03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

REPORTAGE<br />

Wie meer wilt weten over de<br />

Eerste Wereldoorlog, kan<br />

bij de dienst Erfgoed of in de bibliotheek<br />

terecht voor deze publicaties.<br />

Ze worden verkocht aan 5 euro<br />

per stuk:<br />

• Smartelijke beproevingen. Over<br />

het dagelijks leven in Lanaken<br />

tijdens de Eerste Wereldoorlog<br />

• Als ik val, gedenk mij. Lanakense<br />

soldaten tijdens de Eerste<br />

Wereldoorlog<br />

• Hoe pijnlijk dat verlies. Lanaken<br />

aan het einde van de Eerste<br />

Wereldoorlog<br />

In elk dorp werd in de jaren volgend op 1918 een herdenkingsmonument<br />

geplaatst. Van het oorlogsmonument in Gellik werd een ontwerptekening<br />

bewaard. Deze bevindt zich in het Provinciaal Archief in Hasselt.<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!