />

Nik Naudts<br />

Carmen Van Maercke<br />

Anna Gherardi<br />

Emma Bierens<br />

Marie <strong>van</strong> Loon<br />

www.architectureworkroom.eu


<strong>Werken</strong> <strong>aan</strong> <strong>Water</strong><br />

<strong>Atlas</strong> <strong>van</strong> <strong>waterprojecten</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>een</strong> <strong>Vlaams</strong> <strong>sponslandschap</strong><br />

<strong>Werken</strong> <strong>aan</strong> <strong>Water</strong>? 5<br />

<strong>Atlas</strong>19<br />

LEESWIJZER25<br />

INDIVIDU45<br />

BUREN57<br />

COLLECTIEF73<br />

GEBIEDSCOALITIE92<br />

Appendix105


1<br />

<strong>Werken</strong><br />

<strong>aan</strong><br />

<strong>Water</strong>?


6


Welkom in Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Vl<strong>aan</strong>deren, <strong>een</strong> regio met vele gezichten. Als deel <strong>van</strong><br />

de delta Rijn-Maas-Schelde bestaat het uit <strong>een</strong> dens en<br />

uniek watersysteem en heeft het één <strong>van</strong> de vruchtbaarste<br />

bodems <strong>van</strong> Europa. Tegelijkertijd staat Vl<strong>aan</strong>deren bekend<br />

als de horizontale metropool, de nevelstad, de koploper <strong>van</strong><br />

verharding!<br />

Het is duidelijk dat de verschillende gezichten <strong>van</strong><br />

Vl<strong>aan</strong>deren elkaar tegenspreken. De vruchtbare bodem<br />

zit letterlijk verstopt onder gebouwen, wegen en pleinen.<br />

Landbouwers, groot en klein, krijgen onvoldoende toegang<br />

tot die rijke hummus <strong>van</strong> Vl<strong>aan</strong>deren. Daarnaast is de relatie<br />

met water steeds verengd en werd er in het verleden alles<br />

<strong>aan</strong> ged<strong>aan</strong> om het water zo snel mogelijk weg te krijgen.<br />

Rivieren werden overkapt, rechtgetrokken, drooggelegd en<br />

ingedijkt om plaats te maken <strong>voor</strong> bebouwing, landbouw<br />

en infrastructuur. Overtollig regen- en rivierwater moest zo<br />

snel mogelijk weg en verharde oppervlakten zorgen <strong>voor</strong><br />

het afstromen <strong>van</strong> water, in plaats <strong>van</strong> het ter plekke te<br />

gebruiken.<br />

Deze snelle afstroming <strong>van</strong> water maakt dat de waterbalans<br />

in Vl<strong>aan</strong>deren uit evenwicht is, wat leidt tot talloze<br />

problemen die <strong>aan</strong>gepakt moeten worden.<br />

7


8


De emmer is vol<br />

In de afgelopen jaren werd Vl<strong>aan</strong>deren opgeschrikt door<br />

deze verschillende waterproblematieken. Zo kreunde men<br />

tijdens de ene zomer onder de droogte, en het jaar daarop<br />

leidde wateroverlast tot ongeziene schade.<br />

Naast deze steeds vaker <strong>voor</strong>komende extreme<br />

omstandigheden zijn er waterproblematieken die we elke<br />

dag tegenkomen. Zo haalt g<strong>een</strong> enkele rivier in Vl<strong>aan</strong>deren<br />

de nodige normen <strong>van</strong> waterkwaliteit en zorgt erosie door<br />

hevige regenval dat rivieren dichtslibben en productieve<br />

landbouwpercelen verdwijnen. Het zoutgehalte in de<br />

bodem, het grondwater en in verschillende waterwegen<br />

stijgt door verzilting en zorgt dat dit water niet meer<br />

bruikbaar is als drinkwater, industrieel proceswater en<br />

irrigatiewater.<br />

Daarnaast worden we geconfronteerd met onomkeerbare<br />

opgaven door de klimaatverandering: de zeespiegel<br />

stijgt gestaag, tot één meter of zelfs meer binnen enkele<br />

decennia, en hevige pieken in neerslag zullen steeds vaker<br />

<strong>voor</strong>komen, net als langdurige droogte in de zomer.<br />

Kortom, elk jaar is water in <strong>een</strong> andere vorm <strong>aan</strong>wezig in het<br />

maatschappelijk debat. Dit maakt dat de wateruitdagingen<br />

niet meer zo abstract zijn en ieder<strong>een</strong> wordt getroffen door<br />

één of meerdere waterproblemen.<br />

9


10


<strong>Water</strong>actoren in actie<br />

Vandaag g<strong>aan</strong> allerlei actoren uit diverse sectoren <strong>aan</strong> de<br />

slag om deze problemen <strong>aan</strong> te pakken.<br />

Zo zijn er verschillende instanties die op <strong>een</strong> bovenlokale<br />

schaal mogelijke maatregelen onderzoeken, formuleren<br />

en uitvoeren, binnen <strong>een</strong> groter kader. Hoe kan men,<br />

bij<strong>voor</strong>beeld, omg<strong>aan</strong> met de zeespiegelstijging? Het is<br />

<strong>een</strong> uitdaging dat niet enkel door lokale actoren <strong>aan</strong>gepakt<br />

kan worden, maar om <strong>een</strong> collectieve visie en uitvoering<br />

vraagt.<br />

Naast deze bovenlokale spelers zijn er verschillende lokale<br />

actoren die recht st<strong>aan</strong> om hun st<strong>een</strong>tje bij te dragen:<br />

<strong>van</strong> de landbouwer die droogteproblemen ervaart op zijn<br />

perceel, naar de burger die de lokale beek wil zuiveren, tot<br />

de school die <strong>een</strong> waterprogramma opstart om kinderen<br />

te sensibiliseren of de vzw die burgers en waterexperts<br />

dichter bij<strong>een</strong> wil brengen.<br />

Dankzij deze talloze acties, op zowel lokaal als bovenlokaal<br />

niveau, is er kennis opgebouwd over de verschillende<br />

maatregelen die nodig zijn om het hoofd te bieden<br />

<strong>aan</strong> de waterproblematieken. Waar deze opgaven en<br />

oplossingen samenkomen, wordt steeds beter in kaart<br />

gebracht. Daarnaast worden innovatieve nieuwe praktijken<br />

<strong>voor</strong>tdurend opgezet om stappen <strong>voor</strong>uit te zetten...<br />

11


12


Naar <strong>een</strong> <strong>sponslandschap</strong><br />

Ondanks dat talloze actoren elke dag <strong>aan</strong> de slag g<strong>aan</strong><br />

met de wateruitdagingen, blijkt de opgave te groot om<br />

enkel opgepakt te worden door de ‘watersectoren’ all<strong>een</strong>.<br />

Het is <strong>een</strong> breder maatschappelijk vraagstuk dat ieder<strong>een</strong><br />

<strong>aan</strong>belangt: we zijn elk <strong>een</strong> deel <strong>van</strong> de oorzaak en dus ook<br />

<strong>van</strong> de oplossing.<br />

Het is daarom tijd om terug de natuurlijke logica <strong>van</strong> het<br />

watersysteem te volgen. Vroeger vormde het landschap<br />

<strong>van</strong> rivieren en beken, groen en bodem, <strong>een</strong> spons. Dit<br />

<strong>sponslandschap</strong> liet toe om water lokaal op te sl<strong>aan</strong>, te<br />

laten infiltreren en traag af te laten stromen. Vandaag ligt<br />

de focus echter teveel op de waterlopen zelf, en minder<br />

op het verharde en articifieel <strong>aan</strong>gepaste landschap.<br />

Als we echt verandering teweeg willen brengen, moeten<br />

we zowel benedenstooms de waterlopen <strong>aan</strong>pakken als<br />

bovenstrooms en buitenstrooms het landschap terug<br />

water-logisch maken.<br />

Dit betekent dat we niet all<strong>een</strong> moeten werken <strong>van</strong>uit water,<br />

maar in functie <strong>van</strong> water. Hoe kunnen alle andere sectoren<br />

via hun werking de waterlogica <strong>van</strong> <strong>een</strong> <strong>sponslandschap</strong><br />

herstellen? Dit vraagt om het fundamenteel herdenken<br />

<strong>van</strong> ons systeem in Vl<strong>aan</strong>deren. Een complexe, maar<br />

broodnodige uitdaging die we moeten <strong>aan</strong>g<strong>aan</strong> om de<br />

wateropgaven <strong>aan</strong> te pakken en niet met de kr<strong>aan</strong> open te<br />

blijven dweilen.<br />

13


14


Aan de slag<br />

Gelukkig zijn er allerlei <strong>voor</strong>beelden waar actoren, die<br />

elke dag met water bezig zijn, samenwerken met andere<br />

sectoren om tot <strong>een</strong> geïntegreerde <strong>aan</strong>pak te komen.<br />

Daarnaast zijn er diverse individuen die reageren <strong>van</strong>uit het<br />

maatschappelijk belang en zelf hun eigen st<strong>een</strong>tje bijdragen.<br />

Er wordt dus op verschillende fronten geëxperimenteerd<br />

om de waterlogica <strong>van</strong> het <strong>Vlaams</strong> <strong>sponslandschap</strong> te<br />

herstellen.<br />

Deze nieuwe <strong>waterprojecten</strong> zijn gebundeld in dit document<br />

onder het hoofdstuk ‘<strong>Atlas</strong>’. Daar wordt <strong>een</strong> breed scala <strong>aan</strong><br />

projecten getoond, gebaseerd op verschillende initiatieven,<br />

g<strong>aan</strong>de <strong>van</strong> individuen die <strong>aan</strong> de slag g<strong>aan</strong> op hun eigen<br />

perceel tot <strong>een</strong> brede groep <strong>aan</strong> actoren die <strong>een</strong> regio<br />

onder handen nemen. De <strong>Atlas</strong> heeft als doel om mensen<br />

te inspireren en om eerste handvaten <strong>aan</strong> te reiken om zelf<br />

<strong>waterprojecten</strong> op te zetten. Zo werken we samen <strong>aan</strong> het<br />

<strong>sponslandschap</strong>.<br />

15


16


Een versnelling hoger<br />

Het is <strong>een</strong> grote en complexe uitdaging om met alle<br />

maatschappelijke actoren <strong>aan</strong> <strong>een</strong> <strong>sponslandschap</strong> te<br />

bouwen. Daarom is het belangrijk om eerste stappen te<br />

formuleren om <strong>een</strong> versnelling hoger te kunnen schakelen<br />

en uit de huidige modus operandi te stappen. We zien<br />

drie manieren om de <strong>aan</strong>pak <strong>van</strong> <strong>van</strong>daag te beginnen<br />

veranderen.<br />

Ten eerste moeten we succesvolle <strong>waterprojecten</strong> breder<br />

en gerichter uitrollen over Vl<strong>aan</strong>deren h<strong>een</strong>. Een impuls kan<br />

gegeven worden door het opzetten <strong>van</strong> <strong>een</strong> ‘programma’.<br />

Financiële en inhoudelijke ondersteuning kan gegeven<br />

worden <strong>aan</strong> deze nieuwe initiatieven.<br />

Ten tweede kan <strong>een</strong> gebied gekozen worden waar <strong>een</strong><br />

nieuwe <strong>aan</strong>pak met de verschillende maatschappelijke<br />

actoren uitgetest kan worden. De schaal <strong>van</strong> <strong>een</strong><br />

waterbekken is <strong>een</strong> goed <strong>voor</strong>beeld, omdat dit de logica<br />

<strong>van</strong> het watersysteem volgt en zo de diverse actoren<br />

rond de tafel kan brengen om <strong>van</strong> dit ‘pilootbekken’ <strong>een</strong><br />

<strong>sponslandschap</strong> te maken.<br />

Ten derde moet de best<strong>aan</strong>de kennis breder verspreid<br />

worden. De geleerde lessen en de vernieuwde <strong>aan</strong>pak<br />

uit de verschillende <strong>waterprojecten</strong> zijn immers breder<br />

toepasbaar. Een ‘waterloket’, die deze kennis <strong>aan</strong> nieuwe<br />

initiatieven doorgeeft en ze ondersteunt, lijkt <strong>een</strong><br />

interessante piste.


