28.11.2022 Views

Doarpskompas december - 2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

Jaargang 51, nr.10 december 2022


Hoofdstraat 14

9269 SZ Veenwouden

tel. 0511 - 472 161

fax: 0511 - 476 511

Oudbuurt 19

9145 SE Ternaard

tel. 0519 - 571 489

Voorstraat 1

9151 HD Holwerd

tel. 0519 - 561 291

info@branderinstallaties.nl


De donkere dagen

De donkere dagen voor Kerst zijn aangebroken. ’s Morgens van huis vertrekken richting school of werk om

’s middags in de schemering weer thuis te komen. Of misschien is het al helemaal donker?

We leven toe naar de feestdagen. Sinterklaas, Kerstmis, Oud en Nieuw… Voor veel mensen een tijd van

warmte, familie en gezelligheid. Van lekker eten, vrolijke lichtjes en kerstversiering.

Voor anderen kunnen deze dagen, waarin alles draait om feestelijkheden en samenzijn, een tijd zijn van

eenzaamheid, gemis en verdriet.

Karen schrijft in haar column over rouw en verdriet. ‘Rouwarbeid’ is iets waar je niet voor kiest, het komt

(soms zomaar) op je pad en dan?

Laten we in deze donkere tijd licht en warmte stralen naar onze dorpsgenoten.

Zoals Janna de Jong. In het artikel van Jaap vertelt ze over haar passie voor tekenen. Met haar creaties

brengt ze vrolijkheid in het dorp door de prachtig gedecoreerde ruiten van de bakkerswinkel. De kunstige

voorpagina die ze heeft ontworpen tovert wellicht een glimlach op uw gezicht.

Ook ús Feanwâldster Nell Pesman helpt mensen lichter en energieker te leven door Yoga en Jin Shin Jyutsu.

Redactieleden Karen en Annet zijn samen op ontdekkingstocht gegaan naar deze Japanse geneeskunst en

delen hun ervaringen met u in dit decembernummer.

Wilt u ook een lichtje zijn voor anderen, lees dan vooral de oproep van Doetie van der Lijn en doe mee met

de engelenactie. Straal compassie en warmte uit naar de wereld om u heen. Met een blije glimlach op uw

gezicht maakt u de wereld een stukje mooier met een liefdevolle aanwezigheid! Verder in dit nummer vindt

u natuurlijk een heerlijk recept van Roeli en een artikel over de Nacht van de Nacht van Annie Visser.

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen toe en een gelukkig 2023!

AB

De Sint was er weer!

Het was een grijze dag, maar toen de ‘Klein Spanje’ aan kwam varen, brak de zon door. Daar kwamen ze aan hoor, Sint

en een heel troepje pieten. Er stonden heel wat kinderen te wachten, die eerst nog vermaakt werden door 2 Jazz groepen

van GVV die prachtig dansten, daarna ook nog voor Sinterklaas. Verder liep er een prachtig gekleurde eh, haan (?) rond

die alles goed in de gaten hield. De pieten deelden giga veel pepernoten uit, de kinderen zongen prachtig, wat fijn dat de

Sint weer in het land was!

3Colofon

Redactie

J.D. vd Laan

A. Buist

K. Rosier-Brattinga

A. Wijma-Slomp

Vormgeving

A. Wijma-Slomp

Bezorging

H. Kremer

Bij vragen over bezorging

P. Sipma, tel. 0511 - 474328

Bestuur

P. Sipma - Voorzitter

D. van der Velde - Penningmeester

A. van der Mark - Secretaris

Oplage

1800 stuks

Contact redactie

dorpskompas@gmail.com

Kopij en advertenties uiterlijk

aanleveren op de 10de van de

maand, voorafgaand aan plaatsing.

Inhoud

Voorwoord 03

Advertentie tarieven & vragen

penningmeester:

tel. 06 - 177 44 551

e mail: penn.dorpskompas@knid.nl

Inhoud/ Colofon 05

De Schierstins 08

IBAN

NL32 RABO 0362.2090.22

Nacht van de Nacht- Wandelen in het duister 11

Doarpskompas verschijnt tienmaal

per jaar. Redactie en bestuur streven

naar bezorging in de eerste week

van elke maand van publicatie.

Doarpskompas wordt met de

grootst mogelijke zorgvuldigheid

samengesteld. De redactie noch het

bestuur kan echter aansprakelijk

gehouden worden voor enige directe

of indirecte schade die zou kunnen

ontstaan door het gebruik van de in

dit medium aangeboden informatie.

Aan de inhoud van Doarpskompas

kunnen op geen enkele wijze rechten

worden ontleend en/of aanspraken

worden gemaakt. De redactie

behoudt zich het recht voor om

zonder opgaaf van reden plaatsing

te weigeren van onder andere, maar

niet beperkt tot, teksten met een

politiek getinte, geloofsovertuigende,

racistische of beledigende inhoud.

Opiniestukken worden niet anoniem

geplaatst. Aangeleverde kopij

kan worden aangepast aan de

beschikbare ruimte als de redactie hier

aanleiding toe ziet. In principe dient

voor alle inhoud van Doarpskompas

te worden betaald. Neem voor de

voorwaarden contact op met het

bestuur van Doarpskompas.

Wilt u op de hoogte blijven?

facebook.com/doarpskompas

Omslag: Janna de Jong

Vereniging van Dorpsbelangen 12

Terugblik Feestwike 2022 14

Creatieve Janna brengt kleur met stift, camera en naald 20

Jin Shin wattes? Twee verslaggevers op de behandeltafel 24

Roeli’s recept 28

Prijspuzzel 32

Kids pagina 33

De Frissel 34

Column 35

Agenda 37

5


Feanwaldsterlichtpuntjes doe jij mee?

Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot, soms

zijn ze klein.

Je hoeft ze niet te zoeken,

je kunt ze ook zijn.

Van 15 tot 25 december kun je, net zoals vorig

jaar, weer iemand verrassen door een kaarsje

in een potje of waxinelichthouder bij een

voordeur te zetten met een mooie tekst of gedichtje

op een kaartje. Zo kun je laten weten

dat je aan deze persoon denkt. Een hart onder

de riem of wat extra warmte in deze donkere

dagen voor de kerst. Dit kan zowel met afzender

als anoniem.

Hoe leuk is het om in Feanwalden aan elkaar te

denken!

Doen jullie mee om hier met elkaar weer een

mooi succes van te maken? Vorig jaar hebben

525 mensen meegedaan met de engelenactie.

Wil je iemand aandragen of zelf iemand

verrassen? Stuur mij dan een appje.

Mijn nummer is 06 47726467

groetjes Doetie v/d Lijn

6


Op verschillende locaties in en rond het park is er van alles te beleven. Zo is er een kerststal,

zijn er herders die de wacht houden en ook de engelen ontbreken niet. Je kunt naar een

kerstverhaal luisteren en meezingen bij de Sing-Inn en ondertussen klinkt er muziek in het

Spoarpark.

Tussen 19.00 – 21.00 uur is dit een doorlopend programma, waarbij je zelf kunt bepalen waar

en wanneer je mee wilt doen. De toegang is gratis.

