21.11.2022 Views

Contentkalender VVP 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VVP80

80jaar

Jubilerend VVP

in 2023

AL

80 JAAR HÉT PLATFORM

VOOR DE ONAFHANKELIJK

FINANCIEEL ADVISEUR

VVP, het enige platform puur gericht op onafhankelijk financieel adviseurs, bestaat in 2023

tachtig jaar en daar zijn we trots op. VVP – op 1 januari 2019 verzelfstandigd – werkt ook in het

jubileumjaar met vereende krachten aan de invulling van de VVP-missie: het versterken van

de positie van de onafhankelijk financieel adviseur én een bijdrage leveren aan de verdere

professionalisering van dit maatschappelijk uiterst relevante vak.

De kracht van VVP is de onafhankelijke journalistieke benadering in combinatie met een eigen visie

op de adviessector. Elke uiting van VVP moet bijdragen aan de versterking van de positie van de

financieel adviseur. Dit doet VVP met een breed aanbod aan diensten die naadloos op elkaar aansluiten:

het vakblad VVP met onder meer het katern ‘Ken je vak!’ en een specifiek Kenniskatern, de

site vvponline.nl met nieuws, trends, kennis en achtergronden die relevant zijn voor de adviseur,

een dagelijkse nieuwsbrief, de jaarlijkse uitreiking van de Advies Award, het VVP Ondernemersnetwerk

(dat in 2022 met succes van start ging), diverse kennisevents, vakinhoudelijke specials en

het VVP Ondernemerspanel; een gratis vraagbaak en kennisbank voor de financieel adviseur.

Ook in 2023 is VVP op zoek naar organisaties die het belang van het onafhankelijke adviesvak

onderschrijven, willen versterken en hun kennis en inzichten met adviseurs willen delen.

We zijn trots op ons tachtigjarig bestaan, maar kijken juist vooruit hoe we het belang

van het onafhankelijk adviesvak nog beter kunnen dienen.

Doet u mee?

Een investering in VVP is een investering

in het onafhankelijke adviesvak!


Vakblad VVP

PLANNING VVP MAGAZINES 2023

nummer verschijning deadline voor kopij kenniskatern

1 dinsdag 21 februari 23 januari Business Support

2 dinsdag 18 april 20 maart Zeker met cyber

3 dinsdag 27 juni 29 mei De waarde van advies

4 dinsdag 19 september 21 augustus Kantoororganisatie

5 dinsdag 7 november 9 oktober Inkomen

6 dinsdag 12 december 13 november Veilig Wonen

PRINT CAMPAGNE VVP 2023

advertentie of advertorial formaat tarief positie

1/1 pagina advertentie 205 x 275 mm € 4.195,– in overleg

1/2 pagina advertentie 205 x 135 mm € 2.950,– in overleg

1/4 pagina advertentie 102 x 135 mm € 1.795,– in overleg

kennisartikelen formaat tarief positie

2/1 pagina kennisartikel 950 woorden € 3.750,– in overleg

1/1 pagina kennisartikel 450 woorden € 2.195,– in overleg

2/1 pagina kennisartikel 950 woorden € 2.795,– katern ‘Ken je vak’

1/1 pagina kennisartikel 450 woorden € 1.795,– katern ‘Ken je vak’

overige posities op aanvraag op aanvraag in overleg

De magazines verschijnen in een gedrukte oplage van 2.000 exemplaren. Formaat 20,5 x 27,5 cm, 115 grams papier

en met veel aandacht voor fotografie en vormgeving. De magazines verschijnen tevens als e-zine.

Materiaal dient te worden aangeleverd als Certified PDF (minimaal 300 DPI) en met 3 mm afloop.


