29.09.2022 Views

Installatie & Bouw 2022-05

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

5<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

installatieenbouw.be<br />

NUMMER 5 - <strong>2022</strong><br />

oktober - november<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

Digitalisering: ‘Enkel<br />

software kopen volstaat niet’<br />

Vier cruciale fases in het beheer<br />

van brandveiligheidssystemen<br />

Alles over de<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN


ons testlabo zoekt<br />

TECHNICI<br />

(M|V)<br />

BEN JIJ DE TECHNICUS<br />

DIE WE ZOEKEN?<br />

Beste technicus, heb jij zin om<br />

te werken in een hoogwaardig en kwalitatief labo?<br />

testen uit te voeren op huishoudelijke en andere toestellen?<br />

deel uit te maken van een klein maar fijn team?<br />

een (inter)nationaal netwerk uit te bouwen?<br />

expert te worden in je vakgebied?<br />

In het expertisecentrum van Gas.be (een organisatie van<br />

Belgische transport- en distributienetbeheerders van gas)<br />

zijn er nu plaatsen vrij.<br />

Neem jij een van deze plaatsen in?<br />

Surf snel naar www.gas.be/nl/nieuwsberichten/jobs-gasbe


U hoeft zich<br />

niet ondersteboven te keren.<br />

Makkelijk te installeren.<br />

Hybride verwarmingssystemen van Buderus.<br />

Combinatie van fossiele<br />

en hernieuwbare energie.<br />

Hybride verwarmingssystemen van Buderus<br />

combineren het beste van twee werelden.<br />

Deze plug & play-oplossingen combineren<br />

fossiele brandstoffen - stookolie- of gasketels<br />

- met hernieuwbare energie - bivalente luchtwaterwarmtepompen.<br />

Deze verwarmingssystemen<br />

zijn makkelijk te installeren en ideaal voor<br />

renovatie. Ze kunnen de CO2-uitstoot aanzienlijk<br />

verminderen en uw klanten kunnen tot 60%<br />

besparen op hun energiefactuur.<br />

Dankzij onze expertise helpt Buderus u bij de<br />

installatie van deze hybride systemen.<br />

Meer info op www.warmtepompen.buderus.be


We inspire at www.duco.eu


UITGAVE<br />

5<br />

VOORWOORD<br />

De adem inhouden<br />

Nog een dekentje bijnemen? Of toch toegeven en schoorvoetend de verwarming opzetten? Het is een tafereel dat zich de volgende maanden<br />

wellicht in menig Vlaamse huiskamers zal voordoen, zeker nu de intrede van de herfst de thermometer het kwik al gevoelig naar omlaag<br />

heeft gehaald. Het is de adem inhouden voor wat komen gaat. Duizelingwekkende gas-en elektriciteitsprijzen drukken ons met de neus op<br />

de feiten en zetten ons – eindelijk? – ertoe aan om die energiefacturen eens in detail te bekijken. En om op zoek te gaan naar manieren om<br />

erop te besparen.<br />

In de kranten eisen getuigenissen van gezinnen die vrezen voor facturen van duizenden euro’s de aandacht op. De Vlaamse regering rolt al<br />

vechtend over de straat over de juiste keuze op vlak van steun aan de burgers. Winkelketens zetten de verwarming niet groter dan 19 graden<br />

en houden de deuren zoveel als mogelijk gesloten. Sportclubs verhogen de lidgelden, trainen enkel nog overdag en schaffen het douchen na<br />

trainingen af. Gelukkig is het niet voor iedereen crisis: de toeristische dienst van de Canarische Eilanden heeft in Duitsland een reclamecampagne<br />

gelanceerd, met de duidelijke boodschap: ‘Bespaar op gasrekening, breng je winter hier door’.<br />

De energiecrisis heeft één grote gelijkenis met die vorige crisis die een ingrijpende impact had op ons leven, dat venijnig beestje dat corona<br />

heette: er is geen ontsnappen aan. We hebben allemaal verwarming en elektriciteit nodig. Op het eerste zicht lijkt er één duidelijke winnaar<br />

van de onzekere prijsevoluties: hernieuwbare energie. Geen energie die goedkoper is dan energie die je zelf opwekt. Toch vrezen Hilde Laga<br />

(investeringsmaatschappij Gimv) en Geert Janssens (hoofdeconoom Etion) dat klimaatvriendelijke investeringen als eerste op de schop zullen<br />

gaan als het water de bedrijven aan de lippen staan. “Hoe groot de verleiding ook is om klimaatdoelen of duurzaamheidsplannen op te<br />

bergen en de focus te verleggen naar de economische overlevingsstrijd, die tegenstelling is vals. Alleen duurzame bedrijven zullen op termijn<br />

overleven”, zeggen ze in een column in De Tijd. Ze breken een lans om net meer groen te investeren. “De huidige energieprijzen komen neer<br />

op een virtuele koolstoftaks van enkele honderden euro’s per ton. Dat maakt energiebesparingen en investeringen in groene energie meer dan<br />

ooit rendabel.”<br />

Ook de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen vraagt aan de Vlaamse regering om grootschalige projecten die snel energie besparen<br />

op poten te zetten en hernieuwbare energie verder uit te rollen. “Zo’n forse inzet op energiebesparing en hernieuwbare energie vermindert<br />

structureel de vraag naar olie en gas en kan de energiefactuur blijvend verlagen. Zeker in de huidige context vermijden ze dat geld wegstroomt<br />

en laten ze het renderen. Het zijn no regret-maatregelen die sowieso nodig zijn voor de klimaat- en energiedoelen. Ze beschermen Vlaanderen<br />

tegen de verwachte langdurige brandstofschaarste en bijhorende hoge prijzen”, klinkt het.<br />

Gelukkig is de honger naar innovatie en verhoogde efficiëntie bij bedrijven in de installatiesector nog lang niet gestild. In heel wat artikels in<br />

deze editie van <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong> is de energiecrisis rechtstreeks of onrechtstreeks hét onderwerp van de dag. Tal van bedrijven proberen van<br />

de nood een deugd te maken en uit te leggen hoe hun producten en oplossingen een troef kunnen zijn in het mantra ‘Beperk je energieverbruik<br />

zo veel mogelijk’. Want, zoals Jo Devos van Viega verderop zegt: ‘Elke kWh die we verbruiken is een aanslag op zowel het budget als het milieu.’<br />

Veel leesplezier!<br />

Filip Van der Elst


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK,<br />

HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

COLOFON<br />

Jaargang 10 • nummer 5 • <strong>2022</strong><br />

Verschijnt 6 x per jaar<br />

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER<br />

Hertsbergsestraat 4<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

EINDREDACTIE<br />

Filip Van der Elst<br />

REDACTIETEAM<br />

Valérie Couplez, Johan Debaere, Sara Dekesel,<br />

Stephanie Demasure, Tom Rampelbergh, Philippe Selke,<br />

Lieke van Zuilekom, Laureline Vansteenkiste<br />

8<br />

PROJECTMANAGEMENT<br />

Mathieu Noppe<br />

m.noppe@louwersmediagroep.be<br />

ADVERTENTIES<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar traffic@louwersmediagroep.be<br />

SECRETARIAAT<br />

Riana Holley<br />

Elke Kina<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 63,00 per jaar excl. BTW<br />

Buiten België: € 99,00 per jaar excl. BTW<br />

ING: IBAN BE33 3631 9320 5246<br />

BIC: BBRUBEBB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep<br />

o.v.v. <strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong><br />

Informatie over abonnementen:<br />

+32 50 36 81 70<br />

ADRESWIJZIGINGEN<br />

Schriftelijk ten minste drie weken<br />

voor verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

OPZEGGINGEN<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de<br />

abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van<br />

opzegging is ontvangen, wordt het abonnement<br />

automatisch met een jaar verlengd.<br />

DOELGROEP<br />

Installateurs verwarming, elektriciteit, sanitair, klimatisatie<br />

en luchtbehandeling, leden van de VCB<br />

Vlaamse Confederatie <strong>Bouw</strong>, BVA Bond van Vlaamse<br />

Architecten, CIB Vlaanderen de Confederatie van Immobiliënberoepen<br />

van Vlaanderen, ORI Organisatie<br />

van Raadgevende Ingenieurs, Engineering- en Consultancybureaus,<br />

opdrachtgevers, projectontwikkelaars,<br />

abonnees, betrokken ministeries en diensten, provinciale<br />

en gemeentelijke overheden en betrokken federale,<br />

Vlaamse en regionale organisaties, facilitymanagers<br />

bedrijven met eigen onderhoudsploeg, fabrikanten,<br />

invoerders en groothandelaars uit de sector.<br />

VORMGEVING/ART DIRECTION<br />

+32 50 36 81 70<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

DRUKWERK<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd<br />

zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder<br />

bronvermelding. Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar<br />

beste weten is samengesteld kunnen uitgever en auteurs op geen<br />

enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie.<br />

Zij aan-vaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid<br />

voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen<br />

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Embuild inspireert met nieuwe hoofdzetel 8<br />

De digitale transformatie in de bouwsector: een stapsgewijs proces 14<br />

De weg naar duurzame gebouwen tonen 16<br />

De Pen: Eric Piers, CEO Techlink 18<br />

Luchtgroepen met ingebouwde warmtepomp: vijf unieke troeven 20<br />

Team gedreven specialisten in de schaduw van de vakman 24<br />

Brouwerij 2.0 in Brusselse kanaalzone 27<br />

THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

27 43<br />

Vier cruciale fases in het beheer van brandveiligheidssystemen 30<br />

Brandvertragende deuren uitrusten met elektromagneten die gezien mogen worden 34<br />

Totaaloplossing op maat voor brandcompartimentering 36<br />

Brandveiligheid in Antwerps stadhuis gewaarborgd 39<br />

Luchtbevochtiging: onmisbare partner in de strijd voor een gezond binnenklimaat 40<br />

Vijfde editie vakbeurs belicht energietransitie en digitalisering 43<br />

Grondplan 46<br />

Snel en efficiënt afdichten met nieuw brandwerend isolatieschuim 48<br />

Investeren in de toekomst 50<br />

Biomethaan in de lift 52<br />

Oplossingsgerichte partner voor HVAC en sanitair 54<br />

Vraagsturing, het sleutelwoord voor een optimaal binnenklimaat 58<br />

Een hybride verwarming voor een woning met radiatoren én vloerverwarming 60


INHOUD<br />

52 70<br />

88 94<br />

137<br />

Een krachtige spoeling om het verwarmingssysteem nieuw leven in te blazen 62<br />

Sociale woningbouw met geothermie: een droomcombinatie 64<br />

Warmtenetten, warmtepompen en waterstof als verwarming van de toekomst 67<br />

<strong>Bouw</strong>en aan de toekomst op nieuwe bedrijfssite 70<br />

‘Sluit warmtepomp niet bij voorbaat uit in renovatie’ 72<br />

Propaan, de toegankelijke en betaalbare oplossing 75<br />

Gebruiksgemak van de vakman staat voorop bij lichtgewicht railsysteem 78<br />

Extra elastisch schuim voor raamtoepassingen 80<br />

Stille opvoerinstallatie voor gebruik in woon- en bedrijfsgebouwen 82<br />

Nieuwe drukverhogers voor watervoorziening 84<br />

Textielkanalen schot in de roos in kunstgalerij 88<br />

Rendement koel-en verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd 90<br />

Versterkte Europese verankering voor lokale residentiële groei 92<br />

Tot dertig procent besparen op de sanitair warmwaterproductie 94<br />

Een van de grootste projecten met hybride warmtepompen in de Benelux en Europa 97<br />

Minimale stookkosten dankzij perfect hydraulisch evenwicht 102<br />

Ook te vinden op de beurs 1<strong>05</strong><br />

5<br />

INSTALLATIE&BOUW PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

INSTALLATIE&BOUW<br />

NUMMER 5 - <strong>2022</strong><br />

oktober - november<br />

installatieenbouw.be<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

Digitalisering: ‘Enkel<br />

software kopen volstaat niet’<br />

Beeld: iStock<br />

‘Elke KWh die we verbruiken is een<br />

aanslag op het milieu en onze portefeuille’<br />

Alles over de<br />

INCLUSIEF HET VAKKATERN<br />

VAKKATERN ELEKTROTECH 111<br />

Veilige, duurzame en milieuvriendelijke werkkledij 137<br />

Drukbehoudstations voor Canadees zero emissie warmtenet 140<br />

<strong>Installatie</strong>partners 142<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

installatieenbouw.be


Embuild transformeerde een bestaande<br />

kantorencomplex tot een state-ofthe-art<br />

hoofdzetel die intelligent<br />

op het gebruik is afgestemd.<br />

Welkom in de HUBB,<br />

‘the House of Belgian Builders’<br />

EMBUILD INSPIREERT MET<br />

NIEUWE HOOFDZETEL<br />

Met haar nieuwe uitvalsbasis aan Kunst-Wet in Brussel vervult Embuild met flair haar voorbeeldfunctie. Ze bouwde immers een bestaand<br />

kantorencomplex om tot een state-of-the-art hoofdzetel die intelligent op het gebruik is afgestemd. Niettemin is het geen overdaad aan technologisch<br />

vernuft geworden. ‘Smart’ wordt er immers gedefinieerd als een gezonde balans tussen baten en kosten, tussen technologie en<br />

gezond verstand, tussen effectieve implementaties en dromen voor de toekomst.<br />

Tekst en beeld WTCB<br />

De laatste jaren ondergaat de bouwsector een<br />

on gekende meta morfose. Technologie is de<br />

motor voor de ont wikkeling en implemen tatie<br />

van tal rijke nieuwe oplossingen, con cepten en<br />

businessmodellen. Logischerwijze reflecteert deze<br />

evolutie zich ook in de werking van de Embuild,<br />

tot voor kort gekend onder de naam ‘Confederatie<br />

<strong>Bouw</strong>’. “Wij moeten constant de vinger aan de<br />

pols houden om onze 16.000 leden efficiënt<br />

te informeren en in deze veranderingen bij te<br />

staan”, vertelt Christophe Maes, voorzitter van<br />

de vastgoed vennootschap die eigenaar van het<br />

gebouw is en lid van het bouw comité van Embuild<br />

dat de renovatie stuurde. “Een aantal jonge, frisse<br />

krachten aan het personeelsbestand toevoegen,<br />

is hierbij meer dan welkom. Helaas moesten<br />

we met ongelijke wapens het strijdperk van de<br />

‘war of talent’ betreden. Onze hoofdzetel in de<br />

Lombardstraat was sterk gedateerd en dus weinig<br />

aantrekkelijk voor nieuwe werknemers. Hetzelfde<br />

gold voor onze werkprocessen die niet langer altijd<br />

8 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Een groot deel van de installaties werd behouden, maar uitgebreid op het vlak van regelmogelijkheden.<br />

even representatief waren voor de weg die Embuild<br />

wenste in te slaan, maar waaraan we vasthingen<br />

door de omgeving waarin we werkten. Het was<br />

duidelijk dat we aan een upgrade toe waren.<br />

Daarom hebben we Procos in 2018 de opdracht<br />

gegeven om te onderzoeken welke stappen we<br />

konden zetten. Uit de analyse bleek duidelijk<br />

dat een verhuis de enige juiste keuze was. Zelfs<br />

een grondige renovatie van de hoofdzetel had te<br />

weinig zoden aan de dijk gebracht.”<br />

Flexibiliteit voor de toekomst<br />

In 2019 vond de toenmalige Confederatie<br />

<strong>Bouw</strong> het perfecte gebouw: een relatief jong<br />

kantoren complex op de hoek van de Kunstlaan<br />

en de Jozef II-straat in Brussel. “Bedoeling was<br />

om er een toekomst gericht hoofdkwartier te<br />

creëren waar zowel bezoekers, leden als werknemers<br />

een thuisgevoel zouden krijgen, maar<br />

waarbij de omgeving ook zou bijdragen aan<br />

de werkmotivatie en de efficiëntie van de<br />

aanwezigen”, aldus Christophe Maes. “Hoewel<br />

er in de conceptfase nog geen sprake was van<br />

Covid-19, werd het gebouw geconcipieerd vanuit<br />

het idee dat het flexibel op veranderingen moest<br />

kunnen inspelen. Het belang hiervan is tijdens<br />

de pandemie heel duidelijk geworden. Maar<br />

ook veerkrachtig kunnen omgaan met eventuele<br />

toekomstige wijzigingen in de organisatie is<br />

een reden om vandaag voor een aanpasbare<br />

‘Dit gebouw is afgestemd op de<br />

noden van de gebruikers, de<br />

bezoekers en de mensen die instaan<br />

voor de facilitaire processen’<br />

werkomgeving te kiezen. Kortom, Embuild<br />

ambieerde een aanpasbare hoofdzetel waar<br />

‘beleving’ een hoofdrol speelt. Dit alles natuurlijk<br />

binnen een duurzaam kader waarbij ook erg<br />

zuinig met energie wordt omgesprongen.”<br />

Allemaal onder één dak<br />

Met een benutbare oppervlakte van meer dan<br />

7000 m² heeft het gebouw alles in huis om<br />

een ontmoetingsplaats te worden voor bedrijven<br />

die in bouw en gebouwenonderhoud actief zijn.<br />

“In dit gebouw zijn verschillende gerelateerde<br />

organisaties onder één dak gebundeld, want we<br />

willen er echt ‘the place to be’ voor de bouwsector<br />

in ons land van maken”, zegt Christophe Maes.<br />

“Daarom kreeg het de naam de ‘HUBB’ mee,<br />

voluit ‘the House of Belgian Builders’. De HUBB is<br />

dus niet alleen het kantoor voor alle diensten van<br />

Embuild, maar ook voor de Faba – de Federatie<br />

van Algemene <strong>Bouw</strong>aannemers –, alsook voor het<br />

Vakantiefonds <strong>Bouw</strong> en voor de FIEC – de Europese<br />

<strong>Bouw</strong>federatie – waarvan we deel uitmaken.<br />

Daarnaast zullen de organisaties voor het beheer<br />

van materialen en gronden in Vlaanderen,<br />

Tracimat en Grondbank, er gehuisvest zijn. De<br />

verschillende organisaties hebben naast gewone<br />

werkplekken ook nood aan diverse modaliteiten<br />

om te vergaderen en events te organiseren. Het<br />

gelijkvloers en verdiepingen een, acht en negen<br />

werden dan ook ingericht als business center<br />

met kleine tot erg grote vergaderzalen. Op het<br />

gelijkvloers is er onder meer een eventruimte<br />

voor honderd personen. Op het achtste niveau<br />

voorzagen we een grote break-out area voor<br />

zowel personeel als bezoekers, en op verdieping<br />

negen bevindt zich de ‘executive floor’ met<br />

vergaderaccommodatie. Om dit alles te realiseren,<br />

waren ingrijpende werken nodig. Ervoor was het<br />

gebouw een traditioneel kantorencomplex, dat is<br />

nu dus wel even anders.” ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 9


Financieel gewikt en gewogen<br />

Welke renovatiewerken zouden worden uitgevoerd<br />

en welke elementen van het originele<br />

kantoren complex behouden zouden blijven, was<br />

een constante evenwichtsoefening. “Van meet<br />

af aan hielden we in het achterhoofd dat we als<br />

Embuild een voorbeeldrol te vervullen hebben.<br />

Er ging dan ook bijzondere aandacht naar<br />

energieperformantie en het zo circulair mogelijk<br />

maken van het project”, aldus Christophe Maes.<br />

“Toch werd elke investering financieel gewikt<br />

en gewogen. Wij kunnen als ledenorganisatie<br />

niet zomaar het geld over de balk gooien. Elke<br />

euro moest goed worden besteed. Om ons te<br />

begeleiden bij het in kaart brengen van de<br />

mogelijkheden en het uitvoeren van een kostenbatenanalyse,<br />

hebben we de hulp van Procos<br />

ingeschakeld.” “Het resultaat van de vruchtbare<br />

samen werking is een futureproof gebouw met<br />

een gezonde balans tussen innovatief karakter,<br />

kwaliteit en prijs”, verzekert Jos Duchamps,<br />

managing director van Procos Group.<br />

De medewerkers kunnen gebruik maken van landschapskantoren, maar ze<br />

hebben ook concentratieruimtes en tal van vergaderzalen ter beschikking.<br />

Investeringen op drie fronten<br />

Behalve in een algemene opfrissing van de look &<br />

feel van het gebouw, werden nog op twee andere<br />

fronten broodnodige investeringen gedaan.<br />

Een belangrijk deel ging naar de technische<br />

gebouw installaties. “Met het financiële plaatje<br />

in gedachten, werd beslist om de bestaande<br />

verwarmings installatie op gas te behouden”, aldus<br />

Christophe Maes. “Weliswaar kozen we ervoor om<br />

ze in belangrijke mate uit te breiden en van flink<br />

wat meer regelmogelijkheden te voorzien. Dit om<br />

zowel het binnencomfort te verbeteren als het<br />

gebruiksgemak van de installaties te verhogen.<br />

Ook werd in een heel performant ventilatiesysteem<br />

geïnvesteerd, werd gekozen voor de vernieuwing<br />

van de verlichting naar led en werd het gebouwbeheersysteem<br />

volledig vervangen.” Jos Duchamps<br />

vult aan: “Het laatste luik waarin er resoluut voor<br />

vernieuwing werd gekozen, betreft alles wat<br />

met facility management te maken heeft. De<br />

facilitaire processen waarmee een organisatie<br />

dagelijks te maken heeft – van receptie over<br />

catering tot het onderhoud van gebouwen –<br />

hebben een belangrijke invloed op de efficiëntie<br />

en de tevredenheid van zowel de medewerkers<br />

als de bezoekers. Uit de behoeftebepaling die<br />

in het begin van het project was uitgevoerd,<br />

kwam duidelijk naar voor dat het belangrijk was<br />

dit efficiënter te organiseren en te beheren. De<br />

gekozen intelligente oplossingen voor technische<br />

gebouwinstallaties en het facilitair beheer<br />

TE ONTHOUDEN<br />

Het is van groot belang om vandaag<br />

veranderings gericht te bouwen, dit om<br />

in de toe komst flexibel op veranderingen<br />

(klima tologisch, maat schappelijk,<br />

ge linkt aan de individuele organisatie)<br />

te kunnen inspelen. Dit geldt<br />

ook voor hoe technische installaties en<br />

beheer systemen in gebouwen worden<br />

geconcipieerd. - Technologie kan een<br />

middel zijn om de duurzaam heid en<br />

het welzijn van de gebruikers van een<br />

gebouw te verhogen. Dit kan zich dan<br />

ook vertalen in een betere score op<br />

certificeringsmethodes zoals BREEAM en<br />

WELL, wat het gebouw kan opwaarderen.<br />

- Tijdens de bouw of de renovatie van<br />

een project wordt best reeds zo concreet<br />

mogelijk nagedacht over het latere<br />

gebruik van het gebouw. Het is dus<br />

aangewezen al rekening te houden met<br />

de noden op het vlak van het beheer en<br />

het onderhoud in exploitatiefase.<br />

10 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De technische installaties werden volledig op punt gesteld voor de<br />

ingebruikname van het gebouw.<br />

‘De hoofdzetel is een mooi voorbeeld van<br />

hoe gebouwen vandaag kunnen worden<br />

ontworpen met de exploitatie ervan over de<br />

hele levensduur indachtig’<br />

laten toe om de beoogde graad van comfort en<br />

‘experience’ te voorzien. Dat binnen het project<br />

zowel de gebruikers als duurzaamheid centraal<br />

stonden, blijkt ook uit het feit dat we voor het<br />

gebouw een BREEAM Very Good en een WELL<br />

‘Gold’ certificaat zullen behalen.”<br />

SRI als indicator voor winsten<br />

Om de mogelijkheden in kaart te brengen, maakte<br />

Procos gebruik van de SRI (‘Smart Readiness<br />

Indicator’). Hoewel de manier waarop een<br />

eventuele SRI in een Belgisch wettelijk kader zal<br />

worden berekend, nog niet vastligt, is het wel<br />

al mogelijk om berekeningen te doen met de<br />

generieke rekenmethode die in opdracht van de<br />

Europese Commissie werd ontwikkeld. Ook deze<br />

laat reeds toe om een evolutie in ‘smart readiness’<br />

te zien door het doorvoeren van slimme ingrepen.<br />

Het originele gebouw (voor aanvang van de<br />

renovatiewerken) behaalde volgens de analyse van<br />

Procos een score van 34%. “Onze berekeningen<br />

wezen uit dat voor dit gebouw een score van<br />

maximaal 77% binnen het bereik lag”, aldus Jos<br />

Duchamps. “Uiteraard was de vernieuwing van<br />

bepaalde technieken al een eerste belangrijke<br />

stap richting een betere score. Het verbeteren van<br />

de sturing van de technische gebouwinstallaties<br />

in combinatie met de implementatie van een<br />

gebouwbeheersysteem liet toe om de SRI naar<br />

52% op te trekken. Door daar ook nog eens het<br />

facilitymanagementsysteem – kortweg FMIS –<br />

aan te koppelen, zou een score van 71% worden<br />

gehaald. Door slechts bepaalde modules van het<br />

FMIS aan het gebouwbeheersysteem te koppelen,<br />

zou de score volgens onze berekeningen tussen de<br />

52 en 71% liggen. Dit is momenteel nog niet het<br />

geval, maar niets sluit uit dat dit in de toekomst<br />

nog wordt voorzien.”<br />

Slimme integraties<br />

De huidige aanpak van facility management<br />

in de nieuwe hoofdzetel van Embuild is al<br />

door gedreven te noemen. Jos Duchamps: “Het<br />

facilitaire departement dat voor het beheer en<br />

het onderhoud van het gebouw verantwoordelijk<br />

is, wordt vanuit Archibus – het centrale FMIS<br />

dat Procos implementeerde – aangestuurd. Er<br />

kunnen tal van flows worden gegenereerd om de<br />

gebruikers diensten aan te bieden: catering, het<br />

klaarzetten van vergaderzalen, het schoonmaken<br />

van de zalen…” Jos Duchamps verduidelijkt met<br />

een voorbeeld van een concrete implementatie.<br />

“We ontwikkelden een flow waarbij het FMIS<br />

aan de bezoekersregistratie is gekoppeld. Hierdoor<br />

leidt het boeken van een vergader zaal<br />

tot heel wat andere acties. Iemand maakt<br />

via Outlook een meeting request aan. Na het<br />

ingeven van enkele parameters – bijvoorbeeld<br />

het aantal participanten – wordt automatisch een<br />

vergaderzaal toegekend. Ook wordt de receptie<br />

op de hoogte gebracht over welke bezoekers<br />

op welk moment worden verwacht. Daarnaast<br />

worden enkele facilitaire zaken opgestart:<br />

catering bestellen, maar evengoed een ticket naar<br />

het departement facility management sturen om<br />

bepaald audiovisueel materiaal klaar te zetten, de<br />

tafels te herschikken… ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 11


In het business center zijn kleine tot erg<br />

grote vergaderzalen, allemaal voorzien<br />

met de meest moderne technologie.<br />

Naast het facilitaire departement plukken de<br />

dagelijkse gebruikers van het gebouw de vruchten<br />

van de technologie. Zo zijn er schermen die de<br />

bezoekers begeleiden naar de vergaderzaal waar<br />

ze worden verwacht, maar evengoed worden de<br />

metrotijden in real time getoond. Het wordt ook<br />

mogelijk om de bezoekers een QR-code te geven<br />

waarmee ze toegang tot het gebouw krijgen.<br />

Technologie wordt enkel ingezet waar het voor<br />

dit specifieke gebouw ook de beste keuze lijkt.<br />

Daarom is deze hoofdzetel volgens mij een ‘smart<br />

building in use’ in de ware zin van het woord. Het<br />

is een gebouw dat is afgestemd op de noden van<br />

de gebruikers, de bezoekers en de mensen die<br />

instaan voor de facilitaire processen.”<br />

Inspirerend voorbeeld<br />

Het is duidelijk dat de toenmalige Confederatie<br />

<strong>Bouw</strong> - nu Embuild - tijdens de renovatie (mede<br />

dankzij de continue begeleiding door Procos) de<br />

fundamenten van een slim gebouw heeft gelegd.<br />

Nu de verhuis is afgerond, wordt de aanpak voor<br />

het beheer en het onderhoud verder uitgewerkt. “In<br />

dit kader maakt Procos momenteel een lastenboek<br />

CASE STUDY’S<br />

Het WTCB documenteert in het kader van de cluster 'Smart Buildings in Use’ en<br />

de technologische dienstverlening 'C-Tech' enkele goede praktijkvoorbeelden en<br />

geleerde lessen over ‘smart buildings’, om bouwprofessionelen te informeren over<br />

de mogelijkheden ervan en hen te inspireren. Deze case study’s gaan in op de<br />

technologische oplossingen, de wijze waarop deze een meerwaarde kunnen creëren en<br />

de vragen die men zich kan of moet stellen bij het slimmer maken van gebouwen.<br />

op”, vertelt Christophe Maes. “De aanpak van<br />

deze activiteiten willen we immers eveneens<br />

vernieuwen en optimaliseren. Het is onze ambitie<br />

om de aanwezigen altijd een maximaal comfort te<br />

garanderen zonder dat daar gigantische uitgaven<br />

voor energie tegenover staan of het facilitaire<br />

departement wordt overbelast.” “Het lastenboek<br />

wordt perfect afgestemd op de systemen die we<br />

in renovatiefase van het project hebben voorzien”,<br />

vervolgt Jos Duchamps. “We wensen de sensoren<br />

en de systemen in het gebouw optimaal te<br />

benutten. Meten is weten. Met de data kunnen<br />

Embuild en haar partners de nodige bijsturingen<br />

doorvoeren om het gebouw verder af te stemmen<br />

op de noden van de gebruikers en van de mensen<br />

die zorgen voor het beheer en onderhoud ervan.<br />

De hoofdzetel is een mooi voorbeeld van hoe<br />

gebouwen vandaag kunnen worden ontworpen<br />

met de exploitatie ervan over de hele levensduur<br />

indachtig.” “Ik ben ervan overtuigd dat het gebouw<br />

een waar uithangbord zal worden dat bezoekers<br />

zeker zal inspireren”, besluit Christophe Maes. ❚<br />

12 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Natuurlijke bron<br />

van comfort<br />

GEYSER SKY, een nieuw gamma omkeerbare warmtepompen<br />

met natuurlijk koelmiddel R290.<br />

Voorzien van scrollcompressoren met variabele snelheid en uitgebreide<br />

werkingslimieten, is deze reeks uitermate geschikt voor residentiële,<br />

licht-commerciële en KMO-toepassingen.<br />

Dankzij het natuurlijke, niet-toxische koelmiddel propaan (R290) heeft de<br />

GEYSER SKY geen invloed op de ozonlaag en is het aardopwarmingsvermogen<br />

bijna nul.<br />

Met zijn warmwaterproductie tot 78°C kan de GEYSER SKY probleemloos een<br />

CV-installatie vervangen.<br />

Minimaal milieueffect (GWP 3)<br />

Lage koelmiddelvulling<br />

3 bouwgrootten : 20, 25 en 31 kW<br />

Beschikbaar in een versie met zeer laag geluidsniveau (SuperLowNoise SLN)<br />

Geïntegreerde geavanceerde controle en mogelijkheid tot multi-unit management<br />

De meest energiezuinige warmtepomp op de markt (klasse A++)<br />

GEYSER SKY<br />

Brusselsesteenweg 159 | B-9090 Melle | www.swegon.be | info@swegon.be | Tel. 09 324 21 55


De digitale<br />

transformatie in<br />

de bouwsector:<br />

EEN STAPSGEWIJS PROCES<br />

<strong>Bouw</strong>softwarespecialist Trimble onderscheidt zich met Trimble Connect, een open platform dat zowel voor kleine zelfstandigen als grote<br />

internationale bedrijven zijn vruchten afwerpt. Het platform zet de verschillende partners aan tot samenwerking en neemt drempels voor een<br />

efficiënte data-uitwisseling weg.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Trimble<br />

Samenwerking en data-uitwisseling zijn cruciale<br />

termen in de bouwsector, waarin de verantwoordelijk<br />

heid voor een geslaagd project doorgaans<br />

gedeeld is – daarom spreekt Trimble<br />

van ‘connected construction’. En dat is niet zo<br />

vanzelfsprekend, zegt Yves Vael, Sales Manager<br />

bij Trimble: “Er zijn altijd verschillende partijen<br />

betrokken bij een project. Het volstaat dan niet<br />

om zomaar even de informatie en data ‘over het<br />

muurtje’ te gooien en je er verder niets meer van<br />

aan te trekken. Het is echter niet eenvoudig om<br />

die samen werking vlot te laten verlopen, om<br />

een gezamenlijke aanpak op poten te zetten<br />

en te vermijden dat iedereen vanuit zijn eigen<br />

hokje denkt.”<br />

Datacultuur<br />

Gelukkig biedt de digitalisering ook in de bouw<br />

sleutels om de samenwerking te bevorderen. Op<br />

dat vlak is er in de Belgische bouwsector nog<br />

heel wat werk aan de winkel. “We zien dat BIM<br />

en 3D-tekeningen wel aan belang en populariteit<br />

winnen. Terzelfdertijd zie ik op werven nog altijd<br />

véél mensen rondlopen met papieren plannetjes<br />

en een fluostift”, gaat Vael verder. Het beeld dat<br />

de werknemers op de werf niet klaar zouden zijn<br />

voor een digitale werkwijze, is volgens hem echter<br />

een misvatting. “Ik zie net het tegenovergestelde<br />

– arbeiders die een leiding moeten leggen die met<br />

hun eigen smartphone een foto nemen van een<br />

papieren plan.”<br />

Met Trimble Connect biedt Trimble een configuratietool dat bouwbedrijven toelaat om projecten<br />

digitaal te beheren en de samenwerking met andere partners te vergemakkelijken.<br />

Waar knelt het schoentje? In heel wat (bouw)<br />

bedrijven is er nog geen ‘datacultuur’. Vael:<br />

“Processen, mensen en technologie zijn drie<br />

14 | INSTALLATIEENBOUW.BE


In heel wat (bouw)bedrijven is er nog geen ‘datacultuur’.<br />

aspecten die alle drie van even groot belang zijn.<br />

Enkel en alleen een softwarepakketten aankopen,<br />

zal niet volstaan – dan investeer je enkel in<br />

technologie, niet in de processen en de mensen.<br />

De digitalisering moet worden geïntegreerd in<br />

de werkwijze. Neem nu BIM: een 3D-model is<br />

mooi, maar de meerwaarde ervan is beperkt als<br />

mensen op de werf nog altijd met een papieren<br />

plan rondlopen.”<br />

‘Processen, mensen en technologie<br />

zijn drie aspecten die alle drie van<br />

even groot belang zijn’<br />

De digitale transformatie is dan ook een<br />

proces dat stap voor stap verloopt, zegt Vael:<br />

“Digitalisering omhelst een bepaalde mindset.<br />

Mensen veranderen heeft tijd nodig – je moet er<br />

samen, in onderling vertrouwen, aan bouwen. In<br />

kleine stapjes, zodat iedereen mee is. Dat gaat<br />

met ups en downs.”<br />

Open platform<br />

Met Trimble Connect biedt Trimble een configuratie<br />

tool dat bouw bedrijven toelaat om projecten<br />

digitaal te beheren en de samen werking<br />

met andere partners te verge makke lijken.<br />

Transparante workflows geven de betrokken<br />

partijen een heldere blik op de stand van zaken<br />

van elk project. “Trimble Connect is flexibel<br />

en overal inzetbaar, en is bovenal open: elke<br />

partner behoudt zijn ‘eigenheid’ en je kan eenvoudig<br />

verbinding maken met ERP-systemen of<br />

platformen van andere bedrijven”, zegt Vael.<br />

‘We zien dat BIM en 3D-tekeningen wel aan belang en populariteit winnen. Terzelfdertijd zie ik<br />

op werven nog altijd véél mensen rondlopen met papieren plannetjes en een fluostift.’<br />

Met Trimble Connect wil Trimble bedrijven op de<br />

goede weg helpen in het digitaliseringsproces.<br />

“Het is een journey die we samen met onze<br />

klanten aangaan. We stippelen samen een traject<br />

uit en integreren de digitale mindset stapsgewijs<br />

in de werkwijze van de organisatie.“ ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 15


DE WEG NAAR DUURZAME GEBOUWEN TONEN<br />

Een duurzame wereld is een elektrische en digitale wereld. Dat was de conclusie van de Innovation Summit die Schneider Electric op 14 en<br />

15 september organiseerde in Brussel. De technologie is er vandaag om de ambitie van een koolstofneutrale maatschappij waar te maken.<br />

Maar we benutten nog te weinig het potentieel aan besparing dat slimme apparaten in zich dragen. Schneider Electric liet zien hoe het beter<br />

kan en moet en hoe het zelf het goede voorbeeld geeft.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Schneider Electric<br />

Hans Smid: ‘Vandaag gaat er nog te veel energie<br />

gewoon verloren in gebouwen. We moeten ook het<br />

bestaande patrimonium energiezuiniger maken.’<br />

Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk voor<br />

40% van de totale CO 2<br />

-uitstoot. “Met enkele<br />

energie zuinige nieuwbouw projecten per jaar<br />

zullen we er dus niet geraken. We moeten ook<br />

het bestaande patrimonium aanpakken en<br />

energiezuiniger maken. Vandaag gaat er nog te<br />

veel energie gewoon verloren in gebouwen. We<br />

weten dus waar te beginnen”, opent Hans Smid,<br />

Vice-President Digital Energy voor Belgie en<br />

Nederland bij Schneider Electric.” De sleutel tot<br />

duurzame gebouwen ligt voor Schneider Electric<br />

in veerkracht, hyper-efficiëntie en een benadering<br />

die de gebruiker centraal zet. Luc Havaux, Leader<br />

Digital Building & Business Development legt uit:<br />

“Slechts een kwart van de totale kosten van een<br />

gebouw zijn terug te brengen tot de constructie<br />

ervan. 75% heeft te maken met de operationele<br />

kosten. Maar om die zo laag mogelijk te houden,<br />

moet je al van bij het design van je gebouw<br />

nadenken over hoe alle technieken moeten<br />

samenwerken. Samenwerken met alle verschillende<br />

partijen wordt dus steeds belangrijker.”<br />

Alles samenbrengen in één platform<br />

Maar hoe realiseren we dan meer duurzaamheid?<br />

Digitalisering is het middel bij uitstek om tot<br />

meer energie-efficiëntie te komen. Havaux: “Door<br />

alle technieken samen te brengen in een BMS<br />

(building management system) leg je de basis.<br />

Hiermee kan je data capteren van overal in het<br />

gebouw en samenbrengen in één platform. De<br />

volgende stap is die data te analyseren en om<br />

te zetten in bruikbare inzichten die aanzetten tot<br />

acties om tot verdere optimalisaties te komen.<br />

Een continu proces dus, dat zich gedurende de<br />

volledige levenscyclus van een gebouw blijft<br />

voltrekken.” Vandaag worden BMS oplossingen<br />

algemeen ingezet: denk aan kantoorcomplexen,<br />

nutsgebouwen zoals ziekenhuizen, datacenters …<br />

Toch zien we dezelfde principes stilaan doorsijpelen<br />

naar de particuliere markt. Huizen zullen<br />

ook hun energie slim moeten leren beheren in<br />

functie van de noden van de gebruikers en de<br />

beschikbaarheid van energie”, aldus Smid<br />

Open ecosystemen<br />

Schneider Electric koppelt zijn oplossingen voor<br />

slimme, duurzame gebouwen in zijn EcoStruxure<br />

ecosysteem. Een open architectuur. Smid: “De<br />

uitdagingen waar we als maatschappij voor staan<br />

kan niemand op zijn eentje tackelen. Openheid<br />

zal daarom steeds belangrijker worden in de<br />

toekomst. We geloven erin dat we tot netwerken<br />

Gebouwen zijn wereldwijd verantwoordelijk<br />

voor 40% van de totale CO2-uitstoot.<br />

ZELF HET GOEDE VOOR-<br />

BEELD GEVEN<br />

Schneider Electric heeft zich<br />

geëngageerd om al zijn gebouwen<br />

net zero te krijgen tegen 2030. Een<br />

streven dat moet werkelijkheid worden<br />

door de eigen technologie op brede<br />

schaal in te zetten. Het bewijs dat het<br />

kan is het nieuwe vlaggenschip dat<br />

Schneider Electric in Grenoble bouwde:<br />

IntenCity. Het complex van 26.000 m²<br />

moest de medewerkers die nu verspreid<br />

zaten over dertien sites samenbrengen<br />

in vier gebouwen en tegelijk de<br />

koolstofvoetafdruk van de groep<br />

helpen verlagen. Met een verbruik van<br />

minder dan 37 kWh/m² (ter info, het<br />

gemiddelde bedraagt vandaag ongeveer<br />

tien keer zoveel) toont het hoe een<br />

volledig elektrische en digitale visie de<br />

milieu-uitdagingen waar we voorstaan<br />

kan helpen oplossen. Want de 4.000 m²<br />

zonnepanelen en de twee windturbines<br />

zullen IntenCity energie-onafhankelijk<br />

maken en ook nabijgelegen gebouwen<br />

van hernieuwbare energie voorzien.<br />

moeten komen waarin we elkaars kracht vinden.<br />

Want de vragen zijn er. Ondanks alle problemen in<br />

de wereld, informeren bedrijven bij ons hoe ze hun<br />

gebouwen slimmer, energiezuiniger en minder<br />

afhankelijk van olie en gas kunnen maken.”<br />

Langsheen dat volledige traject wil Schneider<br />

Electric zijn klanten ondersteunen. “Het hoeft<br />

trouwens geen big bang te zijn”, voegt Havaux er<br />

nog aan toe. We kunnen stap voor stap de puzzel<br />

samenleggen om tot futureproof gebouwen te<br />

komen over alle fases in de levenscyclus heen<br />

(design – build – operate – maintain). Voor<br />

bedrijven is het immers niet altijd even evident<br />

om het volledige plaatje te zien en te weten wat<br />

er functioneel nodig is om hun vooropgestelde<br />

targets te halen. Daar proberen we hen in te<br />

ondersteunen.” ❚<br />

16 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het bewijs dat net zero<br />

gebouwen mogelijk zijn is<br />

het nieuwe vlaggenschip<br />

dat Schneider Electric in<br />

Grenoble bouwde: IntenCity.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 17


