30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Farmtastische

activiteiten

voor een sterker

kuddegevoel

www.farmfun.be


Ik heb al véél teambuildings gedaan, maar ik heb me

zelden beter geamuseerd dan bij FarmFun. Je moet écht

als team fungeren om de opdrachten te realiseren. Zelfs

als je niet wint, heb je gegarandeerd goed gelachen!

Chris De Herdt van Brightest

Lees meer op www.farmfun.be/referenties

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!