30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

geef de HEMA cadeaukaart

als zakelijk geschenk

duizenden cadeaus in één geschenk

Verras je collega’s, zakenrelaties of werknemers met

de HEMA cadeaukaart en geef ze de gelegenheid

om zelf iets te kiezen uit één van de duizenden HEMA

producten. Maak het nóg leuker door jouw eigen logo

en tekst op de cadeaukaart te zetten.

ook digitaal

Kijk op cadeaukaart.hema.nl/zakelijk voor meer informatie of neem contact

op met zakelijk@hema.nl voor vragen of een vrijblijvende offerte.

PV - MAGAZINE | NAJAARSEDITIE 2022 45

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!