21.11.2022 Views

Contentkalender VVP 2023

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>VVP</strong>80<br />

80jaar<br />

Jubilerend <strong>VVP</strong><br />

in <strong>2023</strong><br />

AL<br />

80 JAAR HÉT PLATFORM<br />

VOOR DE ONAFHANKELIJK<br />

FINANCIEEL ADVISEUR<br />

<strong>VVP</strong>, het enige platform puur gericht op onafhankelijk financieel adviseurs, bestaat in <strong>2023</strong><br />

tachtig jaar en daar zijn we trots op. <strong>VVP</strong> – op 1 januari 2019 verzelfstandigd – werkt ook in het<br />

jubileumjaar met vereende krachten aan de invulling van de <strong>VVP</strong>-missie: het versterken van<br />

de positie van de onafhankelijk financieel adviseur én een bijdrage leveren aan de verdere<br />

professionalisering van dit maatschappelijk uiterst relevante vak.<br />

De kracht van <strong>VVP</strong> is de onafhankelijke journalistieke benadering in combinatie met een eigen visie<br />

op de adviessector. Elke uiting van <strong>VVP</strong> moet bijdragen aan de versterking van de positie van de<br />

financieel adviseur. Dit doet <strong>VVP</strong> met een breed aanbod aan diensten die naadloos op elkaar aansluiten:<br />

het vakblad <strong>VVP</strong> met onder meer het katern ‘Ken je vak!’ en een specifiek Kenniskatern, de<br />

site vvponline.nl met nieuws, trends, kennis en achtergronden die relevant zijn voor de adviseur,<br />

een dagelijkse nieuwsbrief, de jaarlijkse uitreiking van de Advies Award, het <strong>VVP</strong> Ondernemersnetwerk<br />

(dat in 2022 met succes van start ging), diverse kennisevents, vakinhoudelijke specials en<br />

het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel; een gratis vraagbaak en kennisbank voor de financieel adviseur.<br />

Ook in <strong>2023</strong> is <strong>VVP</strong> op zoek naar organisaties die het belang van het onafhankelijke adviesvak<br />

onderschrijven, willen versterken en hun kennis en inzichten met adviseurs willen delen.<br />

We zijn trots op ons tachtigjarig bestaan, maar kijken juist vooruit hoe we het belang<br />

van het onafhankelijk adviesvak nog beter kunnen dienen.<br />

Doet u mee?<br />

Een investering in <strong>VVP</strong> is een investering<br />

in het onafhankelijke adviesvak!


Vakblad <strong>VVP</strong><br />

PLANNING <strong>VVP</strong> MAGAZINES <strong>2023</strong><br />

nummer verschijning deadline voor kopij kenniskatern<br />

1 dinsdag 21 februari 23 januari Business Support<br />

2 dinsdag 18 april 20 maart Zeker met cyber<br />

3 dinsdag 27 juni 29 mei De waarde van advies<br />

4 dinsdag 19 september 21 augustus Kantoororganisatie<br />

5 dinsdag 7 november 9 oktober Inkomen<br />

6 dinsdag 12 december 13 november Veilig Wonen<br />

PRINT CAMPAGNE <strong>VVP</strong> <strong>2023</strong><br />

advertentie of advertorial formaat tarief positie<br />

1/1 pagina advertentie 205 x 275 mm € 4.195,– in overleg<br />

1/2 pagina advertentie 205 x 135 mm € 2.950,– in overleg<br />

1/4 pagina advertentie 102 x 135 mm € 1.795,– in overleg<br />

kennisartikelen formaat tarief positie<br />

2/1 pagina kennisartikel 950 woorden € 3.750,– in overleg<br />

1/1 pagina kennisartikel 450 woorden € 2.195,– in overleg<br />

2/1 pagina kennisartikel 950 woorden € 2.795,– katern ‘Ken je vak’<br />

1/1 pagina kennisartikel 450 woorden € 1.795,– katern ‘Ken je vak’<br />

overige posities op aanvraag op aanvraag in overleg<br />

De magazines verschijnen in een gedrukte oplage van 2.000 exemplaren. Formaat 20,5 x 27,5 cm, 115 grams papier<br />

en met veel aandacht voor fotografie en vormgeving. De magazines verschijnen tevens als e-zine.<br />

Materiaal dient te worden aangeleverd als Certified PDF (minimaal 300 DPI) en met 3 mm afloop.


