25.11.2022 Views

Wijkkrant Enschede Noord 6 - 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Wijkkrant Noord

JAARGANG 38 | No.6 december 2022

wijkkrant noord

1wijkkrant noord

cOlOFON

JAArGANG 38 NUMMEr 6 2022 © copyright Stichting Wijkkrant Enschede Noord

De wijkkrant Noord is een onafhankelijke uitgave van de gelijknamige Stichting. De krant wordt gemaakt

door vrijwilligers en verschijnt sinds een kwart eeuw 6 keer per jaar.

Advertentietarieven op aanvraag, Afhaalpunten extra wijkkranten: Winkelcentrum Deppenbroek, Primera

postkantoor Roombeek en Beien (Meeuwenstraat 160). Druk: Stichting MEO / Alkmaar

rEDAcTIE: Cobi Hamstra (bureauredactie), Mark Kluivers, Jos van Alebeek, Titia van Hooijdonk,

Jan van Cooten en Martin Hillen.

POSTADrES WIJKKrANT NOOrD: Horstlindelaan 74, 7522 JH Enschede.

TEl: 06 192 781 42 E-MAIl: wijkkrantnoord@hotmail.com. WEbSITE: www.wijkkrantenschedenoord.nl

IbAN: NL10 INGB 066 52 66 677 t.n.v. Stichting Wijkkrant Enschede Noord.

Wijkkrant Sluitingsdata 2023 Verspreiding 2023

No. 1 16 januari 03 februari

No. 2 13 maart 31 maart

No. 3 15 mei 02 juni

No. 4 26 juni 14 juli

No. 5 18 september 06 oktober

No. 6 20 november 08 december

Kopij voor de wijkkrant is altijd welkom! Inzending van kopij houdt in dat men instemt met eventuele inkorting

of bewerking door de redactie van de kopij.

INHOUDSOPGAVE

Omslagfoto: Muurschildering Vechtstraat (zie pagina 5)

Fijne feestdagen 3 Kinderboerderij Noord 13

Burendag Het Voortman 5 Korendag Prismare 15

Collecte Dierenbescherming 6 Buurthuis Beien 17

Midwinterhoornwandeling 7 Sportaal: Gezonde leefstijl 17

Kerstconcert Kottenpark 7 Twentse Landdag 19

Picknick in Prismare 9 Wijkwijzer Noord 19

Stadsdeelwethouder stelt zich voor 11 Wie wat waar 21

Open Dag Twentse Modelspoorweg Club 12 Om te bewaren 22

Onderzoek Leefstijl Diabetes type 2 12 Tentoonstellingsagenda 23

FIJNE FEESTDAGEN!

De redactie van Wijkkrant Noord wenst alle lezers gezellige kerstdagen en een goede jaarwisseling!

Aan het eind van het jaar willen we graag onze adverteerders en de verschillende instanties in Noord die

regelmatig kopij aanleveren hartelijk bedanken! Samen maken we immers de wijkkrant! Heeft u een idee

voor een onderwerp of interview, laat het ons weten!

Heel blij zijn wij met de hulp van wijkbewoners bij de verspreiding van de wijkkrant. Wilt u ook helpen de

wijkkrant 6 keer per jaar in uw straat of buurt huis-aan-huis te bezorgen, dan kunt u dit opgeven bij Cobi

Hamstra via wijkkrantnoord@hotmail.com. Wij zorgen dan dat u het aantal wijkkranten krijgt dat voor

uw straat nodig is. Helpt u mee? Al vast bedankt!

De redactie van Wijkkrant Noord

3


wijkkrant noord

4


wijkkrant noord

FEESTElIJKE bUrENDAG ‘HET VOOrTMAN’

? Door Cobi Hamstra

Op zaterdagmiddag 24 september was het feest aan de Vechtstraat in de buurt ‘Het Voortman’.

Daar werden namelijk op Burendag een vernieuwde speelplek en een mooie muurschildering officieel

onthuld door Arjan Kampman, stadsdeelwethouder in Enschede Noord.

Muurschildering

Met behulp van het Wijkbudget zijn twee picknicktafels

geplaatst en is de speelplek opgeknapt. De

saaie grijze muur bij het speeltuintje aan de Vechtstraat

is een kleurrijke onderwaterwereld geworden

(Zie de foto’s op de voor- en achterkant van

deze wijkkrant). Buurtgenoten, onder leiding van

Sjoukje Blom, hebben zich hier samen sterk voor

gemaakt met hulp van mensen van Bewonersplatform

Deppenbroek. Twee AKI-studenten, Julia en

Stijn, hebben de muurschildering ontworpen en op

de muur van het elektriciteitsgebouw van Enexis

geschilderd. Ze zijn tien dagen aan het schilderen

geweest. Een paar dagen was dit echt afzien door

de tropische temperaturen. Maar het resultaat mag

er zijn! Iedereen is trots: de buurtgenoten omdat

ze dit samen hebben bereikt en er dagelijks van

kunnen genieten en de kinderen omdat hun speelplek

er zoveel mooier en gezelliger uitziet!

Oranjefonds, Jumbo op Roombeek en Zuivelhoeve

en Groenteboer van winkelcentrum Deppenbroek.

Jij maakt de buurt

Na de toespraakjes bevestigde de wethouder

samen met Sjoukje het bordje ‘Jij maakt de Buurt’

aan het hek bij het speelveldje. Hierna was het nog

lang gezellig met een hapje en een drankje en de

kinderen vermaakten zich de hele middag prima

op de springkussens.

Heb je ook een idee voor jouw straat of buurt, dat

je samen met buurtgenoten wilt uitvoeren? Kijk

dan eens op https://www.jijmaaktdebuurt.nl of

jouw idee in aanmerking komt voor een mooi

bedrag vanuit de wijkbudgetten, Wil je meer weten

over de mogelijkheden van het wijkbudget? Stuur

een mail naar Marijke van Oostende: m.vanoostende@enschede.nl.

