03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NIEUWS<br />

Streekeigen plantenverkoop<br />

De achteruitgang van wilde dieren en planten stoppen?<br />

Daar kan jij bij helpen. Als iedereen zijn tuin natuurvriendelijk<br />

inricht, dan komt er in één klap heel wat natuur<br />

bij in Vlaanderen.<br />

Om de Limburgers hiermee te ondersteunen, organiseert<br />

Natuurpunt Limburg jaarlijks een plantenverkoop. Er<br />

worden uitsluitend streekeigen soorten aangeboden. Je<br />

kan uit een ruim aanbod kiezen: beuk, boswilg, eenstijlige<br />

meidoorn, gele kornoelje, hazelaar, hulst, rode kornoelje,<br />

spork, wilde kardinaalsmuts, winterlinde, zoete kers, …<br />

Als gemeente steunen wij de plantenverkoop van Natuurpunt.<br />

Inwoners van Lanaken krijgen 10% korting op hun<br />

bestelling.<br />

Bestellen kan online en vóór 14 <strong>november</strong> <strong>2022</strong> via<br />

D www.natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop<br />

Verwarming gaat dit najaar een<br />

graadje lager<br />

Vanaf dit najaar zal de gemeente<br />

Lanaken de verwarming in alle<br />

gemeentelijke gebouwen verlagen<br />

naar 19°C. Lanaken volgt hiermee de<br />

Europese richtlijnen inzake energiebesparende<br />

maatregelen en wil een voorbeeld<br />

zijn voor bedrijven, organisaties en<br />

haar inwoners.<br />

In alle gemeentelijke gebouwen maar ook in de gemeentelijke<br />

basisschool zal in het najaar de thermostaat verlaagd worden<br />

naar 19°C. Het gaat dan om ondermeer de kantoorruimtes voor<br />

personeel, vergaderzalen en vergaderlokalen, ontmoetingscentra<br />

en cultureel centrum. Alleen voor de zorglokalen voor de baby’s<br />

in bijvoorbeeld het kinderdagverblijf ’t Blommeke en in lokalen<br />

voor de zorg van ouderen, wordt een uitzondering gemaakt.<br />

Deze maatregel past binnen de energiebesparingen die de<br />

gemeente wenst door te voeren om haar klimaatdoelstellingen<br />

te bereiken. Momenteel geeft de gemeente jaarlijks €430.000 uit<br />

aan gas voor de verwarming van lokalen. Het bestuur wil op die<br />

manier ook inspelen op de oproep van de Europese Unie om het<br />

energieverbruik deze winter te reduceren met 15%. Omwille van<br />

de energiecrisis wegens het conflict in Oekraïne.<br />

Neem je de straat of stoep in voor een verhuis, levering of bij werken?<br />

Vraag vanaf nu digitaal je vergunning aan<br />

Voor alle verhuizingen, werken of leveringen waarvoor je de straat of stoep gebruikt,<br />

om bijvoorbeeld een container of stelling te plaatsen, dien je een vergunning aan te<br />

vragen. Een vergunning ‘Inname openbaar domein’ of een ‘Signalisatievergunning’ vraag<br />

je minstens 7 dagen voor de start aan. Vanaf 1 oktober regel je dit volledig digitaal.<br />

Voorheen kwam er bij deze aanvraag heel wat papierwerk aan te pas. Dit is nu verleden<br />

tijd. Tijdens de digitale aanvraag bepaal je de plaats door deze meteen in te tekenen op<br />

de kaart of door parkeerplaatsen aan te duiden.<br />

Kostprijs en aanvraag<br />

De prijs van een inname openbaar domein in de gemeente Lanaken bedraagt € 1,25 per<br />

signalisatiebord per dag en € 0,13 per m² per dag met een minimum van € 7,50. Voor<br />

innames minder dan 1 dag is de vergunning gratis. Betalen kan voortaan ook online.<br />

Neem je het openbaar domein in zonder vergunning, dan riskeer je een GAS-boete.<br />

De aanvraag en meer informatie vind je terug op D www.lanaken.be/iod<br />

Hulp nodig bij de aanvraag? Maak telefonisch een afspraak met de dienst Mobiliteit via<br />

N 089 730 730 of digitaal via E afspraken.lanaken.be.<br />

5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!