09.12.2022 Views

STERK Engels Primair Onderwijs

Foundations is een blended learning methode. Deze richt zich op de basisvaardigheden van de Engelse taal. De leerlingen leren klanken herkennen en een juiste koppeling te maken tussen klanken en symbolen. De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten. De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers. Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl Deze methode is geschikt voor het basisonderwijs Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

Foundations is een blended learning methode. Deze richt zich op de basisvaardigheden van de Engelse taal. De leerlingen leren klanken herkennen en een juiste koppeling te maken tussen klanken en symbolen.

De methode stimuleert zowel zelfstandig werken alsook het samenwerken door groepsopdrachten.
De wetenschappelijk onderbouwde software wordt wereldwijd gebruikt in 50 landen met meer dan 3 miljoen gebruikers.

Kijk voor alle mogelijkheden op www.sterkengels.nl

Deze methode is geschikt voor het basisonderwijs
Aansluiting met SLO doelen/eindtermen.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Fast<br />

Fast ForWord<br />

ForWord<br />

Reading<br />

Reading<br />

& Literacy<br />

and Literacy<br />

Programs<br />

Programs<br />

The Fast ForWord exercises are available for students in grades K–5 and 6–12.<br />

The De Fast programs’ ForWord exercises oefeningen correct zijn the geschikt weak processing voor leerlingen skills in in zowel learners onder-, and midden- then<br />

use alsook that bovenbouw. foundation De to quickly software develop biedt bovendien critical language ruimte and om reading leerlingen skills. uit Best te dagen<br />

of die all, hier students behoefte that aan use hebben, Fast omdat ForWord alles continue automatisch make en gepersonaliseerd gains even after is.<br />

they Eventuele complete zwakke Fast verwerkingsvaardigheden ForWord!<br />

worden door de oefeningen extra<br />

getraind.<br />

Fast ForWord Reading for Grades K-5<br />

Foundations I<br />

Foundations II<br />

Reading<br />

Readiness<br />

Reading<br />

Level 1<br />

Reading<br />

Level 2<br />

Reading<br />

Level 3<br />

Reading<br />

Comprehension<br />

Reading<br />

Assistant Plus<br />

Fast ForWord Literacy for Grades 6-12<br />

Elements I Elements II Foundations II<br />

What’s included included<br />

(continued)<br />

Reading<br />

Level 1<br />

Reading<br />

Level 2<br />

Reading<br />

Level 3<br />

Reading<br />

Comprehension<br />

Reading<br />

Assistant Plus<br />

Reading Assistant Plus Begeleidende Guided Reading leestool Tool<br />

Fast ForWord Product Info Pack 4<br />

The De beste single manier best practice om vloeiend for developing lezen te ontwikkelen reading fluency is één-op-één is one-to-one begeleiding guided bij<br />

oral (voor)lezen. reading. Reading Assistant Plus is is een a one-of-a-kind digitaal leeshulpmiddel digital reading als resource module binnen<br />

included Fast ForWord. with Fast In tegenstelling ForWord. Unlike tot andere other reading leesoefenprogramma’s practice tools, Reading gebruikt Reading<br />

Assistant uses geavanceerde advanced spraakherkenning. speech verification Reading technology Assistant to provide geeft realtime corrigerende<br />

corrective feedback op feedback het moment whenever dat leerlingen students struggle moeite hebben with or mispronounce met een woord a of word een<br />

as woord they niet read correct aloud. uitspreekt It’s like having tijdens a het personal hardop guided voorlezen. reading Het is coach alsof je for een<br />

every persoonlijke student leescoach available hebt 24/7! voor elke student die 24/7 beschikbaar is.<br />

Fast ForWord Reading and Literacy Programs<br />

The Fast ForWord exercises are available for students in grades K–5 and 6–12.<br />

The programs’ exercises correct the weak processing skills in learners and then<br />

use that foundation to quickly develop critical language and reading skills. Best<br />

of all, students that use Fast ForWord continue to make gains even after<br />

they complete Fast ForWord!<br />

Fast ForWord Reading for Grades K-5<br />

Reading Reading<br />

Reading Reading Reading<br />

Reading

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!