24.11.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 59

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>59</strong> • november - december 2022<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

7<br />

Nooit gebouwd: <strong>Overschie</strong>se Kleiweg<br />

Foto: Bert van Eekelen<br />

19<br />

25<br />

28<br />

Truckrun: ‘Een k<strong>in</strong>d laten lachen is de grote truck’<br />

Het Polderpad: Wandelen en fietsen aan de noordrand<br />

Kerstmarkt – vrijdag 16 december 2022<br />

32<br />

103-jarige heer Van Es <strong>in</strong> de bloemetjes gezet


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.800 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 60 – 2022: 12<br />

december 2022.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2<br />

Uw persoonlijke<br />

makelaar voor <strong>Overschie</strong><br />

en Zestienhoven!<br />

❖ VERKOOP<br />

❖ AANKOOP<br />

❖ VERKOOPSTYLING<br />

HKM MAKELAARDIJ<br />

Gila<strong>in</strong>e Hunkemöller<br />

<strong>in</strong>fo@hkmmakelaardij.nl<br />

www.hkmmakelaardij.nl<br />

M 06-8363 0869<br />

T 010 – 303 1994


Voorwoord<br />

Langzaam naderen we het e<strong>in</strong>de van het jaar 2022. Het<br />

wordt kouder en donkerder; voor je het weet is het december<br />

en rennen we met z’n allen, hup, via kerst naar<br />

het e<strong>in</strong>de van dit jaar. Maar daar zijn we nog niet. Voor het<br />

zover is, komt S<strong>in</strong>terklaas langs, en is er op 16 december<br />

de beroemde <strong>Overschie</strong>se Kerstmarkt. Terwijl het buiten<br />

steeds langer donker is, is het fijn om gezelligheid te hebben.<br />

En terwijl de w<strong>in</strong>ter dichterbij komt, merken we, net als veel<br />

dagbladen, dat goede bezorg<strong>in</strong>g van het magaz<strong>in</strong>e een van onze<br />

grootste uitdag<strong>in</strong>gen is. We maken het magaz<strong>in</strong>e voor heel<br />

<strong>Overschie</strong> en hopen het ook bij heel <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> de bus te krijgen!<br />

Dat valt <strong>in</strong> de praktijk helaas niet altijd mee. Nu een paar<br />

bezorgers stoppen, zijn we extra dr<strong>in</strong>gend op zoek naar enthousiaste<br />

en betrouwbare bezorgers (zie ook pag<strong>in</strong>a 26). Als<br />

u een paar uurtjes per maand over heeft, zijn wij en uw wijkgenoten<br />

erg blij als u kunt helpen met de bezorg<strong>in</strong>g. U krijgt er<br />

dankbaarheid en een redelijke vergoed<strong>in</strong>g voor terug.<br />

Over bezorgers gesproken: het is een goed gebruik dat de bezorgers<br />

bij het bezorgen <strong>in</strong> december aanbellen met een kaartje<br />

met goede wensen. Meestal krijgen ze dan een e<strong>in</strong>dejaarsfooi<br />

als dank voor hun trouwe werk <strong>in</strong> weer en w<strong>in</strong>d. Dit levert de<br />

bezorgers een leuk extraatje op. Maar: het kost ze ook veel tijd.<br />

Juist <strong>in</strong> december is dat niet handig, omdat we graag willen dat<br />

iedereen het magaz<strong>in</strong>e uiterlijk 24 december <strong>in</strong> de bus heeft.<br />

We doen het dit jaar daarom anders. Volgende <strong>editie</strong> v<strong>in</strong>dt u<br />

een uitleg en QRcode waarmee u veilig een e<strong>in</strong>dejaarsfooi kunt<br />

overmaken als belon<strong>in</strong>g voor uw bezorger – uw gift komt echt<br />

terecht bij úw bezorger en niemand anders.<br />

Intussen bereiden wij het laatste nummer van 2022 voor en<br />

denken we al een beetje vooruit. U weet het, alles wordt duurder.<br />

Dat merken wij ook <strong>in</strong> de productiekosten. Om die stijgende<br />

kosten te dekken, ontkomen ook wij er niet aan <strong>in</strong> 2023 de<br />

tarieven voor onze adverteerders en partners te verhogen, al<br />

doen we dit met tegenz<strong>in</strong> en zo m<strong>in</strong> mogelijk. Want we zijn er<br />

trots op dat zo velen van onze lezers laten merken blij te zijn<br />

met dit <strong>Overschie</strong>se magaz<strong>in</strong>e. Het is toch een b<strong>in</strong>dmiddel tussen<br />

‘ons <strong>Overschie</strong>ënaren’. Daar gaan we dus mee door, ook al<br />

werken de kosten niet mee!<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Wees blij 5<br />

Nooit Gebouwd deel 3 7<br />

Fitnessapparaten <strong>in</strong> het park 9<br />

Hulp nodig bij toeslagen? 9<br />

Nieuwe opname Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong> 9<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 18<br />

“Een k<strong>in</strong>d laten lachen is de grote truck.” 19<br />

Kunstenaars maken zich sterk voor natuur 21<br />

Alle beetjes helpen 23<br />

Kaartverkoop concert True Colors 15 april 2023 gestart 23<br />

Het Polderpad 25<br />

Lichtjesavond - Kerstmarkt 16 december 29<br />

Steek een lichtje aan 29<br />

Terugblik 30<br />

Een impressie van <strong>Overschie</strong>se 30<br />

activiteiten <strong>in</strong> oktober en november 31<br />

Buurvrienden HWD <strong>Overschie</strong> 32<br />

De oudste mannelijke <strong>in</strong>woner van Rotterdam 32<br />

Twee sfeervolle lichtjes vaartochten 33<br />

Zie <strong>Overschie</strong>... wat was dat ook alweer…?? 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Portret van Marlene Wickel – Jean M<strong>in</strong>eur Mediavision 37<br />

Kou en warmte 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

We wensen u voor nu veel leesplezier en alvast een mooie decembermaand.<br />

En wie weet, zien we elkaar op de Kerstmarkt!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

De foto van de voorzijde: Herfstbeeld <strong>in</strong> Park 16Hoven<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

Dag en nacht: 010 <strong>59</strong>2 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

rt Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-18 15:11<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Firas Kaloussiyh<br />

Over mijn <strong>Overschie</strong><br />

Ik heb hulp gehad om mijn verhaal <strong>in</strong><br />

goed Nederlands te kunnen opschrijven,<br />

omdat ik <strong>in</strong> 2015 als Syrische nieuwkomer<br />

naar Nederland kwam, gevlucht<br />

voor de oorlog <strong>in</strong> mijn land. Na een jaar<br />

<strong>in</strong> het AZC van Zeewolde te zijn opgevangen,<br />

kreeg ik van het COA te horen dat<br />

ik <strong>in</strong> Rotterdam mocht komen wonen.<br />

Ik wist niets van Nederland, zelfs niet<br />

waar Rotterdam lag. Maar als nieuwkomer<br />

was ik blij dat ik een eigen plek kreeg<br />

<strong>in</strong> Rotterdam.<br />

Van een medewerker van de gemeente<br />

hoorde ik dat ik <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> zou gaan<br />

wonen en zij vertelde mij veel over de<br />

kenmerken en de geschiedenis van<br />

<strong>Overschie</strong>. Dat was de eerste keer dat<br />

ik hoorde dat de rivier de Schie de stad<br />

Rotterdam scheidt en dat dit een prachtige<br />

en rustige wijk is, net aan de rand van<br />

Rotterdam.<br />

De dag erna moest ik allerlei contracten<br />

voor gas, licht en huur tekenen.<br />

Voor mij was het een hele spannende<br />

dag, want het was de eerste keer dat ik<br />

sleutels van een leeg huis <strong>in</strong> een nieuwe,<br />

mij nog onbekende, plaats kreeg.<br />

Maar mijn Nederlandse en Syrische<br />

vrienden stelde mij gerust en verzekerden<br />

mij dat ze mij zouden helpen met<br />

<strong>in</strong>richten en thuis laten voelen. En dat<br />

is ook gebeurd en nu woon ik dus officieel<br />

<strong>in</strong> een flatgebouw <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong> is voor mij een pittoreske wijk<br />

waar veel religies en culturen wonen,<br />

waardoor het voor mij een wijk van vrijheid,<br />

liefde en openheid voor de ander is.<br />

Er zijn heel veel sociale voorzien<strong>in</strong>gen zoals<br />

de bibliotheek, museum, supermarkten,<br />

parken, de molen, apotheek, huisarts<br />

en nog veel meer. Dat maakt <strong>Overschie</strong><br />

voor mij speciaal.<br />

<strong>Overschie</strong> is niet zomaar een dorp aan<br />

een rivier, het is een open en vrije wijk<br />

waar de mensen aardig zijn en veel gelachen<br />

wordt. Ik ontmoet zo veel vriendelijke<br />

en behulpzame mensen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

En elke dag als ik uit mijn huis stap om<br />

naar mijn vrijwilligersbaan als spelregisseur<br />

bij Sticht<strong>in</strong>g Mano te gaan, v<strong>in</strong>d ik<br />

altijd wel iemand die wil praten of mij wil<br />

helpen, ook al zien ze dat ik uit een ander<br />

land kom.<br />

Ik hou heel veel van <strong>Overschie</strong> omdat het<br />

zo veel aantrekkelijke d<strong>in</strong>gen heeft, de<br />

mensen, de natuur, het geeft mij positieve<br />

energie. Ik voel dat ik <strong>in</strong> deze wijk kan<br />

ademen, dat ik welkom en veilig ben. Ik<br />

hoor thuis <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>! Ik geef deze rubriek<br />

door aan Abir Alfarah.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Wees blij<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

Wees blij met de ontpolder<strong>in</strong>g, zonder zou je<br />

elders <strong>in</strong> de stad vandaag geen won<strong>in</strong>g kunnen v<strong>in</strong>den<br />

zou burgemeester Baumann niet zijn naam en daar ook<br />

niet gezellig boodschappen te doen, op loopafstand<br />

geen huisarts evenm<strong>in</strong> een medicijnbezorger<br />

geen fietsenmaker en al helemaal geen Lidl.<br />

Wees blij met de ontpolder<strong>in</strong>g, zonder had je toen<br />

<strong>in</strong> ‘s Gravenzande met een lekke band er anders bijgestaan<br />

m<strong>in</strong>der florrisant je e<strong>in</strong>dbestemm<strong>in</strong>g kunnen halen<br />

de vliegtuigherrie ja vervelend maar zonder zou je nu<br />

zijn <strong>in</strong>gedeeld bij turfsteeksectie nummer drie of<br />

op de koop toe aan de trekschuit lopen zwoegen.<br />

Wees blij want de ontpolder<strong>in</strong>g brengt ruimte tussen<br />

aarde en de hemel en jouw twijfel aan het bovenaardse<br />

<strong>in</strong> de polder van je bre<strong>in</strong> komt plaats voor groen, de<br />

jaargetijden, de bebouwde kom en de bedoel<strong>in</strong>g<br />

van je auto, de bieb als je wilt lezen en de degelijke<br />

krant als een bezorger hem bezorgen wil.<br />

Wees blij dat er op weg naar ‘s Gravezande fietspaden gekomen<br />

zijn die zich brutaal geasfalteerde polderwegen mogen noemen.


MEUBELSTOFFEERDERIJ<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl<br />

Wij stofferen stoelen en andere meubelstukken<br />

vakkundig en betaalbaar. Ook kun je bij ons de magie<br />

van het blockpr<strong>in</strong>ten ontdekken.<br />

Kom gezellig eens langs om onze collectie<br />

meubelstoffen te bekijken of voor een leuke workshop.<br />

06 486 365 01<br />

Pieter van Aschstraat 3<br />

Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.stoelen-stempels.nl<br />

<strong>in</strong>fo@stoelen-stempels.nl<br />

Juwelier Sativar<br />

Al meer dan 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Ontdek de oudste geschiedenis<br />

van <strong>Overschie</strong><br />

Een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

Bekend van radio en TV<br />

•<br />

Grote collectie gouden en zilveren sieraden<br />

Eigen reparatieafdel<strong>in</strong>g<br />

Wij hebben voor u de nieuwe collecties beschikbaar<br />

waaronder die van ZINZI.<br />

•<br />

Onder het genot van een kopje koffie laten wij u<br />

met veel plezier onze prachtige collectie<br />

gouden, briljanten en zilveren<br />

sieraden zien.<br />

Elke zondag van 14.00 – 17.00 uur<br />

te beleven <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> –<br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

Duyvesteynstraat 11 3042 BA Rotterdam Tel. 010-415 71 60<br />

juweliersativar@gmail.com www.sativar.nl www.facebook.com/leo.dehaas.71<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

Museum <strong>Overschie</strong>


Nooit Gebouwd deel 3<br />

Een serie verhalen over bouwplannen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> die nooit zijn uitgevoerd.<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg<br />

John van den Berg<br />

Op de website van Museum <strong>Overschie</strong><br />

(www.museumoverschie.nl) v<strong>in</strong>d je heel<br />

wat foto’s van de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg.<br />

Maar dan niet netjes bestraat, maar als<br />

een modderig pad. Soms met een hondenkar<br />

erop. Dan weer met een molen<br />

op de achtergrond. Of een boot. Lang<br />

was het zo, dat als je hier een stuk grond<br />

kocht, je <strong>in</strong> pr<strong>in</strong>cipe vrij was om naar eigen<br />

<strong>in</strong>zicht een bedrijf of won<strong>in</strong>g(en) te<br />

bouwen. Dat leidde tot allerlei plannen<br />

en vreemde, soms spijtige besliss<strong>in</strong>gen.<br />

Als je rond 1750 over de Kleiweg van<br />

<strong>Overschie</strong> naar Hillegersberg liep, dan<br />

zag je aan de ene kant vrijwel alleen maar<br />

water - dat kwam door de turfgraverij. Pas<br />

<strong>in</strong> 1786 werd hier de polder drooggemalen.<br />

De oudste boerderijen langs de Kleiweg<br />

zijn dan ook van na 1786, al zie je nu<br />

niet veel ouds meer langs de <strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg, en wat er nog staat is matig onderhouden.<br />

