21.11.2022 Views

Near East Magazine #42 - Kerst is Joodser dan je denkt

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

NR. 42 - DECEMBER 2022

NEAREASTMINISTRY.NL

NEAR EAST

MAGAZINE

EEN HEIDENS FEEST?

Kerst is Joodser

dan je denkt

Interview

Syrische Yara

over de band

met Joden

Bijbelstudie

Wat is mijn

roeping?


Inhoudsopgave

"Het koningsschap

van Jezus gaat

voor altijd door."

3 Voorwoord

De zomer is dichtbij

4 Hoofdartikel

Een heidens feest?

7 Tegengas

Een ijzeren knots

8 Interview

“Joden zijn heel lief

en behulpzaam”

10 Bijbelstudie

Wat is mijn roeping?

12 Blog

Het licht blijft branden

13

De dag van Daniëlle

“Ik kijk nu al uit naar

de Reveilweken!”

15 Prikbord

Cursus Midden-Oosten

2 NEAR EAST MAGAZINE


VOORWOORD |

De zomer

is dichtbij

Op weg naar een goede toekomst

Colofon

Dit magazine is een gratis uitgave

van stichting Near East Ministry en

verschijnt 3x per jaar. Een bijdrage van

€ 25 per jaar wordt op prijs gesteld.

Redactie Near East Ministry

Veiligheid Om veiligheidsredenen

kunnen (plaats)namen en leeftijden

gefingeerd zijn.

Beeld Unsplash, flaticon, freevector,

freepik, eigen beheer

Ontwerp & Realisatie BladenMakers

Drukker De Hoop Drukkerij

ISSN 2210-7266

Stichting Near East Ministry is een

christelijke organisatie die vanuit de

verzoening in Jezus, de Messias van

Israël, diaconale werkers uitzendt

naar Israël en de Arabische landen. In

Nederland zetten we ons in voor een

Reveil, een terugkeer van Nederland

als natie naar de God van Israël. Wij

geven dit vorm door kleinschalige

activiteiten, grotere evenementen en

conferentieweken te organiseren.

De stichting is volledig afhankelijk van

giften en heeft de ANBI-status.

Doneren NL93 ABNA 0462 453 855

Bezoekadres Voorthuizerweg 5,

3862 PZ Nijkerk

Postadres Postbus 30,

3780 BA Voorthuizen

Telefoon 0342 - 47 13 18

Mail info@neareastministry.nl

Website www.neareastministry.nl

Wie de kranten in de gaten houdt ziet weet dan dat het nabij is, voor de deur.”

berichten over ondernemers die al vanaf Jezus heeft het hier over het moment dat

begin oktober klanten oproepen om hij terugkomt op de Olijfberg. Daar staat

gespreid naar hun tuincentrum te komen. geen datum voor in de Bijbel, Hij roept

De kerstmarkt duurt tenslotte nog drie ons op om de tekenen in de wereld in

maanden. Ze worden afgewisseld met berichten

over hoe andere ondernemers hun hemel en een nieuwe aarde. Daar is geen

de gaten te houden. Er kómt een nieuwe

zaak moesten sluiten door hoge energieprijzen,

de oorlog in Oekraïne en hoe we zelfs vrede tussen de wolf en het lam! We

oorlog meer en geen energiecrisis. Daar is

om moeten gaan met

mogen elkaar helpen om

een spontane ontmoe-

de moed en ons geloof

ting met een wolf. De

wereld om ons heen

heeft het ene na het andere

nieuwe probleem

te verwerken, terwijl

perspectief en hoop bij

veel mensen ontbreekt.

“Er kómt een

nieuwe hemel en

een nieuwe aarde.”

niet te verliezen tot dat

moment. Daarom ben

ik zo blij dat we het

komende jaar tijdens

onze Reveilactiviteiten

gaan kijken naar Jesaja’s

goede nieuws voor

Terwijl een cabaretier voor de oudejaarsconference

nog eens terugblikt op het Weg van de toekomst willen we op

Israël, de volken en voor jou. Het thema

afgelopen jaar, mogen wij in de adventstijd meerdere manier gaan belichten, waarbij

datzelfde doen. Te midden van alle decemberdrukte

kunnen wij stil staan bij het heil bestaan volgend jaar!

we ook willen stilstaan bij ons 60-jarige

dat God voor ons en voor de wereld voor Ik ben zo dankbaar voor al de vrijwilligers

ogen heeft. En wat zou ik dat graag aan de die ons zo trouw helpen en steunen. Jullie

mensen om mij heen laten zien!

goede vragen en aanhoudende gebeden

In Mattheus en Markus staan deze mooie helpen ons enorm. Er gaat kracht vanuit

woorden van Jezus: “Leer van de vijgenboom

deze gelijkenis: wanneer zijn tak al hebben we het verlangen om het Reveil-

waarop wij door mogen gaan. Als bestuur

zacht wordt en de bladeren uitspruiten, werk weer meer uit te breiden, nu alle

dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook beperkingen weg zijn. Mogen we jou in

u, wanneer u al deze dingen zult zien, 2023 ook weer welkom heten?