Zij helpt je graag op weg!

Plannen voor de toekomst

Maar er zijn meer plannen vertelt Sjoukje: “In de

toekomst willen we graag het groen en de beplanting

in de straat mooier maken, tenminste als de

gemeente hieraan mee wil werken. Het groenonderhoud

van de gemeente heeft de laatste weken

alle onkruid gewied, de buurt ziet er nu schoon en

netjes uit. We hopen dat dit ook in de toekomst

gebeurt! In het verleden voelden we ons namelijk

wel eens een vergeten buurt in Enschede Noord.”

Sjoukje bedankt iedereen die heeft mee geholpen

bij het opknappen van de speelplek, het maken

van de muurschildering en het organiseren van

deze Burendag. De muurschildering en het

opknappen van de speelplek zijn mogelijk gemaakt

met geld uit het wijkbudget van Jij maakt de Buurt.

Verdere sponsoren van de Burendag zijn:

5


cOllEcTE DIErENbEScHErMING 2022

? Door Thessa van Zoeren en Elisabeth Lagendijk

wijkkrant noord

De collecteweek van de Dierenbescherming, in oktober,

zit er weer op. Ondanks, dat we economisch een mindere

tijd beleven door alle ontwikkelingen in de wereld, hebben

jullie, bewoners uit de wijken Noord, toch gedoneerd.

Dank voor al uw giften!

Met dit schrijven willen we ons gelijk even voorstellen.

Wij zijn Thessa en Elisabeth. Thessa is wijkhoofd van

Roombeek. Elisabeth van Bolhaar en Mekkelholt. Wij sturen

de collectanten aan in deze wijken, zodat ze met hun

collectebus op pad kunnen om geld op te halen voor de

Dierenbescherming. Tijdens de collecteweek in oktober

is er in deze drie wijken € 109,89 opgehaald. Alle collectanten

bedankt! Tevens bedanken we manege Horstlinde,

want hier mocht een week lang een collectebus staan in

de kantine.

De Dierenbescherming zet zich al ruim 150 jaar in voor het redden, opvangen en beschermen van dieren

in Nederland. Jaarlijks geven dierenasiels zo'n 20.000 dieren onderdak en dierenambulances rijden zo'n

76.000 keer per jaar uit voor dieren in nood. Dit alles kost geld. De Dierenbescherming is geen overheidsinstelling.

Ze is afhankelijk van giften en van de contributie van haar leden. Heeft u hart voor dieren en

bent u bereid om u in te zetten voor dierenwelzijn, meldt u dan aan als collectant.

Volgend jaar is de collecteweek van 1 t/m 7 oktober. We zijn blij met elk uurtje dat u wilt collecteren.

U kunt zich opgeven via Dierenbescherming regio Noordoost. Bellen kan tussen 9.00 - 17.00 uur op werkdagen:

tel. 088 811 30 00.

6


wijkkrant noord

TWENTSE MIDWINTErHOOrNWANDElING

Op zondag 18 december 2022 vindt de 37ste editie van de Twentse Midwinterhoornwandeling plaats.

De Enschedese Midwinterhoorn Blazers (EMB) hebben de eer deze editie te mogen organiseren.

De blazers van deze groep zijn enthousiaste midwinterhoornblazers die de traditie van de “Oale Roop”

in ere willen houden.

Al 37 jaar de Oale roop

De Twentse Midwinterhoornwandeling wordt al

ruim 37 jaar door de buurtschappen in Twente

georganiseerd. Elk jaar is een andere buurtschap

aan de beurt om de wandeling te organiseren.

Deze keer dus in Enschede Noord. Tijdens de wandeling

zie je het mooie Twentse winterlandschap

in combinatie met de bijzondere eeuwenoude

traditie van het midwinterhoornblazen.

Twee routes

Dit jaar, op zondag 18 december, voert de wandeling

over de Campus, Hof Espelo en het Ledeboerpark.

Zevenentwintig midwinterhoorn blaasgroepen

zorgen voor een winterse sfeer. Het startpunt

van de wandeling is het Hogekampplein

(Universiteit Twente), starten kan tussen 10.00 uur

en 14.00 uur. Wandelaars kunnen kiezen uit twee

routes: Lange route van 12km, Korte route van

5km. De korte route is tevens geschikt voor deelnemers

in een rolstoel. De paden en wegen zijn

hier verhard en hebben waar nodig opgangen voor

rolstoelgebruikers. Ook handig dus voor (groot)ouders

met kinderwagens. Kosten voor deelname aan

de wandeling zijn €2 voor volwassenen, voor jeugd

t/m 17 jaar is deelname €1. Per startende groep/familie/stel

krijgt men een boekje mee met informatie

over de wandeling, route, blaaspunten en de

traditie.

Midwinterhoornblazen bij lammerinkswönner

Het Lammerinkswönner in het Abraham Ledeboerpark

is het thuishonk van de EMB. Elke zondag

tussen 14.00 uur en 16.00 uur tijdens de adventperiode

zijn de blazers hier te zien en te horen.

Verder zijn de blazers van de Enschedese Midwinterhoorn

Blazers op diverse plekken te horen,

bijvoorbeeld bij kerstmarkten, kerkdiensten, kerstdiners,

kerstboomverkoop en wandelingen in de

periode rondom de feestdagen. Ze zijn ook te boeken

voor een feestelijke gelegenheid in uw buurt.

KErSTcONcErT STEDElIJK lYcEUM KOTTENPArK

Traditiegetrouw wordt op Het Stedelijk Lyceum Kottenpark, aan het eind van het jaar, een kerstconcert

georganiseerd voor ouders en buurt. Het concert was ooit een initiatief van voormalig directeur Bram

Distel en is uitgegroeid tot een jaarlijks gebeuren, waarbij zowel leerlingen als personeel hun talenten

aan u zullen vertonen. Nadat we een aantal edities hebben moeten schrappen vanwege corona kunnen

de leerlingen u nu weer vermaken met hun favoriete muziek, van pop tot klassiek en natuurlijk kerstrepertoire.

