30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Top 10

bezienswaardigheden in Berlijn

Berlijn is de hoofdstad van Duitsland en als stadstaat een deelstaat

van onze Oosterburen. Met 3.6 miljoen inwoners is Berlijn tevens de

grootste stad van het land. Berlijn ligt zo’n 635 kilometer vanaf de

stad Utrecht. Onderstaand hebben wij een Top 10 voor jou in kaart

gebracht.

50

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!