Peter Verboom is voorzitter van het bestuur van de Near East Ministry en in

het dagelijks leven werkzaam in de gezondheidszorg. In zijn vrije tijd studeert

hij graag in de Hebreeuwse bijbel met als doel de bijbel in onze tijd beter te

begrijpen. Samen met zijn gezin bezoekt hij graag de Reveilweken.

DECEMBER 2022 3


4 NEAR EAST MAGAZINE


HOOFDARTIKEL |

Een heidens

feest?

KERST IS JOODSER DAN JE DENKT

Kerst wordt vaak gezien als een heidens feest. Een vermeende

vervanging van het Romeinse zonnewendefeest met Germaanse

invloeden als de kerstboom. 1 De Kerstman contrasteert met de

kribbe. Nergens in de Bijbel wordt Kerst ingesteld als feestdag.

Toch brengen juist ook de geboorteverhalen ons dichter bij Gods

plan met zijn volk Israël en de wereld.

Als je een gele auto koopt, zie je

opeens overal gele auto’s rondrijden.

Die waren er natuurlijk al,

maar je hersens nemen het nu pas waar.

Iets soortgelijks gebeurde ook toen ik

vorig jaar met een Joodse bril – voor

zover ik dit kan als ‘heiden’ – de Adventen

Kerstverhalen uit de evangeliën ging

lezen. Tot dan toe was Kerst voor mij het

meest universele feest. Overal op aarde

wordt het gevierd. Op Kerstavond willen

Nederlanders nog wel naar de kerk en

elke zichzelf respecterende instelling

houdt een kerstviering. In deze meest

missionaire tijd van het jaar breng ik

als dominee een hoopvol verhaal voor

de hele wereld. Toch is dit niet het hele

verhaal; de Bijbelse kerstboodschap is

met name aan Joden gericht.

VREDE OP AARDE

Maar de engelen zingen toch over vrede

op aarde (Lukas 2:14)? En zegt de oude

Simeon niet als hij de kleine Jezus in zijn

armen houdt dat hij met eigen ogen de

redding voor alle volken heeft gezien:

“KERST IS MEER EEN

VERHAAL VOOR ISRAËL

DAN VOOR MIJ.”

een licht dat geopenbaard wordt aan de

heidenen (Lukas 2:30-32)? Zeker: met

de komst van Jezus komt Gods plan met

de wereld eindelijk tot zijn doel: iedereen

mag horen van Zijn genade. Maar is dit

de enige boodschap van Kerst? Waar is

Israël in dit verhaal gebleven?

VERWIJZINGEN NAAR ISRAËL

Met deze vragen ging ik de eerste twee

hoofdstukken van Lukas en Mattheüs

lezen en kwam ik tot een verrassende

ontdekking: Kerst is eigenlijk veel meer

een verhaal van en voor Israël dan voor

mij. Mattheüs spreekt drie keer over

Israël en Lukas noemt de naam van

het volk maar liefst zeven keer. 2 Een

voorbeeld: Simeon zegt nog iets over

dat licht: “Een licht dat tot eer strekt

van Israël, uw volk” (Lukas 2:32). En elf

keer komen we een verwijzing naar het

‘volk’ (Israël) tegen. 3 Israëls voorvaderen

Abraham (2x), Jakob (2x) en David (5x)

worden genoemd, net als verbond, belofte,

profeten en wet. Je struikelt als het

ware over Joodse begrippen en namen.

LAND, STAD EN TEMPEL

Jezus is blijkbaar niet willekeurig vanuit

het universum ergens op aarde geland

als vallende brokstukken van een planeet.

Hij werd niet geboren als Inuït of

Nederlander, maar als Jood. In de stad

DECEMBER 2022 5


“Kijk toch naar de hemel

en tel de sterren, als u

ze kunt tellen. En Hij zei

tegen hem: Zo talrijk

zal uw nageslacht zijn.”

Genesis 15:5

Jezus kwam

eerst voor Zijn

eigen volk.

Uit Abrahams

nageslacht zouden

koningen

voortkomen,

waaronder Jezus,

de Koning

van de Joden,

zelf een Jood.

van koning David, zoals aangekondigd in

de profeten (Mattheüs 2:4-6; Lukas 2:11).

De setting van de tempel in Jeruzalem

is ook niet toevallig gekozen. Lukas

begint zijn evangelie ermee (de engel

Gabriël verschijnt aan de oude priester

Zacharias in het heilige, daarna komt het

nog drie keer terug) en eindigt ook met

het huis van God (Lukas 24:52-53). Een

vervulling van Gods belofte dat Hij zelf

zal komen tot Zijn tempel.

EERST VOOR ISRAËL

Maar Israël is ook meer dan een zorgvuldig

gekozen decor voor de universele

kerstvoorstelling. Gods volk is ook het

eerste publiek, de doelgroep voor wie

Jezus in eerste instantie op aarde kwam.

