24.10.2022 Views

Kaderbrief 16 pag. 2023 A5 DEF.

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Kaderbrief</strong> <strong>2023</strong><br />

We bestendigen onze koers


Woord<br />

vooraf<br />

Beste collega,<br />

Het schrijven van de jaarlijkse kaderbrief is altijd een moment van<br />

achteruit- én vooruitkijken. Wat hebben we gerealiseerd en waar<br />

zijn we trots op? Hoe konden en kunnen we inspelen op interne en<br />

externe ontwikkelingen? Wat komt er op ons af het komend jaar?<br />

We vertrouwen op onze eigen kracht<br />

Wij zijn specialist in de ouderenzorg en bouwen onze expertise verder uit,<br />

bijvoorbeeld op het gebied van psychogeriatrie (PG), maar ook op het gebied<br />

van somatiek en dubbelzorg, Huntington, Parkinson en Gerontopsychiatrie (GP).<br />

Per locatie bekijken we welke zorg we kunnen leveren en waar we specifiek behandeling<br />

inzetten. Een belangrijke ontwikkeling die is ingezet en doorloopt in <strong>2023</strong>.<br />

We zijn onderweg<br />

Met elkaar kunnen we constateren dat we forse stappen<br />

hebben gemaakt in het vervullen van onze ambities in 2022.<br />

Daar mogen we trots op zijn. Uit de diverse gesprekken die we<br />

hebben gevoerd, is de conclusie dat we af moeten maken waar<br />

we mee bezig zijn. We bestendigen en borgen onze huidige koers.<br />

We worden uitgedaagd<br />

De zorgvraag van onze cliënten en bewoners wordt steeds<br />

complexer en neemt in aantal toe en daarmee komt er meer<br />

druk op onze personele bezetting. Daarnaast is het ziekteverzuim,<br />

mede door corona, hoger dan we gewend zijn.<br />

We merken in toenemende mate dat de arbeidsmarkt onder<br />

druk staat.<br />

We spelen hier op in door ons ervan bewust te zijn dat we niet<br />

alles meer kunnen doen zoals we het altijd hebben gedaan. We<br />

stimuleren dat onze cliënten en bewoners zo lang mogelijk eigen<br />

regie houden en doen wat nog mogelijk is. Innovatieve technologie<br />

kan daarbij ondersteunend zijn. We sluiten aan bij de theorie<br />

van positieve gezondheid van Machteld Huber en de ontwikkelingen<br />

rondom reablement, dit laatste naar Deens voorbeeld. Ook<br />

onderzoeken we hoe we de familiezorg en zorg door vrijwilligers<br />

nog beter kunnen afstemmen op de professionele zorg.<br />

We kunnen het werk aan<br />

Gezondheid en vitaliteit als gevolg van onder andere een goede balans<br />

tussen privé en werk, maken dat we de ontwikkelingen die op ons af komen<br />

aankunnen. We willen medewerkers binden en boeien, en we gaan dagelijks met<br />

plezier naar het werk. Daarnaast regelen we alle facilitaire en technische zaken<br />

zo handig en zoveel mogelijk centraal in, zodat de focus daadwerkelijk kan<br />

liggen op de uitvoering van goede zorg op onze locaties. Ook deze ingezette<br />

veranderingen lopen door in <strong>2023</strong>.<br />

We veranderen<br />

Interne en externe ontwikkelingen maken dat we niet alles bij het oude kunnen<br />

laten en veranderingen inzetten. Dit doen we planmatig met programma’s en<br />

projecten. Naast de huidige programma’s Patyna ûnderweis, Uniforme basiskwaliteit<br />

en Waardigheid en Trots komt er één nieuw strategisch programma<br />

bij. Dit programma is gericht op de doorontwikkeling van positieve gezondheid<br />

en reablement, familiezorg en zorg door vrijwilligers. We gaan met elkaar niet<br />

