30.11.2022 Views

Infosheet FCS 14517 clip

Infosheet Sigha FCS clip

Infosheet Sigha FCS clip

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Facadeclip FCS 14517

Specificaties & gebruik

SPECIFICATIES:

Lengte

Breedte

Hoogte

Materiaal

Bestendigheid

145 mm

15 mm

5,5 mm

Gecoate metalen clip

Hitte, vorst en UV-licht

BEVESTIGING AAN HET GEVELPROFIEL:

• De clip wordt met 2 schroeven (4,2 x 17 mm)

aan het profiel bevestigd.

• De buitenste gaten van de clip worden

gebruikt voor de bevestiging aan de achterconstructie.

BEVESTIGING AAN DE ONDERBOUW:

• Bevestig de eerste clip met twee schroeven

(4,5 x 29 mm) aan de onderbouw.

• Opvolgende clips worden met een enkele

schroef (4,5 x 29 mm) aan de bovenkant op

de onderbouw vastgeschroefd.

• Plaats de clips om-en-om.

• Voor voldoende ventilatie raden wij een

voeg van minimaal 5 mm aan.

• De maximale overhang van de clip tot het

uiteinde van het profiel is 50 mm.

SCHROEVEN

L-BohrFix® FB

Ø 4,2 x 17

BohrFix® FB

Ø 4,5 x 29

Fiberplast biobased BV

24-11-2022 | V1.0

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!