31.10.2022 Views

Bewonersorganisatie 110-morgen nummer 6 - 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

ZORGEN

VOOR

MORGEN

BUURTKRANT VOOR 110-MORGEN

O.A. in dit nummer

Kerstmarkt

Wijkvergadering

Kerstliedjes zingen op het plein

Vóór de coronatijd was er een traditie ontstaan om een avond in december bij

elkaar te komen op het Minervaplein. Gezamenlijk werden er dan kerstliedjes

gezongen begeleid door muziek uit een geluidsbox. Na afloop dronken we een

beker warme chocomelk of glühwein opgevrolijkt met een oliebol of appelflap.

Deze traditie willen we graag weer op gaan starten op woensdag 21 december.

We komen samen bij de kerstboom op het Minervaplein om 19.00 uur. Uiteraard

is de kwaliteit van uw zang van geen enkel belang: iedereen mag meedoen! Kom

dus gezellig meezingen.

We houden ons wel aan de regels van RIVM en Rotterdam; er is dus altijd een kleine mogelijkheid dat er wijzigingen optreden.

We hebben ervoor gekozen de verlichting op het plein toch aan te laten brengen: enerzijds omdat er veel behoefte

is aan een vrolijke noot in deze moeilijke tijden. Anderzijds zijn het led lampjes, die niet te zwaar drukken op het

energiebudget.

Jaargang 26, nummer 6 – november 2022

Deze buurtkrant wordt uitgegeven door: “Stichting Bewonersorganisatie 110-Morgen”| Minervaplein 96 | 3054 SK Rotterdam


Het jaar 2022 zit er weer bijna op en

nog steeds houdt het corona virus

ons in de greep.

Wat dat voor ons weer gaat

betekenen is afwachten, komen

er weer beperkingen, komen

de mondkapjes terug en moet

alles weer op anderhalve meter?

Afwachten maar.

Begin oktober hebben we wethouder

Simons in de wijk op bezoek gehad,

we hebben hem de speeltuin,

kantoor BO en het Huis van de Wijk

laten zien en hij was onder de indruk

van wat er allemaal speelde in de

wijk. Natuurlijk kwam ook aan bod

de bebouwing Apollostraat.

Voor de bewonersorganisatie is

het nog een hele klus de speeltuin

te laten voortbestaan en het een

toekomst te geven.

We hopen dat de vele activiteiten in

Plaza Arcadia voortgezet kunnen

worden zie verderop in de krant.

Natuurlijk alles onder voorbehoud.

Hierbij nogmaals een dringende

oproep om vrijwilligers te werven.

We hebben vrijwilligers nodig in

Plaza Arcadia liefst met beetje

horeca ervaring. Vrijwilligers in de

speeltuin en dat is van belang om

het open te houden.

Het buurtverbeterplan 110-Morgen

gaat ook vorm krijgen in de

uitvoering. De stoep van de

Achillesstraat gaat eindelijk

aangepakt worden na 10 jaar

klagen.

De bouwplannen voor de

Apollostraat zijn in de maak en

hopelijk gaat alles volgens plan om

in het eerste kwartaal van 2024 te

gaan bouwen.

Op zaterdag 7 januari hebben

wij de nieuwjaarsreceptie en ik

nodig u van harte uit om met onze

nieuwjaarsborrel 2023 in te luiden.

Namens het bestuur van de BO

110-Morgen wensen wij u fijne

feestdagen en een gezond 2023!

VAN DE

REDACTIE

Ons blad wil een zo

compleet mogelijk

klankbord zijn voor

wat er leeft in onze

wijk.

Ingezonden stukken

zijn dan ook van

harte welkom, maar

daarvoor gelden

wel de volgende

spelregels:

• Naam, adres

en eventueel

telefoonnummer van de

afzender moeten bij de

redactie bekend zijn;

• Indien de briefschrijver

het wil, hoeft

de naam niet onder de

brief geplaatst

te worden;

• De redactie behoudt

zich het recht voor

ingezonden stukken te

redigeren, in te korten

of, indien zij dat nodig

acht, niet te plaatsen.

De Wijkwinkel en het Winkeltje sluit

tussen 21 december en 2 januari.