Programma

19.00-21.00 Kryst yn ‘t Spoarpark

19.00 -19.30 Sing-Inn in Talma Hûs, met kids-programma

19.00 -19.15 Kerstverhaal in Chr. Ger.kerk

19.45-20.00 Kerstverhaal speciaal voor kinderen in Chr. Ger. Kerk

20.00-20.30 Sing-Inn in Talma Hûs

20.30-20.45 Kerstverhaal in Chr. Ger. Kerk

21.00 uur Gezamenlijke afsluiting voor Talma Hûs

Vanzelfsprekend is er ook lekkere chocolademelk en genoeg ruimte om elkaar te ontmoeten.

Dus neem je kinderen, Pake en Beppe, buren en iedereen mee om er samen een mooie

Kerstviering van te maken.

7


Overzichtsexpositie

Ellen Johanna Sikma

Leven tussen verf en penseel

zo. 18 dec. t/m zo. 15 jan.

OOK IN KERSTVAKANTIE

• Kleurrijke schilderijen: landschappen,

portretten, stillevens e.d.

• Eigen kamer kunstschilder

Open: vr. en za. zo. 10.00-16.00 u.

zo. 13.00-16.00 u.

Kerstvakantie en 2 e Kerstdag

open; 1 e Kerstdag en 1 jan. dicht

Entree: € 4,00; donateurs Schierstins gratis

6 t/m 16 jaar € 1,00.

textielexpositie

Kwetsbaarheid

Irma Frijlink

t/m za. 10 dec.

Het werk van Irma Frijlink gaat over kracht,

herstellend vermogen, onmacht, vergankelijkheid.

Zij tekent met de naaimachine op industrieel

vilt. Vervolgens snijdt zij delen uit, waardoor

de achtergrond een onderdeel wordt van

haar kunst. Een steeds terugkerend onderdeel

van haar werk is de kwetsbaarheid in de

natuur en bij de mens.

Open: vr. en za. zo. 10.00-16.00 u.

zo. 13.00-16.00 u.

Entree: € 4,00; donateurs Schierstins gratis;

6 t/m 16 jaar € 1,00

contact:

0511-472937

Info@schierstins.nl

De Schierstins

Haadsrtjitte 1

Feanwâlden

www.schierstins.nl

8


Klarinetconcert

Luc Feikens

en Jannie Reijenga

m.m.v.

Wietse Marra (piano)

klassieke muziek

zo. 11 dec. – 15.30 u.

Reserveren aan te bevelen

via info@schierstins.nl of tel. 472937

entree: € 16,50 – donateurs € 14,50

(inclusief 1 pauzeconsumptie)

Winterjûnenocht

Grytsje Kingma (sang/gitaar)

Johan Veenstra (verhaelen)

do. 29 dec. 16.00 u.

Grytsje Kingma skriuwt en sjongt har eigen

Fryske lieten (faak mei gitaar) en treedt dermei

op yn Fryslân en somtiden dêrbûten.

Nostalgysk, gefoelich en bytiden mei in

knypeach.

Johan Veenstra krige ferline jier fan prinses

Beatrix de Zilveren Anjer. Hy is in lauwere

skriuwer, dy´t konsekwint yn it Stellingwarfs

publisearret. Veenstra is ek ferneamd as

nijsgjirriche en fermaaklike ferteller.

s.v.p. ôfspraak meitsje, fia info@schierstins.nl of

til. 0511 472937

entree: € 14,50 – freonen Skierstins € 12,50

(konsumpsje yn´t skoft ynbegrepen)

contact:

0511-472937

Info@schierstins.nl

De Schierstins

Haadstrjitte 1

Feanwâlden

www.schierstins.nl

9


10


Nacht van de Nacht- Wandelen

in het duister

Op 29 oktober ging de klok een uur terug: wintertijd! Elk jaar,

wanneer de klok teruggezet wordt, vindt de Nacht van de

Nacht plaats. Tijdens dit weekend worden activiteiten georganiseerd

in heel het land om aandacht te vragen voor

lichtvervuiling. Lichtvervuiling is in een dichtbevolkt land als

Nederland alom aanwezig: Nederland is één van de meest

verlichte landen ter wereld. Waarom hier een probleem van

maken, vraagt u zich wellicht af? Het blijkt dat flora en fauna

veel last ondervinden van al dat licht. Ze kunnen hun eigen

biologisch ritme niet meer volgen en raken van slag, met

alle gevolgen van dien. Tijdens de Nacht van de Nacht staat

de vraag centraal: kunnen we ook met minder licht toe?

Vanuit de Schierstins was aandacht voor dit thema en werd

een wandeling georganiseerd. Slechts een beperkt aantal

mensen kon deelnemen, maar er hadden bij navraag nog

drie avonden (met drie groepen per avond) gevuld kunnen

worden. Wat mooi dat er zoveel belangstelling is voor deze

activiteiten!

Rond 19.15 uur werd er verzameld in de Schierstins en rond

19.30 uur ging de eerste groep op pad. De wandeling voerde

richting de Feanwâldsterfeart, waar een sloep wachtte.

De groep werd middels het bootje door het duister vervoerd

naar de Houtwiel. De boottocht op zich was al een hele belevenis.

In het donker op het water, de sterrenhemel boven

je en de omtrekken van de ruige begroeiing van het natuurgebied

en de velden rondom.

oorsprong lag dit hele gebied onder water, tot in de crisisjaren

’30 van de vorige eeuw werd begonnen aan de drooglegging.

Er kwamen toen allerlei diersoorten af op de droge

grond: vossen, weidevogels, muisjes… Nu het gebied weer

(deels) onder water staat, zien we vooral veel riet, roerdompen

en ganzen in het gebied. Die ganzen komen ook af op

de eiwitrijke grassen die groeien op het boerenland.

Voorheen groeiden op de landen kruidenrijke grasmengsels,

die insecten en daarmee weidevogels aantrokken. Ook het

vermelden waard is de ringslangpopulatie die het erg goed

doet in het natuurgebied. Er zijn speciale grashopen waarin

broei plaatsvindt, zodat de ringslangen zich daar kunnen

vestigen en voortplanten. Ook otters zijn terug in het gebied;

de oplettende wandelaar kan wellicht wat slijmerige otterontlasting

vinden aan de waterkanten. Verder laten zij zich

weinig zien. Tot slot moeten we natuurlijk de spreeuwen, de

‘protters’, noemen! De grote zwermen worden binnenkort

zelfs door de landelijke televisie vastgelegd. Kortom, een

prachtig, rijk gebied, waar door Jacob Hanenburg boeiend

over is verteld tijdens de nachtwandeling.

Terug in de Schierstins wacht ons warme chocolademelk en

twee verhalen. Er wordt een spannend verhaal van Theun

de Vries, de bekende Friese schrijver die is opgegroeid in

Feanwâlden, voorgelezen. De verteller is bekwaam en de

groep luistert geboeid naar het verhaal over de ‘dúvel yn’e

skuorre’…. Daarna wordt er door een al even bekwame vertelster

een griezelverhaal voorgelezen. Het is maar de vraag

of door iedereen goed geslapen is, ondanks dat uurtje extra!

AV

Eenmaal in het natuurgebied vertelde boswachter Jacob Hanenburg

van Staatsbosbeheer over de flora en fauna in het

gebied. Omdat hij als jongetje hier is opgegroeid, weet hij als

geen ander wat er speelt in deze omgeving. Waar vroeger

de weidevogels hoogtij vierden, wordt hun plek tegenwoordig

aldoor meer ingenomen door watervogels. Staatsbosbeheer

behoudt namelijk de Houtwiel als moerasgebied. Van

foto’s: Geert Huisman

11

11


Vereniging van Dorpsbelangen

Veenwouden / Veenwoudsterwal

Samen werken aan leefbaarheid van onze dorpen

PLAN X!

