03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Ien’t Kessels:<br />

"De aarde ès waarschjijnluk de enigste<br />

plaots ien’t heelal boes’te kins aojeme en<br />

jus dao kniepe ze zich de kèl töw."<br />

"De aarde is waarschijnlijk de enige plek in het heelal<br />

waar je kunt ademen en juist daar knijpen ze elkaar<br />

de strot dicht."<br />

(Theo Maassen, Nederlands cabaretier)<br />

11 <strong>november</strong>,<br />

Wapenstilstand<br />

12-13<br />

Pas gestart<br />

14<br />

#Visit Lanaken<br />

25<br />

5 x Kerst in het<br />

dienstencentrum<br />

26<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!