harder, maar anders werken.<br />

Hartelijke groet,<br />

Renate Kamphuis en Elo Gramsbergen<br />

Raad van Bestuur<br />

2 3


Terugblik<br />

2022:<br />

Voordat we vooruit kijken, delen we graag een aantal concrete<br />

resultaten die we met elkaar bereikt hebben in 2022. De ingezette<br />

koers wordt bestendigd en geborgd door de uitvoering van de<br />

strategische programma’s die ook een onderlinge samenhang<br />

kennen.<br />

De gevolgen van de coronapandemie voelen we nog steeds.<br />

De personele bezetting staat onder druk, zowel intramuraal als<br />

extramuraal. Daarmee wordt ook een hoge werkdruk ervaren.<br />

We waarderen enorm de flexibiliteit van medewerkers die hard<br />

nodig is om de roosters rond te krijgen.<br />

Maatregelen die we ter verlichting hebben genomen:<br />

Patyna<br />

ûnderweis:<br />

• Kleinschalig werken is of wordt binnen de organisatie<br />

doorgevoerd;<br />

• Kleinschalig wonen waar kan. De vastgoedafdeling is op<br />

volle sterkte en diverse bouw- en verbouwprojecten zijn in<br />

voorbereiding;<br />

• Duaal leiderschap is ingebed in de organisatie;<br />

• Het nieuwe voedingsconcept Eten en Drinken is<br />

grotendeels ingevoerd, continue verbetering vindt plaats;<br />

• De facilitaire en technische dienstverlening wordt<br />

beter afgestemd op behoeften van cliënten, medewerkers<br />

en organisatie. Een nieuw normenkader wordt ontwikkeld;<br />

• Elke medewerker kan op elke locatie werken;<br />

• De planning is gecentraliseerd;<br />

• We zetten medewerkers in waar echt nodig;<br />

• We zetten medewerkers in met behulp van de ZZP-tool op<br />

basis van het beschikbare budget;<br />

• De services van P&O en IT zijn<br />

beter bereikbaar voor<br />

medewerkers via<br />

servicedesk “Eef”.<br />

• Digicoaches ondersteunen bij het digitale werken;<br />

• De opleidingen worden centraal georganiseerd, hierdoor is er een<br />

betere spreiding in de tijd en een betere afstemming qua inhoud;<br />

• De verandertrajecten met een lagere prioriteit zijn gestopt<br />

of uitgesteld;<br />

• De WOL-coaches helpen mee om gewenste verbeteringen op<br />

locatie te realiseren;<br />

• Na tevreden ervaringen van medewerkers over de training “druk of<br />

werkgeluk”, wordt deze breder aangeboden in de organisatie.<br />

Uniforme<br />

basiskwaliteit:<br />

• Op elke locatie bieden we dezelfde kwaliteit van zorg. Het totale<br />

proces WLZ (inclusief behandeling) van intake tot ontslag is in kaart<br />

gebracht. We kiezen met elkaar voor één werkwijze;<br />

• We zorgen ervoor dat we de uitvoering straks goed met elkaar<br />

kunnen volgen en bespreken;<br />

• We zorgen ervoor dat de voorgestelde verbeteringen vanuit de<br />

expertiseteams 1 worden ingebed in de uniforme werkprocessen.<br />

Resultaten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek en de<br />

uitstroomanalyse worden meegenomen in de verbetering van ons<br />

beleid en dagelijkse uitvoering van het werk.<br />

1<br />

Expertiseteams: multidisciplinaire teams vanuit de zorg, maar<br />

ook vanuit het servicebureau, die kennis hebben van een bepaald<br />

thema. Het team volgt interne en landelijke ontwikkelingen en<br />

vertaalt deze naar acties voor Patyna.<br />

4 5


Wij zijn<br />

Patyna:<br />

Wij zijn<br />

Patyna<br />

Patyna in<br />

de regio:<br />

• De “koffer” die op elke locatie te vinden is, zet in op het<br />

“Wij-gevoel” en ondersteunt bij het bespreekbaar maken van een<br />

