03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VERENIGING IN DE KIJKER<br />

Fotoclub INFRA<br />

exposeert in<br />

CC Lanaken<br />

Hou je van fotografie en maak je graag foto’s in je vrije tijd? Dan ben je bij fotoclub<br />

INFRA Lanaken aan het juiste adres. Onze vereniging staat open voor<br />

iedereen die een brede interesse heeft in fotografie.<br />

We vergaderen en werken in een vriendschappelijke en gemoedelijke sfeer. Met als<br />

voornaamste doel iets bij te leren over fotografie. In de fotoclub praten we over<br />

onze foto’s, wisselen we ervaringen uit en steunen we elkaar met opbouwende<br />

kritiek.<br />

INFRA is aangesloten bij het verbond van Limburgse fotokringen “VLF” en is lid van<br />

BREEDBEELD, de overkoepelende Vlaamse federatie.<br />

Momenteel kan je in het CC Lanaken terecht voor een foto-expositie van de club.<br />

Wil je meer weten of heb je interesse om je aan te sluiten bij ons?<br />

We vergaderingen op de eerste en derde dinsdag van de maand om 20u.<br />

We bespreken dan de digitale werken van onze clubleden en geven advies om hun<br />

digitale beelden te bewerken, te verbeteren en zo goed mogelijk te presenteren.<br />

We nemen ook deel aan provinciale, nationale en internationale foto-salons en<br />

wedstrijden of organiseren een foto-tocht naar interessante fotografische onderwerpen.<br />

D www.infra-lanaken.be<br />

E infra.lanaken@gmail.com<br />

24

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!