Op woensdag 1 februari 2023 vindt Project X weer

plaats. In het Doarpskompas van november hebben we

al een eerste oproep gedaan voor het bedenken en

indienen van een project of nieuw initiatief. Je kunt een

plan indienen tot uiterlijk 31 december 2022. Je kunt je

idee mailen naar bestuur@db-ff.org

Project X vindt plaats op:

Wanneer: woensdag 1 februari 2023

Locatie: de Mienskip

Tijd: 19.30 tot 22.30 uur

NAAM WANDELPAD

Op 6 oktober 2022 is het een nieuwe wandelpad langs

de Feanwâldster Feart geopend. Het nieuwe

wandelpad heeft nog geen officiële naam gekregen.

Hierbij roepen wij inwoners op om mee te denken over

een naam voor dit mooie wandelpad. Er zijn inmiddels

al twee initiatieven ingediend.

U kunt uw idee mailen naar bestuur@db-ff.org

BREDE SCHOOL

Op 8 november heeft er een gezamenlijke ouderavond

plaatsgevonden over het nieuw te bouwen

schoolgebouw in Feanwâlden. Deze avond werd

georganiseerd door de beide basisscholen (De Frissel

en de Theun de Vriesskoalle). Twee leden van

Dorpsbelangen zijn hierbij aanwezig geweest. In

groepen zijn de volgende vragen door de ouders

besproken: “Wat spreekt mij aan bij de huidige school

van mijn kinderen?”, “Hoe staat u tegenover een

samenwerking tussen de scholen (het delen van het

gebouw)”? “Hoe staat u als ouder tegenover een fusie

tussen de scholen?” en tot slot: “Waar moet het

schoolgebouw en de locatie aan voldoen”.

Door een projectgroep (leden vanuit beide scholen)

wordt een concept plan uitgewerkt die voor het einde

van het jaar klaar moet zijn.

STEM FAN FEANWÂLDEN

Nog geen kijkje genomen op het digitale platform

“Stem van Feanwâlden”? Doe dat dan alsnog. Er staan

diverse ideeën op voor het dorp op het gebied van

wonen, onderwijs, sport etc. Ga naar:

www.dantumadiel.frl/stemvanfeanwalden en meld je

aan. Je kan nu stemmen op de verschillende ideeën.

Hulp daarmee nodig? Stuur een mailtje naar

feanwalden@dantumadiel.frl.

12 12Terugblik Feestwike 2022

Wij van Mei Elkoar Ien kijken terug op een zeer geslaagde feestwike!

Ondanks dat er voorafgaand aan de feestweek slecht weer werd voorspeld, waren de

weergoden ons goed gezind!

De opkomst tijdens de verschillende activiteiten was overweldigend. We trapten de week

af met de Feanwâldsterwalk waarbij ondernemers uit eigen dorp zichzelf konden

presenteren aan onze dorpsbewoners. Een geweldig initiatief van de commissie

Feanwâldsterwalk dat door veel wandelaars als een groot succes werd bestempeld. De

volgende ochtend begon kleurrijk voor de kinderen van de beide basisscholen. De

kinderen werden vermaakt met spelletjes, dansen op muziek, kleuren van placemat én als

grote klapper de colorrun! Wat een spektakel!

Ook de eerste editie van het Feanwâldster Foodfestival trok veel bezoekers, waardoor

vele standhouders in de loop van de avond al waren uitverkocht. Het festival werd

feestelijk geopend door GVV en tijdens het festival kon men genieten van live muziek, de

verloting met prijzen en werd de mooiste gedekte tafel gekozen.

De rest van de feestweek werd ingevuld met op de donderdag het aaigooien door Us

Doarp, op de vrijdag de koffie ochtend met muziek uit eigen dorp door De Hellingbazen

en Syta & Marije, Matinee door Daniël Metz, Kinderdisco door DJ Tjalling, de

Playbackshow en drie avonden live muziek verzorgt door StageLine, De Sukses en Die

538 Verrückte Stunde Live!

Na vele jaren konden we weer genieten van een prachtige straatparade, met tussendoor

een frisse duik in het water met de dames van Zwemclub het Zwaantje.

Een bijzondere afsluiter van deze feestweek was de druk bezochte kerkdienst in de tent

waarbij verschillende kerken samen kwamen.

Met de steun van onze vele donateurs, bedrijfssponsoren en vrijwilligers hebben we deze

feestweek mogelijk kunnen maken.

Graag willen we; Wietse de Vries, Douwe Oosterbaan, Hein Dorenbos, Hendrik

Veenstra, Carolina Ros, Elske Visser, Johan Muller, Meint de Vries, Anton van Zwol en alle

vrijwilligers van de kinderochtend, GVV, Sjak Daniël en Martin, Jan Dijkstra, Iekje van der

Weg, Anjo Vellinga, Geartsje van der Veen, Theun met het Draaiorgel, Klaas de Vries,

Abe van Zwol, Tjitse Walsweer, Bert Walsweer, Feanwâldsterwalk, Us Doarp, Riek Everts,

DJ Tjalling, Hellingbazen, Syta & Marije, Janneke de Boer-Swart, Anne van der Veen, de

Jury van de Foute Straatparade van de Playbackshow, de jury van de straatversiering,

Evert en Tineke Klaver, de hekbewaarders tijdens de Foute Straatparade, de organisatie

van de tentdienst, en uiteraard ook alle bestuursleden van Mei Elkoar Ien bedanken voor

jullie enorme inzet, wat heeft geresulteerd in deze geweldige feestweek!

14


Ook de fijne samenwerking met Us Doarp en Hotel Eetcafe ’t Dûke Lûk heeft ons doen

beseffen dat we samen heel veel kunnen doen voor onze prachtige twee dorpen. Een

week als deze zorgt voor de verbinding en saamhorigheid die wij met ons allen de

afgelopen jaren wel een beetje hadden gemist. Zonder het enthousiasme en de enorme

opkomst van alle dorpsbewoners was dit niet zo’n groot succes geworden.

Dus namens het gehele bestuur van Mei Elkoar Ien: bedankt!

Vol energie gaan we verder met het organiseren van de laatste evenementen van dit jaar,

met op 12 november de Intocht van Sinterklaas, 3 december de rondrit van Sinterklaas

en als afsluiter de Feanwâldster Krystborrel op 17 december.

Foto’s door: Douwe Oosterbaan en Meint de Vries

15


Heeft u een storing aan uw cv-ketel of geiser? Heeft uw kachel onderhoud nodig en wilt u

niet vastzitten aan een abonnement? Oftewel, bent u op zoek naar een vakkundig

monteur?

Dan bent u bij Ron van Veen aan het juiste adres. Ron heeft ruim 30 jaar ervaring, waarvan

20 jaar bij gasbedrijf Dokkum/ENECO.