Hij is de langverwachte vervulling van de

belofte aan Abraham horen we Zacharias

zingen. Jezus is Israëls Messias (Lukas

2:10-11) die de troon van zijn vader David

zal krijgen. Voor eeuwig zal Hij koning

zijn over het volk van Jakob (Lukas 1:32-

33). Daaraan zal geen einde komen,

dus ook niet nadat het evangelie ons

heidenen bereikt heeft. De engel zegt

“GODS VOLK IS HET

EERSTE PUBLIEK

VAN DE UNIVERSELE

KERSTVOORSTELLING.”

tegen de herders: Jezus is jullie Redder

wat heel het volk blij zal maken (Lukas

2:10-11). Jozef moet zijn kind Jezus

noemen, “want Hij zal zijn volk bevrijden

van hun zonden” (Mattheüs 1:21, zie ook

Lukas 1:77).

SUV

Het gele autootje (Israël) blijkt in de

Kerstverhalen eigenlijk best een grote

bak te zijn. Een joekel van een SUV.

Waarvan er ook nog gigantisch veel van

rondrijden. Gek eigenlijk dat ik ze nooit

bewust gezien heb. Ondoordacht en te

snel Israël vervangen door mijn eigen

naam? Een onbewust gevolg van de

vervangingstheologie? Hoe dan ook, dit

jaar vier ik Kerst vanuit de wetenschap

dat Jezus geboren is als Koning van

Israël en dat dit koningschap voor altijd

doorgaat. En met de verwachting dat dit

eenmaal voor Jood en heiden zichtbaar

zal zijn.

Bronnen:

1. www.geloofstoerusting.nl/artikelen/hebben-we-het-kerstfeest-gestolen-van-deheidenen,

www.mjschuurman.wordpress.

com/2009/11/27/de-bijbelse-achtergrond-van-het-kerstfeest

2. Mattheüs 2:6, 20, 21; Lukas 1:16, 54-55, 68,

80, 2:25, 32, 34

3. Mattheüs 1:21, 2:4 en 6; Lukas 1:16, 17, 33,

68, 77, 80; 2:10, 32.

Ds. Marien Kollenstaart is getrouwd,

vader van vijf kinderen, predikant en

pastor en schrijver. Hij is in dienst van

de NEM en actief voor onderwijs en

de Reveilweken.

6 NEAR EAST MAGAZINE


TEGENGAS |

Een ijzeren

knots

Het is haast niet voor te stellen dat Jezus, de Zoon van God, ruim 2000

jaar geleden als onschuldige baby in een voederbak in Bethlehem

lag. Tegenwoordig zien veel mensen de volwassen Jezus eigenlijk ook

vaak op die romantische kerst-manier, als een aardige man die een

arm om je schouder slaat als je Hem nodig hebt. Op zich is dat geen

on-Bijbels beeld, maar het is niet compleet.

Piet Jonkers

Teamleider Midden-Oosten

Jezus is ook degene die door de Vader tot Koning is

gesteld en die “alle volken zal hoeden met een ijzeren

herdersstaf” (Openbaringen 12:5, Psalm 2: 8-9). Een

‘ijzeren knots’ staat er in sommige vertalingen. Zou

het geen goed idee zijn om in het dagelijkse leven

wat meer rekening te gaan houden met deze op het

eerste gezicht nogal dreigende tekst? Niet uit angst,

maar uit respect. Jezus is niet alleen maar onze

vriend en Heelmeester, dat is Hij ook. Maar Hij is

ook onze Heer en Koning. Een Koning die wilde

sterven voor zijn onderdanen, maar die helaas vaak

ook verwijtend moet zeggen: waarom noem je mij je

Heer, terwijl je niet doet wat ik zeg (Lucas 6:46)? Ik

denk dat we wat dit betreft veel kunnen leren van

onze Joodse broeders en zusters. Zij wijzen ons erop

dat het niet aankomt op wat we zeggen, maar wat

we doen. De boom kent men aan zijn vruchten. Het

vereist wat omdenken, maar vreemd genoeg kan het

leven veel lichter worden als we Jezus voluit in zijn

Koningschap gaan erkennen. We stijgen uit boven

het persoonlijke en alle beslommeringen die daarbij

horen en we richten ons op het Koninkrijk dat gaat

komen en dat er al is. We zien Jezus niet langer

alleen als een soort butler die altijd voor ons klaar

“We richten ons op

het Koninkrijk dat

gaat komen.”

wil staan, maar ook als degene waardoorheen God

zijn plannen zal volvoeren en die zijn Koninkrijk

van gerechtigheid en vrede zal vestigen. Zo leven

we iedere dag vanuit het verlangen naar dat grootse

moment dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg.

En iedere dag weer mogen we onze Koning vragen:

Heer, zegt u maar hoe ik u vandaag kan dienen als

burger van uw Koninkrijk.

DECEMBER 2022 7


SYRISCHE YARA OVER DE BAND MET JODEN

“Joden zijn

heel lief en

behulpzaam”

Yara en

haar gezin.