De Pen<br />

‘De beste manier<br />

om de toekomst te<br />

voorspellen, is hem<br />

zelf te bouwen en<br />

te installeren’<br />

18 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Pen<br />

Eric Piers<br />

CEO Techlink<br />

INSTALLEER JIJ MORGEN MEE?<br />

De klimaatuitdaging waar we nu voor staan luidt het einde van een tijdperk in, dit zorgt voor een enorme<br />

impact op de energiesystemen en op onze installatiesector. De energietransitie kan niet slagen zonder<br />

de bijdrage van de actoren uit ons Ecosysteem die op Install Day ruim vertegenwoordigd zullen zijn!<br />

We mogen onze rol niet onderschatten, onze installaties zijn de motor van de maatschappij. Zij zorgen voor energie,<br />

water en comfort in alle sectoren van residentiële woningen, restaurants, hotels, ziekenhuizen, sportstadia, …<br />

in alles wat we doen privé, werkgerelateerd of bij ontspanning. Onze rol in de energietransitie is belangrijk en<br />

de energietransitie zal niet slagen zonder de bijdrage van ons Ecosysteem. Samen zorgen we ervoor dat nieuwe<br />

technologieën via onze multifunctionele installaties efficiënt worden omgezet in betaalbaar comfort. Techlink heeft<br />

recent de krachten gebundeld met F.E.E. Dit maakt ons uniek in België. Onze kracht komt voort uit ons vermogen<br />

om, binnen het Ecosysteem met de verschillende disciplines van onze leden, een allesomvattende rol op ons te<br />

nemen: ontwerper, fabrikant, verdeler, installateur, onderhoudsbedrijf en toezichthouder op het gebied van energieen<br />

afvalbeheer. Zoals we vaak zeggen: de beste manier om de toekomst te voorspellen, is hem zelf te bouwen en<br />

te installeren!<br />

Install Tomorrow<br />

Om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan is samenwerking binnen én buiten onze sector noodzakelijk.<br />

Alleen gaan we sneller. Maar samen gaan we verder.<br />

In ons visiedocument op de toekomst van het Ecosysteem van multifunctionele installaties, genoemd ‘LINK2030’<br />

(www.link2030.be), hebben we de technologische en maatschappelijke trends die voortvloeien uit de Green Deal<br />

beschreven en worden de krijtlijnen voor de sector uiteengezet om zich zo goed mogelijk aan te passen aan de<br />

komende marktopportuniteiten. De ‘war for talent’ is een van de vier topics die in LINK2030 werden gedefinieerd<br />

om mee aan de slag te gaan, opdat we de energietransitie op het terrein waar kunnen maken. Techlink ziet het ook<br />

als zijn taak om jongeren al zo vroeg mogelijk te prikkelen en warm te maken voor onze sector.<br />

Op 14 oktober <strong>2022</strong> vindt de vijfde editie van Install Day plaats, in Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden. Install<br />

Day is ondertussen uitgegroeid tot een vaste afspraak voor HVAC- én elektro-installateurs uit België, waarbij de<br />

bezoekers op een dag meer dan 225 standhouders (installateurs, fabrikanten en distributeurs) kunnen ontmoeten.<br />

Het vormt daarbij dé gelegenheid om jonge professionals te enthousiasmeren en een positievere kijk te geven op<br />

de vele mooie beroepen in onze sector.<br />

Op Install Day lanceren we dan ook onze campagne ‘Install Tomorrow’.<br />

❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 19


Luchtgroepen met ingebouwde<br />

warmtepomp: vijf unieke troeven<br />

AirX wil het energieverbruik in gebouwen doen dalen met behulp van kwalitatieve luchtgroepen met energierecuperatie, dankzij het correct<br />

afstellen van de volledige installatie. Een correcte inregeling in combinatie met een kwalitatieve luchtgroep is een uniek totaalconcept dat<br />

zowel de installateur als de eindklant ten goede komt. De spin in het web is de gerenommeerde luchtgroep van IV Produkt met ingebouwde<br />

warmtepomp, die tal van unieke troeven biedt.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld AirX<br />

De inregeling en opmeting van de ventilatie systemen combineert AirX<br />

met de verkoop van niet-residentiële luchtgroepen. AirX geeft advies op de<br />

ontwerpplannen, stelt de geknipte lucht groep samen en selecteert daarbij de<br />

modulaire luchtgroepen zelf. Na de installatie assisteren de experten van AirX<br />

de installateur – indien nodig – bij de opstart en inregeling.<br />

Dirk Merken, zaakvoerder en partner in AirX: “De investering in de<br />

luchtgroep betaalt zich vanzelf terug dankzij de betrouwbare werking, het<br />

sterk verhoogde thermisch rendement en het lage energieverbruik. Dankzij<br />

gespecialiseerde software kunnen we de terugverdientijd heel gedetailleerd<br />

berekenen.” Op die manier biedt AirX een realistisch antwoord op twee<br />

enorme crisissen: de gezondheidscrisis van de voorbije jaren en de<br />

energiecrisis, die nu volop woedt.<br />

Maatwerk<br />

De luchtgroepen zijn steevast van de hand van IV Produkt-luchtgroepen,<br />

de Scandinavische marktleider op het gebied van modulaire luchtgroepen.<br />

De sterkte van de firma zit hem in de nauwe focus, legt<br />

Merken uit. “Ze produceren enkel en alleen luchtgroepen, geen ander<br />

zijproduct zoals kleppen of roosters. Door zich alleen op luchtgroepen<br />

te concentreren, en dat al bijna 50 jaar lang, slaagt IV Produkt erin de<br />

kwaliteit te maximaliseren.” ❯<br />

‘Alles is aangesloten, tot en met de druksensoren – plug-and-play in de meest letterlijke zin van het woord.’<br />

20 | INSTALLATIEENBOUW.BE


AirX geeft advies op de<br />

ontwerpplannen, stelt de geknipte<br />

luchtgroep samen en selecteert daarbij<br />

de modulaire luchtgroepen zelf.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 21


FIREFORUM<br />

- Your fire safety forum -<br />

Sharing Knowledge Raising Awareness Promoting Quality<br />

CONGRES <strong>2022</strong><br />

SCIENTIFIC TRACK (EN)<br />

25 OCTOBER <strong>2022</strong><br />

DISCUSSIONS<br />

& INSIGHTS<br />

+<br />

WWW.FIREFORUM.BE<br />

TWO APPLICABLE TRACKS (NL/FR)<br />

& GUIDED TOUR @ GARE MARITIME WITH RECEPTION<br />

Naamloos-6 1 26-09-<strong>2022</strong> 15:08<br />

>> The Switch Company<br />

Bintz Technics NV<br />

Brixtonlaan 23 | B-1930 Zaventem<br />

Tel. 02 720 49 16 | Fax 02 720 37 50<br />

info@bintz.be | www.bintz.be


‘Elke luchtgroep wordt<br />

samengesteld volgens de<br />

noden van het project en de<br />

wensen van de klant’<br />

“Elke luchtgroep is maatwerk”, gaat Merken verder. AirX houdt dan ook vast<br />

aan de filosofie van IV Produkt: “Ook bij ons wordt elke luchtgroep volledig<br />

samengesteld volgens de noden van het project en de wensen van de klant.<br />

Onze klemtoon ligt op begeleiding, niet op ‘verkoop van het schap’. Die<br />

focus op specialisatie hebben we gemeenschappelijk met IV Produkt, en het<br />

verklaart waarom de samenwerking zo vlot verloopt. We gaan beiden voor the<br />

extra mile: enkel het beste is goed genoeg.”<br />

Vijf voordelen<br />

IV Produkt onderscheid zich van andere kwali tatieve merken op 5 gebieden.<br />

Ingebouwde warmtepompen<br />

Hier biedt IV Produkt de keuze tussen de ecocooler en de thermocooler.<br />

Het verschil zit hem in de plaats van de condensor. Merken: “Bij de<br />

thermocooler kunnen we garanderen dat er geen enkele ontdooicyclus is en<br />

je dus geen extra batterijen of extra vermogen moet voorzien moest er een<br />

ontdooiing plaatsvinden. Hierdoor hebben we een constante COP-waarde<br />

van steeds meer dan 6. Bij de ecocooler leggen we de focus op het koelen<br />

en de energierecuperatie van de koude. Deze unieke samenstelling is het<br />

paradepaardje van IV Produkt.”<br />

Topaansluiting tot ongeveer 7.000 m³/h<br />

De luchtgroepen units kunnen worden geleverd met zijaansluitingen, maar<br />

er is ook een hele reeks beschikbaar met topaansluiting tot ongeveer 7000<br />

m³/h. Deze compacte, maar toch goed uitgeruste topunits winnen sterk aan<br />

popu lariteit, zegt Merken. “Zo kan je in plaats van één grote unit op het dak<br />

te plaatsen, elk verdiep voorzien van een topunit – en zo de verdiepingen<br />

afzonderlijk ventileren en conditioneren. Dank zij de interne warmtepomp<br />

kan je dan een continue toevoertemperatuur aanleveren zonder dat je<br />

extra leidingen moet voorzien. Vooral in renovatietoepassingen is dit een<br />

belangrijk voordeel.”<br />

Sensoren en regeling<br />

Dankzij de samenwerking tussen Siemens en IV Produkt, zijn de luchtgroepen<br />

uitgerust met vele kwalitatieve sensoren en een eigen interne regeling,<br />

volledig afgestemd op de noden van IV Produkt. De volledige communicatie<br />

verloopt intern via Modubus en de luchtgroep kan worden uitgerust<br />

met unieke functies zoals de energiewatch, zonecontrol, cloud service en<br />

drukbalanscontrole.<br />

Vooral die laatste functie is bijzonder nuttig, voegt Merken toe. “Via<br />

druksensoren gaan wij continue de interne druk in de luchtgroep meten en<br />

ervoor zorgen dat de verse luchtzijde continue in overdruk staat. De eventuele<br />

minimale interne lekken zijn dan steeds van de verse luchtzijde naar de<br />

afgezogen luchtzijde. Het gevolg: er kan nooit een lek zijn van extractie<br />

naar pulsie. Dat is een erg belangrijke troef in tijden waarin gezondheid<br />

belangrijker dan ooit is.”<br />

Voorgemonteerd<br />

De buitenunits worden geleverd met het dak, de dak kappen, de<br />

registerkleppen en de regeling reeds volledig gemonteerd vanuit de fabriek.<br />

“Alles is aangesloten, tot en met de druksensoren – plug-and-play in de meest<br />

letterlijke zin van het woord”, aldus Merken. Hierdoor bespaart de installateur<br />

op installatie-uren, neemt de kans op installatie fouten af en is een hoge<br />

afwerkings graad gegarandeerd.<br />

‘De unieke samenstelling met ingebouwde warmtepomp<br />

is het paradepaardje van IV Produkt.’<br />

Easy access<br />

De luchtgroep kan in meerdere verschillende delen geleverd worden, die<br />

eenvoudig opnieuw aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Zo kan de luchtgroep<br />

door deuren en via de lift tot in de technische ruimte gebracht worden. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 23


Team gedreven specialisten in<br />

de schaduw van de vakman<br />

Lecot is een naam die klinkt in de sector. Dat dankt het bedrijf aan zijn expertise en zijn brede assortiment. Toch hebben maar weinig<br />

professionals zicht op wat Lecot allemaal voor hen kan betekenen. De missie om zichzelf beter bekend te maken als totaalpartner leidde, na<br />

een strategische oefening, tot een vernieuwde branding, die de komende maanden volop uitgerold wordt.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Lecot<br />

Klantgericht werken staat bij Lecot voorop.<br />

“Onze ambitie is helder en straightforward: we<br />

willen nog klantgerichter werken”, licht Kristof<br />

De Nayer, marketingmanager bij Lecot, toe. “Eén<br />

van de concrete actiepunten daarbij is om beter<br />

te duiden bij onze doelgroep waar we voor staan.<br />

Velen weten dat we er zijn, maar weinigen hebben<br />

duidelijk zicht op wat we allemaal voor hen kunnen<br />

betekenen. Dat is ook niet onlogisch. De voorbije<br />

135 jaar is Lecot voortdurend gegroeid. Vandaag<br />

bedienen we ruim 90.000 unieke klanten, van<br />

zelfstandige schrijnwerkers met een klein atelier<br />

tot industriële interieurbouwers met een hoge<br />

output. We staan voor hen klaar met producten<br />

zoals hamers, machines of scanningtools en<br />

diensten zoals Lecot Fleet, connect, de plaatsing<br />

van screens, projectbeheer en noem maar op.”<br />

Nieuwe visuele identiteit<br />

Om te benadrukken dat Lecot een schakel<br />

is in de dagelijkse bedrijfsvoering van elke<br />

professional, werkte het team nieuwe visuals uit.<br />

Vier types klant – de interieurbouwer, techniekerinstallateur,<br />

aannemer en raam- en deurfabrikant<br />

– staan er stuk voor stuk afgebeeld met Lecot in<br />

hun schaduw. Kristof: “We staan als één team<br />

24 | INSTALLATIEENBOUW.BE


achter de vakman, als een onzichtbare partner.<br />

Zo kunnen zij uit de schaduw treden en in de<br />

spotlights staan. Door praktische bezorgdheden<br />

en de materialenvoorraad uit hun handen te<br />

nemen, houden zij die vrij om zich helemaal te<br />

focussen op hun corebusiness.”<br />

De uitrol van de nieuwe branding zal de komende<br />

maanden overal opduiken. Deze look-and-feel en<br />

de vernieuwde huisstijl vormen bovendien de<br />

leidraad voor een opfrissing van alle bestaande<br />

communicatiedragers. De brochures, website,<br />

banners, … ondergaan de komende tijd dus<br />

allemaal een metamorfose. Zo zet Lecot zijn<br />

nieuwe merkidentiteit gefaseerd in de markt.<br />

Lecot is er in elke stap van het<br />

productieproces voor de vakman.<br />

‘We staan als één team achter<br />

de vakman, allen voor één’<br />

Midden november trekt Lecot naar zijn klanten<br />

en het verhaal van de nieuwe branding reist<br />

mee. Van 14 tot en met 18 november vertrekt<br />

het team op een cruiseschip naar vijf locaties.<br />

Ze meren respectievelijk aan in Gent, Brussel,<br />

Antwerpen, Hasselt en Luik. “Met Lecot On<br />

Tour bevestigen we meteen ook onze tweede<br />

belangrijke ambitie: zo dicht mogelijk bij de<br />

klant staan. We hopen die week veel partners<br />

terug te zien”, besluit Kristof. ❚<br />

Een team van gedreven specialisten staat<br />

als één man achter de professional.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 25


OPGELADEN VOOR EEN<br />

ELEKTRISCHE TOEKOMST<br />

ZONNE-ENERGIE<br />

Produceer groene stroom voor zelfverbruik<br />

ENERGIEOPSLAGSYSTEMEN<br />

Stockeer flexibel elektriciteit voor later<br />

LAADINFRA<br />

Laad eenvoudig en slim<br />

VENTILATIE<br />

Ventileer voor een gezonde luchtkwaliteit<br />

VERWARMING & KOELING<br />

Breng duurzaam comfort in elke ruimte<br />

www.rexel.be


De nieuwe brouwerij van BBP siert het nieuw stedelijk landschap in<br />

het bloeiende Brusselse kanaalgebied met zijn kleurrijk dak.<br />

Brouwerij 2.0 in<br />

Brusselse kanaalzone<br />

Brussels Beer Project (BBP), een ‘urban biermerk’ dat in 2013 het levenslicht zag, plukt de vruchten van een sterke samenwerking met de<br />

plaatselijke gemeenschap en getuigt van een specifieke visie op het leven in onze hoofdstad: multicultureel, hedendaags, bruisend en levendig.<br />

Behalve producent van lekkere biertjes zoals Delta IPA, Grosse Bertha en Babylone wil BBP ook een schoolvoorbeeld van maatschappelijk<br />

verantwoord ondernemen zijn. Het nieuwe brouwerijgebouw langs het kanaal in Anderlecht weerspiegelt de duurzame en circulaire<br />

bedrijfsfilosofie dankzij een doorgedreven synergie tussen het productieproces en het energiebeheer. Een uitdaging van formaat waar de<br />

betrokken ingenieurs maar al te graag hun tanden inzetten.<br />

Tekst Philippe Selke | Beeld Tom D’haenens<br />

De nieuwe brouwerij van BBP is opgetrokken<br />

aan het Biestebroekdok in de ‘Haven Zuid’-wijk.<br />

Het gebouw, dat is ontworpen door OFFICE<br />

Kersten Geers David Van Severen, siert het nieuw<br />

stedelijk landschap in het bloeiende Brusselse<br />

kanaalgebied met zijn kleurrijk dak, open indeling<br />

en zichtbare brouwinstallaties.<br />

Hoewel studiebureau Boydens Engineering al een<br />

aantal brouwerijen op zijn naam heeft staan, was<br />

de nieuwe vestiging van BBP een geval apart.<br />

Nassim Jamali, Building Performance Consultant<br />

bij Boydens Engineering: "Dit was een industrieel<br />

project in het hart van Brussel, voor een klant die<br />

niet gewend was aan projecten van deze omvang<br />

– het is hun eerste grote brouwerijgebouw na hun<br />

microbrouwerij in de Antoine Dansaertstraat. Wat<br />

de technische kant betreft, moesten we bovendien<br />

rekening houden met alle brouwtechnieken, die<br />

niet tot ons takenpakket behoorden. Dit vergde<br />

veel overleg tussen de brouwerij, de architect en<br />

onze ingenieurs."<br />

Energetische synergieën<br />

Wat het technisch concept betreft, was de<br />

voor naamste betrachting om een optimale<br />

syner gie tussen de brouwerij zelf – lees: wat<br />

ze produceert en de energie die daarbij vrijkomt<br />

– en de gebouw-technieken tot stand te<br />

brengen. Dit om een comfor tabel binnen klimaat<br />

en maxi male benutting van de aanwezige grondstoffen<br />

te garanderen. Alles begint met een<br />

architectuur die erop gericht is om de energiebehoeften<br />

tot een minimum te beperken: ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 27


W<br />

A<br />

R<br />

M<br />

T<br />

E<br />

P<br />

O<br />

M<br />

P<br />

E<br />

N<br />

S<br />

O<br />

L<br />

U<br />

T<br />

I<br />

O<br />

S<br />

I<br />

N<br />

E<br />

Q<br />

U<br />

A<br />

N<br />

O<br />

N<br />

WPU<br />

Geothermie<br />

Het hoogst<br />

mogelijk<br />

rendement<br />

Vincent<br />

Lucht/water<br />

Het technisch<br />

hoogstandje<br />

zonder buiten-unit<br />

Ons gamma<br />

warmtepompen<br />

past in elk mogelijk<br />

nieuwbouw of<br />

renovatieproject<br />

HP-S<br />

Lucht/water<br />

De split-unit<br />

all-rounder<br />

www.ithodaalderop.be


Het compacte, efficiënte volume is opgevat<br />

als een ‘uitgepuurde industriële container’ die<br />

een unieke inkijk biedt in het brouwproces.<br />

Wat het technisch concept betreft,<br />

was de voornaamste betrachting<br />

om een optimale synergie tussen<br />

opti male compactheid, een performante buitenschil<br />

en een goed isolatiepeil om de thermische<br />

verliezen te reduceren. De beglazing bevindt<br />

zich in de noordelijk georiënteerde gevels, wat<br />

het juiste evenwicht biedt tussen natuurlijke<br />

lichtinval en beperking van het risico op oververhitting<br />

in de zomer. Nassim Jamali: "In de<br />

wedstrijdfase werd de oriëntatie van het project<br />

om logistieke redenen omgedraaid, maar dit<br />

was vanuit energetisch oogpunt niet zinvol.<br />

Aanvankelijk onderschatte BBP het belang van<br />

hernieuwbare energie in zijn brouwprocessen. We<br />

zijn van een paar zonnepanelen naar bijna 120<br />

gegaan (40 kW) en BBP overweegt zelfs om er in<br />

een latere fase nog meer op het dak te plaatsen<br />

(idealiter georiënteerd naar het zuiden)."<br />

Koolstofneutraal gebouw<br />

Het brouwproces genereert enorm veel warmte.<br />

Nassim Jamali: "We recupereren al het warme<br />

water dat voor het brouwen wordt gebruikt in<br />

een buffertank, evenals de warmte die continu<br />

door de koelinstallatie wordt geproduceerd, met<br />

dank aan een warmtewisselaar. Het is dus niet<br />

nodig om het gebouw bijkomend te klimatiseren,<br />

aangezien we alle energie van het brouwproces<br />

recupereren voor verwarming. Dit stelde ons in<br />

staat om het gebouw koolstofneutraal te maken,<br />

hoewel er oorspronkelijk een gascondensatieketel<br />

voorzien was." Het gerecupereerde regenwater<br />

wordt volledig benut voor sanitair en<br />

‘Alle energie van het brouwproces wordt<br />

gerecupereerd voor verwarming, wat<br />

ons in staat stelde om het gebouw<br />

koolstofneutraal te maken’<br />

irrigatie. Het zou allicht mogelijk geweest zijn<br />

om nog verder te gaan door het te integreren in<br />

de passieve koeling van de brouwerijapparatuur,<br />

maar dat viel buiten Boydens’ opdracht.<br />

Duurzaam comfort<br />

In een gebouw als dat van BBP moet ook<br />

gedacht worden aan het thermisch comfort in de<br />

productie ruimte, die tijdens het brouwen baadt in<br />

een warme en vochtige atmosfeer. Het ventilatiesysteem<br />

werd daarom over gedimensioneerd om<br />

te allen tijde ‘free cooling’ te kunnen bieden.<br />

Het werkt volgens vier verschillende modi,<br />

waarbij het al dan niet aan de gang zijn van<br />

een brouwproces wordt gecombineerd met de<br />

winter-/zomerparameters. Nassim Jamali: "We<br />

zijn erin geslaagd om deze enorme ventilatiegroep<br />

(25.000 m³/h) te plaatsen, ondanks de<br />

beperkingen qua omvang en hoogte."<br />

De integratie van technologie in de architectuur<br />

is even eens een opmerkelijk kenmerk<br />

van het project. De technische installaties en<br />

brouwerij technieken zijn grotendeels in het<br />

zicht gelaten. Het hoeft geen verder betoog<br />

dat dit de ingenieurs heel wat kop zorgen<br />

heeft opgeleverd op het vlak van coördinatie<br />

en opvolging, met het schuine dak als extra<br />

moeilijk heid. Ander zijds moesten sommige<br />

technieken koste wat kost verborgen blijven,<br />

zoals de afzuigers voor het brand detectiesysteem.<br />

Boydens Engineering was ook<br />

verant woordelijk voor het ontwerp van de<br />

kunst verlichting, die moest worden aangepast<br />

aan de verschillende zones (kantoren,<br />

degustatieruimte, productiehal ...).<br />

De nieuwe brouwerij van BBP staat op het punt te<br />

worden opgeleverd. Hoewel het nog even wachten<br />

is op de eerste feedback over de werking van de<br />

technieken, kunnen we er nu al genieten van een<br />

lekker biertje, meer bepaald in de ‘Beer Garden’.<br />

Of om het met de slogan van BBP te zeggen:<br />

‘Leave the abbey, join the playgound’! ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 29


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

VIER CRUCIALE FASES IN HET BEHEER<br />

VAN BRANDVEILIGHEIDSSYSTEMEN<br />

Brandveiligheidssystemen zijn niet meer weg te denken uit bedrijfsgebouwen. Toch wordt nog steeds louter aan conformiteit gedacht en te<br />

weinig aan efficiënte brandbeveiliging op maat van het gebouw en de sector. FireForum vzw wil de aandacht vestigen op een goed beheer van<br />

deze systemen. Vanaf het ontwerp tot de uitvoering en het gebruik. Senior Expert Fire Safety Bart Vanbever neemt ons mee richting een goed<br />

beheer, doorheen vier ‘etappes’: het ontwerp, de realisatie, het gebruik en eventuele wijzigingen.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld FireForum<br />

Om je gebouw doeltreffend te blijven<br />

beschermen, is het soms nodig enkele<br />

detectoren te verplaatsen, toe te<br />

voegen of de RWA te herbekijken.<br />

“Je zou ervan versteld staan hoe het beheer van de brandveiligheidssystemen<br />

soms fout loopt binnen bedrijven”, begint Vanbever zijn verhaal. “We kennen<br />

gevallen waar de systemen na een aantal maanden gewoon uitgeschakeld<br />

worden. Nochtans is een goed beheer belangrijk om investeringen te<br />

beschermen, recht streeks door de systemen goed te benutten en onrechtstreeks<br />

als bescherming van de infra structuur, de mensen en de continuïteit<br />

van de bedrijfsvoering.” Jaarlijks wordt naar schatting vier procent van de<br />

industriële vestigingen gecon fronteerd met een brand. Die statistiek omvat<br />

uiteraard ook heel wat kleine incidenten, maar toont de relevantie en het<br />

belang van betrouwbare en goede brandveiligheid.<br />

Noden detecteren en de juiste<br />

oplossingen implementeren<br />

Eens een gebouw in gebruik is, zijn er heel wat aandachtspunten. Toch<br />

zitten de pijnpunten vaak nog veel vroeger in het proces. Hoe beter over<br />

de brandbeveiliging wordt nagedacht en hoe vroeger in het ontwerp de<br />

systemen geïntegreerd, hoe beter het resultaat. Zowel op budgettair vlak als<br />

qua werking. Alles begint bij het in kaart brengen van de specifieke noden.<br />

Vanbever: “Voor een unieke productiesite is continuïteit bijvoorbeeld een<br />

grotere prioriteit dan voor een onderneming die op tien verschillende locaties<br />

produceert. Data die enkel on-site opgeslagen wordt, moet beter beschermd<br />

30 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

FIREFORUM CONGRES DIEPT<br />

THEMA VERDER UIT<br />

In een slim gebouw sturen diverse systemen elkaar aan. Ook daarop<br />

moeten we anticiperen bij de installatie van de brandbeveiliging.’<br />

zijn dan gegevens waarvan off-site een back-up is. In de ontwerpfase draait<br />

het dus in de eerste plaats om praktische vragen en bedrijfsspecifieke<br />

scenario’s. Die prioriteitenlijst leidt, samen met een brandrisicoanalyse, tot<br />

gerichte keuzes van systemen en producten.”<br />

Nog te vaak staat in een lastenboek enkel conformiteit aan een bepaalde<br />

norm vermeld als richtlijn, maar dat is onvoldoende, benadrukt Bart Vanbever.<br />

“Zo kan je twee totaal verschillende wagens hebben die gehomologeerd<br />

zijn, maar de ene is geschikt om offroad te rijden, terwijl de andere het best<br />

dienstdoet binnen het stadscentrum. Conform de wegcode staat dus niet<br />

noodzakelijk gelijk aan geschikt voor jouw specifieke noden. Brandveiligheid<br />

vertoont hier veel paralellen mee.”<br />

Het Fireforum Congres <strong>2022</strong> gaat door op 25 oktober en zoomt<br />

verder in op het goede beheer van brandveiligheidssystemen. Met<br />

een mix aan wetenschappelijke studies, specifieke toepassingen<br />

en leerrijke netwerkmomenten is het een niet te missen afspraak<br />

voor professionals uit de sector. Alle info en de inschrijflink vind<br />

je via fireforum.be.<br />

branddeuren van een ander compartiment sluiten. De brand verspreidt zich dan<br />

naar andere compartimenten in het gebouw, ondanks de brandbeveiligingssystemen.<br />

Om dergelijke fouten uit te sluiten, is een uitgebreide testing van<br />

de installatie cruciaal. Bij de controle een keuringsinstelling aanspreken voor<br />

alle systemen, in plaats van voor elk deelsysteem apart, kan al veel problemen<br />

voor komen.” Ook tijdens het bouwproces is brand veiligheid een belangrijk<br />

aandachtspunt. Een goede voorbereiding maakt het verschil. ❯<br />

Het oog – en advies – van een specialist<br />

Eens de juiste systemen geselecteerd, komt het erop aan ze ook correct te<br />

installeren en in dienst te stellen. Daarbij is het aangeraden een specialist<br />

ter zake onder de arm te nemen. Met FiSQ heeft FireForum zijn eigen<br />

onafhankelijk kwaliteits certificaat. Een professional met FiSQ-erkenning legt<br />

de nodige expertise aan de dag om de implementatie van brand beveiligingssystemen<br />

vlot en correct te helpen verlopen. De groei in het segment smart<br />

buildings en steeds complexere technologie maken de meerwaarde van een<br />

expert stilaan onmisbaar.<br />

“In een slim gebouw sturen diverse systemen elkaar aan. Wat met aspect A<br />

gebeurt, zet bijvoorbeeld een interactie in gang met aspect B. Ook daarop<br />

moeten we anticiperen bij de installatie van de brandbeveiliging”, legt<br />

Vanbever uit. “Daar niet of onvoldoende op participeren, kan in de praktijk<br />

grote gevolgen hebben. Denk aan voorbeelden zoals een compartiment dat<br />

automatisch moet afsluiten als de branddetectie een signaal geeft, maar de<br />

Hoe beter over de brandbeveiliging wordt nagedacht en hoe vroeger<br />

in het ontwerp de systemen geïntegreerd, hoe beter het resultaat.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 31


PIONIER IN BRANDCOMPARTIMENTERING<br />

Dumolinlaan 11a B-8510 Kortrijk | +32 56 70 50 32 | info@ignix.eu | ignix.eu


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Brandveiligheid tijdens het gebouwgebruik<br />

Alles is opgeleverd, gecontroleerd en klaar voor gebruik? Dan ben je in orde.<br />

Toch? “Ja, op voorwaarde dat je de goede werking controleert en bestendigt”,<br />

benadrukt Bart Vanbever. “Met je auto is het ook zo. Als eigenaar van een<br />

wagen ga je geregeld na of er geen problemen zijn aan de hand van het<br />

verklikkerlampje. En zonder een regel matig onderhoud en een periodieke<br />

keuring blijf je niet rond rijden op de open bare weg. Verificatie, onderhoud<br />

en controle zijn even goed onmisbaar voor brand veiligheids systemen<br />

in gebouwen.” Breekt, ondanks al je voor bereidingen en nauw gezette op­<br />

‘Nog te vaak staat in een<br />

lastenboek enkel conformiteit aan<br />

een bepaalde norm vermeld als<br />

richtlijn, maar dat is onvoldoende’<br />

volging, toch brand uit? Dan ligt er het best een draai boek klaar voor tijdens<br />

en na de brand. Van evacuatie en heldere verdeling van de rollen tot de crisiscommunicatie<br />

en de herstelfase.<br />

En dan is er nog één belangrijk advies dat Vanbever ons wil meegeven:<br />

herbekijk je brand beheer systemen wanneer er wijzigingen gebeuren aan je<br />

gebouw, de indeling van je ruimtes, producten die je stockeert of het gebouwgebruik.<br />

“Om je gebouw doeltreffend te blijven beschermen, is het soms nodig<br />

enkele detectoren te ver plaatsen, toe te voegen of de RWA te her bekijken. De<br />

kans dat je ooit wijzigingen in je gebouw doet, is nu een maal groot. Een<br />

gebouw leeft en de veiligheids systemen moeten dat dus ook doen. FireForum<br />

staat steeds paraat om je de juiste weg te wijzen doorheen dit proces.” ❚<br />

De groei in het segment smart buildings en steeds complexere technologie<br />

maken de meerwaarde van een expert stilaan onmisbaar.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 33


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

Brandvertragende deuren<br />

uitrusten met elektromagneten<br />

die gezien mogen worden<br />

In publiek toegankelijke gebouwen moet een brandhaard van de andere compartimenten gescheiden kunnen worden. Daarvoor worden<br />

zelfsluitende en brandvertragende deuren geïnstalleerd. Dergelijke deuren zijn uitgerust met elektromechanische vastzetinrichtingen op<br />

basis van elektromagneten die ze in een normale situaties open houden. Bij brand onderbreekt de centrale sturing het signaal naar de<br />

magneet, waardoor die sluit. Bintz Technics verdeelt de deurmagneten van Kendrion. Die zijn gemakkelijk te installeren en mogen ook nog<br />

eens gezien worden.<br />

Tekst Johan Debaere | Beeld Bintz Technics<br />

In de praktijk worden twee grote types van elektro magnetische vastzetinrichtingen<br />

toegepast. Zo kan men in de behuizing van deur drangers met<br />

glijarm een vastzet inrichting inbouwen. Bij alarm of stroom uitval wordt de<br />

vastzetting opgeheven en de deur door de deur dranger gesloten. Externe<br />

rookmeld- of brandcentrales zorgen voor de aan sturing. Deze vastzetting<br />

kan ook hand matig op geheven worden door gewoon aan de deur te trekken.<br />

Deur drangers met glijarm kunnen ook met een geïntegreerde rookmelder<br />

uitgerust worden.<br />

De deurmagneet GTR048 uit de CQSTANDARD reeks is<br />

leverbaar met een trekkracht van 200 N of 400 N.<br />

CQSAFE met een hogere beschermingsgraad is beschikbaar in<br />

uiteenlopende basistypes met een kleefkracht van 300 N tot 1372 N.<br />

34 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

“Deurdrangers kunnen ook gecombineerd worden met branddeurmagneten<br />

voor het openhouden van brand deuren. Als de magneet onder<br />

spanning staat, kleeft de ankerplaat op het deurblad tegen de magneet.<br />

Als de voedings spanning bij brand wegvalt, verdwijnt het magnetisch<br />

veld, wordt de magneet ontkoppeld en sluit de deurdranger de brand deur<br />

volledig automatisch af. Met een druk knop kan het systeem ook manueel<br />

ontgrendeld worden,” vertelt zaakvoerder Peter Baetens van Bintz Technics.<br />

“We zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het allesomvattend gamma<br />

aan deur magneten van Kendrion op de Belgische markt. Deze van origine<br />

Duitse firma, maar met hoofdzetel in Nederland, ontwikkelt, produceert en<br />

verdeelt hoogwaardige elektromagnetische systemen en componenten voor<br />

toepassingen in de industrie en de automobielsector.”<br />

Hoogwaardig, efficiënt en gebruiksvriendelijk<br />

Kendrion maakt al deurmagneten sinds het einde van de jaren ’60 van<br />

vorige eeuw en staat bekend als één van de pioniers in dit segment.<br />

Continue innovatie op het vlak van design en technologie zorgt ervoor dat<br />

‘We bieden deurmagneten om<br />

branddeuren in elke mogelijke<br />

toepassing open te houden’<br />

De deurmagneten van de HAHN CQSAFE serie zijn IP65.<br />

Ze voldoen ook aan de norm EN1155 en EN14637.<br />

de firma nog steeds één van de marktleiders is. De deurmagneten staan voor<br />

kwaliteit, efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid. Alle elektromagneten van<br />

Kendrion worden uitgerust met een Zener-vonkblusdiode en een ompoolbeveiliging.<br />

Een verende stootpen overwint eventueel restmagnetisme,<br />

dat tussen ankerplaat en elektro magneet ontstaat. In het verleden waren<br />

de oplossingen van Kendrion vooral op de Duitse markt gericht, maar<br />

met de HAHN CQ-LINE biedt de specialist ook een gamma branddeurmagneten<br />

dat universeel ingezet kan worden. Dit assorti ment omvat<br />

een kostengunstige standaard versie HAHN CQSTANDARD en de HAHN<br />

CQSAFE met een hogere beschermingsgraad. Alle magneten binnen<br />

het gamma van Kendrion zijn IP42, maar deze deurmagneten hebben<br />

respectievelijk een IP54 en IP65 codering. Ze voldoen aan de norm<br />

EN1155 en EN14637.<br />

“CQSTANDARD omvat de GTR048 met een trekkracht van 200 N of<br />

400 N en de GTR063 met een trekkracht van 850 N. Ze zijn beschikbaar<br />

met spanningen van 24 V of 48 V DC en 230 V AC. CQSAFE met<br />

spanning 24 V DC is leverbaar in de basistypes GTR042, GTR<strong>05</strong>0,<br />

GTR063 en GTR070. Ze hebben een kleefkracht van 300 N tot 1372 N,”<br />

licht Baetens toe.<br />

Deze elektromagneten worden op de muur of de vloer<br />

achter de deur of op het plafond gemonteerd.<br />

“Ze worden op de muur of de vloer achter de deur of op het plafond<br />

gemonteerd. Dankzij de diverse types kunnen we voor bijna alle afstanden<br />

en vereisten een gepaste oplossing bieden. Een ankerplaat, gemonteerd<br />

op de deur, dient als tegenhanger. Er zijn standaardmodellen, flexibele<br />

hoek instellingen en veergedempte uitvoeringen (voor zware deuren)<br />

beschikbaar. Naast de flexibiliteit werd ook aandacht besteed aan het<br />

installatiegemak. Zo wordt de behuizing van de GTR048 bijvoorbeeld<br />

gewoon ingeklikt en kan de onderbrekingsknop op 3 plaatsen aangebracht<br />

worden. De drie uitbreekplaatjes kunnen ook als kabelingang gebruikt<br />

worden en de aansluitkabels worden langs de rubberen doorvoer aan de<br />

zijkant ingebracht.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 35


THEMA BRANDBEVEILIGING<br />

Totaaloplossing op maat voor<br />

brandcompartimentering<br />

Bij een brand in een gebouw is een snelle en adequate reactie essentieel om materiële en lichamelijke schade tot een minimum te<br />

beperken. Een proactieve aanpak qua brandbeveiliging volgens de wettelijke normen maakt een nog groter verschil. Als specialist inzake<br />

brandcompartimentering biedt Ignix een totaaloplossing voor ieder gebouw: van advies en studiewerk tot uitvoering en opvolging, ook na de<br />

oplevering en tijdens de gebruiksfase.<br />

Tekst Laureline Vansteenkiste | Beeld IGNIX<br />

Het Ignix-kenniscentrum bedient vanuit Kortrijk klanten in de Benelux en Frankrijk.<br />

Vanuit een gezonde ondernemersambitie en hun voorliefde voor een<br />

nicheproduct namen Stijn Langeraert en Julien Esquenet in 2020 de familiebedrijven<br />

BIO Benelux en Rimarbo over. Beide ondernemingen hadden<br />

samen al een rijke geschiedenis op het vlak van brand compartimentering.<br />

BIO Benelux als commerciële poot en Rimarbo als uitvoerende tak. Sinds kort<br />

zijn de twee samengesmolten tot één entiteit: Ignix.<br />

“Vanuit Ignix zetten we een duidelijke totaaloplossing voor passieve<br />

brandbeveiliging in de markt. We ondersteunen onze klanten doorheen het<br />

volledige traject tijdens de projectbouw en verzorgen ook het beheer na<br />

oplevering”, legt zaakvoerder Stijn Langeraert uit. Passieve brandbeveiliging<br />

omvat alle componenten om brand tegen te houden, zoals de afdichting van<br />

technieken, omkasting, voegdichting, brand werende deuren, schilderwerk<br />

Stijn Langeraert en Julien Esquenet staan sinds<br />

2020 aan het roer van het huidige Ignix.<br />

36 | INSTALLATIEENBOUW.BE


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

Ignix zet als pionier in op digitalisering.<br />

en fantesten. In tegenstelling tot actieve brandbeveiliging – sprinklers,<br />

brandblusapparaten enzovoort – is de aanpak van Ignix proactief.<br />

Van advies tot opvolging na oplevering<br />

Ignix richt zich op de projectbouw, met hoofd aannemers en aannemers<br />

technieken als hun voornaamste klanten, en is tegelijk ook actief na de<br />

oplevering van een gebouw. Julien Esquenet: “In dat tweede geval houden<br />

we contact met de eigenaars of gebouwbeheerders. Een gebouw is namelijk<br />

geen constante. Je levert een nieuwbouw volledig veilig op en een paar<br />

maanden later trekt iemand een nieuwe kabelgoot. Dan zit je mogelijk weer<br />

met een risico op brandverspreiding. Daarom is de opvolging van een gebouw<br />

essentieel eens het in gebruik is.”<br />

Het bedrijf uit Kortrijk werpt zich dus op als totaalpartner. “We nemen<br />

alles over van de klant, of het nu de aannemer, bouwheer of eigenaar is.<br />

Van het advies tijdens ontwerp en het overleg met studiebureaus tot de<br />

uitvoering, het opleveren van een as-builtdossier en de opvolging achteraf”,<br />

gaat Stijn Langeraert verder. Ignix bekijkt het gebouw steeds in zijn geheel.<br />