Vakspecials<br />

Praktische specials voor adviseurs<br />

PLANNING <strong>VVP</strong> VAKSPECIALS <strong>2023</strong><br />

nummer verschijning deadline voor kopij thema<br />

1 dinsdag 14 februari 16 januari Financieel vitaal<br />

2 dinsdag 4 juli 5 juni De nieuwe advieswereld<br />

3 dinsdag 3 oktober 4 september De financiële huisarts<br />

4 dinsdag 21 november 23 oktober Nieuwe risico’s<br />

De bewaaredities verschijnen in een printoplage van 6.000 exemplaren, bestemd voor alle professionele adviseurs in<br />

Nederland. Formaat 20,5 x 27,5 cm, 115 grams papier en met veel aandacht voor fotografie en vormgeving. De specials<br />

verschijnen tevens als e-zine. Er zijn per special minimaal vier kennispartners nodig.<br />

Propositie<br />

• Duidelijke zichtbaarheid in <strong>VVP</strong> als business partner van de financieel adviseur<br />

• Deelname aan een rondetafelgesprek<br />

• Een kennisartikel in de special van twee pagina’s (1000 woorden)<br />

• Een 1/1 pagina advertentie<br />

• De artikelen uit de specials worden opgenomen in de nieuwsbrieven van <strong>VVP</strong><br />

• 25 exemplaren van de special voor eigen relaties/medewerkers<br />

Tarieven<br />

Vanaf € 5.450,– euro per special.<br />

Een special op maat is mogelijk. In<br />

het verleden maakte <strong>VVP</strong> succesvolle<br />

specials voor onder meer ARAG, de<br />

Vereende, Avéro Achmea en de Stichting<br />

Contactgroep Automatisering.


Digitale mogelijkheden<br />

<strong>VVP</strong> NIEUWSBRIEF<br />

product formaat in pixels tarief per periode<br />

Rectangle 336 x 280 € 149,– dag<br />

Full banner 468 x 60 € 125,– dag<br />

Advertorial dinsdag 3 oktober € 549,– dag<br />

WWW.<strong>VVP</strong>ONLINE.NL<br />

product formaat in pixels tarief per periode<br />

Rectangle 336 x 280 € 850,– maand<br />

Leaderboard 728 x 90 € 950,– maand<br />

• De site bereikt maandelijks meer dan 27.500 unieke bezoekers, met<br />

een totaal aantal bezoeken van meer dan 100.000 op maandbasis.<br />

• Bereik nieuwsbrief, dagelijks een oplage van meer dan 8.000+<br />

• Het leaderboard op de website heeft ook nog twee afwijkende<br />

formaten voor mobiele devices : 468 x 60 voor tablet en 320 x 50<br />

voor mobiele telefoon.<br />

• Materiaal voor de nieuwsbrieven moet aangeleverd worden in jpg,<br />

gif of png en moet statisch zijn<br />

• Materiaal voor de website moet aangeleverd worden als jpg of<br />

(moving) gif en mag dus animerend zijn.<br />

• Uiteraard verzorgt <strong>VVP</strong> ook in <strong>2023</strong> graag partnermailings voor de<br />

business partners van de financieel adviseur.


<strong>VVP</strong> Kennis Events <strong>2023</strong><br />

PLANNING <strong>VVP</strong> EVENTS <strong>2023</strong><br />

datum<br />

thema<br />

1 dinsdag 4 juli VIP Innovatie event<br />

2 dinsdag 12 september Inkomen<br />

3 dinsdag 3 oktober Finale Advies Award<br />

4 donderdag 22 november De succesfactor<br />

Voor deelname aan de events zijn diverse commerciële pakketten<br />

beschikbaar. Per event wordt hier afgestemd op de wensen van de<br />

kennispartner. Tarieven op aanvraag.<br />

En meer...<br />

<strong>VVP</strong> doet veel meer dan hierboven beschreven.<br />

Zo hebben we bewezen een succesvol webinar te kunnen organiseren, hebben we een <strong>VVP</strong> Vacaturebank<br />

ontwikkeld, is het <strong>VVP</strong> Ondernemerspanel (www.vvponline.nl/ondernemerspanel) al vele jaren een gratis<br />

vraagbaak voor de onafhankelijk adviseur, ondersteunen we als <strong>VVP</strong> met andere branchepartijen Actief Klantbeheer<br />

en beheren we in het <strong>VVP</strong> Vademecum alle relevante kantoorinformatie van financieel adviseurs.<br />

Bij <strong>VVP</strong> is heel veel mogelijk. Heeft u zelf ideeën voor thema’s of commerciële uitingen die hierboven niet<br />

vermeld staan? Neem contact op met Arjan Cornelisse via 06-10628564 of arjan@vvponline.nl of met<br />

Willem Vreeswijk via 06-10630149 of willem@vvponline.nl. Persberichten mailt u aan vvp@vvponline.nl.<br />

<strong>VVP</strong> • AL 80 JAAR HÉT PLATFORM VOOR DE ONAFHANKELIJK FINANCIEEL ADVISEUR

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!