goede gewenste omgang met elkaar (bejegening);<br />

• Een bezoek aan “Dag Mama” laat zien dat we met z’n allen<br />

hetzelfde nastreven;<br />

• Inspirerende (groep)sessies met aandacht voor ontwikkelingen<br />

om ons heen maken ons als Patyna sterker;<br />

• Goed werkende medezeggenschap vanuit cliëntenraden,<br />

ondernemingsraad en VAR vinden we belangrijk.<br />

• Thuiszorg en intramurale zorg Patyna versterken elkaar;<br />

• Er is gewerkt aan een betere overdracht van de cliënt vanuit het<br />

ziekenhuis Antonius naar onze Geriatrische Revalidatiezorg (GRZ);<br />

Vooruitblik<br />

<strong>2023</strong><br />

We gaan door met onze koers<br />

We hebben te maken met de nodige uitdagingen van buiten die<br />

ons raken. Lagere tarieven voor de uitvoering van zorg, een lagere<br />

vergoeding voor de huisvesting van onze bewoners, een nieuwe cao<br />

en hogere prijzen voor levensonderhoud, gas en elektriciteit. Maar<br />

daarbij ook wellicht de grootste uitdaging: zorgen voor een goede<br />

bezetting op locaties.<br />

We maken af waar we mee bezig zijn<br />

We proberen meer rust te creëren in de organisatie door de juiste<br />

dingen te doen die helpend zijn aan het dagelijks werk en dagelijks<br />

welzijn van onze cliënten en bewoners. Zoals al eerder aangegeven,<br />

we gaan niet harder, maar anders werken.<br />

• Thuiszorgorganisaties Patyna en Antonius ontlasten elkaar waar<br />

nodig en werken samen waar dat kan;<br />

• Binnen de regiovisie Fryslân is Patyna trekker of deelnemer van:<br />

1. Duurzame ouderenzorg voor de regio, waarin wordt gerealiseerd:<br />

- De opleiding voor verpleegkundig specialisten;<br />

- Inzet ambulant verpleegkundig team (AVT);<br />

- Uitvoering provinciaal ELV-loket.<br />

2. Anders werken in de zorg, waarbij aandacht is voor:<br />

- Toepassing van concreet bewezen innovaties in de regio;<br />

- We zijn koploper met spraakgestuurd rapporteren binnen<br />

onze thuiszorg.<br />

Wij gaan niet harder,<br />

maar anders werken<br />

Tot slot<br />

Patyna is financieel gezond. We hebben in 2022 een goed financieel<br />

resultaat over 2021 kunnen rapporteren. De zorgexploitatie verdient<br />

blijvende aandacht.<br />

6 7


Patyna levert<br />

kwalitatief goede zorg<br />

Patyna als aantrekkelijke<br />

werkgever<br />

• We leveren op alle locaties dezelfde kwaliteit<br />

van zorg comform kwaliteitskaders<br />

• We willen onze medewerkers<br />

binden en boeien<br />

• We zijn toegerust op de steeds verder toenemende<br />

complexiteit van de zorgvraag<br />

• Wij stimuleren de zelfredzaamheid van onze cliënten<br />

en bewoners en zetten hierbij innovatieve<br />

technologie in (reablement)<br />

• We betrekken familie en vrijwilligers<br />

actief bij de uitvoering van zorg<br />

Kwaliteit<br />

Medewerkers<br />

• We worden goed gefaciliteerd<br />

in ons dagelijks werk<br />

• Het is in alle functies helder wat er<br />

van ons verwacht wordt<br />

Patyna als expert<br />

in de ouderenzorg<br />

• Patyna werkt als netwerkorganisatie<br />

samen met partners in de regio<br />

Organisatie<br />

Financiën<br />

Patyna heeft<br />

het huis op orde<br />

• We zijn financieel gezond om te kunnen<br />

blijven investeren in de toekomst<br />

• Het kleinschalig wonen en werken staat<br />

centraal in onze (vastgoed)projecten<br />

• We beschouwen het als onze maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid om onze bedrijfsvoering<br />