Onze Nieuwjaarsreceptie is op 7 januari in Plaza Arcadia

van 15.00 tot 17.00 uur.

U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons

het glas te heffen op 2023.

Maar vanuit deze plek willen we ook iedereen een gezond en

voorspoedig 2023 toewensen met een veilige jaarwisseling.

REDACTIE:

Sandra van der Lubbe

Jan Pierweijer

Foto’s & illustraties

Sandra van der Lubbe

Chris Stahl

Uitgave: 6 keer per jaar

Oplage: 2500 stuks

VOLGENDE

UITGAVE:

Buiten

De avondschouw van 12 oktober leverde maar

liefst 21 kapotte lantarens op. Een nog niet

eerder behaald record! Ondanks het feit dat

alleen de BO en Habion met medewerkers (4)

aanwezig waren, hebben we een groot deel

van de wijk kunnen bestrijken. Als een volgende

keer meer bewoners meedoen, kunnen we in

een uurtje de héle wijk controleren. Kunt u gelijk

zien hoe mooi de wijk ’s avonds is.

Op de Ajaxstraat, ter hoogte van het

kinderdagverblijf, zijn aan weerszijden 2

nieuw aangeplante schalen neergezet.

Deze zouden eerst verwijderd worden maar

omdat we een onderhoudscontract hebben

getekend konden ze toch terugkomen

voorzien van verse aanplant.

Ons volgende nummer

komt uit in maart 2023

Uw kopij en/of

ingezonden brieven

dienen binnen te zijn op

30 januari 2023

(POST)ADRES:

Bewonersorganisatie

110-Morgen

Minervaplein 96

3054 SK Rotterdam

of per e-mail:

info@bo110morgen.nl


Buitenruimte

In de vorige buurtkrant heb ik mijzelf aan u voorgesteld.

In deze editie start ik met het inzoomen op enkele actuele

onderwerpen.

Oprichting zwerfvuilprikgroep

Na onze oproep hebben 7 super enthousiaste bewoners zich

direct aangemeld. Op 5 oktober zijn we met elkaar gestart en

is iedereen voorzien van alle mogelijke materialen. Voor de

groepscommunicatie hebben we een app-groep opgericht.

Vanuit de groep zelf kwam een voorkeur om primair

zelfstandig op eigen geschikte momenten een afgesproken

deel van de wijk bij te houden. Daartoe hebben we de wijk

met elkaar verdeeld. Zelf doe ik de delen die resteren.

Daarnaast gaan we ook af en toe als gezamenlijke

groep aan de slag en sluiten we waar mogelijk aan

bij actiedagen in onze wijk, die vanuit de gemeente

op dit vlak worden georganiseerd.

Uiteraard is er nog ruimte voor extra vrijwilligers

om aan te sluiten bij deze fantastische groep!

Algehele bodemverzakking

In vrijwel de gehele gemeente Rotterdam verzakt de bodem.

De Gemeente pakt wijk voor wijk de noodzakelijke ophoging

aan met voorrang voor wijken waarbij ook de riolering

vervangen moet worden. Hierdoor komt onze wijk pas over

enkele jaren aan de beurt voor een algehele ophoging.

De gemeente zal voor de komende jaren daarom als beleid

aanhouden dat ze alleen het minimaal noodzakelijke zullen

doen om bodemsituaties veilig te houden.

Specifiek ernstige situaties

Met de gemeente is afgesproken dat specifieke ernstige

situaties wel aangepakt zullen worden.

Twee van die buitensporig ernstige situaties die ik, namens

de Bewonersorganisatie (BO) heb aangeduid, zijn:

- De stoep voor de Achillesflat:

De gemeente is in september gestart met de

voorbereidingen en deze stoep zal nog dit jaar aangepakt

worden. Mogelijk wordt er deels extra groenbeplanting

aangebracht.

- Het wegdek bij de oversteek Apollostraat en

Amazonenlaan:

De gemeente heeft op 6 oktober een lokale noodreparatie

uitgevoerd waardoor de oversteek weer even voldoende

veilig is. Omdat de Amazonenlaan in het eerste kwartaal

van 2023 volledig wordt aangepakt is voor nu een

noodreparatie logisch.