Het werk van de Near East Ministry is geïnspireerd op het

visioen van Jesaja 19:23-25. Ooit zal er een weg lopen van

Egypte naar Assyrië met Israël in het midden. Samen zullen zij

God dienen. Vanuit die hoopvolle droom dienen wij de kinderen

van Abraham in de landen die aan die weg liggen. Op dit

moment zenden we (nog) geen diaconale werkers uit naar

Syrië, maar er zijn wel Syriërs in Nederland, veelal gevlucht

voor de burgeroorlog. We ontmoeten één van hen.

“In het huis

naast ons

woonde Ananias,

die naar

Saulus gestuurd

werd.”

Wie ben jij?

“Mijn naam is Yara. In 2015 ben ik vanuit

Syrië naar Nederland gekomen. Samen

met mijn man en twee dochters woon ik

in Gouderak. In Syrië woonde ik in Kasaa,

in het centrum van Damascus. Waar wij

woonden waren veel christenen. Er zijn

op onze buurt veel bombardementen

“CHRISTENEN EN

JODEN GINGEN GOED

MET ELKAAR OM.”

geweest, ze wilden ons doodmaken.

Vroeger woonden er ook Joden in onze

straat, maar toen ze niet meer in Syrië

mochten wonen moesten ze weg. Toen

ik jong was tot en met mijn middelbare

schoolleeftijd hadden we Joodse

buren. We hadden veel contact met hen.

Ze waren heel lieve mensen. Jammer

genoeg weet ik niet hoe het nu met ze

gaat. Ik kan me herinneren dat de zoon

van mijn buurvrouw kleermaker was. Ze

heeft voor mij een hele mooie jurk laten

maken. Als ik de foto van de jurk zie

denk ik weer aan hen. We hadden een

hele mooi tijd samen. Christenen en Joden

gingen goed met elkaar om. Joden

zijn heel lief en behulpzaam.”

Het beeld in Europa is dat Syriërs

en Joden vijanden van elkaar zijn.

Klopt dat?

Dat klopt niet. We hadden een heel mooi

leven met elkaar. Ik heb alleen maar heel

goede herinneringen aan mijn jeugd met

hen. Volgens mij is er nu één Joodse man

8 NEAR EAST MAGAZINE


INTERVIEW |

De heerbaan, die Jesaja beschrijft, loopt van

Egypte, langs Israël naar het Assyrische rijk.

Het huidige Syrië ligt in het noordelijke deel

daarvan.

Onderduikechtpaar Riek en Cor

Docter hebben voor hun vele

verzetsdaden een onderscheiding

gekregen van Yad Vashem.

in Syrië, een slager. Maar ik weet het niet

waarom hij wel mag blijven en de anderen

niet. Ook hij is een hele lieve man en

wij kochten vlees van hem. Ze hebben

heel goed werk gedaan in Syrië, het zijn

heel slimme mensen. Ze hebben geld

genoeg om hun eigen zaak te openen en

hebben ons erg geholpen.

In onze straat woonden geen moslims,

maar ik had heel veel moslimvriendinnen

op school en de universiteit. Ze zijn als

zussen voor mij en tot nu toe heb ik veel

contact met hen. Ze zijn goed opgevoed

en aardige mensen. We hadden geen

problemen met elkaar. Er waren geen

spanningen tussen christenen en moslims.

Voor mij maakt het niet uit welke

religie je hebt, maar hoe je mij behandelt.

Waren jullie christen?

Ik ben katholiek. Ik ging naar verschillende

kerken, ken verschillende christelijke

liederen en heb ook in andere kerken

gezongen. Het Onze Vader vind ik het

mooiste lied, want het is het gebed van

Jezus. Met dit gebed weet ik mij veilig in

de hand van God en dat Hij mij beschermt

tegen de duivel.

Wat vind je van het leven in

Nederland?

Ik vind het een heel mooi land, mensen

zijn lief, aardig en eerlijk. Ik ben heel blij

dat in naar Nederland ben gekomen.

Ik mis wel mijn land, maar ben blij dat ik

hier veilig ben en een gezin heb.

Wat hoop je voor Syrië?

Veiligheid en dat we weer rustig daar

naar toe terug kunnen. Het lijkt me wel

moeilijk om terug te verhuizen, omdat ik

hier mijn gezin en contacten heb, maar

ik word heel blij als ik terug zou kunnen

naar Syrië. Als het zo wordt als vroeger.

Wat is er zo mooi aan Syrië?

Het leven was goedkoop, zoals vervoer,

maar door de oorlog is alles duurder.

Mensen hielpen elkaar. Helaas zijn veel

mooie gebouwen kapot. Waar ik woon,

in Babtouma, is dichtbij de straat van

Saulus. In het huis naast ons woonde

Ananias, die naar Saulus gestuurd werd.

Als het veilig is, kom jij hopelijk een keer

kijken bij ons huis. Dat zou mooi zijn…

Joden en christenen in Syrië

Toen Paulus naar Damascus reisde om

volgelingen van Jezus onder de Joodse gemeenschap

gevangen te nemen, leefden daar

ongeveer 10.000 Joden. Deze groep werd

kleiner door de Joodse opstand tegen Rome.

Tijdens het opkomende zionisme groeide ook

de Jodenhaat in Syrië waardoor er eind 19e en

begin 20e eeuw duizenden Joden emigreerden

naar Amerika en Palestina. In 1947 woonden er

nog 15000 Joden in Syrië.