op een duurzame wijze vorm te geven<br />

E<br />

• We hebben een positief resultaat op onze<br />

zorg- en vastgoedexplotatie<br />

• We gebruiken onze stuurinformatie goed en<br />

vullen deze aan met onze waarnemingen<br />

8 9


Hieronder worden de speerpunten in de vier kwadranten<br />

Kwaliteit/Cliënt, Medewerkers, Organisatie en Financiën<br />

nader uitgelicht.<br />

Kwaliteit/Cliënt<br />

Patyna levert kwalitatief goede zorg<br />

Doorlopend uit 2022<br />

Patyna levert<br />

kwalitatief<br />

goede zorg<br />

We leveren op alle locaties dezelfde<br />

kwaliteit van zorg conform de kwaliteitskaders<br />

Dit wordt in het Kwaliteitsplan <strong>2023</strong> nader omschreven.<br />

Vanuit het motto “Meer Patyna, minder locatie” wordt in het<br />

programma Uniforme basiskwaliteit gewerkt aan een duidelijk<br />

beheer en uniforme uitvoering van processen.<br />

We zijn toegerust op de steeds<br />

verder toenemende complexiteit van de zorgvraag<br />

We werken aan een optimale personeelssamenstelling om zoveel<br />

mogelijk in de behoeften van onze cliënten te kunnen voorzien.<br />

We bepalen met elkaar vanuit welke locatie welke zorg het beste<br />

geleverd kan worden. Als gevolg van de complexere zorgvraag<br />

in onze huizen, verandert de dienstverlening aan bewoners van<br />

aanleunwoningen. De thuiszorg speelt verder in op het langdurig<br />

zelfstandig thuis wonen. Een pilot VPT (Volledig Pakket Thuis)<br />

start eind 2022. Aan de hand van de resultaten van de pilot,<br />

ontwikkelen we nieuw beleid.<br />

Nieuw in <strong>2023</strong><br />

We stimuleren de zelfredzaamheid van onze cliënten<br />

en bewoners en zetten hierbij innovatieve technologie in<br />

(reablement)<br />

Innovatieve technologie wordt klein uitgetest binnen een<br />

team of locatie en na gebleken succes breder uitgerold<br />

binnen de organisatie.<br />

10 11


Patyna als<br />

aantrekkelijke<br />

werkgever<br />

We betrekken familie en vrijwilligers actief bij de uitvoering van zorg<br />

en stemmen goed af welke rol en verwachtingen we hierin hebben<br />

‘Mei elkoar’ gaan we voor passende en persoonlijke zorg en optimale<br />

inzet van capaciteit. We ontwikkelen een nieuw strategisch programma<br />

die gericht is op de doorontwikkeling van positieve gezondheid<br />

en reablement, familiezorg en zorg door vrijwilligers.<br />

Medewerkers<br />

Patyna als aantrekkelijke werkgever<br />

Doorlopend uit 2022<br />

We willen onze medewerkers binden en boeien<br />

Zo kunnen we dagelijks de juiste ondersteuning en zorg bieden aan<br />

onze cliënten. We geven uitvoering aan ons strategisch personeelsplan<br />

2022-2024. Werkplezier is belangrijk, evenals de balans tussen<br />

werk en privé. We weten wat nodig is om onze zorgteams goed te<br />

laten functioneren. Medewerkers voelen zich gehoord en nieuwe<br />

medewerkers voelen zich welkom.<br />

We worden goed gefaciliteerd in ons dagelijks werk<br />

ICT-systemen zijn belangrijk in het ondersteunen van het dagelijks<br />

werk en moeten goed beschikbaar zijn. De digicoaches helpen bij het<br />

gebruik van deze systemen. Vragen aan P&O en ICT kunnen gesteld<br />

worden via het serviceportaal Eef en via de centrale servicedesk.<br />

We hebben continu aandacht voor een goede beveiliging van<br />

persoonlijke gegevens op het web en voor cyberveiligheid.<br />

Het is in alle functies helder wat er van<br />

ons verwacht wordt en we leren samen<br />

Iedereen is van toegevoegde waarde. We leren elke dag door te<br />