“Met onze totaaloplossingen brengen we het hele gebouw in kaart. Elke<br />

opening in een ruimte voorzien we van een conforme oplossing – van de<br />

elektriciteitsinfrastructuur tot de HVAC- en sanitaire technieken, inclusief<br />

dragende muren, voegen en deuropeningen. Zo kan een brand makkelijk<br />

ingeperkt worden tot een specifiek compartiment.”<br />

Grondige marktexpertise<br />

Het bedrijf is actief in de Benelux en Frankrijk. Ignix beschikt dus over een<br />

grondige kennis van de lokale wetgeving. “Die is inderdaad niet volledig<br />

identiek per land, ook al is die gebaseerd op algemene Europese richtlijnen.<br />

Onze sterkte is net dat we alle factoren in rekening brengen om een<br />

gebouw conform de wetgeving af te werken. Waar nodig geven we advies<br />

over bouwtechnische alternatieven. Daarnaast hebben we een uitgebreide<br />

kennis over de beschikbare producten op de Europese markt. Bovendien zijn<br />

we actief betrokken bij de ontwikkeling van producten door fabrikanten en<br />

werken we nauw samen met universiteiten, het WTCB en andere instanties”,<br />

zegt Stijn Langeraert.<br />

Met een kenniscentrum in Kortrijk, een goede mix van jonge en ervaren<br />

medewerkers en eigen techniekers speelt Ignix kort op de bal. Hun<br />

Een meervoudige doorvoer op werflocatie, afgewerkt met brandwerende mortel.<br />

Een meervoudige doorvoer in SketchUp.<br />

stokpaardjes zijn niet voor niets expertise, duurzaamheid en partnerships met<br />

klanten. Ignix zet tegelijk sterk in op digitalisering. “Zowel voor producenten<br />

als klanten streven we naar een zo digitaal mogelijke aanpak. We gebruiken<br />

onder andere Aproplan van Letsbuild en geloven sterk in BIM-modellering<br />

omdat het een efficiëntere samenwerking tussen alle betrokken partijen<br />

mogelijk maakt.”<br />

Hun professionele aanpak is merkbaar doorheen het hele bedrijf. “Ons motto<br />

is ‘buzze geven en leute maken’. We verwachten van onze medewerkers dat<br />

ze zelfstandig werken, op elkaar steunen om ideeën en oplossingen uit te<br />

werken en onze klanten steeds een correcte service bieden. Alleen zo kunnen<br />

we solide partnerships uitbouwen en hen volledig ontzorgen op het vlak<br />

van brandveiligheid.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 37


BRANDBEVEILIGING THEMA<br />

BRANDVEILIGHEID IN ANTWERPS<br />

STADHUIS GEWAARBORGD<br />

Het Antwerpse stadhuis voldoet vandaag aan de strengste eisen inzake brandpreventie. Daarvoor stond KBS Systems in, een<br />

gespecialiseerd bedrijf uit Wilrijk. "Onze belangrijkste ingreep was de constructie van een verluchtingskoker in de trappenhal", vertelt<br />

projectleider Jean-Paul Jans.<br />

Tekst Koen Mortelmans | Beeld Mats Palinckx<br />

De nieuwe verluchtingskoker in de trappenhal is opgebouwd uit witte Promat.<br />

KBS Systems is een absolute pionier in brandpreventie.<br />

"Die verluchtingskoker is opgebouwd uit witte Promat. We hebben hem<br />

discreet aangebracht, zodat hij niet afsteekt tegen de historisch achtergrond.<br />

De koker geeft uit op een dakraam, dat zich automatisch opent bij<br />

rookontwikkeling. Verder stonden we er in voor de compartimentering en de<br />

afwerking van de doorvoeren in de compartimentering. We hebben daarbij<br />

zowel bestaande brandwerende wanden onder handen genomen als nieuwe<br />

exemplaren geplaatst."<br />

KBS was hiermee niet aan zijn proefstuk toe in een bekend Antwerps gebouw.<br />

"We verzorgden eerder al de brandpreventie in het nieuwe gerechtshof,<br />

in achttien van de 24 blokken op Nieuw Zuid en in het Mediahuis, het<br />

hoofdkwartier van DPG Media", zegt bedrijfsleider Frank Tijtgat. Momenteel<br />

werkt KBS mee het vluchtconcept van de Tijsmanstunnel uit en behandelt het<br />

in de Schijnpoorttunnel de hoogspanningsleidingen van Elia.<br />

Pionier in brandpreventie<br />

Al in de jaren zeventig profileerde Control & Protection zich als erkend<br />

installateur en leverancier van brandcompartimentering. Binnen die groep<br />

werd KBS Systems in 1984 opgericht als installateur van het volledige gamma<br />

brandwerende toepassingen. "Begin jaren tachtig stond de brandwetgeving<br />

in ons land nog in de kinderschoenen. De eerste reglementeringen waren het<br />

gevolg van enkele catastrofale branden die ons land de jaren en decennia<br />

voordien hadden getroffen", aldus Tijtgat.<br />

‘We hebben zowel bestaande<br />

brandwerende wanden onder<br />

handen genomen als nieuwe<br />

exemplaren geplaatst’<br />

"We behoren tot het selecte gezelschap van ondernemingen die in de<br />

begin-jaren nog zelf moesten instaan voor het financieren, voorbereiden en<br />

realiseren van officiële brandattesten. KBS Systems kon zo vanaf het prille<br />

begin als een absolute pionier de evolutie van de brandwetgeving opvolgen<br />

én correct toepassen. Dankzij opdrachten voor industrieel gerenommeerde<br />

klanten en in residentiële gebouwen is KBS Systems intussen uitgegroeid<br />

tot een installatie-bedrijf dat een totaalservice aanbiedt voor elke<br />

brandcompartimentering, met garantie op de juiste brandweerstand. Zo<br />

beschikken we over de nodige specialisten, vereiste veiligheidscertificaten<br />

en kwaliteitsmanagementsystemen om ook in de nucleaire sector de<br />

brandveiligheid te garanderen." ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 39


LUCHTBEVOCHTIGING: onmisbare partner<br />

in de strijd voor een gezond binnenklimaat<br />

‘Alleen maar ventileren volstaat niet om virusverspreiding tegen te gaan.’<br />

Luchtvochtigheid in een gebouw is altijd al belangrijk geweest, maar omdat je een goede of slechte luchtvochtigheid niet met het blote oog kan<br />

zien, werd het thema in het verleden wel eens onder de mat geveegd. Nieuwe maatschappelijke tendensen zoals het coronavirus, brengen<br />

daar verandering in. Specialist ter zake DriSteem heeft voor elke situatie een oplossing, en kan beantwoorden aan uiteenlopende vereisten op<br />

hygiënisch, duurzaam of economisch vlak.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld DriSteem<br />

Luchtbevochtiging is vandaag een thema dat in<br />

de bouwsector niet langer genegeerd kan worden.<br />

Niet alleen drukte het coronavirus ons met de<br />

neus op de feiten, de regels zijn ook veranderd: de<br />

Codex Welzijn op het werk stipuleert immers dat<br />

de luchtvochtigheidsgraad in een kantoorgebouw<br />

tussen de 40 en de 60 procent moet liggen –<br />

voorheen was dat nog 30 à 70 procent. Maar<br />

luchtbevochtiging omhelst veel meer dan alleen<br />

maar een toestel kopen of verkopen. Het is een<br />

vakgebied dat een zekere specialisatie vergt, zegt<br />

Marc Briers, zaakvoerder van DriSteem Belgium.<br />

“We zetten dan ook heel hard in op dienstverlening<br />

naar onze klanten toe. Zowel studiebureaus als<br />

installateurs kunnen we ter dienste zijn met een<br />

gerichte oplossing. We proberen om minstens één<br />

keer per week een opleiding te voorzien.”<br />

Sinds het uitbreken van de coronacrisis is het<br />

duidelijk dat indoor air quality belangrijk is,<br />

maar toch is er nog werk aan de winkel op het<br />

40 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Op hygiënisch vlak is stoom altijd de<br />

meest efficiënte keuze, maar er zijn genoeg<br />

alternatieven voorhanden die eveneens<br />

het gewenste resultaat bereiken.’<br />

vlak van kennisverspreiding. Marc Briers: “We<br />

zien nog altijd dat de nadruk heel vaak ligt op<br />

ventileren, zonder het over luchtbevochtiging te<br />

hebben. Ventilatie is natuurlijk enorm belangrijk<br />

om het CO 2<br />

-peil onder controle te houden, maar<br />

wat veel minder geweten is: als je veel ventileert<br />

in een gebouw, droogt de binnenlucht sneller<br />

uit en is het juist extra belangrijk om een goede<br />

luchtbevochtiging te voorzien. Alleen maar<br />

ventileren volstaat dus niet om virusverspreiding<br />

tegen te gaan.”<br />

‘De uitdaging is: hoe kunnen we de<br />

luchtvochtigheid op een zo economisch<br />

mogelijk manier verbeteren?’<br />

Brede keuze<br />

Ook nieuwe markttendensen hebben een grote<br />

invloed, vervolgt Briers. “Nu de prijzen van gas en<br />

elektriciteit de pan uit swingen, is de uitdaging<br />

voor ons: hoe kunnen we de luchtvochtigheid in<br />

een ruimte op een zo economisch mogelijk manier<br />

verbeteren? Net daarom bieden we onze klanten<br />

de keuze uit uiteenlopende technieken om de<br />

lucht te bevochtigingen, van stoombevochtiging<br />

tot adiabatische oplossingen. Ook andere<br />

argumenten, zoals de wens om CO 2<br />

-neutraal te<br />

bevochtigen, spelen een rol. Op hygiënisch vlak is<br />

stoom altijd de meest efficiënte keuze – stoom is<br />

immers per definitie steriel – maar er zijn genoeg<br />

alternatieven voorhanden die eveneens het<br />

gewenste resultaat bereiken. Het DriSteem-gamma<br />

biedt werkelijk op elk probleem een antwoord.”<br />

Niet alleen de keuze van technologie of type<br />

bevochtiger is van belang, ook talloze randfactoren<br />

spelen een rol – denk maar aan de<br />

waterkwaliteit in de regio in kwestie. Daarom<br />

biedt DriSteem in regio’s met hard water ook<br />

waterbehandeling mee aan in het pakket. Ook<br />

dat wijst op de veelzijdigheid van DriSteem in zijn<br />

streven om altijd en overal de luchtvochtigheid op<br />

peil te houden.<br />

Het team van DriSteem Belgium.<br />

‘De ogen zijn opengegaan’<br />

Marc Briers verwacht dat een gezond<br />

binnenklimaat ook in de toekomst aan aandacht<br />

zal winnen. En daar is luchtvochtigheid onlosmakelijk<br />

mee verbonden. “Dankzij de CO 2<br />

-meters<br />

zijn de ogen opengegaan. De hoeveelheid<br />

geventileerde lucht in een gebouw zal in de<br />

toekomst alleen maar hoger liggen, met dank<br />

aan normen die steeds strenger worden. De<br />

luchtbevochtiging zal sowieso moeten volgen als<br />

het écht menens is om de binnenluchkwaliteit op<br />

peil te houden”, besluit Briers. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 41


LINK 2030<br />

Toekomstvisie op het Ecosysteem van de<br />

multifunctionele installaties<br />

Meer weten over hoe de<br />

energietransitie jouw werk<br />

zal beïnvloeden?<br />

Neem deel aan de<br />

4 nieuwe webinars.<br />

Schrijf je<br />

nu hier in<br />

20 september<br />

20 oktober<br />

24 november<br />

15 december<br />

17:00 uur<br />

17:00 uur<br />

17:00 uur<br />

17:00 uur<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

Integrale<br />

systemen en<br />

duurzaam<br />

ondernemen<br />

De “war for<br />

talent”<br />

Het<br />

veranderende<br />

klantenprofiel<br />

Out-of-the-box<br />

business<br />

models<br />

www.link2030.be


230 standhouders<br />

– installateurs, fabrikanten<br />

en leveranciers – zijn er om<br />

de vakman te inspireren.<br />

‘ONE STOP’ EVENT VOOR DE SECTOR<br />

VIJFDE EDITIE VAKBEURS BELICHT<br />

ENERGIETRANSITIE EN DIGITALISERING<br />

Standnummer<br />

93<br />

Op enkele jaren tijd is Install Day uitgegroeid tot hét vertrouwde netwerkevent voor de brede installatiesector. De beurs voelt intussen zo<br />

vertrouwd aan, dat men zou durven vergeten dat het amper vijf jaar geleden is dat de installatiesector voor het eerst verzamelen blies in<br />

Brussels Kart Expo. Voor deze verjaardagseditie houdt Install Day vast aan beproefde recepten, maar trekken de beursorganisatoren ook de<br />

kaart van vernieuwing.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Install Day<br />

Voor het eerst vindt Install Day niet plaats in<br />

november, maar in oktober. Andere vernieuwing is<br />

dat er deze editie geen tenten meer zijn, maar wel<br />

een extra Hall D.<br />

De moeilijke coronajaren liggen intussen achter<br />

ons, maar met een energiecrisis en tegelijk<br />

ook een energietransitie zijn er voldoende<br />

uitdagingen waar installateurs het hoofd<br />

aan moeten bieden. Install Day hoopt de<br />

gemotiveerde vakman alvast op de weg te<br />

helpen. “Install Day is een ‘one stop’ evenement.<br />

Op één dag, in een makkelijk toegankelijke<br />

locatie, kan de installateur alle nieuwe<br />

producten, technieken, software, digitale tools,…<br />

zien, voelen en uittesten. En dat volledig gratis.<br />

Met meer dan 3.500 bezoekende installateurs<br />

in 2021 is Install Day de ontmoetingsplaats<br />

voor de sector bij uitstek geworden”, zegt Carole<br />

Metzmacker, Marketing en Communication<br />

Manager bij Techlink. ❯<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 43


Op enkele jaren tijd is Install Day uitgegroeid tot hét vertrouwde<br />

netwerkevent voor de brede installatiesector.<br />

Goed om weten: net zoals altijd zijn<br />

hapjes en drank gratis te verkrijgen.<br />

‘Op één dag kan de installateur alle<br />

nieuwe producten, technieken,… zien,<br />

voelen en uittesten’<br />

230 standhouders – installateurs, fabrikanten en<br />

leveranciers – zijn er om de vakman te inspireren.<br />

Je kan productvoorstellingen bijwonen, evenals<br />

interessante infosessies en seminaries, en je kan<br />

uiteraard van de gelegenheid gebruik maken om<br />

naar hartenlust te netwerken. Goed om weten: net<br />

zoals altijd zijn hapjes en drank gratis te verkrijgen!<br />

Trends<br />

Enkele algemene en technische trends staan<br />

centraal op deze vijfde Install Day. We lijsten<br />

enkele belangrijke thema’s op:<br />

Samen door de energietransitie<br />

Bij haast alle stappen die nodig zijn om<br />

gebouwen te verduur zamen, is een belangrijke rol<br />

voor installateurs weggelegd. Meer hernieuwbare<br />

energie, minder afval en verspilling van hulpbronnen,<br />

hightech toepassingen, beheer van<br />

data stromen, en slimme toepassingen zullen ervoor<br />

zorgen dat de installaties van de toekomst<br />

klimaat neutraal en circulair zijn, decentraal en<br />

slim georganiseerd, en technologisch geavanceerd.<br />

Samenwerking is essentieel in deze energietransitie,<br />

zowel op kleine als grote schaal.<br />

Digitalisering en monitoring<br />

De voortschrijdende digitalisering biedt het grote<br />

voor deel dat we het opwekken en verbruiken van<br />

energie steeds beter kunnen meten en opvolgen.<br />

De nieuwe techniek is slim: monitoren en<br />

beheren kan op afstand, de gebruiker zit net als<br />

de installateur aan de knoppen en de monteur<br />

heeft zijn smartphone/tablet als nieuwste gereedschap.<br />

Het bundelen en interpreteren van al die<br />

informatiestromen is de uitdaging. De data van<br />

al die monitoring vormen na verloop van tijd de<br />

ideale basis om met een energiemanagementsysteem<br />

te werken.<br />

PRAKTISCHE INFO<br />

WAAR: Brussels Kart Expo, Groot-<br />

Bijgaarden<br />

WANNEER: Vrijdag 14 oktober <strong>2022</strong>,<br />

van 9 tot 19 uur<br />

TOEGANG: Gratis, mits inschrijving –<br />

www.installday.be<br />

Gezond binnenklimaat<br />

Door de coronapandemie zijn zaken als binnenklimaat<br />

en luchtkwaliteit hot issues geworden.<br />

De ventilatie van schoolgebouwen krijgt nu de<br />

aandacht die het al veel langer verdiend. Voor<br />

woningen is het vraaggestuurd ventileren de<br />

grootste trend. Belangrijk is dat ventilatie geen<br />

apart onderdeel meer is van een gebouw: het is<br />

een integraal onderdeel van gebouwtechniek<br />

die verwarmt, koelt en lucht ververst. Bovendien<br />

zijn temperatuur, CO 2<br />

en vocht heel simpel te<br />

meten. Deze data kan per ruimte verzameld en<br />

geïnterpreteerd worden.<br />

Ook aan innovaties in de PV-markt, de versnelde<br />

groei van warmtepompen, de evoluties in de<br />

F-gaswetgeving en het tekort aan mankracht<br />

in de installatiesector wordt uitgebreid aandacht<br />

besteed. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 45


Hall A<br />

1<br />

WEISHAUPT<br />

2<br />

CTC BENELUX<br />

3<br />

B.E.G.<br />

LUXOMAT<br />

4<br />

TESTO<br />

5<br />

HONEYWELL<br />

HOME-<br />

RESIDEO<br />

6<br />

WALRAVEN<br />

7<br />

JUDO<br />

WATER-<br />

BEHANDELING<br />

11<br />

TEC7<br />

15<br />

HERSCHEL<br />

21<br />

EATON<br />

30<br />

THEMA<br />

38<br />

NIBE<br />

44<br />

NIBE<br />

52<br />

SAMSUNG BY<br />

AMBRAVA<br />

53<br />

AVERO<br />

HANDLING<br />

54<br />

HELIA<br />

55<br />

M&G GROUP<br />

-BURGERHOUT<br />

56<br />

ALECO<br />

57<br />

GEBO<br />

58<br />

48<br />

CLIMACON<br />

35<br />

OPDAMO<br />

26<br />

LINUM<br />

GROUP<br />

20<br />

VASCO<br />

43<br />

GEP<br />

WATER-<br />

MANAGEMENT<br />

8<br />

GEWISS<br />

9<br />

REXEL<br />

10<br />

HIKOKI<br />

POWER TOOLS<br />

16<br />

NXTPRO<br />

17<br />

H-VEN<br />

22<br />

EUROTIS<br />

23<br />

VECOLUX<br />

31<br />

ZEHNDER<br />

32<br />

VALECO WATER<br />

QUALITY<br />

33<br />

OVENTROP<br />

34<br />

FISCHER<br />

COBEMABEL<br />

39<br />

DELTA WATER<br />

SOFTENERS<br />

BELUX<br />

40<br />

WIHA<br />

41<br />

VISMA<br />

BOUWSOFT<br />

42<br />

CARAT<br />

13<br />

REXEL<br />

12<br />

BORGH<br />

14<br />

METABO<br />

45<br />

PROFIXINGS<br />

46<br />

RF-<br />

TECHNOLOGIES<br />

47<br />

VENTILINE<br />

27<br />

TRILEC<br />

28<br />

GEBERIT<br />

29<br />

EURO-INDEX<br />

36<br />

REHAU<br />

37<br />

STAGOBEL<br />

ELECTRO<br />

50<br />

PLASTIBAC<br />

49<br />

ECO PROJECT<br />

51<br />

BEBAT<br />

18 19<br />

CARNOY/OMNITERM<br />

WALLONIE<br />

24<br />

ANTARGAZ<br />

25<br />

NATHAN<br />

GEOTHERMA<br />

GRONDPLAN<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE<br />

46 |


1 > 24 pers.<br />

SEM.<br />

1 > 24 pers.<br />

SEM.<br />

i<br />

Hall D<br />

Hall C<br />

ENTRANCE<br />

Hall B<br />

82<br />

WILO<br />

73<br />

SOUDAL<br />

66<br />

PANASONIC<br />

120<br />

VERCALO<br />

113<br />

VIEGA<br />

104<br />

UBBINK<br />

121<br />

GROHE<br />

74<br />

DAIKIN<br />

75<br />

MATAGNE<br />

HODY<br />

76<br />

RBM<br />

78<br />

PHOENIX<br />

CONTACT<br />

79<br />

GRUNDFOS<br />

80<br />

WAGO<br />

83<br />

BOSCH<br />

84<br />

MATAGNE<br />

HODY<br />

85<br />

CALEFFI<br />

90<br />

FACQ<br />

91<br />

BSC (NUPI-<br />

HUOT-GASTITE)<br />

92<br />

RIELLO<br />

93<br />

TECHLINK<br />

97<br />

FACQ<br />

98<br />

OPSINOX<br />

94<br />

RADSON<br />

96<br />

PROMAT<br />

100<br />

VIESSMANN<br />

95<br />

PV CYCLE<br />

101<br />

VIESSMANN<br />

102<br />

THE FITTING<br />

COMPANY<br />

99<br />

ALIAXIS<br />

86<br />

DE DIETRICH<br />

87<br />

GAS.BE<br />

88<br />

WAVIN<br />

114<br />

COMAP-<br />

FLAMCO<br />

115<br />

AALBERTS<br />

INTEGRATED<br />

PIPING SYSTEMS<br />

116<br />

HAGER<br />

117<br />

PIPELIFE<br />

77<br />

RENSON<br />

VENTILATION<br />

122<br />

AQUALISA<br />

123<br />

IDEAL<br />

STANDARD<br />

124<br />

IDEAL<br />

STANDARD<br />

125<br />

VILLEROY<br />

&BOCH<br />

1<strong>05</strong><br />

BWT<br />

106<br />

VANDER<br />

ELST<br />

107<br />

BUDERUS<br />

109<br />

SERELEC<br />

110 111<br />

ENGELS-<br />

THERMO COMFORT<br />

108<br />

ROCKWOOL<br />

67<br />

SPIT<br />

PASLODE-ITW<br />

CONSTRUCTION<br />

68<br />

TEMPOLEC<br />

69<br />

CLIMAWAYS<br />

70<br />

GRIFFON<br />

71<br />

WATERGENIUS<br />

59<br />

MYENERGI<br />

60<br />

ROTHENBERGER<br />

61<br />

ROTH<br />

BENELUX<br />

62<br />

CINTROPUR<br />

63<br />

BULEX<br />

64<br />

TRAYCO<br />

65<br />

VTX<br />

DISTRIBUTION<br />

72<br />

INDUSCABEL<br />

81<br />

TOPTECHNICS<br />

89<br />

AKTORE<br />

VERGOKAN<br />

103<br />

RIDGID<br />

112<br />

SOLUCALC<br />

126<br />

SIEDLE<br />

136<br />

ITHO<br />

DAALDEROP<br />

135<br />

JAGA<br />

CLIMATE<br />

DESIGNERS<br />

134<br />

HANSGROHE<br />

133<br />

INTER PIPE<br />

TOOL<br />

132<br />

PRIMAGAZ<br />

131<br />

KSB<br />

130<br />

HANSA<br />

129<br />

DAB<br />

PUMPS<br />

128<br />

VAN MARCKE<br />

127<br />

VAN MARCKE<br />

138<br />

DALEMANS<br />

GAS<br />

141<br />

OKOFEN<br />

137<br />

HUAWEI<br />

139<br />

TECE<br />

140<br />

KESSEL<br />

142<br />

ARDEA<br />

HARGSSNER<br />

144<br />

EVOTUBE<br />

146<br />

YSEBAERT<br />

150<br />

145<br />

SFA<br />

BENELUX<br />

148<br />

147<br />

143<br />

BENDER<br />

149<br />

INSTAMOBILE<br />

212<br />

GIACOMINI<br />

152<br />

GROUPE<br />

ATLANTIC<br />

153<br />

GROUPE<br />

ATLANTIC<br />

154<br />

VENTILAIR<br />

GROUP<br />

155<br />

EPLUCON<br />

156<br />

STIEBEL<br />

ELTRON<br />

157<br />

SANUTAL<br />

158<br />

WATTS<br />

BENLUX<br />

218<br />

BAYWA R.E.<br />

219<br />

ALLIMEX<br />

GREEN<br />

POWER<br />

220<br />

LG<br />

ELECTRONICS<br />

221<br />

CLIMAVENT<br />

222<br />

I-DRAIN/<br />

DZIGNSTONE/<br />

ASSENTI<br />

223<br />

PCM<br />

INTERNATIONAL<br />

224<br />

BELIMO<br />

225<br />

BAILEY<br />

ELECTRIC &<br />

ELECTRONICS<br />

217<br />

BAYWA R.E.<br />

151<br />

ELECTRICEA<br />

159<br />

SCHELL<br />

BELGIUM<br />

160<br />

BALS/<br />

HENSEL<br />

161<br />

DELABIE<br />

162<br />

ECOTHERMIA<br />

164<br />

POUJOULAT<br />

165<br />

FIXCENTER<br />

166<br />

VALVULAS<br />

ARCO<br />

173<br />

VAILLANT<br />

174<br />

VAILLANT<br />

182<br />

VAN<br />

OIRSCHOT<br />

183<br />

SPIROTECH<br />

189<br />

VAN<br />

OIRSCHOT<br />

190<br />

SPIROTECH<br />

175<br />

ELCO<br />

HEATING<br />

SOLUTIONS<br />

167<br />

BEGETUBE<br />

176<br />

BEGETUBE<br />

168<br />

REMEHA<br />

177<br />

REMEHA<br />

169<br />

STG<br />

178<br />

ALVERSYS<br />

170<br />

STG<br />

179<br />

STG<br />

196<br />

ATAG<br />

197<br />

HEAT-BOX<br />

198<br />

CEBEO<br />

204<br />

COMELIT<br />

2<strong>05</strong><br />

SAFETY<br />

SCIENCE<br />

206<br />

SCHAKO<br />

213<br />

LINERGY<br />

214<br />

ESCOLIT<br />

215<br />

SCHNEIDER<br />

ELECTRIC<br />

199<br />

CEBEO<br />

207<br />

LEDVANCE<br />

180<br />

EGEDA<br />

172<br />

BONFIX<br />

181<br />

FERNOX<br />

188<br />

KABELWERK<br />

EUPEN<br />

195<br />

QBUS<br />

163<br />

DANFOSS<br />

211<br />

CARBOMAT<br />

GROUP<br />

216<br />

CARBOMAT<br />

GROUP<br />

203<br />

HENCO<br />

118 119<br />

DESCO<br />

171<br />

SINCLAIR<br />

AIRCONDITIONING<br />

/AFM<br />

233<br />

232<br />

WTCB<br />

231<br />

WTCB<br />

230<br />

ALIA<br />

229<br />

EDORA<br />

228<br />

ODE<br />

227<br />

VOLTA<br />

226<br />

CONSTRUCTIV<br />

184<br />

TERRENDIS<br />

185<br />

THERMODUCT<br />

191<br />

CLIMATRIX<br />

192<br />

OBO<br />

BETTERMANN<br />

186<br />

AIRSMART<br />

187<br />

NIKO<br />

193<br />

HELVAR<br />

194<br />

NIKO<br />

200<br />

SPELSBERG<br />

208<br />

ETHERMA<br />

BENELUX<br />

201<br />

CAFCA<br />

209<br />

ROFIX<br />

202<br />

DUCO<br />

VENTILATION<br />

210<br />

DUCO<br />

VENTILATION<br />

EXHIBITION LOUNGE<br />

DETECTION<br />

SERVICE TOOLS<br />

BELGIUM<br />

VETON<br />

C-SCAN &<br />

POWERSTATION<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 47


Standnummer<br />

96<br />

Snel en efficiënt afdichten met<br />

nieuw brandwerend isolatieschuim<br />

Voor correcte installatie<br />

dient steeds pagina 4<br />

van de handleiding en<br />

het systeemoverzicht te<br />

worden geraadpleegd.<br />

48 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Met de introductie van PROMAFOAM ® –2C biedt Promat een brandwerend isolatieschuim waarmee het afdichten van kleine doorvoeringen<br />

een stuk efficiënter en eenvoudiger verloopt. Het gebruik van PROMAFOAM ® -2C kan een aardige tijdsbesparing voor installateurs opleveren.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Promat<br />

PROMAFOAM ® –2C is een 2-componenten isolatieschuim op basis van polyurethaan<br />

en halogeenvrije brandvertragers. Dit brandwerend isolatie schuim is<br />

geschikt voor toepassingen in wanden en vloeren en is speciaal ontwikkeld<br />

voor het realiseren van afdichtingen rond kabels, brandbare en onbrandbare<br />

leidingen en leidingen van split HVAC-systemen om de verspreiding van<br />

brand, rook en hitte te voorkomen.<br />

“PROMAFOAM ® –2C verrijkt ons bestaande gamma”, zegt Caroline Remels,<br />

Product Manager bij Promat. “Elektriciens moeten vaak doorvoeringen met<br />

kabels en leidingen, die zowel uit kunststof als metaal bestaan, afdichten.<br />

Het betreft dan voornamelijk kleine openingen. Ook in het verleden hadden<br />

we wel al producten in het gamma om dit soort afdichtingen te realiseren,<br />

maar die waren vaak minder efficiënt en minder gebruiksvriendelijk dan<br />

PROMAFOAM ® –2C, dat specifiek voor dit soort toepassingen is ontworpen.”<br />

Snelheid is het sleutelwoord<br />

“Snelheid is vandaag de dag het sleutelwoord op elke werf”, aldus Remels.<br />

“Als we installateurs om feedback vragen, komt dat criterium vaak naar<br />

boven: ze hebben nood aan producten die hen tijdswinst op de werf kunnen<br />

opleveren. Dat aspect alleen al is voldoende om hen te overtuigen.”<br />

Het gebruiksgemak is het grootste voordeel van PROMAFOAM ® –2C, vult<br />

Melvin Van Borm aan, Development Engineer bij Promat. “PROMAFOAM ® –2C<br />

maakt het afdichten van kleinere leidingen veel eenvoudiger. Bovendien is<br />

het weggesneden schuim herbruikbaar. Als de installateur toch schuim over<br />

heeft, kan hij dat gemakkelijk afsnijden en opnieuw gebruiken.” Dat komt<br />

ook de duurzaamheid ten goede. “We spelen onze rol in het reduceren van de<br />

afvalberg op de jobsite, een probleem dat steeds actueler wordt.”<br />

De hoge aandacht voor duurzaamheid blijkt ook uit de lange gegarandeerde<br />

levensduur van tien jaar. “Wat je installeert, moet lange tijd mee kunnen<br />

gaan zonder in te boeten aan prestaties”, zegt Remels.<br />

PROMAFOAM®–2C is een 2-componenten isolatieschuim op<br />

basis van polyurethaan en halogeenvrije brandvertragers.<br />

‘Installateurs zoeken producten<br />

die hen tijdswinst op de werf<br />

kunnen opleveren’<br />

Het schuim kan op twee manieren worden aangebracht: met een manuele<br />

of een elektrische cartridge. Van Borm: “Vooral de frequentie zal de keuze<br />

beïnvloeden: wie PROMAFOAM ® –2C vaak wil gebruiken, doet er goed aan te<br />

investeren in de elektrische oplossing.”<br />

Brandprestaties tot twee uur<br />

PROMAFOAM ® –2C is geratificeerd volgens EN 1366-3, de norm voor het<br />

testen van doorvoeringen. “De brandprestaties variëren van EI60 tot EI120,<br />

afhankelijk van de context en het type leiding dat door de doorvoering gaat”,<br />

aldus Van Borm. In sommige situaties wordt de 2-componenten schuim ook<br />

toegepast in combinatie met de PROMASTOP ® -TDW brandwerende wrap om<br />

EI120, en dus een brandprestatie tot twee uur, te bekomen. De schuim is<br />

met nog andere producten uit het Promat-gamma complementair, zoals de<br />

PROMASTOP ® –FB brandwerende steen.<br />

Het gebruiksgemak is het grootste voordeel van PROMAFOAM®–2C.<br />

Op zijn website voorziet Promat alle nodige documentatie voor PROMAFOAM ® –<br />

2C. Geïnteresseerde installateurs kunnen ook aansluiten bij de praktische<br />

opleidingen die Promat-experts geven over het Fire Stopping-gamma van<br />

de firma in zijn geheel. Elk kwartaal staat er minstens een sessie in het<br />

Nederlands en het Frans op het programma. Uiteraard komt PROMAFOAM ® –<br />

2C uitgebreid aan bod in de sessies. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 49


Standnummer<br />

55<br />

Specialist rookgasafvoer en ventilatie bouwt centrale fabriek<br />

INVESTEREN IN DE TOEKOMST<br />

M&G Group is een bedrijf in volle evolutie. Een nieuwe state-of-the-art productielocatie in Nederland is de volgende stap in de snelle uitbouw van<br />

de pionier inzake rookgasafvoer en ventilatie. Een vernieuwde, heldere merkenstrategie moet de doelstellingen van de firma een bijkomend<br />

duwtje in de rug geven.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld M&G Group<br />

De nieuwe fabriek van M&G Group, in het<br />

Nederlands Assen-Zuid, was geen overbodige<br />

luxe. Tot nu zaten de verschillende afdelingen<br />

van de firma verspreid over elf gebouwen in<br />

Assen en Groningen. Voortaan zal M&G alle<br />

diensten centraliseren in het nieuwbouwproject<br />

van 39.000 m² gebouwd met respect voor de<br />

omgeving en het milieu. “Het nieuwe gebouw zal<br />

ons toelaten om productiever te werk te gaan. Het<br />

productieproces moest logischer en efficiënter”,<br />

zegt Luc Bal, Country Manager bij M&G Group.<br />

We wilden vermijden dat mensen nog, zoals<br />

voordien, verspreid zaten over tal van hokjes en<br />

hoekjes. Dat was een gevolg van de organische<br />

groei van de firma. De eerste gebouwen dateren<br />

van rond de jaren 1950, nadien volgde er her en<br />

der een aan-of bijbouwen.”<br />

Merkenstrategie<br />

De investeringen in infrastructuur gaan gepaard<br />

met een opgefriste merkenstrategie. Bal licht<br />

toe: “We communiceren vanaf nu onder één<br />

naam: M&G Group. Dat heeft voor onze klanten<br />

het voordeel van de duidelijkheid. Vroeger was<br />

het voor (potentiële) klanten niet altijd duidelijk<br />

welke productietak tot welk bedrijf hoorde.<br />

Binnen de groep hebben we verschillende,<br />

duidelijk afgelijnde merken: zo geniet Burgerhout<br />

een sterke reputatie op vlak van rookgasafvoer<br />

en ventilatie. Anjo is dan weer bekend voor<br />

zijn oplossingen voor het dak, zoals plat-en<br />

hellende dakontluchtingen of kabeldoorvoeren.<br />

Die merknamen blijven behouden en worden<br />

ingezet naargelang de doelgroep die we met een<br />

welbepaalde oplossing voor ogen hebben.”<br />

rijke rol weg gelegd. We beschikken over een uitgebreid<br />

ventilatie gamma aan. Zo dragen we ons<br />

steentje bij aan het creëren van gezonde binnenlucht<br />

en het op een veilige manier afvoeren van<br />

alles wat niet gezond is”, besluit Bal. “Dat is dan<br />

ook onze visie: ‘A sustainable and comfortable<br />

living environment for everyone.’” ❚<br />

‘We communiceren vanaf nu onder één naam:<br />

M&G Group. Dat heeft voor onze klanten<br />

het voordeel van de duidelijkheid.’<br />

Deze strategische keuzes zijn onlosmakelijk<br />

verbonden met de visie van M&G Group op<br />

de toekomst. “Met de nieuwe fabriek en onze<br />

merkenstrategie zijn we klaar voor de komende<br />

tien à vijftien jaar”, vervolgt Bal. Die toekomst<br />

moet en zal ‘groen’ zijn, meent M&G Group: “Ook<br />

wij hebben een belangrijke rol te spelen in de<br />

energie transitie. Onze systemen zijn compatibel<br />

met nieuwe energie bronnen die zich aandienen<br />

op de markt – denk maar aan waterstof. Ook<br />

al bestaat waterstof voor 99 procent uit waterdamp,<br />

ook hier is een performante rookgasafvoer<br />

essentieel.”<br />

“Ook in het op peil brengen en houden van de<br />

binnen lucht kwaliteit is M&G Group een belang-<br />

50 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Met de nieuwe fabriek en onze<br />

merkenstrategie zijn we klaar voor de<br />

komende tien à vijftien jaar’<br />

Voortaan zal M&G alle diensten centraliseren in<br />

het nieuwbouwproject van 39.000 m², gebouwd<br />

met respect voor de omgeving en het milieu.<br />

‘Ook al bestaat waterstof voor 99 procent uit waterdamp,<br />

ook hier is een performante rookgasafvoer essentieel.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 51


Standnummer<br />

87<br />

Biomethaan<br />

in de lift<br />

Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen heeft over<br />

biomethaan, zoekt hij vaak een onafhankelijke dienst of advies.<br />

Door de stijgende energieprijzen en toenemende klimaatuitdagingen groeit de interesse voor groene gassen. Eén ervan is biomethaan,<br />

geproduceerd uit reststoffen van landbouw die worden opgewaardeerd tot een circulaire energie. Dat bleek ook op de landbouwbeurs<br />

Foire de Libramont.<br />

Tekst Gas.be<br />

Valbiom, de Waalse organisatie die innovatieve<br />

toepassingen voor biomassa promoot, biedt<br />

onder steuning voor deze vorm van groene<br />

energie. Bertrand Auquière van Valbiom licht<br />

toe: "Iedereen beseft dat we ons in een sterk<br />

veranderd energieklimaat bevinden. Het is nu veel<br />

interessanter om biogas te produceren ,omdat<br />

de prijs van aardgas de laatste tijd fors gestegen<br />

is. Wij voelen dat er ook politieke steun is en<br />

een groot enthousiasme rond biomethanisatie.<br />

Wanneer een landbouwer of een bedrijf vragen<br />

heeft over biomethaan, zoekt hij vaak een<br />

onafhankelijke dienst of advies. Wij zullen het<br />

dossier bestuderen en de ondernemer helpen de<br />

juiste keuzes te maken.”<br />

De Waalse federatie voor landbouwers die<br />

biomethaan produceren, FEBA, zorgt ervoor<br />

dat de beschikbare technologische kennis en<br />

regelgeving voor alle geïnteresseerden beschikbaar<br />

is. "Meestal komt een project ontwikkelaar<br />

naar FEBA of naar een organisatie als Valbiom<br />

om de haalbaarheid te studeren en te begrijpen<br />

hoe het werkt”, vertelt Julin Pozza van Feba.<br />

“Vervolgens bezoekt hij de installaties van onze<br />

leden, om in de praktijk te zien waar hij aan<br />

begint. Op dat moment krijgt hij als lid van onze<br />

52 | INSTALLATIEENBOUW.BE


helpt om het potentieel te bestuderen en concrete<br />

projecten uit te werken. Jonathan Blondeel van<br />

Walvert vertelt: "Wij willen middelgrote projecten<br />

ontwikkelen op het niveau van een gemeente,<br />

en zo deel uitmaken van de energietransitie.<br />

Ons advies is: vraag steun, aarzel niet om uw<br />

biomethanisatieproject op te starten. Er is genoeg<br />

ruimte voor iedereen. Biomassa is voldoende<br />

beschikbaar, maar wordt nog te weinig benut. "<br />

Op de landbouwbeurs Foire de Libramont ging heel wat aandacht naar biomethaan.<br />

federatie de steun van alle leden om zijn project<br />

zo goed mogelijk uit te werken. Dat is belangrijk,<br />

aangezien het minstens één tot twee jaar duurt<br />

voor zo’n project gerealiseerd is."<br />

Eerste tractor met CNG-motor<br />

Producenten van landbouwvoertuigen spelen<br />

in op de recente evoluties. Dat bleek ook op de<br />

landbouw beurs Foire de Libramont. New Holland<br />

stelde er de eerste tractor met een CNG-motor<br />

voor. Jan De Graef van New Holland licht toe:<br />

"New Holland zoekt al langere tijd naar gerichte<br />

oplossingen. Dat heeft zelfs geleid tot de<br />

ontwikkeling van een tractor op biomethaan. We<br />

bieden ook systemen die klanten toelaten om zelf<br />

biomethaan aan te maken. De juiste keuze, als<br />

je weet dat energie-onafhankelijkheid vandaag<br />

cruciaal is.”<br />

Lokale samenwerkingen zijn essentieel om een<br />

biomethaanproject te laten slagen. Walvert is een<br />

kmo die landbouwers, overheden en bedrijven<br />

‘Lokale samenwerkingen zijn essentieel om<br />

een biomethaanproject te laten slagen’<br />

KADER: Studie brengt<br />

potentieel in kaart<br />

Een nieuwe studie van het Gas for Climateconsortium<br />

bevestigt het potentieel van de<br />

biomethaan productie in de EU-lidstaten. Uit<br />

de studie blijkt dat er in de EU-27 voldoende<br />

duurzame grond stoffen beschik baar zijn om de<br />

REPowerEU-doelstelling voor 2030 (35 bcm)<br />

te halen. Volgens deze studie zou er tot 41 bcm<br />

bio methaan in 2030 en 151 bcm in 2<strong>05</strong>0<br />

beschikbaar kunnen zijn. Dit is significant aangezien<br />

het huidige (2020) gasverbruik in de EU<br />

400 bcm bedraagt (waarvan 155 bcm uit Rusland<br />

werd geïmporteerd).<br />

Op die manier kan biomethaan een belangrijke<br />

rol spelen bij de verwezenlijking van de broeikasgasreductiedoelstelling<br />

van de EU voor 2030 en<br />

het bereiken van een netto-nuluitstoot in 2<strong>05</strong>0.<br />

Bovendien kan biomethaan de Europese energiezekerheid<br />

vergroten door de afhankelijkheid van<br />

Russisch gas te verminderen en kan het de druk<br />

op de energie kosten van huishoudens en bedrijven<br />

gedeeltelijk verlichten. Om dit te bereiken is zowel<br />

op korte als op lange termijn een aanzienlijke<br />

schaalvergroting nodig. ❚<br />

New Holland stelde de eerste tractor met een CNG-motor voor.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 53