Regels?<br />

De vroegere gemeente <strong>Overschie</strong> had<br />

niet veel regels waaraan je moest voldoen.<br />

Na de Tweede Wereldoorlog hoorde<br />

<strong>Overschie</strong> bij Rotterdam, maar de stad<br />

had het te druk met de opbouw om voor<br />

dit buitengebied een bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

te maken. Dus waren er nog steeds we<strong>in</strong>ig<br />

regels.<br />

Het gebrek aan regels leidde ertoe dat<br />

er <strong>in</strong> de jaren ’50 allerlei verschillende<br />

plannen kwamen voor het gebied rond<br />

de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg. Met soms ongewenste<br />

ontwikkel<strong>in</strong>gen waar men we<strong>in</strong>ig<br />

tegen kon doen, zoals overlast gevende<br />

en vervuilende bedrijven.<br />

Molen<br />

Rond 1970 zag de gemeente het gebied<br />

als de rand van een groot groengebied<br />

met sportvelden. Een molen paste daar<br />

goed bij. Daarom werd molen De Hoop<br />

van de Delftweg herbouwd op de hoek<br />

van de Oude Kleiweg met de <strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg (de molen heette vanaf toen Molen<br />

De Speelman). Dit was bepaald geen<br />

ideale plek voor een w<strong>in</strong>dmolen, maar<br />

rond 1970 vond men een molen vooral<br />

versier<strong>in</strong>g. Of een molen ook goed kon<br />

werken, was toen niet belangrijk.<br />

Later besefte men dat een molen <strong>in</strong>dustrieel<br />

erfgoed is, en dus ook moet werken.<br />

Dit had gevolgen voor de omgev<strong>in</strong>g,<br />

want er kon dus geen hoogbouw naast<br />

de molen komen – die zou de w<strong>in</strong>d<br />

wegvangen. Zo heeft de molen ervoor<br />

gezorgd, dat er op het terre<strong>in</strong> ertegenover<br />

(tussen Oude Kleiweg, <strong>Overschie</strong>se<br />

Kleiweg en Oudedijkse Schiekade) geen<br />

flats kwamen en het wijkje aan de Nieuwe<br />

Kleiweg zijn huidige vorm kreeg: vrij lage<br />

won<strong>in</strong>gen met wat bedrijven ertussen.<br />

Cultuurhistorische schets<br />

Uite<strong>in</strong>delijk moest er een bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

<strong>Overschie</strong>se Kleiweg komen. Er kwamen<br />

meerdere plannen en studies. Van<br />

één plan uit 1982 staat nog een maquette<br />

<strong>in</strong> het depot van Museum Rotterdam. In<br />

2012 lag er e<strong>in</strong>delijk een bestemm<strong>in</strong>gsplan<br />

voor de <strong>Overschie</strong>se Kleiweg, waar<br />

die maquette deels <strong>in</strong> is opgenomen. In<br />

2013 werd er nog een Cultuurhistorische<br />

Schets gemaakt (eerder was deze niet<br />

nodig). Die schets zorgde nog voor wat<br />

aanpass<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> het bestemm<strong>in</strong>gsplan.<br />

Deze schets is trouwens best het lezen<br />

waard: hij geeft een goed beeld van<br />

de geschiedenis van de Kleiweg als<br />

vroeg-middeleeuwse verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg<br />

tussen <strong>Overschie</strong> en Hillegersberg. Nog<br />

steeds vormt de Kleiweg de scheid<strong>in</strong>g<br />

tussen de Laag Oudedijkse Polder en de<br />

Hoog Oudedijkse Polder - al moet je dat<br />

nu wel weten om het te zien!<br />

De <strong>Overschie</strong>se Kleiweg is nu al met al<br />

een gouden randje van <strong>Overschie</strong> (al<br />

staat er hier en daar nieuwe bebouw<strong>in</strong>g<br />

waarover we het oordeel graag aan de<br />

lezer overlaten). Inmiddels wordt gewerkt<br />

aan een nieuw bestemm<strong>in</strong>gsplan voor<br />

deze buurt en ligt er al een concept. Want<br />

tja, dat moet na tien jaar!<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7<br />

Op de foto Boerderij Bouwlust (stond<br />

tegenover de molen) van Dirk van den Berg<br />

met Jan van der Marel met de hondenkar<br />

met “melkkannes”. En daarnaast de<br />

maquette uit 1982 van de plannen die<br />

niet gerealiseerd zijn. - Herkomst: Collectie<br />

Museum Rotterdam – Museum <strong>Overschie</strong>


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties


Fitnessapparaten <strong>in</strong> het park:<br />

zoveel hoofden, zoveel z<strong>in</strong>nen<br />

In de titel boven dit stukje staat een ouderwets spreekwoord. Het geeft aan dat iedereen<br />

nou eenmaal zijn of haar eigen men<strong>in</strong>g heeft. Dat maakt het weleens moeilijk om het met elkaar eens te worden. Een voorbeeld<br />

van dit spreekwoord maakte BOOS (bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong>) de laatste weken mee. Het g<strong>in</strong>g over de fitnesstoestellen<br />

en schaakborden <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark. Vooral jongeren zijn lyrisch over de apparaten, en ook een aantal (vitale)<br />

ouderen liet weten <strong>in</strong> zijn sas te zijn met deze verrijk<strong>in</strong>g <strong>in</strong> het park. Maar anderen noemen het juist verkrott<strong>in</strong>g…<br />

De schaaktafels en fitnessapparatuur verleiden<br />

mensen om <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g te komen.<br />

Met de schaaktafels beweeg je je hersenen,<br />

met de fitnessapparaten je lichaam.<br />

Dat is allebei goed voor de mens en dus<br />

een verrijk<strong>in</strong>g. Maar andere mensen hebben<br />

het over verkrott<strong>in</strong>g. Overlast.<br />

Er komen mensen naar die apparaten en<br />

borden. Maar mensen betekent toch niet<br />

automatisch overlast?<br />

Chillen<br />

Het is wel zo dat mensen (vooral jongeren,<br />

maar vlak de ouderen niet uit) regelmatig<br />

troep achterlaten. Soms omdat<br />

er geen prullenbak is. Maar ook als die<br />

er wel staat, gooien sommigen hun afval<br />

naast die bak. Dat is vervelend. Maar<br />

moet je daarom geen leuke d<strong>in</strong>gen meer<br />

verz<strong>in</strong>nen voor het park?<br />

Trouwens, jongeren die op een bankje<br />

‘chillen’, zijn echt niet per sé amokmakers<br />

of drugshandelaren. <strong>Natuurlijk</strong> zit er wel<br />

eens iemand bij (oud of jong) die niet erg<br />

aardig doet. Maar om nou iedereen die<br />

op een bankje zit, te beschuldigen van<br />

kwaad en/of onvriendelijk gedrag?<br />

Samen Leven<br />

Laten we gewoon proberen wat positiever<br />

tegen en over elkaar te zijn. We<br />

moeten <strong>in</strong> een samenlev<strong>in</strong>g immers Samen<br />

Leven. Dat houdt <strong>in</strong>: beetje geven,<br />

beetje nemen. Onthoud dat niet iedereen<br />

die je aanspreekt op straat, er meteen op<br />

los ramt! Dat lees je weleens <strong>in</strong> de krant,<br />

maar het zijn gelukkig bizarre uitzonder<strong>in</strong>gen.<br />

Vrijwel altijd gaat het prima. Ook<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, of beter: JUIST <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Tolerantie en respect zijn geen woorden<br />

van een andere planeet. Het zijn begrippen<br />

die voor iedereen thuishoren <strong>in</strong> het<br />

leven van alledag. Laten we ze <strong>in</strong> praktijk<br />

brengen. En gewoon leuke d<strong>in</strong>gen blijven<br />

organiseren.<br />

BOOS<br />

Hulp nodig bij toeslagen?<br />

9<br />

Krijgt u pensioen en zorg- of huurtoeslag? Let dan goed op! Uw pensioen is dit jaar waarschijnlijk verhoogd. Ook de AOW<br />

gaat omhoog <strong>in</strong> 2023. Dat kan betekenen dat u uw toeslag(en) kwijtraakt. Spaargeld speelt daar ook een rol bij. Weet u het<br />

niet? Kom dan naar BOOS: wij helpen u om alles te controleren. Als het nodig is, passen we de zaken ook voor u aan.<br />

DigiD<br />

S<strong>in</strong>ds 1 oktober 2022 heeft u een DigiD<br />

nodig voor de belast<strong>in</strong>gdienst. Ook andere<br />

<strong>in</strong>stanties gebruiken dit. Soms zelfs<br />

met een tweede beveilig<strong>in</strong>g. Voor die<br />

extra beveilig<strong>in</strong>g heeft u een mobiel of<br />

vaste telefoon nodig. Het nummer moet<br />

u doorgeven. Dan krijgt u een bericht<br />

op uw telefoon. Bij een mobiel is dit een<br />

tekstbericht. Bij een vaste telefoon krijgt<br />

u een gesproken bericht. Dit bericht gebruikt<br />

u om <strong>in</strong> te loggen bij <strong>in</strong>stanties die<br />

met DigiD werken.<br />

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen of<br />

activeren van DigiD? Of misschien met de<br />

extra beveilig<strong>in</strong>g?<br />

Wij helpen u graag.<br />

QRcode<br />

Heeft u een DigiD en gebruikt u de<br />

DigiD-app? Met die app kunt u goed<br />

<strong>in</strong>loggen. Dat werkt met een QRcode.<br />

We kunnen u helpen om de app op uw<br />

mobiel te zetten (Dat moet dan wel een<br />

smartphone zijn).<br />

Bewonersorganisatie BOOS<br />

06-57351475<br />

Nieuwe opname Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong><br />

Jan-Willem Poots en Jacquel<strong>in</strong>e van den<br />

Berg, vrijwilligers van Museum <strong>Overschie</strong>,<br />

zijn net klaar met deel 8 van de serie Grijze<br />

Wijzen van <strong>Overschie</strong>. In deze serie vertellen<br />

oudere <strong>Overschie</strong>ënaars (meestal<br />

hier geboren en getogen) over hun her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

aan het oude <strong>Overschie</strong>.<br />

In deel 8 is het de beurt aan John van<br />

den Berg, oprichter en beheerder van<br />

Museum <strong>Overschie</strong>. John heeft een bijna<br />

encyclopedische kennis over <strong>Overschie</strong>.<br />

Dat maakt hem de ultieme kandidaat om<br />

de kijker mee te nemen <strong>in</strong> de waardevolle<br />

en rijke historie van <strong>Overschie</strong>.<br />

Alle aflever<strong>in</strong>gen van Grijze Wijzen van<br />

<strong>Overschie</strong> én andere leuke films staan op<br />

het YouTubekanaal van Museum <strong>Overschie</strong>:<br />

https://www.youtube.com/channel/UCw9tXyP4QHFdsX3k-SIcqhQ/videos


Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Westerwater 20-22 | 2651 JN Berkel en Rodenrijs<br />

<strong>in</strong>fo@dimaschi.nl | www.dimaschi.nl<br />

CADEAUS VOOR DE MAN VAN NU!<br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl


Museumbericht december 2022<br />

Ook <strong>in</strong> december volop tentoonstell<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong><br />

Tentoonstell<strong>in</strong>g ‘Opbrengsten<br />

van de Bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de<br />

Delftse Schie’<br />

In samenwerk<strong>in</strong>g met Prov<strong>in</strong>cie<br />

Zuid-Holland is er <strong>in</strong> de Melkfabriek een<br />

uitgebreide en prachtige tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

opgebouwd rondom de archeologische<br />

vondsten <strong>in</strong> de Delftse Schie.<br />

Voorafgaand en tijdens de aanleg van de<br />

bochtafsnijd<strong>in</strong>g <strong>in</strong> de Schie zijn er op diverse<br />

plaatsen opgrav<strong>in</strong>gen gedaan. Zo<br />

zijn er veel bijzondere en waardevolle<br />

vondsten gedaan. Er zijn sporen gevonden<br />

van bewon<strong>in</strong>g en een offerplaats<br />

uit de Rome<strong>in</strong>se tijd, ongeveer midden<br />

op het huidige Veerhuiseiland. Daar zijn<br />

ook gebruiksvoorwerpen gevonden, zoals<br />

een benen schrijfstift (als bewijs van<br />

het kunnen lezen en schrijven), maar ook<br />

bijvoorbeeld de knop van een Rome<strong>in</strong>s<br />

schild en de buitenzool van een Rome<strong>in</strong>se<br />

schoen.<br />

Pronkstuk zijn de resten van een oude<br />

houten stoel. Deze stoel kwam uit de<br />

grond op de plek waar vroeger boerderij<br />

’s Gravenhuize en Hof van Cyrene stonden.<br />

Onderzoek wijst erop dat de stoel<br />

ongeveer uit het jaar 1000 stamt. Hij<br />

komt uit de oude kerk die stond op de<br />

plaats waar nu de Grote Kerk staat. De<br />

stoel werd waarschijnlijk gebruikt door<br />

de Abt van Egmond tijdens zijn bezoeken<br />

aan <strong>Overschie</strong>.<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Schilderijen Willem Horselenberg<br />

In de achterkamer van het museum is een<br />

tentoonstell<strong>in</strong>g van werken van Willem<br />

Horselenberg en Charles Kemper. Alle<br />

werken komen uit de uitgebreide collectie<br />

schilderijen van het museum.<br />

Thema van de schilderijen is de<br />

Oost-Abtspolder. Dat maakt dit een<br />

mooie aanvull<strong>in</strong>g op de tentoonstell<strong>in</strong>g<br />

over de bochtafsnijd<strong>in</strong>g. De achterkamer<br />

waar de schilderijen hangen, stamt trouwens<br />

uit de 18e eeuw en is ook zeker de<br />

moeite waard.<br />

<strong>Overschie</strong>se huisjes op schaal<br />

In het historische deel van het museum is een vitr<strong>in</strong>e <strong>in</strong>gericht<br />

met m<strong>in</strong>iversies van <strong>Overschie</strong>se huizen. Het zijn huizen en<br />

gebouwen uit de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat en Delftweg die Jan<br />