3<br />

<strong>Atlas</strong>


Introductie atlas -<br />

<strong>Atlas</strong> <strong>van</strong> <strong>waterprojecten</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>een</strong> <strong>Vlaams</strong> <strong>sponslandschap</strong><br />

Deze atlas toont <strong>een</strong> verzameling <strong>aan</strong> type-projecten<br />

die de man op de straat, de landbouwer op zijn perceel<br />

en de beheerder <strong>van</strong> de publieke ruimte <strong>aan</strong>spreken<br />

om bij te dragen <strong>aan</strong> het klimaatrobuust maken<br />

<strong>van</strong> ons watersysteem: het werken <strong>aan</strong> <strong>een</strong> <strong>Vlaams</strong><br />

<strong>sponslandschap</strong>.<br />

De <strong>voor</strong>gestelde type-projecten bieden <strong>een</strong> context<br />

waarin nieuwe vormen <strong>van</strong> samenwerking tot stand<br />

komen, waar geïntegreerd werken wordt <strong>aan</strong>gemoedigd<br />

en waar de ruimte kan worden <strong>aan</strong>gepast om te<br />

voldoen <strong>aan</strong> de toekomstige klimaatuitdagingen. Op<br />

deze manier worden de waterproblemen, die steeds<br />

tastbaarder worden in de dagelijkse ruimte, omgevormd<br />

tot waterkansen.<br />

Deze geïntegreerde type-projecten landen op<br />

verschillende plekken in onze bebouwde en<br />

onbebouwde ruimte. Zij zetten niet enkel in op<br />

benedenstroomse buffermaatregelen maar ook op<br />

bovenstroomse, kleinschalige maatregelen die <strong>een</strong><br />

geïntegreerde samenwerking tussen verschillende<br />

actoren vereisen. Zo worden de wateruitdagingen<br />

<strong>aan</strong>gepakt <strong>van</strong> bij de bron en worden de flanken en<br />

plateaus <strong>van</strong> valleien geactiveerd om het water op te<br />

<strong>van</strong>gen, te infiltreren, te bufferen en vertraagd af te<br />

voeren.<br />

<strong>Water</strong> fungeert zo als hefboom om de noodzakelijke<br />

transitie <strong>van</strong> onze fysieke ruimte te verwezenlijken. De<br />

type-projecten gebruiken water steeds als invalshoek<br />

en als kans om samenwerkingen op te zetten. De<br />

<strong>voor</strong>gestelde ingrepen hebben echter niet enkel impact<br />

op het watersysteem, maar evengoed op andere<br />

maatschappelijke uitdagingen zoals gezonde voedselproductie,<br />

gedeelde mobiliteit en <strong>een</strong> productieve stad.<br />

20


Introductie atlas -<br />

Waar<strong>voor</strong> dient de atlas?<br />

De atlas dient als catalogus <strong>van</strong> mogelijke <strong>waterprojecten</strong> en als inspiratie-gids<br />

<strong>voor</strong> de lezer. In die zin vormt de atlas <strong>een</strong> pleidooi om met vele<br />

kleine projecten verspreid over ons verstedelijkt en open landschap<br />

<strong>aan</strong> de slag te g<strong>aan</strong> op vele plaatsen tegelijk en op geïntegreerde wijze<br />

met de actoren op het terrein. Daarnaast is de atlas ook <strong>een</strong> hulpmiddel<br />

dat de drie potentiële werkingsvormen (programma, waterloket en<br />

pilootbekken) rond water op verschillende manieren kan ondersteunen:<br />

Programma<br />

» Selecteer <strong>een</strong> wateruitdaging (zie p. 32-45 <strong>voor</strong> overzicht <strong>van</strong><br />

de wateruitdagingen en welke projecten hier<strong>aan</strong> gelinkt zijn) om<br />

eventueel <strong>een</strong> programma rond op te zetten.<br />

<strong>Water</strong>loket<br />

» De atlas geeft <strong>een</strong> overzicht <strong>van</strong> verschillende geïntegreerde<br />

type-projecten en -omgevingen waarrond actoren op het terrein zich<br />

kunnen organiseren en <strong>een</strong> coalitie kunnen vormen. Het waterloket<br />

kan bijgevolg gerichte ondersteuning <strong>aan</strong>bieden <strong>aan</strong> deze coalities<br />

per type-project.<br />

» Per type-project worden maatregelen opgelijst die de coalities<br />

kunnen uitvoeren en waarrond het <strong>Water</strong>loket vragen kan verzamelen<br />

en <strong>een</strong> leeromgeving kan vormen om deze tot uitvoering te<br />

brengen.<br />

LOKET<br />

Pilootbekken<br />

» De atlas geeft per type-project <strong>aan</strong> in hoeverre deze al hoort tot de<br />

gangbare praktijken. Wanneer dit nog niet het geval is, wordt dat<br />

<strong>aan</strong>geduid met de termen ‘in conceptfase’ of ‘in ontwikkeling’. Het<br />

pilootbekken vormt zo <strong>een</strong> ideale omgeving om te onderzoeken hoe<br />

de verschillende type-projecten verder uitgewerkt kunnen worden<br />

zodat deze makkelijk implementeerbaar kunnen zijn.<br />

» Daarnaast is de impact <strong>van</strong> de verschillende type-projecten niet<br />

gekend op het hele watersysteem. Een pilootbekken is daarom<br />

belangrijk om dit beter inzichtelijk te maken en het pleidooi zo te<br />

versterken.<br />

21


Introductie atlas -<br />

Opbouw <strong>van</strong> de fiches<br />

Beschrijving <strong>van</strong> het project<br />

In <strong>een</strong> notendop wordt uitgelegd wat dit<br />

type project precies inhoudt.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

Aan welke wateruitdagingen draagt dit<br />

project bij?<br />

Schaal<br />

Vindt het project op schaal S (individu) - M<br />

(buren) - L (collectief) of XL (gebiedscoalitie-plaats?<br />

Actoren<br />

Welke actoren zijn betrokken in dit<br />

project?<br />

Toepassing<br />

Voor welke werkingsvormen (programma,<br />

pilootbekken en waterloket) kan dit<br />

type-project gebruikt worden?<br />

Status<br />

Is dit project <strong>een</strong> nieuw soort project, al<br />

getest of al in uitvoering?<br />

Ligging in vallei<br />

Welke ligging in de vallei is optimaal<br />

<strong>voor</strong> de realisatie <strong>van</strong> het type-project<br />

en de daarbij verwezenlijkte positieve<br />

impact op de waterhuishouding? Hierbij<br />

wordt het onderscheid gemaakt tussen<br />

hergebruiken - infiltreren - bufferen -<br />

vertraagd afvoeren. In het algem<strong>een</strong> zullen<br />

type-projecten met infiltratie-maatregelen<br />

benedenstrooms <strong>een</strong> lagere impact<br />

uitoefenen dan bovenstrooms <strong>van</strong>wege<br />

de bodemgesteldheid. Bufferende<br />

maatregelen zijn in zo’n gevallen des<br />

te belangrijker <strong>voor</strong> benedenstroomse<br />

liggingen.<br />

22<br />

Aangrijpingskansen<br />

Welke kansen en gelegenheden kunnen<br />

<strong>aan</strong>gegrepen worden om het type-project<br />

te realiseren?


Introductie atlas -<br />

Maatregelen<br />

Welke ingrepen worden toegepast in dit<br />

type-project?<br />

Afbeelding<br />

Een illustratie verbeeldt het type-project<br />

en de verschillende maatregelen.<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

Hier wordt verwezen naar <strong>voor</strong>beelden<br />

<strong>van</strong> projecten en maatregelen die al<br />

best<strong>aan</strong>.<br />

Hefbomen<br />

De verschillende hefbomen, ook wel<br />

de maatschappelijke transitie-opgaven<br />

genoemd, worden per project opgesomd<br />

(Hernieuwbare energie, Gedeelde<br />

mobiliteit, Gezonde landbouw, Zorgzame<br />

leefomgeving, (Re)productieve stad,<br />

Biodiversiteit en water, Wonen).<br />

Schaalsprong<br />

Sommige type-projecten zijn over schalen<br />

h<strong>een</strong> <strong>aan</strong> elkaar verbonden (<strong>van</strong> individu<br />

naar buur, <strong>van</strong> buur naar collectief en<br />

<strong>van</strong> collectief naar gebiedscoalitie). Dit<br />

wordt op de fiche <strong>aan</strong>geduid met <strong>een</strong><br />

interactieve link.<br />

23


LEESWIJZER


Leeswijzer<br />

Verschillende leesingangen<br />

Ga je all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag of als collectief? Wil je <strong>voor</strong>al inzetten op de<br />

uitdagingen rond overstroming of rond waterkwaliteit? De atlas heeft<br />

verschillende ingangen die de lezer <strong>van</strong>uit zijn of haar handelingsperspectief<br />

kan begeleiden naar de juiste fiches.<br />

De atlas is opgebouwd uit 4 hoofdstukken: S - individu, M - buren,<br />

L - collectief, XL - gebiedscoalitie. Deze vier schalen geven de graad<br />

<strong>van</strong> de coalitieschaal weer. Tussen de schalen ontst<strong>aan</strong> ook ketens:<br />

<strong>een</strong> <strong>Water</strong>woning (S) is <strong>een</strong> onderdeel <strong>van</strong> <strong>Water</strong>buren (M), is op<br />

collectieve schaal <strong>een</strong> <strong>Water</strong>wijk (L) en behoort tot <strong>een</strong> gebiedscoalitie<br />

Groenblauwe dooradering (XL). Hoe meer type-projecten samenkomen,<br />

hoe groter de schaal.<br />

Daarnaast kan men de atlas ook lezen <strong>aan</strong> de hand <strong>van</strong> de wateruitdagingen<br />

waar<strong>aan</strong> men wil werken. De wateruitdagingen worden in de<br />

leeswijzer opgelijst en wijzen zo de weg naar de passende type-projecten.<br />

Deze atlas is interactief!<br />

Dit betekent dat de iconen, pagina’s en namen <strong>van</strong> de fiches in deze<br />

leeswijzer direct verbonden zijn <strong>aan</strong> de pagina <strong>van</strong> de fiche. Zo kan de<br />

lezer snel de meest rele<strong>van</strong>te inhoud terugvinden.<br />

26


Leeswijzer - Leesingangen<br />

Leesingang:<br />

<strong>Werken</strong> via schaal<br />

Pagina leeswijzer:<br />

28<br />

S - Individu 28<br />

M - Buren<br />

L - Collectief<br />

XL - Gebiedscoalitie<br />

28<br />

29<br />

29<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdaging<br />

30<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Erosie<br />

Lage waterspiegel door uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door oppompen<br />

30<br />

31<br />

32<br />

33<br />

34<br />

35<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

Nitraten<br />

Blauwalgen<br />

Verzilting<br />

Vervuiling oppervlaktewater door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

36<br />

37<br />

38<br />

39<br />

40<br />

41<br />

42<br />

27


Leeswijzer - <strong>Werken</strong> via schaal<br />

Ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S1<br />

S2<br />

S3<br />

S4<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

Bodemtuin<br />

Speelgroenplaats<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

Ik werk samen met mijn buur.<br />

M1<br />

M2<br />

M3<br />

M4<br />

M5<br />

M6<br />

M7<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

Bemalingswater met toekomst<br />

<strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

Proceswater delen<br />

Het hemelwater-collectief<br />

Van bedrijf naar boer<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

28


Leeswijzer - <strong>Werken</strong> via schaal<br />

Ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project<br />

met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L4<br />

L5<br />

L6<br />

L7<br />

L8<br />

L9<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

Stedelijke rivier<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Recreatief zoetwater<br />

Op(en)ruimen<br />

Bufferbeken<br />

Ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede<br />

gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1<br />

XL2<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

29


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Er vinden overstromingen<br />

plaats!!!<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S1<br />

S2<br />

S3<br />

S4<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

Bodemtuin<br />

Speelgroenplaats<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M1<br />

M3<br />

M5<br />

M7<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

<strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

Het hemelwater-collectief<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L4<br />

L5<br />

L6<br />

L7<br />

L8<br />

L9<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

Stedelijke rivier<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Recreatief zoetwater<br />

Op(en)ruimen<br />

Bufferbeken<br />

30<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1<br />

XL2<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 106 in de appendix.


Leeswijzer - <strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Er is <strong>een</strong> droogteprobleem en...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S1<br />

S2<br />

S3<br />

S4<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

Bodemtuin<br />

Speelgroenplaats<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M1<br />

M2<br />

M3<br />

M4<br />

M5<br />

M6<br />

M7<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

Bemalingswater met toekomst<br />

<strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

Proceswater delen<br />

Het hemelwater-collectief<br />

Van bedrijf naar boer<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L4<br />

L5<br />

L6<br />

L7<br />

L8<br />

L9<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

Stedelijke rivier<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Recreatief zoetwater<br />

Op(en)ruimen<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1<br />

XL2<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 106 in de appendix.<br />

31


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Ik wil erosie bestrijden en ...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M6<br />

M7<br />

Van bedrijf naar boer<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L4<br />

L9<br />

Hemelwatervijver<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

32<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 107 in de appendix.


