12.12.2022 Views

WEB 8238 wijkkrant GDHW 2022 #3

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

WIJKKRANT<br />

GERARD DOU/HUIZUM-WEST<br />

Boordevol handige informae voor alle wijkbewoners!<br />

Gras Wijkmagazine<br />

Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou / Huizum-West<br />

# <strong>2022</strong>-3, december <strong>2022</strong><br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3


2 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Van de bestuurstafel<br />

Beste wijkbewoners,<br />

Voor u ligt de laatste <strong>wijkkrant</strong> van <strong>2022</strong>.<br />

Het jaar met zijn hete zomer, oorlog in Oekraïne,<br />

energiecrisis enzovoort ligt bijna achter<br />

ons en de coronapandemie lijkt uitgedoofd<br />

te zijn.<br />

Zoals een aantal wijkbewoners iedere dag<br />

kan ervaren, brandt de straatverlichng in<br />

onze wijk soms overdag wel en ’s avonds of<br />

’s nacht juist niet. Dit is heel vervelend en<br />

gevaarlijk; netbeheerder Liander is er mee<br />

bezig, maar kan het blijkbaar nu niet verhelpen;<br />

er wordt overigens wel gewerkt aan de<br />

vervanging van straatverlichng in delen van<br />

de wijk.<br />

In de speeltuin is de bamboe verwijderd. Zowel<br />

de buren als wijzelf zijn daar erg tevreden<br />

over. Ook is er een boom gekapt die niet<br />

meer goed wortelde. Andere bomen zijn gesnoeid.<br />

De gemeente hee de dakgoten van ons<br />

wijkgebouw vernieuwd.<br />

De Burendag was een succes en hee ervoor<br />

gezorgd dat onze acviteitencommissie een<br />

aantal nieuwe vrijwilligers kon verwelkomen.<br />

Over acviteiten gesproken, we aenderen u<br />

ook alvast op de fesviteiten op 2, 3 en 4 juni<br />

2023 in het kader van ons negengjarig bestaan<br />

op 10 april 2023. Zie de verdere mededelingen<br />

in deze <strong>wijkkrant</strong>. U bent allen van<br />

harte welkom.<br />

Zoals u in de vorige <strong>wijkkrant</strong> kon lezen,<br />

wordt de eerstvolgende edie voor een deel<br />

gevuld door een jeugdredace van de Johan<br />

Willem Frisoschool. Zij zijn al druk bezig met<br />

de voorbereidingen en hebben er veel zin in.<br />

De jeugdredace hee ook een rondleiding<br />

bij de Leeuwarder Courant gevolgd. We zien<br />

uit naar de fesviteiten en als u ons daarbij<br />

wilt helpen dan kunt u zich aljd aanmelden<br />

om de club te versterken.<br />

We kijken met u allen uit naar het jubileumjaar<br />

maar we wensen u allereerst een goede<br />

kerst, een fijne en veilige jaarwisseling en<br />

bovenal een gezond 2023!<br />

Het bestuur<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 3


Colofon/info<br />

Wijkkrant, officieel orgaan van de<br />

Wijk- en Speeltuinvereniging (WSV)<br />

Gerard Dou / Huizum-West,<br />

opgericht 10 april 1933<br />

© WSV <strong>GDHW</strong> <strong>2022</strong><br />

Oplage: 2250 exemplaren<br />

Verschijnt driemaal per jaar gratis<br />

huis aan huis in de hele wijk<br />

(ons verzorgingsgebied)<br />

Druk (op FSC-papier):<br />

Stichting Media Ondersteuning Alkmaar<br />

Redactie:<br />

Anne Sjoerd Bakker,<br />

Piet Brouwer,<br />

Piet Commandeur<br />

Opmaak: Piet Commandeur<br />

Tekstcorrectie/controle:<br />