Het Kottenpark zou het leuk vinden u daar te treffen. Het concert vindt plaats op maandag

19 december, om 19.30 uur in de Distelzaal, Lyceumlaan 30, Enschede. Aanmelden kan via Claudette

Krakers: ckrakers@hetstedelijk.nl.

7


wijkkrant noord

8


wijkkrant noord

PIcKNIcK IN PrISMArE

Foto's: Jan van Cooten

Na het succes van vorig jaar organiseerde zorgorganisatie Manna ook dit jaar weer een picknick met als

doel cliënten van Manna en wijkbewoners met elkaar in verbinding te brengen. De picknick vond plaats

op Burendag op zaterdagmiddag 24 september op vier locaties, waaronder Enschede-Noord.

Nieuw was, dat dit jaar samengewerkt werd met andere (wijk)initiatieven. Voor de picknick in Enschede-

Noord werkte Manna samen met Prismare en het Huis van Verhalen. Niet alleen cliënten van Manna

kwamen, maar ook wijkbewoners die om de picknicklocatie heen woonachtig zijn, waren uitgenodigd.

Samen met medewerkers, vrijwilligers, bedrijven en een bijdrage van het Oranjefonds werd dit evenement

mogelijk gemaakt. De foto’s laten zien dat het een geslaagde middag was! In verband met de slechte

weersverwachting was de picknick niet buiten, maar binnen in Prismare.

9


wijkkrant noord

10


EVEN VOOrSTEllEN

Arjan Kampman: stadsdeelwethouder Noord

Geboren en getogen in Noord

Ik ben 56 jaar en getrouwd met Maurizia waarmee

ik 2 jongvolwassen zoons heb. Ik ben geboren en

getogen in Enschede Noord. In de wijk Twekkelerveld,

waar ik nog steeds woon. Ik ben een gevoelsmens

en kan slecht tegen onrecht. Ik ben intuïtief

en sociaal gedreven. Dat is me van huis uit met de

paplepel meegegeven. Ik heb geleerd om altijd om

te kijken naar anderen. Vooral als dat mensen zijn

die het minder goed hebben. Ook in Noord zet ik

me in voor deze mensen.

wijkkrant noord

Sinds 2018 ben ik wethouder in Enschede. En sinds een half jaar ben ik stadsdeelwethouder voor stadsdeel

Noord. Een stadsdeel dat mij na aan het hart ligt. Veel van jullie kennen mij wellicht al van naam of uit de

media. Maar omdat ik nu jullie wethouder ben, is mij gevraagd om me even voor te stellen via deze wijkkrant.

En dat doe ik graag!

Samen werken aan een leefbare wijk

Ik maak me hard voor een mooi, veilig en leefbaar

stadsdeel. Waar iedereen zich thuis voelt en fijn

kan wonen en leven. Dat doe ik samen met jullie:

de wijkbewoners. Ik heb inmiddels al kennis

gemaakt met veel mensen, instellingen en verenigingen

in Noord. En ik heb heel veel enthousiasme

en mooie initiatieven gezien.

Ontmoetingen

Ik noem er een aantal:

- Het Proathuus waar vrijwilligers zich onder

andere inzetten als lunchteam voor leerlingen van

de Paulusschool: toppers zijn dat!

- Tijdens Burendag mocht ik de vernieuwde speelplek

aan de Vechtstraat openen. Een mooi initiatief

van de bewoners zelf!

- Op de Roombeekschool mocht ik samen met de

kinderen ontbijten tijdens Nationale Ontbijtweek.

Een leuke praktijkles over hoe belangrijk het is om

de dag goed te starten met een gezond ontbijt.

- Bij een bezoek aan het Bouwhuis kwamen warme

herinneringen boven uit mijn jeugd. Mijn ouders

zijn jaren gastouder geweest van Natasja, een

meisje dat in het Bouwhuis woonde. Dus ik kwam

daar veel.

- En bij v.v. Rigtersbleek heb ik onlangs een historische

grenspaal onthuld die ooit de grens tussen

Enschede en Lonneker aangaf. Altijd leuk om bij die

club te komen; ik heb er jaren in het bestuur gezeten.

- De kennismaking met de dorpsraad Lonneker

was ook heel positief. Zij zijn bezig met mooie ontwikkelingen

rondom het Dorpshuis.

De komende tijd zal ik nog veel meer mensen zien

en spreken. En als er problemen spelen op welk

gebied dan ook, dan gaan we met elkaar aan de

slag om deze op te lossen. We zetten ons samen

in voor Enschede Noord!

Spreekuur

Voor wie mij graag wil spreken: op donderdagmiddag

heb ik mijn spreekuur. U kunt zich hiervoor

aanmelden via stadsdeelmanagementnoord@

enschede.nl. En lukt het niet op donderdag, dan

plannen we gewoon een ander moment.

De stadsdeelwethouder bij de Burendag Vechtstraat.

11


Nagebouwde modeltreinen en stations

met aanverwanten

In de foyer werd getoond hoe modeltreinen,

stations en gebouwen vakkundig en

tot in detail gebouwd worden. Ook waren

hier modeltreinen uit meerdere landen

voordelig te scoren, daarnaast lagen er

verschillende tijdschriften over treinen.

wijkkrant noord

VErTrOUWDE OPEN DAG TWENTSE MODElSPOOrWEG clUb

? Door Titia van Hooijdonk

Na drie jaar afwezigheid hield de Twentse Modelspoorweg Club (TMC) op 30 oktober weer een Open

Dag in Prismare, waar ook haar clubgebouw zit. Bij de ingang werden we direct hartelijk ontvangen bij

het logo van de club. TMC is een vereniging met ruim 65 enthousiaste modeltreinliefhebbers.