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

S5<br />

De waterspiegel staat laag<br />

<strong>van</strong>wege uitdroging!<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M4 Proceswater delen<br />

M5 Het hemelwater-collectief<br />

M6 Van bedrijf naar boer<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L4<br />

L6<br />

L9<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1<br />

XL2<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 107 in de appendix.<br />

33


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

De grondwatertafel staat laag<br />

<strong>van</strong>wege uitdroging en...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S1<br />

S2<br />

S3<br />

S4<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

Bodemtuin<br />

Speelgroenplaats<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M1<br />

M2<br />

M3<br />

M4<br />

M5<br />

M6<br />

M7<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

Bemalingswater met toekomst<br />

<strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

Proceswater delen<br />

Het hemelwater-collectief<br />

Van bedrijf naar boer<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L4<br />

L5<br />

L6<br />

L7<br />

L8<br />

L9<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

Stedelijke rivier<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Recreatief zoetwater<br />

Op(en)ruimen<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

34<br />

XL1<br />

XL2<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 107 in de appendix.


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Er is <strong>een</strong> lage grondwatertafel<br />

door oppompen!<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S4<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M2<br />

M3<br />

M4<br />

M5<br />

M6<br />

M7<br />

Bemalingswater met toekomst<br />

<strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

Proceswater delen<br />

Het hemelwater-collectief<br />

Van bedrijf naar boer<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L4<br />

L9<br />

Hemelwatervijver<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1 <strong>Water</strong>wijk<br />

XL2 Blauw stedelijke werkomgeving<br />

XL3 Groenblauwe aders<br />

XL4 <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

XL5 <strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 108 in de appendix.<br />

35


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Er zijn nitraten en...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M7<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L6<br />

L9<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

36<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 109 in de appendix.


Leeswijzer - <strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Er zijn blauwalgen en...<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L4<br />

L7<br />

L9<br />

Hemelwatervijver<br />

Recreatief zoetwater<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 109 in de appendix.<br />

37


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Er is verzilting en...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M7<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L4<br />

L7<br />

Hemelwatervijver<br />

Recreatief zoetwater<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

38<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 109 in de appendix.


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

S3<br />

S4<br />

S5<br />

Het oppervlaktewater is vervuild<br />

door vervuilde afvloei<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

Speelgroenplaats<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M3 <strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

M5 Het hemelwater-collectief<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L4<br />

L6<br />

L9<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1<br />

XL2<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 109 in de appendix.<br />

39


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Overstorten vervuilen het water<br />

en...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S1<br />

S4<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M1<br />

M3<br />

M5<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

<strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

Het hemelwater-collectief<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L1<br />

L2<br />

L3<br />

L4<br />

L5<br />

L6<br />

L7<br />

L8<br />

L9<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

Stedelijke rivier<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Recreatief zoetwater<br />

Op(en)ruimen<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1<br />

XL2<br />

XL3<br />

XL4<br />

XL5<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

Groenblauwe aders<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

40<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 110 in de appendix.


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

Het grondwater is vervuild en...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S3 Speelgroenplaats<br />

S4 <strong>Water</strong>bedrijf<br />

S5 <strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M3 <strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen<br />

M5 Het hemelwater-collectief<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L3<br />

L4<br />

L5<br />

L6<br />

L9<br />

Koeltepark<br />

Hemelwatervijver<br />

Stedelijke rivier<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1 <strong>Water</strong>wijk<br />

XL2 Blauw stedelijke werkomgeving<br />

XL3 Groenblauwe aders<br />

XL4 <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

XL5 <strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 110 in de appendix.<br />

41


Leeswijzer -<br />

<strong>Werken</strong> via wateruitdagingen<br />

De bodem is vervuild en ...<br />

... ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

S1<br />

S2<br />

S3<br />

S4<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

Bodemtuin<br />

Speelgroenplaats<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

... ik werk samen met mijn buur.<br />

M1<br />

M5<br />

M7<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

Het hemelwater-collectief<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

... ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met één of meerdere publieke<br />

trekker(s).<br />

L3<br />

L6<br />

L8<br />

L9<br />

Koeltepark<br />

<strong>Water</strong> Uitbreidingsgebied<br />

Op(en)ruimen<br />

Bufferbeken<br />

... ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

XL1 <strong>Water</strong>wijk<br />

XL2 Blauw stedelijke werkomgeving<br />

XL3 Groenblauwe aders<br />

XL4 <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

XL5 <strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

42<br />

Meer informatie over de geschikte<br />

maatregelen, kan men vinden<br />

op p. 110 in de appendix.


43


S<br />

Ik ga all<strong>een</strong> <strong>aan</strong> de slag!<br />

INDIVIDU


LOKET<br />

S1<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

Beschrijving<br />

De <strong>Water</strong>woning is <strong>van</strong> toepassing <strong>voor</strong> all<strong>een</strong>st<strong>aan</strong>de<br />

woningen, rijwoningen of appartementen, met of zonder<br />

private buitenruimten.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

Overstroming<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

Vervuiling door overstort<br />

De <strong>Water</strong>woning zet in op het vergroten <strong>van</strong> de<br />

bewustwording rond duurzaam watergebruik bij inwoners,<br />

zowel huurders als eigenaren. Zo is het beter om<br />

leidingwater enkel als drinkwater te gebruiken en regenwater<br />

in te zetten <strong>voor</strong> toilet en wasmachine. Ook het installeren<br />

<strong>van</strong> spaarknoppen bij douches en wc’s is belangrijk.<br />

Daarnaast moedigt de <strong>Water</strong>woning de inwoners <strong>aan</strong> om<br />

hemelwater op het perceel zelf op te <strong>van</strong>gen, te hergebruiken<br />

en te laten infiltreren als er <strong>een</strong> tuin <strong>aan</strong>wezig is. Inwoners<br />

kunnen gestimuleerd worden om dergelijke maatregelen te<br />

nemen met behulp <strong>van</strong> subsidies of <strong>aan</strong> de hand <strong>van</strong> <strong>een</strong><br />

<strong>aan</strong>gepaste regelgeving rond vergunningen door <strong>een</strong> lokale<br />

overheid. Voorbeelden hier<strong>van</strong> zijn het uitvoeren <strong>van</strong> <strong>een</strong><br />

watertoets, <strong>een</strong> maximale verhardingsgraad te hanteren en<br />

het installeren <strong>van</strong> <strong>een</strong> hemelwaterton.<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

p. 40<br />

p. 42<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Burgers<br />

– Lokale besturen<br />

– Rioolbeheerders<br />

– Drinkwaterbedrijven<br />

– Projectontwikkelaars<br />

p. 28<br />

S - individu<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Sensibiliseren<br />

– Regelgeving <strong>aan</strong>passen<br />

– Steunmaatregelen<br />

toepassen<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– Nieuwbouw woning<br />

– Renovatie woning<br />

– Opstellen waterreglement<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

46<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Water</strong>woning, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom)<br />

Hefbomen<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Hergebruik hemelwater, VMM<br />

• Tips water besparen, water-link<br />

• Infiltratiewaaier, nav<br />

• <strong>Water</strong>toets, integraal waterbeleid<br />

S1<br />

<strong>Water</strong>woning<br />

M1<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

47


LOKET<br />

S2<br />

Bodemtuin<br />

Beschrijving<br />

Onze tuinen nemen <strong>een</strong> enorm groot percentage in <strong>van</strong><br />

onze onbebouwde ruimte, maar hebben meer en meer<br />

te leiden onder de droge zomers. Hoe kunnen we onze<br />

tuin beter wapenen tegen verdroging zonder veelvulding<br />

sproeien met <strong>een</strong> hoog oplopende drinkwaterfactuur als<br />

gevolg? En kunnen we via deze weg ook de biodiversiteit<br />

in onze tuinen <strong>een</strong> boost geven? De Bodemtuin moedigt de<br />

eigenaren <strong>aan</strong> om hun tuin watervriendelijk <strong>aan</strong> te leggen en<br />

te onderhouden, zodat deze nog meer als spons kan dienen<br />

bij hevige regenval en beter beschermd is tegen droge<br />

perioden.<br />

Zo kunnen wilde inheemse planten langer water vasthouden<br />

en kan <strong>een</strong> wadi de buffer- en infiltratiecapaciteit <strong>van</strong> de tuin<br />

verhogen. Om de tuin tegen gure winters te beschermen is<br />

mulching (ook wel bodembedekking) of composteren altijd<br />

<strong>een</strong> goed idee. Op deze manier verbetert de bodemkwaliteit<br />

fors en zal het bodemleven ook toenemen. Een gezonde<br />

bodem betekent ook <strong>een</strong> gezonde waterhuishouding!<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 42<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

– Burgers<br />

– Lokale besturen<br />

Schaal<br />

p. 28<br />

S - individu<br />

Maatregelen<br />

– Ontharden<br />

– Mulchen en bodem<br />

bedekken<br />

– Extensief maaibeheer<br />

– Sensibiliseren<br />

Toepassing<br />

Status<br />

In uitvoering<br />

Aangrijpingskansen<br />

– Inrichting tuin<br />

– Onderhoud tuin<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

48<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Bodemtuin, Videonarratieven Bodemzorg, OVAM (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gezonde landbouw<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Videonarratieven bodem, OVAM<br />

• Maai mei niet<br />

• 20 tips <strong>voor</strong> <strong>een</strong> klimaatgezonde tuin, Provincie Oost-<br />

Vl<strong>aan</strong>deren<br />

• Curieuzeneuzen<br />

49


LOKET<br />

S3<br />

Speelgroenplaats<br />

Beschrijving<br />

Speelplaatsen zijn vaak ruimtes die verhard zijn ingericht.<br />

Het ontharden en herinrichten <strong>van</strong> <strong>een</strong> speelplaats kan<br />

de waterhuishouding verduurzamen en <strong>een</strong> koeler microklimaat<br />

creëren. Hemelwater kan opge<strong>van</strong>gen, geïnfiltreerd<br />

en hergebruikt worden, in combinatie met <strong>een</strong> groene<br />

herinrichting. Deze groene inrichting kan gekoppeld<br />

worden <strong>aan</strong> <strong>een</strong> educatief bewustmakingsprogramma rond<br />

water <strong>voor</strong> de leerlingen. Scholen spelen <strong>een</strong> belangrijke<br />

rol als initiatiefnemer in het duurzaam herinrichten <strong>van</strong><br />

speelruimtes en kunnen ondersteund worden <strong>van</strong>uit lokale<br />

besturen en oproepsystemen. Bij de nieuwbouw <strong>van</strong> scholen<br />

of grootschalige renovatiewerken zouden lokale besturen en<br />

vergunningsverleners hergebruiksnormen kunnen hanteren<br />

en <strong>een</strong> maximale verhardingsgraad <strong>voor</strong>schrijven.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Scholen<br />

– Lokale besturen<br />

p. 28<br />

S - individu<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(hemelwaterputten,<br />

-reservoires, bassin)<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– <strong>Water</strong>afvoer vertragen<br />

– Educatief programma rond<br />

bewustzijn watergebruik<br />

– Sensibiliseren<br />

– Steunmaatregelen<br />

toepassen<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– Projectoproep<br />

– Nieuwbouw school<br />

– Renovatie school<br />

– Opstellen waterreglement<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

50<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Speelgroenplaats, <strong>een</strong> droom <strong>van</strong> <strong>een</strong> speelplaats, Kortrijk (Proeftuinen Ontharding, Architecture Workroom Brussels ea.)<br />

Hefbomen<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• VBX, KBK Sint-Paulus, Kortrijk (Proeftuinen Ontharding,<br />