Na de onafhankelijkheidsverklaring van Israël

in 1948 waren er moordpartijen en sloegen

velen op de vlucht. De Syrische overheid legde

beperkende en discriminerende maatregelen

op aan de Joodse bevolking die achterbleef.

Ze mochten bijvoorbeeld niet emigreren, maar

toch deden velen dat stiekem met gevaar

voor eigen leven. Rond 1968 waren er nog

4000 over. In 1989 werden deze restricties

opgeheven, zolang ze maar niet naar Israël

emigreerden. Voor de opmars van ISIS en

het uitbreken van de burgeroorlog waren er

nog maar vijftig Joden in Syrië, met name in

Damascus. Momenteel schijnen er rond de

veertig overgebleven te zijn. In de VS leven

ongeveer 75000 Syrische Joden.

Het aantal christenen in Syrië is ongeveer

600.000, zo’n 3% van de bevolking. Dat was

voor de burgeroorlog 10 -15 %. Velen zijn

gevlucht naar het Westen. In Nederland wonen

naar schatting 6500 Syrische christenen.

DECEMBER 2022 9


Door zijn geloof ging Abraham, toen hij

geroepen werd, gehoorzaam op weg naar een

plaats die hij als erfenis zou ontvangen, en hij

ging op weg zonder te weten waarheen.

Hebreeën 11:8

Wat is mijn

roeping?

Een Bijbels, historisch en persoonlijk perspectief

Als je het voorrecht hebt om al wat langer in Israël

en de omringende landen te mogen dienen dan kom

je een grote verscheidenheid aan veldwerkers tegen.

Ze komen uit verre oorden, spreken andere talen

en hebben verschillende omgangsvormen. Maar één

aspect dat ons allemaal bindt is een sterk besef van

roeping. God heeft ons persoonlijk geroepen om alles

achter ons te laten en te dienen onder de volken van

het Midden-Oosten.

besluit hebben genomen om onszelf te verloochenen,

ons kruis op te nemen en achter Hem aan te gaan

(Matteüs 16:24), dan worden we deel van het lichaam

van Christus (1 Korintiërs 12). Daarmee komt onze

“Wij participeren ook

in de missie van Israël.”

1. Deze visie wordt

verder uitgewerkt

door Evert van de

Poll in zijn studiegids

‘Getuigenis in

meervoud’

HERKENNING MET ABRAHAM

Veel veldwerkers herkennen daarom iets in de geloofswandel

van Abraham (Genesis 12:1-3). God riep hem

om zijn familie achter zich te laten en naar het land te

gaan dat de Eeuwige hem zou wijzen. Daarbij belooft

God hem talrijk te maken, te zegenen en veel aanzien

te geven. In hem zullen andere volken gezegend worden;

een belofte die door het verzoenende werk van

Jezus in vervulling is gegaan (Galaten 3:6-14). De roeping

van Abraham was voor hem persoonlijk tot zegen

maar ook voor heel de wereld.

Dit principe van wederkerigheid kom je door heel de

Bijbel tegen. Zo is de Kerk geroepen om een vindplaats

te zijn voor geloof, hoop en liefde voor haar leden,

maar ook voor de samenleving waarin zij is geplaatst.

Een goed voorbeeld daarvan zien we bij de eerste

gemeente in Jeruzalem (Handelingen 2:43-47).

GEROEPEN DOOR GOD

Als we de roepstem van Jezus hebben gehoord en het

persoonlijke roeping meteen in het licht te staan van

de opdracht die God aan de Kerk heeft gegeven: om

discipelen te maken van alle volken (Matteüs 28:19), om

onze talenten op de juiste manier in te zetten (Matteüs

25:14-31), om vrucht te dragen in dit leven (Johannes

15:16), om elkaar lief te hebben zoals de Messias ons

lief heeft gehad (Johannes 13:34) en om door de Geest

gevormd te worden naar het beeld van Jezus (2 Korintiërs

3:18). Daarom mogen we onze persoonlijke roeping

zeker in twijfel trekken als deze niet overeenkomt met

wat God van Zijn gemeente vraagt.

Wij nemen niet alleen deel aan de roeping van de Kerk

maar wij participeren ook in de missie van Israël (1

Petrus 2:9-10). Als christenen zijn we net als het Joodse

volk geroepen om Zijn naam te belijden (Deuteronomium

6:4), getuigen te zijn (Psalm 96:1-3), redding

te brengen (Jesaja 49:6), compassie te tonen (Jesaja

61:1-2) en recht te doen (Micha 6:8). Daarom is het

ook zo bijzonder als gelovigen in Jezus uit Israël en de

10 NEAR EAST MAGAZINE


BIJBELSTUDIE |

volken elkaar ontmoeten en bij elkaar herkennen dat

ze tot hetzelfde zijn geroepen. Door het verzoenoffer

van Jezus zijn ze één nieuwe mens geworden (Efeziërs

2:11-22). Hij heeft de muur van vijandschap afgebroken

en vrede gebracht! Hierdoor ontstaat er een eenheid

in geloof en roeping onder navolgers van Jezus die alle

etnische, sociale en culturele verschillen overstijgt.