Holland-Scandinavië expres

De meeste treinen die vandaag te zien

waren hebben in Nederland gereden, nu

rijden ze in andere landen. Zo waren er wagons

te zien van de Holland Scandinavië

expres en de Hoek van Holland - Warschau

/ Moskou expres. Station Hoek van Holland

Haven was een eeuw lang het beginpunt

van vele internationale (boot)treinen, het

fungeerde als Gateway to the Continent

naar o.a. Berlijn en Zwitserland. Na WOII

bereikte het aantal internationale verbindingen

een hoogtepunt met o.a. de

Holland Scandinavië expres, deze reed in eerste instantie tot in Stockholm. De trein werd met de veerpont

overgevaren van Helsingør (Denemarken) naar Helsingborg (Zweden). Eind 60er jaren stopte de expres

in Kopenhagen. Reizigers gingen met de ferry verder naar Malmö.. Tegenwoordig zijn de treinen helaas

alleen nog te bewonderen op foto’s.

Modeltreinen op spoorspiralen in clubgebouw

In het clubgebouw van de TMC zag je via grote spoorspiralen meerdere (model)treinen voorbij rijden,

dit deden ze langs de nagebouwde stations Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Delden en Bentheim. In deze

ruimte was het mogelijk plaats te nemen in een echte treincoupé, wat een bijzondere ervaring was.

Ook bijzonder was dat een trein die via een spoorspiraal een flink eind te volgen was, mysterieus volledig

in een muur leek te verdwijnen. Het was dus een dag vol verrassingen uit verleden en heden.

ONDErZOEKSPrOJEcT VOOr MENSEN MET DIAbETES TYPE 2

Begin 2021 werd samen met de Tilburg Universiteit een onderzoeksproject opgericht dat zich bezighoudt

met diabetes type 2 en leefstijl. De ambitie is om een tool (een app) te ontwikkelen voor mensen met

diabetes type 2, om hen te ondersteunen in het volhouden van een gezonde leefstijl.

Leefstijl Diabetes is daarom op zoek naar mensen met diabetes type 2, die hun verhaal willen delen in

een online 1 op1 gesprek. Daarnaast is Leefstijl Diabetes op zoek naar mensen die een vragenlijst willen

invullen. Voor beide projecten maken deelnemers kans op een beloning in de vorm van een Bol.com bon

en/of een prijs uit een loterij (hoofdprijs: Draadloze oortjes van Sony t.w.v. €249,00). Heb jij diabetes type

2 en wil je graag jouw verhaal delen? Meld je dan aan via info@leefstijldiabetes.nl. Vul je liever de

vragenlijst in? Meld je dan aan via www.leefstijldiabetes.nl/aanmelden.

12


wijkkrant noord

KINDErbOErDErIJ NOOrD

? Door Gea Pereboom, voorzitter Kinderboerderij Noord

Verschillende acties

De Kinderboerderij heeft meegedaan aan de

muntjesactie van het Winkelcentrum Op de Brouwerij.

Wij hebben € 600,- gekregen. Dit geld gaan

we gebruiken voor

de verzorging van

de dieren.

Van de RABO Club

support hebben we

€ 755,03 gekregen.

Dankzij een gulle gift

van Initiatiefkracht

kunnen wij eindelijk

een nieuwe ezelstal

realiseren! Op vrijdag

25 november zal

er begonnen worden

met de bouw. De oude stal op de Elshof staat er al

ruim 30 jaar en is hoognodig aan vervanging toe.

De stal is op, laat los en is niet meer veilig. Wij zijn

ontzettend blij met de gulle gift, en zeker ook met

de prachtige nieuwe stal die binnenkort voor

iedereen te bewonderen is! Ook hebben we een

nieuwe waterpomp geplaatst. Dit mede namens de

wijkbudgetten, maar ook door gulle giften van

bezoekers. Ook de waterloop is aangepast. Iedereen

die aan ons heeft gedacht en een gift heeft

gedaan willen wij bij deze hartelijk bedanken! Kom

gauw eens kijken op de boerderij om te genieten

van al dat moois!

Vogelgriep

Helaas is het de laatste jaren een terugkerend probleem;

de vogelgriep! Dat houdt in dat ook de

boerderij al haar pluimvee moet ophokken. Sinds

5 oktober is de afscherm/ophokplicht weer van

kracht, ook voor ons. Het is dus een stuk rustiger

op de plas, en voor de vaste bezoekers een ‘saai’

beeld, vergeleken met de gezelligheid die de loslopende

kippen en hanen normaal gesproken met

zich meebrengen op de plas.

Dit betekent ook dat de bezoekers de gekochte

voerzakjes niet meer aan de kippen kunnen voeren,

en dat heeft als gevolg dat wij ze veel moeten

bijvoeren! Dit kost ontzettend veel geld. Toch heeft

het ophokken ook een heel ander effect. Ondanks

dat het ophokken als doel heeft de dieren te beschermen

tegen dit virus, gaat het ook ten koste

van het dierenwelzijn. Kippen en ander pluimvee

horen los te scharrelen! Dit is voor ons de hoofdreden

om minder pluimvee te gaan houden, zodat

wij tijdens dit soort tijden de dieren een zo goed

en ruim mogelijk verblijf kunnen bieden. Uiteraard

13

hopen wij dat er in de nabije toekomst een oplossing

voor dit terugkerend probleem komt, zodat

ons pluimvee altijd los kan blijven scharrelen.

Oliebollenverkoop

Nadat we 2 jaar

geen oliebollen konden

verkopen i.v.m.

corona gaan we dit

jaar weer bakken!

Op zaterdag 31 december

gaan we

oliebollen en appelbeignets

bakken. Wij

hopen dat veel

buurtbewoners een

bestelling doen.