Broomans <strong>in</strong> de jaren ’70 maakte. Jan deed dit met veel liefde,<br />

kundigheid en een groot gevoel voor detail. Er staan ook een<br />

paar passende extra’s <strong>in</strong> de vitr<strong>in</strong>e, zoals een Hoge Brug van<br />

hout op schaal. Dit is een leuke, kle<strong>in</strong>e tentoonstell<strong>in</strong>g waar<br />

ook k<strong>in</strong>deren veel kijkplezier aan kunnen hebben.<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het<br />

buitenmuseum geopend. Op Eerste Kerstdag 25 december en Nieuwjaarsdag 1 januari is<br />

het museum gesloten. Voor meer <strong>in</strong>formatie: zie museumoverschie.nl


W i n t e r<br />

I N T R O D U C T I E<br />

C U R S U S<br />

7 uur TENNISLES<br />

7 uur VRIJSPELEN<br />

€ 8 7 , 5 0<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157<br />

Hoornweg 23a – tel. 010 – 785 58 74


WMO radar<br />

Aanmelden bij:<br />

Ileida (k<strong>in</strong>d-tienerwerker):<br />

0651096503<br />

Just<strong>in</strong> (k<strong>in</strong>d-tienerwerker):<br />

0683112177<br />

Miriam (k<strong>in</strong>d-tienerwerker):<br />

0651480068<br />

Murtza (jongerencoach):<br />

0651267200<br />

Rakesh (jongerencoach):<br />

0617215772<br />

WMO radar<br />

13<br />

Wat is een babbeltruc?<br />

In samenwerk<strong>in</strong>g met Woonbron en de politie organiseren w deze beenkomst:<br />

Hoe herken ik een babbeltruc b de p<strong>in</strong>automaat?<br />

Babbeltrucs en veilig p<strong>in</strong>nen<br />

Slachtoffer van babbeltruc<br />

Ik ben senior en voel m onveilig, wat kan ik doen?<br />

Senioren en f<strong>in</strong>anciële uitbuit<strong>in</strong>g<br />

Wkagente Valesca de Veer gaat u er onder het genot van een kopje thee of koffie alles over vertellen! U bent van harte welkom!<br />

We horen i.v.m. de “beperkte” ruimte graag of u komt, aanmelden b Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom 06 11 20 54 94<br />

Vol is vol maar we kunnen altd nog een vervolg beenkomst organiseren!<br />

Wanneer D<strong>in</strong>sdag 6 december<br />

Waar de recreatiezaal van de Mookhoek<br />

Td start 14 uur, <strong>in</strong>loop vanaf 13.45 (duur ongeveer een uurtje)<br />

Seniorencoach<br />

Jacquel<strong>in</strong>e Neuteboom | 06 11 20 54 94<br />

jacquel<strong>in</strong>e.neuteboom@wmoradar.nl<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

K<strong>in</strong>d-tienerwerker<br />

Just<strong>in</strong> Tombroek | 06 83 11 21 77<br />

JTombroek@wmoradar.nl


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Wijkgesprekken en enquête<br />

We zijn van 6 oktober tot en met 10 november kris kras door <strong>Overschie</strong><br />

gegaan met de gele bus om <strong>in</strong> gesprek te gaan met u. Dat heeft geleid<br />

tot een enorme hoeveelheid aan <strong>in</strong>formatie en heel veel tips.<br />

Ook hebben we u de mogelijkheid geboden om een onl<strong>in</strong>e enquête <strong>in</strong><br />

te vullen, waarmee wij een nog concreter beeld hebben gekregen van<br />

wat u als bewoner belangrijk v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Er zijn 330 mensen die<br />

de enquête hebben <strong>in</strong>gevuld.<br />

Daarnaast zijn we 2 keer <strong>in</strong> gesprek gegaan met groepen jongeren, om<br />

ook hen goed te vertegenwoordigen.<br />

We willen u allemaal heel erg bedanken voor uw <strong>in</strong>put, voor de leuke en<br />

<strong>in</strong>nemende gesprekken, uw eerlijkheid en een grote dosis Rotterdamse<br />

nuchterheid. Voor ons is dit allemaal heel erg waardevol om een goed<br />

en volledig wijkakkoord te kunnen opstellen. De resultaten zijn terug te<br />

v<strong>in</strong>den op mijn.rotterdam.nl/overschie, onder het thema ‘wijkakkoord’.<br />

<strong>Overschie</strong>, maak kennis<br />

met uw wijkraadsleden<br />

Hannagnes Faber<br />

ja.faber@wijkraadrotterdam.nl<br />

Ada van Noordwijk<br />

a.vannoordwijk@wijkraadrotterdam.nl<br />

Jeroen van der Steen<br />

j.vandersteen@wijkraadrotterdam.nl<br />

Latif Tali<br />

l.tali@wijkraadrotterdam.nl<br />

Roelant Siekman<br />

rgw.siekman@wijkraadrotterdam.nl<br />

Bas van Vliet<br />

saj.vanvliet@wijkraadrotterdam.nl<br />

Safa Sodirijo<br />

ssd.sodirijo@wijkraadrotterdam.nl<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

In de gele bus werden de <strong>Overschie</strong>se wijkbewoners<br />

uitgenodigd voor de wijkgesprekken<br />

Foto: Arthur Snijders<br />

Wijkakkoord<br />

Naast alle <strong>in</strong>formatie die we van u hebben gekregen hebben wij ook<br />

als wijkraad plannen voor <strong>Overschie</strong>. We zijn alle <strong>in</strong>formatie nu aan het<br />

uitwerken. De eerste opzet van het wijkakkoord hebben we met elkaar<br />

besproken. Daar waren ook diverse ambtenaren bij aanwezig die ons<br />

hebben geholpen met aanvullende <strong>in</strong>formatie vanuit de gemeente. We<br />

willen namelijk niet alleen een goed wijkakkoord met nuttige en ambitieuze<br />

plannen, we willen de kans ook zo groot mogelijk maken dat<br />

die plannen uitgevoerd kunnen worden. En daarvoor is geld nodig. De<br />

ambtenaren hebben op dat onderdeel meer zicht dan wij.<br />

Hoewel er heel veel onderwerpen aan bod zullen komen, kunnen wij<br />

op basis van uw <strong>in</strong>put al wel een paar punten benoemen die <strong>in</strong> het<br />

wijkakkoord terug zullen komen. We willen een veilig <strong>Overschie</strong> waar<br />

iedereen op elk moment naar buiten durft te gaan. <strong>Overschie</strong> moet<br />

groen blijven en waar dat kan nog groener worden. We willen schonere<br />

straten en geen verkeersaso’s.<br />

Rond 1 december zal de uitgewerkte versie naar verwacht<strong>in</strong>g gereed zijn.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

15<br />

Flyer A5 Wijkraad.<strong>in</strong>dd 1 14-11-2022 17:40<br />

Kennismak<strong>in</strong>g<br />

Op 14 november hebben wij kennis gemaakt met de k<strong>in</strong>d-,<br />

tiener- en jongerenwerkers van WMO Radar en JOZ. In de<br />

bibliotheek (de “Halte”) hebben de mensen van WMO Radar<br />

hun vaste plek. Daar kunnen jongeren terecht voor hulp,<br />

maar er worden ook hele leuke activiteiten georganiseerd.<br />

Vanuit preventie zetten zij zich <strong>in</strong> om jongeren te helpen<br />

als ze buiten de boot vallen of als ze problemen dreigen<br />

te krijgen. Ze timmeren hard aan de weg en de activiteiten<br />

worden steeds drukker bezocht.<br />

JOZ (Jongeren op Zuid) is een organisatie die zich richt op<br />

de jongeren tussen de 12 en 27 jaar. Zij lopen door de wijk<br />

en kennen de jongeren. Ze gaan op overlast af en proberen<br />

bij te sturen waar dat kan. JOZ is nog relatief nieuw <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

maar hebben al grote successen behaald op Zuid.<br />

Foto: Hannagnes Faber


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

december 2022<br />

Extraatje 010: hulp bij rondkomen<br />

Een paar voorbeelden:<br />

• AOW-tegoed: 450 euro voor<br />

mensen met een AOW-uitker<strong>in</strong>g.<br />

• Individuele <strong>in</strong>komenstoeslag:<br />

een bijdrage van 120 euro bovenop<br />

uw <strong>in</strong>komen.<br />

• Jeugdfonds Sport en Cultuur:<br />

vergoed<strong>in</strong>g voor sportlessen tot<br />

280 euro per jaar en voor cultuurlessen<br />

tot 500 euro per jaar.<br />

• Studietoeslag: 302,79 euro per<br />

maand voor studenten die door<br />

Heeft u een laag <strong>in</strong>komen en maakt ziekte of beperk<strong>in</strong>g niet kunnen<br />

u zich zorgen over geld? Heeft u extra<br />

uitgaven voor uzelf of uw gez<strong>in</strong>? • Jeugdtegoed: 275 tot 500 euro<br />

werken naast hun studie.<br />

De gemeente kan u helpen.<br />

voor schoolspullen, sportartikelen<br />

of reizen.<br />

En nog veel meer. Een overzicht<br />

van alle regel<strong>in</strong>gen v<strong>in</strong>dt u hier<br />

www.rotterdam.nl/wonen-leven/<br />

extraatje-010/.<br />

Vragen?<br />

Bel 14 010 of kom langs bij de<br />

Vraagwijzer:<br />

• <strong>Overschie</strong>: Burgemeester Baumannlaan<br />

178 (d<strong>in</strong>sdag, woensdag<br />

en donderdag van 9.00<br />

tot-12.00 uur).<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Goed beeld door bewonersgesprekken<br />

Belangrijkste punten<br />

De belangrijkste punten die door<br />

veel bewoners werden genoemd,<br />

zijn:<br />

• Voorzien<strong>in</strong>gen:<br />

- meer ontmoet<strong>in</strong>gsplaatsen en<br />

activiteiten voor jongeren<br />

- beter aanbod van w<strong>in</strong>kels en horeca<br />

Betere parkeermogelijkheden, meer<br />

won<strong>in</strong>gaanbod en veiliger maken<br />

van enge plekken. Het is een greep<br />

uit de punten die zijn verzameld<br />

tijdens de ‘toer’ van de wijkraad<br />

door <strong>Overschie</strong> om te praten met<br />

bewoners. Wat zijn de belangrijkste<br />

bev<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gen en wat gebeurt ermee?<br />

Hoe ziet u de toekomst van <strong>Overschie</strong><br />

en wat kan beter en mooier?<br />

In de afgelopen twee maanden trok<br />

de wijkraad de wijk <strong>in</strong> om men<strong>in</strong>gen<br />

te peilen en ideeën te horen.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

Zo reed de wijkraad met een grote<br />

gele autobus door <strong>Overschie</strong> en<br />

g<strong>in</strong>g op veertien locaties <strong>in</strong> gesprek<br />

met bewoners. Daarnaast waren<br />

wijkraadsleden aanwezig op de Veiligheidsdag<br />

17 september en tijdens<br />

de Sociale Straat 22 oktober.<br />

Ook via een digitale bewonersenquête<br />

konden <strong>Overschie</strong>ënaars<br />

van zich laten horen: 330 bewoners<br />

vulden ‘m <strong>in</strong> en gaven hun men<strong>in</strong>g<br />

over wonen, woonomgev<strong>in</strong>g, veiligheid,<br />

voorzien<strong>in</strong>gen, overlast en<br />

samen leven.<br />

• Verkeer:<br />

- betere parkeermogelijkheden<br />

- betere fiets- en voetpaden<br />

- betere bereikbaarheid met het<br />

openbaar vervoer<br />

- verbeteren verkeersonveilige<br />

situaties<br />

- aanpakken van te hard rijden<br />

• Veiligheid:<br />

- meer toezicht en handhav<strong>in</strong>g<br />

- voorkomen van crim<strong>in</strong>aliteit<br />

- veiliger maken van enge plekken<br />

• Betere <strong>in</strong>zamel<strong>in</strong>g van afval en<br />

zwerfvuil<br />

• Beter aanbod van won<strong>in</strong>gen<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


december 2022<br />

Hoe verder?<br />

De verzamelde <strong>in</strong>formatie - waar de<br />

wijkraad de bewoners zeer dankbaar<br />

voor is - geeft een goed beeld<br />

van wat er leeft <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. De<br />