Standnummer<br />

158<br />

OPLOSSINGSGERICHTE PARTNER<br />

VOOR HVAC EN SANITAIR<br />

Water vlot en veilig van de warmtebron naar het afgiftesysteem leiden, het klinkt soms evidenter dan het is. Watts heeft alles in het assortiment<br />

om dit veilig te laten verlopen. De wereld verandert en dat heeft ook een impact op de vragen uit de sanitaire en HVAC-markt. Hoe Watts<br />

daar pasklare antwoorden op biedt, toont de fabrikant graag tijdens Install Day <strong>2022</strong>.<br />

Tekst en beeld Watts<br />

Als Amerikaans beursgenoteerd bedrijf met zijn<br />

wortels bijna anderhalve eeuw terug, staat Watts<br />

gekend voor zijn innovatieve karakter. Door zelf<br />

in te staan voor de productie kan Watts steeds<br />

kort op de bal spelen. “Dankzij heel wat HVACgerelateerde<br />

acquisities in het verleden heeft Watts<br />

vandaag een bijzonder breed assortiment”, zegt<br />

marketingmanager Tom Sissau. “Na overnames<br />

bleven de productiesites hun eigen specialiteit<br />

behouden. We hebben dus locaties waar onder<br />

meer terugstroombeveiliging, voorgeïsoleerde<br />

leidingen, thermo- en manometers, en regelingen<br />

worden gemaakt. Vanuit het centrale Benelux<br />

magazijn in Wingene zijn de courante producten<br />

direct uit voorraad leverbaar.”<br />

Innovatie op de beursvloer<br />

De markt verandert en Watts volgt op de voet.<br />

Tijdens Install Day brengt het team dan ook een<br />

handvol producten mee naar Brussel die nieuw<br />

zijn of in de huidige, uitdagende tijden maximale<br />

meerwaarde bieden. “Zo hebben we onder meer<br />

een grote range van energiemeters, die actueler<br />

zijn dan ooit door de hoge energieprijzen”, geeft<br />

salesmanager Christophe Gabriels als voorbeeld.<br />

“Naast energiemeters, hebben we oplossingen om<br />

het gebruik van warm en koud sanitair water te<br />

meten. Handig voor projecten met een centrale<br />

ketel. Bovendien zijn de meters vanop afstand uit<br />

te lezen en te loggen. Dat maakt het de beheerder<br />

stukken eenvoudiger.”<br />

Voor diezelfde toepassingen is er de warmteafleverset<br />

HIU van Watts. Door elke aangesloten<br />

wooneenheid uit te rusten met een warmteafleverset<br />

spaar je individuele gastoevoeren<br />

en rookafvoeren en een aparte plaatsing van<br />

Microflex HP bevat twee extra wachtleidingen voor stroomtoevoer<br />

en/of regeling van een monoblock warmtepomp.<br />

verwarmingsketels uit. De HIU zorgt voor de<br />

verdeling van de centraal opgewekte energie over<br />

elk appartement, studentenkot, gezinswoning, …<br />

Voorgeïsoleerde flexibele leidingen<br />

voor duurzame technieken<br />

Met Microflex HP stelt Watts zijn voorgeïsoleerde<br />

flexibele leiding voor warmtepomptoepassingen<br />

voor. Deze innovatie bevat twee extra wachtleidingen<br />

voor stroomtoevoer en/of regeling van<br />

een monoblock warmtepomp. Op die manier hoeft<br />

slechts één buis te worden ingegraven. Het is<br />

maar één van de tientallen uitvoeringen Microflexleidingen<br />

die Watts op maat versnijdt, als extra<br />

service en zonder snijkosten. Voor complexe<br />

werven kunnen de buizen van diverse lengtes<br />

genummerd worden, voor een eenvoudigere en<br />

foutloze plaatsing op de werf.<br />

54 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Watts TBE-EA combineert een EA-keerklep en<br />

afsluiter met aftapkraan in één enkel toestel.<br />

Met Solarflex heeft Watts daarnaast een specifieke<br />

buis in het gamma om de verbinding te<br />

maken tussen de thermische zonne panelen en de<br />

zonne boiler. Naast de nieuwe generatie metaaldichtende<br />

koppelingen maakt vooral de isolatie<br />

van 19 millimeter het verschil met de concurrentie.<br />

Solarflex is leverbaar in pakketten van 10, 15, 25,<br />

50 of 100 meter.<br />

Het belang van<br />

terugstroombeveiliging in<br />

Vlaanderen en Wallonië<br />

Watts beschikt over het meest uitgebreide<br />

assorti ment Belgaqua gekeurde keerkleppen en<br />

beveiligingen. De nieuwste ontwikkeling is de<br />

Watts TBE-EA, een EA-keerklep en afsluiter met<br />

aftapkraan gecombineerd in één enkel toestel.<br />

Compact en eenvoudig, want ook dankzij zijn korte<br />

inbouwlengte is het toestel erg gemakkelijk te<br />

installeren. Kortom voor de installateur betekent<br />

dit een aanzienlijke tijds- en kostenbesparing bij<br />

elke installatie. Daarenboven is de volledige range<br />

WTBE-EA conform de huidige drinkwaternormen<br />

(EN1717) en integraal Belgaqua gekeurd, ook de<br />

grote maten van DN32 tot DN50.<br />

In Vlaanderen is er ter bescherming van het drinkwaternet<br />

al langer een controle mechanisme op de<br />

conforme plaatsing van terugstroombeveiligingen.<br />

Met de CertIBEau-wetgeving heeft ook Wallonië<br />

sinds vorig jaar zo een controlesysteem. Daarom<br />

zetten we nu met name voor de Waalse markt hard<br />

in op training”, geeft Tom Sissau nog mee. “Deze<br />

installateurs hebben jarenlang geen controle<br />

gehad op hun installaties en zijn dus mogelijk wat<br />

expertise en finesse op dat vlak verloren. Onze<br />

vertegenwoordiger in Wallonië is gecertificeerd<br />

keurder en kan daarmee perfect opleiding en<br />

advies geven. Daarnaast bieden we met het online<br />

trainingsportaal ‘Watts Works’ korte trainingen<br />

over de verschillende Watts productgamma’s aan.<br />

Gratis registreren via training.watts.com volstaat.”<br />

Je vindt Watts op Install Day op stand 158. ❚<br />

Voor complexe werven<br />

kunnen de buizen van<br />

diverse lengtes genummerd<br />

worden, voor een<br />

eenvoudigere en foutloze<br />

plaatsing op de werf.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 55


B.E.G. LUXOMAT ®<br />

De nieuwe generatie DALI compacte aanwezigheidsmelders van B.E.G.<br />

• Aanwezigheidsmelder met geïntegreerde<br />

DALI-applicatiecontroller<br />

• DALI-2 gecertificeerd product<br />

• Meer montage flexibiliteit<br />

• Nieuwe app functies<br />

• Nieuwe logische functies<br />

• Nieuwe installatie functies<br />

DACO<br />

beg-luxomat.com<br />

B.E.G. LUXOMAT ® net<br />

DALI-LINK<br />

• Adresseerbaar multi-master Licht<br />

Control Systeem<br />

• Ondersteunt DALI en DALI-2<br />

verlichting<br />

DALI voeding<br />

DALI Multi-sensor<br />

DALI drukknopmodule<br />

• Ideaal voor renovatieprojecten<br />

PS-DALI-LINK-IB<br />

Code 92846<br />

PD4N-DALI-LINK<br />

Code 93377<br />

PBM-DALI-LINK-4W-BLE<br />

Code 92732<br />

• Super platte multisensor<br />

(PD11 DALI-LINK)<br />

• Eenvoudige, intuïtieve bediening<br />

• Gratis Bluetooth app met 2 functies:<br />

- Scene controle voor eindklant<br />

- Programmeertool voor<br />

installateurs<br />

DALI-LINK<br />

beg-luxomat.com


Microflex ® HP<br />

De all-in-one oplossing<br />

voor warmtepompen<br />

De nieuwe Microflex ® HP is de ultieme oplossing voor de installatie van monoblok warmtepompen. Dankzij<br />

het intelligente ontwerp worden in dezelfde buitenmantel de leidingen voor de aanvoer en terugloop van<br />

verwarming en/of koeling gecombineerd met twee wachtleidingen voor de stroom- en netwerkkabels. Het<br />

resultaat is een complete en flexibele oplossing met hoogwaardige isolatie. Microflex ® HP is bovendien ook<br />

geschikt voor het aansluiten van een garage, tuinhuis, buitensauna of wintertuin.<br />

• Snelle en eenvoudige installatie door combinatie van<br />

medium- en wachtleidingen in dezelfde buitenmantel<br />

• Licht in gewicht door compact design<br />

• Efficiënte installatie dankzij de kleine buigradius<br />

• Slechts één muurdoorvoer nodig om buis en kabels in<br />

het gebouw te brengen<br />

• Veilige en eenvoudige geleiding en vervanging van de<br />

bedrading<br />

• Altijd de juiste toebehoren op de werf dankzij de<br />

beschikbare aansluitsets<br />

• Gratis op maat gesneden, dus ook geen afval<br />

WATTS BENELUX<br />

Beernemsteenweg 77A • 8750 Wingene • België<br />

T: +32 51 65 87 08 • E: benelux@wattswater.com<br />

www.wattswater.be


Standnummer<br />

202/210<br />

Vraagsturing, het sleutelwoord<br />

voor een optimaal binnenklimaat<br />

Benieuwd naar de laatste trends in ventilatie? Van de nieuwste mechanische ventilatiesystemen en luchtkanaalsystemen tot tips om<br />

de installateur optimaal te ontzorgen. Op Install Day informeert en inspireert DUCO met innovatieve ventilatietechnieken om aan ieders<br />

ventilatiebehoefte te voldoen. Daarbij biedt de ventilatiespecialist de keuze uit zowel C- als D-systemen.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld DUCO<br />

Een optimaal binnenklimaat en tegelijkertijd een<br />

groene toekomst tot stand brengen: dat is het<br />

doel van DUCO. Daarbij zet DUCO in op zowel<br />

C- als D-systemen voor ventilatie. Dirk Houpline,<br />

Business Manager bij DUCO. “Hét sleutelwoord<br />

daarbij is vraagsturing. Twee typische nadelen<br />

van een C-systeem zijn immers het akoestische en<br />

het energetische aspect.“ Zo garandeert slimme<br />

DucoBox Focus dankzij intelligente metingen<br />

op basis van CO 2<br />

-en/of vocht dat enkel wordt<br />

geventileerd waar en wanneer dit nodig is én<br />

in de juiste hoeveelheid. Gepatenteerde interne<br />

regelkleppen zorgen voor een zonale afvoer van<br />

vervuilde en/of vochtige lucht.<br />

ook geen CO 2<br />

gemeten en toert het toestel terug<br />

automatisch naar 10 procent debiet. Wanneer het<br />

nodig is, kan de ventilatie opnieuw optoeren”,<br />

zegt Houpline.<br />

Ondersteuning voor de vakman<br />

Installateurs krijgen de nodige ondersteuning<br />

van de Start-Up Service: zo verkeren ze zich<br />

met hulp van DUCO-experts van een perfecte<br />

‘Dankzij intelligente metingen wordt enkel<br />

geventileerd waar en wanneer dit nodig is<br />

én in de juiste hoeveelheid’<br />

2-zonesturing<br />

Met maar liefst 4 nieuwe boxen breidt DUCO<br />

haar gamma aan mechanische ventilatiesystemen<br />

D verder uit. De nieuwe boxen onderscheiden<br />

zich door slimme 2-zonesturing via een externe<br />

klep waarbij de luchtstromen met een minimum<br />

aan weerstand optimaal worden verdeeld tussen<br />

de 2 zones op basis van vraagsturing. Hierbij<br />

wordt enkel lucht toe- en afgevoerd waar en<br />

wanneer dit werkelijk nodig is én in de juiste<br />

hoeveelheid. Ruimtes die leeg zijn worden hierbij<br />

niet (onnodig) geventileerd. Ruimten met een<br />

hogere bezetting worden juist meer geventileerd.<br />

De inregeling onder constante druk zorgt ervoor<br />

dat de installateur niet constant op en af moet<br />

lopen en zo dus veel tijd wint.<br />

Een ventilatie-installatie moet te allen tijde<br />

zo energetisch zuinig mogelijk draaien. Alle<br />

innovaties in het vak evolueren dan ook in<br />

die richting. “In plaats van de gebruikelijke<br />

driestanden schakelaar zien we dat er steeds vaker<br />

wordt geventileerd op basis van een CO 2<br />

-meting.<br />

Als er niemand aanwezig is in de ruimte, wordt er<br />

De nieuwe boxen onderscheiden zich door slimme 2-zonesturing via een externe klep waarbij de luchtstromen<br />

met een minimum aan weerstand optimaal worden verdeeld tussen de 2 zones op basis van vraagsturing.<br />

58 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Hét sleutelwoord is vraagsturing.’<br />

Een optimaal binnenklimaat en tegelijkertijd een groene toekomst tot stand brengen: dat is het doel van DUCO.<br />

OP EN TOP BELGISCH<br />

In volatiele economische en geopolitieke<br />

tijden is het een troef om te kunnen<br />

vertrouwen op een op en top Belgische<br />

firma. “Onze productie is volledig in<br />

België gevestigd, en we kopen onze<br />

materialen uitsluitend in Europa. Goed<br />

voor onze ecologische voetafdruk.<br />

Bovendien is onze productie en levering<br />

daardoor tijdens de coronacrisis nooit in<br />

het gedrang gekomen – in tegenstelling<br />

tot heel wat andere bedrijven. Ook nu,<br />

tijdens de oorlog in Oekraïne, zorgen<br />

we dat onze Belgische klanten op tijd<br />

hun bestellingen ontvangen – België<br />

blijft immers een prioriteitsmarkt.”<br />

opstart en inregeling van het ventilatiesysteem.<br />

Ook met gedetailleerde leg- en boorplannen<br />

en een slimme Pricing Tool – die eenvoudig<br />

offertes voor elke ventilatienood berekent<br />

– geeft het de vakman een duwtje in de rug.<br />

Ook het installatiegemak staat voorop, zegt<br />

Houpline: “We weten dat de technische ruimtes<br />

beperkt zijn – elke vierkante meter extra kost<br />

dus handenvol geld. Daarom ontwikkelen we<br />

compacte oplossingen, allemaal geïntegreerd<br />

in één behuizing.”<br />

Bovendien zijn de ventilatietoestellen van<br />

DUCO eenvoudig aan te sluiten – zo kunnen<br />

de sensoren draadloos verbonden worden –<br />

en kunnen ze communiceren met domoticaoplossingen.<br />

“En met de nieuwe Ventilation App,<br />

die we volgend jaar lanceren, vergemakkelijken<br />

we de indienststelling of inregeling voor<br />

onze installateurs. Met deze applicatie zal de<br />

installateur meteen foto’s van de installatie<br />

kunnen uploaden naar de cloud en worden de<br />

laatste parameters automatisch opgeslagen”,<br />

aldus nog Houpline. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 59


Standnummer<br />

69<br />

Een hybride verwarming voor een woning<br />

met radiatoren én vloerverwarming<br />

Bij een woning uit 2007 werd een oude gaswandketel vervangen door een hybride verwarmingsinstallatie van het merk Solvis. Hybride<br />

betekent in dit geval dat een gelaagde buffer (SolvisBen) met een ingebouwde gasbrander wordt gecombineerd met een lucht-water warmtepomp.<br />

Installateur Valeer Timmers legt uit.<br />

Tekst en beeld Climaways<br />

Vroeger: te weinig warm water en pendelgedrag<br />

In het verleden was de woning uitgerust met een gaswandketel met doorstroming,<br />

met als gevolg: een beperkte warmwatervoorziening. Bovendien<br />

was de ketel te ‘zwaar’ in verhouding met het verbruik van de woning. Dit<br />

zorgde voor pendelgedrag. Na 12 jaar was het toestel dan ook versleten.<br />

De opdracht: zo veel mogelijk gratis<br />

hernieuwbare energie<br />

“We hebben berekend wat de interessantste oplossing zou zijn, want de<br />

klant heeft ook fotovoltaïsche panelen liggen,” vertelt Valeer. “Het is dus<br />

belangrijk dat ze bij piekbelasting die gratis opgewekte stroom kunnen gaan<br />

gebruiken.” De keuze viel op een SolvisBen buffervat, met vanbinnen een<br />

kleine condenserende gasketel van 18 kW. Buiten werd een warmtepomp van<br />

8 kw geplaatst.<br />

‘Het water dat doorheen de<br />

radiatoren heeft gestroomd<br />

is nog warm genoeg om<br />

te gebruiken voor de<br />

vloerverwarming’<br />

Een buffervat met gascondensatiebrander<br />

De SolvisBen is voor een installateur makkelijk te openen. “Vanbinnen zie je<br />

het buffervat met onderaan een gascondensatiebrander. Op het moment dat<br />

het buiten koud is en je de warmtepomp uitzet, schakel je over op gas. De<br />

brander gaat dan de bovenkant van het buffervat op temperatuur houden.”<br />

Hoog debiet warm water<br />

Het toestel is ook uitgerust met een warmwaterstation. Dat wil zeggen dat er<br />

geen boiler op temperatuur moet gehouden worden en er dus ook geen risico<br />

SolvisBen<br />

60 | INSTALLATIEENBOUW.BE


is op legionellabesmetting. Het systeem is ook zo opgebouwd dat het heel<br />

veel debiet warm water kan geven, meer dan bij een gewone doorstromer.<br />

Dat verhoogt het comfort in de warmwatervoorziening.<br />

Pompgroepen voor een maximaal rendement<br />

Valeer plaatste ook twee pompgroepen. “Als er bij een renovatie radiatoren én<br />

vloerverwarming aanwezig zijn in de woning, dan plaatsen we pompgroepen<br />

om het maximale rendement te halen uit het systeem.” De pompgroep<br />

zorgt ervoor dat er warmte naar de radiatoren worden gestuurd volgens een<br />

bepaalde curve, binnen de uren dat de radiatoren aan staan en rekening<br />

houdend met de buitentemperatuur.<br />

Slimme sturing van retourwater<br />

Het water dat doorheen de radiatoren heeft gestroomd (het retourwater)<br />

is nog warm genoeg om te gebruiken voor de vloerverwarming. De tweede<br />

pompgroep leidt dat water dus eerst naar de vloerverwarming en pas daarna<br />

terug naar het buffervat. Tegen dat het water naar de SolvisBen gestuurd<br />

wordt, is het koud, met een optimaal condensatie-effect tot gevolg. En dat is<br />

een unieke toepassing.<br />

De van oorsprong Duitse Solvis-producten worden in België exclusief verdeeld<br />

door ClimaWays, specialist in duurzame verwarmingstechnieken. ❚<br />

De keuze viel op een SolvisBen buffervat, met vanbinnen<br />

een kleine condenserende gasketel van 18 kW.<br />

Bij een woning uit 2007 werd een oude gaswandketel vervangen<br />

door een hybride verwarmingsinstallatie van het merk Solvis.<br />

De SolvisBen is voor een installateur makkelijk te openen.<br />

SolvisBen buffervat<br />

‘Als er bij een renovatie radiatoren én vloerverwarming<br />

aanwezig zijn in de woning, dan plaatsen we pompgroepen<br />

om het maximale rendement te halen uit het systeem.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 61


SUBKOP<br />

Standnummer<br />

181<br />

EEN KRACHTIGE SPOELING OM<br />

HET VERWARMINGSSYSTEEM<br />

NIEUW LEVEN IN TE BLAZEN<br />

Fernox bouwde een sterke reputatie op bij de verwarmingsinstallateurs,<br />

vooral vanwege zijn chemische producten voor de behandeling van<br />

water in centrale verwarmingssystemen. Maar de specialist biedt ook<br />

mechanische apparatuur om het werk efficiënter en gemakkelijker<br />

te maken: Fernox Powerflow MKIII, een krachtige spoelmachine die<br />

slib, kalk en vuil volledig verwijdert. HEM Chauffage, gevestigd in<br />

Clavier bij Huy, maakt er al een jaar met plezier gebruik van.<br />

Tekst Philippe Selke | Beeld Fernox<br />

Menan Shabaz leidt het kleine familiebedrijf met zijn vader en kan rekenen<br />

op twee arbeiders voor de installatie, de herstelling en het onderhoud van<br />

verwarmingsinstallaties in de brede regio tussen Hoei, Marche-en-Famenne<br />

en Luik. De firma is ook actief op het gebied van badkamerontwerp,<br />

waterbehandeling en ventilatie.<br />

HEM Chauffage is al lang vertrouwd met Fernox en installeert systematisch<br />

een filter van het type Omega of TF1 bij de installatie van een gasketel.<br />

Voordat het team de Fernox Powerflow MKIII spoelmachine kocht, had<br />

het al producten van dezelfde fabrikant gebruikt om slib uit het circuit<br />

te verwijderen.<br />

Efficiënt spoelen van het hele systeem in één handeling<br />

Wanneer de herfst aanbreekt en de verwarmings systemen weer op volle<br />

toeren draaien, worden gebruikers soms geconfronteerd met een ketel die wel<br />

draait, maar de radiatoren niet naar behoren opwarmt. Dit kan het gevolg zijn<br />

van slib of roest in het systeem, maar ook van gedeeltelijk verstopte leidingen.<br />

Een radiator die bovenaan warm is maar onderaan koud, wijst op een<br />

afzetting die de werking van het systeem beïnvloedt. Een volledige spoeling<br />

van het water in het hele circuit kan dan een oplossing bieden, gunstig voor<br />

het comfort maar op termijn ook voor de verwarmingsfactuur.<br />

Menan Shabaz: "Een week voor de eigenlijke spoeling giet ik een fles Fernox<br />

Cleaner F3 in het systeem en vraag ik aan de klant de verwarming aan te<br />

zetten om het product te laten werken. Dit zal alle vuil losmaken, zodat het<br />

De Fernox Powerflow MKIII is een krachtige spoelmachine, die kan<br />

worden uitgerust met een magneetfilter voor nog betere prestaties.<br />

62 | INSTALLATIEENBOUW.BE


gemakkelijker kan worden weggespoeld. Een week later sluit ik de Powerflow<br />

MKIII aan op de circulatiepomp, met behulp van een bij Fernox verkrijgbare<br />

adapter. Deze krachtige pomp, met een voor- en retourstroom, filtert al het<br />

water in het circuit.”<br />

De duur van de operatie hangt af van de omvang van de installatie. De<br />

verwarmingsmonteur gaat, met behulp van de kranen, op elke verdieping<br />

radiator per radiator af. Het zwarte water wordt ontdaan van slib.<br />

Gemoedsrust<br />

Voordat HEM Chauffage de Powerflow MKIII aankocht, werkte het bedrijf<br />

met een eenvoudige pomp, zonder magneetfilter. "Het resultaat kwam zelfs<br />

niet in de buurt. Ik slaagde er niet in om meer dan 30 tot 40 procent van de<br />

onzuiverheden op te vangen. Het voordeel van de filter (beschikbaar als optie)<br />

bij het terugwinnen van slib is dat je de filter kan openen, schoonmaken en<br />

aan de klant kan laten zien. Dit maakt het voor de klant gemakkelijker om te<br />

zien dat de investering de moeite waard is. Elke klant die gemoedsrust wil,<br />

zou het verwarmingssysteem moeten laten spoelen." ❚<br />

Een volledige spoeling van het water in het verwarmingscircuit is goed<br />

voor het comfort, maar op termijn ook voor de verwarmingsfactuur.<br />

‘Elke klant die gemoedsrust wil,<br />

zou het verwarmingssysteem<br />

moeten laten spoelen’<br />

Mena Shabaz: ‘Een week nadat ik een fles Cleaner F3 in het systeem heb<br />

gegoten, sluit ik de Powerflow met een adapter aan op de circulatiepomp.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 63


Standnummer<br />

136<br />

Sociale woningbouw met geothermie:<br />

een droomcombinatie<br />

Net buiten het centrum verrees een mooie, vooruitstrevende ecowijk: De Vloei. De wijk biedt een combinatie van vrijstaande eengezinswoningen,<br />

halfopen bebouwingen en een aantal bescheiden appartementsgebouwen. De moderne, gevarieerde stijl en speelse uitstraling<br />

sieren het ontwerp van Atelier M A+P. En er is nog een reden waarom het project in het oog springt: uit deze duurzame realisatie blijkt immers<br />

nog maar eens de flexibiliteit en de eindeloze inzetbaarheid van geothermie – zélfs in sociale woningbouw.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Itho Daalderop<br />

De moderne, gevarieerde stijl en speelse uitstraling<br />

sieren het ontwerp van Atelier M A+P.<br />

64 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Elk appartement is individueel uitgerust met een eigen warmtepomp.<br />

De keuze voor geothermie laat aan de bewoners<br />

toe om te besparen op energie – een voordeel,<br />

voor een bevolkingsgroep die elke uitgespaarde<br />

euro meestal goed kan gebruiken.<br />

Op het eerste zicht lijkt sociale woningbouw<br />

niet een ideale match met geothermische<br />

warmtepompen. Fout, zegt Sam Van Gerwen,<br />

Marketing Manager bij Itho Daalderop. De<br />

appartementsgebouwen in De Vloei zijn allemaal<br />

uitgerust met een geothermische warmtepomp.<br />

“Betaalbaarheid is in dit soort projecten een<br />

basisvoorwaarde, terwijl er over geothermie een<br />

hardnekkig misverstand bestaat: dat het enkel<br />

voor de rijken is weggelegd. Dit project weerlegt<br />

dat foute denkbeeld.”<br />

De keuze voor geothermie laat aan de bewoners<br />

toe om te besparen op energie – een voordeel,<br />

voor een bevolkingsgroep die elke uitgespaarde<br />

euro meestal goed kan gebruiken. Van Gerwen:<br />

“De energie-efficiëntie ligt nergens hoger dan bij<br />

geothermie – een verschil van wel 175 procent<br />

ten opzichte van een gaswandketel.” Ook tijdens<br />

warme zomers bewijzen de warmtepompen hun<br />

nut, want dankzij de mogelijkheid om passief<br />

te koelen kunnen de bewoners gratis de hitte<br />

verdrijven uit de woning.<br />

Individuele warmtepomp<br />

Elk appartement is individueel uitgerust met<br />

een eigen warmtepomp. “We stappen af van het<br />

idee van een collectieve warmtepomp voor het<br />

hele gebouw”, gaat Van Gerwen verder. “Een<br />

individuele warmtepomp per wooneenheid maakt<br />

de afrekening een stuk eenvoudiger, en laat aan<br />

de bewoners toe om zelf te kiezen wanneer ze<br />

willen verwarmen of koelen.”<br />

Een ander voordeel van de keuze om niet te<br />

gaan voor een collectieve warmtepomp, heeft<br />

te maken met de grondboring. “Als er geen<br />

collectieve warmtepomp is, moet er veel minder<br />

diep geboord worden en moeten er minder<br />

lussen gelegd worden. Daarnaast is er bij een<br />

collectieve warmtepomp nog al te vaak sprake<br />

van overdimensionering. Onze keuze voor een<br />

warmtepomp per wooneenheid laat ons toe om<br />

heel precies te dimensioneren, op maat van elke<br />

woning”, zegt Van Gerwen.<br />

‘Een warmtepomp heeft<br />

overal een plek’<br />

Anno <strong>2022</strong>, met een energiecrisis die wild om<br />

zich heen slaat, is de relevantie van geothermie<br />

alleen maar toegenomen, vindt Van Gerwen: “We<br />

worden over spoeld met mensen die, vanwege de<br />

hoge gasprijzen, van hun gasketel af willen. We<br />

zeggen aan die mensen dat een warmte pomp<br />

altijd een plek heeft, in elk type gebouw. Kan<br />

je geen grond boringen doen? Kies dan voor<br />

een lucht-waterwarmte pomp. Heb je geen plek<br />

voor een splitunit? Kies dan voor een warmtepomp<br />

zonder buiten unit, zoals onze recente<br />

innovatie Vincent. En wil je een warmtepomp<br />

combineren met een staps gewijs renovatie traject<br />

van lange adem, dan kan je in eerste instantie<br />

kiezen voor een hybride opstelling – dan hoef<br />

je niet te wachten tot de woning is geïsoleerd<br />

om al te kunnen genieten van de vele voordelen<br />

van warmtepomp technologie en nu al je<br />

gas consumptie sterk terug te dringen”, besluit<br />

Van Gerwen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 65


Uw installatie van A tot Z<br />

bij één fabrikant!<br />

MAGNETISCHE<br />

FILTER R146C<br />

ideaal voor de<br />

warmtepompen !<br />

Giacomini biedt een volledig pakket<br />

voor verwarming en koeling:<br />

systeem voor vloerverwarming<br />

en vloerkoeling<br />

monoblok lucht/water warmtepomp<br />

sanitaire boiler<br />

warmtepompboiler<br />

verdelerset enz.<br />

Uw voordelen:<br />

Veiligheid<br />

Volledige studie door de fabrikant<br />

Dienst na verkoop<br />

Compatibiliteit van alle onderdelen<br />

Verkrijgbaar bij onze partner<br />

groothandels<br />

STUUR DE AANVRAAG VOOR UW STUDIE<br />

NAAR: inscription@giacomini.be<br />

Giacomini Benelux nv • Rue Provinciale 273 • B-1301 Bierges • T +32 (0)10 42 06 50 • F +32 (0)10 42 06 99 • info@giacomini.be • www.giacomini.be


Standnummer<br />

212<br />

Warmtenetten, warmtepompen en waterstof<br />

als verwarming van de toekomst<br />

Begin jaren ’50 startte de Italiaanse fabrikant Giacomini met de productie van messing componenten voor verwarmingsinstallaties. De<br />

onderneming groeide uit tot een internationale marktspeler met een compleet gamma voor verwarming en sanitair warm water, van de<br />

warmtepomp als opwekker over de leidingen en koppelingen tot het gehele vloerverwarmingssysteem. De werknemers van het bedrijf zijn<br />

dan ook over de jaren heen geëvolueerd tot echte systeemdenkers.<br />

Tekst Sara Dekesel | Beeld Giacomini<br />

Verwarmingsinstallaties als systeem beschouwen,<br />

concipiëren en uitvoeren, komt hun kwaliteit en<br />

efficiëntie ten goede. Daarom levert Giacomini<br />

niet alleen producten maar ondersteunt de<br />

onderneming alle partijen in het bouwproces,<br />

van de installateur over het studiebureau tot<br />

de projectontwikkelaar, bij het ontwerp en de<br />

uitvoering van verwarmingsoplossingen voor<br />

kleine en grote projecten. Wim Gijbels, Sales<br />

Manager Benelux van Giacomini, schenkt ons<br />

een blik op de evolutie van het bedrijf waar hij al<br />

10 jaar met hart en ziel voor werkt. ›<br />

Giacomini heeft nu ook monoblok luchtwaterwarmtepompen<br />

in het gamma.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 67


BETROUWBAAR<br />

HULPVAARDIG<br />

KENNIS & ADVIES<br />

Het Lecot-team deelt graag vakkennis met bouwprofessionals, installateurs,<br />

onderhoudsteams, … Ze doen dat op een betrouwbare, ongedwongen manier zoals<br />

collega’s onder elkaar. Het volledige team staat klaar voor jou met raad en daad zodat<br />

je zonder zorgen aan de slag kan. Ontdek onze producten, diensten en ondersteuning op<br />

maat voor jou. Op die manier kan je de volle focus leggen op jouw projecten.<br />

ALTIJD NABIJ | 72 VESTIGINGEN | 110.000 PRODUCTEN<br />

ALLEN VOOR ÉÉN<br />

Ontdek meer op lecot.be of in één van onze vestigingen


De gepatenteerde waterstofketel van<br />

Giacomini werkt niet op verbranding<br />

maar op het katalytisch principe.<br />

Van messingfabrikant<br />

tot systeempartner<br />

“Waar we van oorsprong een fabrikant van<br />

installatiecomponenten en appendages waren,<br />

eerst in messing, daarna ook in kunststof, zijn<br />

we geëvolueerd naar een producent van het<br />

totaalpakket aan oplossingen voor verwarming<br />

en warm water. We denken niet meer in producten,<br />

maar in systemen. Veel van onze werknemers<br />

werken al decennia in ons bedrijf, en bijgevolg<br />

hebben ze daar ook de nodige knowhow voor”,<br />

vertelt Wim Gijbels.<br />

“Ons huidig productgamma omvat alle onderdelen<br />

voor een goed functionerende verwarmingsinstallatie,<br />

zowel opwekkers als verdeel- en afgiftesystemen.<br />

Ook onze service omvat alles van a tot<br />

z. We doen dimensioneringsberekeningen voor<br />

alle componenten van de installatie, we leveren<br />

materiaallijsten, aansluitschema’s en legplannen.”<br />

Warmtepompen en warmtenetten<br />

Giacomini heeft nu ook warmtepompen in het<br />

gamma, omdat ze er sterk in geloven als een van<br />

de drie verwarmingssystemen van de toekomst,<br />

naast warmtenetten en waterstof. Wim licht toe:<br />

“We bieden monobloc lucht-waterwarmtepompen<br />

aan in vermogens van 4 tot 18 kilowatt. Dat is<br />

het gemakkelijkste type voor de installateur om<br />

te plaatsen, zonder koeltechnische handelingen.<br />

Voor verwarming op warmtenetten, zowel op hoge<br />

als op lage temperatuur, hebben we afleversets.<br />

Ook daar passen we ons systeemdenken toe en<br />

dimensioneren we alles: de stookplaats, leidingen,<br />

buffervaten … We zijn bekommerd om de goede<br />

werking van het hele systeem, niet alleen om de<br />

producten die wij leveren.”<br />

Pionier in verwarming op waterstof<br />

In 2006 produceerde Giacomini, als allereerste<br />

wereldwijd, een waterstofketel. “We hebben<br />

daar toen heel het Olympisch dorp in Turijn mee<br />

verwarmd. Daarna zijn de plannen zo’n 15 jaar<br />

Giacomini is marktleider in afleversets<br />

voor verwarming op warmtenetten op<br />

hoge of lage temperatuur, al dan niet in<br />

combinatie met prefab montageplaten.<br />

Wim Gijbels, Sales Manager Benelux<br />

bij Giacomini (rechts op de foto)<br />

in de kast blijven liggen. Nu wordt het ineens<br />

weer een hot topic, nu de gasprijzen de hoogte<br />

inschieten en bij iedereen het besef groeit dat we<br />

echt, zoals de Nederlanders al lang zeggen, ‘van<br />

gas los’ moeten.”<br />

De gepatenteerde waterstofketel van Giacomini<br />

werkt niet op verbranding maar op het katalytisch<br />

principe, waarbij geen NOX of stikstof vrijkomt.<br />

“We geloven hard in de toekomst van waterstof<br />

in de verwarmingssector. Niet elke woning kan<br />

verwarmd worden met een warmtepomp of via een<br />

warmtenet, we hebben nog een derde pijler nodig<br />

om alle gebouwen klimaatneutraal te verwarmen.<br />

Het voordeel van waterstofgas is dat je het kan<br />

transporteren door de bestaande gasleidingen.<br />

In Nederland zijn onze waterstofoplossingen al<br />

welgekend. Samen met Hylife Innovations hebben<br />

we er bijvoorbeeld een project lopen waar een<br />

energiecentrale met onze waterstofketels een hele<br />

wijk verwarmt”, sluit Gijbels met trots af. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 69


Standnummer<br />

110/111<br />

<strong>Bouw</strong>en aan de toekomst<br />

op nieuwe bedrijfssite<br />

Bijna een eeuw lang, welgeteld 95 jaar, was de Antwerpse Paardenmarkt<br />

de thuishaven van het familiebedrijf Engels Group. Sterke groei<br />

dwong de onderneming een ander verblijf te zoeken, met ruimte voor<br />

expansie. De keuze viel op Malle als nieuwe uitvalsbasis. De groep<br />

nam er dit jaar in mei de intrek in een ultramodern complex met<br />

talrijke faciliteiten voor klanten en werknemers.<br />

Tekst Sara Dekesel | Beeld Engels Group<br />

Alles onder één dak<br />

Het nieuwe bedrijfsterrein in Malle heeft een oppervlakte van 72.000<br />

vierkante meter. Daar is de hele groep nu onder hetzelfde dak samengebracht,<br />

heel anders dan op de versnipperde oude Antwerpse site. De drie<br />

divisies van de groep, Engels Electro, Thermo Comfort en Engels Surfaces, zijn<br />

nu samen ondergebracht in één groot complex met kantoren, een logistiek<br />

distributiecentrum, een opleidingscentrum en een multi functionele toonzaal.<br />

Thermo Comfort sales en after sales team<br />

70 | INSTALLATIEENBOUW.BE


In mei nam de hele Engels Group zijn intrek in<br />

een gloednieuw distributiecentrum in Malle.<br />

“Voor de blijvende groei van onze onderneming was een nieuwe locatie<br />

buiten het centrum van Antwerpen noodzakelijk. In Malle hebben we plaats<br />

om aan onze toekomst te bouwen”, aldus Jan en Marc Engels, de derde<br />

generatie bedrijfsleiders van Engels Group.<br />

Service, transport en afhaling<br />

“Onze klanten kunnen uiteraard nog altijd beroep doen op ons eigen<br />

studiebureau en onze eigen technische dienst. Onze na-servicedienst telt<br />

12 medewerkers waaronder koeltechniekers, die aan huis en in ons atelier<br />

instaan voor de her stellingen”, vertelt Patrick Leenaerts, Sales Director bij<br />

Thermo Comfort.<br />

“Het logistiek proces gebeurt volledig in ons eigen beheer. Met onze twaalf<br />

vrachtwagens kunnen we elk van onze klanten tot twee keer per week<br />

beleveren, in heel België en Luxemburg. Eigen transport garandeert ons<br />

snelheid, flexibiliteit, kwaliteit en een minimale foutmarge. Alle toestellen<br />

worden voor verzending gescand om correcte leveringen te verzekeren.<br />

Klanten kunnen hun bestellingen kortelings ook afhalen, op elk moment van<br />

de dag. Er zijn drie afhaalboxen voorzien waar ze zelfs na de werkuren en in<br />

het weekend materialen kunnen ophalen, met een persoonlijke code.”<br />

Producten in de kijker<br />

Een toonzaal van 2.500 vierkante meter en een auditorium voor 100 personen<br />

zijn ‘under construction’ en worden in de eerste helft van 2023<br />

geopend. Vrijwel alle toestellen in de showroom zullen functioneel werkend<br />

Op het 72.000 m2 groot bedrijfsterrein is ruimte genoeg<br />

voor ontspanningsfaciliteiten voor de werknemers.<br />

aangesloten zijn, en klanten kunnen er terecht voor professioneel advies en<br />

begeleiding. In het auditorium zijn ze welkom om up-to-date opleidingen<br />

te volgen rond energiezuinige oplossingen zoals warmtepompen, flexibele<br />

zonnepanelen, thuisbatterijen en de innovatieve E-Power die Thermo Comfort<br />

sinds dit jaar verdeelt. Er zijn ook informatieve productvideo’s in de maak over<br />

alle productreeksen die Thermo Comfort aanbiedt.<br />

Great Place to Work<br />

De nieuwe kantooromgeving is efficiënt en modern ingericht, met heel wat<br />

mogelijkheid tot ontspanning voor de werknemers zoals een looppiste, een<br />

petanquebaan, een golf oefenbaan en een fitnessruimte. “Dat heeft er zeker<br />

ook toe bijgedragen dat we in augustus uitgeroepen zijn tot ‘Great Place to<br />