U kunt vooraf bestellen via: info@kinderboerderijnoord.nl

of: 06-161 434 35 (met naam en aantal).

Oliebollen (met en zonder) en appelbeignets p/st

€1-, per 10: €9,50. Afhalen van 10.00 tot 15.30 uur.

Tot dan!

leuke dierenweetjes!

Wist je dat….

1. Een varken niet omhoog kan kijken. Het dier is

zo gebouwd dat zijn nek omlaag staat. Best handig,

want zo kan het varken beter bij de grond om

zijn eten bij elkaar te scharrelen.

2. Als een cavia verschillende keren achter elkaar op

en neer springt dat een teken is dat hij gelukkig is.

3. Sommige geiten wel anderhalve meter hoog

kunnen springen, ook hebben ze een hoog knuffelgehalte.

4. Een paard gemiddeld 30 tot 60 liter water per

dag drinkt!

5. Er 970 schapenrassen zijn.

6. De geit niet één, maar liefst vier magen heeft.

De pens, netmaag, boekmaag en lebmaag.

7. De geweien van jonge herten spitsers genoemd

worden.

8. Bij herten ieder jaar een nieuw gewei groeit, aan

het einde van de herfst valt het er vanaf.

9. Konijnentanden wel 2 mm per week groeien!

De tanden van konijnen blijven heel hun leven lang

groeien. Om deze groei onder controle te houden

is het belangrijk dat konijnen dagelijks hun eigen

grootte aan hooi eten. Wilgentakken zijn ook

ideale hulpmiddelen om deze groei onder controle

te houden.

10. Zelfs in het ei kuikens al piepgeluidjes maken,

een teken voor de kip om het ei te keren.


wijkkrant noord

14


wijkkrant noord

KOrENDAG 2022 MET EEN HOOP ENTHOUSIASME

? Door Titia van Hooijdonk

Nadat we het enkele jaren hadden moeten missen, vierden we op zaterdag 29 september in Prismare

weer een geslaagde Korendag. In totaal achttien koren deden mee, waarvan de helft in de Theaterzaal.

De andere helft nam deel aan een koorcompetitie in de Sportzaal.

Foto's: Jan van Cooten

Feestelijke stemming

Alle bezoekers betraden Prismare via een paarse loper. Bij de ingang hingen verschillende kleuren

ballonnen, wat meteen voor een feestelijke stemming zorgde. Binnen hingen er op meerdere plekken

schema’s waar de verschillende koren optraden en de hele dag waren er goed verzorgde hapjes en drankjes.

En het is natuurlijk altijd leuk om oude bekenden tegen te komen!

Enthousiaste optredens

Direct aan het begin van de dag betrad ik de Theaterzaal, waar het Rockkoor inzong en later optrad.

Wat heeft dit koor onwijs veel kracht bij het zingen! Het Overdagkoor Enschede had een hoge kwaliteit

van zingen, de herinneringen die de soms best oude nummers opriepen maakte het optreden voor mij

nog waardevoller. Hierna deed ik zelf mee aan een optreden van IntervOcaal Enschede, waarbij het

bijzonder blijft in hoeveel talen dit wereldmuziekkoor het voor elkaar krijgt een veelzijdig gevarieerd

optreden neer te zetten. Na de lunch zag ik tenslotte het Grensland Overdagkoor.

Vervolgens vertrok ik naar de Sportzaal, waar ik nog een klein stukje meekreeg van de koorcompetitie.

De uiteindelijke winnaar van de koorcompetitie werd Vocale groep Musilon, het studentenkoor van

Universiteit Twente. Popkoor Liberation, een enthousiast en energiek koor dat vooral Engelstalige popmuziek

zingt, werd tweede.

15


wijkkrant noord

16


wijkkrant noord

bUUrTHUIS bEIEN WOrDT STEVIG AANGEPAKT

? Door Jolanda de Vos, pr en communicatie Buurthuis Beien

We blijven bezig in buurthuis Beien aan de Meeuwenstraat. Vorig jaar hebben wij een prachtige professionele

keuken in gebruik genomen. Deze wordt zeer uitgebreid ingezet door onze chef-kok Ray voor

lekkere lunches en restaurantavonden. Ook onze partner Power Noord weet er goed gebruik van te maken

met kookclubs en activiteiten. Ook vorig jaar heeft het pand een noodzakelijke cosmetische behandeling

ondergaan met een prachtige nieuwe vloer en een herinrichting van het café. Het oogt fris, modern en

gezellig en valt bij iedereen goed in de smaak.

Nieuw plafond

Nu wordt het plafond in het café onderhanden genomen. Het gaat een mooi strak en veilig plafond

worden waardoor het café straks helemaal ‘af’ is. Het café wordt veel gebruikt, gewoon voor een bakkie

koffie en een praatje, voor een gezonde lunch, activiteiten van onze partners zoals een taaltafel en een

spelletjesmiddag. Ik kan het iedereen aanraden om eens binnen te lopen en aan te schuiven.

Tijdelijk even geen activiteiten

De vervanging van het plafond gaat wel rommel geven dus we zijn wat activiteiten betreft dan gesloten.

Van 29 november t/m 4 december zijn we zeker gesloten maar er kan nog een dagje worden aangeknoopt

voor schoonmaakwerkzaamheden. Houdt u onze facebookpagina (buurthuis Beien) en onze Instagram

(Buurthuis_beien) even in de gaten voor het verloop dan kunt u zien wanneer u weer kunt aanschuiven.

Wij zijn benieuwd hoe het allemaal gaat worden!

lEEFSTIJlPOrTAAl

Wil jij altijd al wat gezonder leven, maar heb je geen idee waar je moet beginnen?

Kom dan eens langs bij het leefstijlportaal in het Service centrum of buurthuis

’t Proathuus.

