30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ZUIDERZEEMUSEUM

BIEDT EEN UNIEK

KERSTCADEAU

ONTZORGEN EN ZEKERHEID

Wij ontzorgen jouw bedrijf deze avond volledig. Alles

wordt geregeld. Van de uitnodigingen en reminders

vooraf tot het mailen van de afwezigen na afloop.

En aan alles is gedacht. Mocht COVID-19 onverhoopt roet

in het eten gooien of er is iemand ziek? Dan gaat de

kerstmarkt online en kan een ieder in een webshop zijn

eigen cadeaus uitzoeken. Fijn toch om deze zekerheid

achter de hand te hebben.

DATA & PRIJZEN

De kerstmarkt voor bedrijven, verenigingen en organisaties

vindt plaats van maandag 19 december tot en met

donderdag 22 december tussen 16:00 en 22:00 uur.

Meer weten over de prijzen en mogelijkheden?

Kijk dan op zuiderzeemuseum.nl of neem contact met ons

op via sales@zuiderzeemuseum.nl of +31 228 351 135.

SPECIAL WALLONIË-ARDENNEN 93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!