Deze ervaring is volgens mij een voorproefje van het

goddelijke geheimenis waarover Paulus spreekt in

Romeinen 11.

Daarnaast hebben wij als mensheid ook het scheppingsmandaat

ontvangen. In Genesis 1 en 2 geeft God

de opdracht aan de mens om de samenleving op te bouwen

en goede rentmeesters te zijn. Daarbij is de relatie

tot onszelf en de medemens essentieel als beelddragers

van God. Daarom geeft Hij ons ook een rustdag zodat

we wekelijks op adem kunnen komen en onze aandacht

kunnen vestigen op Hem. Wij, als onderdeel van de

schepping, delen in deze universele roeping van de

mens.

GODS LEIDING

En wat betekent dit alles voor een navolger van Jezus

die zich geroepen voelt om bijvoorbeeld te dienen

onder de volkeren op de Heerbaan of onder de jongvolwassenen

tijdens de reveilweken? Ik denk dat we

allereerst en altijd open moeten staan voor de roepstem

van God. Hij is de Schepper van hemel en aarde, de

Bewaarder van tijd en eeuwigheid, het Opperwezen die

alles ziet en doorgrondt, en daarom mogen wij onze

hand in Zijn hand leggen in het vertrouwen dat Hij ons

leidt (Psalm 31). Soms naar hele specifieke mensen,

plekken of situaties. De gaven en vruchten van de Heilige

Geest zijn hierbij richtingaanwijzers (1 Korintiërs

14 & Galaten 5).

Daarnaast is het belangrijk om bewust te zijn dat

we onderdeel uitmaken van de roeping van de Kerk,

participeren in de missie van Israël en een verantwoordelijkheid

hebben naar de schepping 1 . Laten we

daarom niet alleen maar wachten totdat we specifieke

instructies hebben ontvangen van boven, maar ook

onze gaven en talenten inzetten in het hier en nu voor

de dingen die God na aan het hart liggen. In deze wereld

vol pijn en verdriet, onrecht en hopeloze situaties

is er meer dan genoeg werk te doen voor een ieder die

Zijn geboden en voorschriften wil volgen (Matteüs 5-7).

Jouw bijdrage is onderdeel van een groter verhaal; God

die Zijn plan met deze wereld ten uitvoer brengt en

daarbij ons wil inschakelen (1 Korintiërs 3:9).

GODS WEG VOOR MIJN LEVEN

Net als vele andere veldwerkers ben ik ook met een

specifieke roeping afgereisd naar Israël toen ik negentien

jaar oud was. God bevestigde op verschillende

manieren en momenten dat Hij mij riep om te gaan

dienen bij een Messiasbelijdende gemeente in Haifa.

Uit mijzelf was ik hier nooit terecht gekomen en had

ik deze stap waarschijnlijk niet gezet. Het bleek een

levensveranderende en -bepalende ervaring te zijn.

Ruim vijftien jaar later mag ik nog steeds dienen onder

de volken van de Heerbaan, nu als pastoraal werker

in Nazareth. God heeft mij met enige regelmaat geleid

naar een nieuwe plek. Soms was dat heel specifiek en

andere keren was het zoeken naar de juiste richting.

Hierin zal ik zeker afslagen hebben gemist en

verkeerde keuzes hebben gemaakt, maar tegelijkertijd

“Jouw bijdrage is

onderdeel van een

groter geheel.”

kan ik zeggen dat ik mij altijd geleid en gedragen heb

geweten door mijn hemelse Vader. Het groeiende besef

dat mijn persoonlijke roeping onderdeel uitmaakt van

een allesomvattende roeping heeft mij met de jaren veel

rust gebracht. We zijn namelijk geroepen tot de Missio

Dei; de missie van God.

ds. Lourens

Geuze

is pastoraal werker

in een christelijk ziekenhuis

in Nazareth

en werkzaam als

predikant binnen de

PKN en voor Near

East Ministry

DECEMBER 2022 11


| BLOG

Het licht

blijft branden

EEN WONDER DAT ONMOGELIJK LEEK

Gerdien en ik zijn in de Negev in

het zuiden van Israël en staan

in de keuken van Amir en Mai

en hun kinderen. De chanoekia, de negenarmige

kandelaar die symbool staat

voor het Joodse chanoekafeest, staat in

het raam. De avond valt, het is tijd om de

kaarsjes aan te steken. Onze vrienden

leggen uit dat de middelste kaars de

dienaar is waarmee je de andere kaarsen

aansteekt. We raken beiden doordrongen

van de diepe betekenis van dit

beeld. Wat een bijzondere betekenis ligt

er in Chanoeka!

Chanoeka is het feest waarbij de Joden

het oliewonder vieren. Tijdens de herinwijding

van de tweede Tempel in 164 v.