De voetpaden vanuit veiligheid

De BO is uiteraard geen politieagent. De volgende

info is uitsluitend bedoeld als signaal: voetgangers

schrikken van fietsers en bromfietsers die zij niet

verwachten op een voetpad. Hiervoor vragen wij

als BO vanuit veiligheidsoogpunt aandacht voor.

Indien u dit verkeersbord ziet dan betekent dat dat

u daar een voetpad op gaat. Op een voetpad is het

verboden om te fietsen of met een scooter/brommer te rijden.

Enkele voorbeelden zijn:

- het volledige Idaspad

- het volledige Hermespad

Daarnaast zijn er nog voetpaden zonder dit bord, die echter

ook uitsluitend een voetpad zijn. De ingang zelf bevindt zich

dan namelijk al op een voetpad.

Enkele voorbeelden zijn:

- het voetpad vanaf de Argonautenweg naar de Minosstraat

- het voetpad Orestespad en het Nestorpad tussen de

Apollostraat en de Achillesstraat.

Samen met de gemeente zal de BO per voetpad beoordelen

of er extra verkeersborden kunnen komen. De toezichthouders

van de gemeente zullen per direct ook extra in onze wijk

aanwezig zijn en deze verkeersovertredingen verscherpt in de

gaten gaan houden.

In deze ruimte kan uw advertentie komen

Mail redactie@bo110morgen voor informatie


Bezoek wethouder Simons

Begin november kregen we in de wijk bezoek van wethouder

Simons, de wethouder van de wijken.

We hebben hem ontvangen in de speeltuin, rondje wijk

gelopen en afgesloten in Plaza Arcadia.

We konden de wethouder goed laten zien wat we als BO

110-Morgen doen en hij was er van onder de indruk hoe we

alles deden en met zoveel vrijwilligers op meerdere locaties

in de wijk.

Zowel speeltuin, het Winkeltje, de Wijkwinkel en Plaza

Arcadia vallen onder het beheer van de BO 110-morgen.

Bewoners weten al die locaties goed te vinden en zo weten

wij aardig wat er speelt in de wijk. Ook over de verzakkingen

in de wijk hebben we de wethouder aangesproken en

sommige plaatsen laten zien, zoals de Achillesstraat. In

de Plaza onder het genot van een kopje koffie hebben de

wethouder, Habion en de BO 110-morgen nagepraat en we

zijn uiteengegaan met de belofte dat de wethouder over een

jaar terugkomt.

Wijkvergadering

Op 3 november was de jaarlijkse wijkvergadering van de

BO 110-Morgen. De bebouwing van het Apolloveld, Huis

van de Wijk Arcadia, het buurtverbeterplan en de A16 en

vliegtuigoverlast kwamen ruimschoots aan bod. Ook ons

nieuwe bestuurslid Andre Roest werd aan de bewoners

voorgesteld en hij is een aanwinst voor het bestuur van

de BO 110-Morgen. Wat betreft de nieuwbouw op het

Apolloveld, zoals we dat inmiddels zijn gaan noemen,

zitten we in de fase dat er een beeld gevormd kan worden

wat er komt. Natuurlijk zijn er voor- en tegenstanders, maar

iedereen het naar de zin maken is moeilijk.

Sandra van der Lubbe praatte ons weer helemaal bij over

de A16 Rotterdam en de vliegtuigoverlast, die anders

ervaren wordt als voorheen.


Plaza Arcadia

Onderstaand ziet u de activiteiten voor Plaza Arcadia voor de komende periode.

Er zijn nog enkele verkoopplaatsen op tafel voor de kerstmarkt beschikbaar. Kosten € 10,00 per

dag, inclusief een kom snert en een roggetje met katenspek. Voor de activiteiten graag van te voren

aanmelden en wijzigingen voorbehouden.