<strong>in</strong>formatie wordt gebruikt voor het<br />

opstellen van het wijkakkoord. Hier<strong>in</strong><br />

staat wat de wijk de komende tijd<br />

nodig heeft om vitaal en leefbaar te<br />

blijven en hoe de gemeente daarbij<br />

kan helpen.<br />

Het onderdeel ‘jaaractieplan 2023’<br />

is als eerste aan de beurt. Hier<strong>in</strong><br />

staan doelen en uit te voeren acties.<br />

De wijkraad bespreekt het<br />

concept-jaaractieplan <strong>in</strong> de openbare<br />

vergader<strong>in</strong>g van maandag<br />

19 december. Een rapportage<br />

over de resultaten van de digitale<br />

bewoners enquête staat b<strong>in</strong>nenkort<br />

op Mijn Rotterdam.<br />

Sporten en schaken <strong>in</strong> de buitenlucht<br />

In de frisse buitenlucht aan uw conditie<br />

werken? Dat kan <strong>in</strong> het Sidel<strong>in</strong>gepark.<br />

De gemeente heeft hier<br />

negen sporttoestellen geplaatst.<br />

Ook staan er twee schaaktafels.<br />

De outdoor sporttoestellen staan<br />

verspreid door het Sidel<strong>in</strong>gepark. Ze<br />

zijn allemaal anders, goed voor een<br />

complete workout. Zo is er een evenwichtsbalk,<br />

een sit-up toestel, een<br />

rekstok en een leg press. Nog niet<br />

moe? Dan kunt u uw uithoud<strong>in</strong>gsvermogen<br />

tra<strong>in</strong>en bij de spr<strong>in</strong>gboxen,<br />

stapbladeren en slalompaaltjes.<br />

De sporttoestellen zijn een veel<br />

gehoorde wens van <strong>in</strong>woners van<br />

<strong>Overschie</strong>. Vooraf hebben mensen<br />

aangegeven wat voor soort toestellen<br />

ze graag <strong>in</strong> het park willen.<br />

Schaaktafels<br />

De twee schaaktafels staan ter<br />

hoogte van de Albert Cuypstraat.<br />

Het is een wens van bewoners en<br />

schaakverenig<strong>in</strong>gen om op een<br />

ple<strong>in</strong> of <strong>in</strong> een park te schaken.<br />

Foto: David Roz<strong>in</strong>g<br />

Ook de gemeenteraad heeft hierom<br />

gevraagd. Wilt u schaken aan de<br />

nieuwe tafels? Neem dan uw eigen<br />

schaakstukken mee. De tafels zijn<br />

geschikt voor rolstoelgebruikers.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Welke bewoners<strong>in</strong>itiatieven hebben groen licht?<br />

De (grote) bewoners<strong>in</strong>itiatieven waar<br />

Rotterdammers <strong>in</strong> oktober op hebben<br />

gestemd, kunnen van start. Benieuwd<br />

welke <strong>in</strong>itiatieven <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

geld krijgen voor de uitvoer<strong>in</strong>g?<br />

Farmsessies deel 2<br />

Na het succes van de eerste zes<br />

concerten krijgen de Farmsessies<br />

een vervolg. Vanaf e<strong>in</strong>d november<br />

komen topmuzikanten weer naar<br />

Boerderij Driebergen voor een<br />

spetterend optreden. Er zijn <strong>in</strong> totaal<br />

vier Farmsessies, elke maand<br />

één. De concerten zijn bedoeld<br />

voor muzikanten en muziekliefhebbers<br />

uit alle w<strong>in</strong>dstreken.<br />

Sfeer tijdens donkere dagen<br />

Net als <strong>in</strong> voorgaande jaren brengt<br />

Ondernemers Verenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong><br />

tijdens de donkere dagen<br />

rond kerst en de jaarwissel<strong>in</strong>g sfeer<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Op twee belangrijke<br />

hoekpunten van de Burgemeester<br />

Baumannlaan en voor de Mookhoekflat<br />

aan de Abtsweg komen<br />

drie grote kerstbomen (acht meter<br />

hoog) met feestelijke ledverlicht<strong>in</strong>g.<br />

Ook plaatst de ondernemersverenig<strong>in</strong>g<br />

sfeerverlicht<strong>in</strong>g aan de gevels<br />

en straatlantaarns <strong>in</strong> het Hoornwijkgebied<br />

(Duyvesteynstraat, Hoornweg)<br />

en <strong>in</strong> de middenberm van het<br />

Abtsweg w<strong>in</strong>kelgebied.<br />

W<strong>in</strong>terkost<br />

Op zaterdag 4 februari 2023 is <strong>in</strong><br />

theater In De Lugt (De Lugt 17) de<br />

gezellige familieshow ‘W<strong>in</strong>terkost’.<br />

Een familieshow voor jong en oud,<br />

groot en kle<strong>in</strong>, dik en dun... Kortom,<br />

voor iedereen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Meer weten?<br />

Kijk op Mijn.rotterdam.nl. Daar<br />

v<strong>in</strong>dt u ook <strong>in</strong>formatie over de kerstmarkt<br />

en lichtjesavond op vrijdag<br />

16 december. Dit bewoners<strong>in</strong>itiatief<br />

kreeg bij de eerste stemronde<br />

groen licht.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

18<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


“Een k<strong>in</strong>d laten lachen is de grote truck.”<br />

Foto's: Dirk van Noort<br />

Op 10 december 2022 v<strong>in</strong>dt de truckrun Rotterdam weer plaats. Ongeveer 75 verlichte voertuigen rijden dan door <strong>Overschie</strong>.<br />

De truckrun wordt jaarlijks georganiseerd door Erna de Vos en Frank Schenk. Wijkraadslid Hannagnes Faber g<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />

gesprek met Erna.<br />

Erna, kun je meer vertellen over de truckrun?<br />

De truckrun is een stoet met verlichte voertuigen waar verstandelijk<br />

beperkte mensen (hoofdzakelijk k<strong>in</strong>deren) <strong>in</strong> meerijden.<br />

Hoe is de organisatie van Truckrun gestart?<br />

Een kennis van mij uit Limburg die vrachtwagenchauffeur was,<br />

stuurde een filmpje van een truckrun met verlicht<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Limburg.<br />

Ik zag het filmpje en kreeg gelijk kippenvel.<br />

Marcel Jonkmans werkte toen als zzp’er voor de gemeente Rotterdam.<br />

Met Oud en Nieuw <strong>in</strong> 2013 stuurde hij op Facebook een<br />

bericht naar alle Facebook vrienden. Hij vroeg om ideeën op<br />

te sturen voor iets waarmee hij wat voor Rotterdam terug kon<br />

doen. Ik stuurde het filmpje van de Limburgse truckrun door en<br />

voor ik het wist organiseerde ik het zelf <strong>in</strong> Rotterdam. Samen<br />

met Frank Schenk vorm ik s<strong>in</strong>ds 2014 de organisatie.<br />

We hebben een paar mensen die helpen met het vullen van de<br />

goodie bags. Deze tasjes worden gevuld met spullen die sponsoren<br />

ter beschikk<strong>in</strong>g stellen. Op de dag zelf hebben we ook<br />

nog zo’n 25 vrijwilligers die ons helpen.<br />

Hoeveel wagens en bijrijders zijn er nu?<br />

Dit jaar doen er 75 wagens mee. Het zijn vooral vrachtwagens,<br />

maar bijvoorbeeld ook voertuigen van de Roteb, de brandweer<br />

en een bus van Arriva. De chauffeurs doen het met heel veel<br />

plezier. Sommigen gaan zelfs bij hun baas zeuren om mee te<br />

mogen doen.<br />

De politie doet ook mee en begeleidt alles. Frank zit altijd <strong>in</strong> de<br />

laatste politiewagen.<br />

Per wagen gaat er 1 passagier en eventueel een begeleider mee.<br />

Helaas moet soms ook nee worden verkocht richt<strong>in</strong>g het e<strong>in</strong>de<br />

van het jaar, omdat we het maximum aantal passagiers dan al<br />

hebben bereikt.<br />

Het is een geweldig evenement dat <strong>in</strong>middels heel populair<br />

is. Het ziet altijd zwart van de mensen langs de route door<br />

<strong>Overschie</strong>. Dat is geweldig om te zien. Veel is mogelijk door de<br />

sponsoren. B<strong>in</strong>nen een week zaten we dit jaar vol. Ongelooflijk,<br />

maar wel logisch nu er door Corona twee jaar geen truckrun is<br />

geweest.<br />

In januari betalen we de laatste reken<strong>in</strong>gen en starten we gelijk<br />

alweer met de organisatie voor het nieuwe jaar. Eigenlijk zijn we<br />

dus het hele jaar bezig met de organisatie van de truckrun.<br />

Erna, Frank en alle andere vrijwilligers hopen ook dit jaar weer<br />

veel mensen langs de route te zien. Komt u ook kijken op zaterdagavond<br />

10 december? U wilt dit niet missen!<br />

De Route:<br />

Van der Duyn van Maasdamweg / Zuiderlaan – Zestienhovensekade<br />

- L<strong>in</strong>ksaf Parallelstraat Oostzijde / Oost-Sidel<strong>in</strong>ge – Abtsweg<br />

- Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong> oversteken - Burg. De Jossel<strong>in</strong> de Jonghlaan<br />

/ Burg. Baumannlaan - Rechtsaf de Lugt<br />

L<strong>in</strong>ksaf Parallelstraat – Westzijde - L<strong>in</strong>ksaf Schielaan - Rechtsaf<br />

Delftweg - Rechtsaf Doenpad - L<strong>in</strong>ksaf West-Abtspolderseweg -<br />

Rechtsaf naar boven (oprit naar Doenkade)<br />

L<strong>in</strong>ksaf Doenkade - Rechtsaf Vliegveldweg<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19


weer open!<br />

Uw vertrouwde apotheken <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

ONZE GRATIS SERVICES<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen wanneer u wilt.<br />

Dus ook <strong>in</strong> de avond én <strong>in</strong> het weekend!<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht (SMS of email)<br />

als uw recept klaar staat.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen worden bij u thuis bezorgd.<br />

Wilt u gebruik maken van één van deze services?<br />

Laat het ons even weten!<br />

E. <strong>in</strong>fo@overschieseapotheek.nl<br />

T. 010 - 415 44 22<br />

wij zijn<br />

weer<br />

open!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur


Kunstenaars maken zich sterk voor natuur<br />

Door de eeuwen heen hebben kunstschilders zich bezig gehouden<br />

met het schilderen van de natuur. Toen mensen nog geen<br />

foto’s, televisie of mobiel hadden, gaven schilders stedel<strong>in</strong>gen<br />

de kans om zich toch een beeld te vormen van de natuur. Daarom<br />

waren (en zijn) kunstschilders nodig. Om juist de beroemde<br />

doeken van kunstschilders aan te vallen is natuurlijk foute<br />

boel. De mensen die de natuur van onze planeet weergeven<br />

hebben nu meer dan ooit onze aandacht nodig. <strong>Overschie</strong><br />

droeg <strong>in</strong> het verleden bij aan het vragen om aandacht voor het<br />

klimaat: met de open<strong>in</strong>g van ’s werelds eerste museum voor het<br />

milieu <strong>in</strong> park 16hoven.<br />

De <strong>Overschie</strong>s schilder Gyula Rajkovics stuurde twee voorbeelden<br />

van zijn schilderijen aan <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Hij wil<br />

graag het kunstschildersvak hoog houden voor onze jeugd én<br />

voor onze gezamenlijke toekomst.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

21<br />

GERODDEL IN DE …<br />

KLEEDKAMERS<br />

Theatergezelschap JONG VAN HART speelt GERODDEL IN DE<br />

KLEEDKAMERS…<br />

Een nieuw samengesteld toneelgezelschap die aan een uitdagende<br />

productie gaan werken <strong>in</strong> aanloop naar een EXAMEN om verkozen te<br />

worden tot een nieuw gezelschap met een gouden randje. Dat betekent<br />

met elkaar kennismaken, repeteren, allerlei strubbel<strong>in</strong>gen en de nooit<br />

ontbrekende roddels die <strong>in</strong> zo’n gezelschap plaatsv<strong>in</strong>den. Zo is daar een<br />

regisseur die de touwtjes stevig <strong>in</strong> handen heeft en zichzelf de grootste rol<br />

toe-eigent. Hij moet het doen met een onhandige acteur , een Diva die het<br />

hoog <strong>in</strong> haar bol heeft, een actrice met een Haags accent, een heel lieve,<br />

zachte dame die nog nooit geacteerd heeft, daarbij ook een actrice die<br />

alles controleert, een computer control freak dus, een zenuwachtige<br />

actrice die steeds maar roept ‘als dat maar goed komt, als dat maar goed<br />

komt’. Meer <strong>in</strong>grediënten zijn er niet nodig om uw fantasie op zijn beloop<br />

te laten met dit samengesteld toneelgezelschap. Wat hebben zij allemaal<br />

<strong>in</strong> petto? En gaan zij het examen halen met een ‘GRAND FINALE’?<br />

Het beloofd weer een luchtige, kluchtachtige, muzikale voorstell<strong>in</strong>g te<br />

worden waarbij de lachspieren op de proef worden gesteld.<br />

Script: Rens Groen<br />

Regie en Choreografie: Mirjam Kroonenburg<br />

Piano: Eduard van der Wouden<br />

Producent + Power Po<strong>in</strong>t: Ans Dekker<br />

Een voorstell<strong>in</strong>g met een verrassend t<strong>in</strong>tje<br />

musical en cabaret gespeeld door<br />

Typ hier uw vergelijk<strong>in</strong>g.<br />

Theatergezelschap ‘JONG VAN HART’<br />

Zondag 18 december 2022<br />

Aanvang: 14.00 uur / Entree: € 7,50<br />

In de Lugt, het theater van <strong>Overschie</strong>,<br />

De Lugt 17 te Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Reserveren:www.IndeLugt.nl/agenda


HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL<br />

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren:<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard GRATIS bij u thuis!<br />

Adres: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

Onze klanten<br />

zijn zeer<br />

tevreden!<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Alle beetjes helpen<br />

Het jaare<strong>in</strong>de nadert alweer. Voor heel veel mensen zijn het moeilijke tijden. Als belast<strong>in</strong>gadviseur kun je daar maar een<br />

heel kle<strong>in</strong> beetje bij helpen. Namelijk door – waar dat mogelijk is – uw belast<strong>in</strong>gdruk te verm<strong>in</strong>deren. Hieronder een bloemlez<strong>in</strong>g<br />

uit onze traditionele E<strong>in</strong>dejaarstips. Met hopelijk voor iedereen een beetje dat helpt.<br />