R. VAN VEEN INSTALLATIES, SERVICE EN ONDERHOUD Tel: 06 - 835 538 88

Omgong 7 9131 KV Ee

www.rvveeninstall.nl

rvveen@kpnplanet.nl

Laadpalen - Zonnepanelen - Groepenkasten

Feanhout 4 - 9269 VL Feanwâlden - 0628416537

16


PLAATS HIER UW ADVERTENTIE

17


Stasjonswei 2a

9269PE Feanwâlden

0651462727

info@deferbining.frl

www.deferbining.frl

• High tea

• Vergaderingen

• (Familie)feestjes

• Catering voor bedrijven en particulieren

• Cadeautjes (lekkernijen uit de regio)

• Cadeaubonnen

18


Joh. Bosgra BV

Hurdegaryp

Uw partner voor

tuinmachines,

gereedschap

en nog veel meer

Joh. Bosgra BV in Hurdegaryp is voor professionals

en particulieren het adres voor alle tuin- en

parkmachines, gereedschappen, werkkleding,

aanhangwagens en nog veel meer. Als familiebedrijf

met ervaren en gedreven medewerkers adviseren

wij u graag over de juiste materialen voor uw bedrijf.

In onze moderne werkplaats kunnen alle verkochte

machines worden onderhouden, gerepareerd en

gekeurd door ervaren monteurs.

Persoonlijk advies nodig?

Kom langs of bel ons op

0511 – 472025.

Voor gehele assortiment

zie www.bosgra.nl

Groots in buiten

0511 - 472025 Rijksstraatweg 139, Hurdegaryp info@bosgra.nl www.bosgra.nl

Een heldere kijk op financiële zaken.

- financiële administratie

- loonadministratie

- belastingaangiften

- fiscale adviezen

- organisatie adviezen

- startersbegeleiding

- interim ondersteuning

Zuiderschans 4,

Postbus 100,

9100 AC Dokkum

Tel. 0519 - 228150

Fax 0519 - 228160

www.vanwieren-vellinga.nl

19


20

Wie in Feanwâlden naar bakker van den Berg gaat

kan het bijna niet missen; de tekeningen op de

winkelruiten. Nu begin november staat er een grote

boom op die zijn herfstblaadjes laat vallen en daar

onder een egel. Wie is toch degene die deze versiering

maakt? Het is een creatie van de 22-jarige

medewerkster Janna de Jong uit Noard-burgum. De

redactie van Doarpskompas ging bij haar langs voor

een interview.

Lege winkelruiten versieren

Sinds drie jaar werkt ze bij de bakker. Eerst werkte

Janna alleen maar in de vestigingen in Burgum. Nu

werkt zij daarnaast ook met veel plezier met haar

collega’s in ons dorp. “Ik heb het erg naar mijn zin op

het werk. Aardige collega’s en veel vrijheid. Vorig jaar

rond Kerst en Sinterklaas kwam het met mijn collega’s

ter sprake. Dat die grote ruiten van de winkel

wel erg leeg waren en daar ooit wel eens iets voor

had gehangen. Mijn hobby is tekenen. Ik zei daarom

tegen mijn collega’s: “Zou ik daar geen tekening op

kunnen maken?” Vervolgens pakte zij de witte bordstift

en maakte haar eerste tekening op de ruit. En zo

volgden er vele meer. Janna krijgt vaak leuke reacties

op haar werk. Zij laat zich hierbij inspireren door

de seizoenen. “Het is sinds vroeger altijd al tekenen,

tekenen en tekenen! Vooral ballerina’s vond ik heel

mooi. Op vakantie gingen bijna altijd de tekenspullen

mee. Ik teken bijna alles. Voor inspiratie zoek ik ook

plaatjes op het internet. Het tekenen zit in de familie.

Pake was er ook goed in.”

Creatieve Janna brengt kleur met stift, camera en naald

Zelflerend creatief zijn

Een opleiding in tekenen en schilderen heeft zij niet

gevolgd. Alles wat zij maakt heeft zij zichzelf aangeleerd.

“Een eigen stijl heb ik niet, maar ik kom er

steeds meer achter dat ik meer kan dan ik altijd dacht.

Ik teken ook wel in opdracht. Mensen kiezen dan wat

ik moet tekenen. Zo had ik nooit gedacht dat ik katten

zou tekenen. Dat leek mij vreselijk moeilijk om te doen

met al die vacht. Totdat ik van iemand de vraag kreeg;

Wil je mijn katten tekenen? Dan moet je wel en zo

kwam ik er achter dat ik dat ook superleuk vind.”

Om zichzelf verder te ontwikkelen heeft zij zich sinds

kort aangemeld bij de vooropleiding van Kunstacademie

Friesland in Leeuwarden. Er zijn 24 bijeenkomsten.

Op het moment dat ik bij haar aan tafel zit, staat

de week erop het onderdeel fotografie op de planning.

“Daar kijk ik wel naar uit. Ook omdat fotografie een

andere hobby van mij is. Er komen allerlei leuke dingen

aan. Ik wil alles proberen, aquarel, plakkaatverf.

Experimenteren vind ik leuk.” Janna wil in de toekomst

graag nog meer in opdracht tekenen en dit combineren

met fotoshoots met mensen. Dat lijkt haar heel leuk.

Een andere hobby van Janna is zelf kleding maken en

accessoires. Zij maakt van alles van vesten, jurkjes tot

topjes. “Ik ben er nu achter dat ik tassen maken leuk

vind.” Zo heeft zij ook zelf een stoffen mapje gemaakt

met daarin haar schetsboek en stiften. Voor de stofjes

die ze gebruikt gaat ze naar Jan Sikkes en kijkt tussen

de reststofjes. “Daar kun je zo leuk tussen struinen.”

Patronen gebruikt zij niet. “Als voorbeeld gebruik ik

vaak mijn eigen kleding. Ik vind het leuk om te kijken

hoe iets valt als je het net anders knipt.”

20


Met al deze hobby’s krijgt Janna de dagen wel om

zo vertelt ze aan mij. Om meer tijd hieraan te kunnen

besteden is ze zelfs minder gaan werken bij de

bakker.

Schetsboekje vol met ideeën

Voorafgaand aan het gesprek is aan Janna gevraagd

om de voorpagina van het laatste Doarpskompas

van 2022 te voorzien van een tekening. Enthousiast

opent ze het stoffen mapje met pennen en haar

schetsboekje. Ze begint er in te bladeren en zegt.

“Kijk ik zat aan zoiets te denken.” Meerdere tekeningen

die over de Kerst gaan laat ze aan mij zien. Ik

ben benieuwd wat haar keuze zal zijn.

Haar werkgever Van den Berg denkt goed met haar

mee. Zo kwam één van de leidinggevenden een keer

langs in de winkel toen ze bezig was met tekenen.

“Wat leuk!“ zei ze. Ze vond het helemaal geweldig.

Later kwam ze terug met gekleurde stiften van de

groothandel. “Kun jij lekker tekenen.” gaf ze aan. Tot

dan toe had ik alleen maar wit.” Er is wel gevraagd

om de ruiten van

alle bakkerijen

zo te versieren,

maar dat is er

nog niet van

gekomen.

Voor de maand

december denkt

Janna alweer

na over een

versiering op de

winkelruit. Waarschijnlijk

net

zoals het vorig

jaar begon met

grachtenpanden

met daarop Sinterklaas met zijn paard en Pietjes

verstopt in de woningen. Rond de Kerstdagen zal de

Kerstman met zijn arreslee dan weer verschijnen.

Jaap van der Laan

Bent u nieuwsgierig geworden en lijkt het u leuk om

een unieke tekening door mij te laten maken?

Neem dan gerust contact met me op!