Samen met de beweegmakelaar Caroline van Sportaal ga je in gesprek over wat jij nodig

hebt. Meer bewegen, gezonder eten of een ander dagritme? De beweegmakelaar kan je

doorverwijzen naar een leefstijlprogramma of beweegaanbod in de wijk. Dit gesprek is gratis. Je kunt

met of zonder afspraak langs komen.

Service centrum Noord, Zaanstraat 12, Kantoor 4 ’t Proathuus, Regulusstraat 8

Woensdagmorgen - 09:00 tot 12:00 uur.

Woensdagmiddag - 14.00 tot 17.00 uur.

Donderdagmiddag - 14.00 tot 17.00 uur.

17


wijkkrant noord

18


TWENTSE lANDDAG MET MUZIEK

? Door Titia van Hooijdonk

wijkkrant noord

Op zondag 18 september was het in het Ledeboerpark en het Wagelerbos weer Twentse Landdag.

Dit evenement werd voor de achtste keer georganiseerd door de vereniging Wageler Samen, zeven

organisaties die met elkaar samenwerken in het Ledeboerparkpark. Bij de organisatie van deze dag

werden ze ondersteund door Stichting duurzame plattelandsontwikkeling Enschede (Stawel) en Green

Grid Consultancy – duurzaam maatwerk.

Stad ontmoet platteland

Onder het motto ‘Stad ontmoet platteland’ was er

een presentatie van agrarische- en plattelandsorganisaties

met onder andere veekeuringen, educatieve

activiteiten, streekproducten en allerlei

doe- en kijkdemonstraties. Ook was er een informatiemarkt

van allerhande verenigingen rond natuur,

waren er oude landbouwwerktuigen, werden

er dialoogsessies gehouden over duurzame voedselvoorziening,

woningbouw, energieopwekking

en recreatie en was er een podium waarop allerlei

amateurkunstenaars en amateurgezelschappen

optraden.

Koren en solo-optredens

Toen ik tegen 12 uur het terrein betrad was ik

enigszins overdonderd door de hoeveelheid activiteiten,

ik was dan ook blij dat ik direct een plattegrond

kreeg uitgereikt. Na me een stuk door een

flinke regenbui gewerkt te hebben, kwam ik op een

punt waar ik overdekt mijn lunch kon eten, met een

heerlijk boerenijsje als dessert.

Gelukkig begon op korte afstand hiervandaan net

een optreden van shantykoor 1+1=3. Er werden

zowel bekende als onbekende nummers gezongen.

Het nummer ‘My bonnie is over the ocean’ zal

de meeste mensen wel bekend voorkomen en dit

werd dan ook luidkeels meegezongen. Tussen de

gezelschappen door traden er enkele zangers/zangeressen

en muzikanten solo op, wat ik uitermate

dapper vond tegenover zoveel mensen. Ook

Wereldmuziekkoor IntervOcaal verzorgde een optreden.

Ze zongen o.a. ‘Aait verdan’, wat ‘Altijd verder’

betekent en het nummer ‘Buiten waait de

noordenwind.’ De tekst van dit nummer is van

Annie M.G. Schmidt en het is op muziek gezet door

oud-Enschedeër Harry Bannink.

Toen ik aan het einde van de dag het park weer

verliet, werd ik onderweg verrast met nog veel

meer zaken die zowel met stad als platteland te

maken hadden. Ondanks de regen was het een

geslaagde ontmoeting tussen stad en platteland!

WIJKWIJZEr NOOrD

Informatiepunt waar je terecht kunt voor vragen of advies over alles wat te maken heeft met zorg

en welzijn. Onze mensen bieden advies, hulp of een luisterend oor.

Hulp bij klusjes, vervoer, hulp bij het invullen van een formulier, beter inzicht krijgen in uw financiën,

vragen rondom de opvoeding van uw kinderen, zoeken van vrijwilligerswerk of aansluiting krijgen bij een

activiteitengroep.

In de Wijkwijzer word je in eerste instantie ontvangen en geholpen door een van de deskundige vrijwilligers.

Als er professionele hulp nodig is kan er meestal direct worden doorgeschakeld naar een van de

professionals die aan de Wijkwijzer verbonden is. Dat kan de aanwezige wijkcoach zijn, maar ook een

wijkagent, consulent van een van de woningcorporaties of een andere hulporganisatie.

Adres Wijkwijzer:

Stichting Beien aan de Meeuwenstraat 160

Openingstijden:

Maandag 9.00 uur tot 12.00 uur

Donderdag 9.00 uur tot 12.00 uur

19

Voor contact:

Telefoon: 053-481 79 00

Digitaal: www.enschede.nl/wijkwijzer


wijkkrant noord

20


wijkkrant noord

WIE WAT WAAr

Sporten met je peuter

Elke dinsdagochtend van half 10 tot half 11 gymt

de ouder/kind groep van de GVVL in de gymzaal

in Lonneker. En het goede nieuws? Er komen plekken

vrij.

Tijdens de lessen mogen kinderen tussen 1,5 en 4

jaar klimmen, springen, rennen, rollen, kruipen,

schommelen, gooien en ritmisch bewegen onder

leiding van Rineke Kuiper. Er is voor elk wat wils.

Ook voor de ouders (en opa’s en oma’s en gastouders)

is het leuk om op deze ongedwongen manier

met hun kind bezig te zijn en stiekem werk je aan

je eigen conditie. En als dat nog niet genoeg is,

kweek je ook nog spierballen bij het op- en

afbouwen. Want dat doen de ouders zelf. De eerste

3 lessen zijn proeflessen, daarna mag je beslissen

of je blijft of niet. Wil je een keer meedoen?

Gewoon binnenlopen mag, maar even van tevoren

contact opnemen kan handig zijn (in de vakanties

is er geen gym). Meer informatie vind je op:

https://www.gvvlonneker.com/wwokg.