Beetjes voor ondernemers<br />

Heeft u een eenmanszaak? Volgend jaar<br />

stopt de mogelijkheid om pensioen op te<br />

bouwen <strong>in</strong> een fiscale oudedagsreserve<br />

(FOR). U kunt dit jaar dus voor het laatst<br />

ten laste van uw w<strong>in</strong>st toevoegen aan de<br />

FOR. Maar dat hoeft niet altijd voordelig<br />

te zijn. Moet u bijvoorbeeld bij stak<strong>in</strong>g<br />

van uw ondernem<strong>in</strong>g afrekenen tegen<br />

het hoge tarief van de <strong>in</strong>komstenbelast<strong>in</strong>g,<br />

terwijl u nu aftrek hebt tegen het<br />

lage tarief, dan kunt u dit jaar beter niet<br />

meer toevoegen.<br />

Heeft u een energie-<strong>in</strong>tensief bedrijf? Dan<br />

wordt er nu voor u gewerkt aan de Tegemoetkom<strong>in</strong>g<br />

Energiekosten (TEK), die<br />

gaat gelden voor de periode november<br />

2022 tot en met december 2023. U heeft<br />

recht op de TEK als uw energiekosten<br />

m<strong>in</strong>imaal 7% van de omzet bedragen. U<br />

kunt de aanvraag doen bij de RVO. Helaas<br />

is de verwacht<strong>in</strong>g dat het loket niet eerder<br />

opengaat dan <strong>in</strong> het tweede kwartaal<br />

van 2023. Wilt u op de hoogte gehouden<br />

worden over de voortgang en openstell<strong>in</strong>g<br />

van de TEK? Meldt u zich dan aan via<br />

de ‘houd me op de hoogte pag<strong>in</strong>a’ op de<br />

website van de RVO.<br />

Heeft u een BV? De eerste tariefschijf van<br />

de vennootschapsbelast<strong>in</strong>g gaat volgend<br />

jaar omlaag van € 395.000 naar € 200.000.<br />

Bovendien gaat het tarief van 15% naar<br />

19%! Uw w<strong>in</strong>st wordt vanaf 2023 dus eerder<br />

belast met het hoge tarief. Ga snel<br />

met uw adviseur om de tafel en kijk of er<br />

mogelijkheden zijn om w<strong>in</strong>st naar voren<br />

te halen.<br />

Beetjes voor iedereen<br />

Gaat u een vakantiehuis kopen? Of een won<strong>in</strong>g<br />

voor uw studerende k<strong>in</strong>deren? Dan<br />

betaalt u het hoge tarief van 8% <strong>in</strong> de overdrachtsbelast<strong>in</strong>g.<br />

Dit hoge tarief gaat vanaf<br />

2023 omhoog naar 10,4%! Hebt u al een<br />

pand op het oog? Wellicht kunt u ervoor<br />

zorgen dat de lever<strong>in</strong>g nog dit jaar plaatsv<strong>in</strong>dt.<br />

Dat scheelt u 2,4% van de koopsom.<br />

Wilt u uw (kle<strong>in</strong>)k<strong>in</strong>deren f<strong>in</strong>ancieel ondersteunen?<br />

Doe dan een schenk<strong>in</strong>g. Ten<br />

eerste is geld schenken bij leven veel leuker<br />

dan het nalaten. Maar fiscaal is schenken<br />

ook voordeliger: het kost veel m<strong>in</strong>der<br />

belast<strong>in</strong>g. Bij een schenk<strong>in</strong>g kunt u elk<br />

jaar profiteren van een vrijstell<strong>in</strong>g. In het<br />

geval van overlijden geldt die vrijstell<strong>in</strong>g<br />

maar eenmalig en betalen de k<strong>in</strong>deren<br />

over de rest tot wel 20% erfbelast<strong>in</strong>g.<br />

De vrijstell<strong>in</strong>g voor k<strong>in</strong>deren is dit jaar<br />

€ 5.677. Voor kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong>deren € 2.274.<br />

Wilt u meer <strong>in</strong>formatie over de E<strong>in</strong>dejaarstips?<br />

Neemt u dan contact met mij op.<br />

Vestig<strong>in</strong>g Schiedam Jan van Galenstraat 14 | 3115 JG Schiedam | 010 426 19 56<br />

MRVO.NL<br />

Drs. Jeroen de Vos Rb<br />

MRVO Accountants Belast<strong>in</strong>gadviseurs<br />

T 010-426 19 56<br />

jeroendevos@mrvo.nl<br />

Belast<strong>in</strong>gcolumn<br />

23<br />

Kaartverkoop concert True Colors door<br />

Intercession op 15 april 2023 gestart<br />

Zoekt u nog een orig<strong>in</strong>eel cadeau voor pakjesavond of voor onder de kerstboom? Wat dacht u van een concertkaartje<br />

voor True Colors door koor Intercession?<br />

Dit koor z<strong>in</strong>gt op zaterdag 15 april 2023 <strong>in</strong> de Grote kerk van <strong>Overschie</strong> om 20.00 uur. Met een gastoptreden van<br />

Joke Buis voor maar €14,-.<br />

Of nog beter: koop twee kaartjes en ga zelf ook mee!<br />

Kaartjes kunt u nu al bestellen via truecolors.<strong>in</strong>tercessionkoor.nl


RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum <strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

Jasper van Staveren, MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Gezondheidscentrum Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Cynthia de Kruijff, MSc.<br />

Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag Gesloten


Het Polderpad<br />

Wandelen en fietsen aan de Noordrand van Rotterdam<br />

Je kunt natuurlijk wandelen door het Kral<strong>in</strong>gse Bos of varen over de Rotte. In Rotterdam is genoeg te beleven. Maar ook net<br />

buiten de stad is er van alles. Aan de noordrand van Rotterdam, vlakbij <strong>Overschie</strong>, kun je wandelen of fietsen door oer-Hollandse<br />

weides en polders, beheerd door Natuurmonumenten. Z<strong>in</strong> om nog even door te fietsen? Dan kom je <strong>in</strong> Midden-Delfland.<br />

Berkelse Zweth<br />

Langs de Berkelse Zweth zie je van alles: gele plomp en waterlelie<br />

<strong>in</strong> het water, rietsigaren aan de oever en zwaluwen op zoek<br />

naar een lekker hapje. Op de achtergrond verrijst de <strong>in</strong>drukwekkende<br />

skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam uit het polderlandschap. Het<br />

contrast tussen stad en natuur, steen en groen, is nergens zo<br />

goed te beleven als hier.<br />

Ackerdijkse Plassen<br />

Het Rotterdams platteland is verdeeld <strong>in</strong> een aantal polders en<br />

natuurgebieden die elk hun eigen bijzondere verhaal hebben.<br />

Ben je een vogelliefhebber? Ga eens naar een van de drie uitkijkpunten<br />

rondom de Ackerdijkse Plassen. Door de afwissel<strong>in</strong>g<br />

van moeras, plas, wei en bos, zie je hier veel verschillende<br />

vogelsoorten. Bijvoorbeeld de grote zilverreiger.<br />

Foto: Polder Schieveen<br />

Polder Schieveen is een belangrijke ecologische verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g en<br />

weidevogelgebied. Hier v<strong>in</strong>dt onder andere onze nationale vogel<br />

de grutto weer een plekje. Buiten het broedseizoen kun je<br />

vanuit de Belevenisboerderij Schieveen een mooie wandel<strong>in</strong>g<br />

door de polder maken.<br />

Belevenisboerderij Schieveen<br />

Bij Belevenisboerderij Schieveen, pal aan het Polderpad, ontdek<br />

je het leven op de boerderij. Geef lammetjes <strong>in</strong> het voorjaar<br />

de fles, speel <strong>in</strong> Speelnatuur van OERRR of koop streekproducten<br />

<strong>in</strong> de boerderijw<strong>in</strong>kel.<br />

Fiets het Polderpad<br />

Kun je niet kiezen en wil je er een paar uur op uit? Geniet dan<br />

van een mooie fietstocht naar het Rotterdams platteland. Het<br />

Polderpad is een nieuw fietspad dat loopt van de Rotte tot de<br />

Schie. Het pad start <strong>in</strong> het centrum van Rotterdam en verb<strong>in</strong>dt<br />

de stadsparken met alle pareltjes op het Rotterdams platteland.<br />

Wist je dat er <strong>in</strong> totaal zes verschillende Polderpadroutes<br />

zijn? Allemaal <strong>in</strong>gesproken door presentator Chris Vemer<br />

(Radio Rijnmond). Download de route app van Natuurmonumenten<br />

voor de complete fietsroutes en stap op de fiets!<br />

Boer en boswachter <strong>in</strong> gesprek<br />

Midden-Delfland ligt <strong>in</strong>geklemd tussen de steden Rotterdam,<br />

Delft en Den-Haag en 2,5 miljoen <strong>in</strong>woners. Dit landschap<br />

wordt gekenmerkt door het boerenland en haar boerenbedrijven.<br />

Natuurmonumenten werkt hier samen met de boeren die<br />

grond van de natuurverenig<strong>in</strong>g pachten en beheren.<br />

Rotterdam de boer op!<br />

Natuurmonumenten werkt samen <strong>in</strong> een coalitie van meer<br />

dan 20 partners, bestaande uit boeren, ketenpartijen, (onl<strong>in</strong>e)<br />

supermarkten en ondernemers aan meer biodiversiteit<br />

op het platteland, eerlijk geproduceerd regionaal eten<br />

en een gezonde bedrijfsvoer<strong>in</strong>g voor boeren. Deze droom<br />

komt tot leven dankzij een speciale gift van 5 miljoen euro<br />

van de Nationale Postcode Loterij. Meer <strong>in</strong>fo over dit project?<br />

Kijk op www.rotterdamdeboerop.nl.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>Overschie</strong><br />

25<br />

Schiebroekse Polder<br />

Vanaf 2020 beheert Natuurmonumenten ook de Schiebroekse<br />

Polder tussen Berkel en Rodenrijs en Rotterdam Schiebroek.<br />

Onze boswachters werken samen met Herenboeren Rotterdam,<br />

een <strong>in</strong>itiatief waarbij 200 gez<strong>in</strong>nen samen met één boer<br />

hun eigen voedsel produceren. In de polder zullen de graslanden<br />

en akkers beheert worden met respect voor de natuur.<br />

Interesse om Herenboer te worden? Kijk om deel te nemen<br />

op rotterdam.herenboeren.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie<br />

over de Polderpadroute:<br />

Buitenplaats De Tempel<br />

Buitenplaats De Tempel is een statige buitenplaats vlakbij<br />

<strong>Overschie</strong>. Het park van De Tempel is elke dag open en voor iedereen<br />

toegankelijk. Een wandel<strong>in</strong>g is zeker de moeite waard.<br />

Je wordt getrakteerd op doorkijkjes met waterpartijen, je wandelt<br />

over sierlijke bruggetjes en komt langs de oudste eik van<br />

Rotterdam. Vanaf De Tempel ben je zo bij Polder Noord-Kethel,<br />

een mooi veenweidegebied.<br />

Foto: Natuurmonumenten


Wij zoeken<br />

bezorgers<br />

Viskraam De Meiden<br />

Al meer dan 30 jaar is Viskraam De Meiden trots onderdeel<br />

van Rotterdam-<strong>Overschie</strong>. Door bouwplannen moesten<br />

we verhuizen naar onze nieuwe standplaats aan de<br />

2 e Hogenbanweg. Ben jij al langs geweest?<br />

Viskraam De Meiden<br />

Standplaats 2 e Hogenbanweg<br />

De komende feestdagen hebben wij<br />

weer onze traditionele hapjes schotels<br />

tot 40 stuks en de lekkerste kle<strong>in</strong>e salades<br />

van natuurlijk vis en meer voor op<br />

de toastjes.<br />

Vanaf 26 november liggen de bestellijsten<br />

voor de feestdagen weer klaar op<br />

onze nieuwe standplaats. Kom zeker<br />

gezellig langs!<br />

Scan de code om<br />

je aan te melden<br />

Wij zijn per direct op zoek naar vaste bezorgers<br />

voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en Havenloods<br />

Kranten bezorgen is voor iedereen! Je hebt veel vrijheid, je kunt je eigen<br />

werk <strong>in</strong>delen, je bent lekker buiten en je kunt het bezorgen van de krant<br />

uitstekend comb<strong>in</strong>eren met school, hobby’s, sporten of een andere baan.<br />

De bezorg<strong>in</strong>g is voor de Havenloods om de week op<br />

donderdag/vrijdag<br />

Voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 1x per maand <strong>in</strong> de laatste week<br />

Voor alle leeftijden vanaf 13 jaar<br />

Goede bijverdiensten met een wijk <strong>in</strong> de buurt<br />

Heb jij <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> een bezorgwijk?<br />