Work’: een werkplek waar je de mensen waarvoor je werkt vertrouwt, trots<br />

bent op wat je doet en het leuk vindt om met je collega’s samen te werken”,<br />

verklaart Catherine Engels, Business Unit Manager van de Engels Surfaces.<br />

Je vindt Engels Group op Install Day op stand nummer 110 en 111. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 71


Standnummer<br />

1<br />

DE ‘MEESTER VAN DE VLAM’ BREIDT ACTIETERREIN UIT<br />

‘SLUIT WARMTEPOMP NIET BIJ<br />

VOORBAAT UIT IN RENOVATIE’<br />

Weishaupt maakte over de hele wereld naam en faam als fabrikant van branders en gas-en stookolieketels. Toch zet de firma minstens even<br />

sterk in op warmtepompen, als onderdeel van een multi-technologische toekomst.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Weishaupt<br />

De hele verwarmingswereld moet mee het pad richting duurzame oplossingen<br />

inslaan. Ook Weishaupt, vanwege zijn jarenl ange expertise op vlak van<br />

branders gekend als de toon aangevende fabrikant in de ontwikkeling van<br />

verbrandings technologie, beseft dat er nood is aan milieu vriendelijke<br />

verwarmings oplossingen en biedt dan ook een uitgebreid gamma warmtepompen<br />

aan. “We krijgen veel vragen van klanten die willen overschakelen<br />

naar warmtepomp technologie. Zeker nu de energieprijzen zo sterk gestegen<br />

zijn”, zegt Bruno Dewilde, Techical Manager bij Weishaupt BeLUX.<br />

Weishaupt doet veel meer dan alleen maar het verkopen van producten. In<br />

samenwerking met studie bureaus bestudeert het ook de mogelijk heden en<br />

haalbaar heid op technisch vlak, en of het afgifte systeem geschikt is om met<br />

een warmte pomp te werken. Voor Weishaupt spreekt het dan ook voor zich<br />

dat warmte pompen niet enkel weggelegd hoeven te zijn voor nieuwbouwwoningen.<br />

“Als we een aanvraag krijgen om een warmtepomp te plaatsen<br />

in een renovatieproject, bekijken we samen met het studiebureau of die<br />

geplaatst kan worden, en welke begeleidende maatregelen nodig zijn”,<br />

zegt Dewilde.<br />

‘Het leven de klassieke<br />

installateurs wordt steeds<br />

complexer’<br />

Niet bij voorbaat ‘neen’<br />

Johan De Cuyper, Managing Director bij Weishaupt BeLUX, pikt in: “Het is<br />

logisch dat er in nieuwbouw standaard gekeken wordt naar warmtepomp,<br />

maar wat dan met de miljoenen verouderde gebouwen die er al staan?<br />

Ook die bewoners zijn wanhopig op zoek naar een duurzame oplossing nu<br />

de gasprijzen de pan uitswingen. Weishaupt heeft zich gespecialiseerd in<br />

dat vraagstuk.”<br />

Bruno Dewilde en Johan De Cuyper.<br />

72 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Dit jaar nog werd de Weishaupt Bi-block lucht-waterwarmtepomp<br />

beloond met de German Design Award.<br />

Ook de installateur heeft hier een sleutelrol in te spelen, meent De Cuyper.<br />

“Hij is en blijft de vertrouwenspersoon van de klant. Jammer genoeg hebben<br />

nog niet alle installateurs voldoende ervaring met warmtepompen. We zien<br />

nog al te vaak drempelvrees opduiken. Er wordt vaak te snel gezegd dat een<br />

warmtepomp geen optie is, zeker in een bestaande woning. Wij pleiten er<br />

toch voor om in dat geval het hele dossier even aan een nauwkeurige studie<br />

te onderwerpen. Een warmtepomp in een renovatieproject is een complexe<br />

kwestie die een gefundeerd antwoord vraagt. Daar kunnen we de installateur<br />

in helpen én begeleiden.”<br />

van elektriciteit, program meren én hydraulica. Daarom voorzien we de nodige<br />

opleidingen en begeleiden we onze partner-installateurs ook in het veld. De<br />

eerste installatie doen we doorgaans samen, zodat de installateur vertrouwen<br />

krijgt in de producten”, besluit De Cuyper. ❚<br />

Efficiënt, esthetisch en stil<br />

Weishaupt streeft ernaar om het kwaliteitslabel de reputatie van zijn branders<br />

door te trekken naar het gamma warmtepompen. En met succes, want dit jaar<br />

nog werd de Weishaupt Bi-block lucht-waterwarmtepomp beloond met de<br />

German Design Award. De SCOP’s van de Weishaupt-warmtepompen behoren<br />

tot de beste van de markt – die van Bi-block benadert zelfs het rendement<br />

van een geothermische warmtepomp. “Een unicum is dat we ook enkele<br />

warmtepompen aanbieden die niet alleen maar op lage temperatuur werken.<br />

Bij deze warmtepompen is een vertrektemperatuur van 65 °C mogelijk”,<br />

voegt Dewilde toe.<br />

Ook aan esthetische en akoestische aspecten is gedacht: om geluidsoverlast<br />

tegen te gaan, zit de compressor bij de Bi-block-warmtepomp in de binnen- in<br />

plaats van de buitenunit en is de ventilator extra groot ontworpen – zo zijn er<br />

minder omwentelingen nodig.<br />

Waterstof en hernieuwbare stookolie<br />

Ook in de toekomst blijft Weishaupt verschillende technologieën naast<br />

elkaar aanbieden. Een bewuste keuze, zegt Dewilde. “Er zijn niet alleen<br />

warmtepompen, in de toekomst zullen waterstof en hernieuwbare stookolie<br />

ook een belangrijke rol vervullen. In de transitiefase zullen hybride systemen<br />

nodig zijn, waarbij een gascondensatieketel dienst doet als back-up<br />

van de warmtepomp.”<br />

In de tussentijd blijft Weishaupt de installateur onder steunen. “Het leven de<br />

klassieke installateurs wordt steeds complexer: hij moet kaas gegeten hebben<br />

De SCOP’s van de Weishaupt-warmtepompen behoren tot de beste van de markt.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 73


HEEFT JOUW KLANT<br />

GEEN AARDGAS?<br />

Propaangas van Antargaz<br />

vormt de oplossing!<br />

GECOMPENSEERD<br />

Laat jouw klanten genieten van alle comfort van<br />

gas dankzij propaangas in een tank boven of<br />

onder de grond.<br />

Meer info rond propaangas?<br />

Ga naar www.antargaz.be of neem<br />

contact met ons op per mail via<br />

installateur.service@antargaz.com<br />

of per telefoon 02 246 00 65.


Standnummer<br />

24<br />

PROPAAN, DE TOEGANKELIJKE EN<br />

BETAALBARE OPLOSSING<br />

‘Propaan is er voor iedereen en is een toegankelijke en betaalbare oplossing.’<br />

De ambitie om klimaatneutraal te worden, plaatst ons met z’n allen voor grote uitdagingen. Het vergroenen van de verwarming blijft een<br />

heikele kwestie, zeker voor wie zich geen ingrijpende renovatie & investering in een warmtepomp kan veroorloven. Hoe maken we werk van<br />

een ambitieuze en tegelijk haalbare energietransitie? Energieleverancier Antargaz breekt een lans voor propaan, dat een goede oplossing kan<br />

zijn voor wie zijn of haar woning nu nog verwarmt met een stookolietank.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Antargaz<br />

“Voor wie vandaag de dag een nieuwbouwwoning wil plaatsen of zich aan<br />

een ingrijpende renovatie waagt, zijn de opties op vlak van verwarming<br />

beperkt”, zegt Kristof Laenen, Customer Experience Manager bij Antargaz. De<br />

keuze voor stookolie wordt vanuit de overheid almaar meer ontmoedigd. Maar<br />

wat met mensen die nu nog beschikken over een stookolietank? “Antargaz wil<br />

deze mensen niet in de kou laten staan, en vooral: hen mee betrekken in de<br />

belangrijke energietransitie. Als ze op een plek wonen waar geen aardgasleiding<br />

ligt, is propaan een prima alternatief voor deze mensen – de CO 2<br />

-<br />

uitstoot van propaan ligt immers beduidend lager dan die van stookolie.”<br />

Warmtepomp niet voor iedereen weggelegd<br />

Daarmee speelt Antargaz in op een welgekend probleem in de verwarmingssector:<br />

de warmtepomp wordt naar voren geschoven als duurzame optie,<br />

maar de ingrijpende investeringen die de warmtepomp met zich meebrengt<br />

zijn (nog) niet voor iedereen weggelegd. “Het is belangrijk om mee te geven<br />

dat er wel degelijk een alternatief is voor wie die investering niet kan of wil<br />

dragen. Propaan is er voor iedereen en is een toegankelijke en betaalbare<br />

oplossing. Propaan levert zo een waardevolle bijdrage voor een gefaseerde<br />

energietransitie”, aldus Laenen.<br />

De keuze van propaan maakt het niet alleen mogelijk om stookolie<br />

sneller uit te faseren – op zich al een stap in de richting van meer<br />

duurzaamheid – op termijn biedt het perspectief van biopropaan nog meer<br />

groene mogelijkheden. Biopropaan is een biogas dat gemaakt wordt van<br />

biomassa, meer bepaald van hernieuwbare grondstoffen. Deze bestaan uit<br />

hernieuwbare plantaardige oliën, afkomstig uit gecertificeerde plantages<br />

en uit afval en reststoffen zoals bakoliën en dierlijke vetten. Laenen:<br />

“Het is onze ambitie om fossiele brandstoffen plaats te laten maken voor<br />

natuurlijke energiebronnen. We nemen onze verantwoordelijkheid, in de<br />

nabije toekomst én vandaag de dag.” ›<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 75


OPTIMALE LUCHT-<br />

EN VUILAFSCHEIDING<br />

Bespaar<br />

tot wel<br />

13%*<br />

SPIROVENT ® RV2<br />

Haal gemakkelijk de lucht uit je verwarming<br />

met de luchtafscheider van Spirotech!<br />

• Nooit meer tussentijds handmatig ontluchten<br />

• Radiatoren altijd helemaal warm aangetoond<br />

door TNO en Kiwa GASTEC<br />

• Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend<br />

www.spirotech.nl<br />

SPIROTRAP ® MB3<br />

Bescherm je CV installatie met de magnetische<br />

vuilafscheider van Spirotech!<br />

• Bescherming van kostbare onderdelen<br />

• Minder storingen en uitval<br />

• 7,4% minder gasverbruik, aangetoond<br />

door TNO en Kiwa GASTEC<br />

• Binnen 2 tot 4 jaar terugverdiend<br />

*wanneer zowel een RV2 als een MB3 geïnstalleerd<br />

Maximising Performance for You


‘Gebruikers willen te allen tijde een beroep doen op systemen die futureproof zijn – en dan zit je sowieso goed met een propaangasinstallatie.’<br />

‘Propaan levert een<br />

waardevolle bijdrage<br />

voor een gefaseerde<br />

energietransitie’<br />

Propaan is futureproof<br />

Antargaz pleit voor een realistische, gefaseerde energietransitie. “Zo’n transitie<br />

in de vorm van een ‘big bang’ is niet realistisch. Het is een proces dat gradueel<br />

verloopt, in functie van de op dat moment beschikbare energiebronnen.<br />

Gebruikers willen te allen tijde een beroep doen op systemen die futureproof<br />

zijn – en dan zit je sowieso goed met een propaangasinstallatie. Een<br />

propaangasinstallatie zal minstens tot 2<strong>05</strong>0 zijn plaats blijven hebben in<br />

het energielandschap”, zegt Laenen. “Belangrijk daarbij is de synergie tussen<br />

propaan en hernieuwbare energiebronnen. Zo kunnen propaangastanks vlot<br />

interageren met PV-installaties. Hand in hand met andere energiebronnen<br />

zetten we een grote stap in de richting van een meer duurzame wereld.” ❚<br />

Energieleverancier Antargaz breekt een lans voor propaan, dat een goede oplossing<br />

kan zijn voor wie zijn of haar woning nu nog verwarmt met een stookolietank.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 77


SUBKOP<br />

Standnummer<br />

34<br />

Gebruiksgemak van de vakman staat<br />

voorop bij lichtgewicht railsysteem<br />

Het fischer lichtgewicht railsysteem FLS is geschikt voor de snelle en efficiënte bevestiging van buizen, ventilatiekanalen en kabelgoten met<br />

of zonder brandveiligheidseisen. Het uitgebreide modulaire systeem vereenvoudigt de montage van rails en consoles met optimaal op elkaar<br />

afgestemde verbindingsstukken en voorgemonteerde constructie elementen. De focus van het FLS-gamma ligt op tijdwinst en gebruiksgemak<br />

voor de installateur.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld fischer<br />

Het montagerail systeem bestaat uit twee hoofd elementen: de montagerail<br />

FLS en de railconsole ALK. Daarbij komen de verscheidene constructie<br />

elementen; railschoor WS, railverbinder SV, de schuifmoer FSM Clix,<br />

hamerkopbout FHS Clix en de voor gemonteerde montagehoeken. Dit<br />

montage systeem sluit naadloos aan op de bij behorende pijpbeugels en<br />

balkklemmen. Dank zij de voorgemonteerde componenten, zoals de hoekverbinder<br />

MW clix met schuifmoer FSM clix M, kan er snel en eenvoudig<br />

worden gemonteerd. Daarnaast behoort het slijpen van de montagerail<br />

tot de verleden tijd door de unieke railknipper. Geen herrie, geen bramen,<br />

geen zorgen!<br />

Met het FLS-gamma wil fischer het werk van de installateur eenvoudiger maken.<br />

78 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Werk eenvoudiger maken<br />

Met het FLS-gamma wil fischer het werk van de installateur eenvoudiger<br />

maken, zegt Frederic Castille, Business Development Manager bij fischer.<br />

“Wie bij zijn keuze rekening houdt met installatie gemak en tijdwinst, zal<br />

wellicht uitkomen bij FLS.” Die focus op een efficiënte installatie uit zich in<br />

allerlei kleine en grote product eigenschappen van het FLS-gamma. “Een voorbeeld:<br />

bij vele andere fabrikanten moet je het aan tal connectoren afstemmen<br />

op het aantal voet platen – nodig om de rail te bevestigen aan muur, grond of<br />

plafond. Bij FLS zitten de connectoren meteen op de voetplaat gemonteerd.<br />

Daarmee bespaart de installateur heel wat tijd uit.”<br />

Met FLS voorziet fischer een oplossing voor lichtere toepassingen. “FLS komt<br />

uitstekend van pas voor de leidingen van ventilatiesystemen in kantoorgebouwen,<br />

boven het vals plafond. Ook voor nutsleidingen in residentiële<br />

toepassingen en in kleine kantoorgebouwen is FLS een uitstekende oplossing<br />

– overal waar de belasting niet té groot is”, zegt Castille.<br />

Vertandingen<br />

De unieke vorm en vertanding geeft de hamerkopbout en schuifmoer een<br />

bijzonder stabiel houvast. De vertanding aan de binnenkant van de rail is<br />

een handige troef, zegt Castille: “Dankzij die vertandingen blijft bijvoorbeeld<br />

een connector die je ertussen wil plaatsen altijd op dezelfde plaats hangen,<br />

en dit zowel verticaal als horizontaal. De vakman kan de connector links<br />

juist positioneren, en eenvoudigweg hetzelfde doen aan de rechterzijde – de<br />

connector zal niet verschuiven, met dank aan de vertandingen. In dit lichtere<br />

gamma is die vertanding bovendien uniek.”<br />

Het aanbrengen van connectoren in de rails verloopt bijzonder eenvoudig,<br />

dankzij een speciaal ingebouwde beveiliging. “Je moet de connector<br />

inbrengen in de langsrichting en een kwartslag draaien. Op de connector zit<br />

een stop, en zo voel je automatisch dat de connector niet verder kan en dat<br />

hij juist gemonteerd is. Dat vermindert de foutenlast”, aldus nog Castille.<br />

De ribben op alle vier hoeken garanderen de beste grip van de elementen<br />

op de montagerail. Er zijn drie hoogten beschikbaar van de 31 mm brede<br />

FLS montagerail en railconsole: 17 mm, 30 mm, 37 mm. De materiaaldikte<br />

is 1 mm - 1,2 mm. “Dat is minder dan bij andere merken”, stelt Castille vast.<br />

“We hebben gemerkt dat maximaal 1,2 mm ruimschoots voldoende is voor<br />

het soort toepassingen waar deze lichtere rails voor gebruikt worden. Dat laat<br />

ons toe om rails te ontwerpen die merkelijk lichter zijn in gebruik.” ❚<br />

‘We hebben gemerkt dat<br />

1,2 mm ruimschoots voldoende<br />

is voor het soort toepassingen<br />

waar deze lichtere rails voor<br />

gebruikt worden’<br />

Met FLS voorziet fischer een oplossing voor lichtere toepassingen.<br />

‘Het aanbrengen van connectoren in de rails verloopt bijzonder eenvoudig.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 79


Standnummer<br />

73<br />

Extra elastisch schuim<br />

voor raamtoepassingen<br />

Als Europa’s grootste onafhankelijke producent van mastieken, lijmen en PU-schuimen blijft<br />

Soudal innoveren. Flexifoam X-tra Click & Fix is het recentste resultaat van die onstopbare<br />

vernieuwingsdrang. Als specifieke ontwikkeling voor raamtoepassingen heeft dit elastisch<br />

schuim heel wat praktische voordelen.<br />

Tekst Stephanie Demasure | Beeld Soudal<br />

Flexifoam X-tra Click & Fix is een nieuw innovatief<br />

schuim. Voor een extra gebruiksvriendelijk karakter<br />

en een optimale, snelle applicatie is Flexifoam<br />

X-tra uitgerust met het gepatenteerde Click & Fix ® -<br />

systeem. Met een kwartdraai zit de bus vast in de<br />

pistooladapter. De eenvoudige uitspuitbaarheid<br />

maakt meteen komaf met PU-schuim morsen.<br />

PU-schuim met een plus<br />

De X-tra in de naam van het nieuwe product hint<br />

naar de verbeterde praktische eigenschappen. Zo<br />

is het schuim extra flexibel en volgt het daarmee<br />

nog beter de voegbewegingen. Dat draagt op<br />

zijn beurt bij aan de isolerende eigenschappen,<br />

die vele jaren behouden blijven, en aan de<br />

luchtdichtheid en de energie-efficiëntie van het<br />

gebouw. Nog meer extra’s: dit schuim heeft een<br />

dertig procent hogere opbrengst in vergelijking<br />

met standaard flexibele schuimen.<br />

Soudal Window System<br />

Deze nieuwkomer in het gamma maakt deel uit<br />

van het Soudal Window System (SWS). Het is dus<br />

speciaal ontwikkeld voor het professionele afdichtings<br />

systeem voor ramen. Flexifoam X-tra kan<br />

de voegbewegingen in twee richtingen opvangen,<br />

zowel bij samen drukking (compressie) als bij uitrekking<br />

(decompressie). Dat is meteen jouw garantie<br />

voor een hoogwaardige thermische, akoestische en<br />

duurzame afdichting, zonder koudebruggen. ❚<br />

Het schuim is extra flexibel en volgt daarmee nog beter de voegbewegingen.<br />

80 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Het product garandeert<br />

een hoogwaardige<br />

thermische, akoestische<br />

en duurzame afdichting,<br />

zonder koudebruggen’<br />

Flexifoam X-tra Click & Fix is<br />

het recentste resultaat van de<br />

onstopbare vernieuwingsdrang<br />

van Soudal.<br />

Voor een extra gebruiksvriendelijk karakter<br />

en een optimale, snelle applicatie<br />

is Flexifoam X-tra uitgerust met het<br />

gepatenteerde Click & Fix®-systeem.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 81


Standnummer<br />

140<br />

STILLE OPVOERINSTALLATIE<br />

voor gebruik in woon- en bedrijfsgebouwen<br />

Afwateringsspecialist KESSEL heeft zijn assortiment pomptechniek uitgebreid met een veelzijdige, vrij opstelbare opvoerinstallatie voor<br />

fecaliënvrij afvalwater: de Aqualift S 100 / S 200.<br />

Tekst en beeld Kessel<br />

Bij de Aqualift S 100 / S 200 kan afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater<br />

worden gekozen voor reservoirs van 100 of 200 liter, die beide door<br />

normale kamerdeuren met een breedte van 80 cm passen. De stekkerklare<br />

afwateringsoplossing kan dankzij het kleine installatieoppervlak ook achteraf<br />

probleemloos in kleinere ruimtes, of in het geval van de Aqualift S 100 in al<br />

bestaande pompputten (80 x 80 cm) worden geïnstalleerd. Daarmee is dit<br />

systeem zowel voor de klassieke woningbouw als bedrijfspanden geschikt.<br />

Dankzij de eenhandssluitingen kan onderhoud aan alle uitneembare delen<br />

zoals het deksel, pompen, sondes en terugslagkleppen snel en eenvoudig<br />

worden uitgevoerd.<br />

Bij de Aqualift S 100 / S 200 kan afhankelijk van de hoeveelheid<br />

afvalwater worden gekozen voor reservoirs van 100 of 200 liter, die beide<br />

door normale kamerdeuren met een breedte van 80 cm passen.<br />

Aqualift S 200 met een 1250W-pomp.<br />

82 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Van mono- naar duo-installatie<br />

Voor het efficiënt afwateren van gebouwen is de Aqualift S 100/ S 200,<br />

afhankelijk van de variant, uitgerust met een of twee sterke pompen. De<br />

pompen zijn geluidsgeïsoleerd gelagerd en werken daardoor zeer stil. Bij<br />

beide types pomp wordt het grijswater met een efficiënte en betrouwbare<br />

open waaier weggepompt. Er kan worden gekozen uit twee modellen: een<br />

650W-pomp en een sterke 1250W-variant.<br />

Afhankelijk van de eisen zijn oplossingen met geïntegreerde KESSELbesturingskast<br />

Tronic en pneumatische niveaudetectie of alternatief met<br />

vlotterschakelaar verkrijgbaar. De Tronic-variant biedt bovendien geïntegreerde<br />

alarmmelding voor maximale betrouwbaarheid. Als de eisen veranderen, kan<br />

de mono-installatie met één pomp op elk moment worden omgebouwd naar<br />

een duo-installatie met twee pompen of zelfs een ander type pomp.<br />

Voor het efficiënt afwateren van gebouwen is de Aqualift S 100/ S 200,<br />

afhankelijk van de variant, uitgerust met een of twee sterke pompen.<br />

Aqualift S 100 / S 200 achter vetafscheiders<br />

De duovariant van de nieuwe KESSEL-opvoer installatie met twee pompen is<br />

ideaal voor toepassingen waarbij het afwateren niet mag worden onder broken.<br />

Dat geldt vooral bij het afwateren van vetafscheiders in bedrijfs omgevingen.<br />

De in de installatie geïntegreerde horizontale toevoeraansluitingen zijn<br />

hierbij een groot voordeel. Ze kunnen namelijk ook worden gebruikt voor<br />

het volgens de normen nemen van monsters, waardoor een afzonderlijke<br />

monstername voorziening kan vervallen. De grote onderhouds opening, die<br />

ook zonder gereedschap met eenhands sluitingen kan worden geopend, biedt<br />

hiervoor probleemloze toegang. ❚<br />

‘De stekkerklare<br />

afwateringsoplossing is zowel<br />

voor de klassieke woningbouw<br />

als bedrijfspanden geschikt’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 83


Standnummer<br />

131<br />

Nieuwe drukverhogers<br />

voor watervoorziening<br />

De nieuwe kant-en-klare drukverghogers van het KSB Delta Macro programma zijn ontworpen voor hoge debieten. Het maximaal toelaatbare<br />

debiet per drukverhoger is 960 m 3 /h en de hoogste opvoerhoogte is 160 meter (standaard). De gebruiksklare eenheden werken<br />

volautomatisch en zijn uitgerust met twee tot zes centrifugaalpompen met hoog rendement van het Movitec-type.<br />

Tekst en beeld KSB<br />

De gebruiksklare eenheden werken<br />

volautomatisch en zijn uitgerust met<br />

twee tot zes centrifugaalpompen<br />

met hoog rendement.<br />

84 | INSTALLATIEENBOUW.BE


KSB Delta Macro SVP kant-en-klare automatische ventilatoren<br />

zijn ontworpen voor grote volumestromen in de bouwsector.<br />

Met de Booster Command Pro+ micro processor gestuurde module kunnen de<br />

pompen naar behoefte worden gestart en gestopt, hetzij in cascade (F-versie)<br />

of met een frequentie regelaar per pomp (VC en SVP). LED's op het bedieningspaneel<br />

geven de bedrijfs status van de booster aan. Een Modbus RTU interface<br />

is standaard beschik baar voor aansluiting op externe communicatie. Voor het<br />

melden van waar schuwingen of alar men aan een hoger management niveau<br />

zijn stan daard twee potentiaal vrije contacten beschik baar op klemmen, naast<br />

andere optionele signaleringsklemmen.<br />

‘De aan de gebruiker geleverde<br />

eenheid is volledig gebruiksklaar’<br />

De SVP-uitvoering is uitgerust met energiezuinige IE5 reluctantie synchroonmotoren<br />

van het type KSB SuPremE en de frequentieregelaar PumpDrive.<br />

De F- en VC-varianten zijn uitgerust met IE3-motoren. De eerste pomp wordt<br />

ingeschakeld als gevolg van de drukval in het watersysteem die optreedt<br />

wanneer een verbruikerstation wordt geopend. Zolang de booster draait,<br />

start en stopt de microprocessorbesturingsmodule de pompen naar behoefte.<br />

Aangepast aan de behoeften<br />

Wanneer geen water meer wordt afgenomen, worden alle pompen één voor<br />

één uitgeschakeld in een vertragings curve, zodra de stopdruk is bereikt.<br />

Op die manier wordt de werking van de pompen aangepast aan de werkelijke<br />

behoeften. Elke pomp die gedurende 24 uur niet in bedrijf is geweest,<br />

wordt door de micro processor besturings module ingeschakeld voor een<br />

testcyclus. Bij water gebrek aan de aanzuig zijde wordt de booster auto matisch<br />

uitgeschakeld om schade door droog lopen van de pompen te voorkomen.<br />

Alle drukverhogers worden in de fabriek geassembleerd en getest alvorens<br />

te worden verzonden. Dit betekent dat de aan de gebruiker geleverde<br />

eenheid volledig gebruiks klaar is. Dit garan deert een snelle en een voudige<br />

inbedrijfstelling door het onderhouds personeel. Afsluit kleppen voor en na<br />

elke pomp maken het mogelijk ze te vervangen zonder het leidingwerk af<br />

te tappen.<br />

Alle onderdelen die met vloeistof in aanraking komen, zijn van roestvrij staal<br />

of messing. De af dichtingen zijn gemaakt van EPDM, goedgekeurd voor<br />

drinkwater, wat zorgt voor corrosie bestendig heid en een lange levens duur.<br />

De druk verhogers en bevochtigde onder delen zijn goed gekeurd volgens de<br />

Duitse federale milieu-instantie (UBA) en de drinkwater voorschriften DVGW,<br />

ACS en WRAS. Bovendien hebben alle geïnstalleerde klep afsluiters en<br />

terugslagkleppen een Duitse drinkwater vergunning volgens DVGW.<br />

FlowManager applicatie<br />

Een Bluetooth LE interface maakt het mogelijk de drukverhogers te verbinden<br />

met de KSB Delta FlowManager applicatie. De toepassing toont de huidige<br />

status van de pompen, de zuig- en persdrukken en de ingestelde parameters.<br />

Bovendien biedt de toepassing de mogelijkheid om de blower rechtstreeks te<br />

bedienen en de parameters te wijzigen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 85


Naamloos-3 1 02-09-<strong>2022</strong> 15:00<br />

Eindelijk<br />

eindeloos<br />

De eindeloos veelzijdige douchegoot<br />

Linearis Infinity met RVS afdekking<br />

Douchegoot<br />

Linearis Infinity<br />

Afdekking uit hoogwaardig RVS 316 en diverse kleuren<br />

Totaalpakket, inclusief inbouwset<br />

Voorgemonteerd dichtingsmanchet<br />

De kleinste inbouwdiepte die er te krijgen is<br />

(Linearis Infinity 60)<br />

Inkortbaar naar wens en koppelbaar voor eindeloze<br />

creativiteit<br />

www.kessel-belgie.be


De 4 redenen die aantonen dat een warmtepomp van Viessmann<br />

de beste keuze is voor u en uw klanten<br />

Met de nieuwe generatie warmtepompen Vitocal 250-A zet Viessmann in op renovatie.<br />

Duurzame, online verbonden en bijzonder makkelijk te installeren verwarmingstoestellen.<br />

1/ Eenvoudig te installeren<br />

De nieuwe warmtepompen Vitocal 250-A zijn<br />

voorzien van een gepatenteerd hydraulisch<br />

systeem. Ze werken betrouwbaar en met een<br />

optimale efficiëntie tijdens hun hele levensduur.<br />

Dankzij hun unieke ontwerp kunt u ze<br />

snel installeren: de aansluiting van de binnenunit<br />

op de buitenunit gaat bijzonder makkelijk.<br />

U hoeft slechts vier aansluitingen te realiseren.<br />

En ook de plaatsing van de binnenunit verloopt<br />

bijzonder eenvoudig. Ze nemen immers veel<br />

minder plaats in doordat ze tot 60 % kleiner zijn<br />

dan vergelijkbare toestellen.<br />

2/ Slim en online verbonden<br />

Dankzij een geïntegreerde aansluiting kunnen<br />

ze via de ViCare-app samen met de andere<br />

aangesloten toestellen in de woning op afstand<br />

worden bediend. Terwijl u als professioneel<br />

verwarmingsinstallateur de installatie ook kunt<br />

koppelen aan uw ViGuide-platform om eventuele<br />

storingen onmiddellijk vast te stellen, snel<br />

tussen te komen en bepaalde parameters op<br />

afstand in te stellen.<br />

3/ Klaar voor de toekomst<br />

Bij de overgang van fossiele brandstoffen naar<br />

duurzame alternatieven is voor de nieuwe<br />

warmtepompen van Viessmann een belangrijke<br />

rol weggelegd. In vergelijking met de traditionele<br />

verwarmingstoestellen wordt er veel<br />

minder CO 2<br />

uitgestoten. En bovendien: wanneer<br />

ze gecombineerd worden met zonnepanelen,<br />

is de uitstoot van CO 2<br />

nagenoeg<br />

onbestaande.<br />

4/ Al meer dan 40 jaar uw trouwe<br />

partner voor warmtepompen<br />

Als fabrikant van verwarmings- en koelsystemen<br />

met meer dan 100 jaar ervaring zet<br />

Viessmann de toon op internationaal niveau.<br />

Bij ons vindt u een compleet aanbod van<br />

vernieuwende en duurzame oplossingen voor<br />

woningen, bedrijfsgebouwen, de industrie en<br />

gemeenten.<br />

Daarenboven kunt u rekenen op een uitgebreide<br />

service met verzekerde technische<br />

ondersteuning van lokale adviseurs en<br />

servicepartners, aangepaste software en een<br />

gebruiksvriendelijk online-informatiesysteem.<br />

Nieuwe generatie warmtepompen<br />

Vitocal 250-A<br />

- Lucht/water-warmtepompen in monoblokuitvoering<br />

- Voor de verwarming/koeling van ruimten en<br />

de productie van sanitair warm water<br />

- Aanvoertemperaturen tot 70 °C, waardoor<br />

bestaande radiatoren behouden kunnen<br />

blijven<br />

- Gebruik van het koelgas R290<br />

- Sober en elegant design<br />

Het maakt niet uit of u een gevestigd installateur<br />

van warmtepompen dan wel een<br />

verwarmingsinstallateur bent. Viessmann<br />

biedt zowel basis- als gevorderde opleidingen<br />

aan waarmee u uw kwalificatie kunt<br />

verzekeren. Zo bent u steeds op de hoogte<br />

van de meest recente informatie en kunt u<br />

uw klanten de beste service bieden.<br />

Om u in te schrijven voor de opleidingen,<br />

stuur een e-mail met uw contactgegevens<br />

naar:<br />

academy@viessmann.be<br />

Partners for generations to come<br />

www.viessmann.be<br />

5<br />

Jaar<br />

Garantie*<br />

* Voorwaarden op www.viessmann.be


Comfortabel binnenklimaat en geluidsarme werking<br />

Standnummer<br />

26<br />

TEXTIELKANALEN SCHOT IN<br />

DE ROOS IN KUNSTGALERIJ<br />

Sinds april <strong>2022</strong> kan je in het historische stadhuis van Hasselt unieke kunstwerken bewonderen, onder de noemer Kunstuur Hasselt. Ook in<br />

een kunstengalerij demonstreren de textielkanalen hun unieke kwaliteiten. Geen tocht, een geluidsarme werking en een eenvoudige montage<br />

zijn slechts enkele van de troeven die van dit project een succesverhaal maakten.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Marc Sourbron<br />

Kunstuur Hasselt stelt topwerken van Belgische<br />

schilders tentoon. Bekende Vlamingen vertellen<br />

verhalen bij de schilderijen. Samen met de unieke<br />

belichting en de aangepaste muziek van Dirk<br />

Brossé zorgt dat voor een uur betoverende kunst<br />

in een unieke locatie, het historisch stadhuis in<br />

het centrum van Hasselt.<br />

Lucht verspreiden over de ruimte<br />

Een uitgekiende oplossing op vlak van klimatisatie<br />

drong zich op, die zowel het comfort van de<br />

bezoekers moest bevorderen als garanderen dat<br />

de werken in optimale staat zouden blijven. Een<br />

‘De textielkanalen gaan volledig op in de ruimte,<br />

omdat we de kleur ervan kunnen afstemmen<br />

op de noden en wensen van de klant.’<br />

kolfje naar de hand van installatiebedrijf Comcoo.<br />

Bestuurder Frank Voortmans: “De grootste<br />

uitdaging bestond erin een constante temperatuur<br />

aan te houden en de ingeblazen lucht netjes te<br />

verspreiden over de hele ruimte. Het historisch<br />

stadhuis van Hasselt is een geklasseerd gebouw –<br />

we konden dus niet zomaar even meerdere gaten<br />

in het plafond boren en roosters plaatsen. Met<br />

een minimale opening moesten we een maximale<br />

luchtverdeling tot stand brengen.”<br />

Om dat vraagstuk op te lossen, klopte Comcoo<br />

aan bij Prihoda. Comcoo deed al vaker beroep<br />

op de textielkanalen van Prihoda. Voor dit soort<br />

toepassingen zijn ze uitstekend geschikt, vindt<br />

ook Wesley Verlez, Product & Sales Manager bij<br />

Prihoda. “In een kunstgalerij wensen bezoekers<br />

niet alleen een comfortabel binnenklimaat, maar<br />

ook een goede akoestiek. En op dat domein slagen<br />

de textielkanalen met vlag en wimpel, want ze<br />

zijn bijzonder geluidsarm, zelfs wanneer ze op hun<br />

volle vermogen draaien. Een ander voordeel is dat<br />

ze tochtvrij zijn – je wil immers niet dat bezoekers<br />

koude of warme lucht in hun nek voelen terwijl ze<br />

de kunstwerken bewonderen.”<br />

Ook esthetische redenen speelden mee. “De<br />

installatie mocht de ruimte uiteraard niet<br />

lelijker maken, of de aandacht afleiden van de<br />

kunstwerken aan de muur”, licht Voortmans toe.<br />

“De textielkanalen gaan volledig op in de ruimte,<br />

omdat we de kleur ervan kunnen afstemmen<br />

op de noden en wensen van de klant”, voegt<br />

Verlez toe.<br />

Maatwerk<br />

Prihoda laat zijn klanten niet aan hun lot over.<br />

Ook in het geval van Kunstuur Hasselt leverde<br />

TECHNISCHE DETAILS<br />

• 4 ronde Prihoda kanalen met<br />

Ø250 mm, microgeperforeerd. Samen<br />

goed voor 43 meter kanaal<br />

• Luchtdebiet 1200 m³/h<br />

• Beschikbare statische druk 150 Pa<br />

• Stof 100% polyester, Brandklasse B-s1<br />

dO, machine-wasbaar, Prihoda Art,<br />

eigen RAL kleurkeuze<br />

het bedrijf maatwerk. “De vier kanalen zijn net<br />

zo groot als nodig is om aan alle vereisten te<br />

kunnen voldoen”, stelt Verlez. “Ze worden volledig<br />

op maat ontworpen op basis van berekende<br />

luchtstromen en de vereiste comfortgaranties.”<br />

Die berekeningen leidden tot vier kanalen in twee<br />

afzonderlijke ruimtes, twee kleine en twee grote<br />

kanalen. Om er zeker van te zijn dat alles klopte,<br />

deed Verlez persoonlijk de opmeting ter plaatse,<br />

samen met de installateur.<br />

“De samenwerking met Prihoda liep zoals altijd<br />

gesmeerd, en dat was nodig. We hadden minder<br />

dan drie maanden de tijd om de volledige<br />

installatie af te ronden. Het was dus een grote<br />

uitdaging om alle materialen tijdig geleverd<br />

te zien, maar dankzij onze goede band met<br />

Prihoda is dat gelukt”, zegt Voortmans. Net<br />

voor de zomer werd de installatie in gebruik<br />

genomen. En met succes, want de installatie<br />

werkt naar behoren en er kwam nog geen<br />

enkele klacht binnen over het klimaat in de<br />

kunstzalen. “Het was de juiste oplossing op de<br />

juiste plaats”, besluit Voortmans. ❚<br />

88 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het historische stadhuis van Hasselt, nu de thuishaven van Kunstuur Hasselt.<br />

‘Met een minimale opening moesten we een maximale luchtverdeling tot stand brengen.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 89


Standnummer<br />

183/190<br />

Vacuümontgassers, vlotterontluchters en vuilafscheiders bewijzen hun meerwaarde<br />

RENDEMENT KOEL-EN<br />

VERWARMINGSINSTALLATIE<br />

GEOPTIMALISEERD<br />

Tekst Spirotech | Beeld Almicheal Fraay<br />

De in 1937 gebouwde 41 meter<br />

hoge watertoren van Mijdrecht is<br />

getransformeerd naar een werk- en<br />

ontmoetingsruimtes met een industriële<br />

inrichting, genaamd Kompastoren.<br />

90 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Onze belangrijkste redenen om met Spirotech samen te werken zijn<br />

de aanwezige kennis en ervaring op installatiegebied, de kwaliteit<br />

van hun producten en de reactiesnelheid bij aanvragen.’<br />

‘Omdat de Spirotech-producten van een hoge kwaliteit zijn en<br />

jarenlang probleemloos functioneren, hoeven wij echter maar zelden<br />

een beroep te doen op de serviceafdeling van Spirotech.’<br />

‘Voor elk project leggen we het ontwerp en hydraulisch<br />

schema voor, met de vraag of er oplossingen zijn om het<br />

installatierendement te verbeteren’<br />

HoffmanDME Techniek heeft alle installaties geadviseerd, ontworpen en<br />

geïnstalleerd om van de watertoren van Mijdrecht een modern kantoor met<br />

een industriële inrichting te maken. In overleg met Spirotech is het rendement<br />

van de koel- en verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd met SpiroVent<br />

Superior S250 vacuümontgassers, SpiroTop vlotterontluchters en SpiroTrap<br />

MB3 vuilafscheiders.<br />

De in 1937 gebouwde 41 meter hoge watertoren van Mijdrecht is getransformeerd<br />

naar een werk- en ontmoetingsruimtes met een industriële<br />

inrichting, genaamd Kompastoren. Met behulp van een duurzame<br />

koel- en verwarmingsinstallatie heeft installatiebedrijf HoffmanDME<br />

Techniek voor alle ruimtes een comfortabele en zelf instelbare<br />

werkomgeving gerealiseerd. “Dit is voor ons een uitdagend technisch<br />

transformatieproject, waarvoor wij ook jarenlang het onderhoud gaan<br />

verzorgen”, vertelt werkvoorbereider en projectbegeleider Christian<br />

Verdoold. “Omdat installaties steeds belangrijker worden voor de werken<br />

woonbeleving, zoekt HoffmanDME telkens de optimale balans tussen<br />

comfort, investering en energieverbruik.”<br />

<strong>Installatie</strong>rendement verbeteren<br />

Het rendement van verwarming- en koelinstallaties in woningen en<br />

utiliteitsgebouwen neemt na verloop van tijd af door lucht en vuil in<br />

het systeemwater, met als nadelige gevolgen een hoger energieverbruik<br />

en grotere kans op storingen. Systeemonderdelen die met een betrekkelijk<br />

laag temperatuurverschil werken, zoals warmtepompen, zijn daar extra<br />

gevoelig voor. “Sinds wij zaken doen met Spirotech leggen wij voor elk<br />

project het ontwerp en hydraulisch schema aan hen voor met de vraag<br />

of er oplossingen zijn om het installatierendement te verbeteren”, vervolgt<br />