Departement Omgeving)<br />

• Zevensprong, Leuven (Proeftuinen Ontharding,<br />

Departement Omgeving)<br />

S3<br />

Speelgroenplaats<br />

XL1<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

51


LOKET<br />

S4<br />

<strong>Water</strong>bedrijf<br />

Beschrijving<br />

De industrie is <strong>een</strong> belangrijke verbruiker <strong>van</strong> grond- en<br />

leidingwater. Op schaal <strong>van</strong> de bedrijfspercelen vallen er<br />

heel wat winsten te boeken bij het verduurzamen <strong>van</strong> het<br />

waterbeheer op de site zelf. Platte daken zijn optimaal<br />

<strong>voor</strong> het op<strong>van</strong>gen en vasthouden <strong>van</strong> hemelwater<br />

door middel <strong>van</strong> de installatie <strong>van</strong> <strong>een</strong> groendak of <strong>een</strong><br />

waterretentiedak. Het opge<strong>van</strong>gen hemelwater kan worden<br />

hergebruikt in bedrijfsprocessen of in sanitaire toepassingen<br />

en dit kan helpen bij het reduceren <strong>van</strong> het grond- of<br />

leidingwaterverbruik. Daarnaast bevatten de restruimten<br />

langs de randen <strong>van</strong> de bedrijfsgebouwen <strong>een</strong> groot<br />

potentieel <strong>voor</strong> ontharding en infiltratie. Met subsidies en<br />

sensibilisatie kunnen veel <strong>van</strong> deze ingrepen gestimuleerd<br />

worden. Wanneer nieuwe bedrijfsgebouwen gebouwd<br />

worden, kunnen lokale besturen en vergunningsverleners<br />

hergebruiksnormen hanteren en <strong>een</strong> maximale<br />

verhardingsgraad <strong>voor</strong>schrijven.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Bedrijven<br />

– Lokale besturen<br />

– Bovenlokale besturen<br />

p. 28<br />

S - individu<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(hemelwaterputten,<br />

-reservoires, bassin, blauwof<br />

groendak)<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– <strong>Water</strong>afvoer vertragen<br />

– Sensibiliseren<br />

– Regelgeving <strong>aan</strong>passen<br />

– Steunmaatregelen<br />

toepassen<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– Nieuwbouw bedrijf<br />

– Renovatie bedrijf<br />

– Opstellen waterreglement<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

52<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Werken</strong> met water, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

(Re)productieve stad<br />

• BIODIVA-scan, Provincie Antwerpen<br />

Biodiversiteit en water<br />

• ecopedia, Vl<strong>aan</strong>deren<br />

• Groendaken, Homegrade.Brussels<br />

• Dakakker, Rotterdam<br />

S4 <strong>Water</strong>bedrijf<br />

M4<br />

M5<br />

M7<br />

Proceswater delen<br />

Het hemelwater-collectief<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

53


LOKET<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

Beschrijving<br />

De waterboer past innovatieve ingrepen toe op zijn<br />

landbouwperceel om zich sterker te bestendigen tegen<br />

klimaatveranderingen zoals wateroverlast en droogte. Zo<br />

kan de waterboer alternatieve teelten introduceren die beter<br />

beschermd zijn tegen wateroverlast of die net in droogte welig<br />

tieren. Daarnaast kan de waterboer de wateropslagcapaciteit<br />

en bodemkwaliteit verhogen door alternatieve bewerkings- en<br />

bemestingstechnieken toe te passen die de bodemtextuur<br />

en het bodemleven beschermen. Op deze manier wordt<br />

de bodem <strong>een</strong> bondgenoot <strong>van</strong> de landbouwer die zijn<br />

akkerbouw en tuinbouw praktijken wilt beschermen tegen de<br />

klimaatveranderingen.<br />

De waterboer kan ook waterhuishoudkundige ingrepen<br />

uitvoeren op het perceel zelf, zoals het <strong>aan</strong>leggen <strong>van</strong><br />

bioswales, irrigatiepoelen en bufferbekkens die de boer meer<br />

waterzekerheid kunnen bieden. Ook de waterkwaliteit <strong>van</strong><br />

naburige waterlopen kan fors verbeterd worden door de juiste<br />

bemestingstechnieken, teeltvrije zones en bronmaatregelen<br />

toe te passen.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 32<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Erosie<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 36<br />

p. 38<br />

p. 39<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Nitraten<br />

Verzilting<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Landbouwers<br />

– <strong>Water</strong>beheerders<br />

– Natuurbeheerders<br />

p. 28<br />

S - individu<br />

– mulching<br />

– no-till-landbouw<br />

– alternatieve teelten<br />

– inwerken <strong>van</strong> houtsnippers<br />

op de akkers<br />

– teeltvrije zones inrichten<br />

– duurzaam berm- en<br />

randenbeheer<br />

– <strong>aan</strong>gepaste bemesting<br />

– hemelwater bufferen<br />

(bufferbekkens,<br />

irrigatiepoelen)<br />

– hemelwater infiltreren<br />

(bioswales)<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– landbouwkundige<br />

activiteiten<br />

– beheersover<strong>een</strong>komst<br />

– controle toepassing<br />

maatregelen<br />

– projectoproep<br />

(<strong>Water</strong>+Land+Schap)<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

54<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Koolstofboer, Open Ruimte Platform (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gezonde landbouw<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• De levende aarde, boer Nico Vande<strong>van</strong>net<br />

• Carbon Farming, Interreg project<br />

S5<br />

<strong>Water</strong>boer<br />

M6<br />

M7<br />

Van bedrijf naar boer<br />

Gezonde land- en bosbouw<br />

55


M<br />

Ik werk samen met mijn buur.<br />

BUREN


M1<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

Beschrijving<br />

<strong>Water</strong>buren organiseert collectief duurzaam waterbeheer<br />

tussen buren <strong>van</strong> <strong>aan</strong><strong>een</strong>grenzende woningen en tuinen.<br />

Investeringen in <strong>een</strong> duurzame waterhuishouding worden<br />

samengevoegd en zo ontst<strong>aan</strong> naast economische,<br />

ook duurzame en sociale winsten. Hemelwater wordt<br />

opge<strong>van</strong>gen in gem<strong>een</strong>schappelijke hemelwatertonnen of<br />

<strong>een</strong> hemelwaterreservoir en wordt hergebruikt door twee of<br />

meerdere huishoudens. Verschillende <strong>aan</strong> elkaar grenzende<br />

achtertuinen kunnen samengevoegd worden tot één geheel<br />

om zo maximaal in te zetten op het op<strong>van</strong>gen, infiltreren<br />

en bufferen <strong>van</strong> hemelwater. Hier kunnen ook andere<br />

functies <strong>aan</strong> gekoppeld worden zoals <strong>een</strong> waterspeeltuin<br />

en <strong>een</strong> (zwem)vijver. Kleine gescheiden tuinen worden zo<br />

samengevoegd tot <strong>een</strong> groen gedeeld oasepark dat water op<br />

duurzame wijze integreert.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

Vervuiling door overstort<br />

p. 40<br />

Bodemvervuiling<br />

p. 42<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Burgers<br />

– Burgerverenigingen<br />

– Lokale overheden<br />

– Rioolbeheerder<br />

p. 28<br />

M - buren<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Buffercapaciteit verhogen<br />

– Sensibiliseren<br />

– Regelgeving <strong>aan</strong>passen<br />

– Steunmaatregelen<br />

toepassen<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In ontwikkeling<br />

– Nieuwbouw woning<br />

– Renovatie woning<br />

– Opstellen waterreglement<br />

– Projectoproep<br />

– Burgerinitiatief<br />

– Wijk<strong>aan</strong>pak<br />

– Verkoop <strong>van</strong> woningen of<br />

grond<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

58<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Water</strong>buren, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Koop en beheer samen met je buren <strong>een</strong> regenwaterton,<br />

Common’s lab, Antwerpen<br />

• Ontwerp ‘Ilot d’eau’, Vorst, Latitude<br />

M1<br />

<strong>Water</strong>buren<br />

L1<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

59


LOKET<br />

M2<br />

Bemalingswater met<br />

toekomst<br />

Beschrijving<br />

Verschillende bouwwerkzaamheden vragen <strong>een</strong> periode<br />

<strong>van</strong> grondbemaling. Dit water wordt momenteel vaak<br />

rechtstreeks afgevoerd naar de riolering of overgepompt<br />

naar oppervlaktewater. Als herinfiltratie niet mogelijk is,<br />

wordt <strong>een</strong> samenwerking gezocht met verbruikers in de<br />

omgeving (bv: groenbeheerders) die dit bemalingswater<br />

lokaal kunnen inzetten. De tijdelijkheid <strong>van</strong> de bemaling<br />

vormt hierbij <strong>een</strong> grote uitdaging. Er zijn echter ook sites<br />

waar <strong>een</strong> permanente bemaling loopt (bv: groeves) waar <strong>een</strong><br />

langdurige samenwerking met <strong>een</strong> afnemer of methodes <strong>van</strong><br />

herinfiltreren opgezet kunnen worden.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

Actoren<br />

– Lokale overheden<br />

– Bouwbedrijven<br />

– Projectontwikkelaars<br />

– Vzw<br />

Schaal<br />

p. 28<br />

M - buren<br />

Maatregelen<br />

– Opzet<br />

uitwisselingsmechanisme<br />

– Grondwater hergebruiken<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

In uitvoering<br />

Aangrijpingskansen<br />

– Projectoproep<br />

– Bouwproject<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

60<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Water</strong>buren, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Grondwatertankstation, Opensource<br />

• Retourbemaling groevewater - Beerse (Proeftuinen<br />

Droogte 2020 - prescr<strong>een</strong>ing)<br />

61


M3<br />

<strong>Water</strong>uitwisseling<br />

industrie en wonen<br />

Beschrijving<br />

Een samenwerking wordt opgezet tussen <strong>een</strong><br />

woonontwikkeling en naburige bedrijven. Dit kan in twee<br />

richtingen gebeuren. Hemelwater <strong>van</strong> het bedrijventerrein<br />

kan lokaal opgezuiverd worden tot drinkwater <strong>voor</strong> de<br />

nieuwe woningen. Omgekeerd kan het grijs water uit de<br />

woningen ingezet worden als proceswater <strong>voor</strong> nabijgelegen<br />

industrie. Ook het opge<strong>van</strong>gen hemelwater <strong>van</strong> de woningen<br />

kan gebruikt worden als proceswater. Zo wordt <strong>een</strong> lokaal<br />

water-ecosysteem gecreëerd, waar watervraag en -<strong>aan</strong>bod<br />

op <strong>een</strong> lokaal vlak meer op elkaar afgestemd worden.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

p. 35<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Lokale overheden<br />

– Bedrijven<br />

– Industrievereniging<br />

– Projectontwikkelaars<br />

– Drinkwaterbedrijf<br />

p. 28<br />

M - buren<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Collectieve<br />

hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(hemelwaterputten,<br />

-reservoires, bassin, blauwof<br />

groendak)<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Zuiveren hemelwater tot<br />

drinkwaterkwaliteit<br />

– Zuiveren grijs water tot<br />

proceswaterkwaliteit<br />

– Aanleggen<br />

hemelwaternetwerk<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In ontwikkeling<br />

– Ontwikkeling<br />

bedrijventerrein<br />

– Woonontwikkeling<br />

– Wijk<strong>aan</strong>pak<br />

– Projectoproep<br />

– Interreg project, Life project<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

62<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Water</strong>uitwisseling industrie en wonen, Proeftuinen Droogte (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• WASCO - Mortsel (Proeftuinen Droogte 2019)<br />

• Zawent - Gent<br />

• Panquin - Tervuren (Proeftuinen Droogte 2021)<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

M4<br />

Proceswater delen<br />

XL2<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

63


M4<br />

Proceswater delen<br />

Beschrijving<br />

Bedrijven in <strong>een</strong>zelfde gebied g<strong>aan</strong> <strong>een</strong> samenwerking <strong>aan</strong><br />

om hun proceswater gezamenlijk te zuiveren, uit te wisselen<br />

en te hergebruiken in hun productieprocessen. Hierbij<br />

kan gekozen worden om verschillende kwaliteitsniveaus<br />

<strong>van</strong> water te realiseren. Door alternatieve waterbronnen te<br />

gebruiken kan deze samenwerking het gebruik <strong>van</strong> leidingen<br />

grondwater in grote mate reduceren. Zo kan gebruikt<br />

proceswater of water <strong>van</strong> nabije waterlichamen gezuiverd<br />

worden tot de nodige waterkwaliteit. Er ontstaat <strong>een</strong> lokaal<br />

water-ecosysteem tussen de bedrijven.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

p. 33<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

p. 35<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Bedrijven<br />

– Industrieverenigingen<br />

p. 28<br />

M - buren<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Effluent wordt proceswater<br />

<strong>voor</strong> <strong>een</strong> naburig bedrijf<br />

– Zuiveren gebruikt<br />

proceswater<br />

– Lokaal redistributienetwerk<br />

proceswater installeren<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In ontwikkeling<br />

– Ontwikkeling<br />

bedrijventerrein<br />

– Oprichting<br />

bedrijventerreinvereniging<br />

– Projectoproep<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

64<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Proceswater delen, Proeftuinen Droogte (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Dockwater, Antwerpen<br />