Tel: 0623694876

Mail: jannadjng@gmail.com

21


22


Het is een gebouw dat je niet kunt missen, als nieuwe

Feanwâldster wist ik al snel waar het gebouw stond dat

De Mienskip heet. Tegenover de bakker, bij het winkelcentrum,

niet te missen. Maar wat daar nou allemaal gebeurt

en voor en van wie het gebouw is, dat werd me niet zo

snel duidelijk. Een mooie kans dus om de kersverse coördinator

van De Mienskip, Robert Wijma, te interviewen.

Vrijwilligers

Als ik het gebouw binnenkom is Robert een nieuwe vrijwilligster

aan het uitleggen wat de bedoeling is en hoe alles

werkt. Ik kijk al even rond op de benedenverdieping en zie

een aantal mensen binnenkomen die samen een bijeenkomst

hebben in één van de vergaderruimtes. Robert

vertelt dat hij in de eerste weken vooral bezig is met het op

de rit krijgen en overleggen met de vrijwilligers. Momenteel

zijn er zo’n 20 vrijwilligers. Vrijwilligers schrijven elke

maand in voor de activiteiten waar zij bij willen helpen, zo

kan iedereen doen waar hij goed in is en leuk vindt. Robert

Jilderda bestratingen

Email: hj_jilderda@hotmail.com

Tel: 0629249105

Voegbedrijf Braaksma

voor het vakkundig opknappen van uw

gevel of woning, straalwerk,

impregneren en renovatievoegwerk.

Bel voor een vrijblijvende prijs opgave

(0511) 47 77 88 of (06) 22 42 86 03

www.gevelrenovatiebraaksma.nl

23


Jin Shin wattes? Twee verslaggevers op de behandeltafel

Op uitnodiging van Nell Pesman zijn wij in haar prachtige

boerderij aan de Stinswei en drinken een

dampende kop ayurveda thee. De naam ‘Ayurveda’

komt uit het Sanskriet en verwijst naar het duizenden

jaren oude gezondheidssysteem van de oud-Indiase

vedische beschaving. Het betekent letterlijk ‘De wetenschap

van het/lang leven’, laten we ons vertellen

door Nell. Een goed en passend begin van dit bezoek.

iemand om hem het gevoel van nabijheid te geven.

Dat gebeurt ook bij JSJ, maar dan specifiek gericht

op de 26 energiepunten die over ons lichaam verdeeld

zijn en die een belangrijke functie hebben in

het netwerk

van lichaam, verstand en bewustzijn. JSJ is gericht

op het opheffen van blokkades in de levensenergie.

Nell legt ons gepassioneerd uit wat JSJ is en waar je

het voor kunt gebruiken. En terwijl wij aan tafel zitten

bij haar laat ze ons al zien wat je zelf kan doen, want

JSJ is ook iets wat je zelf kan toepassen. Jin Shin

Jyutsu kan je namelijk heel goed zelf toepassen of je

kan je een aantal keren laten behandelen door een

deskundige.

Maar nu is het tijd om het zelf te gaan ervaren, want

je kan lang praten over JSJ, maar dan weet je nog

niet écht wat het is. Nell neemt ons mee naar een

andere, kleinere ruimte waar we om de beurt mogen

plaatsnemen op de ‘behandeltafel’.

Japanse geneeskunst

Nell gaat ons namelijk iets vertellen over Jin Shin

Jyutsu (JSJ) en ons vooral laten ervaren wat het is. Zij

is yogadocent en ook beoefenaar van Jin Shin Jyutsu.

Eerst legt ze ons uit wat de basisbeginselen zijn van

JSJ, een duizenden jaren oude geneeskunst uit Japan.

De woorden betekenen letterlijk ‘mens, schepper,

kunst’, vrij vertaald als ‘de kunst van de schepper door

de mens’. JSJ klinkt misschien een beetje zweverig

en kan soms ook vreemd of nieuw op je overkomen,

maar het is eigenlijk het toepassen van kennis die je

toch al hebt. Wij raken al vaak de plekken aan waar

we last van hebben, ondersteunen ons hoofd als wij

nadenken of leggen een hand op de schouder van

Eigen ervaring

Annet start en vertelt haar verhaal:

Ik neem plaats, liggend op mijn rug. Nell observeert

hardop hoe ik ‘erbij lig’ en vraagt Karen wat haar opvalt.

Nell legt uit dat de manier waarop je ligt en je je

handen en voeten plaatst, veel kan zeggen over hoe

het met je gaat. Terwijl Nell Karen instructies geeft,

dwaalt mijn blik even af naar een soort overzicht/

schema aan de muur, waarin elementen die ik onder

andere ken uit de oosterse leer, worden verbonden

met elkaar. Erg interessant...

Dan gaat het beginnen. Nell heeft ervoor gekozen

om de energiestroom die o.a. correspondeert met de

blaas, als uitgangspunt te nemen en deze te volgen

24


door de verschillende energiesloten langs te gaan.

Nell en Karen zitten elk aan een zijde en leggen

hun handen achtereenvolgens tegelijkertijd op twee

plekken (energiesloten) van mijn lichaam (gewoon op

de kleding). Het is de bedoeling dat je je hand op het

lichaam legt, zonder druk uit te oefenen. Ik kan mijn

energiepuls, waar Nell over vertelde, een beetje

voelen. De behandeling voelt prettig aan. Na afloop

van de behandeling voel ik me niet ‘herboren’,

maar wel ontspannen. Nell benadrukt ook dat een

behandeling niet werkt als een ‘pilletje’. Wanneer je

regelmatig en op de juiste manier ‘Jin Shin Jyutsu’

toepast, zul je bepaalde klachten zeker kunnen

verminderen of zelfs verhelpen. Dit heeft echter tijd

en aandacht nodig. Nell raadt mensen dan ook aan

om jezelf deze tijd en aandacht te gunnen. Jin Shin

Jyutsu kan een prima zelfhulp middel zijn. Ik neem dit

van harte aan en heb dezelfde avond nog de handoplegging

voor rust en ontspanning toegepast en ben

daar heerlijk van in slaap gevallen.

Dan is Karen aan de beurt:

Het is best gek om, met steeds uitleg van Nell, mijn

handen op de punten op de rug, knie, teen en voet

van Annet te leggen terwijl zij rustig onder een dekentje

ligt. Ook al leggen we onze handen op de kleding,

het is wel heel dichtbij. En het brengt vervolgens ook

rust om me met aandacht te richten op de energiesloten

waar Nell me over vertelde. Annet geeft af en

toe aan hoe zij het ervaart. Ik ben benieuwd hoe het

voelt als ik zelf aan de beurt ben. Ik installeer me op

de behandeltafel en krijg ook een lekker dekentje

over me heen, terwijl Nell Annet aanwijzingen geeft.

Ik voel hun vingers op de punten en als ik mijn ogen

dicht doe merk ik het effect op de specifieke plekken.

Op een gegeven moment voel ik dat mijn onderbenen

heel erg gespannen zijn en als ik dat zeg, geeft

Nell daar ook aandacht aan en legt haar handen

ergens anders. Daarna volgt de ontspanning. Als ik

weer van de tafel stap voel ik me wat lichter en ga ik

met een fijn gevoel naar huis. Ik ga thuis de oefeningen

proberen en ervaren wat dat met me doet.