Kunstcursussen voor senioren

Twents Zilver, een initiatief van Kaliber Kunstenschool,

is op 31 oktober gestart met twee nieuwe

cursussen in wijkcentrum Prismare, speciaal voor

ouderen: de Kunstbrouwerij en de kunstclub

Zin-spinsels. Bij de cursus Kunstbrouwerij ga je

samen met beeldend kunstenaar Rob van Putten

aan de slag. Er is veel mogelijk: schilderen, tekenen,

boetseren. Liever genieten van kunst van anderen?

Bij de cursus Zin-spinsels ga je met kunstenaar

Annemarie van Uden en andere deelnemers kijken

naar en praten over kunst. Beide cursussen vinden

om de week plaats op maandagmiddag (van half

2 tot half 4) bij wijkcentrum Prismare op het Roombeek.

Je kunt op ieder moment starten met de

cursus. Lijkt het je iets? Kijk voor meer informatie

op www.twentszilver.nl.

Aanmelden kan via mail (info@twentszilver.nl) of

telefonisch (06 - 235 238 31).

Macula Oogcafé Enschede

Het Macula Oogcafé biedt gelegenheid, om onder

het genot van een kopje koffie of thee, ervaringen

uit te wisselen over leven met macula degeneratie,

maar ook om geïnformeerd te worden over de

beste hulpmiddelen, handige apps en nuttige

instellingen als Koninklijke Visio, Bartimêus en

Passend Lezen. Ook uw partner/begeleider is

uiteraard van harte welkom! Data in 2023:

10 januari, 14 maart, 9 mei,12 september, 14 november.

(Elke 2e dinsdag van de oneven maanden

m.u.v de maand juli) Tijd: Van 14.00 tot 16.00 uur.

Locatie: ’t Achtervoort, Het Achtervoort 1 7523 KA

Enschede (buslijn 2 stopt voor de deur)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen

met: Lidy Barelds (06-493 252 71) of met Karen de

Wever (06-236 363 61.

Enschede lights Up

Van donderdag 15 december t/m zondag 18

december is er een spectaculaire lichtroute door

de binnenstad van Enschede: Enschede Lights Up.

Deze gratis lichtkunstroute kan gelopen worden

tussen 17.00 - 22.00 uur. Door verschillende technologieën

worden meerdere kenmerkende locaties

in de binnenstad op bijzondere wijze uitgelicht.

Het startpunt is bij de Tourist Info Enschede aan de

Langestraat 41, hier is het routeboekje gratis af te

halen. De route is ook digitaal beschikbaar.

blender blender: nieuwe culturele hotspot in

Tetem

In de foyer van Tetem, Stroinksbleekweg 16, vind

je Blender Blender, een veelzijdige conceptstore

gericht op duurzaamheid, technologie en ontmoeten.

Blender Blender is de mix van een conceptstore

met duurzame cadeaus, een ontmoetingsplek,

een workspace, een vegetarische sap- en

koffiebar, kapsalon Nivo en het Plantenasiel

LEAFDE. Openingstijden: woensdag t/m zondag

van 12.30 - 17.30 uur.

21


wijkkrant noord

OM TE bEWArEN

Alarmnummer (landelijk) tel. 112

A.N.B.O. (Alg. Ned. Bond v. Ouderen) tel. 0348 466666

Apotheek Deppenbroek tel. 053 433 68 00

Apotheek Roombeek (Medsen) tel. 053 430 32 44

Bewonersplatform Mekkelholt: bewonersplatform-mekkelholt.jouwweb.nl

Bewonersplatform Deppenbroek: info@wijkdeppenbroek.nl

Bureau Rechtshulp tel. 053 480 19 19

Buurtbemiddeling Enschede tel. 06 533 470 21

Buurthuis Beien, Meeuwenstraat 160 tel. 053 737 02 68

De Luisterlijn (anonieme hulplijn) tel. 0900 07 67

Dierenmishandeling (meldnummer) tel. 144

Dierenambulance tel. 06 534 210 66

Domijn Woningcorporatie tel. 053 209 22 09

GCC/Gemeente contact centrum (klachtenlijn) tel. 053 481 76 00

Gezondheidscentrum Noord tel. 053 435 16 15

Gemeente Enschede Stadskantoor, www.enschede.nl tel. 140 53

Het Goed Kringloopwinkel tel. 053 433 29 44

Huurdersvereniging "Domijn" (Bewonersrijk) tel. 053 477 79 80

Huis van Verhalen (info@huisvanverhalenenschede.nl) tel. 053 431 62 88

Jeugdbibliotheek Prismare: tel. 053 434 81 39

(Open: 9.30-12.00 uur en 13.00-16.30 uur. Vrijd. alleen ‘s morgens)

Kindertelefoon (gratis tussen 14.00-20.00 uur) tel. 0800 04 32

K.B.O. (Kath. Bond v. Ouderen) tel. 053 432 34 32

Livio algemeen nummer (24 uur per dag bereikbaar) tel. 0900 9200

Livio Thuiszorg, Wijkverpleging, Maaltijdservice tel. 0900 9200

Maatschappelijke Dienstverlening tel. 053 435 33 53

Mediant Geestelijke Gezondheidszorg tel. 053 475 57 55

Menzis (24.00 uur bereikbaar) tel. 053 485 31 00

Milieupolitie (voor zwerfvuil etc.) tel. 053 481 58 58

M-Pact vrijwilligers, info@m-pact.nl tel. 053 432 33 04

Ouderentelefoon (dag en nacht) tel. 0900 6080100

P.C.O.B. (Protestants Christelijke Ouderen Bond) tel. 053 476 06 61

Prismare tel. 053 475 74 55

Power Noord tel. 053 737 02 81

RIBW-team Deppenbroek / Enschede Noord (Meeuwenstraat 160) tel. 053 432 54 55

Service Centrum Noord / Stadsdeelmanagement tel. 053 481 70 98

Speeltuin Mekkelholt, Dr. Van Damstraat 32 tel. 053 880 18 66

Speeltuin Voortsweg, Voortsweg 225 tel. 06 385 436 55

Spoedzorg Huisartsen (17.00 - 8.00 uur, weekends en feestdagen) tel. 088 555 11 88

