03.11.2022 Views

L-Magazine #12 november - december 2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KUNST AAN DE MAAS<br />

Tree of Life onthuld in Herbricht<br />

Kunst aan de Maas presenteert eerste blijvend kunstwerk in Lanaken!<br />

De meeste bomen lieten ondertussen hun bladeren vallen,<br />

maar in Herbricht staat een wel heel bijzonder exemplaar<br />

te pronken. De Tree of Life, een eerste blijvend kunstwerk<br />

uit het project ‘Kunst aan de Maas’ is sinds kort helemaal<br />

klaar en ondertussen ook feestelijk ingehuldigd. Het<br />

kunstwerk is een ontwerp van de Amerikaanse Mark Dion.<br />

De internationaal gerenommeerde kunstenaar - zijn werk<br />

hangt in de grootste musea van Stockholm tot Los Angeles -<br />

creëerde in Herbricht een ‘levensboom’ met daarin dieren en<br />

voorwerpen die verwijzen naar het omringende landschap.<br />

Tree of Life vol symboliek<br />

Het kunstwerk staat in Herbricht, het<br />

Lanakens gehucht waar de Maasvallei en<br />

de rivier overweldigend aanwezig zijn. De<br />

plek waar de boom staat steekt een beetje<br />

boven het omliggende landschap uit en is<br />

om die reden tijdens hoogwater ook een<br />

vluchtplaats voor dieren. Het maakt Dion’s<br />

Tree of Life des te symbolischer.<br />

De Amerikaanse kunstenaar was in het<br />

land voor de opening van het kunstwerk<br />

en gaf tekst en uitleg.<br />

Mark Dion: “Het is geen levensboom in de<br />

traditionele zin van het woord. Dat vind<br />

ik veel te voor de hand liggend. Hoezeer<br />

ik ook geïnteresseerd ben in biologie, ik<br />

ben geen bioloog, ik ben een kunstenaar.<br />

Ik wil dat de mensen zélf hun associaties<br />

tussen de dieren en voorwerpen leggen en<br />

daarmee een eigen verhaal maken.”<br />

De kunstenaar vertelt dat de voorwerpen<br />

in de boom allemaal op één of andere<br />

manier met de streek te maken hebben,<br />

maar geen rechtlijnige geschiedenis van<br />

de streek vormen. In de boom hangen<br />

sculpturen van dieren die momenteel te<br />

vinden zijn in de Maasvallei - een kikker of<br />

een bever bijvoorbeeld - maar ook dieren<br />

uit de tijd dat de vallei nog een binnenzee<br />

was, zoals de Mosasaurus. Of voorwerpen<br />

"Voor mij gaat dit werk over<br />

het begrijpen van het landschap<br />

in de tijd. De tijd stroomt<br />

door het landschap zoals het<br />

water door de rivier."<br />

Mark Dion<br />

die vertellen over de tijd dat de vallei<br />

bedekt was met ijskappen. Daarnaast zijn<br />

er ook objecten die eerder een symbolische<br />

functie hebben. Een schaar werd in de<br />

klassieke mythologie gebruikt als symbool<br />

voor het eindpunt van iets, bijvoorbeeld<br />

iemands leven.<br />

“Voor mij gaat dit werk over het begrijpen<br />

van het landschap in de tijd. De tijd stroomt<br />

door het landschap zoals het water door<br />

de rivier. We zijn niet de som van gebeurtenissen<br />

in het verleden, maar slechts een<br />

momentopname. De rivier stroomt hier<br />

al duizenden jaren en zal nog duizenden<br />

jaren na ons stromen.”<br />

Geïnformeerd door locals<br />

De kunstenaar is van mening dat een<br />

kunstwerk in zijn omgeving moet passen<br />

en tegelijk uitnodigt om te reflecteren<br />

over die omgeving. “Maar de esthetische<br />

ervaring van het landschap mag niet<br />

verstoord worden. Ik wil iets toevoegen<br />

dat aanspoort om na te denken over het<br />

landschap en het te leren begrijpen, maar<br />

het landschap mag er niet door verpest<br />

worden.”<br />

"Ik werd erg goed geïnformeerd over het<br />

landschap door lokale kenners. Een grote<br />

inspiratiebron voor het werk is het beeld<br />

dat je ziet wanneer de rivier zich terugtrekt<br />

na een overstroming. Bomen en struiken<br />

vol gras en vreemde voorwerpen. “<br />

Hollywood meets Herbricht<br />

Voor de praktische uitwerking van de<br />

dieren en objecten in de boom deed Dion<br />

beroep op Ron Holthuysen. Deze Nederlandse<br />

Amerikaan verdiende zijn sporen<br />

in de filmindustrie in Hollywood en heeft<br />

een art studio in Californië. Samen met zijn<br />

team ging hij op basis van de tekeningen<br />

aan de slag.<br />

Dion: “Elk stuk is handwerk en prachtig<br />

gemaakt. Als je de steur ziet, wéét je dat<br />

het een steur is. Het vakwerk druipt ervan<br />

af.” De boom heeft een stalen structuur<br />

en is afgewerkt met natuurlijk hout. Hij is<br />

zo ontworpen dat hij in de omgeving past,<br />

maar er tegelijk artificieel uitziet. Het is<br />

een complex stukje techniek. Limburgse<br />

8

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!