Zelf doen

Wil je zelf ook aan de slag? De eenvoudigste manier

om de energiestroom in beweging te brengen is je

vingers één voor één vast te houden, waarbij de ene

hand de vingers van de andere hand omvat. Hou

elke vinger zo’n 3 minuten vast.

Nell legt ons ook nog de ‘hoofd centrale verticale

stroom’ uit (zie de afbeelding hiernaast), eigenlijk de

bron van onze levensenergie. Je kunt zelf helpen om

deze energie te harmoniseren. Als je dit regelmatig

doet, helpt het om je gecentreerd te voelen en meer

dan genoeg energie te hebben. Sommige mensen

vinden het kalmerend en gebruiken de stroom om

in slaap te vallen, terwijl anderen het een prettige

stroom vinden om goed wakker te worden. Nell heeft

speciaal voor bij dit artikel een handleiding ingesproken

zodat je hem met haar hulp kunt uitvoeren.

Kijk hiervoor op www.banyantreeyoga.nl bij Jin Shin

Jyutsu.

Wij hebben allebei ervaren dat je er prima door in

slaap kan vallen!

AB en KRB

25


Voor al de

werkzaamheden

in en om uw huis

* Nieuwbouw * Verbouw

* Onderhoud * Renovatie

Vraag vrijblijvend een offerte aan...

Kwaliteit waar u op kunt bouwen!

Nijewei 15 - 9269 TL Veenwouden

Telefoon 06 - 29 14 27 84

Email info@korelzinga.nl

26


Monteur nodig...?

Gas

Water

CV

Zink- en

Dakwerk

DeVriesTechnyk

De Vries Technyk

De Wâl 49

9269 RB Feanwâldsterwâl

06-57112570

devriestechnyk@gmail.com

Waar wil

jij werken?

Wij hebben ruim 250 banen bij diverse

opdrachtgevers in de

bouw

techniek

agrarisch

transport

en logistiek

Versta jij je vak en ben jij

op zoek naar baanzekerheid

met opleidingsmogelijkheden?

Abiant. Dat komt goed. www.abiant.nl

groen

industrie

productie

gww

Elke dag een

mooie dag!

Zoek je opvang voor je baby,

dreumes, peuter of schookind?

Kinderwoud biedt door heel

Friesland opvang voor kinderen

van 0 t/m 12 jaar. We maken van

‘Elke dag een mooie dag!’. Ieder

kind verdient het om zich in een

warme, geborgen sfeer te kunnen

ontwikkelen en ontplooien. Meer

weten of aanmelden? Bezoek onze

website!

kinderwoud.nl

27


Caribische pompoensoep

Pompoen is een groente die in de winter veel aangeboden

wordt van eigen bodem. Deze pittige soep uit

dit recept is een eerbetoon aan Trynke Haverman,

plotseling overleden op 24 oktober jl. Zij heeft samen

met Tim met veel liefde groente en bloemen geplant

voor de bewoners van Feanwâlden, zonder

bestrijdingsmiddelen en met aandacht voor een

gezonde bodem. We zullen haar enthousiasme en

inspiratie enorm gaan missen. “Alles wat aandacht

krijgt groeit”, dat was Trynke haar lijfspreuk.

De pompoen die ik voor dit recept gebruikte kwam uit

de tuin van Trynke en Tim evenals de pepertjes.

Dit recept is een maaltijdsoep voor vier personen.

Als je het als voorgerecht geeft is dit genoeg voor

8-10 personen.

Nodig:

1 kilo pompoen, 2 teentjes knoflook, 175 gram gerookt

(vegetarische)spek in blokjes, 1 ui, 1 rode peper

of 1 tl sambal, 6 à 8 bosuitjes, 1/8 liter slagroom.

1,5 liter (groente)bouillon (van blokjes is prima), 100

gram spaghetti in stukken gebroken, 2 el olie, een

handje bieslook.

Maken:

De ui snijden, rode peper en knoflook fijn snipperen,

pompoen in vieren snijden, daarna schillen en de

pitten verwijderen. Vervolgens de kwarten in blokjes

verdelen. Het spek eventueel in kleinere stukjes

snijden. In soeppan de olie verhitten en het spek in

ongeveer vijf minuten bakken op middelmatig vuur.

Daarna ui, knoflook en rode peper of sambal toevoegen

en een paar minuten zachtjes meebakken. De

stukken pompoen en 1,5 liter bouillon toevoegen. Dit

aan de kook brengen en 20 minuten zachtjes laten

koken. De laatste 8 minuten de spaghetti meekoken.

De soep maak je af met de slagroom en de in ringen

gesneden bosuitjes. Bieslook erboven fijn knippen en

klaar. Lekker met een stuk stevig volkorenbrood.

Variatie:

• Vervang de spaghetti door fijngesneden (groene)

kool.

• Voeg andere groente toe.

Alle recepten zijn terug te vinden

op www.receptenvanroeli.nl

Roeli van Til

28


Ontdek de mogelijkheden van Wijngaarden Steigerbouw & Verhuur BV:

- (De)montage en verhuur stalen steigers;

- Verhuur aluminium rolsteigers,

schilderschermen, bouwhekken;

- Evenementen / podiumbouw;

- Krimpfolie sealen;

- Gespecialiseerd in traditionele steigers;

- Denken in mogelijkheden;

- Kwaliteit, flexibiliteit en veiligheid;

- VCA* gecertificeerd en erkend leerbedrijf.

Elingsloane 20 +31 (0)511 745001

9251 MN BURGUM info@wijngaardensteigerbouw.nl info

BinnensteBuiten: Kinderen beleven de natuur in Feanwâlden

Alles wat we binnen doen, kan ook buiten en andersom!

In Feanwâlden bieden wij meerdere opvangsoorten aan.

Kom gerust vrijblijvend kennismaken!

kidsfirst.nl | 088 - 035 04 00

29


Computerproblemen??

Computerproblemen?

Bel: 0627181600

*Ook nieuwe - en gebruikte

computers & laptops

en hulp thuis* !!

PC-Reparaties & ICT Dienstverlening

Feanwâlden.

Tel: 0627181600.

Email: pc-rep@hotmail.com

KVK Nr: 82866317

30


Catering

Volgens uw wens

Optimaal verzorgd

Mooi gepresenteerd

www.ilgoloso.nl

Email: info@ilgoloso.nl

Tel: 0651980569

31


PrijsPuzzel

Deze maand zetten we de volgende sponsor ondernemers in het zonnetje:

• Dijkstra Modehuis

• DVEN Accountancy Theun Plantinga

• Eigen Finance Daniel Keizer Drachten

• Houtbouw Evert Klaver

• Gerrit Hoekstra Schilders

Oplossing

Stuur de oplossing van deze wedstrijd vóór 15 december naar dorpskompas@gmail.com. De winnaar krijgt

uiterlijk 30 december persoonlijk bericht. De uitslag is bindend.

De oplossing van het oktober nummer was: MARETAK

Iedereen die mee gepuzzeld heeft: BEDANKT!

Winnaar van deze maand is: J B Dijkstra, GEFELICITEERD!