Meld je dan nu aan via het aanmeldformulier op<br />

www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl<br />

Vragen?<br />

Jolanda en Jesse<br />

Bezorg<strong>in</strong>g Maasstad<br />

Bel of Whatsapp: 0180 – 64 19 19<br />

E-mail: <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

www.de-vlasfabriek.nl


‘Ik behoud mijn kracht en fitheid’<br />

Piet Meijer (75): “Ik startte vier jaar geleden met fit20,<br />

toen ik m’n actieve volleybal-jaren<br />

afsloot, iets sportiefs<br />

wilde blijven doen en<br />

ik daarnaast krachtig én zeker<br />

genoeg wilde blijven op<br />

de piste. Door de coronatijd<br />

werd het skiën uitgesteld<br />

naar dit voorjaar, maar vlak<br />

voor die vakantie werd ik aangereden op de fiets, met<br />

twee scheurtjes <strong>in</strong> mijn bekken als gevolg. Ik verplaatste<br />

me opeens achter een rollator. Op mijn leeftijd kan het<br />

dan van kwaad tot erger worden, zei de dame die me <strong>in</strong><br />

de schadeafhandel<strong>in</strong>g begeleidde. Zij zag dit vaak <strong>in</strong> de<br />

praktijk. Zelf had ik die angst niet zo. Enerzijds omdat ik<br />

een optimistisch <strong>in</strong>gesteld mens ben, anderzijds omdat<br />

ik mijn spieren bij fit20 sterk had getra<strong>in</strong>d en fit was toen<br />

ik viel. Het pakte positief uit, en na drie maanden was ik<br />

terug bij fit20. Tot op de dag van vandaag, en op dezelfde<br />

niveaus als voor mijn val. Ik ben daar heel blij mee.<br />

fit20 geeft me wekelijks een gevoel van voldoen<strong>in</strong>g, en<br />

ik merk dat ik m’n kracht en fitheid behoud. Dat zijn onbetaalbare<br />

d<strong>in</strong>gen. Heel fijn v<strong>in</strong>d ik ook dat mijn nek, die<br />

vaak verkrampt was, nu zoveel beter voelt. Mijn vrouw<br />

en ik tra<strong>in</strong>en samen en zijn zeer tevreden.”<br />

Gratis fit20-boek bij proefles<br />

Boek jij een proefles bij fit20 <strong>Overschie</strong>?<br />

Dan ontvang jij bij je bezoek<br />

het boek “fit20 Inside, voor fans”.<br />

Een heerlijk leesbaar 174 pag<strong>in</strong>a’s<br />

tellend boek over wat deze tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

voor je doet, verhalen van tientallen<br />

fit20’ers over hun ervar<strong>in</strong>gen,<br />

prikkelende columns, grappige<br />

graphics, kortom: vermakelijk leesvoer<br />

voor herfstachtige dagen! Dus<br />

vraag snel via www.fit20overschie.nl je proefles aan. Leggen<br />

wij vast jouw boek klaar.<br />

Accepteer jij<br />

spierarmoede?<br />

Kijk eens <strong>in</strong> de spiegel? Wat zie je? Eén d<strong>in</strong>g <strong>in</strong> elk geval: een<br />

ouder wordend persoon. Hoeft niet negatief te zijn. Goede<br />

wijn heeft ook tijd nodig om te rijpen. Maar, er is m<strong>in</strong>der goed<br />

nieuws onder “de motorkap”. Je verliest namelijk spiermassa.<br />

Dat beg<strong>in</strong>t rond je dertigste levensjaar. Bedenk je dat je vanaf<br />

dan 1 à 2 procent spiermassa <strong>in</strong>levert. Per jaar...!<br />

Is dat <strong>in</strong>teressant? Misschien denk je van niet. Het verlies is m<strong>in</strong>imaal,<br />

en het is waarschijnlijk niet je hobby om paraderend door de<br />

sportschool je spieren te showen. Snappen we.<br />

Die eerste verloren spiermassaprocentjes kun je ook prima hebben.<br />

Als vijftiger en zestiger gaat het om tientallen procenten. Dat<br />

is m<strong>in</strong>der leuk. Spieren zorgen ervoor dat we ons kunnen bewegen.<br />

Dat we functioneren, dat we een boodschappentas kunnen tillen,<br />

dat we het gras kunnen maaien. Als je <strong>in</strong>boet op spiermassa, en dat<br />

laat je tientallen jaren gebeuren, komt jouw levenskwaliteit <strong>in</strong> het<br />

ged<strong>in</strong>g. De m<strong>in</strong>der fraaie kant van het ouder worden, die je niet zozeer<br />

<strong>in</strong> de spiegel ziet maar elke dag voelt bij alles wat je doet.<br />

Kijk nu eens kritisch <strong>in</strong> de figuurlijke spiegel. Je pensioen, daar<br />

spaar je waarschijnlijk voor. Zodat je kunt genieten van je oude dag.<br />

Maar wat is geld als je door spierarmoede -s<strong>in</strong>ds 2016 is sarcopenie<br />

een wereldwijd erkende ziekte- wordt getroffen? Is dat een kwalitatieve<br />

oude dag?<br />

Hoog tijd om een bijdrage op je spiersaldo te storten, zoals honderden<br />

fit20’ers wekelijks bij ons doen. Het doel: een mooi rendement<br />

voor die oude dag, met betere perspectieven dan het huidige<br />

pensioenstelsel kan bieden. Als jij je lichaam ook rijk wilt hebben<br />

en houden, als je spierarmoede niet als voldongen feit wilt accepteren,<br />

dan weet je ons te v<strong>in</strong>den.<br />

Bas Pronk<br />

Oprichter fit20 <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

27<br />

We zien je snel aan de <strong>Overschie</strong>seweg 10, pal naast de<br />

Hoge Brug <strong>in</strong> de historische Vlasfabriek.<br />

Wat is fit20?<br />

Een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van 20 m<strong>in</strong>uten, die je maar één keer per week doet.<br />

Je tra<strong>in</strong>t op afspraak met maximaal twee mensen gelijktijdig (rust<br />

en privacy gegarandeerd), je hoeft je niet om te kleden en je<br />

wordt begeleid en gemotiveerd door één van onze gecertificeerde<br />

tra<strong>in</strong>ers. Je leeftijd en fitheidsniveau zijn niet van belang om te<br />

starten. Je tra<strong>in</strong>t <strong>in</strong> slowmotion, wat het behalve uitdagend ook<br />

veilig en verantwoord maakt, omdat er amper impactbelast<strong>in</strong>g<br />

op het lichaam is. Daarmee geef je een superieure prikkel aan je<br />

spieren, zonder je gewrichten te overbelasten.


<strong>Overschie</strong><br />

bij kaarslicht<br />

vrijdag 16 december 2022<br />

van 17.00 uur tot 21.00 uur<br />

Kerstmarkt<br />

Glühwe<strong>in</strong><br />

warme<br />

chocolademelk<br />

oliebollen<br />

van ‘Brug tot Brug’<br />

• heel veel kramen en een grote<br />

verscheidenheid aan producten<br />

• openstell<strong>in</strong>g Grote Kerk<br />

• muziek door diverse koren<br />

<strong>Overschie</strong> bij kaarslicht wordt ‘verlicht’ door:<br />

en door een bijdrage van Gemeente Rotterdam


Lichtjesavond - Kerstmarkt 16 december<br />

Er zijn nog wat kramen vrij<br />

Nostalgie <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat: dit jaar is de jaarlijkse Kerstmarkt terug van weggeweest. Beg<strong>in</strong> december verschijnt<br />

overal gezellige, w<strong>in</strong>terse verlicht<strong>in</strong>g en op 16 december staat de <strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat ’s avonds vol met leuke<br />

kramen. Dan is er Lichtjesavond <strong>in</strong> de oudste straat van <strong>Overschie</strong> met de Grote Kerk, de kerktoren, de oude huizen en met<br />

Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

De organisatoren (Museum <strong>Overschie</strong> en<br />

Grote Kerk) zijn druk bezig met de voorbereid<strong>in</strong>g,<br />

en verklappen alvast dat de<br />

markt waarschijnlijk net zo groot wordt<br />

als drie jaar geleden. Dat betekent: zo’n<br />

250 meter mooi verlichte kramen met de<br />

leukste, mooiste en lekkerste spullen voor<br />

iedereen. Kerstversier<strong>in</strong>g, kaarsen, warme<br />

hapjes, luxe artikelen, kled<strong>in</strong>g, cadeautjes,<br />

sieraden, speelgoed, keramiek, shawls,<br />

mutsen, bonbons, hon<strong>in</strong>g, chutney en nog<br />

veel meer...<br />

Van 17 tot 21 uur kun je je hart ophalen<br />

aan de sfeer, leuke cadeautjes scoren en<br />

iets lekkers eten en/ of dr<strong>in</strong>ken.<br />

Ook een kraam?<br />

Er zijn nog kramen beschikbaar. Wil je<br />

artikelen of etenswaren aanbieden die<br />

passen bij de kerstsfeer? Reserveer dan<br />

een kraam of standplaats. De kosten bedragen<br />

€30,00 per kraam/standplaats.<br />

De basisverlicht<strong>in</strong>g voor de kraam zit bij<br />

de prijs <strong>in</strong>begrepen, net zoals de elektriciteit<br />

(laag vermogen). Aanmeld<strong>in</strong>g via<br />

kerstmarkt@museumoverschie.nl met<br />

vermeld<strong>in</strong>g van de te verkopen artikelen<br />

+ je naam, adres en telefoonnummer.<br />

Foto: Jos Flick<br />

Voorrwoord Kerst <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en <strong>in</strong>houd<br />

29<br />

Steek een lichtje aan<br />

Zondag 11 december om 16.00 uur <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

Een kle<strong>in</strong> moment van troost, om samen dierbaren te her<strong>in</strong>neren. Dat is wat de Grote Kerk op 11 december voor iedereen<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> organiseert. Is ook jouw gevoel van gemis aan het e<strong>in</strong>de van het jaar groter? Meld je aan, kom en steek een<br />

lichtje aan. En weet dat je <strong>in</strong> gezelschap bent van mensen die jouw gemis delen.<br />

Rond de feestdagen en het e<strong>in</strong>de van het jaar is er altijd veel<br />

tijd voor her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen. Ze komen vanzelf. Her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan<br />

de mensen die je mist. De mensen die je liefhebt en met wie je<br />

ook graag dit jaar Kerst wilde vieren. Ziekte en verlies waren de<br />

afgelopen jaren soms dichtbij, misschien wel dichterbij dan ooit<br />

door corona. We konden niet altijd afscheid nemen op de manier<br />

die bij ons past.<br />

Op 11 december mag je een lichtje aansteken <strong>in</strong> de Grote Kerk.<br />

Om iemand bij naam te noemen die je <strong>in</strong> het afgelopen jaar bent<br />

verloren. Een teken van licht, een teken van hoop, een teken van<br />

geborgenheid. Tijdens de bijeenkomst <strong>in</strong> de Grote Kerk is er muziek,<br />

zang, woorden van troost en ontsteken we de lichtjes ter<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan onze dierbaren. Na afloop is er ruimte om elkaar<br />

te ontmoeten en na te praten onder het genot van een drankje.<br />

Aanmelden uiterlijk 5 december<br />

Je kunt je tot uiterlijk 5 december aanmelden via voorzitter@<br />

sticht<strong>in</strong>ggrotekerkoverschie.nl<br />

Geef hierbij aan met hoeveel mensen je komt en wie je wilt her<strong>in</strong>neren.<br />

Namens de sticht<strong>in</strong>g Grote Kerk en de Protestantse Gemeente<br />

<strong>Overschie</strong>,<br />

Dick Pranger<br />

Monique de Hoog


Terugblik<br />

Een impressie van <strong>Overschie</strong>se<br />

• Zaterdag 22 oktober stond <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> het teken van de Sociale Straat.<br />

Terugblik<br />

• Vrijdag 4 en zaterdag 5 november organiseerde Museum <strong>Overschie</strong>, samen met De Groene Motor, de Natuurklusdagen <strong>in</strong> het<br />

Buitenmuseum en het Veerhuis. Leerl<strong>in</strong>gen van groep 8 van de Albert Schweitzerschool kregen <strong>in</strong> groepjes uitleg om meer thuis<br />

te raken <strong>in</strong> de natuur.<br />

30<br />

• Zaterdag 5 november organiseerde basisschool De Stern <strong>in</strong> Park 16Hoven een Herfstmarkt.


activiteiten <strong>in</strong> oktober en november<br />

• Na jaren van afwezigheid deed S<strong>in</strong>terklaas op zaterdag 12 november weer zijn <strong>in</strong>trede <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

• In het weekend van 18, 19 en 20 november kwamen de Rock ’n Roll liefhebbers aan hun trekken tijdens het Rock ’N Roll Festival<br />

<strong>Overschie</strong> met optredens <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong>, theater In de Lugt, Grote Kerk <strong>Overschie</strong> en Boerderij Driebergen<br />

Terugblik<br />

31<br />

• Zaterdag 19 november was er speciaal voor de k<strong>in</strong>deren een k<strong>in</strong>derdisco georganiseerd door wmo radar <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Buurvrienden HWD <strong>Overschie</strong><br />

Met... voor… door… vitale leeftijdgenoten. Gratis sportief en/of sociaal bezig zijn op d<strong>in</strong>sdagmiddag. Met optredens van<br />

artiesten of muziek van HWD-dj Marian.<br />

D<strong>in</strong>sdag vanaf 13.30 uur: gezamenlijke <strong>in</strong>loop en voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten. Koffie en thee gratis.<br />

D<strong>in</strong>sdag wekelijks 14.00 – 1500 uur - Sjeudeboel, Wandelvoetbal, Legpuzzelen, DELEEDIES, en HWD Museum<br />

D<strong>in</strong>sdag Happy ouder uurtje 15.00 – 16.00 uur wekelijks wisselende activiteiten voor alle deelnemers.<br />

Agenda:<br />

D<strong>in</strong>sdag 6 dec. - 14.00 – 16.00 uur - Workshop tu<strong>in</strong> cadeautjes en SOEP surprise (vol)<br />

Vrijdag 9 dec. - 20.30 uur - Jari’s w<strong>in</strong>ter wonder weekend bij In de Lugt (op uitnodig<strong>in</strong>g)<br />

D<strong>in</strong>sdag 13 dec. - 14.00 – 16.00 uur - Kerststukjes maken en kerstboom optuigen<br />

D<strong>in</strong>sdag 20 dec. 15.00 – 16.00 uur - Kerstoptreden met Rita Young<br />

Vrijdag 23 dec. - 20.00 – 24.00 uur - Kerstklaverjassen<br />

D<strong>in</strong>sdag 27 dec - 14.00 – 16.00 uur - Oudejaars afsluit<strong>in</strong>g<br />

Het activiteitenprogramma BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD 2022 voor <strong>in</strong>woners uit <strong>Overschie</strong> en (oud-) leden van v.v. HWD is mogelijk<br />

door de <strong>in</strong>zet van vrijwilligers van vv HWD en samenwerkende partners.** . Deelname en entree is, tenzij anders vermeld, gratis.<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