Andries de Haan & Piet Commandeur<br />

Redactie-adres post: zie servicepagina<br />

per mail: <strong>wijkkrant</strong>@gerarddou.nl<br />

=================================<br />

Werkgroepen Gerard Dou / Huizum-West<br />

Activiteitencommissie<br />

Laura Baudet, Miranda van der Zee<br />

en anderen<br />

Bingo’s<br />

Trijntje Jonker<br />

Kinderkledingbeurs<br />

Activiteitencommissie<br />

Wijkbibliotheek<br />

Minke Wassenaar<br />

Project Moestuin <strong>GDHW</strong><br />

Sandra Tamminga<br />

Klaverjassen vrijdagavond<br />

Andries de Haan, 06-42626382<br />

Biljartclub Huizum<br />

Voorzitter: Leo Groen<br />

GD Disco<br />

Activiteitencommissie<br />

Teken- & Schilderclub<br />

Renske Swart, info@gerarddou.nl<br />

Fotoclub Leeuwarden<br />

www.fotoclubleeuwarden.nl<br />

Koffieuur<br />

Piet Brouwer, Minke Wassenaar<br />

Inhoudsopgave<br />

Van de bestuurstafel 3<br />

Colofon en inhoudsopgave 4<br />

<strong>GDHW</strong> Servicepagina 5<br />

Julianapark, groene oase 7<br />

Nieuws uit de kerken 9<br />

Piets Taalhoekje 11<br />

Jeugdredace 13<br />

Moment voor Poëzie 14<br />

Piekerpuzzelpot 14<br />

Acviteiten 16<br />

Sint Maarten 17<br />

Dini’s kerstverhaal 19<br />

Energietransie 20<br />

Straatverlichng 21<br />

Leuk in de wijk 23<br />

90 jaar <strong>GDHW</strong> 25<br />

Clubs 26<br />

Lidmaatschap 27<br />

Voorpagina:<br />

Winters plaatje met roodborstje<br />

Foto © Piet Brouwer<br />

De volgende editie van ons wijkblad<br />

(2023#1) komt (onder voorbehoud)<br />

uit medio april 2023; de deadline<br />

voor de kopij is 10 maart 2023.<br />

Kopij graag naar:<br />

<strong>wijkkrant</strong>@gerarddou.nl<br />

4 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


<strong>GDHW</strong> Servicepagina<br />

Verenigingsgegevens:<br />

Wijk– en Speeltuinvereniging<br />

Gerard Dou / Huizum-West<br />

KvK nummer 40002452<br />

Bank: NL23INGB 0000 895 207<br />

Postadres <strong>GDHW</strong><br />

WSV <strong>GDHW</strong><br />

Frans Halsstraat 48<br />

8932 JC Leeuwarden<br />

Wijkgebouw, speeltuin<br />

Gerard Doustraat 23-A<br />

Telefoon: 058-213 31 36<br />

Website www.gerarddou.nl<br />

E-mail info@gerarddou.nl<br />

Facebook<br />

www.facebook.com/ /gerarddouhuizumwest<br />

Bestuur<br />

Voorzier: Dirk Senstra<br />

Secretaris: Anne Sjoerd Bakker<br />

Telefoon 058-213 30 57<br />

Penningmeester: Ritchie Limaheluw<br />

Vice-Penningmeester: Marc vd Bos<br />

Algemeen lid: vacant<br />

E-mail: bestuur@gerarddou.nl<br />

Ledenadministrae: Marc van den Bos,<br />

p.a. Frans Halsstraat 48<br />

8932 JC Leeuwarden<br />

ledenadministrae@gerarddou.nl<br />

Belangrijke telefoonnummers<br />

in en rond de wijk:<br />

Medisch Centrum Leeuwarden<br />

058-286 66 66<br />

Alarm 112<br />

Polie, geen spoed: 0900-8844<br />

Huisartsen in Huizum<br />

Dr. J. de Haan, 058-212 41 77<br />

Dr. B. de Haan, 058-212 41 77<br />

Dr. C.G. Iest, 058-212 94 04<br />

Dr. C. Buurman, 058-216 16 80<br />

Dokterswacht Friesland<br />

voor spoedeisende huisartsenzorg buiten<br />

gewone prakjkjden: 0900-112 7 112<br />

Apotheek in Huizum<br />

BENU De Huizumerpoort, 058-212 45 14<br />

Apothekerstelefoon Leeuwarden,<br />