32


Kids Pagina

33


Leerlingenraad

Leerlingenraad

Elk jaar wordt er uit de groepen Elk jaar wordt er uit de groepen 5

t/m een leerling gekozen om

t/m 8 een leerling gekozen om

plaats te nemen in de

plaats te nemen in de

leerlingenraad. Zij bespreken

leerlingenraad. Zij bespreken

samen met de directeur wat zij

samen met de directeur wat zij

en de klas eventueel willen

en de klas eventueel willen

veranderen op school. Op deze

veranderen op school. Op deze

manier hebben we op school een

manier hebben we op school een

nieuwe basket gekregen.

nieuwe basket gekregen.

Wie maakt de meeste goals?

Schoolontbijt

Wie maakt de meeste goals?

Schoolontbijt

Afgelopen maand

Afgelopen maand

mochten we genieten

mochten we genieten

van een heerlijk schoolontbijt. We

Technieklessen

van een heerlijk schoolontbijt. We

Technieklessen

zaten met alle groepen door

De kinderen van de bovenbouw

zaten met alle groepen door

De kinderen van de bovenbouw

elkaar op het leerplein! Wat

gebruiken naast hun hoofd ook

elkaar op het leerplein! Wat

gebruiken naast hun hoofd ook

hielpen de kinderen elkaar goed!

hun handen! Dit mogen ze doen

hielpen de kinderen elkaar goed!

hun handen! Dit mogen ze doen

Activiteitencommissie bedankt

tijdens de technieklessen in

Activiteitencommissie bedankt

tijdens de technieklessen in

voor alle hulp.

Damwâld. Groep 5/6 maakt een

voor alle hulp.

Damwâld. Groep 5/6 maakt een

stevige brug en groep 7/8 gaat

stevige brug en groep 7/8 gaat

zagen en solderen om zo een

zagen en solderen om zo een

molen te maken.

molen te maken.

Kerstgroet

Schrijven in groep Kerstgroet

Schrijven in groep 3

Moaie en smûke krystdagen tawinske

en in soad lok foar 2023.

Weet nog: boom, roos, vis? Moaie en smûke krystdagen tawinske

en in soad lok foar 2023.

Weet u nog: boom, roos, vis?

Tegenwoordig beginnen de

Tegenwoordig beginnen de

kinderen in groep met de letters

kinderen in groep 3 met de letters

i, k, en s. Inmiddels zijn ze al een

i, k, m en s. Inmiddels zijn ze al een

stuk verder en kunnen de

Week van de mediawijsheid stuk verder en kunnen de

Week van de mediawijsheid kinderen al hele woorden maken.

In groep 7/8 is er in de maand kinderen al hele woorden maken.

In groep 7/8 is er in de maand Knap hè?!

november ook dit jaar weer Knap hè?!

november ook dit jaar weer

aandacht voor het goed omgaan

aandacht voor het goed omgaan

met social media. Door middel

met social media. Door middel

van het oplossen van online

van het oplossen van online

mediamissies worden de

mediamissies worden de

kinderen steeds mediawijzer. En

kinderen steeds mediawijzer. En

dit is nog niet zo simpel, want

ሰላምታ ልደት

dit is nog niet zo simpel, want

ሰላምታ ልደት

ook de jager neemt deel aan

ርሑስ በዓል ልደትን ሰናይ ትምኒትን ook de jager neemt deel aan

ርሑስ በዓል ልደትን ሰናይ ትምኒትን ን

deze opdrachten.....

2023

deze opdrachten.....

2023

CBS de Frissel De Wylgen 9269 SN Feanwâlden 0511-474700

CBS de Frissel | De Wylgen 1 | 9269 SN Feanwâlden | 0511-474700

https://defrissel.pcbodantumadiel.nl defrissel@pcbodantumadiel.nl

https://defrissel.pcbodantumadiel.nl | defrissel@pcbodantumadiel.nl

34

34


Dat ik je nog altijd mis

Karen Rosier-Brattinga

Vlak voordat ik de column voor dit Doarpskompas

ga schrijven krijg ik een berichtje van mijn overbuurvrouw,

of ik haar even wil bellen. Ze vertelt mij dat

Trynke is overleden. Mijn hersens kraken even, ik

ken maar één Trynke, dat kan niet dat zij is

overleden. Maar het is toch zo. Je hebt vast het

interview gelezen in het Doarpskompas van oktober

dat ik had met haar en haar partner Tim over hun

Sûnte Tún en hoe enthousiast zij hierover waren.

Ik was er stil van. En dat werd ik ook van de condoléance

in hun tuin, waar veel mensen kwamen

om afscheid te nemen, iedereen met een bloem bij

zich om te herdenken waar zij zo van hield. Wat een

verdriet op een warme en zonnige herfstdag.

Het is gek, juist als de zon schijnt of als er een

feestje wordt gevierd, kan verdriet ook weer boven

komen. In mijn werk spreek ik regelmatig mensen

die zich afvragen of dat niet gek is. Als je geliefde

al jaren geleden overleden is en dan ineens op een

zonnige dag slaat het weer in als een bom ‘hij is er

niet bij’. Of als je iets leuks meemaakt en de telefoon

pakt om het aan je moeder te vertellen die er al lang

niet meer is. Of als je speelt met je kinderen en dan

ineens verdrietig wordt om het kindje dat nooit heeft

kunnen opgroeien.

het je echt overspoelen, dat heb ik zelf ook ervaren.

En toch kan je na die arbeid weer leren genieten van

het leven en herinneringen levendig leren bewaren.

Soms blijven mensen ergens in die rouwarbeid vastzitten

en dan spreken we van complexe rouw. Rouwen

vind ik sowieso al complex, maar in dit geval betekent

het dat je een jaar na een verlies er nog steeds zo

door belemmerd wordt dat je er last van hebt in je

dagelijks leven. Bijvoorbeeld als je het gevoel hebt dat

het leven geen betekenis meer heeft, of last hebt van

enorme boosheid, of nog steeds aan niets anders kan

denken dan het verlies van je dierbare. Dan kan het

goed zijn om hulp te zoeken. Je hoeft echt niet te werken

aan niet meer verdrietig zijn, want dat verdriet blijft

en komt op de meest voorspelbare en onvoorspelbare

momenten naar boven. Daarom voeg ik nog een

gedicht van Judith Nieken toe, die dat zo ongelofelijk

treffend omschrijft.

Voor het overlijden van Trynke geldt waarschijnlijk

voor de meeste mensen dat het ongeloof en de schok

nog op de voorgrond staan, ik wens iedereen die haar

mist veel sterkte toe.

Met de feestdagen, als er een persoon minder aan

tafel zit, of met een verjaardag die niet meer gevierd

wordt lijkt het logischer dat je stil staat bij een verlies.

Maar eigenlijk zit het verdriet, het verlies, de rouw

gewoon in je lichaam en blijft het daar voor altijd.

Het ‘verwerken’ dat vaak klinkt alsof het verdriet er

daarna niet meer is, dat bestaat helemaal niet.

Manu Keirse (klinisch psycholoog en deskundige

op het gebied van rouw en verlies) zegt het op een

mooie manier; loslaten is anders leren vasthouden.

Je gaat iemand leren vasthouden in de herinnering,

in plaats van in de buitenwereld. Dat vergt wel werk,

rouwarbeid. Het onder ogen zien van de werkelijkheid

van het verlies, het ervaren van de pijn en je

aanpassen aan de wereld met dit verlies, het zijn

moeilijke taken. In de maanden na een verlies kan

35


Spaar nu voor heerlijke zachte handdoeken

Drogisterij Lia

De handdoeken zijn superzacht, 100% katoen en nemen moeiteloos

water op. Verkrijgbaar in antraciet, taupe, blauw en wit.