Verdoold. “Dat heeft hier voor de Kompastoren geleid tot de toevoeging<br />

van twee SpiroVent Superior S250 vacuümontgassers, vier SpiroTrap MB3<br />

vuilafscheiders en zo’n twaalf SpiroTop vlotterontluchters. Deze oplossingen<br />

helpen de huurders van kantoorruimtes jaarlijks zo’n 10 procent aan<br />

energiekosten te besparen. Voor ons als installatie- en onderhoudsbedrijf<br />

leveren de Spirotech-producten ook een belangrijk voordeel op, namelijk dat<br />

de installatie minder storingsgevoeliger wordt.”<br />

Kennis, kwaliteit en reactiesnelheid<br />

“Onze belangrijkste redenen om met Spirotech samen te werken zijn de<br />

aanwezige kennis en ervaring op installatiegebied, de kwaliteit van hun<br />

producten en de reactiesnelheid bij aanvragen”, licht Verdoold toe. “Wij<br />

hebben in het verleden ontluchters en vuilafscheiders van een andere<br />

leverancier toegepast, maar die zijn niet zo robuust en jarenlang betrouwbaar<br />

als de Spirotech- producten. De recent geïntroduceerde SpiroVent Superior<br />

S250 vacuümontgasser is voor dit project een ideale oplossing vanwege zijn<br />

compacte afmetingen. De beschikbare ruimten voor technische installaties<br />

waren hier namelijk één van de ontwerpuitdagingen. Omdat Spirotech van<br />

alle producten 3D-modellen voor gebruik in een <strong>Bouw</strong> Informatie Model<br />

(BIM) als extra service ter beschikking stelt, kunnen wij onze projecten tot in<br />

de kleinste details voorbereiden.”<br />

Projectervaringen<br />

“Bij dit project hebben de SpiroVent Superior S250 vacuümontgassers binnen<br />

enkele weken vrijwel geruisloos alle opgeloste en vrijgekomen lucht uit<br />

het systeemwater verwijderd”, vervolgt Verdoold. Gezien de voordelen van<br />

ontluchting is tijdens een overleg met Spirotech het idee ontstaan om een<br />

makkelijk verplaatsbare mobiele versie te maken, die wij als extra service<br />

na elke projectoplevering enkele weken in de installatie kunnen hangen.<br />

Daarmee kunnen wij dan het rendement van alle nieuw geleverde installaties<br />

verhogen. Verder zijn de Spirotech producten eenvoudig te installeren<br />

en lekken ze niet. Een voordeel van de SpiroTrap MB3 vuilafscheider is de<br />

sterke magneet voor het effectief verwijderen van (magnetisch) vuil terwijl<br />

de installatie in gebruik is. Tijdens projecten in uitvoering is de Spirotechaccountmanager<br />

ons eerste aanspreekpunt, die zo nodig een servicecollega<br />

inschakelt. Omdat de Spirotech-producten van een hoge kwaliteit zijn en<br />

jarenlang probleemloos functioneren, hoeven wij echter maar zelden een<br />

beroep te doen op de serviceafdeling van Spirotech.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 91


Standnummer<br />

66<br />

Versterkte Europese verankering<br />

voor lokale residentiële groei<br />

De vraag naar duurzame, ecologische alternatieven<br />

voor traditionele verwarming blijft<br />

toenemen. Met een goedgekeurd investeringsplan<br />

op Europees vasteland zet Panasonic<br />

de komende jaren verder in op de<br />

lokale residentiële markt van lucht-water<br />

warmtepompen (A2W). Op deze manier<br />

wil het Japanse bedrijf zijn marktaandeel<br />

versterken. Je ontdekt hun hoogwaardige<br />

oplossingen tijdens Install Day op stand 66.<br />

Tekst & Beeld Panasonic<br />

Gedreven vanuit ecologische en economische<br />

over wegingen, onder andere door de klimaatopwarming<br />

en de aanhoudende energiecrisis,<br />

is de vraag naar alternatieve milieuvriendelijke<br />

verwarmings systemen op de Europese markt<br />

groot. Fossiele brand stoffen als primaire bron<br />

voor de verwarming van woningen worden<br />

gereduceerd en zijn vanaf 2025 voor nieuwbouw<br />

in België zelfs niet meer toegelaten. Om<br />

op die toegenomen vraag in te spelen kondigde<br />

Panasonic begin september een forse investering<br />

in zijn Tsjechische fabriek aan. De komende drie<br />

jaar zal de Japanse technologiereus naast de<br />

binnenunits ook de productie van buitenunits<br />

voor zijn lucht-waterwarmtepompen opschalen op<br />

de productiesite in Pilzen. In totaal gaat het om<br />

een bedrag van 145 miljoen euro.<br />

Lokale productie voor lokale markt<br />

Een lucht-waterwarmtepomp haalt warmte<br />

uit de lucht en gebruikt die om een woning<br />

te verwarmen. Dit systeem stoot minder CO 2<br />

uit dan traditionele verwarming met fossiele<br />

brandstoffen. In 2018 begon Panasonic met de<br />

productie van A2W-binnenunits in zijn fabriek in<br />

Pilzen, Tsjechië. Sindsdien speelt het bedrijf snel<br />

in op de behoeften van de Europese markt en<br />

Om klanten te tonen wat Panasonic in huis heeft, richtte het bedrijf een trainingscentrum op in Gent.<br />

92 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘De productie<br />

van buitenunits<br />

in de<br />

Tsjechische<br />

fabriek start al<br />

in 2023’<br />

Panasonic zette in op een state-of-theart<br />

trainingscentrum in Gent.<br />

vermindert het tegelijkertijd verdere uitstoot door<br />

lokaal te produceren voor de markt in Europa.<br />

Door de investering kan Panasonic al in 2023<br />

starten met de productie van buitenunits. Het<br />

bedrijf streeft ernaar zijn jaarlijkse productiecapaciteit<br />

te verhogen naar 500.000 units tot het<br />

einde van het fiscale jaar in maart 2026.<br />

Ook installateurs kunnen met hun eindklanten een kijkje komen nemen in Gent.<br />

Unieke technologie<br />

voor beter milieu<br />

De Panasonic A2W-warmtepomp beschikt over<br />

een unieke technologie waar mee ver warmingen<br />

hun verwarmings capaciteit zelfs bij lage buitentemperaturen<br />

behouden. Via een uitgebreide<br />

verkoopstructuur in elk land bouwde het zijn<br />

activiteiten verder uit. Panasonic streeft naar<br />

verdere groei in de verwarmings-, koelingsen<br />

ventilatiesector, één van de belangrijkste<br />

activiteiten, en draagt tegelijkertijd wereldwijd<br />

steentje bij aan het milieu. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 93


Standnummer<br />

113<br />

BUIS-IN-BUISTECHNIEK BIEDT DIVERSE VOORDELEN<br />

TOT DERTIG PROCENT BESPAREN OP<br />

DE SANITAIR WARMWATERPRODUCTIE<br />

Energiebesparing is vandaag een brandend actueel thema, maar drinkwaterspecialist Viega zet al langer dan vandaag in op energie besparende<br />

technieken voor drinkwaterinstallaties. Hét voorbeeld bij uitstek is de Smartloop-Inliner buis-in-buistechniek, die bij de productie van warm<br />

water een besparing van dertig procent mogelijk maakt.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Viega<br />

Om de best mogelijke installaties te realiseren<br />

– ook op vlak van energiebesparing en<br />

duurzaamheid – is het voor Viega essentieel om<br />

rekening te houden met de total lifecycle cost.<br />

94 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De Smartloop-Inliner is geschikt voor gebruik in stijgleidingen met sanitair<br />

warmwater vanaf 28 mm, samen met de ​ persverbindingssystemen van Viega.<br />

De Smartloop Inliner buis-in-buisretourleiding beheerst op een innovatieve<br />

manier de temperatuur, met grote troeven voor de gebruikers en beheerders.<br />

Zowel op ecologisch als economisch vlak vallen er grote winsten te boeken<br />

in drinkwaterinstallaties. Dat zegt Jo Devos, Marketing Manager bij Viega<br />

Belgium. “Het verbruik dat we jaarlijks besteden aan energie, is immens.<br />

De toegenomen vraag naar energiezuinige oplossingen, in het licht van de<br />

energiecrisis, maakt onze Smartloop-Inlinertechniek vandaag de dag extra<br />

relevant. De techniek is nochtans niet nieuw, we bieden deze al jaren aan.”<br />

De Smartloop Inliner buis-in-buisretourleiding beheerst op een innovatieve<br />

manier de temperatuur, met grote troeven voor de gebruikers en beheerders.<br />

De innovatie zit vooral in het integreren van de interne (polybuteen)<br />

retourleiding in de sanitair warmwater stijgleiding. De Smartloop-Inliner is<br />

geschikt voor gebruik in stijgleidingen met sanitair warmwater vanaf 28 mm,<br />

samen met de ​persverbindingssystemen van Viega. Omdat het water veel<br />

minder afkoelt, verbetert ook de energiehuishouding per etage. In gebouwen<br />

met meerdere verdiepingen, kan men zo tot 30 procent warmteverlies<br />

vermijden, en dus die energie besparen. “Vandaag de dag is elke kWh die<br />

we verbruiken aan waterverwarming, een aanslag op zowel het budget<br />

als het milieu. Beide aspecten zijn belangrijk, en dus zorgen we best voor<br />

een zo duurzaam mogelijke installatie.” Viega verzorgt, indien gewenst, de<br />

volledige berekening voor de klanten. Zo wordt op zwart op wit duidelijk<br />

welke energiebesparing de Smartloop-Inlinertechniek mogelijk maakt.<br />

Kosten op lange termijn<br />

Om de best mogelijke installaties te realiseren – ook op vlak van energiebesparing<br />

en duurzaamheid – is het voor Viega essentieel om rekening te<br />

houden met de total lifecycle cost. Jo Devos: “Pas wanneer je de kosten op<br />

lange termijn meerekent, wordt echt duidelijk welke voordelen het gebruik<br />

van duurzame materialen met zich meebrengt. Zo kunnen gebouwbeheerders<br />

incalculeren hoeveel tijd ze kunnen verliezen met het opsporen en herstellen<br />

‘Elke kWh die we verbruiken<br />

aan waterverwarming is<br />

een aanslag op zowel het<br />

budget als het milieu’<br />

van lekken. Kiezen ze voor fittingen van Viega, dan kunnen ze op hun beide<br />

oren slapen: wanneer de installateur een fitting vergeet te verpersen, dan<br />

lekt die sowieso, tijdens de druktest. Dankzij de keuze voor Viega gaat de<br />

foutenlast naar omlaag.”<br />

Wanneer het over drinkwater gaat, zijn hygiënische vereisten nooit ver weg.<br />

Ook op dat vlak biedt de Smartloop-Inlinertechniek ongekende voordelen.<br />

“De techniek is een belangrijke troef in de strijd tegen legionella, omdat je<br />

zo stagnatie vermijdt”, zegt Devos. “Er is een permanente circulatie van het<br />

sanitair warmwater, en het water wordt constant op temperatuur gehouden. Het<br />

voordeel is dat er maar één strang voor de warmwatercirculatie in het gebouw<br />

aanwezig is, omdat de retourleiding in de toevoerleiding wordt voorzien.”<br />

Toekomstverhaal<br />

Op vlak van drinkwaterhygiëne blijft er nog een lange weg te gaan. Viega zet<br />

zijn beste beentje voor om verandering te weeg te brengen. “Dit is voor ons<br />

meer dan ooit een toekomstverhaal”, verduidelijkt Devos.<br />

“Er zit nog altijd een groot verschil tussen wat de Best Beschikbare<br />

Technieken (BBT) voorschrijven en wat er in de praktijk geïnstalleerd wordt.<br />

Als fabrikant is het onze rol om onze kennis te delen en de sector zo goed<br />

mogelijk te informeren. Ook in ons nieuwe seminariecentrum, dat in de loop<br />

van volgend jaar de deuren opent in Duitsland, zullen thema’s als hygiëne<br />

en energie-efficiëntie in drinkwaterinstallaties een belangrijke rol opeisen”,<br />

besluit Devos. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 95


PrismaSeT S: Een kast tot<br />

160A, maar net zo eenvoudig<br />

te plaatsen als in woningen.<br />

Nieuwe kasten voor kleine commerciële<br />

of grote residentiële toepassingen<br />

Gedurende de maanden oktober en november<br />

verdubbelen wij de punten voor elke aankoop<br />

van een PrismaSet S referentie.<br />

Registreer je als Premier Partner en ontdek<br />

deze en nog vele andere voordelen van<br />

ons loyalititeitsprogramma op se.com/myschneider<br />

se.com/be


Standnummer<br />

168/177<br />

Een van de grootste projecten<br />

met hybride warmtepompen in<br />

de Benelux en Europa<br />

Het is een van de grootste projecten met hybride warmtepompen in<br />

de Benelux en Europa. <strong>Bouw</strong>invest verduurzaamde, verdeeld over elf<br />

complexen in Diemen (NL), 567 huurwoningen en koos daarbij onder<br />

meer voor in totaal 262 combinaties van de Remeha Elga Ace hybride<br />

warmtepomp met de Tzerra Ace cv-ketel – voor de volledigheid,<br />

de Elga Ace laat zich combineren met eender welke cv-ketel. Alle<br />

woningen werden voorzien van een buitenunit op het dak en een<br />

eTwist slimme thermostaat.<br />

Tekst en beeld Remeha<br />

Institutioneel belegger <strong>Bouw</strong>invest bezit ongeveer 20.000 woningen in<br />

Nederland. “Voor 2030 willen we de gehele portefeuille voorzien van<br />

een A-label met een energieprestatiescore lager dan 130. Kijkend naar de<br />

klimaatdoelstellingen van 2<strong>05</strong>0 zetten we in op een gasvrije portefeuille<br />

in 2045”, vertelt Emile van Doorn van <strong>Bouw</strong>invest. In afwachting van een<br />

toekomstige aansluiting op het gemeentelijke warmtenet viel voor het project<br />

in Diemen de keuze op een tussen oplossing. Daar bij werden de woningen<br />

voorzien van een hybride opstelling: een combinatie tussen een warmte pomp<br />

en cv-ketel, waardoor het energie label steeg van B of C naar A. ❯<br />

‘Niet alle bewoners wilden de<br />

buitenunit in de tuin. We wijzigden<br />

daarom ons plan en ontwierpen<br />

een dakopstelling’<br />

De woningen werden voorzien van een hybride opstelling: een combinatie tussen<br />

een warmtepomp en cv-ketel, waardoor het energielabel steeg van B of C naar A.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 97


SmartControl 4.0<br />

Drukbehoud / Expansie / Vacuüm Ontgassing<br />

Bijvulling / Energiebesparing<br />

DRISTEEM LUCHTBEVOCHTIGING<br />

Voor een beter en gezonder binnenklimaat<br />

Geen extra expansievat nodig<br />

Systeemtemperaturen van -10°C<br />

tot 100°C mogelijk<br />

Ontslibbing van het systeem door middel van<br />

deelstroom (afscheiding van zouten, mineralen<br />

en zweefdeeltjes)<br />

SmartControl touchscreen bediening<br />

Nieuw! Vacuüm membraan<br />

Reinigingsopening voor handmatige reiniging<br />

van het reservoir<br />

Vacuüm ontgassing van het bijvulwater<br />

Max vulbeveiliging (per interval en hoeveelheid)<br />

Lekkage bewaking<br />

AIR-SEP® ION – compacte onthardingsunit<br />

Onthardingscartridge bewaking<br />

Systeemscheiding CA in toebehoren opgenomen<br />

Toevoer en automatische bijvulling<br />

van water-/glycolmengsels<br />

Multifunctioneel apparaat – alles in een<br />

compacte en plaats besparende unit<br />

Energiebesparing en capaciteitsverhoging<br />

door ontgast medium<br />

Korex Benelux B.V.<br />

T: +31 (0) 172 611719<br />

E: info@korexbenelux.com<br />

I: www.korexbenelux.com<br />

• Gezonder en aangenamer<br />

klimaat bij RV > 40 %<br />

• Sterk verminderd risico op<br />

verspreiding van bacteriën<br />

en virussen<br />

• Verlaagde afwezigheid<br />

door ziekte<br />

• Minder oogirritatie<br />

• Geen risico op elektrostatisch<br />

gerelateerde problemen<br />

• Verhoogd rendement van<br />

productieprocessen<br />

• Betere bewaring van<br />

vochtgevoelige materialen<br />

Voor meer info :<br />

DriSteem Belgium +32 11 666 880 info@dristeembelgium.be<br />

Gasgestookt<br />

Elektrisch<br />

Een steriele omgeving vereist<br />

STERIELE STOOMBEVOCHTIGING<br />

TOT<br />

146<br />

UITSTEKEND<br />

RENDEMENT<br />

SUPERLAGE NOx-EMISSIE<br />

LAUNCH 04/2021<br />

KG/H<br />

STOOM<br />

IN<br />

TOESTEL<br />

ÉÉN<br />

<strong>Installatie</strong> & <strong>Bouw</strong>_DSH Belgium_Full page ad.indd 1<br />

3/30/2021 10:12:50 AM<br />

Naamloos-3 1 12-09-<strong>2022</strong> Naamloos-3 15:37<br />

1 13-12-2021 16:51<br />

Het is onze verantwoordelijkheid om na te<br />

denken over morgen. Daarom hebben we<br />

verwarmingssystemen ontwikkeld<br />

voor generaties.<br />

Verwarmingssatellieten<br />

voor geïndividualiseerde<br />

collectieve<br />

verwarmingsinstallaties (GCV)<br />

Gasmotorgedreven<br />

warmtepompen<br />

lucht-lucht en lucht-water.<br />

Koelen en verwarmen.<br />

Gasabsorbtiewarmtepompen<br />

water en bodem-water /<br />

lucht-water. Hoogste<br />

verwarmingsrendement<br />

ter wereld.<br />

Gasabsorbtiewarmtepompen<br />

lucht-water 18kW.<br />

Huishoudelijke toepassing.<br />

lees meer op: K18.be<br />

Geniaal verwarmen<br />

Het modulaire<br />

verwarmingssysteem<br />

voor alle energiebronnen<br />

CoolingWays bvba • Uilenbaan 148 B • B 2160 Wommelgem • Tel. +32 3 218 77 50 • info@climaways.be • climaways.be


Luisteren naar bewoners<br />

Hoe haal je 262 bewoners over tot vervanging van de huidige cv-ketel,<br />

met alle verbouwingsperikelen van dien? Volgens projectmanager en<br />

vastgoed adviseur Marc Compier gingen bewoners massaal overstag. “De<br />

vrijblijvendheid van het project en het feit dat er geen huurverhoging<br />

plaatsvond, overtuigde bewoners al snel. Als bewoners echt niet wilden,<br />

hoefden ze geen medewerking te verlenen.” Op meerdere vlakken luisterden<br />

de uitvoerende partijen naar de bewoners. Ook waar het de plaatsing van de<br />

buitenunit betrof. Van Doorn: “Niet alle bewoners wilden de buitenunit in de<br />

tuin. We wijzigden daarom ons plan en ontwierpen een dakopstelling.”<br />

Meten is weten<br />

Geluidsnormen, hellingshoeken, toegankelijkheid voor service; éven een<br />

dakkap plaatsen, bleek geen optie bij dit project. Herman van Heusden<br />

is mede-eigenaar van Bonarius Bedrijven en verantwoordelijk voor alle<br />

technische installaties rond het project in Diemen. “De standaard kappen die<br />

we in eerste instantie op het oog hadden, worden al langere tijd aangeboden<br />

maar voldeden geen van allen aan onze wensen en eisen. Om die reden<br />

ontwikkelden we, in nauwe samenwerking met Cox Geelen, zelf een zware,<br />

massieve kap van een veel hogere kwaliteit.” Daarna volgde de volgende<br />

uitdaging. “Door de kap aan de onderzijde schuin te maken, kun je ‘m op<br />

een schuin dak monteren, maar ieder dak is anders. We moesten dus voor<br />

ieder huizenblok de hellingshoek van het dak berekenen. Op basis daarvan<br />

maakten we iedere dakkap op maat.”<br />

“Bijkomend voordeel van al onze onderzoeken en het zelf ontwerpen van de<br />

unitombouw”, begint Compier, “is dat we nu de meest optimale opstelling<br />

hebben. De positie van de kap zorgt voor een optimale balans tussen<br />

vormgeving en geluidsuitstraling. Daarnaast reduceert de kap ook nog het<br />

waarneembare geluid.”<br />

De geluiddempende omkasting van de buitenunit.<br />

Bij de installatie van de hybride opstelling plaatsten we in alle woningen<br />

ook een slimme thermostaat, de Remeha eTwist. Door middel van een app<br />

bedienen ze altijd en overal zelf de warmtepomp of cv-ketel en krijgen ze<br />

inzicht in hun energieverbruik.<br />

Elga Ace is een compacte warmtepomp die voor de verwarming zorgt en een minimum aan<br />

ats inneemt. De ketel warmt bij indien nodig of zorgt voor het sanitaire warm water.<br />

Hybride<br />

De Elga Ace is een compacte warmtepomp die voor de verwarming zorgt<br />

en een minimum aan plaats inneemt. De ketel warmt bij indien nodig of<br />

zorgt voor het sanitaire warm water. De Remeha Elga Ace reduceert het<br />

gasverbruik met gemiddeld 60 tot 70 procent en levert daardoor een grote<br />

bijdrage aan de CO 2<br />

-reductie. Daarnaast is het ook de ideale oplossing voor<br />

wie elektriciteit over heeft (door bijvoorbeeld een overschot aan opgewekte<br />

energie met zonnepanelen) en zo goedkoper kan verwarmen. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 99


Creates opportunities<br />

for a green roof<br />

ThermoCooler HP<br />

Een geïntegreerde omkeerbare warmtepomp<br />

voor zowel het verwarmen van verse lucht als<br />

voor comfortkoeling.<br />

• Hoge betrouwbaarheid en lange levensduur<br />

• Geen ontdooicycli dankzij unieke positie<br />

van de condensor<br />

• Lage installatie- en bedrijfskosten<br />

• Geen extra buitenunits nodig<br />

• Bespaart vloerruimte<br />

• Ook beschikbaar in units met topaansluiting<br />

Bezoek onze website voor de video en meer info over de<br />

Thermocooler HP www.airx.be/iv-produkt/


BLUE E+ S<br />

COOLING UNITS<br />

maximale energie-efficiëntie<br />

Sustainability that works<br />

Minimalisering van de CO₂ uitstoot – the Blue<br />

way<br />

Ontdek ‘s werelds meest efficiënte klimaatbeheersingsoplossingen en<br />

slimme serviceconcepten, die de duurzaamheid van machines en systemen<br />

garanderen.<br />

De koeleenheden zijn ideaal voor gebruik in alle omgevingen en<br />

industriesectoren en voorzien in elke behoefte en toepassing met<br />

een reeks efficiënte oplossingen. De Blue e+ serie voor vermogens<br />

tot 5.800 W is aangevuld met nieuwe Blue e+ S koelaggregaten voor de<br />

vermogenscategorieën 300 - 1000 W.<br />

• Een nieuw design, uitgebreide slimme functies zorgen voor<br />

maximale beschikbaarheid van het systeem en verlagen uw<br />

kosten.<br />

• Dankzij de wereldwijd toonaangevende energie-efficiëntie kan<br />

de CO2-voetafdruk van machines en installaties met gemiddeld<br />

75% verminderd worden.<br />

• Het aardopwarmingsvermogen is 56% lager door het gebruik<br />

van het koelmiddel R 513A.<br />

Het BLACK SPIRIT assortiment doet zijn intrede<br />

in openbare ruimten. Niets ontbreekt aan dit<br />

geheel van technologische voorzieningen:<br />

BLACK BINOPTIC elektronische wastafelkraan<br />

Totale hygiëne: geen manueel contact,<br />

antibacteriële periodieke spoeling<br />

90 % water- en energiebesparing<br />

Specifiek ontwerp in mat chroom voor<br />

publieke ruimten<br />

BLACK BINOPTIC elektronische zeepverdeler<br />

Totale hygiëne: geen manueel contact<br />

Besparende doseerpomp<br />

Voor vloeibare zeep of schuimzeep<br />

HIGHFLOW handendroger met dubbele luchtstraal<br />

Inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie<br />

Ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden<br />

Maximale hygiëne: bacteriostatisch RVS 304<br />

Meer informatie:<br />

www.rittal.be<br />

Rittal nv<br />

Stokkelaar 8 - 9160 Lokeren<br />

info@rittal.be - www.rittal.be<br />

KASTSYSTEMEN<br />

DELABIE, expert in sanitaire voorzieningen en kranen voor publieke<br />

ruimten, stelt water- en energiebesparing voorop bij het ontwerpen van<br />

hoogwaardige en verantwoorde productlijnen.<br />

Meer informatie op delabiebenelux.com<br />

I&B_95x267_<strong>05</strong>22.indd 1 10/<strong>05</strong>/<strong>2022</strong> 15:35:53


Standnummer<br />

85<br />

Minimale stookkosten dankzij<br />

perfect hydraulisch evenwicht<br />

Tussen Gent Sint-Pieters en de Korenmarkt prijkt een prachtig nieuw complex, residentie Beaux-Arts. Naast een woonzorgcentrum, wellness<br />

en restaurant, huist het gebouw 18 assistentiewoningen en 18 appartementen. In deze wooneenheden verdelen afleversets de warmte die door<br />

twee centrale gasketels wordt geproduceerd. Zo genieten alle bewoners energiezuinig van verwarming en warm water.<br />

Tekst Sara Dekesel | Beeld Caleffi<br />

Ronny Bockstaele, Technical Account Manager<br />

bij Caleffi International, vertelt hoe hij<br />

installateurs van A tot Z ondersteunt.<br />

Voor Sani-Heating was het de vijfde keer dat ze distributiesets van Caleffi<br />

plaatsten. De ondersteuning van offertefase tot hydraulische uitwerking, bij<br />

de opstart en achteraf maken de fabrikant tot gewaardeerde partner van<br />

het Zottegems installatiebedrijf. Ook in Beaux-Arts zorgden de twee partijen<br />

samen voor een uitgekiend verwarmingssysteem in perfect hydraulisch<br />

evenwicht. Ronny Bockstaele, Technical Account Manager bij Caleffi, licht<br />

het project toe.<br />

In de Gentse residentie Beaux-Arts worden 36 wooneenheden voorzien van verwarming en warm water met een combilussysteem en afleversets.<br />

102 | INSTALLATIEENBOUW.BE


De voorgeprogrammeerde afleversets in Beaux-Arts werkt met twee temperatuurkringen, voor vloerverwarming en een badkamerradiator.<br />

Combilussysteem met 2 verwarmingstemperaturen<br />

“Elk van de 36 wooneenheden is uitgerust met vloerverwarming, uiteraard<br />

op lage temperatuur, en een badkamerradiator op hoge temperatuur. De<br />

geplaatste afleversets SATK501 bevatten alle nodige componenten voor<br />

de verwarming op twee temperaturen en de productie van sanitair warm<br />

water met een combilussysteem”, legt Ronny uit. “De sets zijn uitgerust met<br />

een elektronische regelaar. Die anticipeert met behulp van sensoren op de<br />

ingestelde temperatuur. Wanneer ze bijna bereikt is, beperkt de regelaar<br />

alvast de warmtetoevoer zodat het setpoint niet overschreden wordt, om<br />

onnodig energieverbruik te vermijden.”<br />

Individuele vraaggestuurde warmteafgifte<br />

“De afleversets zijn voorgeprogrammeerd om beide temperatuurkringen<br />

te sturen met een variabel debiet. Als er in een appartement geen vraag<br />

is naar verwarming of warm water, wordt er geen warmte afgeleverd en<br />

dus niets verbruikt. Een thermische appendage zorgt er wel voor dat de<br />

warmwatertemperatuur niet onder de 60 graden duikt, zodat er altijd<br />

voldoende warm water is”, vervolgt Ronny.<br />

Céline Uyttersport van Sani-Heating vult aan: “Het energie- en waterverbruik<br />

van elke wooneenheid wordt individueel gemeten en de verbruiksgegevens<br />

worden automatisch doorgestuurd naar het gebouwbeheersysteem. Zo<br />

betalen alle bewoners precies voor hun eigen verbruik, zonder dat iemand de<br />

meterstanden moet aflezen.”<br />

Appendages voor optimaal rendement<br />

Naast een waterontkalker beschermen een lucht- en vuilafscheider van Caleffi<br />

de centrale verwarmingsinstallatie. “Overal in België zit er kalk in het water.<br />

Net als vuil en lucht in de leidingen zorgt zelfs een lage hoeveelheid kalk op<br />

‘Ons streefdoel is altijd<br />

een zo energievriendelijke<br />

installatie te concipiëren’<br />

termijn voor een hoger verbruik, slijtage en storingen”, aldus Ronny. “Ook<br />

de waterzijdige inregeling is uiterst belangrijk voor het rendement. Daarom<br />

is er in elke wooneenheid een drukverschilregelaar en een waterslagdemper<br />

om het hydraulisch concept in evenwicht te houden. De waterslagdemper<br />

neutraliseert drukpieken bij het sluiten van kranen. Uiteraard zit er ook een<br />

veiligheidsgroep op de koudwateraansluiting, zoals verplicht door Belgaqua.”<br />

Service van offerte tot nazorg<br />

“Na de offerte-aanvraag ging ik met Sani-Heating ter plaatse kijken wat<br />

de noden waren wat betreft het verwarmingsvermogen en het sanitair<br />

warmwaterdebiet”, vertelt Ronny over het verloop van de samenwerking.<br />

“Op basis daarvan hebben we de geschikte afleverset en de nodige<br />

inregelappendages uit ons gamma gekozen. Zoals in elk project hebben<br />

we bij de plaatsing de hydraulische aansluiting van de eerste vijf toestellen<br />

gecontroleerd, om te verzekeren dat de volgende ook correct aangesloten<br />

werden. Ook bij de opstart voerden we een controle uit op vijf toestellen,<br />

op de werking, verwarmings- en warmwatertemperatuur. De hydraulische<br />

inregeling moet verder niet meer gecontroleerd worden omdat ze dynamisch<br />

is. Als er achteraf nog problemen zouden zijn die Sani-Heating niet zelf<br />

opgelost krijgt, staat ons technisch team altijd voor hen klaar.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 103


Buitenunit<br />

Binnenunit<br />

Bi-block-warmtepompen<br />

Betrouwbare ketelvervangers<br />

• Fluisterstille (en dus buurvriendelijke) buitenunit<br />

• Volledig uitgeruste binnenunit<br />

• Hoge efficiëntie<br />

(energie-efficiëntieklasse A +++ bij VT 35 °C)<br />

• Intuïtieve regeling met kleurendisplay<br />

Vraag snel advies!<br />

Weishaupt n.v., Paepsemlaan 7 - 1070 Brussel - info@weishaupt.be, www.weishaupt.be


Standnummer<br />

161<br />

STIJLVOL ZWART SANITAIR<br />

De indruk die bezoekers opdoen van een openbaar gebouw wordt<br />

mee bepaald door de sfeer van de sanitaire ruimten. Daarom streven<br />

ontwerpers ernaar om het gebruik van een sanitaire ruimte tot een<br />

aangename ervaring te maken. En daar kan zwart sanitair het verschil<br />

maken. De uitrusting moet immers niet alleen functioneel, maar ook<br />

stijlvol zijn. Om die reden brengt DELABIE een hele reeks producten<br />

uit in elegant en trendy zwart. Naast de gekende Black Binoptic<br />

elektronische wastafelkranen, breidt DELABIE zijn assortiment uit met<br />

accessoires in mat zwart en sanitaire rvs-toestellen in mat zwart Teflon ® .<br />

www.delabiebenelux.com<br />

Standnummer<br />

0<br />

Standnummer<br />

154<br />

VENTILAIR PRELAUNCH<br />

Op Install Day organiseert Ventilair Group een exclusieve prelaunch. De<br />

ventilatiespecialist nodigt jullie met veel trots uit op zijn stand, nummer<br />

154, om de nieuwste WTW-units van de firma te ontdekken.<br />

Standnummer<br />

0<br />

Uiteraard kan er slechts een tipje van de sluier worden opgelicht. Het<br />

volstaat te zeggen dat het over een compleet nieuwe familie gaat van 3<br />

ventilatie-units voor residentiële toepassingen tot 600 m 3 /h.<br />

Kom de nieuwe reeks ontdekken op Install Day op 14 oktober, stand<br />

154.<br />

Standnummer<br />

107<br />

KWALITEIT VAN BUDERUS<br />

Sinds de oprichting in 1731 staat Buderus synoniem voor de<br />

ontwikkeling van hoogwaardige verwarmingsproducten. Of het<br />

nu gaat om hernieuwbare, hybride of traditionele verwarming,<br />

verwarmingssystemen van Buderus zijn van hoge kwaliteit, duurzaam<br />

en modulair. Onze mensen zijn stuk voor stuk experts die met hun<br />

uitgebreide vakkennis de beste oplossing voor uw verwarmingssysteem<br />

helpen te vinden. Breng een bezoek aan de stand van Buderus in hal B,<br />

stand 107. www.buderus.be.<br />

Standnummer<br />

0<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 1<strong>05</strong>


BURGERHOUT<br />

CONCENTRISCH<br />

ROOKGASAFVOERSYSTEEM<br />

TwinSafe is een uiterst veelzijdig, concentrisch<br />

rookgasafvoersysteem voor HR-ketels. De buitenkant is<br />

vervaardigd van gepoedercoat metaal. De binnenpijp is gemaakt<br />

van PP met een HR EPDM afdichtring.<br />

TwinSafe geeft geen vervuiling in de HR cv-ketel door de<br />

kunststof binnenpijp. Met de uitzetting van de kunststof<br />

binnenpijp hoeft u geen rekening te houden. De uitzetting<br />

van de binnenpijp is namelijk fabrieksmatig in de constructie<br />

geborgd. Met het TwinSafe concentrische rookgasafvoersysteem<br />

van Burgerhout bent u langdurig verzekerd van een veilige<br />

werking voor al uw nieuwbouw en renovatie projecten.<br />

Voor meer informatie: burgerhout.com<br />

VOORDELEN:<br />

• EFFICIËNT: Concentrisch PP, simpel op maat gemaakt en<br />

gemakkelijk te installeren.<br />

• VEILIG: Gesloten systeem waardoor de rookgassen niet in<br />

de leefruimte kunnen komen.<br />

• SCHOON: Geen corrosie van aluminium door inwerking van<br />

condens, dus geen vervuiling in de HR cv-ketel.<br />

• DUURZAAM: Het hoogwaardige PP-materiaal is condens<br />

bestendig en getest voor een lange levensduur. De binnenen<br />

buitenpijp zijn eenvoudig te scheiden voor recycling.


Standnummer<br />

29<br />

360° SERVICE VOOR EURO<br />

INDEX-MEETAPPARATUUR<br />

Door ons brede aanbod in meetapparatuur en installatiecomponenten<br />

kan EURO-INDEX van a tot z adviseren over de belangrijkste metingen<br />

voor het indienststellen en de controle van technische installaties.<br />

Ook voor het onderhoud en de kalibratie van uw meetinstrumenten<br />

kan u op EURO-INDEX rekenen dankzij gecertificeerde technici en<br />

een uitgebreid kalibratielaboratorium. Informeer u tijdens Install Day<br />

op stand 29 over de kalibratiemogelijkheden van EURO-INDEXvoor<br />

uw bedrijf.<br />

Standnummer<br />

192<br />

Standnummer<br />

7<br />

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE IN<br />

JUDO-WATERONTHARDERS<br />

Ervaar het beste op de wateronthardingsmarkt met de JUDO i-soft<br />

PRO. Naast het hoogwaardige ontwerp biedt de waterontharder nog<br />

meer individueel instelbare parameters voor maximaal comfort in het<br />

dagelijks gebruik - denk maar aan de aanpasbare waterscènes.<br />

De ontharder is ontworpen voor optimale interactie tussen gebruiker<br />

en systeem.<br />

DE X-REEKS VAN OBO BETTERMANN<br />

MAAKT INDRUK ONDER DE ZWAARSTE<br />

OMSTANDIGHEDEN<br />

Robuust, veelzijdig en getest in de praktijk. De X-reeks van OBO<br />

Bettermann biedt een gamma aan aftakdozen en lege behuizingen<br />

die zelfs de zwaarste belastingen aan kunnen. Door het gebruik van<br />

speciale kunststoffen op basis van hoogwaardig polycarbonaat voldoet<br />

de X-reeks aan de eisen van de hoogste slagvastheid van IK09.<br />

Het materiaal van de X-reeks is Uv-bestendig, slagvast en halogeenvrij.<br />

Daarbij hebben de aftakdozen een IP-waarde van 67 waardoor de X-reeks<br />

zeer geschikt is voor zowel binnen als onbeschermd gebruik buitenshuis.<br />

Hij biedt tevens optimale bescherming dankzij de lekdetectie. Bovendien<br />

detecteert de i-soft PRO ook zelfstandig de verbruiksgewoonten en<br />

stuurt hij deze bij.<br />

De volgende stap naar kunstmatige intelligentie.<br />

Overtuig uzelf van de hoge efficiëntie op het gebied van zout-, water- en<br />

energieverbruik, voor 1 tot 3 wooneenheden<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 107


TF1 SIGMA<br />

FILTERS<br />

• Unieke combinatie van polymeer filterlichaam<br />

met vernikkeld messing aansluitstuk<br />

• 360 ° oriënteerbaar<br />

• Dubbele filtratie, verwijdert magnetische en<br />

niet magnetische vervuiling uit CV-water<br />

GJAAR<br />

I E<br />

A R A N T<br />

www.fernox-nl.be<br />

Maat: 22 mm<br />

Code: 62414<br />

Maat: 3 /4”<br />

Code: 62590<br />

Maat: 1”<br />

Code: 62591<br />

www.caleffi.com<br />

OPLOSSINGEN VOOR<br />

WARMTEPOMPSYSTEMEN<br />

NIEUW ! Magnetische vuilafscheider-filter<br />

CALEFFI XF met een eXtra ‘easy clean’ Filter<br />

voor een ongeëvenaarde systeemreiniging op<br />

superieur niveau.<br />

CALEFFI GUARANTEED.<br />

cale2150274_dEXE_HEAT_PUMP_SOLUTIONS_197x130mm_NL_ADF_v4.indd 1 12/09/<strong>2022</strong> 10:39


Standnummer<br />

132<br />

FUTURIA PROPAAN OF HET<br />

OUDE BIOPROPAAN ALS<br />

NIEUWE ENERGIEBRON<br />

Futuria Propaan is een duurzaam gas dat<br />

wordt gemaakt van biomassa. Het wordt<br />

geproduceerd uit 100 procent hernieuwbare<br />

grondstoffen en verlaagt de CO 2<br />

-uitstoot tot<br />

wel 80 procent*, terwijl het volledig dezelfde<br />

prestaties levert als klassiek propaan.<br />

Momenteel is Futuria Propaan al beschikbaar in<br />

gasflessen en voor professionele klanten zodat<br />

we een maximale impact kunnen genereren<br />

met de vandaag beschikbare volumes. De<br />

ambitie van Primagaz is om tegen 2040 enkel<br />

100 procent duurzame energie te leveren aan<br />

zijn klanten.<br />

Goed om te weten is dat je bestaande<br />

installatie niet aangepast hoeft te worden<br />

voor Futuria Propaan.<br />

Standnummer<br />

77<br />

RENSON HEALTHBOX<br />

Healthbox 3.0 van Renson zorgt op een slimme en volautomatische<br />

manier voor gezonde lucht in huis. Deze geconnecteerde vraaggestuurde<br />

ventilatie-unit is klaar voor alle ‘smart homes’, want die communiceert<br />

voortaan zowel met jou als installateur als met de bewoner, elk via een<br />

bijbehorende applicatie.<br />

De installateurs-applicatie bij Healthbox 3.0 gidst je doorheen het<br />

installatieproces. De configuratie en alle parameters zoals drukval,<br />

ingesteld debiet, … worden gevisualiseerd. Ook het instellen en<br />

bijstellen van de debieten gebeurt voortaan via de app. Healthbox<br />

3.0 past zich meteen aan. En dat is niet alles, want daarnaast heb je<br />

ook toegang tot de ‘My Lio’-webportal waarin je al je installaties kan<br />

beheren, van voorbereiding tot opvolging. Via die portal krijg je in één<br />

oogopslag een duidelijk overzicht van de status van je projecten en alle<br />

administratie die daaraan vasthangt.<br />

Healthbox 3.0 is makkelijk in te bouwen (want amper 20 cm hoog) en<br />

is uitgerust met een nieuwe, extra energiezuinige en stille ventilator.<br />

Met behulp van collectoren kunnen meer ruimtes (tot maximum 11)<br />

geventileerd worden dan de beschikbare 7 aansluitingen op de<br />

ventilatie-unit.<br />

www.renson.eu<br />

Bekijk hier de video: https://youtu.be/in-ZvsYQbbA<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 109


| MT11-02BD |<br />

Multimedia- en besturingstechniek op één<br />

platform: met PC-gebaseerde besturing<br />

Verlichting<br />

Audio<br />

Video<br />

Bedieningspanelen<br />

Zonnewering<br />

Multimediabeheer<br />

Device management<br />

HVAC<br />

www.beckhoff.com/media-technology<br />

Multimediatechniek opnieuw uitgevonden: als specialist voor pc-gebaseerde besturingssystemen<br />

gebruikt Beckhoff een uitgebreid gamma van industriële automatiseringscomponenten om multimedia,<br />

gebouwenautomatisering en entertainment concepten te implementeren en integreren. Met de modulaire<br />

besturingstechniek TwinCAT en de Cloud- en IoT-verbinding worden alle technische systemen van<br />

A/V-technologie tot gebouwenautomatisering, digital signage control, device management en condition<br />

monitoring, op één platform gecombineerd. Voeg daar de maximale schaalbaarheid van alle onderdelen<br />

en de ondersteuning van alle voorkomende communicatiestandaarden aan toe. Zo creëert Beckhoff de<br />

basis voor nieuwe media en een architecturale beleving.<br />

IoT


Nieuwe kasten voor een<br />

flexibele installatie<br />

Alle functionaliteit binnen<br />

gebouw op één platform<br />

De installateur, de nieuwe<br />

energieconsultant<br />

Efficiënte voeding voor<br />

collectieve laadinfrastructuur


Profiset<br />

HERFSTACTIE <strong>2022</strong><br />

ASSORTIMENT SNELKLEMMEN (221 en 2273)<br />

+ OFFICIELE FIFA WORLD CUP VOETBAL<br />

REF. 887-1016<br />

€ 146,-*<br />

INHOUD<br />

100 “COMPACT<br />

UNIVERSELE” klemmen<br />

3 x 0,14 ... 4 mm² (s)<br />

3 x 0,2 ... 4 mm² (m, ma)<br />

Ref. 221-413<br />

50 “COMPACT<br />

UNIVERSELE” klemmen<br />

5 x 0,14 ... 4 mm² (s)<br />

5 x 0,2 ... 4 mm² (m, ma)<br />

Ref. 221-415<br />

60 Inline connectors<br />

0,2 ... 4 mm² (s, m)<br />

0.2 ... 2.5 mm² (ma)<br />

Ref. 221-2411<br />

300 ”COMPACT“ klemmen<br />

3 x 0,5 ... 2,5 mm² (m)<br />

Ref. 2273-203<br />

200 "COMPACT" klemmen<br />

5 x 0,5 ... 2,5 mm² (m)<br />

Ref. 2273-2<strong>05</strong><br />

www.wago.com/profiset<br />

Beschikbaar bij uw WAGO groothandel vanaf<br />

3 oktober <strong>2022</strong> tot einde voorraad.<br />

*Adviesprijs excl. BTW.<br />

Drukfouten, fouten en wijzigingen voorbehouden.<br />

WAGO is a registered trademark of WAGO Verwaltungsgesellschaft GmbH.