32<br />

** Zoals het bestuur van vv HWD, de gemeente Rotterdam, WMO Radar, Wilskracht werkt, Sportraad, sportsupport, de wijkmanager, wijknetwerker,<br />

wijkraad, sportregisseur, cultuurregisseur <strong>Overschie</strong>, Sticht<strong>in</strong>g de Grote Kerk, Theater de Lugt, Ouderenfonds Nederland, Kansrijk ondernemen<br />

en welzijn. Vriendenploeg Himmat, vv VOB, Kees van de Meer, Rita Young, Koor Fortissimo, Magaz<strong>in</strong>e <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, FB pag<strong>in</strong>a’s, vv HWD<br />

<strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong> Leeft en <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> zicht, Oranjefonds Fonds van Sillevoldt, Volkskracht, S<strong>in</strong>t Laurensfonds, Elise Mathildefonds. artiesten,<br />

donateurs, sponsors en anderen.<br />

We kunnen nu al terugkijken op een zeer geslaagd jaar!<br />

HWD Taludweg 5 3042 JZ ROTTERDAM INFORMATIE:<br />

e-mail hvanluijpen@gmail.com - tel. 06-24536383<br />

De oudste mannelijke <strong>in</strong>woner van<br />

Rotterdam woont <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Ada van Noordwijk<br />

D<strong>in</strong>sdag 15 november jl. was het feest <strong>in</strong> flat Overijsel. Meneer Van Es was jarig. Hij werd werkelijk waar 103 jaar! Je ziet het<br />

hem niet aan. Hij ziet er veel jonger uit. En <strong>in</strong> zijn doen en laten is hij nog jong van geest.<br />

Wijkraadslid Ada van Noordwijk g<strong>in</strong>g hem namens de burgemeester<br />

een prachtige bos bloemen brengen en gaf hem namens<br />

de Wijkraad een door Roelant Siekman getekende kaart<br />

met daarop het wapen van <strong>Overschie</strong> cadeau. De 97-jarige<br />

vrouw van de heer Theo van Es, Annemarie, zei lachend dat ze<br />

nu samen 200 jaar oud zijn. Er was die dag opgebeld vanuit de<br />

gemeente met de mededel<strong>in</strong>g dat de heer van Es nu de oudste<br />

mannelijke <strong>in</strong>woner van Rotterdam is, en dat burgemeester<br />

Aboutaleb hem persoonlijk zal komen feliciteren. Dit gaat b<strong>in</strong>nenkort<br />

plaats v<strong>in</strong>den. Een belangrijke gebeurtenis. Voor de<br />

familie maar óók voor <strong>Overschie</strong>.<br />

Ada van Noordwijk overhandigt namens de Wijkraad bloemen aan de 103-jarige heer<br />

Van Es en zijn vrouw - Foto: Ron Pluijm


Twee sfeervolle lichtjes vaartochten<br />

13 december 16.30 uur - 19.00 uur - Vaartocht<br />

Van Nelle naar Lichtjesavond Delft<br />

Deze tocht voert u van het monument van<br />

licht, lucht en ruimte naar de Lichtjesavond<br />

van Delft. Terwijl het donker valt, vaart u<br />

over de Schie en volgt u de route van VOC<br />

goederen naar Delft. U komt aan op het<br />

moment dat het licht wordt ontstoken <strong>in</strong><br />

de kerstboom op de Markt van Delft.<br />

Start 16.30 uur bij Van Nelle. Ontvangst<br />

met glühwe<strong>in</strong> en schitterend uitzicht<br />

op de skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam. De boot is<br />

mooi verlicht en er is toepasselijke zang<br />

aan boord. Uite<strong>in</strong>delijk vaart u door de<br />

prachtig verlichte historische b<strong>in</strong>nenstad<br />

van Delft naar de grote kerstboom op de<br />

Markt. Daar e<strong>in</strong>digt deze tocht van het<br />

Licht. U kunt de sfeer van historisch Delft<br />

ervaren en vervolgens op eigen gelegenheid<br />

naar Rotterdam terugreizen.<br />

Prijs: : €55,- pp (<strong>in</strong>cl. hapje en drankje)<br />

Maximaal 20p<br />

16 december 16.30 uur - 19.00 uur -<br />

Vaartocht Van Nelle naar Kerstmarkt<br />

Oud <strong>Overschie</strong><br />

Start 16.30 uur bij Van Nelle. Ontvangst<br />

met glühwe<strong>in</strong> en schitterend uitzicht op<br />

de skyl<strong>in</strong>e van Rotterdam. In de mooi verlichte<br />

boot vaart u via het verlichte historisch<br />

Delfshaven naar Oud <strong>Overschie</strong>. Hier<br />

wandelt u over de sfeervolle Kerstmarkt<br />

naar Museum <strong>Overschie</strong>. Daar e<strong>in</strong>digt onze<br />

tocht van het Licht. U kunt de sfeer van<br />

historisch Oud <strong>Overschie</strong> ervaren, kerstcadeautjes<br />

kopen op de kerstmarkt en op<br />

eigen gelegenheid of met de boot (naar<br />

Van Nelle) terug naar Rotterdam reizen.<br />

Prijs: : €52,- pp (<strong>in</strong>cl. hapje en drankje)<br />

Maximaal 20p<br />

Aanmelden voor de vaartochten:<br />

www.natuurlijknicole.com of 06-26668727<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

Zie <strong>Overschie</strong>... wat was dat ook alweer…??<br />

In 2020 volgde Zie <strong>Overschie</strong> het aloude<br />

Rondje Oud <strong>Overschie</strong> op. Het eerste<br />

evenement, Hang je eigen kunst op’, was<br />

groots. Toen kwam corona en werd het<br />

muisstil. In 2021 lukte het nog om een<br />

m<strong>in</strong>i-evenement te organiseren (‘Uitgesproken<br />

kunst’). En dat was het. Maar<br />

let op: <strong>in</strong> 2023 komt Zie <strong>Overschie</strong> terug<br />

zoals het is bedoeld: groot, veel en voor<br />

iedereen! Hoe zit dat ook alweer, met Zie<br />

<strong>Overschie</strong> en het oude Rondje?<br />

Het Rondje Oud <strong>Overschie</strong> was iedere<br />

eerste zondag van de maand. Ateliers van<br />

<strong>Overschie</strong>se kunstenaars, Museum <strong>Overschie</strong>,<br />

de Grote Kerk en de Petrus’ Bandenkerk<br />

openden ’s middags hun deuren<br />

voor iedereen die een kijkje wilde nemen.<br />

Ook waren er regelmatig tentoonstell<strong>in</strong>gen<br />

en muziekoptredens.<br />

De geboorte van Zie <strong>Overschie</strong><br />

Maar het Rondje werd wat sleets, een<br />

aantal kunstenaars haakte af en veel<br />

publiek kwam er niet meer. Toen besloot<br />

een aantal organisatoren: we gaan iets<br />

anders doen. Zo is ZIE OVERSCHIE geboren:<br />

een evenement voor kunst <strong>in</strong> allerlei<br />

vormen: muziek, zang, dans, gesproken<br />

woord, schilderen, grafiek, beeldhouwen,<br />

fotografie, poëzie, theater, mediakunst,<br />

architectuur, literatuur.<br />

Met Frits Siss<strong>in</strong>g<br />

In februari 2020 was het eerste evenement:<br />

‘Hang je Eigen Kunst op’. Schilderijen<br />

uit privébezit van <strong>Overschie</strong>ënaren<br />

werden geëxposeerd <strong>in</strong> het museum, de<br />

Grote Kerk en de Petrus’ Bandenkerk. Extra<br />

bijzonder was de aanwezigheid van twee<br />

professionele taxateurs en de bekende<br />

presentator Frits Siss<strong>in</strong>g: <strong>Overschie</strong> organiseerde<br />

zomaar zijn eigen Tussen Kunst &<br />

Kitsch. Er kwam veel volk op deze levendige<br />

dag af, en het was echt mega leuk. Maar<br />

ja, toen kwam corona… In juli 2021 was<br />

er een m<strong>in</strong>i-uitvoer<strong>in</strong>g van Uitgesproken<br />

Kunst. Er kon nog geen 20% doorgaan van<br />

de oorspronkelijke plannen.<br />

Nieuw jaar, nieuwe start<br />

Nu is het bijna 2023. De Cultuurcommissie<br />

van <strong>Overschie</strong> is net bij elkaar geweest en<br />

heeft besloten: 2023 wordt een mooi ZIE<br />

OVERSCHIE-jaar! Er staan vier events op stapel:<br />

1) Uitgesproken Kunst - en dan nu echt,<br />

met het hele programma; 2) Coverbands -<br />

met uiteenlopende muziek + s<strong>in</strong>g-a-long;<br />

3) Wereldmuziek mét pop/rock, 4) een<br />

event met muziek en dansexpressie. En als<br />

de organisatie dan nog ruimte en tijd over<br />

heeft, komt er ook weer een event samen<br />

met de vele kunstenaars uit <strong>Overschie</strong>.<br />

Help je mee?<br />

Als je op de één of andere manier wilt<br />

meewerken, of iets wil opmerken/aanvullen<br />

op deze plannen: meld je dan bij<br />

kees@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl. De groep<br />

organisatoren is nog kle<strong>in</strong> en verwelkomt<br />

jouw enthousiasme met open armen.<br />

Dus: bedenk niet alleen iets, maar stuur<br />

die mail naar Kees! En blijf het nieuws van<br />

Zie <strong>Overschie</strong> volgen op Facebook en <strong>in</strong><br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>.<br />

Sticht<strong>in</strong>g Zie <strong>Overschie</strong> / <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong><br />

33


December<br />

<strong>in</strong> de Lugt<br />

Pakkepapier<br />

Zondag 11 december | 11.00 uur<br />

Pak peuters en kleuters <strong>in</strong> met deze feestelijke<br />

voorstell<strong>in</strong>g. Kaartjes € 7,50<br />

Jari’s W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend<br />

Vrijdag 9 en Zaterdag 10 december<br />

Vol muziek, verrassende acts, prijzen, glitter en<br />

gezelligheid! Kaartjes vanaf € 15,-<br />

Geroddel <strong>in</strong> de Kleedkamers<br />

Zondag 18 december | 14.00 uur<br />

Premiere: De nieuwe van TG Jong van Hart.<br />

Kaartjes € 7,50<br />

D<strong>in</strong>er & Film - Délicieux<br />

Zaterdag 17 december | 18.00/20.30 uur<br />

Feestelijk eten met een cul<strong>in</strong>aire film. De<br />

kaartverkoop start 28 november om 09.00 uur.<br />

Kaartjes € 50,-.<br />

Kaartjes en reserver<strong>in</strong>gen via www.<strong>in</strong>delugt.nl<br />

Theater <strong>in</strong> de Lugt | De Lugt 17 | <strong>in</strong>fo@<strong>in</strong>delugt.nl


De Strijpes<strong>in</strong>gel <strong>in</strong> de jaren ’50 met uitzicht op de flats aan de andere zijde van de Abtsweg en het beeld van de s<strong>in</strong>gel <strong>in</strong> 2022 -<br />

Foto’s: Collectie Museum <strong>Overschie</strong> - Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Strijpes<strong>in</strong>gel<br />

Voor de straatnaam <strong>in</strong> deze <strong>editie</strong> zoomen we <strong>in</strong> op de Strijpes<strong>in</strong>gel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>-Oost. Deze lange s<strong>in</strong>gel kruist de Abtsweg en is<br />

een ware groene oase. Daarmee draagt de s<strong>in</strong>gel mooi bij aan het groene karakter van <strong>Overschie</strong>. Aan de Strijpes<strong>in</strong>gel staan eengez<strong>in</strong>swon<strong>in</strong>gen<br />

<strong>in</strong> jaren ’30 stijl, maar dan gebouwd rond 2018.<br />

De oorsprong van deze straatnaam ligt op Voorne-Putten en verwijst naar de Strijpepolder bij de gemeente Rockanje.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

Evenementenkalender december<br />

iedere zondag t/m april 2023 Tentoonstell<strong>in</strong>g 'De opbrengst van de bochtafsnijd<strong>in</strong>g' Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag t/m april 2023 Tentoonstell<strong>in</strong>g '<strong>Overschie</strong>se huisjes' - Jan Broomans Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag t/m april 2023 Expositie schilderijen Willem Horselenberg Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur € 2,50<br />

iedere zondag Brocante w<strong>in</strong>kel Museum <strong>Overschie</strong> Museum <strong>Overschie</strong> - Ov. Kerks<strong>in</strong>gel 1 14.00 - 17.00 uur vrij<br />

iedere donderdag Café Goed Gesprek Huis van de Wijk De Halte - Schiehof 39 10.00 - 12.00 uur vrij<br />

diverse dagen <strong>in</strong> december activiteiten HWD Buurvrienden (zie pag<strong>in</strong>a 32) HWD - Taludweg 1 diverse tijden vrij<br />

vrijdag 9 december Jari's W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.30 uur € 15,00<br />

zaterdag 10 december Jari's W<strong>in</strong>ter Wonder Weekend Theater In de Lugt - De Lugt 17 20.00 uur € 15,00<br />

zaterdag 10 december Truckrun <strong>Overschie</strong> Start route: Van der Duyn van Maasdamweg vrij<br />

zondag 11 december Pakkepapier Theater In de Lugt - De Lugt 17 11.00 uur € 7,50<br />

zondag 11 december Lichtjes <strong>in</strong> de Grote Kerk Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 95 16.00 uur vrij na aanmeld<strong>in</strong>g<br />

d<strong>in</strong>sdag 13 december Vaartocht Van Nelle - Lichtjesavond Delft Van Nellefabriek 16.30 uur € 55,00 pp.<br />

vrijdag 16 december Kerstmarkt - Lichtjesavond Ov. Dorpsstraat 17.00 - 21.00 uur vrij<br />

vrijdag 16 december Vaartocht Van Nelle - <strong>Overschie</strong> Van Nellefabriek 16.30 uur € 52,00 pp.<br />

zaterdag 17 december D<strong>in</strong>er & Film Delicieux Theater In de Lugt - De Lugt 17 18.00 uur € 50,00<br />

zondag 18 december Toneelstuk Geroddel <strong>in</strong> de Kleedkamers Theater In de Lugt - De Lugt 17 14.00 uur vrij<br />

zaterdag 24 december t/m<br />

8 januari<br />

Vakantiejeugd activiteiten Diverse locaties diverse tijden vrij


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

Reserveren gewenst<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

KERST 2022<br />

Kom genieten van een<br />

biologische kerstbrunch!<br />

U wordt op 1ste kerstdag om 12:00 uur<br />

hartelijk ontvangen <strong>in</strong> ons restaurant. Ook<br />

is er gedacht aan onze jonge gasten!<br />

Airport Hotel<br />

Rotterdam<br />

Heerlijke verantwoorde hapjes & drankjes<br />

en warme gastvrijheid. Wij zorgen deze<br />

kerst voor een onvergetelijk moment.<br />

Vliegveldweg <strong>59</strong>-61<br />

3043 NT Rotterdam<br />

010 - 462 55 66<br />

airporthotelrotterdam.nl<br />

Scan de QR-code en<br />

reserveer gemakkelijk<br />

& snel onl<strong>in</strong>e!<br />

Meer <strong>in</strong>formatie? Bel 010 - 462 55 66<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl<br />

Heb je last van:<br />

haaruitval, dunner wordend haar,<br />

kalende plekken, broos haar of<br />

plotsel<strong>in</strong>g haarverlies en zoek je een<br />

oploss<strong>in</strong>g voor dit probleem?<br />

Kijk snel op www.hairlabs.nl voor de<br />

beste producten en laat ons je<br />

helpen!<br />

Het beste voor je haar.