Lysterstrjitte 47

9269NR Feanwâlden

0511-472274

Hoe werkt het?

Per 5 euro (m.u.v. geneesmiddelen en wettelijke uitgesloten art.) ontvang je een spaarzegel

De eerste zegel krijg je van ons

Met 5 spaarzegels is de spaarkaart vol

Een volle spaarkaart + 5.99 bijbetaling = 1 badlaken óf 2 handdoeken

Washandjes kun je ook los kopen, 4 stuks voor 3.99 euro

Het sparen kan t/m 5 maart. Het inleveren van volle spaarkaarten kan t/m 19 maart.

‘Dankzij de thuiszorg

van Elkander, kunnen mijn

vrouw en ik samen blijven’

Vertrouwde zorg in

een vertrouwde omgeving

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen. In uw eigen omgeving.

Ook als u zorg nodig hebt. Daar zet Elkander zich voor in.

Geworteld in Noordoost Fryslân, zijn wij altijd dichtbij.

Onze locaties in Dantumadiel

• Verpleegcentrum Talma Hûs in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Talma Hoeve in Feanwâlden

• Woonzorgcentrum Brugchelencamp in De Westereen

• Kleinschalig Wonen ’t Hofke in De Westereen

Tel. Thuiszorg 088 512 6577 | Tel. Klant Advies Centrum 088 512 7004

Thuiszorg | Woonzorgcentra | Verpleegzorg | Dagverzorging | Specialistische zorg | Huishoudelijke hulp | Maaltijdservice | Tijdelijk verblijf

www.elkander.frl

36


December

Agenda

1 Workshop pouring, Maak je eigen pouring schilderij, De Smidte, Haadstrijtte 18

19:45-21:30 uur. Infomatie en opgeven via 0613233807

8 Workshop aromatherapie. De Smidte, Haadstrijtte 18, Feanwalden.

19.45-21.30 uur. Informatie en opgeven via 0613233807

9 Ophalen oud papier Theun de Vriesskoalle

10 Winterjûn mei De Hellingbazen m.m.v. muziekgroep THC Oostergo. aanv 20.00u

Swettetsjerke.

t/m 10 Expositie Irma Frijlink, Schierstins, vr. en za. 10.00-16.00 u., zo. 13.00-16.00 u.

10 Kerstmarkt In het Doarpshûs Van Talma hûs, Aanvang : 14.00- 16.15 uur

11 Klassiek concert Luc Feikens en Jannie Reijenga (klarinetduo) m.m.v. Wietse Marra (piano),

Schierstins, 15.30 u.

15 3e donderdag naaiavond, De Smidte, Haadstrijtte 18, Feanwalden. Informatie en opgeven via

0613233807

16 Vrouwen van Nu Feanwâlden - ledenavond met een optreden van het

Hymphamptheater Aanvang: 19.45 uur Plaats: De Mienskip.

17 t/m 15 jan Overzichtsexpositie Ellen Johanna Sikma Roorda (schilderijen, tekeningen),

Schierstins, vr. en za. 10.00-16.00 u., zo. 13.00-16.00 u. Kerstvakantie: di. t/m

zo. 13.00-16.00 u. en vr. en za. 10.00-16.00 u. en 2e Kerstdag; 1e Kerstdag en

1 jan. gesloten.

17 Ophalen oud papier PKN

18 Kryst yn ‘t Spoarpark Va 19.00 uur Kryst yn ‘t Spoarpark ‘foar en troch Feanwalden

29 Winterjûnenocht mei Johan Veenstra (verhaelen) en Grytsje Kingma (sang/gitaar),

Schierstins, 16.00 u.

Januari

1 Nieuwjaarsduik, 14.00 uur. In het spoorpark!

5 t/m 22 Gebedsweek in de Johanneskerk. Elke avond vanaf 19:00 uur, u bent van harte welkom

13 Workshop pouring, Maak je eigen pouring schilderij, De Smidte, Haadstrijtte 18

19:45-21:30 uur. Infomatie en opgeven via 0613233807

t/m 15

Overzichtsexpositie Ellen Johanna Sikma Roorda (schilderijen, tekeningen), Schierstins,

vr. en za. 10.00-16.00 u., zo. 13.00-16.00 u.

22 Klassiek concert Kamminga´s – Pieter Mark (marimba), zangeres en Wiebe (trombone) -

Noord-Nederlands Trombone Ensemble, Schierstins,

22 Afhaal stiperskaart yn de Mienskip tussen 10.30 -11.00 uur

19 3e donderdag naaiavond, De Smidte, Haadstrijtte 18, Feanwalden.

Informatie en opgeven via 0613233807

21 Ophalen oud papier PKN

26 Workshop aromatherapie. De Smidte, Haadstrijtte 18, Feanwalden. 19.45-21.30 uur.

Informatie en opgeven via 0613233807

37


Juliusstrjitte 16

9269 NV Feanwâlden

.

De Ferbining

Stasjonswei 2a

9269PG Feanwâlden

.

De Sanjes 2

Feanwâlden

Telefoonnummers

Hulpdiensten

Alarmnummer 112

Politie 0900 - 88 44

Gezondheid

Dokterspraktijk De Wilgen

algemeen 0511 - 47 22 60

spoed 0511 - 47 22 22

Dokterswacht 0900 - 112 7 112

Tandartspraktijk Berkhof 0511 - 47 42 22

Sionsberg 088 - 070 88 88

Medisch Centrum Leeuwarden 058 - 286 66 66

Ziekenhuis Nij Smellinghe 0512 - 58 88 88

Zorginstellingen

Talma Hûs 0511 - 47 97 00

Talma Hoeve 0511 - 47 35 55

Dierenwelzijn

Dierenambulance Friesland 06 - 27 13 75 86

Dierenartsenpraktijk Giekerk- 0511 - 47 20 64

Hardegarijp-Veenwouden

Scholen

CBS De Frissel 0511 - 47 47 00

OBS Theun de Vries 0511 - 47 55 54

Peuterspeelzaal Jodocus 088 - 035 04 44

Gemeente

Gemeente Dantumadiel 0519 - 29 88 88

Gemeente-app Dantumadiel 06 - 12 08 30 46

Sporthal Hoantserid 0511 - 47 56 56

Religie

PKN kerk

Mevr. Y. Attema 06- 446 909 76

Chr. Geref. kerk

Ds. D. Steensma 0511 - 47 37 77

Doopsgez. kerk

Da. G. Laan 0515 - 41 30 04

Telefonische hulpdiensten

Bureau Slachtofferhulp 0900 - 01 01

Stichting Welzijn het Bolwerk 0519 - 29 22 23

Bureau Jeugdzorg Friesland 058 - 233 35 04

GGZ Friesland 058 - 284 88 88

Kindertelefoon 0800 - 04 32

Meld Misdaad Anoniem 0800 - 70 00

Korrelatie (€ 0,30/min.) 0900 - 14 50

BurenHulpDienst 0519 - 29 22 23

Uitvaartvereniging, bij overlijden

Bode dhr. A. Kooi 06-50876215.

38


Altijd dichtbij.

verloskundigen-dokkum.nl

0519-296899 06-51145849


“Moderne

dienstverlening

met ouderwets

betrouwbare service

voor particulier

en ondernemer”

verzekeringen financieringen hypotheken mediation

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!