• Buren en boeren - Olen (Proeftuinen Droogte 2019)<br />

• <strong>Water</strong>delen - Harelbeke (Proeftuinen Droogte 2020)<br />

• <strong>Water</strong>onafhankelijke land- en tuinbouw - Merksplas<br />

(Proeftuinen Droogte 2020)<br />

M4<br />

Proceswater delen<br />

XL2<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

65


M5<br />

Beschrijving<br />

Het hemelwatercollectief<br />

Verschillende bedrijven koppelen hun hemelwater<br />

los <strong>van</strong> de riolering en investeren in <strong>een</strong> gezamenlijke<br />

hemelwaterop<strong>van</strong>g. Dit gebufferde water wordt via <strong>een</strong> lokaal<br />

hemelwaternetwerk teruggevoerd naar de deelnemende<br />

bedrijven. Deze kunnen het hemelwater hergebruiken in<br />

hun interne processen. Overtollig hemelwater wordt in <strong>een</strong><br />

collectieve infiltratie<strong>voor</strong>ziening geïnfiltreerd in de bodem.<br />

Deze infiltratie<strong>voor</strong>ziening kan bijdragen <strong>aan</strong> <strong>een</strong> groene,<br />

landschappelijke inbedding in de omgeving.<br />

Op deze manier wordt hemelwater lokaal gebruikt en wordt<br />

deze niet afgevoerd via regenwaterafvoeren naar waterlopen.<br />

Zo worden overstromingen daar vermeden.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

p. 35<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Bedrijven<br />

– Industrievereniging<br />

p. 28<br />

M - buren<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Collectieve<br />

hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(bassin)<br />

– Zuiveren hemelwater tot<br />

proceswaterkwaliteit<br />

– Lokaal redistributienetwerk<br />

proceswater installeren<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In ontwikkeling<br />

– Ontwikkeling<br />

bedrijventerrein<br />

– Oprichting<br />

bedrijventerreinvereniging<br />

– Projectoproep<br />

– Interreg project, Life project<br />

– Strategisch Project<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

66<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Het hemelwatercollectief, Proeftuinen Droogte (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Mallaardstraat - Ninove (Proeftuinen droogte 2019) opm:<br />

g<strong>een</strong> infiltratie.<br />

• <strong>Water</strong> <strong>voor</strong> later - Tervuren (Proeftuinen droogte 2019)<br />

• Hemelwater ver<strong>van</strong>gt grondwater - Mortsel (Proeftuinen<br />

Droogte 2020)<br />

• <strong>Water</strong> sharing is caring - Brasschaat (Proeftuinen Droogte<br />

2020)<br />

• Groen met Grijs (Proeftuinen Ontharding) ? --> inzetten op<br />

ontharding op bedrijventerreinen.<br />

• Aqualitatieve Mechelse groenteregio?<br />

M4<br />

Proceswater delen<br />

XL2<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

67


M6<br />

Van bedrijf naar boer<br />

Beschrijving<br />

Een samenwerking wordt opgezet tussen <strong>een</strong> industriebedrijf<br />

en <strong>een</strong> naburige landbouwer. Overtollig water <strong>van</strong> het<br />

bedrijf wordt gebufferd en ter beschikking gesteld <strong>van</strong> de<br />

landbouwer. Dit kan enerzijds hemelwater zijn dat het bedrijf<br />

zelf niet kan hergebruiken of anderzijds proceswater dat - al<br />

dan niet mits bijkomende zuivering - ingezet kan worden<br />

als infiltratiewater. Voor de verdeling <strong>van</strong> het water wordt<br />

gezocht naar duurzame oplossingen via leidingen of flexibele<br />

irrigatienetwerken. Nabijheid <strong>van</strong> de bedrijven is daarom<br />

cruciaal.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 31<br />

p. 32<br />

p. 33<br />

Droogte<br />

Erosie<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Bedrijven<br />

– Landbouwbedrijven<br />

(akkerbouw en<br />

glastuinbouw)<br />

p. 28<br />

M - buren<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(hemelwaterputten,<br />

-reservoires, bekken, bassin)<br />

– Zuiveren proceswater tot<br />

irrigatiewater<br />

– Lokaal redistributienetwerk<br />

irrigatiewater installeren<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In ontwikkeling<br />

– Projectoproep<br />

– Interreg project, Life project<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

68<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Van bedrijf naar boer, Proeftuinen Droogte (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gezonde landbouw<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Buren en boeren - Olen (Proeftuinen Droogte 2019)<br />

• SLIM hemelwaterbeheer - Duffel (Proeftuinen Droogte<br />

2019)<br />

• Balta - Oudenaarde (Proeftuinen Droogte 2019)<br />

• Samenwerkwater - Laakdal (Proeftuinen Droogte 2020)<br />

• Slim water- en energienetwerk tussen glastuinbouw en<br />

KMO - Meer (Proeftuinen Droogte 2020)<br />

• Klimaatbomen - Wachtebeke (Proeftuinen Droogte 2020)<br />

• Samenwater 2.0 (Proeftuinen Droogte 2020) + Burenwater<br />

(WLS)<br />

M4<br />

Proceswater delen<br />

XL2<br />

Blauw stedelijke werkomgeving<br />

69


M7<br />

Gezonde land- en<br />

Beschrijving<br />

bosbouw<br />

Naburige landbouwbedrijven schakelen samen over naar<br />

duurzamere teelten, die minder water verbruiken. De<br />

kosten die ze hiermee besparen, kunnen samen opnieuw<br />

geïnvesteerd worden. Een nieuwe investering kan het<br />

<strong>aan</strong>leggen zijn <strong>van</strong> <strong>een</strong> collectief irrigatiesysteem en<br />

manieren om water natuurlijk te zuiveren <strong>voor</strong> het in de<br />

bodem geïnfiltreerd wordt. Dit kan door de <strong>aan</strong>leg <strong>van</strong><br />

sierteelt, boomkwekerijen en riet. Het grondwater wordt zo<br />

<strong>aan</strong>gevuld en gaat verdroging <strong>van</strong> de landbouw tegen, maar<br />

ook <strong>van</strong> naburige natuurgebieden.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

Overstroming<br />

p. 30<br />

Droogte<br />

p. 31<br />

Erosie<br />

p. 32<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

Nitraten<br />

p. 36<br />

Verzilting<br />

p. 38<br />

Vervuiling grondwater<br />

p. 41<br />

De landbouwburen sl<strong>aan</strong> zo de handen in elkaar om samen<br />

<strong>een</strong> water-ecosysteem te bouwen die meer <strong>aan</strong>gepast is <strong>aan</strong><br />

de omgeving en waar er samen meer winsten te behalen zijn<br />

dan elk apart <strong>aan</strong> de slag te g<strong>aan</strong>.<br />

Dit is zowel toepasbaar in bovenstroomse gebieden, maar<br />

ook in de polders, waar historisch ondiep zout water zorgt<br />

<strong>voor</strong> verzilting als het zoete grondwater verdwijnt.<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

p. 42<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Landbouwers<br />

– Lokale besturen<br />

– Natuurbeheerders<br />

– <strong>Water</strong>beheerders<br />

– ...<br />

p. 28<br />

M - buren<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

– Lokaal redistributienetwerk<br />

irrigatiewater installeren<br />

– mulching<br />

– no-till-landbouw<br />

– alternatieve teelten<br />

– inwerken <strong>van</strong> houtsnippers<br />

op de akkers<br />

– teeltvrije zones inrichten<br />

– duurzaam berm- en<br />

randenbeheer<br />

– <strong>aan</strong>gepaste bemesting<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In conceptfase<br />

– Investeringen door bedrijven<br />

– Testen nieuw soort teelten<br />

– Interreg project, Life project<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

70<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


IABR-Projectatelier BrabantStad (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

M7<br />

Gezonde land- en<br />

bosbouw<br />

XL4<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

71


L<br />

Ik stap mee in <strong>een</strong> collectief project met<br />

één of meerdere publieke trekker(s).<br />

COLLECTIEF


LOKET<br />

L1<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

Beschrijving<br />

Veel straten hebben <strong>een</strong> overdaad <strong>aan</strong> verharding. Zij zijn<br />

overgedimensiondeerd, hebben onbestemde restruimtes,<br />

teveel parkeerplaatsen, etc. Bij de herinrichting <strong>van</strong> de<br />

straat, kan het gebruik <strong>van</strong> de straat geoptimaliseerd worden<br />

en kan water <strong>een</strong> onderdeel worden <strong>van</strong> het wegprofiel.<br />

Zo ontstaat plaats <strong>voor</strong> waterbuffering en -infiltratie via<br />

bij<strong>voor</strong>beeld grachten of infiltratiezones (bv. wadi’s), die<br />

op hun beurt verbonden zijn met grotere waterstructuren.<br />

Op deze manier verdwijnt het hemelwater niet langer via<br />

rioleringsbuizen onder de verharding, maar krijgt het terug<br />

<strong>een</strong> plek in de leefomgeving. Het resultaat is <strong>een</strong> gezonde,<br />

groene straat met recreatieve meerwaarde <strong>aan</strong>gepast <strong>aan</strong> de<br />

gebruiksnoden.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Burgers<br />

– burgerverenigingen<br />

– lokale besturen<br />

– rioolbeheerders<br />

– groenbeheerders<br />

p. 29<br />

L - collectief<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(open gootstructuur,<br />

grachten)<br />

– <strong>Water</strong>overloop verbinden<br />

met grotere oppervlakte<br />

waterstructuren<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– Opstellen hemelwaterplan<br />

– Opstellen waterreglement<br />

– Wijk<strong>aan</strong>pak<br />

– Woonontwikkeling<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

74<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Evence Coppéel<strong>aan</strong>, Proeftuinen Ontharding, Genk (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Fortstraat 4, Mortsel<br />

• Open goten, Blauwgroen Vl<strong>aan</strong>deren<br />

• De robuuste klimaatstraat - Antwerpen (Proeftuinen<br />

Ontharding)<br />

• Transformatie <strong>van</strong> de Evence Coppéel<strong>aan</strong> - Genk<br />

(Proeftuinen Ontharding)<br />

• Weg <strong>voor</strong> water in de Baenlandwijk - Sint-Niklaas<br />

(Proeftuinen Ontharding)<br />

• Wijwater - Genk (Proeftuinen Ontharding)<br />

L1<br />

<strong>Water</strong>straat<br />

XL1<br />

XL3<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Groenblauwe aders<br />

75


LOKET<br />

L2<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

Beschrijving<br />

Het <strong>Water</strong>plein is <strong>van</strong> toepassing <strong>voor</strong> <strong>een</strong> plein dat<br />

<strong>een</strong> veelheid <strong>aan</strong> gebruiksfuncties <strong>aan</strong>biedt. Indien het<br />

waterplein benedenstrooms gelegen is, is het zinvol om<br />

na te denken over het maximaliseren <strong>van</strong> de bufferende<br />

functie <strong>van</strong> het plein. Recreatieve activiteiten zoals <strong>een</strong><br />

voetbalplein of basketbalveld vragen vaak om <strong>een</strong> verhard<br />

oppervlak. Door deze speelvelden verlaagd en getrapt<br />

<strong>aan</strong> te leggen kunnen ze echter ook g<strong>aan</strong> functioneren als<br />

bufferbekkens bij hevige regenbuien. Op deze manier wordt<br />

het rioleringsstelsel zoveel mogelijk ontlast bij piekdebieten.<br />

Het <strong>Water</strong>plein kan ook inzetten op het maximaliseren <strong>van</strong><br />

infiltratie indien het meer bovenstrooms gelegen is. Het<br />

werken met doorlaatbare materialen en de integratie <strong>van</strong><br />

groene infiltratiezones in het ontwerp (bij<strong>voor</strong>beeld <strong>een</strong><br />

speelbos) bevorderen de infiltratiecapaciteit en ontlasten zo<br />

de benedenstrooms gelegen gebieden.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Lokale besturen<br />

– Rioolbeheerders<br />

– Groenbeheerders<br />

p. 29<br />

L - collectief<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(getrapt bassin)<br />

– <strong>Water</strong>overloop verbinden<br />

met grotere oppervlakte<br />

waterstructuren of riolering<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In ontwikkeling<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– Opstellen hemelwaterplan<br />

– Opstellen waterreglement<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

76<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Water</strong>plein, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Benthemplein, De Urbanisten, Rotterdam<br />

• <strong>Water</strong>pleinen, Blauwgroen Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Biodiversiteit en water<br />