Fan van films én van <strong>Overschie</strong><br />

Portret van Marlene Wickel – Jean M<strong>in</strong>eur Mediavision<br />

Anne Bos<br />

Bijna iedereen houdt van films kijken. Maar echte liefhebbers ‘pakken een filmpje’ natuurlijk <strong>in</strong> de bioscoop. Die schemerige<br />

zaal, die zachte stoelen, dat grote scherm: zo beleef je een film toch heel anders dan thuis op de bank. Marlene Wickel is<br />

zo’n echte filmfan. Bovendien is Marlene voor haar werk elke dag met bioscopen en films bezig: ze heeft een droombaan.<br />

Net als een film <strong>in</strong> de bioscoop ‘anders’ is,<br />

is ook de reclame er ‘anders’. Het geluid<br />

alleen al zorgt voor een totaal andere<br />

belev<strong>in</strong>g. Daar weet Marlene alles van:<br />

zij verkoopt bioscoopreclame door heel<br />

Nederland.<br />

Kant- en klaar<br />

Marlene werkt ruim 20 jaar bij Jean M<strong>in</strong>eur<br />

Mediavision (JMM) <strong>in</strong> Amsterdam<br />

– al wil ze daar zeker niet wonen. ‘In 106<br />

bioscopen hebben wij het alleenrecht<br />

om reclame te laten vertonen,’ vertelt<br />

Marlene. ‘We leveren bioscopen een<br />

kant-en-klaarpakket af, met <strong>in</strong>structies<br />

voor het type film waar de reclames bij<br />

passen. Wij zorgen dat de commercials<br />

op tijd b<strong>in</strong>nenkomen, zoeken uit bij welke<br />

films ze passen en controleren of de<br />

reclames zich aan alle codes en regels<br />

houden. De bioscoop hoeft het alleen<br />

maar aan te zetten.’<br />

JMM verzorgt de reclame <strong>in</strong> de drie grote<br />

bioscoopketens Pathé, VUE en K<strong>in</strong>epolis.<br />

Daarnaast verzorgen ze reclames <strong>in</strong> onafhankelijke<br />

bioscopen en arthousebioscopen.<br />

In Rotterdam is echt alle bioscoopreclame<br />

geregeld door JMM, van Pathé tot<br />

KINO.<br />

goed adviseren. We sponsoren trouwens<br />

ook veel filmfestivals, zoals IFFR (International<br />

Film Festival Rotterdam) en IDFA<br />

(International Documentary Film Festival<br />

Amsterdam).’<br />

Als filmfan <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kent Marlene<br />

natuurlijk het filmprogramma van theater<br />

In de Lugt: ‘Dat is een erg leuk <strong>in</strong>itiatief. Ik<br />

kijk altijd naar het programma, maar jammer<br />

genoeg heb ik de film die ze vertonen<br />

eigenlijk altijd al gezien. Maar ik v<strong>in</strong>d<br />

het geweldig dat ze dit doen!’<br />

Fan van <strong>Overschie</strong><br />

Marlene wilde 30 jaar geleden een huis<br />

kopen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, maar dat lukte niet.<br />

Tien jaar later wel. Als ze nu vertelt over<br />

<strong>Overschie</strong> is duidelijk: ze is niet alleen fan<br />

van films, maar ook van <strong>Overschie</strong>. Marlene:<br />

‘<strong>Overschie</strong> is toch echt een dorp; de<br />

buren hier kennen elkaar bijna allemaal.<br />

Je kunt hier vrij makkelijk mensen leren<br />

kennen, ook als je fulltime werkt. Ik v<strong>in</strong>d<br />

het ook mooi om te zien hoe de wijk<br />

wordt aangepakt. Zoals de renovatie van<br />

de Patijnstraat, en de nieuwe huizen bij<br />

de entrees van <strong>Overschie</strong>.’<br />

‘Er wordt veel georganiseerd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>’,<br />

v<strong>in</strong>dt Marlene, ‘en je v<strong>in</strong>dt hier alles<br />

voor je eerste levensbehoeften. Sporten<br />

doe ik hier ook. Door corona heb ik de<br />

omgev<strong>in</strong>g beter leren kennen, want ik<br />

ben toen veel gaan wandelen.<br />

Als vrienden van buiten Rotterdam de<br />

wijk <strong>in</strong>rijden, denken ze “Oh, wat is het<br />

hier groen”. Het beeld is toch: <strong>Overschie</strong><br />

ligt tussen twee snelwegen <strong>in</strong>geklemd,<br />

met ook nog een vliegveld en <strong>in</strong>dustrieterre<strong>in</strong>.<br />

Maar het is hier fijn! <strong>Overschie</strong><br />

heeft echt wel mijn hart gewonnen.’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37<br />

Noodhospitaal<br />

Over KINO gesproken: wist je dat dit tijdens<br />

de oorlog een noodhospitaal was?<br />

‘Daar heeft mijn moeder gelegen’, vertelt<br />

Marlene, die <strong>in</strong> Rotterdam is geboren.<br />

‘Eigenlijk zijn de bioscopen <strong>in</strong> Rotterdam<br />

allemaal verbonden met mijn eigen geschiedenis.<br />

Sowieso v<strong>in</strong>d ik de geschiedenis<br />

van Rotterdam en de bioscopen erg<br />

leuk.’<br />

Film <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

‘Ik hou zelf erg van film, dus het is een<br />

leuke bijkomstigheid van dit werk dat ik<br />

veel films zie. Zo kan ik adverteerders ook<br />

Foto: Ron Pluijm


Kou en warmte<br />

In de maand december worden de dagen korter. We zullen waarschijnlijk meer te maken krijgen met lagere temperaturen.<br />

Tegelijkertijd worden we geconfronteerd met hogere kosten voor verwarm<strong>in</strong>g etc. Veel mensen maken zich<br />

zorgen over die ontwikkel<strong>in</strong>gen met de nodige f<strong>in</strong>anciële consequenties.<br />

Gaandeweg december komen ook de dagen<br />

van Kerstmis dichterbij. In veel kerken<br />

wordt dan het evangelie gelezen over<br />

de geboorte van Jezus Christus, de mensword<strong>in</strong>g<br />

van God <strong>in</strong> onze wereld. Het<br />

evangelie van Lucas vertelt dat Hij geboren<br />

werd op een koude tochtige plek, een<br />

onderkomen voor dieren, omdat er geen<br />

plaats was <strong>in</strong> de herberg. Maria en Jezus<br />

kwamen voor een dichte deur. In het<br />

donker buiten de stad en <strong>in</strong> de kou komt<br />

Jezus uite<strong>in</strong>delijk ter wereld. Herders <strong>in</strong><br />

het veld kwamen als eersten op bezoek.<br />

Het werd een eenvoudige maar hartverwarmende<br />

ontmoet<strong>in</strong>g.<br />

In de donkere dagen van december worden<br />

wij geadviseerd om ramen en deuren<br />

goed te sluiten en waar mogelijk<br />

onze huizen te isoleren, om de kou buiten<br />

te houden en de verwarm<strong>in</strong>gskosten<br />

zo laag mogelijk.<br />

Juist <strong>in</strong> deze dagen wens ik onze samenlev<strong>in</strong>g<br />

toe dat we de deuren niet gesloten<br />

houden voor elkaar als medemensen, dat<br />

we onszelf niet isoleren van het broodnodige<br />

menselijk contact.<br />

In de geest van Kerstmis is het daarom<br />

belangrijk om <strong>in</strong> moeilijke tijden als<br />

mensen elkaar te blijven zien en vast te<br />

houden. Eenvoudige ontmoet<strong>in</strong>gen, over<br />

en weer, kunnen onze harten al verwarmen,<br />

juist <strong>in</strong> een letterlijk en figuurlijk<br />

kille tijd.<br />

Pastoraal team RK parochie<br />

Mgr. J. van den Hende<br />

Klokgelui<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender december 2022<br />

zondag 4 december Kerkdienst - ds. G.J. Stougie PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 4 december Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. V.d. Hende Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 4 december Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 4 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 11 december Kerkdienst - ds. E. van Rooijen PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 11 december Eucharistievier<strong>in</strong>g - pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 11 december Kerkdienst - ds. M. Janssens Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 11 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Gert Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 18 december Kerkdienst - ds. P.L. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 december Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 18 december Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 18 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker S. Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zaterdag 24 december Kerstnachtdienst - ds. D. Pranger PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 21.00 uur vrij<br />

zondag 25 december Kerkdienst - ds. D. Verboom PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 25 december Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 25 december Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. V.d. Hende Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 25 december Samenkomst Kerk aan Huis - spreker A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Michel Franke – Stadszicht<br />

Michel (55) begon <strong>in</strong> Stadszicht met<br />

vrijwilligerswerk <strong>in</strong> coronatijd. ‘Dat<br />

was heftig. De mensen hadden het zo<br />

zwaar. Als je dan wat voor ze kan doen,<br />

is dat heel mooi’, v<strong>in</strong>dt Michel. En dat<br />

doet hij graag!<br />

Vroeger was Michel spuiter bij een<br />

autoschadeherstelbedrijf. Daar begeleidde hij dove jongens.<br />

Na een opleid<strong>in</strong>g tot agogisch medewerker was Michel een tijd<br />

werkbegeleider van verslaafden, daklozen en ex-gevangenen.<br />

Nu zit hij <strong>in</strong> de WW en wil fietsenmaker worden. ‘Ik ben helemaal<br />

gek van fietsen’, vertelt Michel enthousiast. ‘Ik ben al toegelaten<br />

bij een opleid<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Zeist, dus ik hoop dat het UWV dit<br />

wil betalen. Dan ga ik weer lekker met mijn handen werken.’ En<br />

wie weet, gaat hij dan weer jongens opleiden.<br />

Fia Laro - KBS Albert Schweitzer<br />

School<br />

Fia (66) gaf hier pas een paar jaar les<br />

en toen g<strong>in</strong>g ze met pensioen. Maar<br />

weg bij de Albert Schweitzer? Echt<br />

niet! ‘Ik was 61 toen ik met pensioen<br />

g<strong>in</strong>g, maar ik was nog helemaal niet toe<br />

aan pensioen. S<strong>in</strong>dsdien ben ik twee<br />

dagen <strong>in</strong> de week vrijwilliger’, vertelt Fia vrolijk.<br />

Fia is een echt onderwijsmens. Ze was vooral kleuterleidster,<br />

maar heeft voor alle groepen gestaan. Elke leeftijd is leuk, v<strong>in</strong>dt<br />

ze.<br />

‘Als vrijwilliger ondersteun ik k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> verschillende groepen.<br />

Bijvoorbeeld met lezen <strong>in</strong> groep 3, 4 en 5’, legt Fia uit. ‘Ik<br />

help k<strong>in</strong>deren die moeite hebben met lezen, en ook k<strong>in</strong>deren<br />

die juist meer aankunnen. Het is maar net wat er nodig is.’<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

Waar woon je?<br />

In <strong>Overschie</strong>-Oost.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> Bergschenhoek.<br />

39<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Mijn huis! Maar we gaan ook graag naar eetcafé De Boulevard,<br />

een borreltje doen.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het een rustig wijk is, ook al is er wel herrie van het verkeer.<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

De Baumannlaan, met de w<strong>in</strong>kels.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Dat het een kle<strong>in</strong>e, gezellige gemeenschap is, met een dorpse<br />

mentaliteit.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Bij de parkeerstrook om de hoek gebeurt veel schimmigs. Dat<br />

zou wel anders mogen.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Eigenlijk niets. Ik v<strong>in</strong>d het hier heel prettig. Veel groen, relaxed,<br />

fijne mensen <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kels.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Het is gewoon leuk om iets voor die mensen te kunnen doen.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Ik v<strong>in</strong>d het erg leuk om de k<strong>in</strong>deren verder te helpen.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Vroeger g<strong>in</strong>g ik <strong>in</strong> Zoetermeer op pad met een hoogbejaarde<br />

dame. Toen ik <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kwam wonen kreeg ik via via contact<br />

met Stadszicht.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Gewoon, met mensen bezig zijn. Het is mooi als zij het naar hun<br />

z<strong>in</strong> hebben.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Na mijn pensioen vroeg de directie of ik hier vrijwilligerswerk<br />

wilde doen. Daar heb ik niet lang over hoeven nadenken!<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het contact met de k<strong>in</strong>deren is het allerleukste. Maar ook het<br />

contact met ouders en collega’s is leuk, net zoals de sfeer.<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!