INHOUD<br />

Professionele groothandel zet in op multi-energetische aanpak 114<br />

Het einde van de (compact) fluorescentielamp nadert 116<br />

Eenvoudig programmeerbare verlichting in Modemuseum Hasselt 118<br />

Elektro-installaties krijgen kleur 120<br />

Het beste van beide werelden 122<br />

Flexibel voedingssysteem voor laadpalen blijkt schot in de roos 125<br />

Oplossingen voor energie-efficiënte gebouwautomatisering 128<br />

Techniek, beheer én ontwerpvrijheid komen samen in<br />

nieuw intercomsysteem 130<br />

Een sterk licht voor een sterk merk 132<br />

Rittal behaalt nieuwe DNV-certificering voor VX25 Ri4Power-reeks 135<br />

114<br />

125<br />

118 132<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 113


Standnummer<br />

9/13<br />

PROFESSIONELE GROOTHANDEL ZET IN<br />

OP MULTI-ENERGETISCHE AANPAK<br />

Dat de maatschappij in toenemende mate elektrificeert, is een feit. Ook de typische HVAC-sectoren ontsnappen er niet aan. Rexel verkondigt<br />

op Install Day een tweeledige boodschap: enerzijds roept de professionele groothandel in elektrisch materiaal en oplossingen zijn vertrouwde<br />

elektrotechnische vakman op om zijn vakterrein uit te breiden. Energie draait vandaag immers om veel meer dan alleen elektriciteit. Daarnaast<br />

zoekt Rexel ook meer toenadering tot de traditionele HVAC-installateur.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Rexel<br />

Om op de meest uiteenlopende vragen een passend antwoord te voorzien, heeft Rexel een specialistenteam samengesteld.<br />

114 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het onderscheid tussen de traditionele elektricien en de typische<br />

verwarmingsinstallateur is voltooid verleden tijd.<br />

De roep naar hernieuwbare energie en de verstrengde<br />

EPB-normen zorgen voor een gestage<br />

opmars van de warmtepomp, die dan ook nog<br />

eens intelligent gestuurd moet worden. Ook de<br />

snel stijgende energieprijzen spelen daar een<br />

rol in. Om daar een passend antwoord op te<br />

kunnen voorzien, is het noodzakelijk om barrières<br />

te overstijgen. Anno <strong>2022</strong> vloeien de installatiedisciplines<br />

steeds meer samen. Het onderscheid<br />

tussen de traditionele elektricien en de typische<br />

verwarmings installateur is voltooid verleden tijd.<br />

Installateurs krijgen immers aan de lopende band<br />

vragen van hun eindklanten over het verminderen<br />

van hun energieverbruik. Die vragen kan je enkel<br />

beantwoorden met een brede, geïntegreerde kijk<br />

over de verschillende technieken heen.<br />

Domotica, een troef in<br />

de energiebesparing<br />

Ervaringen met domotica geven elektriciens<br />

weliswaar een streepje voor. Toepassingen als de<br />

aan/uit-knop waren in het verleden vooral gericht<br />

op luxe en comfort. Nu vormen ze een cruciaal<br />

onderdeel van de energiebesparingsoefening. De<br />

goedkoopste energie is immers de energie die je<br />

niet verbruikt.<br />

Rexel wil een brug helpen leggen van de<br />

elektrotechnische wereld naar meer traditionele<br />

HVAC-toepassingen. Om op de meest uiteenlopende<br />

vragen een passend antwoord te voorzien,<br />

heeft Rexel een specialistenteam samengesteld.<br />

Die streven in elk project naar een systematische<br />

oplossing, die meer omvat dan het aanbieden van<br />

losse producten.<br />

Ook voor ventilatie-oplossingen kan de installateur<br />

bij Rexel terecht – de groothandel werkt met<br />

bekende en gerenommeerde sector uit de markt –<br />

evenals voor airconditioning, een toepassing<br />

die aan belang wint in een huizenmarkt waar<br />

oververhitting jaar na jaar een groter probleem<br />

vormt. De achterliggende techniek is spek naar de<br />

bek van de vakman, en hij kan desnoods beroep<br />

doen op leveranciers voor indienststellingen<br />

– vooral dan voor het aansluiten van de koeltechnische<br />

leidingen.<br />

Smart HVAC<br />

De traditionele HVAC-installateur is net zo<br />

welkom bij Rexel als de elektrotechnische<br />

vakman, die er doorgaans al langer kind aan huis<br />

is. De professionele groothandel begeleidt hen<br />

in de richting van smart HVAC. Webinars rond<br />

onder meer energiemanagement en domotica<br />

bewijzen dat het menens is. Die bijscholing is<br />

noodzakelijk voor iemand die vroeger alleen<br />

maar een toestel moest kunnen installeren, zoals<br />

een gasketel. De moderne installateur moet voor<br />

zijn klanten meer dan ooit kunnen optreden<br />

als energieconsultant. ❚<br />

‘De installateur is vandaag in de eerste plaats<br />

een energieconsultant voor zijn klanten’<br />

Elektriciteit wint aan belang in alle sectoren,<br />

waaronder de verwarming. De warmtepomp is<br />

het bekendste voorbeeld, maar er zijn er nog. Zo<br />

biedt Rexel de weinig gekende en misbegrepen<br />

infraroodpanelen aan. Deze stralingspanelen<br />

kunnen perfect dienst doen als bijvoorbeeld<br />

bijverwarming in een badkamer of als aanvulling<br />

op een warmtepomp, en kunnen bovendien<br />

naadloos in het interieur verwerkt worden.<br />

Rexel begeleidt de traditionele HVAC-installateur in de richting van smart HVAC.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 115


Standnummer<br />

207<br />

Veranderingen in RoHS-richtlijn en de alternatieven<br />

HET EINDE VAN DE (COMPACT)<br />

FLUORESCENTIELAMP NADERT<br />

Het gebruik van kwik in verlichtingsproducten wordt verboden door de nieuwe RoHS- richtlijn.<br />

Welke impact zal deze revisie van de Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de<br />

Raad op de verlichtingsmarkt hebben?<br />

Tekst en beeld LEDVANCE<br />

Het gebruik van kwik in verlichtingsproducten<br />

wordt verboden door de RoHS-richtlijn. De richtlijn<br />

bevatte tot op heden vrijstellingen voor T5 en<br />

T8 fluorescentie lampen, compact fluorescentielampen<br />

met steeklamp voeten (CFLni), HPDlampen<br />

en lampen voor speciale doel einden<br />

(bijv. UV-C lampen). Deze vrij stellingen, zoals<br />

gedefinieerd in bijlage III van de EU-richtlijn, zijn<br />

in februari <strong>2022</strong> aangepast. De gevolgen hiervan<br />

zijn als volgt:<br />

• Een verbod op alle CFLni-lampen vanaf<br />

25 februari 2023<br />

• Een verbod op alle T5 en T8 fluorescentielampen<br />

vanaf 25 augustus 2023<br />

• Een verlenging van de vrijstelling voor HPDlampen<br />

van 3 tot 5 jaar<br />

• Een verlenging van de vrijstelling voor lampen<br />

voor speciale doeleinden van 3 tot 5 jaar (o.a.<br />

UV-C lampen)<br />

In tegenstelling tot de SLR-verordening betekenen<br />

de wijzigingen in de RoHS-richtlijn nu het einde<br />

voor alle T5/T8 fluorescentielampen en compact<br />

fluorescentielampen met steeklampvoeten binnen<br />

de algemene verlichting. Dit zal een aanzienlijke<br />

impact hebben op afnemers die deze producten<br />

momenteel gebruiken. Het zal echter nog steeds<br />

mogelijk zijn opgeslagen bestaande voorraad te<br />

verkopen en te gebruiken.<br />

Vertrouw op toekomstbestendige<br />

alternatieve producten<br />

LEDVANCE werkt voortdurend aan de verdere<br />

ontwikkeling van innovatieve verlichtings technologieën<br />

en biedt reeds een groot assorti ment<br />

aan efficiënte alternatieven aan. Ledproducten<br />

van LEDVANCE voldoen al ruimschoots aan de<br />

huidige minimum vereisten. De huidige portfoliolijst<br />

maakt de overstap naar een andere technologie<br />

zo eenvoudig mogelijk. Daarnaast biedt<br />

LEDVANCE als handige online tool de ‘LED<br />

Tube Finder’, waar men gemakkelijk en snel de<br />

geschikte ledbuis vindt.<br />

De wijzigingen in de RoHS-richtlijn betekenen het einde voor alle T5/T8 fluorescentielampen<br />

en compact fluorescentielampen met steeklampvoeten binnen de algemene verlichting.<br />

116 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Als marktleider biedt LEDVANCE u een breed<br />

scala aan toekomstgerichte oplossingen<br />

van uitstekende merkkwaliteit.<br />

Betrouwbare partner,<br />

vandaag en morgen<br />

Als marktleider biedt LEDVANCE u een breed scala<br />

aan toekomst gerichte oplossingen van uit stekende<br />

merk kwaliteit. Naast lampen en arma turen omvat<br />

het uit gebreide LEDVANCE-port folio systemen voor<br />

human centric lighting en licht management, als ook<br />

elektronische componenten en slimme producten<br />

voor in huis. Dit port folio, de pro fessio nele service<br />

en een uitstekende prijs-prestatieverhouding<br />

maken LEDVANCE tot betrouw bare partner voor<br />

complexe verlichtings projecten. ❚<br />

Overzicht van de geplande uitfaseringen.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 117


Standnummer<br />

3<br />

Modemuseum Hasselt deed beroep<br />

op B.E.G. Belgium, omdat het<br />

voor de verlichting van de diverse<br />

ruimtes in het museum een DALIsysteem<br />

per kamer wenste.<br />

Eenvoudig programmeerbare<br />

verlichting in Modemuseum Hasselt<br />

De verlichting in een museum verdient de nodige aandacht. Hoe zorg je ervoor dat je exact de juiste hoeveelheid licht laat schijnen op de<br />

kwetsbare stukken, niet te veel en niet te weinig? B.E.G. Belgium ging de uitdaging aan en voorzag Modemuseum Hasselt van een ingenieus<br />

DALI-systeem per kamer.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld B.E.G. Belgium<br />

In 1986 koos het Hasseltse stadsbestuur ervoor<br />

om zich toeristisch te profileren als modestad.<br />

Modemuseum Hasselt was het resultaat: een<br />

eigentijds verankerd museum waar de klemtoon<br />

ligt op westerse mode uit heden en verleden.<br />

Naast klinkende internationale namen zoals<br />

Lanvin, Chanel, Yves Saint Laurent en Versace,<br />

plaatst de collectie ook hedendaagse ontwerpers<br />

met Limburgse roots in de kijker, zoals Martin<br />

Margiela en Raf Simons.<br />

DALI-systeem per kamer<br />

Modemuseum Hasselt deed beroep op B.E.G.<br />

Belgium, omdat het voor de verlichting van de<br />

diverse ruimtes in het museum een DALI-systeem<br />

per kamer wenste. Deze moesten elk afzonderlijk<br />

118 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Install Day<br />

B.E.G. Belgium verwelkomt installateurs graag op<br />

Install Day, op stand nr. 3. Het wordt een technische<br />

stand, waarin systemen als DACO, DALI-LINK en KNX<br />

de hoofdrol opeisen. B.E.G. presenteert er ook de<br />

nieuwigheden PD2N & PD4N, in de uitvoeringen: BMS<br />

DALI-2, DALI-LINK, DALI-SYS, DACO en KNX.<br />

De voorkeur ging naar een eenvoudig<br />

programmeerbaar systeem, dat in geval van<br />

beursrotatie eenvoudig door technici van het<br />

museum opnieuw kan worden geprogrammeerd.<br />

Omdat het een modemuseum is, was het belangrijk<br />

om een minimale en maximale LUX-waarde te hebben.<br />

voorzien zijn van groepen, detectoren, oriëntatielicht,<br />

soft start en scèneregelingen. De voorkeur<br />

ging naar een eenvoudig programmeer baar<br />

systeem, dat in geval van beursrotatie een voudig<br />

door technici van het museum opnieuw kan<br />

worden geprogrammeerd. De tentoon stellingen<br />

in het museum zijn immers niet permanent. Elke<br />

zes maanden is er een nieuwe expo en wijzigt de<br />

opstelling in de kamers ingrijpend.<br />

In alle kamers was wel stroomvoorziening aanwezig,<br />

maar geen DALI. Aangezien het een<br />

renovatie project betrof, was het niet mogelijk<br />

om nieuwe bedrading aan te leggen. Daarom<br />

implemen teerden de specialisten van B.E.G.<br />

Belgium in elke kamer een aparte voeding.<br />

Om alles zo modulair mogelijk te maken werden<br />

de detectoren en drukknopmodules (PBM BLE)<br />

op rails geplaatst. De drukknopmodule PBM BLE<br />

is verwerkt in een aansluitdoos, zodat deze ook<br />

Een moderator uit Parijs was aanwezig bij de programmering, en gaf<br />

bij elk kledingstuk aan hoeveel LUX er precies was toegestaan.<br />

eenvoudig te monteren is. Modemuseum Hasselt<br />

wenste eveneens de branduren van de armaturen<br />

te weten. B.E.G. kon dit bereiken door een DALI-<br />

LINK relais met een urenteller te installeren.<br />

Hoeveel LUX per kledingstuk?<br />

Omdat het een modemuseum is, was het<br />

belangrijk om een minimale en maximale LUXwaarde<br />

te hebben. Dat was een uitdaging, omdat<br />

de limiet al bereikt werd met de minimale LUXwaarde<br />

van de armaturen. Een moderator uit<br />

Parijs was aanwezig bij de programmering, en gaf<br />

bij elk kledingstuk aan hoeveel LUX er precies was<br />

toegestaan. Het maximale en minimale niveau<br />

per lamp kan worden ingesteld met de DALI-LINK.<br />

Dat is een unieke eigenschap, want bij andere<br />

producenten kan dit alleen per groep.<br />

B.E.G. spendeerde ook heel wat tijd aan het<br />

geven van opleidingen. Onder meer technici van<br />

de stad Hasselt, de installateur, mensen van<br />

het studiebureau, de mede-aannemer en het<br />

Modemuseum leerden van B.E.G.-experten alles<br />

over de werking en bediening van het systeem. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 119


Standnummer<br />

117<br />

ELEKTRO-INSTALLATIES<br />

KRIJGEN KLEUR<br />

Voor het aanbod aan elektroleidingsystemen is Pipelife voortdurend op zoek naar nieuwe oplossingen en productverbeteringen om installaties<br />

gemakkelijker, sneller en veiliger te maken. Om elektroleidingen gemakkelijker te herkennen en identificeren, lanceert Preflex, de elektrospecialist<br />

binnen de Pipelife groep, voorbedrade buizen in zeven duidelijk herkenbare kleuren.<br />

Tekst Pipelife | Beeld Pipelife<br />

Met het Preflex-assortiment biedt Pipelife een<br />

oplossing voor elke elektro-installatie, zowel<br />

voor de residentiële markt als voor commerciële<br />

of openbare gebouwen. Met een compleet<br />

aanbod aan voorbedrade buizen, stijve buizen,<br />

inbouwdozen en accessoires vinden elektroinstallateurs<br />

in het aanbod van Preflex alles<br />

wat ze nodig hebben om eender welk type<br />

installatie met kwalitatieve producten af te<br />

werken en daarbij te voldoen aan alle geldende<br />

normen en kwaliteitseisen. Elektro-installaties<br />

met Pipelife-producten verhogen bijvoorbeeld<br />

de brandveiligheid in ziekenhuizen of woonzorgcentra,<br />

maar dragen evengoed bij aan het<br />

dagelijks wooncomfort van huiseigenaars.<br />

Pipelife houdt de vinger aan de pols bij elektroinstallateurs.<br />

Door in gesprek te gaan en werven<br />

te bezoeken speelt de producent in op de noden<br />

en wensen van vandaag met verbeterde producten<br />

en innovatieve oplossingen. Ook de meest recente<br />

productupdate van Preflex is te danken aan de<br />

input van elektro-installateurs.<br />

Voorbedrade buizen met een kleur maken het werk van een elektro-installateur een pak gemakkelijker.<br />

Gemakkelijker, sneller en<br />

veiliger installeren<br />

Het onmiddellijk herkennen van producten is<br />

voor installateurs een belangrijke troef die hun<br />

werk vergemakkelijkt. In één oogopslag het<br />

juiste product terugvinden in het magazijn of de<br />

bestelwagen, bespaart een installateur een pak<br />

waardevolle tijd. Om die reden worden de Preflexproducten<br />

al jaren voorzien van verpakkingen met<br />

kleurcodering. Maar hoe herken je die producten<br />

120 | INSTALLATIEENBOUW.BE


‘Je neemt de buis<br />

in de juiste kleur,<br />

checkt snel de<br />

kabel, sluit hem aan<br />

en klaar’<br />

even gemakkelijk nadat ze geïnstalleerd zijn in<br />

vloeren en wanden? Vanuit die vraag ontwikkelde<br />

Preflex voorbedrade buizen in zeven verschillende<br />

kleuren, één specifieke kleur voor elk kabeltype.<br />

Met gekleurde voorbedrade buizen vermijd je<br />

installatiefouten. Als een fout toch voorkomt,<br />

leiden de kleuren ertoe dat de foutieve<br />

bekabeling onmiddellijk opgemerkt wordt. Het<br />

vernieuwde concept zal ook on site opleiding<br />

van nieuw personeel vergemakkelijken. ‘Groen<br />

is voor verlichting, rood is voor stopcontacten’<br />

is nu eenmaal gemakkelijker te onthouden<br />

dan ‘3G1,5 is voor verlichting en 3G2,5 is voor<br />

stopcontacten’. Minder ervaren installateurs<br />

kunnen zo sneller zelfstandig en foutloos werken<br />

na een minimale producttraining.<br />

In één oogopslag zie je waar welke kabel voor bedoeld is.<br />

Pipelife is voortdurend op zoek naar nieuwe<br />

oplossingen en productverbeteringen.<br />

Productverbetering met<br />

grote resultaten<br />

De eerste feedback is bijzonder positief. Installateurs<br />

zijn overtuigd van de voordelen van de<br />

gekleurde buizen. Zij geloven vooral dat de nieuwe<br />

producten hen zullen toelaten om foutloos te<br />

werken en ook veel tijd te besparen op de werf,<br />

vooral bij het aansluiten van de zekeringkast.<br />

Geen gedoe meer om de juiste buis te vinden en<br />

te controleren of ze de juiste kabel bevat. Je neemt<br />

gewoon de buis in de juiste kleur, doet een snelle<br />

check van de kabel, sluit hem aan en klaar.<br />

De zeven kleurcodes zijn makkelijker te onthouden, met een<br />

vlotter en veiliger installatieproces als resultaat.<br />

Install Day<br />

Je ontdekt alle nieuwigheden van Pipelife tijdens<br />

Install Day op 14 oktober. Voor elektro ligt de<br />

focus op de vernieuwde, kleurrijke Preflex-buizen.<br />

Daarnaast ontdek je met Master 3 Plus een<br />

compleet en innovatief binnenrioleringssysteem in<br />

PP. Dat systeem is stiller, sterker en sneller en biedt<br />

heel wat voordelen voor zowel de installateur als de<br />

eindgebruiker. Je vindt Pipelife op stand 117. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 121


Standnummer<br />

215<br />

Hybride behuizing vergemakkelijkt distributie in commerciële gebouwen<br />

HET BESTE VAN BEIDE WERELDEN<br />

De nieuwe PrismaSeT S kasten van Schneider Electric vergemakkelijken het werk van de installateur die de elektrische distributie in grote<br />

residentiële en commerciële gebouwen moet voorzien. Met één referentie kan de installateur een volledig gemonteerde kast bestellen, met<br />

een robuustheid van industrieel niveau en toch even gemakkelijk te installeren als de kleinste residentiële versies.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Schneider<br />

‘Dankzij PrismaSet S krijgt de elektricien de mogelijkheid om een kast te kiezen die de robuustheid heeft op niveau<br />

van onze industriële kasten, maar die toch geïsoleerd is zoals onze residentiële kasten.’<br />

Het nieuwe aanbod voor elektriciens bestaat uit kasten, bekabelingsoplossingen<br />

en eenvoudige selectietools tot 160A. Samen zorgen ze<br />

ervoor dat de installatie van elektrische distributie in grote residentiële en<br />

commerciële gebouwen gelijkwaardig wordt aan die in kleine, residentiële<br />

toepassingen. Het product is geoptimaliseerd voor de commerciële markt.<br />

“Het portfolio van Schneider Electric was tot nu toe toegespitst op residentiële<br />

kasten (kunststof) enerzijds, en industriële kasten (metaal) anderzijds.<br />

PrismaSeT S is de ideale middenweg tussen die twee uitersten. Dankzij<br />

PrismaSet S krijgt de elektricien de mogelijkheid om een kast te kiezen die de<br />

robuustheid heeft op niveau van onze industriële kasten, dankzij de volledig<br />

122 | INSTALLATIEENBOUW.BE


Het VDIS-systeem is een innovatie in de commerciële sector, met een focus op<br />

ergonomie. Het stelt elektriciens in staat om de installatie en de verbinding<br />

met de hoofdinkomer op een eenvoudigere manier uit te voeren. Er is minder<br />

kabel nodig en het installeren zelf gaat sneller, ook dankzij de handige<br />

laterale koker. De hoofdinkomer kan daar eenvoudig een plaats krijgen, wat<br />

dan weer ruimte bespaart op de DIN-rail.<br />

De grootte van de kast is ook een voordeel: Schneider biedt deze kast<br />

aan vanaf vier rijen, maar gaat tot acht rijen en biedt zelfs versies mét<br />

gemonteerde koker aan. “Dit biedt de klant de mogelijkheid om zowel in<br />

grotere residentiële projecten (bijvoorbeeld met domotica) als in commerciële<br />

projecten de juiste oplossing te kunnen kiezen”, vervolgt Valgaerts.<br />

Het gamma verzekert een hoge flexibiliteit bij het uitvoeren van de installatie,<br />

onder meer dankzij de bedrading met VDIS-systeem en laterale kabelgoten.<br />

metalen behuizing, maar die toch volledig (Klasse 2) geïsoleerd is – zoals<br />

onze residentiële kasten”, zegt Simon Valgaerts, Marketing Products Manager<br />

Residential & Small Buildings bij Schneider Electric. “Bij commerciële projecten<br />

wordt de installatietijd steeds beperkter. Dan is het natuurlijk handig dat de<br />

kast volledig gemonteerd geleverd wordt, en dat is het geval bij PrismaSeT S.<br />

De elektricien kan dus met één referentie de volledige kast bestellen.”<br />

VDIS-systeem en laterale kabelgoten<br />

Het gamma verzekert een hoge flexibiliteit bij het uitvoeren van de installatie,<br />

onder meer dankzij de bedrading met VDIS-systeem en laterale kabelgoten.<br />

Overal in de markt actief<br />

Met deze unieke innovatie speelt Schneider Electric in op tendensen in de<br />

sector, legt Valgaerts uit: “De moderne elektrotechnische installateur is niet<br />

meer enkel gericht op één marktsegment maar is eigenlijk overal in de markt<br />

actief. Hij komt zowel residentiële toepassingen als grotere commerciële<br />

projecten tegen. Daarom willen we het voor hem zo gemakkelijk mogelijk<br />

maken, zowel in offertefase als tijdens de installatie.”<br />

PrismaSet S zal deel uitmaken van de Rapsody- en eDesign-software die door<br />

Schneider Electric werd ontwikkeld om het ontwerpen van de installaties voor<br />

elektriciens te vergemakkelijken.<br />

Schneider Electric wil zo duurzaam mogelijk zijn. Daarom wordt PrismaSeT S<br />

vervaardigd met gerecycleerde kunststof materialen voor onderdelen in de<br />

achterkant van de behuizing. 70 procent van de verpakking is gemaakt<br />

van gerecycleerd karton en er wordt geen plastic voor eenmalig gebruik<br />

meer gebruikt. ❚<br />

PrismaSeT S wordt vervaardigd met gerecycleerde kunststof materialen voor onderdelen in de achterkant van de behuizing.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 123


CLICK & FIX<br />

MEER<br />

OPBRENGST<br />

X-TRA<br />

ELASTISCH<br />

ENERGIEZUINIG<br />

LUCHTDICHT<br />

THERMISCHE<br />

ISOLATIE<br />

AKOESTISCHE<br />

ISOLATIE<br />

LAGE<br />

ONTVLAMBAARHEID<br />

ALLE<br />

SEIZOENEN<br />

000642-ADVERT


ELEKTROTECH<br />

Flexibel voedingssysteem voor<br />

laadpalen blijkt schot in de roos<br />

Sinds Wieland Electric het voedingssysteem voor laadpalen podis ® lanceerde, staat de telefoon niet stil. Nu de elektrische mobiliteit meer dan<br />

ooit in de lift zit, hebben heel wat installateurs interesse in een efficiënt systeem om meerdere auto’s tegelijk op te laden.<br />

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Wieland Electric<br />

Vanaf 2026 zullen alle bedrijfswagens in België elektrisch rijden. We moeten<br />

ons met andere woorden nu al opmaken op een enorme boom van de<br />

elektrische mobiliteit. De infrastructuur moet volgen, en dan is de eerste<br />

vraag: waar blijven de laadpalen? Wieland Electric werkt actief mee aan de<br />

massale uitrol van infrastructuur die daarvoor nodig is. Daarbij gelooft het<br />

bedrijf in collectieve aansluitingen, bijvoorbeeld in parkeergarages.<br />

Toekomstige uitbreidbaarheid<br />

Het flexibele, gedecentraliseerde podis ® -powerbus systeem met vlakkabel<br />

maakt de aansluiting van meerdere laadpalen op één kabel eenvoudig dan<br />

ooit. Koen Notelaers, Sales Director Building Solutions BeLux bij Wieland<br />

Electric: “Met podis ® vermijd je dat de installateur per laadpaal allemaal<br />

aparte kabels moet trekken. Bovendien is het geen probleem om in de<br />

toekomst, als de vraag toeneemt, extra laadpalen toe te voegen. Ook dan<br />

hoeft de installateur geen nieuwe kabel te trekken, hij kan simpelweg een<br />

aftakking op de bestaande vlakbandkabel monteren en moet zelfs niets<br />

meer aanpassen aan de centrale elektriciteitskast. Die toekomstige uitbreidbaarheid<br />

is een handige troef voor een gebouw waar nu nog maar enkele<br />

mensen een elektrische wagen hebben – over een paar jaar liggen de kaarten<br />

wellicht helemaal anders.” ❯<br />

Flexibiliteit is de sleutel van het podis®-systeem.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 125


Ervaring...<br />

www.serelec.be<br />

...voor de<br />

toekomst!<br />

EA 36.22 MI.PUCK<br />

astroklok • 100 geheugenplaatsen • 2 geschakelde uitgangen<br />

2 stuuringangen • programmeren via app • bedienen via app<br />

Advertentie_HugoMuller 197x113mm.indd 1 10/<strong>05</strong>/2021 16:02<br />

Premium omkastingen voor buitenunits<br />

esthetisch en duurzaam beschermend<br />

Alixo, professional mounting accessories for HVAC/R installations. Made in Europe.<br />

www.alixo.eu - Contact: info@linum.eu<br />

21.165 I&B NL Alixo.indd 1 31/08/<strong>2022</strong> 14:49:48


ELEKTROTECH<br />

Vanaf 2026 zullen alle bedrijfswagens in België elektrisch rijden. We moeten ons met<br />

andere woorden nu al opmaken op een enorme boom van de elektrische mobiliteit.<br />

Voor de installatie van podis® is geen<br />

kabelgoot en draadgoot nodig.<br />

Voor de installatie van podis ® is geen kabelgoot en draadgoot nodig. De<br />

hele installatie kan gewoon aan de muur worden bevestigd. Door de isolatiedoorborende<br />

contacten van de podis ® -componenten kunnen de aansluitmodules<br />

snel en flexibel worden gepositioneerd, op een locatie naar keuze.<br />

Bovendien is podis ® universeel inzetbaar, want het systeem is geschikt voor<br />

elke laadpaal, ongeacht het merk of type.<br />

Verspreid gebruik<br />

Ook op vlak van vermogen is podis ® klaar voor de verwachte opkomst van<br />

elektrische wagens. “Het is een misvatting om te denken dat je niet toekomt<br />

met één kabel van 63 ampère. Zeker in een parkeergarage is het gebruik<br />

per definitie verspreid. De auto’s laden niet allemaal tegelijkertijd op, en<br />

ze moeten niet allemaal volledig volgeladen worden tot de bestuurder er<br />

opnieuw mee wegrijdt. Het is een totaal verkeerde opvatting dat je 32 ampère<br />

op elk ogenblik op elke laadpaal nodig hebt – dat is geen juiste manier om na<br />

te denken over elektrische mobiliteit”, aldus Notelaers.<br />

‘Het is eenvoudig om in<br />

de toekomst, als de vraag<br />

toeneemt, extra laadpalen<br />

toe te voegen’<br />

In een later stadium kan het systeem gekoppeld worden met software die voor<br />

een efficiënte verdeling van de energie over de laadpalen zorgt. Notelaers: “Zo<br />

kan het systeem rekening houden met de status van elke batterij: is die nog<br />

voor 90 procent opgeladen, of slechts voor vijf procent? Het is ook mogelijk<br />

om aan te duiden hoelang het voertuig ter plaatse blijft: een auto die na<br />

een halfuur alweer weg moet kunnen rijden vraagt een vol vermogen, in<br />

tegenstelling tot wanneer de werknemer een hele dag op kantoor verblijft.” ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 127


ELEKTROTECH<br />

OPLOSSINGEN VOOR ENERGIE-EFFICIËNTE<br />

GEBOUWAUTOMATISERING<br />

Tijdens de afgelopen editie van Light + Building stelde Beckhoff Automation zijn oplossingen voor gebouwautomatisering voor over ver schillende<br />

technische systemen heen. De focus lag op toekomstbestendige technologie voor duurzame en energie-efficiënte gebouwen. Dankzij de<br />

PC-gebaseerde sturing is het immers mogelijk om alle functionaliteiten binnen een gebouw samen te brengen op één platform en consistent<br />

aan te sturen door middel van TwinCAT automatiseringssoftware, IoT-functies en concepten voor intelligent energie monitoren incluis. Een<br />

mooi voorbeeld is het nieuwe MX-System dat zich opwerpt als een compacte automatiseringsoplossing voor airco- en ventilatiesystemen waar<br />

geen stuurkast voor nodig is.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Beckhoff Automation<br />

Iedereen die bezig is met duurzaamheid, CO 2<br />

-besparingen en maatschappelijke<br />

verant woorde lijk heid moet zich dezelfde vraag stellen: Hoe kan ik voor<br />

een aanzienlijke reductie zorgen in het wereldwijde energieverbruik? Het<br />

antwoord is te zoeken in gebouwen. En het is niet louter een ecologisch<br />

antwoord meer, het wordt ook steeds meer een economische kwestie. Enkel<br />

gebouwen die geoptimaliseerd zijn in functie van hun energieverbruik<br />

en die op een gepaste manier energie kunnen monitoren en meten en<br />

hier autonoom op kunnen ingrijpen, zijn bestemd voor de toekomst. Door<br />

alle technieken te verbinden in één systeem voor gebouwautomatisering,<br />

zoals dat van Beckhoff met zijn PC-sturing, kunnen we de belofte van een<br />

duurzame, energie-efficiënte constructie en gebruik waarmaken. Iedereen<br />

in de waardeketen profiteert hiervan. Architecten genieten van maximale<br />

creatieve vrijheid met optimale functionele efficiëntie. Planners kunnen een<br />

meer betrouwbare planning opmaken met een gereduceerde complexiteit.<br />

Systeem integratoren plukken de voordelen van de eenvoudigere engineering<br />

Door alle technieken te verbinden in één systeem voor gebouwautomatisering,<br />

zoals dat van Beckhoff met zijn PC-sturing, kunnen we de belofte van<br />

een duurzame, energie-efficiënte constructie en gebruik waarmaken.<br />

en de verbeterde proces betrouw baar heid. Gebruikers kunnen uitbatings- en<br />

onder houds kosten tot een minimum reduceren. En investeerders, ten slotte,<br />

krijgen de best mogelijke bescherming voor hun investering.<br />

Dankzij de lancering van MX-System is de schakelkast overbodig geworden.<br />

Alles configureren in plaats van programmeren<br />

Maar wat kan er nu zoal met de TwinCAT soft ware voor gebouwautomatisering?<br />

Een eerste voor beeld is de TF8<strong>05</strong>0 oplossing voor ver lichting. Hoe<br />

uitgebreider een systeem voor ver lichting wordt, hoe meer de voordelen<br />

van de Beckhoff technologie zich zullen tonen. Zo zorgt het gebruik van<br />

gedecen traliseerde bus koppelingen in de netwerk infrastructuur voor aanzienlijk<br />

lagere eisen voor bekabeling. Alle functies voor verlichtingen<br />

worden in één plat form ondersteund, zoals bediening van op afstand, het<br />

importeren en exporteren van Excel data of eenvoudige maatregelen voor<br />

128 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH<br />

onderhoud. De TF8<strong>05</strong>0 oplossing omvat ook functies voor een Human<br />

Centric Lighting concept en DALI-2 sensoren. Alles laat zich eenvoudig<br />

configureren, zonder dat er programmeer skills voor nodig zijn. Beckhoff<br />

beschikt daarnaast ook over een BACnet oplossing, een gestandaardiseerd,<br />

fabrikanton afhankelijk communicatie protocol voor gebouw automatisering.<br />

Dit vindt toepassing bij HVAC, lichtsturing, en veiligheids- en brand detectietechnologie.<br />

De implementatie van dit protocol kan eenvoudig gebeuren met<br />

Beckhoff industriële PC’s of embedded PC’s, met de volledige onder steuning<br />

van alle diensten.<br />

Klaar voor IoT<br />

Met de definitieve doorbraak van digitalisering, zijn ook IoT-functies naar<br />

gebouwautomatisering gekomen. Wie verbinding wil maken met de cloud,<br />

kan dat eenvoudig binnen TwinCAT. De focus ligt niet zozeer op de pure<br />

implementatie van protocollen (zoals TF6710), maar eerder op gerichte<br />

communicatie met diensten in de cloud (zoals de Microsoft Azure IoT hub<br />

‘Deze technologie maakt<br />

het mogelijk om alle<br />

functionaliteiten binnen een<br />

gebouw samen te brengen<br />

op één platform’<br />

De implementatie van BACnet kan eenvoudig gebeuren met Beckhoff’s industriële<br />

PC’s of embedded PC’s, met de volledige ondersteuning van alle diensten.<br />

of Amazon Web Services IoT). Dit gebeurt in de achtergrond, zodat de<br />

communicatie verbinding veel een voudiger en meer native te realiseren is<br />

dan met een directe verbinding via het MQTT protocol. De gebruiker heeft<br />

toegang tot deze functio naliteiten via PLC-functieblokken om een voudig<br />

proces gegevens vanuit de TwinCAT runtime naar communicatie diensten in<br />

de cloud te sturen of om gegevens van deze diensten te ontvangen.<br />

Met de definitieve doorbraak van digitalisering, zijn ook IoTfuncties<br />

naar gebouwautomatisering gekomen. Wie verbinding wil<br />

maken met de cloud, kan dat eenvoudig binnen TwinCAT.<br />

Compactere hardware voor meer flexibiliteit<br />

Ook aan de hardwarekant beschikt Beckhoff over innovatieve technologie om<br />

het leven makke lijker te maken. Dankzij de lancering van MX-System is de<br />

schakelkast overbodig geworden. De combinatie van de basisplaat met de<br />

functie modules kan alle taken en features van een schakel kast overnemen:<br />

energie toevoer, beveiliging en verdeling van zekeringen, opwekking en<br />

bewaking van hulp spanningen, volgorde controle met de in- en uitgangen,<br />

besturing van motoren en actuatoren, net als het aansluitings niveau voor<br />

de veld apparatuur. De gebruiker kan zelf de configuratie maken van IPC,<br />

I/O, motion, relais- en systeem modules die het beste past voor zijn specifieke<br />

toepassing. De certificatie van alle componenten op basis van inter nationale<br />

standaarden maakt dat MX-System wereldwijd gestandaardiseerd kan<br />

worden. Het is een oplossing die de inspanningen die nodig zijn voor het<br />

plannen, assembleren, installeren en onderhouden van installaties enorm<br />

vereenvoudigt. Bovendien is de volledige voet afdruk van het systeem kleiner,<br />

terwijl er een grotere beschik baarheid en flexibiliteit gerealiseerd wordt. In<br />

elke fase in de levenscyclus van een sturingssysteem, zorgt MX-System voor<br />

enorme voordelen ten opzichte van klassieke schakelkasten. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 129


ELEKTROTECH<br />

TECHNIEK, BEHEER ÉN ONTWERPVRIJHEID<br />

komen samen in nieuw intercomsysteem<br />

Intratone is gespecialiseerd in toegangscontrole en intercomsystemen, die continu worden doorontwikkeld op basis van nieuwe inzichten én<br />

wensen uit de markt. Een mooie voorbeeld hiervan is Vendône; een nieuw intercomsysteem waarin actuele wensen in techniek, beheer en<br />

uitstraling perfect samenkomen.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld Intratone<br />