Vakspecials

Praktische specials voor adviseurs

PLANNING VVP VAKSPECIALS 2023

nummer verschijning deadline voor kopij thema

1 dinsdag 14 februari 16 januari Financieel vitaal

2 dinsdag 4 juli 5 juni De nieuwe advieswereld

3 dinsdag 3 oktober 4 september De financiële huisarts

4 dinsdag 21 november 23 oktober Nieuwe risico’s

De bewaaredities verschijnen in een printoplage van 6.000 exemplaren, bestemd voor alle professionele adviseurs in

Nederland. Formaat 20,5 x 27,5 cm, 115 grams papier en met veel aandacht voor fotografie en vormgeving. De specials

verschijnen tevens als e-zine. Er zijn per special minimaal vier kennispartners nodig.

Propositie

• Duidelijke zichtbaarheid in VVP als business partner van de financieel adviseur

• Deelname aan een rondetafelgesprek

• Een kennisartikel in de special van twee pagina’s (1000 woorden)

• Een 1/1 pagina advertentie

• De artikelen uit de specials worden opgenomen in de nieuwsbrieven van VVP

• 25 exemplaren van de special voor eigen relaties/medewerkers

Tarieven

Vanaf € 5.450,– euro per special.

Een special op maat is mogelijk. In

het verleden maakte VVP succesvolle

specials voor onder meer ARAG, de

Vereende, Avéro Achmea en de Stichting

Contactgroep Automatisering.


Digitale mogelijkheden

VVP NIEUWSBRIEF

product formaat in pixels tarief per periode

Rectangle 336 x 280 € 149,– dag

Full banner 468 x 60 € 125,– dag

Advertorial dinsdag 3 oktober € 549,– dag

WWW.VVPONLINE.NL

product formaat in pixels tarief per periode

Rectangle 336 x 280 € 850,– maand

Leaderboard 728 x 90 € 950,– maand

• De site bereikt maandelijks meer dan 27.500 unieke bezoekers, met

een totaal aantal bezoeken van meer dan 100.000 op maandbasis.

• Bereik nieuwsbrief, dagelijks een oplage van meer dan 8.000+

• Het leaderboard op de website heeft ook nog twee afwijkende

formaten voor mobiele devices : 468 x 60 voor tablet en 320 x 50

voor mobiele telefoon.

• Materiaal voor de nieuwsbrieven moet aangeleverd worden in jpg,

gif of png en moet statisch zijn

• Materiaal voor de website moet aangeleverd worden als jpg of

(moving) gif en mag dus animerend zijn.

• Uiteraard verzorgt VVP ook in 2023 graag partnermailings voor de

business partners van de financieel adviseur.


VVP Kennis Events 2023

PLANNING VVP EVENTS 2023

datum

thema

1 dinsdag 4 juli VIP Innovatie event

2 dinsdag 12 september Inkomen

3 dinsdag 3 oktober Finale Advies Award

4 donderdag 22 november De succesfactor

Voor deelname aan de events zijn diverse commerciële pakketten

beschikbaar. Per event wordt hier afgestemd op de wensen van de

kennispartner. Tarieven op aanvraag.

En meer...

VVP doet veel meer dan hierboven beschreven.

Zo hebben we bewezen een succesvol webinar te kunnen organiseren, hebben we een VVP Vacaturebank

ontwikkeld, is het VVP Ondernemerspanel (www.vvponline.nl/ondernemerspanel) al vele jaren een gratis

vraagbaak voor de onafhankelijk adviseur, ondersteunen we als VVP met andere branchepartijen Actief Klantbeheer

en beheren we in het VVP Vademecum alle relevante kantoorinformatie van financieel adviseurs.

Bij VVP is heel veel mogelijk. Heeft u zelf ideeën voor thema’s of commerciële uitingen die hierboven niet

vermeld staan? Neem contact op met Arjan Cornelisse via 06-10628564 of arjan@vvponline.nl of met

Willem Vreeswijk via 06-10630149 of willem@vvponline.nl. Persberichten mailt u aan vvp@vvponline.nl.

VVP • AL 80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVISEUR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!