Datum Tijd Activiteit Kosten

Zondag 20 november 14.00 – 16.00 uur High tea € 7,50

Vrijdag 25 november 17.00 – 19.00 uur Samen eten € 8,00

Zaterdag 26 november 20.00 – 22.30 uur Bingo € 5,00 inloop 19.30 uur

Donderdag 08 december 10.00 – 16.00 uur Kerstmarkt vrije inloop

Vrijdag 09 december 10.00 – 16.00 uur Kerstmarkt vrije inloop

Zaterdag 17 december 20.00 – 22.30 uur Bingo € 5,00 inloop 19.30 uur

Zondag 18 december 11.00 – 14.00 uur Kerstbrunch € 10,00

Donderdag 22 december 17.30 – 20.30 uur Kerstdiner € 12,50

Zaterdag 31 december 14.00 – 16.00 uur Muzikale middag € 6,00 met oliebollen

Vrijdag 06 januari 17.00 – 19.00 uur Samen eten € 8,00

Zaterdag 07 januari 15.00 – 17.00 uur nieuwjaarsreceptie

Zaterdag 14 januari 20.00 – 22.30 uur Bingo € 5,00 inloop 19.30 uur

Vrijdag 20 januari 17.00 – 19.00 uur Samen eten € 8,00

Zondag 22 januari 14.00 – 16.00 uur High tea € 7,50

Vrijdag 03 februari 17.00 – 19.00 uur Samen eten € 8,00

Vrijdag 17 februari 17.00 – 19.00 uur Samen eten € 8,00

Zaterdag 18 februari 20.00 – 22.30 uur Bingo € 5,00 inloop 19.30 uur

Zaterdag 25 februari 14.00 – 16.00 uur Muzikale middag € 4,00

Aansluitend kunt u blijven eten 16.30-18.30 uur Snackmiddag € 5,00

Vrijdag 03 maart 17.00 – 19.00 uur Samen eten € 8,00

Zondag 12 maart 14.00 – 16.00 uur High tea € 7,50

Er zijn weer allerlei feestdagen

gerelateerde spullen te

koop. Denk aan kleding ,

serviesgoed, kandelaars

en kindercadeautjes. De

welbekende en gewaardeerde

kerststukjes zijn op de

kerstmarkt in de Plaza te

vinden op 8 en 9 december,

naast een tafel met een mooie

selectie uit het Winkeltje.

Het

Winkeltje

Elke

werkdag

open

Van 10:00 -

15:00


A16 Rotterdam

Het gesprek over de gevolgen van het plaatsen van het

geluidscherm langs de AVOlaan van A16 Rotterdam tot

de Jasonweg is goed verlopen. Er worden in dit kader

4 bomen gekapt met herplantplicht direct naast de

bosschage ter hoogte van de Lage Limiet. Er staan al roze

piketpaaltjes, zodat u kunt zien waar het scherm komt.

Uiteindelijk komt het 2 m hoge geluidscherm op betonnen

platen en wordt er niet geheid. Het scherm wordt groen

doordat er klimop tegenaan gezet wordt. Let wel: in de

bosschage staan ook essen, die kunnen sneuvelen door

de essentaksterfte ziekte. Zeker de es, die direct grenst

aan de Lage Limiet zou hierom gekapt kunnen worden,

maar dat heeft dan weer niets te maken met de A16 Rdam.

Gelukkig staan er ook een aantal grote abelen, die er

gezond uitzien.

Van 14 t/m 21 november wordt de definitieve rotonde

Hazelaarweg/ Ankie Verbeek-Ohrlaan aangelegd.

De fietsers worden omgeleid via de Wildersekade en

Lage Limiet van maandag 14 november 07.00 uur tot en

met maandag 21 november 06.00 uur.

Autoverkeer wordt omgeleid via de Grindweg,

Bergweg-Zuid en de N209 van donderdag 17 november

20.00 uur tot en met maandag 21 november 06.00 uur.

De Ankie Verbeek-Ohrlaan is vanaf de Jasonweg tot de

N209 dan afgesloten.

Inmiddels is er ook een omgevingsvergunning

aangevraagd om ter hoogte van de kruising Ankie

Verbeek-Ohrlaan en Doenkade-N209 bouw- en

sloopafval te bewerken met een mobiele puinbreker.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode

tussen 21 oktober 2022 en 20 januari 2023 op

werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur (5 werkdagen). Ook

deze werkzaamheden zullen niet geruisloos uitgevoerd

kunnen worden. Voorlopig kan er dus de nodige lawaai

verwacht worden.