Intratone staat voor intercomsystemen met realtime<br />

updates, die eenvoudig op afstand beheerd<br />

kunnen worden. “Met onze oplossingen gaan<br />

gemak, veiligheid en betrouw baarheid hand<br />

in hand”, vertelt Marketing Manager Benelux<br />

Edwin van Reijsen. “De intercom systemen<br />

zijn boven dien eenvoudig te installeren en<br />

vergen slechts weinig tot geen onder houd.<br />

In combinatie met een Europese productie,<br />

lange levens duur en een opti maal gebruik<br />

van het mobiele telefoon netwerk weten we<br />

zowel gebouw eigenaren, gebouw beheerders<br />

als bewoners te over tuigen. Nu én richting<br />

de toe komst. Bij de innovatie, ontwikkeling<br />

en verbetering van onze toegangs controle- en<br />

intercom systemen kijken we altijd kritisch naar<br />

wat de markt vraagt én nodig heeft. Welke<br />

wensen zijn er in techniek, beheer en uitstraling?<br />

Maar ook: is er sprake van veranderende woonbehoeften?<br />

En wat betekent dit voor onze<br />

toegangscontrole- en intercom systemen? Welke<br />

uitdagingen spelen er?”<br />

én een voudig sleutel beheer naar het hoogste<br />

niveau worden getild. “Sleutels zijn het meest<br />

precaire onderdeel van de toegangscontrole”,<br />

aldus Van Reijsen. “Immers komt het regelmatig<br />

voor dat bewoners sleutels verliezen, waardoor<br />

de voordeur kwetsbaar wordt. En ook kapotte<br />

sleutels en cilinders zijn aan de orde van de dag.<br />

Om beheerders ook op dit vlak te ontzorgen en<br />

‘Sleutels zijn het meest precaire onderdeel<br />

van de toegangscontrole’<br />

Volledig personaliseerbaar<br />

Anno <strong>2022</strong> willen woningbouwverenigingen,<br />

Verenigingen van Eigenaren, gebouwbeheerders<br />

én bewoners hun intercom systemen nog meer<br />

dan voorheen kunnen personaliseren, weet Van<br />

Reijsen. “Bijvoor beeld door in de LCD-display<br />

een logo of eigendoms etiket op te nemen. Maar<br />

ook door de display nog meer onder deel te laten<br />

worden van de esthetiek van het gebouw. Hier<br />

spelen wij op in met een volledig personaliseerbaar<br />

front waarop, naast een uitgebreid gamma<br />

kleuren, ook een logo en/of foto naar keuze<br />

geprojecteerd kan worden.”<br />

Eenvoudig sleutelbeheer<br />

Een belangrijke marktwens is bovendien een<br />

systeem waar door je niet alleen spreekt, luistert<br />

en gezien wordt, maar die tevens beschikt over<br />

een Proximity-lezer zodat gemak, veilig heid<br />

Proximity-badges maken een eenvoudige toegang én sleutelbeheer mogelijk.<br />

130 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH<br />

tijd en kosten te besparen, maakt onze nieuwste<br />

intercomoplossing gebruik van een Proximitybadge<br />

die eenvoudig, op afstand en via de<br />

beveiligde Intratone managementportal op<br />

de desktop, tablet of smartphone uitgegeven,<br />

ingetrokken en geautoriseerd kan worden.<br />

Hierdoor blijven beheerders en bewoners volledig<br />

in control. In het geval van verhuizingen hoeven<br />

beheerders niet meer op locatie te komen voor<br />

hun mutatiebeheer. Naar wens kan bovendien<br />

(tijdelijke) toegang worden verleend aan<br />

bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers. Maar ook<br />

aan installateurs, schilders en andere onderhoudspartijen,<br />

die op een vooraf bepaald moment<br />

hun werkzaamheden komen uitvoeren. Een<br />

welkome feature in het kader van thuiswerken<br />

is dat bijvoorbeeld van 8.30 tot 17.00 uur de<br />

bedrijfsnaam in de display kan worden getoond,<br />

terwijl van 17.00 tot 9.00 uur de familienaam<br />

zichtbaar is.”<br />

Vendône front met<br />

bedrijfslogo.<br />

Hoogwaardig, stabiel en draadloos<br />

Onderscheidend aan de systemen van Intratone<br />

is het gebruik van het mobiele telefoonnetwerk.<br />

Van Reijsen: “We plaatsen een zeer bestendig<br />

intercomsysteem met simkaart op de gevel,<br />

die in verbinding staat met het elektronische<br />

sluitsysteem van de toegangsdeur. Hierdoor zijn<br />

gebruikers niet langer afhankelijk van bedrading<br />

of lokale draadloze wifi- of bluetooth-netwerken.<br />

Het GSM-netwerk garandeert een hoogwaardige,<br />

stabiele en draadloze verbinding van de intercom<br />

naar de smartphone en vice versa. Dankzij<br />

een wereldwijd bereik kunnen bewoners – ook<br />

wanneer zij niet thuis zijn – hun bezoeker(s)<br />

duidelijk te woord staan en/of de deur openen<br />

voor de pakketbezorger. Via de Intratone App kan<br />

naar wens ook video aan het systeem worden<br />

gekoppeld. Ook is communicatie via een vaste<br />

(land)lijn mogelijk. Een separate binnenpost is<br />

dus niet meer nodig.”<br />

Subtiele verwijzing naar<br />

de Franse roots<br />

Intratone is een merk van het beursgenoteerde<br />

Cogelec en vindt haar oorsprong in Frankrijk.<br />

Niet verwonderlijk dus dat de naam van de<br />

nieuwste intercom subtiel verwijst naar de Franse<br />

streek Vendée, waar nog altijd het hoofdkantoor<br />

en de fabriek van Intratone gevestigd zijn.<br />

“Vendône is half mei geïntroduceerd tijdens<br />

ons partnerevent, waarin kennis werd gedeeld<br />

en samen naar de toekomst van toegangscontrole<br />

en intercomsystemen werd gekeken”,<br />

aldus Van Reijsen. “Het intercomsysteem zal<br />

vanaf nu ook via deze partners te bestellen<br />

zijn. Omdat Vendône zowel in een inbouw- als<br />

opbouw variant verkrijgbaar is, wordt voor<br />

ieder gebouw en iedere situatie een passende<br />

oplossing geboden.” ❚<br />

Vendône front met een<br />

foto van Amsterdam.<br />

Anno <strong>2022</strong> willen woningbouwverenigingen, Verenigingen van Eigenaren, gebouwbeheerders<br />

én bewoners hun intercomsystemen nog meer dan voorheen kunnen personaliseren.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 131


ELEKTROTECH<br />

EEN STERK LICHT VOOR<br />

EEN STERK MERK<br />

Sterke merken staan nooit stil, ze blijven evolueren. Dat heeft ook het bekende automerk Mercedes-Benz goed begrepen. Enkele jaren geleden<br />

werd de marketingaanpak grondig aangepast en werd de wereldberoemde driepuntige ster de hoofdrolspeler. Maar ook wat betreft de<br />

verkoop- en servicepunten is een wereldwijde rebranding uitgerold.<br />

Tekst Tom Rampelbergh | Beeld RZB, Linus Linter Fotografie | Berlin<br />

MAR2020, zo heet de grote rebrandingoperatie<br />

in de retailsector die door Mercedes-Benz werd<br />

gelanceerd. Het automerk werkte samen met<br />

GRAFT Architects in Berlijn aan dit concept. In<br />

een uitgebreide catalogus staan tips, richtlijnen<br />

en hulpmiddelen verzameld om de winkels en<br />

servicepunten aan te pakken. Enkele kenmerken<br />

van dit nieuwe concept: modulaire ‘touchpoints’,<br />

naadloze overgangen tussen interieur en exterieur,<br />

opvallende architectuur en een hoogwaardig<br />

interieurontwerp. In het Duitse Bamberg werd<br />

recent een mooi voorbeeld gerealiseerd: het Auto-<br />

Scholz Experience Center. En wie Bamberg zegt, zegt<br />

meteen ook RZB. De Duitse verlichtingsfabrikant is<br />

in dit project de verlichtingspartner.<br />

Een echte customer journey<br />

Een speciale beleving vanop het moment<br />

dat je binnenstapt tot je weer buitengaat.<br />

Op een andere manier kan je een bezoek<br />

aan het Experience Center niet omschrijven.<br />

Want bij Mercedes-Benz gaat het niet langer<br />

over een winkel of een verkooppunt, wel over<br />

een Experience Center waar een hostess de<br />

klanten onthaalt en de intrede in de wereld<br />

van Mercedes-Benz in goede banen leidt. Een<br />

gesprek gebeurt niet langer aan een tafeltje,<br />

wel mobiel, situationeel en met flexibel gebruik<br />

van multimedia en mobiele apparaten. “Een<br />

dergelijke customer journey vereist dan ook<br />

specifieke verlichting”, aldus Philippe Englebert<br />

van RZB. “Het juiste licht op de juiste plaats<br />

is voor de effectieve merk-enscenering en de<br />

gewenste klantbeleving van groot belang.”<br />

Binnen en buiten<br />

Englebert: “We noemden al de opvallende architectuur<br />

en de naadloze overgang tussen interieur<br />

en exterieur als opvallende kenmerken. Het oversized<br />

dak en de grote glas oppervlakken bewijzen<br />

ook bij het Auto-Scholz Experience Center in<br />

Bamberg deze strategie. Onze Ledona-inbouwspots<br />

met IP65 dragen meer dan hun steentje<br />

bij. Ze geven het dak lichtheid en een zwevend<br />

karakter terwijl de optische voortzetting van de<br />

spots (door de weer spiegeling in het glas, nvdr)<br />

Auto-Scholz in Bamberg,<br />

met opvallende architectuur<br />

en verlichting van RZB.<br />

132 | INSTALLATIEENBOUW.BE


ELEKTROTECH<br />

Spreek niet langer over een winkel of een garage, wel<br />

over een Mercedes-Benz Experience Center.<br />

‘De verlichting<br />

speelt een<br />

cruciale rol’<br />

een bijkomend gevoel van ruimte creëren.<br />

Onze producten ondersteunen bovendien de<br />

differentiatie van de verschillende modellen van<br />

de merken Mercedes, AMG en smart die samen<br />

onder één dak staan te pronken. De Rondosinbouwspots<br />

geven de details van de voertuigen<br />

optimaal weer. Hier worden namelijk koudwitte<br />

lichtkleuren ingezet. In de aangrenzende ruimtes,<br />

daar waar de klanten rustig met de werknemers<br />

van het Experience Center kunnen praten,<br />

gebruiken we warmwitte lichtkleuren.”<br />

Op maat en aanpasbaar<br />

Naast de talrijke inbouwspots die zowel binnen<br />

als buiten voor de algemene verlichting zorgen,<br />

creëerden de verlichtingsspecialisten van RZB<br />

ook een scala individueel ontworpen verlichtingsoplossingen.<br />

“Deze zetten we in bij de lades waar<br />

de oppervlaktepatronen worden getoond”, legt<br />

Englebert uit. “Wordt een lade opengetrokken,<br />

dan gaat er automatisch licht branden. Bovendien<br />

hielden we rekening met de talrijke events die<br />

in het Experience Center worden georganiseerd,<br />

gaande van specifieke klantevenementen tot de<br />

presentatie van nieuwe wagens. Met aanpasbare<br />

en dynamische lichtscenario’s liggen specifieke<br />

verlichtingsscenario’s binnen handbereik.” ❚<br />

RZB: ‘Onze verlichting zet alle wagens in het juiste licht en creëert een gezellige sfeer in de<br />

ruimtes waar klanten in gesprek gaan met de werknemers van het Experience Center.’<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 133


DuoSeal.<br />

De waterdichte plug<br />

voor natte ruimtes.<br />

DuoSeal<br />

De fischer DuoSeal is een 2-componenten<br />

plug die het boorgat in natte ruimtes afdicht<br />

zonder extra afdichtmiddel. De nylon plug is,<br />

samen met de meegeleverde schroef, getest<br />

door het test- en certificeringsinstituut<br />

van de Säure Fliesner Vereinigung e. V..<br />

De waterdichtheid werd bevestigd volgens<br />

ETAG 022 en DIN 18534 tot en met de<br />

waterblootstellingsklasse W3-I.<br />

De DuoSeal in combinatie met de<br />

meegeleverde schroef is dus geschikt voor<br />

toepassingen in commerciële, particuliere<br />

en openbare natte ruimtes die vaak worden<br />

blootgesteld aan spatwater en tijdelijk<br />

opgehoopt water. Hou rekening met de<br />

nationale voorschriften voor het gebruik van<br />

pluggen in natte ruimtes.<br />

www.fischer.be


ELEKTROTECH<br />

NIEUWE DNV-CERTIFICERING VOOR VX25 RI-<br />

4POWER-REEKS<br />

Stroomvoorziening moet veilig en snel zijn, zowel aan land als op volle zee. Door de toenemende vraag naar schepen groeit het aantal<br />

orders bijna dagelijks, en de scheepsbouw vereist snelheid, veiligheid en standaardisering over de volledige waardeketen. Met de nieuwe<br />

DNV-certificering voor de VX25 Ri4Power bewijst Rittal dat zijn laagspanningsschakelsysteem geschikt is voor maritieme toepassingen en<br />

gebruikers toelaat om aan de eisen van de sector te voldoen.<br />

Tekst en Beeld Rittal – Copywriter Evoke Jesse Huybrechts<br />

Alles begint en eindigt met een veilige<br />

stroomvoorziening, of het nu gaat om slimme<br />

cabines op cruiseschepen of om verzekerde<br />

voorziening voor offshore-installaties op volle<br />

zee. Ook voordien, tijdens de bouw van het schip<br />

op de scheepswerf bijvoorbeeld, zijn snelheid<br />

en gecertificeerde veiligheid wat ertoe doet.<br />

De eisen voor de industrie nemen voortdurend<br />

toe omdat de vraag naar nieuwe schepen bijna<br />

elke dag toeneemt, gedreven door het groeiende<br />

aantal orders voor tankers en containerschepen.<br />

Deze trend vraagt om efficiëntie over de gehele<br />

waardeketen van de scheepsbouw. Dat is waar<br />

Rittal kan helpen.<br />

het ook als een kwaliteitslabel worden gezien<br />

voor producten die in niet-maritieme industriële<br />

toepassingen gebruikt worden.<br />

❚<br />

Veilig, ook op volle zee<br />

Met de nieuwe DNV-certificering voor het type<br />

geteste VX25 Ri4Power schakel- en verdeelsysteem<br />

bewijst Rittal dat zijn modulaire systeem, dat ook<br />

het goedkeuringsproces voor klanttoepassingen<br />

vereenvoudigt, geschikt is voor de wereldzeeën.<br />

Bovendien zijn de gegevens vooraf beschikbaar<br />

voor de scheepvaart.<br />

Het VX25 Ri4Powersysteem biedt eveneens<br />

bescherming tegen toevallige lichtboogvorming<br />

(‘accidental arcflash’) en is gecertificeerd tot maar<br />

liefst 3.840 ampère. Bovendien kunnen gebruikers<br />

nu voldoen aan de vereisten van de scheepsbouwindustrie,<br />

door middel van een systeemoplossing<br />

op basis van de VX25 koppelbare kasten en met<br />

gecoördineerde systeemaccessoires.<br />

Wie of wat is de DNV?<br />

Het DNV, gevestigd in Bærum (Noorwegen),<br />

is een internationaal classificatiebureau en<br />

dienstverlener op het gebied van technisch advies,<br />

ingenieursservices, certificeringen en risicobeheer.<br />

Het is het grootste scheepsclassificatiebureau<br />

ter wereld. De DNV-GL certificering bevestigt<br />

de ongevoeligheid van de seinapparatuur voor<br />

trillingen, schokken en stoten. Daardoor kan<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 135


KLIK,<br />

KLIK,<br />

SELECT<br />

Productkeuze was nog nooit zo eenvoudig.<br />

Met KSB Select!<br />

KSB Select is een handige online shopping interface voor iedereen die op zoek is<br />

naar het juiste KSB product voor zijn behoeften.<br />

KSB Select omvat het standaardprogramma van KSB producten en biedt u een<br />

geconfigureerd, gebruiksklaar product waarin alle technische KSB knowhow is<br />

verenigd. Alle productdocumentatie, zoals curven, technische gegevens, CAD- en<br />

BIM-gegevens, kan ook worden gedownload.<br />

Meer informatie www.ksb.com/nl-be/fullregistrierung


VEILIGE, DUURZAME EN<br />

MILIEUVRIENDELIJKE WERKKLEDIJ<br />

Investeringen in de ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën zijn een wezenlijk onderdeel van de bedrijfsfilosofie<br />

van MEWA. De textieldienstverlener optimaliseert voortdurend zijn grondstofbesparende procestechnologieën en is daarmee de koploper in<br />

de branche. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van textiel, zoals werkkleding en beschermende kleding. Om dat te bereiken, werkt MEWA<br />

nauw samen met experts op vlak van onderzoek, onderwijs en praktijk.<br />

Tekst en Beeld MEWA<br />

Eigen ontwikkelingsafdeling<br />

voor werkkleding en<br />

beschermende kleding<br />

Mechelen, mei <strong>2022</strong> - Bij MEWA ligt de<br />

focus bij de ontwikkeling van textiel zoals<br />

werkkleding en bedrijfs textiel altijd op kwaliteit<br />

en duurzaamheid, want duur zaam werken is<br />

de beste manier om grond stoffen te sparen. Er<br />

worden uit sluitend hoog waardige materialen<br />

gebruikt, die vol doen aan de eisen van de werk -<br />

omgeving en aan de hoge eisen van industrieel<br />

wassen. In de eigen ontwikkelings afdeling voor<br />

werkkleding en bescher mende kleding worden<br />

nieuwe collec ties ontworpen en wordt bestaande<br />

kleding verder ont wikkeld in samen werking met<br />

stoffen fabrikanten en onderzoeks instituten. De<br />

veer kracht en de duurzaam heid van de werkkleding<br />

worden getest tijdens intensieve testprocedures<br />

in het eigen technisch centrum<br />

en in gecertificeerde instituten. Het resultaat:<br />

verbeterde en duur zame stoffen met nieuwe,<br />

extra beschermende functies, zoals antistatische,<br />

las- of chemische bescherming.<br />

Geoptimaliseerde testprocedure<br />

in het eigen technisch centrum<br />

Voor de lancering van een nieuwe<br />

werk kleding collectie wordt de stof eerst getest<br />

in het technisch centrum van MEWA in het<br />

Duitse Wiesbaden. ›<br />

In het eigen technisch centrum worden de stoffen getest op scheurvastheid, kleurechtheid en slijtvastheid voordat de werkkleding vervaardigd wordt.<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 137


BENELUX.LEDVANCE.COM<br />

ZIT U BINNENKORT<br />

IN HET DONKER?<br />

WIJ HEBBEN DAAR DE<br />

OPLOSSING VOOR.<br />

Ontdek meer over<br />

de SubstiTUBE<br />

T8 PRO UO EM:<br />

STAP NU OVER OP<br />

EU-CONFORME LED BUIZEN!<br />

Vanaf 25-08-2023 mogen fluorescentielampen<br />

volgens de RoHS-richtlijn niet meer in de handel<br />

worden gebracht in de EU. Stap daarom nu over<br />

op OSRAM SubstiTUBE T8 PRO UO EM. Ze zijn<br />

ontwikkeld voor veeleisende taken in de industrie,<br />

magazijn en detailhandel en overtuigen met een<br />

lichtstroom tot 4.100 lm, een levensduur tot 75.000 uur¹<br />

en een zeer hoge schakelstabiliteit. Verdere highlights:<br />

een efficiëntie tot 175 lm/W en lage flikkering volgens<br />

EU 2019/2020.<br />

Compleet armatuur nodig?<br />

Combineer SubstiTUBE T8 met de<br />

robuuste LEDVANCE DAMP PROOF<br />

Housing (IK08/IP65).<br />

2<br />

LEDVANCE is licentiehouder van productmerk<br />

OSRAM voor lampen in algemene verlichting<br />

1<br />

L70/B50<br />

2<br />

Kijk voor de precieze voorwaarden op www.benelux.ledvance.com/garantie


In het technisch centrum van MEWA wordt de kleding<br />

getest op duurzaamheid en slijtvastheid.<br />

Voor het vervaardigen van de nieuwe bedrijfskledingcollectie 'PEAK' worden<br />

zo'n 75 procent duurzame en grondstofbesparende materialen gebruikt.<br />

Trend naar degelijke en<br />

duurzame werkkleding<br />

Bij de keuze van werkkleding is duurzaamheid<br />

steeds vaker een doorslaggevende factor voor<br />

bedrijven en ondernemingen. Daarom bieden<br />

gecertificeerde textieldienstverleners een milieuvriendelijke<br />

en grondstof besparende verhuurservice<br />

voor bedrijfsuitrusting. MEWA gaat nog<br />

een stap verder en heeft onlangs haar eerste<br />

collectie uit gerecycleerd materiaal ontwikkeld.<br />

Peak is werkkleding met uitstekende functionele<br />

eigenschappen en heeft de look van een<br />

modieuze outdooroutfit. De polyestergarens<br />

die ervoor gebruikt werden, zijn uitsluitend<br />

gemaakt van gerecycleerde PET-waterflessen. Die<br />

worden gecombineerd met biologisch katoen.<br />

In totaal worden voor het vervaardigen van<br />

MEWA PEAK ongeveer 75 procent duurzame en<br />

grondstofbesparende materialen gebruikt.<br />

Bij het testen wordt de stof ten minste 30 keer<br />

gewassen, behandeld en vervolgens getest op<br />

zaken als scheurvastheid, kleurechtheid en slijtage.<br />

"De klant kan ervan op aan dat aan alle nodige<br />

veiligheidsnormen wordt voldaan en dat ze<br />

optimaal zijn afgestemd op de zorgprocessen.<br />

Onze manier van werken voldoet aan de<br />

specificaties van internationaal geldende ISOnormen",<br />

verklaart Danny Vermeir, technisch<br />

directeur MEWA Servibel.<br />

De kwaliteit van de gerecycleerde materialen<br />

vormt een grote uitdaging bij het aanbieden van<br />

duurzame textieldiensten. Het gaat hier vooral<br />

om sterkte, die cruciaal is voor werkkleding. "De<br />

afgelopen jaren is de kwaliteit van gerecycleerd<br />

polyester aanzienlijk verbeterd en is de bereidheid<br />

om te investeren in de recyclingsector over het<br />

algemeen toegenomen - ook in ons netwerk",<br />

vervolgt Danny Vermeir. ❚<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 139


Drukbehoudstations<br />

voor Canadees zero<br />

emissie warmtenet<br />

Na vier jaar van ontwikkeling en voorbereiding is de hoofdstad van Canada, Ottawa, klaar om versneld toe te werken naar een toekomst bestendig<br />

en zero emissie warmtenet. Met het Energy Services Acquisition Program (ESAP) project wordt het bestaande district-energiesysteem, dat<br />

80 parlements- en overheidsgebouwen (totale vloeroppervlakte: > 1.83 miljoen m 2 ) van warmte en 67 parlements- en overheidsgebouwen<br />

(totale vloeroppervlakte: 1.73 miljoen m 2 ) van koude voorziet, flink gemoderniseerd.<br />

Tekst Lieke van Zuilekom | Beeld KOREX Benelux<br />

Het oude stoomnet in het hoofdstedelijke gewest maakt als eerste in Noord-<br />

Amerika plaats voor een elektrisch systeem voor koeling en lage temperatuur<br />

warm water voor verwarming. Het nieuwe energiesysteem zal de uitstoot van<br />

broeikasgassen flink verminderen, ozonafbrekende koelmiddelen uitfaseren<br />

en de kosten verlagen om essentiële temperatuurbeheersing te leveren<br />

aan de parlements- en overheidsgebouwen in het centrum van Ottawa. De<br />

Ottawa-rivier zal helpen om het water te koelen dat gebruikt zal worden om<br />

alle op het netwerk aangesloten gebouwen te koelen.<br />

Voor de warmte- en koudelevering zijn zes power plants aangewezen: Cliff,<br />

Tunney’s, NPB, NRC, RCMP en Confederation Hights. Belangrijk onderdeel van<br />

het energiesysteem zijn de AIR-SEP ® drukbehoudstations van KOREX Benelux,<br />

Begin mei zijn de AIR-SEP® drukbehoudstations opgeleverd en in een 40ft High Cube container vanuit de fabriek in Duitsland naar Canada verstuurd.<br />

140 | INSTALLATIEENBOUW.BE


die zorgdragen voor het drukbehoud en de vacuümontgassing, expansie,<br />

vuilopvang en bijvulling van de installaties. De drukbehoudstations bestaan<br />

hiertoe uit een expansietank met instroomventiel, ontluchtingsventiel,<br />

bijvulautomaat en drukbehoudpomp, die luchtbellen uit het leidingsysteem<br />

elimineren. Hierdoor kan het installatiewater beter doorstromen, met als<br />

resultaat een hoger rendement, minder storingen en een aanzienlijk langere<br />

levensduur van de installaties.<br />

Compacte en complete expansieautomaat<br />

Het zaadje voor het project in Ottawa werd al in 2018 geplant, toen Mario<br />

van Gorsel, directeur van KOREX Benelux tijdens de ISH beurs in Frankfurt<br />

in contact kwam met een grote handelsonderneming in HVAC-apparatuur.<br />

“We hebben een prettig gesprek gehad, maar op dat moment speelden geen<br />

relevante projecten”, vertelt Van Gorsel. “Dat veranderde in 2020. Toen nam<br />

de handelsonderneming opeens weer contact op. Men was op zoek naar een<br />

compacte en complete expansieautomaat, die alle functies (drukbehoud,<br />

vacuümontgassing, expansie, vuilopvang en bijvulling) volautomatisch en<br />

geïntegreerd kon controleren én uitvoeren. De AIR-SEP ® maakt dit zonder<br />

problemen mogelijk.”<br />

Eerste fase<br />

Als eerste fase van het ESAP-project wordt de RCMP power plant ingericht,<br />

met een verwarmingsvermogen van 18 MW, een waterinhoud voor<br />

verwarming van 550.000 liter, een druk van 2,5 Bar en een totale expansie<br />

van 13.000 liter. “Begin mei hebben wij de AIR-SEP ® drukbehoudstations voor<br />

dit deelproject opgeleverd en in een 40ft High Cube container vanuit onze<br />

fabriek in Duitsland naar Canada verstuurd”, vertelt Van Gorsel. “Het gaat<br />

hierbij om 6 cascade aangesloten AIR-SEP ® drukbehoudstations. De RCMP<br />

power plant wordt aan de verwarmingszijde gekoppeld aan 4 AIR-SEP ® units,<br />

met een waterinhoud voor expansie van 2.400 liter (totale inhoud: 9.600 liter).<br />

Voor het drukbehoud aan de koelzijde zijn twee AIR-SEP ® units geleverd met<br />

een waterinhoud voor expansie van gezamenlijk 4.800 liter. Ook hebben we<br />

alvast 2 AIR-SEP ® units geleverd voor de power plant van Tunney’s.”<br />

Afwijkende temperatuurtrajecten<br />

Op dit moment is KOREX Benelux druk bezig met de engineering van<br />

de AIR-SEP ® drukbehoudstations voor de Cliff power plant, die een<br />

verwarmingsvermogen heeft van maar liefst 120 MW. “Leuk detail in het<br />

ESAP-project is dat het temperatuurverschil tussen dag en nacht in Canada<br />

vele malen groter is dan in de Benelux”, vertelt Van Gorsel. “In Nederland<br />

hebben we maar twee keer per jaar een moment dat alle verwarming<br />

tegelijkertijd uitgaat en weer aangaat (mei en oktober). In Canada gebeurt<br />

dit echter twee keer per dag. Het is daar heel gebruikelijk dat overdag<br />

gekoeld en ’s nachts verwarmd wordt. Waar in Nederland een aanvoer- en<br />

retourtemperatuur van 80-70°C of 70-60°C voor verwarming gebruikelijk is,<br />

is dit in Canada 90-70°C. En waar de koeling in Nederland 12–16°C is, wordt<br />

in Canada gerekend met een temperatuur van 4-6°C. In onze engineering<br />

houden we hier nadrukkelijk rekening mee, waardoor ook onze installaties in<br />

Canada perfect zullen functioneren.” ❚<br />

‘Leuk detail in het<br />

ESAP-project is dat het<br />

temperatuurverschil tussen<br />

dag en nacht in Canada vele<br />

malen groter is dan in de<br />

Benelux’<br />

De RCMP power plant wordt aan de verwarmingszijde gekoppeld aan 4 AIR-SEP® units, met een waterinhoud voor expansie van 2.400 liter (totale inhoud: 9.600 liter).<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 141


INSTALLATIE&BOUW<br />

PLATFORM OVER INSTALLATIETECHNIEK, HVAC, SANITAIR EN ELEKTRICITEIT<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN INSTALLATIE & BOUW?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op installatieenbouw.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op installatieenbouw.be<br />

verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar installatieenbouw.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

installatieenbouw.be


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

AIRX BVBA<br />

Klein Dalenstraat 45D<br />

3020 HERENT<br />

T +32 498 53 76 48<br />

E info@airx.be<br />

W www.airx.be<br />

BEGETUBE NV<br />

Kontichsesteenweg 53/55<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T + 32 3 870 71 40<br />

F + 32 3 877 55 75<br />

E info@begetube.com<br />

W www.begetube.com<br />

CLIMAWAYS BVBA<br />

Uilenbaan 148b<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 218 77 50<br />

E info@climaways.be<br />

W www.climaways.be<br />

ELTAKO SCHAKELMATERIAAL<br />

Verdeeld door SERELEC NV<br />

Gasmeterlaan 207<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 223 24 29<br />

F +32 9 225 46 79<br />

E info@serelec.be<br />

W www.eltako.be<br />

A DIVISION OF<br />

ANTARGAZ NV<br />

De Kleetlaan 5A<br />

1831 DIEGEM<br />

T +32 2 246 00 00<br />

E info@antargaz.com<br />

W www.antargaz.be<br />

BELIMO BELGIUM<br />

Cokeriestraat 3A<br />

1850 GRIMBERGEN<br />

T +32 2 210 56 86<br />

E info@belimo.be<br />

W www.belimo.be<br />

COOLWORLD RENTALS BVBA<br />

Adequat NV Business Center<br />

Brusselsesteenweg 159<br />

9090 MELLE<br />

T +32 9 335 26 90<br />

T 0800 88900 (gratis)<br />

E sales@coolworld-rentals.be<br />

W www.coolworld-rentals.com<br />

EQUANS BELUX<br />

Boulevard Simón Bolívarlaan 34<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 370 31 11<br />

E info@equans.be<br />

W www.equans.be<br />

AQUADOMO<br />

CATEC<br />

Stropstraat 1<br />

9000 GENT<br />

T +32 9 240 03 91<br />

E info@aquadomo.be<br />

W www.aquadomo.be<br />

Turfschipper 114<br />

2292 JB Wateringen<br />

T + 31 174 272 330<br />

E info@catec.nl<br />

W www.catec.be<br />

DELABIE BENELUX<br />

Bergensesteenweg 106 A, bus 5<br />

1600 SINT-PIETERS-LEEUW<br />

T +32 2 520 16 76<br />

E info@delabiebenelux.com<br />

W www.delabiebenelux.com<br />

EURO-INDEX BV<br />

Leuvensesteenweg 607<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 757 92 44<br />

F +32 2 757 92 64<br />

E verkoop@euro-index.be<br />

W www.euro-index.be<br />

BECKHOFF AUTOMATION BVBA<br />

Klaverbladstraat 11.2/2<br />

3560 LUMMEN<br />

T +32 13 25 22 00<br />

F +32 13 25 22 01<br />

E info@beckhoff.be<br />

W www.beckhoff.be<br />

CEBEO<br />

Eugène Bekaertlaan 63<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 23 80 00<br />

F +32 56 23 80 10<br />

E info@cebeo.be<br />

W www.cebeo.be<br />

DUCO PROJECTS<br />

Handelsstraat 19<br />

8630 VEURNE<br />

T +32 58 33 00 33<br />

E info@duco.be<br />

W www.duco.eu<br />

FACQ<br />

Leuvensesteenweg 536<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +21 2 719 85 11<br />

E info@facq.be<br />

W www.facq.be<br />

B.E.G BELGIUM<br />

Generaal de Wittelaan 17 C<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 3 8878100<br />

E luxomat@beg-belgium.be<br />

W www.beg-luxomat.com/nl-be<br />

COLT INTERNATIONAL NV<br />

Zandvoortstraat 5<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 60 80<br />

F +32 15 27 08 28<br />

E info@be.coltgroup.com<br />

W www.coltinfo.be<br />

DRISTEEM BELGIUM<br />

Grote Hellekensstraat 54b<br />

3520 ZONHOVEN<br />

T +32 11 66 68 80<br />

E info@dristeembelgium.be<br />

W www.dristeem.com<br />

FERNOX<br />

- Alpha Metals Belgium NV -<br />

Hoge Mauw 1<strong>05</strong>0<br />

2370 ARENDONK<br />

T +32 14 44 50 01<br />

E belgium@fernox.com<br />

W www.fernox.com<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 143


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

FISCHER<br />

Schaliënhoevedreef 20 D<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 152 8 47 00<br />

E info@fischer.be<br />

W www.fischer.be<br />

HENCO INDUSTRIES NV<br />

Toekomstlaan 27<br />

2200 HERENTALS<br />

T +32 14 28 56 60<br />

E info@henco.be<br />

W www.henco.be<br />

LASERTOPO<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

F +32 53 62 17 97<br />

E info@lasertopo.be<br />

W www.lasertopo.be<br />

PRIMAGAZ<br />

Kanaalweg 87<br />

3980 TESSENDERLO<br />

T +32 13 61 82 00<br />

E info@primagaz.be<br />

W www.primagaz.be/nl-be<br />

FLAMCO BELUX<br />

PROMAT<br />

Monnikenwerve 187/1<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 50 31 67 16<br />

E info@flamco.be<br />

W www.flamcogroup.com<br />

INFORMAZOUT<br />

Dauwstraat 12<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 78 15 21 50<br />

F +32 2 523 97 88<br />

LEDVANCE<br />

Z.1 Researchpark 310<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 (0)2 550 68 20<br />

E benelux@ledvance.com<br />

W www.benelux.ledvance.com<br />

Bormstraat 24<br />

2830 TISSELT<br />

T +32 15 71 80 50<br />

E techniek@etexgroup.com<br />

W www.promat.com<br />

E info@informazout.be<br />

gas.be<br />

GAS.BE<br />

Masuiplein 15<br />

1000 BRUSSEL<br />

T +32 2 383 02 00<br />

E info@gas.be<br />

W www.gas.be<br />

W www.informazout.be/nl<br />

INTRATONE<br />

Kuiperbergweg 40<br />

1101 AG AMSTERDAM<br />

LINUM EUROPE NV<br />

Pieter Verhaeghestraat 20<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 35 92 94<br />

E info@linum.eu<br />

W www.linum.eu<br />

REMEHA NV<br />

Koralenhoeve 10<br />

2160 WOMMELGEM<br />

T +32 3 286 85 50<br />

F +32 3 354 54 30<br />

E info@remeha.be<br />

W www.remeha.be<br />

T +32 50 30 301<br />

W www.intratone.be<br />

GIRA GIERSIEPEN GMBH & CO<br />

Dahlienstraße 12<br />

42477 Radevormwald<br />

T +49 21 95 602 0<br />

E info@gira.de<br />

W www.gira.de<br />

ITHO DAALDEROP BELGIUM BVBA<br />

Brusselsesteenweg 498<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 20 796 30<br />

E info@ithodaalderop.be<br />

W www.ithodaalderop.be<br />

M&G GROUP<br />

Bleyveldstraat 11<br />

3320 HOEGAARDEN<br />

T +32 16 76 80 00<br />

E info-be@mg-group.com<br />

W www.burgerhout.be<br />

RENSON® VENTILATION NV<br />

Industriezone 2 Vijverdam<br />

Maalbeekstraat 10<br />

8790 WAREGEM<br />

T +32 56 62 71 11<br />

F +32 56 60 28 51<br />

E info@renson.be<br />

W www.renson.be<br />

GRUNDFOS BELUX<br />

Boomsesteenweg 81-83<br />

2630 AARTSELAAR<br />

T +32 3 870 73 00<br />

F +32 3 870 73 01<br />

KSB BELGIUM<br />

Rue de l’Industrie 3<br />

1301 WAVRE<br />

T +32 10 435 211<br />

E infoBE@KSB.com<br />

PREFLEX<br />

Elisabethlaan 153<br />

9400 NINOVE<br />

T +32 54 34 46 64<br />

E info@preflex.com<br />

REXEL<br />

Zuiderlaan 91<br />

1731 ZELLIK<br />

T +32 2 482 48 48<br />

E info@rexel.be<br />

W www.grundfos.nl<br />

W www.ksb.com/nl-be<br />

W www.preflex.be<br />

W www.rexel.be<br />

144 | INSTALLATIEENBOUW.BE


<strong>Installatie</strong>partners<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Installatie</strong>partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

installatieenbouw.be/bedrijf<br />

RITTAL NV<br />

Stokkelaar 8<br />

9160 LOKEREN<br />

T +32 9 353 91 11<br />

F +32 9 355 68 62<br />

SWEGON BELGIUM NV<br />

Chaussée de Tirlemont 102<br />

5030 GEMBLOUX<br />

T +32 81 62 52 52<br />

E info@swegon.be<br />

W www.swegonbelux.be<br />

VASCO GROUP NV<br />

Kruishoefstraat 50<br />

3650 DILSEN<br />

T +32 89 79 04 11<br />

F +32 89 79 <strong>05</strong> 00<br />

W www.vasco-group.eu<br />

VIESSMANN<br />

Hermesstraat 14<br />

1930 ZAVENTEM (Nossegem)<br />

T +32 2 712 06 66<br />

F +32 2 725 12 39<br />

E info@viessmann.be<br />

W www.viessmann.be<br />

E info@rittal.be<br />

W www.rittal.be<br />

VENTILAIR GROUP<br />

TESTO NV/SA<br />

Pieter Verhaeghestraat 8<br />

SIEDLE<br />

Antwerpsestraat 20<br />

2840 REET<br />

T +32 3 880 56 00<br />

Industrielaan 19<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 03 61<br />

F +32 2 582 62 13<br />

E info@testo.be<br />

W www.testo.com<br />

8520 KUURNE<br />

T +32 56 36 21 20<br />

F +32 56 36 21 21<br />

E be@ventilairgroup.com<br />

W www.ventilairgroup.be<br />

WAGO BELUX<br />

Excelsiorlaan 11<br />

1930 ZAVENTEM<br />

T +32 2 717 90 90<br />

E info-be@wago.com<br />

W www.wago.com/be-nL<br />

F +32 3 880 56 09<br />

E info@siedle.be<br />

VENTILINE NV<br />

W www.siedle.be<br />

Nijverheidslaan 1524<br />

SPELSBERG<br />

Tiensesteenweg 36<br />

3000 LEUVEN<br />

THERMOCOMFORT<br />

Paardenmarkt 83<br />

2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 231 88 84<br />

F +32 3 231 01 74<br />

E info@thermocomfort.be<br />

3660 OUDSBERGEN<br />

T +32 89 50 40 02<br />

F +32 89 41 49 43<br />

E info@ventiline.be<br />

W www.ventiline.be<br />

WEISHAUPT<br />

Paepsemlaan 7<br />

1070 BRUSSEL<br />

E info@weishaupt.be<br />

W www.weishaupt.be<br />

T +32 2 486 75 75<br />

W www.engels.be<br />

E sales@spelsberg.be<br />

W www.spelsberg.be<br />

SPIROTECH<br />

Essenschotstraat 1<br />

3980 TESSENDERLO<br />

TROX BELGIUM NV<br />

Paepsemlaan 18g<br />

1070 BRUSSEL<br />

T +32 2 522 07 80<br />

F +32 2 520 21 78<br />

VIEGA<br />

Planet I business park<br />

Tollaan 101 c<br />

1932 SINT-STEVENS-WOLUWE<br />

T +32 2 551 55 10<br />

F +32 2 503 14 33<br />

WINTERWARM HEATING SOLUTIONS<br />

Industrieweg 8<br />

NL7100<br />

WINTERSWIJK<br />

T +32 483 59 01 11<br />

T +32 800 78 888<br />

E info@trox.be<br />

E info@viega.be<br />

E G.decuyper@winterwarm.com<br />

W www.spirotech.be<br />

W www.trox.be<br />

W www.viega.be<br />

W www.winterwarm.nl<br />

INSTALLATIEENBOUW.BE | 145


IPX8 GECERTIFICEERD<br />

WAGO<br />

GELBOX<br />

6 mm²<br />

VERSIE<br />

BESCHIKBAAR<br />

SERIE 207<br />

EENVOUDIGE BESCHERMING<br />

TEGEN VOCHT<br />

Condenswater, hevige neerslag, een krachtige waterstraal: als vocht elektriciteit ontmoet,<br />

kan dit snel tot kortsluiting leiden. De WAGO Gelbox maakt uw laagspanningsinstallatie<br />

snel en gemakkelijk waterdicht volgens IPX8. Deze box is kant-en-klaar, eenvoudig in<br />

gebruik en onbeperkt houdbaar. De WAGO Gelbox 6 mm² versie is nu beschikbaar.<br />

www.wago.com/gelbox


Duurzaamheid: met Mewa<br />

verbeter je niet alleen je imago,<br />

maar ook je eco-balans.<br />

Mewa


PROMOTIES<br />

op alle<br />

KOPPELINGEN voor ALPEX<br />

alle diameters<br />

PERS- EN KLEMKOPPELINGEN<br />

per aankoopschijf van €750 netto<br />

een Bol.com waardebon van €25<br />

op<br />

®<br />

[<br />

met mantel<br />

met isolatie<br />

Flex met mantel<br />

per aankoopschijf van €1000 netto<br />

een Bol.com waardebon van €25<br />

[<br />

deze acties lopen van 01/10 tot 31/10/<strong>2022</strong><br />

BEGETUBE N.V.<br />

Kontichsesteenweg 53 - 55 B-2630 Aartselaar<br />

info@begetube.com - t + 32 3 870 71 40<br />

(voorwaarden op www.begetube.com)<br />

www.begetube.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!