Storingsnummer Gas en Stroom tel. 0800 90 09

SOS Tel. Hulpdienst Oost-Nederland (dag en nacht) tel. 0900 07 67

Stichting Welzijn Ouderen tel. 053 432 01 22

TV Enschede FM tel. 053 432 75 27

Twente Milieu tel. 0900 85 20 111

Wijkagent ‘Noord' en Politiemeldkamer (dag en nacht) tel. 0900 88 44

Wijkkrant redactie-secretariaat tel. 06 192 781 42

Wijkteams Enschede, info@wijkteamenschede.nl tel. 053 481 79 00

Wijkwijzer Noord, wijkwijzernoord@twentsealliantie.nl tel. 06 229 432 23

Woningcorporatie De Woonplaats tel. 0900 96 78

Ziekenhuis M.S.T. tel. 053 487 20 00

" De pagina 'Om te bewaren' zullen we niet in elke wijkkrant in 2023 plaatsen, dus wilt u de pagina

bewaren, knip deze dan uit!

22


wijkkrant noord

TENTOONSTEllINGSAGENDA

rijksmuseum Twenthe (Lasondersingel 129-131)

t/m 19 februari: Marinetti en het futurisme: manifest

voor een nieuwe wereld; De Italiaanse dichter

Marinetti luidt met zijn manifest (1909) een nieuw

artistiek tijdperk in. Met termen als snelheid, toekomst,

agressiviteit en activisme weet hij veel jonge

kunstenaars om zich heen te verzamelen. In de

tentoonstelling zien we de artistieke ontwikkeling

van het futurisme aan de hand van schilderijen en

achtergrondinformatie.

t/m 19 februari: Homo Symbioticus; een verkenning

van het ‘groene futurisme’ door schrijver Atte

Jongstra met als resultaat een gigantisch rariteitenkabinet

met werk uit Rijksmuseum Twenthe en de

Museumfabriek over de evolutie van de mens van

homo sapiens naar homo symbioticus. De mens

die samenwerkt met de natuur, in plaats van er

tegenin. Het enig ware futurisme is groen!

t/m 29 januari: carlijn Kingma - Het waterwerk

van ons geld; Carlijn Kingma (1991) is cartograaf

en tekent ontzagwekkende kaarten die zijn opgebouwd

uit architectonische elementen en structuren.

Voor haar nieuwste project richt Carlijn Kingma

zich op de wereld van het geld. Met behulp van de

metafoor ‘geld als water’ brengt ze de wereld van

het grote geld tot leven.

(Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur – 17.00 uur)

De Museumfabriek (Het Rozendaal 11)

Wunderkammer; Kom u verwonderen in kleine

tentoonstellingen over uiteenlopende thema’s.

De nieuwste wunderkammer heet Donder & Bliksem.

In deze knetterende tentoonstelling leer je

van alles over loeiende stormen, spetterende regen

en knallende bliksems.

In het Twentelab kan iedereen meekijken met de

medewerkers in de gloednieuwe collectiewerkplaats

en het restauratieatelier.

In de Makerspace kunnen makers van alle leeftijden

meedoen aan allerlei activiteiten.

Weefdemonstraties zijn er elke dinsdag, woensdag

en donderdag op ieder heel uur van 12.00 tot

16.00 uur. (Openingstijden: di t/m zo 11.00 uur –

17.00 uur)

TETEM Kunstruimte (Stroinksbleekweg 16)

Wisselende exposities over duurzaamheid en

technologie.

Nieuw in Tetem: Conceptstore blender blender,

een ontmoetingsplek gericht op duurzaamheid

met o.a. een plantenasiel, een vegetarische sap- en

koffiebar en duurzame cadeau. (Openingstijden:

van woensdag t/m zondag van 12.30 – 17.30 uur)

In het MaakMeelab kunnen bezoekers van alle

leeftijden aan de slag met innovatieve maakopdrachten.

Werken in het lab kan alleen op afspraak!

(Openingstijden: ma t/m zo 11.00 – 17.00 uur)

Gratis toegang.

Tentoonstellingsruimte Arendsmanhuis (H.B.

Blijdensteinlaan 83)

Wisselende exposities (op eerste verdieping)

(Openingstijden: zondagmiddag 14.00 – 17.00 uur

of op afspraak. Zie www.arendsmanhuis.nl)

ArE Artist residencies Enschede (Stroinksbleekweg

2)

Wisselende exposities (Openingstijden: vrijdag,

zaterdag, zondag 14.00 – 17.00 uur)

DE VAANDElDrAGEr IN rIJKSMUSEUM TWENTHE

Dankzij de unieke samenwerking van twaalf musea reist De Vaandeldrager

in één jaar langs de twaalf provincies van Nederland.

De Vaandeldrager behoort tot de absolute meesterwerken van

Rembrandt. Rembrandt was dertig jaar oud toen hij zichzelf in de

rol van vaandeldrager schilderde. Hij heeft zichzelf in de mooiste

historische kleding geportretteerd. Vaandeldragers hadden een

gevaarlijke taak binnen de schutterijen en het leger in de zeventiende

eeuw: op het slagveld begeleidden ze de troepen in glanzende

kledij en met het vaandel zwaaiend.

Rijksmuseum Twenthe is van 2 t/m 31 december 2022 de gastheer

voor De vaandeldrager namens de provincie Overijssel. Na de

rondreis is De Vaandeldrager blijvend te bewonderen op de Eregalerij

van het Rijksmuseum te Amsterdam.

23


Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!