L2<br />

<strong>Water</strong>plein<br />

XL1<br />

XL3<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Groenblauwe aders<br />

77


LOKET<br />

L3<br />

Koeltepark<br />

Beschrijving<br />

Een koeltepark <strong>van</strong>gt hemelwater op <strong>van</strong> nabije bebouwing<br />

om traag te infiltreren in de bodem. Het gaat het hitteeiland-effect<br />

tegen in stedelijke omgevingen. Infiltratiezones<br />

worden ingericht in het park waarnaar het hemelwater kan<br />

worden geleid. Op deze manier <strong>voor</strong>ziet het koeltepark<br />

in haar eigen duurzaam hemelwaterbeheer en wordt<br />

het rioleringsstelsel maximaal losgekoppeld. Bomen en<br />

klimaatresistente beplanting bevorderen het koelte-effect<br />

<strong>van</strong> het park en zorgen er<strong>voor</strong> dat het park als spons kan<br />

functioneren bij hevige regenbuien en droogte-perioden.<br />

Daarnaast kunnen zij ook <strong>een</strong> zuiverende functie vervullen<br />

<strong>van</strong> het afstromend hemelwater. Het koeltepark behoudt<br />

haar parkfunctie, enkel tijdens piekdebieten st<strong>aan</strong> er delen<br />

onder water.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

– Lokale besturen<br />

– Rioolbeheerders<br />

– Groenbeheerders<br />

Schaal<br />

p. 29<br />

L - collectief<br />

Maatregelen<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Inrichten infiltratiezones<br />

– Bomen en klimaatresistente<br />

vegetatie planten<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

In uitvoering<br />

Aangrijpingskansen<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– Opstellen hemelwaterplan<br />

– Opstellen waterreglement<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

78<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Water</strong>park, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Infiltratiekommen en -velden, Groen Blauw Vl<strong>aan</strong>deren<br />

• Galgenweelpark, Studio Paola Vigano, Antwerpen<br />

Wonen<br />

L3<br />

Koeltepark<br />

XL1<br />

XL3<br />

<strong>Water</strong>wijk<br />

Groenblauwe aders<br />

79


LOKET<br />

L4<br />

Hemelwatervijver<br />

Beschrijving<br />

De Hemelwatervijver zet in op de verbetering <strong>van</strong> de<br />

hydrologische en ecologische capaciteiten <strong>van</strong> <strong>een</strong> vijver.<br />

De Hemelwatervijver wordt gevoed met hemelwater of<br />

bronwater en heeft <strong>een</strong> belangrijke bufferende functie<br />

bij natte periodes. Bij droogte wordt de vijver niet<br />

bijgevuld. Op deze manier is de vijver onderdeel <strong>van</strong> het<br />

natuurlijk watersysteem <strong>van</strong> de omgeving. Daarnaast<br />

zorgt <strong>een</strong> ecologische <strong>aan</strong>leg en beheer <strong>van</strong> de vijver<br />

er<strong>voor</strong> dat eutrofiëring <strong>voor</strong>komen wordt en dat de<br />

biodiversiteitswaarde stijgt.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

Overstroming<br />

p. 30<br />

Droogte<br />

p. 31<br />

Erosie<br />

p. 32<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 37<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

Blauwalgen<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

p. 41<br />

Vervuiling grondwater<br />

Actoren<br />

– lokale overheden<br />

– groenbeheerders<br />

– waterbeheerders<br />

– ...<br />

Schaal<br />

p. 29<br />

L - collectief<br />

Maatregelen<br />

– Afkoppelen voeding<br />

leidingwater<br />

– Verbinden<br />

hemelwatergrachten<br />

– Groene oeverzones inrichten<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

In conceptfase<br />

Aangrijpingskansen<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– Opstellen hemelwaterplan<br />

– Opstellen waterreglement<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

80<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Regenwatervijver, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Regenwatervijver, Blauw Groen Vl<strong>aan</strong>deren<br />

• Regenwaterbuffer, <strong>Water</strong>net<br />

• Rainwaterponds, Urban gr<strong>een</strong> blue Grids<br />

L4 Hemelwatervijver XL3 Groenblauwe aders<br />

81


L5<br />

Stedelijke rivier<br />

Beschrijving<br />

In de stedelijke omgeving hebben waterlopen steeds <strong>een</strong><br />

belangrijke rol gespeeld in de historische ontwikkeling er<strong>van</strong>.<br />

Doorh<strong>een</strong> de geschiedenis zijn veel <strong>van</strong> deze waterlopen<br />

echter overwelfd of naar kanaalstructuren omgeleid,<br />

waardoor we de geschiedenis en het belang <strong>van</strong> deze<br />

historische waterlopen vergaten. De stedelijke rivier maakt<br />

de historische tracées <strong>van</strong> waterlopen terug zichtbaar in<br />

de publieke ruimte op plaatsen waar het niet altijd mogelijk<br />

is om deze opnieuw open te leggen. Met groene buffers,<br />

grachten, infiltratiezones en open gootstructuren wordt<br />

hemelwater verzameld, geïnfiltreerd en getransporteerd.<br />

Het gaat hierbij niet enkel om fysieke ingrepen in de ruimte<br />

die het water zichtbaar maken, maar ook om symbolische<br />

verwijzingen. Zo kunnen naambordjes en thematische<br />

wandelingen het belang <strong>van</strong> water in de stedelijke omgeving<br />

extra in de kijker zetten.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

Vervuiling door overstort<br />

p. 40<br />

Vervuiling grondwater<br />

p. 41<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– burgers<br />

– burgerverenigingen<br />

– lokale besturen<br />

– rioolbeheerders<br />

– ...<br />

p. 29<br />

L - collectief<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(open goot, grachten,...)<br />

– Sensibiliseren en informeren<br />

– <strong>Water</strong> <strong>aan</strong>wezig maken in<br />

inrichting (educatief)<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

82<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Stedelijke Rivier, Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Educatieve waterwandeling, Antwerpen<br />

• Sluispark, Leuven<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

L5<br />

Stedelijke Rivier<br />

XL3<br />

Groenblauwe aders<br />

83


LOKET<br />

L6<br />

<strong>Water</strong><br />

Uitbreidingsgebied<br />

Beschrijving<br />

In vele gem<strong>een</strong>ten is er <strong>een</strong> overschot <strong>aan</strong><br />

woonuitbreidingsgebieden, die niet <strong>aan</strong>gesneden moeten<br />

worden om de woningvraag op te <strong>van</strong>gen of niet strategisch<br />

gelegen zijn. Het woonuitbreidingsgebied wordt in deze<br />

gevallen idealiter geschrapt en ingericht met zachtere<br />

bestemmingen zoals agrarisch, bos- of parkgebied.<br />

Als het gaat om watergevoelige woonuitbreidingsgebieden<br />

is dit <strong>een</strong> kans om de infiltratiecapaciteit <strong>voor</strong> het gebied<br />

te vergroten en bijkomende oppervlakte natte natuur te<br />

creëren. Op deze manier worden naburige woongebieden<br />

beter beschermd tegen wisselende klimaatinvloeden dankzij<br />

de sponswerking <strong>van</strong> het landschap. Wandelpaden en<br />

belevenissen kunnen het gebied recreatief opladen.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 36<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Nitraten<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

– Burgers<br />

– Lokale overheden<br />

– Landbouwers<br />

– Natuurbeheerders<br />

– <strong>Water</strong>beheerders<br />

Schaal<br />

L - collectief<br />

p. 29<br />

Maatregelen<br />

– Initiëren moeras /<br />

infiltratiezones<br />

– Rabattenbossen initiëren<br />

– Runderen op natte grond<br />

– Herstellen beekstructuur<br />

+ natuurlijke oevers +<br />

koppeling landschappelijke<br />

inpassing<br />

– Aangepaste teelten (natter -<br />

droger, etc.)<br />

– <strong>Water</strong>harmonica<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Duurzaam berm- en<br />

randenbeheer<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– Opmaak RUP<br />

– Woonuitbreidingsgebied<br />

vrijwaren<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

84<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


IABR-Projectatelier BrabantStad (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Demonstratieproject Lievegem, <strong>voor</strong>stel herbestemming<br />

Woonuitbreidingsgebied<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

85


LOKET<br />

In<br />

L7<br />

Recreatief zoetwater<br />

Beschrijving<br />

Een kwalitatief recreatief landschap ontstaat door<br />

onderbenut water te koppelen <strong>aan</strong> verblijfsrecreatie.<br />

Vormen <strong>van</strong> agrotoerisme en het herstellen <strong>van</strong> historische<br />

landschappen dragen bij tot deze uitbouw <strong>van</strong> <strong>een</strong> recreatief<br />

landschap. Door waterlopen te herstellen en om te leiden,<br />

wordt de waterafvoer vertraagd en wordt er zo bijgedragen<br />

<strong>aan</strong> de toevoer <strong>van</strong> zoetwater. Dit kan <strong>een</strong> belangrijke tool<br />

zijn in gebieden met verzilting.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

Blauwalgen<br />

p. 37<br />

Verzilting<br />

p. 38<br />

Vervuiling door overstort<br />

p. 40<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Bedrijven<br />

– Vereniging <strong>van</strong> bedrijven<br />

– Lokale overheid<br />

– Landschapsbeheerder<br />

– ...<br />

p. 29<br />

L - collectief<br />

– Recreatief landschap<br />

uitbouwen<br />

– Ontwikkeling oude<br />

infrastructuren als<br />

landschappelijke drager en<br />

connector met stedelijkheid<br />

– Herstellen beekstructuur<br />

+ natuurlijke oevers +<br />

koppeling landschappelijke<br />

inpassing<br />

– Hermeandering realiseren<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

conceptfase<br />

– Landinrichtingsproject<br />

– Integraal project<br />

– Strategisch project<br />

– Sigmaplan<br />

– Projectoproep<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

86<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


IABR-Projectatelier BrabantStad (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Biodiversiteit en water<br />

87


L8<br />

Op(en)ruimen<br />

Beschrijving<br />

In de open ruimte zijn vaak veel verhardingen <strong>aan</strong>wezig<br />

die <strong>van</strong>daag niet meer intensief gebruikt worden.<br />

Oude stallen, leegst<strong>aan</strong>de gebouwen, ongebruikte<br />

of overgedimensioneerde wegen zijn slechts enkele<br />

<strong>voor</strong>beelden. Door deze verhardingen open te breken, weg te<br />

nemen of te ver<strong>van</strong>gen door waterdoorlatende verhardingen<br />

kan het landschap vergroenen en meer water haar weg<br />

vinden naar de bodem. Deze onthardingsoperatie kan ook<br />

hogere doeleinden dienen. Een overgedimensioneerde weg<br />

kan bij<strong>voor</strong>beeld getransformeerd worden tot trage wegen,<br />

fietspaden, natuurcreatie, enz. Er kunnen ook ontwikkelingsen<br />

financieringskansen gezocht worden in de realisatie <strong>van</strong><br />

waterinfiltratie, biodiversiteit en landschapsopbouw.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

Vervuiling door overstort<br />

p. 40<br />

Bodemvervuiling<br />

p. 42<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– landbouwers<br />

– natuurbeheerders<br />

– waterbeheerders<br />

– lokale besturen<br />

– ...<br />

p. 29<br />

L - collectief<br />

– Afbraak constructies<br />

– Afkoppelen hemelwater <strong>van</strong><br />

riolering<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– <strong>Water</strong>overloop verbinden<br />

met grotere waterstructuren<br />

of riolering<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In uitvoering<br />

– Herinrichting landbouw<br />

terrein<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– Burgerinitiatief<br />

– Landinrichtingsproject<br />

– Projectoproep<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

88<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Boven: Re-move: waar <strong>een</strong> wil en <strong>een</strong> plan is, kan <strong>een</strong> weg weg - TV RE-ST/ Trage wegen VZW / Voorland, Proeftuinen Ontharding<br />

Onder: Boer Ruimt Veld - ILVO / Voorland / KU Leuven / Boerenbond, Proeftuinen Ontharding<br />

(illustraties Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Transitie varkenssite naar eetbare pluktuin - Ardooie<br />

(Proeftuinen Ontharding)<br />

• Ontharding en waterberging in de vallei <strong>van</strong> de Kleine Nete<br />