bespreken wat goed ging of wat lastig is. Dat doen we ‘mei elkoar’.<br />

We vullen elkaar aan en spreken ons uit door onze wensen en grenzen<br />

kenbaar te maken. Zo groeien we samen, worden we als team<br />

sterker en spelen we in op alle ontwikkelingen die op ons afkomen.<br />

Patyna als<br />

expert in de<br />

ouderenzorg<br />

Organisatie<br />

Patyna als expert in de ouderenzorg<br />

Doorlopend uit 2022<br />

Patyna als netwerkorganisatie<br />

We zijn de specialist in ouderenzorg en werken aan een toekomstbestendig<br />

organisatieprofiel dat goed afgestemd is met<br />

onze netwerkpartners in de regio. Het ambulant verpleegkundig<br />

team (AVT) wordt breder ingezet in de organisatie. Met<br />

elkaar bepalen we hiervoor de kaders. We gaan, waar passend,<br />

strategische samenwerkingen aan met derde partijen. Zo werken<br />

we samen met Antonius. We gaan verder met de ontwikkeling<br />

van een expertisecentrum voor Gerontopsychiatrie. We blijven<br />

intensief samenwerken met Noorderbreedte om te voldoen aan<br />

de beleidskaders die voor Huntington worden gesteld.<br />

We zijn met twee zorglogistieke projecten gestart in 2022 die<br />

de GRZ aangaan, te weten de “Transmurale zorgbrug” en “Optimaliseren<br />

transfer Antonius-Patyna”. Deze lopen door in <strong>2023</strong>.<br />

Daarnaast krijgen de centralisatie van GRZ en ELV Hoogcomplex in<br />

<strong>2023</strong> een vervolg. We onderzoeken de verdere samenwerking van<br />

Thuiszorg Patyna met Thuiszorg Antonius. Ook onderzoeken we<br />

de mogelijkheden voor toekomstige dagbesteding en begeleiding<br />

WMO binnen het samenwerkingsverband met Alliade en Mindup.<br />

Kleinschalig wonen en werken<br />

We werken steeds meer kleinschalig. Heldere kaders worden<br />

opgesteld door de werkgroep “Kleinschaligheid”. Het nieuwe<br />

concept Eten en Drinken is in <strong>2023</strong> geheel doorgevoerd, de<br />

aandacht blijft voor continue verbetering. De met elkaar<br />

vastgestelde eisen (normenkaders) voor de facilitaire en<br />

technische dienstverlening zullen in <strong>2023</strong> worden vertaald naar<br />

de uitvoerende werkzaamheden. Dit betreft Eten en Drinken,<br />

Receptiediensten, Schoonmaak & Afvalverwerking, Techniek &<br />

(Groen)onderhoud en Linnenverzorging.<br />

12 13


We beschouwen het als onze maatschappelijke<br />

verantwoordelijkheid om onze bedrijfsvoering<br />

op een duurzame wijze vorm te geven<br />

Wij streven daarbij naar integratie en evenwicht tussen ons,<br />

ons maatschappelijke doel, de belasting van het milieu en de<br />

financieel-economische resultaten.<br />

E<br />

Patyna heeft<br />

het huis op<br />

orde<br />

Financiën<br />

Patyna heeft het huis op orde<br />

Doorlopend uit 2022<br />

We zijn financieel gezond om te kunnen blijven<br />

investeren in onze toekomst<br />

We houden rekening met de hoge inflatie en andere externe<br />

ontwikkelingen die op ons afkomen. We verwerken deze in de<br />

begroting voor <strong>2023</strong>.<br />

Zorg- en vastgoedexploitatie<br />

We sturen op een positief resultaat op zowel de zorgals<br />

vastgoedexploitatie.<br />

Inzicht in stuurinformatie<br />

We dragen er met elkaar zorg voor dat we onze financiën<br />

op orde hebben en houden. We gebruiken hiervoor de<br />

beschikbare stuurinformatie en voegen onze waarnemingen<br />

toe, wat leidt tot bijsturing als dat nodig is.<br />

14 15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!