Vliegtuigen: geen extra herrie

Dat wordt de boodschap vanuit de bewonersorganisaties

in Hillegersberg en Schiebroek. Het aantal klachten

is de laatste maanden enorm toegenomen met name

over de grote vliegtuigen. De afgelopen maanden stond

de klachtenteller op maar liefst 35.751. Daarbij moet

je bedenken dat sinds 2022 klachten van dezelfde

postcode/huisnummer maar 1x geteld wordt. Bestaat

het adres uit bv meerdere appartementen met een letter

toevoeging dan worden meerdere klachten maar voor

1 geteld! Inmiddels heeft de inspectie leefomgeving

en transport (ILT) gedreigd met maatregelen als het

vliegveld de geluidsruimte overschrijdt. Kortom er is

werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat de herrie

van vliegtuigen binnen de perken blijft.

Mail: info@bo110morgen.nl

FaceBook: BewonersOrganisatie Honderdtien Morgen

Twitter: BO110Morgen


OPLOSSING PUZZEL ZVM NR.5

DE NIEUWE PUZZEL, SUCCES!

DRUKKE MAAND?

HERFSTMAAND

Uit de goede oplossingen is de

volgende winnaar getrokken:

E. STIGT

CASSANDRASTRAAT

Van harte gefeliciteerd!

U kunt uw prijs afhalen bij de

Bewonersorganisatie, Minervaplein 96

De oplossing staat van boven naar beneden in de

gekleurde balk

A - Ho-Ho-Ho

B - Aantal stukjes

C - 6 december jarig

D - Luiden

E - Lichtwezen

F - Branden

G - (Gewilde) pop

H - Witte vlokken

J - Sterrenbeeld

K - Evenement

L - Decembergroep

Oplossing puzzel vóór 30 januari 2023 inleveren

bij de Wijkwinkel, Minervaplein 96

Oplossing: ...............................................................................

Naam: ..............................................................................

Adres: ..............................................................................

Telefoon: ..............................................................................

Onder de goede inzenders wordt een prijs verloot!

Als u wint, gaat u ermee akkoord dat uw naam en adres

(zonder huisnummer) in de volgende krant komt.

Noot voor de redactie: Medewerkers en familieleden zijn van deelname uitgesloten.


INFORMATIE

Bel 14010 voor informatie over:

- Vraagwijzer open inloop ma-vr 9.00-13.00 uur

op afspraak ma-vr 9.00-17.00 uur

- Wijkraad

- Sociale Raadslieden

- Roteb

Bel 010-4188690 voor

- Bewonersorganisatie 110-Morgen Minervaplein 96,

Open ma-vr 9.00-12.00 uur

- Ondersteuning Opzoomer Mee voor afspraak,

Inloopspreekuur dinsdag van 10.00-11.00 uur

- Het Winkeltje Minervaplein naast 96

Open ma-vr 10.00-15.00 uur

Tijden en data onder voorbehoud

Bel 010-7271113 voor Huis van de Wijk Arcadia, Apollostraat 207-213

Bel 06-21167334 voor Plaza Arcadia, Apollostraat 211a

Vragen, klachten en/of informatie over de wijk?

Kom naar de Wijkwinkel!

De Wijkwinkel van Bewonersorganisatie 110-Morgen is geopend:

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

Het adres is Minervaplein 96

Telefoonnummer: 010-418 86 90

U kunt ook het contactformulier op onze website

www.bo110morgen.nl invullen en automatisch naar ons zenden.

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS

Algemeen informatienummer Rotterdam is 14010

Huisartsenpost SFG 466 95 73

Woningcorporatie Habion 422 8060

Storingsmeldingen (Jurriëns) 088 030 14 37

Wijkraad 14 010

Belbus 418 81 21

Vogelklas Karel Schot (nog levende vogels) 485 78 47

Drinkwaterleiding (Evides) 0900 0787

Storingen gas en elektriciteit 0800 9009

Politie 0900 8844

Politie spoed 112

Dierenambulance Zuid-Holland Zuid 0900 112 0000

Dierenambulance Rotterdam 06 161 744 64

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!