03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

IN THE PICTURE<br />

Eeuweling Lèneke 100 jaar!<br />

Geboren en getogen in Lanaken. Wie kent Lèneke niet?<br />

Vele generaties herinneren zich ongetwijfeld het gezellige<br />

Limburgia winkeltje van Lèneke in het centrum van<br />

Lanaken, in de Pastorijstraat.<br />

De winkel was haar leven. 55 jaar lang stond ze elke dag in<br />

haar winkeltje klaar. Ze droeg steeds een witte schort en was<br />

altijd even punctueel bij het afwegen van producten. Veel<br />

snoepgoed kostte in die tijd 1 belgische frank per stuk. Je kon<br />

er ook Limburgia zegeltjes sparen. Was je zegelboekje vol, dan<br />

kreeg je korting.<br />

Lèneke was en is altijd goedgezind. Ze woont nog steeds op<br />

de plek waar vroeger het snoepwinkeltje was. Kranige dame!<br />

Proficiat Lèneke met je jubileum, met je 100 jaar!<br />

Een dikke proficiat van ons allemaal!<br />

11

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!