(Proeftuinen Ontharding)<br />

• Boer ruimt veld (Proeftuinen ontharding)<br />

• Onthardingsproject Senthout <strong>voor</strong> meer zichtbaar water<br />

(Proeftuinen Ontharding)<br />

• Realisatie natuurcorridor gebied Kiewit-Zonhoven<br />

(Proeftuinen Ontharding)<br />

• ...<br />

L8<br />

Op(en)ruimen<br />

XL4<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

89


LOKET<br />

In<br />

L9<br />

Bufferbeken<br />

Beschrijving<br />

Bufferbeken focust op verschillende landschappelijke<br />

maatregelen die genomen kunnen worden in, naast of<br />

rond <strong>een</strong> beek of waterloop die hun waterbergende en<br />

-verbindende functie vergroten. Door de beek te versterken<br />

en ze in te richten als ruggengraat <strong>van</strong> het landschap<br />

heeft dit positieve gevolgen <strong>voor</strong> de robuustheid en<br />

klimaatbestendigheid <strong>van</strong> de waterhuishouding in het<br />

omliggende gebied. Natuurlijk <strong>aan</strong>gelegde bufferzones,<br />

hermeandering en natuurlijke oevers zijn <strong>voor</strong>beelden<br />

<strong>van</strong> ingrepen waar overheden, burgers, boeren en<br />

natuurorganisaties gezamenlijk hun schouders onder<br />

kunnen zetten om zo de om<strong>van</strong>grijke opgave <strong>van</strong> <strong>een</strong><br />

klimaatbestendig landschap te realiseren.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 32<br />

p. 33<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Erosie<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 36<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

Nitraten<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Bodemvervuiling<br />

p. 34<br />

p. 42<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

p. 35<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– burgers<br />

– landbouwers<br />

– lokale besturen<br />

– bovenlokale besturen<br />

– landbouwers<br />

– natuurbeheerders<br />

– landbouw verenigingen<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

L - collectief<br />

p. 29<br />

Status<br />

– Aanleg waterharmonica<br />

– Inrichten infiltratiezones<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(bufferbekken, irrigatiepoel)<br />

– Aanleg verstelbare stuwtjes<br />

in grachten<br />

– Aanleg kleine<br />

landschapselementen<br />

Aangrijpingskansen<br />

– Alternatieve teelten<br />

– Herstel natuurlijke oevers<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Zuiverende plantenstrook<br />

– ...<br />

uitvoering<br />

– Projectoproep<br />

– Riviercontract<br />

– Sigmaplan<br />

– Strategisch project<br />

– Landinrichtingsproject<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

90<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Bufferbeken, <strong>Water</strong>+Land+Schap (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Programma <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

• Turquoise, ILVO, KULeuven, Universiteit Antwerpen<br />

• Ruimte <strong>voor</strong> de rivieren, Rijkswaterstaat Nederland<br />

• Riviercontract <strong>voor</strong> de Dommel, VMM<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

L9<br />

Bufferbeken<br />

XL4<br />

<strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

91


XL<br />

Ik maak onderdeel uit <strong>van</strong> <strong>een</strong> brede<br />

gebiedscoalitie met veel partijen.<br />

GEBIEDSCOALITIE


XL1 <strong>Water</strong>wijk<br />

Beschrijving<br />

De herinrichting <strong>van</strong> de publieke ruimte wordt vaak op<br />

wijkschaal <strong>aan</strong>gevat in <strong>een</strong> wijk<strong>aan</strong>pak. Op deze manier<br />

kunnen de verschillende nodige transities op hetzelfde<br />

moment worden opgenomen en wordt <strong>voor</strong>komen dat de<br />

straten en pleinen meermaals moeten opengelegd worden.<br />

Bij de <strong>aan</strong><strong>van</strong>g <strong>van</strong> <strong>een</strong> wijktraject kan <strong>een</strong> wateranalyse<br />

gevoerd worden die scherp stelt welke waterkansen<br />

<strong>aan</strong>wezig zijn in de wijk. Deze waterkansen kunnen<br />

meegenomen worden bij reeds geplande ingrepen in de<br />

publieke ruimte <strong>van</strong> de wijk. In de wijk kunnen verschillende<br />

kleinschalige ingrepen zoals de <strong>aan</strong>leg <strong>van</strong> waterstraten,<br />

waterreservoires en waterpleinen optimaal <strong>aan</strong> elkaar<br />

worden geschakeld en wordt de hele wijk zo waterbestendig<br />

ingericht. Er kan ook <strong>een</strong> hemelwaternetwerk <strong>aan</strong>gelegd<br />

worden om de op<strong>van</strong>g en het hergebruik collectief te<br />

organiseren. Daarnaast biedt de waterwijk <strong>een</strong> kans <strong>voor</strong> <strong>een</strong><br />

lokaal bestuur om participatief met de inwoners <strong>aan</strong> de slag<br />

te g<strong>aan</strong>.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– burgers<br />

– burgerverenigingen<br />

– lokale besturen<br />

– buurtwerking<br />

– wooncorporaties<br />

– ...<br />

p. 29<br />

XL - gebiedscoalitie<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(open gootstructuur,<br />

grachten)<br />

– Lokaal hemelwaternetwerk<br />

<strong>aan</strong>leggen<br />

– <strong>Water</strong>overloop verbinden<br />

met grotere oppervlakte<br />

waterstructuren<br />

– Participatietraject opstarten<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In conceptfase<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– Wijk<strong>aan</strong>pak<br />

– Woonontwikkeling<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

94<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Wijwater, Proeftuinen Ontharding, Genk (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Proeftuinen Ontharding Wetteren<br />

• Wijkcontract Vorst, Brussel<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

95


XL2<br />

Blauw stedelijke<br />

werkomgeving<br />

Beschrijving<br />

Er best<strong>aan</strong> talloze bedrijventerreinen en/of gebieden<br />

met kantoorfuncties in en rond de stad. Vaak zijn deze<br />

gebieden verhard, verouderd of onderbenut, en zijn het g<strong>een</strong><br />

<strong>aan</strong>gename verblijfsplekken. De grote dakoppervlakten<br />

<strong>van</strong> de <strong>aan</strong>wezige gebouwen, zowel bedrijven als<br />

kantoorgebouwen, kunnen <strong>aan</strong>zienlijke hoeveelheid<br />

hemelwater op<strong>van</strong>gen. Na dit lokaal te hergebruiken, kan<br />

dit uitgewisseld worden met de bedrijven die wel nood<br />

hebben <strong>aan</strong> proceswater. Door de investeringen collectief<br />

te organiseren, kan <strong>een</strong> breed netwerk <strong>van</strong> waterberging,<br />

-zuivering en -verdeling gebouwd worden. Overtollig<br />

hemelwater wordt dan in groen-blauwe zones, die ontst<strong>aan</strong><br />

door onderbenutte verharde terreinen te ontharden, verder<br />

gebufferd en geïnfiltreerd.<br />

Zo ontstaat er <strong>een</strong> ecosysteem <strong>van</strong> talrijke bedrijven en<br />

kantoorgebouwen die water op grotere schaal uitwisselen<br />

en die restruimtes groen-blauw inricht om <strong>een</strong> <strong>aan</strong>gename<br />

werkomgeving <strong>voor</strong> ieder<strong>een</strong> te maken.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

p. 42<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

– Bedrijven<br />

– Vereniging <strong>van</strong> bedrijven<br />

– Lokale overheid<br />

– Landschapsbeheerder<br />

– ...<br />

p. 29<br />

XL - gebiedscoalitie<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Collectieve<br />

hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(bassin in natuurlijke<br />

omgeving)<br />

– Zuiveren gebruikt<br />

proceswater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Groen <strong>aan</strong>legen tegen hitte<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In conceptfase<br />

– Ontwikkeling<br />

bedrijventerrein<br />

– Oprichting<br />

bedrijventerreinvereniging<br />

– Projectoproep<br />

– Interreg project, Life project<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

96<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


IABR-Projectatelier BrabantStad (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

97


XL3 Groenblauwe aders<br />

Beschrijving<br />

De rivieren worden vaak omschreven als levensaders<br />

<strong>van</strong> de stedelijke omgeving, maar ze zijn daarom nog<br />

niet overal even zichtbaar. Groenblauwe aders zet in op<br />

het zichtbaar maken <strong>van</strong> de waterlopen in het stedelijk<br />

weefsel en het opwaarderen <strong>van</strong> de waterlopen tot<br />

groenblauwe structuren. Om groenblauwe aders te<br />

realiseren zijn onthardingsingrepen nodig die vervolgens<br />

<strong>een</strong> hefboom kunnen zijn <strong>voor</strong> de opwaardering<br />

<strong>van</strong> de omgevingskwaliteit, klimaatadaptatie en<br />

sociaal-economische vraagstukken. Een groenblauw<br />

dooraderingsproject op stedelijke schaal omvat initiatieven<br />

<strong>van</strong> <strong>een</strong> veelheid <strong>aan</strong> actoren en vereist <strong>een</strong> sterke<br />

gebiedscoalitie op stedelijke schaal. <strong>Water</strong>woningen,<br />

<strong>Water</strong>bedrijven, Hemelwatercollectieven, <strong>Water</strong>straten, enz.<br />

maken hier allemaal deel <strong>van</strong> uit.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

p. 35<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 36<br />

p. 37<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

p. 41<br />

Nitraten<br />

Blauwalgen<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Vervuiling grondwater<br />

Bodemvervuiling<br />

p. 42<br />

Actoren<br />

– burgerverenigingen<br />

– industrieverenigingen<br />

– lokale besturen<br />

– bovenlokale besturen<br />

– natuurbeheerders<br />

– waterbeheerders<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Schaal<br />

XL - gebiedscoalitie<br />

p. 29<br />

Status<br />

In ontwikkeling<br />

Maatregelen<br />

– Openleggen waterlopen<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Collectieve<br />

hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

– <strong>Water</strong>afvoer vertragen<br />

– ...<br />

Aangrijpingskansen<br />

– Her<strong>aan</strong>leg wegen en<br />

publieke ruimte<br />

– Stadsvernieuwingsproject<br />

– Burgerinitiatief<br />

– Opstellen hemelwaterplan<br />

– Projectoproep<br />

– Masterplan opstellen<br />

– RUP opstellen<br />

– Strategisch Project<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

98<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Historische waterlopen Brussel, Shaping our Gardens, Streets and Urban Valleys, BULB, 2018 (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Fijnmazige groenblauwe dooradering en klimaatadaptatie,<br />

Departement Omgeving<br />

• Programma Vl<strong>aan</strong>deren Breekt Uit!, Departement<br />

Omgeving<br />

• Openleggen waterlopen Leuven, Blauwgroen Vl<strong>aan</strong>deren<br />

• Openleggen Jeker en herinrichting De Motten, Tongeren,<br />

Blauwgroen Vl<strong>aan</strong>deren<br />

Wonen<br />

99


LOKET<br />

XL4 <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

Beschrijving<br />

De capaciteit en kwaliteit <strong>van</strong> <strong>een</strong> riviersysteem hangt af <strong>van</strong><br />

het volledige waterbekken. Naast ingrepen op de waterlopen,<br />

zijn ook ingrepen in de brede vallei nodig om tot <strong>een</strong> robuust<br />

watersysteem te komen. <strong>Water</strong>+Land+Schap zet hier op in<br />

door landbouwkundige, waterkundige en landschappelijke<br />

actoren samen te brengen in één gebiedscoalitie en ingrepen<br />

gezamenlijk uit te voeren. Het gaat hierbij om ingrepen die<br />

landbouwers, landschaps- en waterbeheerders gezamenlijk<br />

kunnen opnemen, zoals het <strong>aan</strong>leggen <strong>van</strong> bufferstroken,<br />

het plaatsen <strong>van</strong> grachten en stuwen, het inrichten <strong>van</strong><br />

oeverzones, het inrichten <strong>van</strong> overstromingsgebieden<br />

en bufferbekkens. Uit de optelsom <strong>van</strong> deze ingrepen en<br />

actoren ontstaat <strong>een</strong> <strong>Water</strong>+Land+Schap dat water opslaat,<br />

vertraagt, vasthoudt of hergebruikt in het volledige bekken<br />

en deze klimaatbestendig maakt.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 32<br />

p. 33<br />

p. 34<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Erosie<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 36<br />

p. 37<br />

p. 38<br />

p. 39<br />

p. 40<br />

Nitraten<br />

Blauwalgen<br />

Verzilting<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Vervuiling door overstort<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

Vervuiling grondwater<br />

p. 35<br />

p. 41<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

p. 42<br />

– burgers<br />

– landbouwers<br />

– lokale besturen<br />

– bovenlokale besturen<br />

– landbouwers<br />

– natuurbeheerders<br />

– landbouw verenigingen<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

XL - gebiedscoalitie<br />

p. 29<br />

Status<br />

– Aanleg waterharmonica<br />

– Inrichten infiltratiezones<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

(bufferbekken, irrigatiepoel)<br />

– Aanleg verstelbare stuwtjes<br />

in grachten<br />

– Aanleg kleine<br />

landschapselementen<br />

Aangrijpingskansen<br />

– Alternatieve teelten<br />

– Herstel natuurlijke oevers<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Zuiverende plantenstrook<br />