Chr. was er niet genoeg olie, maar toch

kaarsjes zouden doven, omdat de

uitroeiing van de Joden een feit leek te

worden. Toch bleven de kaarsen ook in

deze periode branden en mogen ze nu in

de staat Israël licht geven. Een wonder

dat eeuwenlang onmogelijk leek, maar

waar veel christenen vanwege de Bijbelse

profetieën naar uitkeken.

Daar staan we dan, in de keuken bij deze

lieve mensen en beseffen de diepste

betekenis van Chanoeka. Ooit zal de

Dienaar, de Messias, het licht onder

het Joodse volk aansteken, de Bijbel

spreekt daarover in talrijke profetieën.

De achtste dag zal de kandelaar volledig

branden en het licht verspreiden.

Wij mogen kerstfeest vieren, terugdenken

aan dat het Licht naar de wereld

is gekomen en vooruitkijken naar het

moment dat het licht van de Messias in

Israël in volle helderheid gaat schijnen.

Als de Dienaar die kaarsen aansteekt

zal het licht niet in Israël blijven maar de

hele wereld gaan verlichten. Israël komt

dan tot Zijn bestemming, een zegen

voor de wereld in alle volledigheid!

Peter is getrouwd met Gerdien en

vader van Hannah. Zij waren uitgezonden

naar Israël en hebben twee

jaar gediend bij ADI-Negev.

“OOIT ZAL DE MESSIAS

HET LICHT ONDER

HET JOODSE VOLK

AANSTEKEN.”

bleef de kandelaar acht dagen branden.

Het feest van het wonder en het feest

van het licht. Bijzonder om dit mee te

vieren met het Joodse volk, dat zelfs

gevierd werd in alle eeuwen waarin het

licht bijna werd gedoofd. Ook tijdens de

Holocaust, toen het leek dat de laatste

12 NEAR EAST MAGAZINE


DE DAG VAN... |

DE DAG VAN DANIËLLE

“Ik kijk nu al uit naar

de Reveilweken!”

Al jaren komt Daniëlle met haar gezin op de Reveilweken. Als de

vakantieplanning voor de zomer wordt gemaakt wordt er eerst

gekeken wanneer de Reveilweken er zijn en de juiste week met vrienden

afgestemd. Soms grappen we dat een jaar loopt van Reveil tot Reveil.

Daniëlle heeft in het dagelijks

leven een bezig bestaan. Naast

haar gezin werkt ze als docent

psychologie bij de Christelijke Hogeschool

Ede (CHE), is coördinator Post-

HBO voor Praktijkondersteuners GGZ

én Leefstijlcoach. Hiernaast verricht ze

al een heel aantal jaren vrijwilligerswerk

voor de NEM; van Jovo-gespreksleider

en Ministryteam tot nu zelfs het

kernteam voor het Reveilwerk komend

jaar! Hoe ziet een dag van zo’n bezielde

bezige bij eruit?

07.30

De wekker gaat en ik sta op, want de

kinderen moeten naar school. Bij voorkeur

start ik mijn dag met het maken van

een ommetje, op goed advies van Prof.

Erik Scherders. Tijdens het wandelen

geniet ik van de natuur, de stilte en bid ik

voor de dag die komt.

08.30

Ik vertrek naar de naar de CHE. Deze

ochtend leid ik daar twee gespreksgroepen

waar ik me tijdens de rit daarheen in

m’n hoofd vast wat op voorbereid.

09.30

We starten met de gespreksgroep Rouw

is rauw. In een veilige setting spreken we

met elkaar over rouw en verlieservaringen

waarbij er van hart tot hart gesproken

wordt. Vanuit psychologie geef ik

inzichten door, met de Bijbel er open bij.

11:00

Het is pauze. In de pauze loop ik graag

een ommetje. Tijdens het wandelen krijg

ik – volgens mezelf – vaak goede ideeën

en schieten me allerlei to do zaken

binnen, variërend van boodschappen

tot appjes naar NEM’ers of ze volgend

jaar weer beschikbaar willen zijn tijdens

een van de Reveilweken. Ik beantwoord

gelijk even een appje van Simon over

de BHV dag die in Voorthuizen gepland

staat.

11:30

De tweede gespreksgroep van vandaag

gaat over de kracht van rust. Ook weer

zo belangrijk. Hoe leef je zo dat je je

energiek voelt zonder het gevoel dat het

DECEMBER 2022 13


”Met vrienden grappen we

soms dat een jaar loopt

van Reveil tot Reveil.“

je net teveel is? Welke gezonde ritmes

rijkt de Bijbel ons aan?

13:00

Tijd om snel door te rijden naar de NEM,

waar ik bespreking met Marien heb over

de lopende Reveilzaken. Erg enthousiast

spreken we verder over het komende

Reveilthema Weg van de toekomst. De

“DE DIEPERE LAAG IS

ECHT HET WERK VAN

DE HEILIGE GEEST.”

kracht van Reveil is voor mij echt het al

jarenlang optrekken met verschillende

generaties. We zien elkaars kinderen

groter worden, we delen leven, lief en

leed. We kennen elkaars hart, bidden

voor elkaar en hebben het zo gezellig!

De diepere laag is echt het werk van de

Heilige Geest. Zo bijzonder om te hebben

leren ontdekken dat God spreekt!

