30.09.2022 Views

PV-Magazine Najaar 2022

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

Personeelsvereniging, personeelsuitje, bedrijfsevent, bedrijfsuitje, groepsuitje.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Verfrissend groene geschenken

Met de BloomsBox van Blooms out of the Box geef je veel

meer dan planten cadeau. De BloomsBox is een CO2-neutraal

(relatie)geschenk. Door bewuste materiaalkeuzes heeft

het product een zo’n laag mogelijke impact op het milieu,

maar zo’n hoog mogelijk impact op jouw relaties. De

BloomsBoxen worden met liefde en zorg ingepakt samen

met sociale werkplaatsen. Daarmee bieden we mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt een gezonde

en betekenisvolle werkomgeving.

Geef je een BloomsBox cadeau? Dan draag je dus een steentje

bij aan een groene en duurzame wereld.

Een verzendkistje?

Nee! Het is een BloomsBox. Met ons slimme 3-in-1 concept

tover je zo de verzendverpakking om naar een stoere plantenbak

met waterreservoir.

Graveer je logo!

Zo blijf je maandenlang fris in beeld. Onze planten hebben

namelijk maar eens per maand water nodig. Dat is nog eens

makkelijk!

Verrassend duurzaam

Wij houden van blije klanten en nog meer van een mooie

wereld. Daarom maken we continu bewuste keuzes in materialen

en aanpak. Dat voelt goed!

96

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!