03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NIEUWS<br />

Bloemenverkoop<br />

Met Allerheiligen kleuren de kerkhoven weer<br />

wit, geel, roze, rood en paars van de vele<br />

bloemen en chrysanten waarmee we onze dierbare<br />

overledenen gedenken.<br />

Op volgende locaties wordt er een bloemenverkoop<br />

georganiseerd:<br />

Kerkhof Lanaken: 29/10 t.e.m. 02/11<br />

Kerkhof Gellik: 29/10 t.e.m. 1/11<br />

Kerkhof Rekem: 29/10 t.e.m. 1/11<br />

1<br />

3 VRAGEN<br />

aan Natasha Kovac<br />

van mobiliteit<br />

?<br />

Natasha, sinds kort kan een inname openbaar<br />

domein digitaal aangevraagd worden?<br />

Ja, voorheen kwam er bij deze aanvraag heel wat papierwerk<br />

aan te pas. Dit is nu verleden tijd. Voor alle verhuizingen,<br />

werken of leveringen waarvoor je de straat of<br />

stoep gebruikt, om bijvoorbeeld een container of stelling<br />

te plaatsen, moet je een vergunning aanvragen. Tijdens<br />

de digitale aanvraag bepaal je de plaats door deze meteen<br />

in te tekenen op de kaart of door parkeerplaatsen aan te<br />

duiden. Een indicatie van de kosten wordt direct weergegeven<br />

en wij kunnen de aanvraag sneller verwerken. Je<br />

kan de digitale aanvraag doen via D www.lanaken.be/iod<br />

of je kan telefonisch met ons contact opnemen of een<br />

afspraak maken. N 089 730 730.<br />

ECO2050:<br />

Samen windenergie op zee<br />

ondersteunen<br />

Investeer via de coöperatieve vennootschap ECO2050 in<br />

de windparken op de Noordzee. Zo ondersteunt u het<br />

klimaat én het kan u een mooi rendement opleveren. Een<br />

win-win situatie dus, voor u en uw leefomgeving! ECO2050<br />

is een initiatief van Nuhma, Het Limburgs klimaatbedrijf,<br />

waartoe ook Lanaken behoort. Nuhma investeert al 20 jaar<br />

in de productie van hernieuwbare energie via participaties in<br />

diverse vennootschappen zoals o.a. Aspiravi, Limburg Wind<br />

en Bionerga. In 2019 besliste Nuhma om een coöperatieve<br />

vennootschap op te richten: ECO2050. Dit om burgers te<br />

betrekken en hen de kans te bieden ook te investeren in haar<br />

groene energieprojecten. Meer info? D www.eco2050.be of<br />

E welkom@eco2050.be.<br />

2<br />

3<br />

Er zijn steeds meer en meer elektrische auto’s<br />

en fietsen. Hiervoor moet er laadinfrastructuur<br />

voorzien worden. Hoe pakken jullie dit aan?<br />

We zijn momenteel bezig met de uitwerking van<br />

een plan rond strategische plaatsing van extra laadinfrastructuur<br />

op openbaar domein. Verder kunnen<br />

personen die aan de voorwaarden voldoen, zoals het<br />

ontbreken van een garage of oprit voor het opladen<br />

van de elektrische wagen, een laadpaal op openbaar<br />

domein aanvragen via de Vlaamse overheid. Meer info?<br />

D www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen<br />

Deze maand oktober organiseren jullie een<br />

#fietschallenge voor het personeel?<br />

In oktober fietst het gemeentepersoneel voor het goede<br />

doel & zichzelf. Er wordt in de zomermaanden veel<br />

gefietst, maar dat wordt minder wanneer het slechter<br />

weer wordt. We hebben daarom een actie op poten<br />

gezet waarbij personeelsleden die in oktober met de fiets<br />

naar het werk komen, leuke prijzen kunnen winnen. Ook<br />

wordt er voor elke rit, gefietst door het personeel, €1<br />

gesponsord door dienst mobiliteit aan een project rond<br />

kinderfietsjes. Deze #fietschallenge is een succes!<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!