Een woord, een lied, een bemoediging.

Na de Reveilweken hebben we altijd een

beetje heimwee.

15:00

Ik heb een eerste gesprek met Otto de

Bruijne en Jo Aerts over een nieuw te

ontwerpen creatie rondom het 60-jarig

bestaan van de NEM. We bespreken hoe

we dit project zo kunnen organiseren

dat het er voor de Reveilweken zal staan

en zo zal inspireren. Als team zijn we enthousiast!

Naast spelen, hutten bouwen

en gesprekstenten is er straks hopelijk

deze nieuwe bestemming in het bos bij!

17:00

Fijn, Peter is eten aan het koken! Naast

dat hij lekker kan koken geeft mij dit

gelegenheid om nog even wat appjes van

vrijwilligers te beantwoorden en iemand

te bellen. Ik vind het fijn dat ik met mijn

gaven een steentje kan bijdragen aan de

NEM. De contacten met zoveel vrijwilligers

en de staf vind ik erg leuk en veelzijdig.

17:30

Wat heerlijk om zo te kunnen aanschuiven.

Als gezin eten we met elkaar,

vandaag is Christel er niet bij, omdat ze

aan het werk is.

18:30

Mijn beurt om de boodschappen doen.

Terwijl ik in de winkel sta hoor ik een pling

op mijn telefoon, toch even kijken. Het is

Marien. Snel even terug appen en een

stapje opzij voor iemand die appelmoes

uit het schap wil pakken.

19:30

Vanavond is er een toerustingsavond

Ministry bij onze kerkelijke gemeente,

daar ga ik heen.

Wat een dag! Ik heb voldoening van

deze dag, voel me geïnspireerd, ben benieuwd

naar wat gaat komen en wetend

met waar we mee bezig zijn kijk ik nu al

uit naar de Reveilweken volgend jaar! In

de eerste jaren dacht ik nog weleens dat

ik een heel jaar moest wachten op de

bijzondere zegening op de laatste ochtend

van een Reveilweek, maar ik weet

inmiddels gelukkig dat de Geest altijd

spreekt. Elke dag, waar ik ook ben.

Opgeven voor de Reveilweken is

al mogelijk. Welke week kom jij?

Geloof me, hier wil je bij zijn!

14 NEAR EAST MAGAZINE


PRIKBORD |

PRIKBORD

Wil jij vrijwilligerswerk

doen in Israël?

Wil je een paar maanden of een jaar vrijwilligerswerk

doen in Israël? Wij helpen je graag in het

hele proces daarnaartoe en ter plekke word je

ondersteund door de veldleiding in Jeruzalem.

Je wordt onderdeel van het NEM-team en leert

meer van het land en de Bijbel door deel te nemen

aan (Bijbel)studies en excursies. Voor iedereen

tussen 18 en 70 jaar zijn er mogelijkheden!

neareastministry.nl/midden-oosten

Cursus Midden-Oosten

Drie keer per jaar organiseren we de

cursus Midden-Oosten. Een cursus van

drie en een halve dag voor mensen die

zich voorbereiden of oriënteren op uitzending.

Wil je meer weten over het Jodendom,

de Arabische wereld en Gods

plan met Israël en de volken, zonder

uitgezonden te worden? Ook dan ben je

van harte welkom. We organiseren de

cursussen in maart, juni en november.

neareastministry.nl/agenda

Ga mee op reis naar

Israël en Jordanië

Voor 2023 staan er weer twee reizen

op het programma. Reis van 31-3 t/m

9-4 door Israël, de profeten achterna.

Er is een mooie mix tussen studie,

ontspanning en het bezoeken van

interessante plekjes.

De Gebeds- en ontmoetingsreis door

Jordanië is van 10 t/m 19 mei. We reizen

over de King’s Highway, bezoeken

Bijbelse plaatsen en horen over de

geschiedenis van dit bijzondere land.

Ook ontmoeten we veldwerkers en hun

projecten en bidden ter plekke voor de

Heerbaan uit Jesaja 19.

neareastministry.nl/agenda

Krijg je ‘m al?

Krijg je onze nieuwsbrief al? Tien keer per jaar

versturen we een update over onze activiteiten,

veldwerkers, vacatures en nieuws. Blijf op de

hoogte en meld je aan!

neareastministry.nl/nieuwsbrief

DECEMBER 2022 15


REVEIL

WEKEN

WEG VAN DE TOEKOMST

ONTDEK JESAJA’S GOEDE NIEUWS VOOR ISRAËL, DE WERELD EN

VOOR JOU! EEN WEEK LANG SAMEN GOD EN ELKAAR ONTMOETEN

MINI-REVEILWEEK

17 – 21 MEI

0 – 99 JAAR

15 – 21 JULI

JOVO-WEEK

22 – 28 JULI

0 – 99 JAAR

29 JULI – 4 AUG

VERDIEPINGSWEEK

5 – 11 AUGUSTUS

GEEF JE SNEL OP WWW.NEAREASTMINISTRY.NL/REVEIL2023

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!