– ...<br />

In uitvoering<br />

– Projectoproep<br />

– Riviercontract<br />

– Sigmaplan<br />

– Strategisch project<br />

– Landinrichtingsproject<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

100<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


<strong>Water</strong>+Land+Schap, Programma <strong>Water</strong>+Land+Schap (illustratie Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

Biodiversiteit en water<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• Maasvallei en Kempen (<strong>Water</strong>+Land+Schap 2019)<br />

• Beek Boer Bodem (<strong>Water</strong>+Land+Schap 2019)<br />

• Ravels (<strong>Water</strong>+Land+Schap 2019)<br />

• Inspiratievideo <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

• Inspiratiegids <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

101


LOKET<br />

XL5 <strong>Water</strong> zonder grenzen<br />

Beschrijving<br />

<strong>Water</strong>lopen volgen de logica <strong>van</strong> bekkens en valleien en<br />

houden daarbij g<strong>een</strong> rekening met administratieve grenzen.<br />

<strong>Water</strong> zonder Grenzen zet in op het versterken <strong>van</strong> de<br />

samenwerkingsverbanden tussen gem<strong>een</strong>ten en sectoren<br />

op het bovenlokale niveau om continuïteit en <strong>een</strong> integraal<br />

duurzaam waterbeheer te verzekeren in het stroombekken.<br />

Er is <strong>een</strong> waterwerking nodig op niveau <strong>van</strong> het deelbekken<br />

om <strong>een</strong> geïntegreerd waterbeleid te verwezenlijken en<br />

projecten te lanceren. Een veelheid <strong>aan</strong> actoren worden<br />

gemobiliseerd om bij te dragen <strong>aan</strong> <strong>een</strong> waterpositieve<br />

inrichting <strong>van</strong> het landschap, over administratieve grenzen<br />

h<strong>een</strong>.<br />

<strong>Water</strong>uitdagingen<br />

<strong>Water</strong>kwantiteit<br />

p. 30<br />

p. 31<br />

p. 32<br />

p. 33<br />

Overstroming<br />

Droogte<br />

Erosie<br />

Lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

<strong>Water</strong>kwaliteit<br />

p. 36<br />

p. 37<br />

p. 38<br />

p. 39<br />

Nitraten<br />

Blauwalgen<br />

Verzilting<br />

Vervuiling oppervlaktewater<br />

door vervuilde afvloei<br />

Lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

Vervuiling door overstort<br />

p. 34<br />

p. 40<br />

Lage grondwatertafel door<br />

oppompen<br />

Vervuiling grondwater<br />

p. 35<br />

p. 41<br />

Bodemvervuiling<br />

Actoren<br />

Schaal<br />

Maatregelen<br />

p. 42<br />

– burgerverenigingen<br />

– industrieverenigingen<br />

– lokale besturen<br />

– bovenlokale besturen<br />

– natuurbeheerders<br />

– waterbeheerders<br />

– ...<br />

p. 29<br />

XL - gebiedscoalitie<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Ontharden<br />

– Infiltratiezones inrichten<br />

– Sensibiliseren<br />

– Subsidies oprichten<br />

– ...<br />

Toepassing<br />

Status<br />

Aangrijpingskansen<br />

In ontwikkeling<br />

– Oprichten <strong>van</strong><br />

intercommuncale<br />

– Interreg project, Life project<br />

– ...<br />

Ligging in vallei<br />

Grote impact op waterhuishouding<br />

Gemiddelde impact op waterhuishouding<br />

Geringe impact op waterhuishouding<br />

102<br />

Hemelwater hergebruiken Hemelwater infiltreren Hemelwater bufferen Hemelwater afvoeren


Afstroomgebieden volgens beheerder (bewerking GDI Vl<strong>aan</strong>deren door Architecture Workroom Brussels)<br />

Hefbomen<br />

Hernieuwbare energie<br />

Gedeelde mobiliteit<br />

Gezonde landbouw<br />

Zorgzame leefomgeving<br />

(Re)productieve stad<br />

Inspirerende <strong>voor</strong>beelden<br />

• 10 jaar Strategische Projecten, Departement Omgeving<br />

• Strategisch Project Denderland, Departement Omgeving<br />

• Strategisch Project De Kleine Nete, Departement<br />

Omgeving<br />

• Integraal Project <strong>voor</strong> de Maalbeek, Bekkensecretariaat<br />

Biodiversiteit en water<br />

Wonen<br />

103


3<br />

Appendix


Maatregelen - <strong>Water</strong>kwantiteit<br />

...tegen overstroming<br />

– Bufferbossen initiëren<br />

– Moeras / infiltratiezones initiëren<br />

– Runderen op natte grond<br />

– Herstellen beekstructuur<br />

– Inrichten natuurlijke oevers<br />

– Creatie <strong>van</strong> <strong>een</strong> riviercontract<br />

– Hermeandering realiseren<br />

– Hergebruiken hemelwater<br />

– Hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen (hemelwaterputten, -reservoires, bekken, bassin, open goot)<br />

– Collectieve hemelwaterbuffer <strong>aan</strong>leggen<br />

– Afkoppelen hemelwater<br />

– Lokaal hemelwaternetwerk <strong>aan</strong>leggen<br />

– Ontharden<br />

– <strong>Water</strong>afvoer vertragen<br />

– Aangepaste teelten (natter - droger, etc.)<br />

– Mulchen<br />

– Extensief maaibeheer<br />

– Openleggen waterlopen<br />

– ...<br />

...tegen droogte<br />

– <strong>Water</strong>overschotten op industrieterrein koppelen <strong>aan</strong> watertekorten in de landbouw<br />

– <strong>Water</strong>overschotten op industrieterrein koppelen <strong>aan</strong> waternoden in stedelijk gebied<br />

– Zuiveren hemelwater tot drinkwaterkwaliteit<br />

– Zuiveren hemelwater tot proceswaterkwaliteit<br />

– Zuiveren grijs water tot proceswaterkwaliteit<br />

– Zuiveren proceswater tot irrigatiewater<br />

– Zuiveren gebruikt proceswater<br />

– Aangepaste teelten (natter - droger, etc.)<br />

– Peilgestuurd irrigatiebekken om watertekort tegen te g<strong>aan</strong><br />

– Verbinden hemelwatergrachten<br />

– ...


Maatregelen - <strong>Water</strong>kwantiteit<br />

...tegen erosie<br />

– Dwars op stroomrichting ‘ploegen’<br />

– <strong>Water</strong> ophoudende gewassen<br />

– Haagkanten<br />

– Houthakseldam<br />

– Stuwtjes<br />

– Verharding tegeng<strong>aan</strong><br />

– Slib<strong>van</strong>g<br />

– Erosiestroken<br />

– ...<br />

...tegen lage waterspiegel door<br />

uitdroging<br />

– Interne watercirculatie<br />

– Lokaal redistributienetwerk proceswater of irrigatiewater installeren<br />

– Effluent wordt proceswater <strong>voor</strong> <strong>een</strong> naburig bedrijf<br />

– ...<br />

...tegen lage grondwatertafel door<br />

uitdroging<br />

– Ontharding<br />

– Moeras / infiltratiezones initiëren<br />

– Peilgestuurde drainage<br />

– Verandering grondgebruik <strong>van</strong> intensieve drainage naar extensieve drainage<br />

– Gravitair draineren + oppervlakte drainage: zichtbaarheid waterlogica in landschap<br />

– Aangepaste teelten (natter - droger, etc.)<br />

– Bufferbossen initiëren<br />

– Peilgestuurd irrigatiebekken om watertekort tegen te g<strong>aan</strong><br />

– ...


Maatregelen - <strong>Water</strong>kwantiteit<br />

...tegen lage grondwatertafel door<br />

oppomping<br />

– <strong>Water</strong>overschotten op industrieterrein koppelen <strong>aan</strong> waternoden in stedelijk gebied<br />

– Lokaal redistributienetwerk proceswater of irrigatiewater installeren<br />

– Effluent wordt proceswater <strong>voor</strong> <strong>een</strong> naburig bedrijf<br />

– Grondwater hergebruiken


Maatregelen - <strong>Water</strong>kwaliteit<br />

...tegen vervuiling door nitraten<br />

– Aangepaste bemesting<br />

– Verhogen organisch koolstofgehalte bodem om toevoeging artificiële nutriënten en extra mest tegen te g<strong>aan</strong><br />

– Aangepaste bemesting<br />

– Toevoeging / inzaaien gras-kruidenmengsels<br />

– Phy(t)oremediatie<br />

– No-till-landbouw<br />

– Mulching<br />

– Alternatieve teelten (klimaatbestendig)<br />

...tegen blauwalgen<br />

– Verminderen <strong>van</strong> nutriëntenbelasting<br />

...tegen verzilting<br />

– Ophouden zoet oppervlakte water boven en middenstrooms om zout oppervlakte<br />

– Herstel natuurlijke oevers<br />

– Zoetwaterbel onder duinen<br />

– Zilte teelten<br />

– Hogere zoetwaterberging in bodem om zoutwater terug te dringen<br />

...tegen vervuiling door vervuilde<br />

afvloei<br />

– <strong>Water</strong>harmonica<br />

– Bronbossen beschermen<br />

– Beheersmaatregelen rivier om waterkwaliteit te vrijwaren<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Phy(t)oremediatie<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Zuiverende plantenstrook<br />

– duurzaam berm- en randenbeheer<br />

– teeltvrije zones inrichten<br />

– groene oeverzones inrichten


Maatregelen - <strong>Water</strong>kwaliteit<br />

...tegen vervuiling door overstort<br />

– Overstorten <strong>aan</strong>pakken<br />

– <strong>Water</strong>harmonica<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Phy(t)oremediatie<br />

...tegen vervuiling grondwater<br />

– <strong>Water</strong>harmonica<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Phy(t)oremediatie<br />

...tegen bodemvervuiling<br />

– Herstel natuurlijke oevers<br />

– Zuiverend wetland<br />

– Phy(t)oremediatie


<strong>Werken</strong> <strong>aan</strong> <strong>Water</strong><br />

<strong>Atlas</strong> <strong>van</strong> <strong>waterprojecten</strong> <strong>voor</strong><br />

<strong>een</strong> <strong>Vlaams</strong> <strong>sponslandschap</strong><br />

COLOFON<br />

Opdrachtgever<br />

Departement Omgeving, <strong>Vlaams</strong>e Overheid<br />

- Laurens Vanden Eynde<br />

- Liesl Vanautgaerden<br />

Auteurs<br />

Architecture Workroom Brussels (AWB)<br />

- Emma Bierens<br />

- Joachim Declerck<br />

- Anna Gherardi<br />

- Nik Naudts<br />

- Marie <strong>van</strong> Loon<br />

- Carmen Van Maercke<br />

Werksessies<br />

Deelnemers werksessies:<br />

- Chiara Cavalieri<br />

- Kelly Shannon<br />

- Annelies De Nijs<br />

Beeldmateriaal<br />

Illustraties gemaakt door Architecture Workroom Brussels<br />

(AWB), in opdracht <strong>van</strong>:<br />

- p. 6 - 16, 61, 95, 103<br />

<strong>Werken</strong> <strong>aan</strong> <strong>Water</strong> - <strong>Atlas</strong> <strong>van</strong> <strong>waterprojecten</strong> <strong>voor</strong> <strong>een</strong><br />

<strong>Vlaams</strong> Sponslandschap (2019-2022)<br />

Departement Omgeving, <strong>Vlaams</strong>e overheid<br />

- p. 51, 75, 89<br />

Proeftuinen Ontharding (2019-2021)<br />

Departement Omgeving, <strong>Vlaams</strong>e overheid<br />

- p. 47, 53, 59, 77, 79, 81, 83<br />

Gem<strong>een</strong>telijk <strong>Water</strong>plan Stad Brussel (2022)<br />

Stad Brussel<br />

- p. 63, 65, 67, 69<br />

Proeftuinen Droogte<br />

<strong>Vlaams</strong>e Milieumaatschappij, <strong>Vlaams</strong>e overheid<br />

- p. 55,91, 101<br />

Programma <strong>Water</strong>+Land+Schap<br />

<strong>Vlaams</strong>e Landmaatschappij, <strong>Vlaams</strong>e overheid<br />

- p. 49<br />

Videonarratieven Bodem<br />

<strong>Vlaams</strong>e Afvalstoffenmaatschappij, <strong>Vlaams</strong>e overheid<br />

- p. 71, 85, 87, 97<br />

IABR-Projectatelier BrabantStad (2014)<br />

- p.99<br />

Brussels Urban Landscape Biennial BULB (2019)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!