058-213 52 95<br />

ma t/m vr 8:30 -18:00 uur;<br />

daarbuiten: waarneming<br />

Tandartsen in Leeuwarden Huizum<br />

Prakjk Verlengde Schrans, 058-212 44 54<br />

Tandarts J.W. Meekers, 058-215 07 66<br />

Tandartsen spoednummer:<br />

0900-215 31 11 (€ 0,15/min)<br />

Fysiotherapie in Leeuwarden Huizum<br />

Tigra, 058-280 07 77<br />

Spectrum Leeuwarden, 058-215 71 11<br />

Paraflex/Huizumerpoort, 058-213 71 59<br />

Diversen gezondheid<br />

Pedicure Marian Relleke,<br />

058-213 63 38 / 06-22 12 13 39<br />

Shiatsu Henny Smid, 06-23 89 08 99<br />

Geestelijke Hulpverlening<br />

Sociaal Wijkteam Zuidwest,<br />

Willem Alexanderplein 22, 8931 DX<br />

Leeuwarden, 058-303 04 07.<br />

Telefonische Hulpdienst,<br />

Friesland Sensoor, 058-213 20 00<br />

Kindertelefoon, 0800-0432 (gras)<br />

Wijkdominees PKN: ds. P. Elzinga en<br />

da. I. Elzinga – de Rouwe, 058-84 38 209<br />

Overige instellingen<br />

Gemeente Leeuwarden, 14058<br />

Wijkpanel Huizum-West,<br />

www.wijkpanelhuizumwest.nl<br />

St. Cultuurcentrum Leeuwarden,<br />

058-213 00 01<br />

WoonFriesland,<br />

reparaeverzoeken huurders: 088-99 52 222<br />

Energiewacht, 0800-1587<br />

Storingsdienst Gas en Stroom, 0800-9009<br />

Storing Vitens water, 0800-0359<br />

Storing Ziggo, 0900-1884; vaste klanten: 1200<br />

Storing KPN, 0800-0402<br />

(wijzigingen en kfouten voorbehouden)<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 5


6 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Het Julianapark, een groene oase in de wijk<br />

In de vorige <strong>wijkkrant</strong> is uitgebreid aandacht<br />

besteed aan de presentae van het boek Voetstappen<br />

door Huizum-West, waarin het nodige<br />

wordt verteld over de geschiedenis van onze wijk<br />

en een wandeling voert langs derg bijzondere<br />

plekken. In deze <strong>wijkkrant</strong> komen we nog een<br />

keer terug op een daarvan en dat is het Julianapark.<br />

Velen van u zullen hier regelmag vertoeven,<br />

maar de ontstaansgeschiedenis zal niet iedereen<br />

bekend zijn.<br />

Aan het eind van de jaren derg van de vorige<br />

eeuw besloot de gemeente Leeuwarderadeel<br />

(waar Huizum-West toen nog deel van uitmaakte)<br />

het Julianapark aan te leggen. Het moest een<br />

soort bekroning worden van het uitbreidingsplan<br />

van de wijk Huizum-West dat zo goed als voltooid<br />

was. En dan gaat het voornamelijk over het oostelijke<br />

deel van de wijk, aan de kant van de Verlengde<br />

Schrans. De werkloosheid in Nederland in de<br />

vooroorlogse jaren was groot, daarom besloot de<br />

gemeente er een werkverschaffingsproject van te<br />

maken.<br />

De opdracht voor het ontwerp van het park<br />

ging naar tuinarchitect Jan Vroom uit het Groningse<br />

Glimmen. Hij schetste een groot park met een<br />

theehuis met terras, een muziekkoepel, een hertenkamp<br />

en een rosarium (een tuin met rozen als<br />

de voornaamste planten) met pergola’s. In eerste<br />

instane was ook nog sprake van een openluchttheater,<br />

wat zou dat leuk zijn geweest, maar in<br />

het definieve ontwerp kwam dat niet meer voor.<br />

De tuinarchitect was zeer gedetailleerd in zijn ontwerp,<br />

met bijvoorbeeld welgeteld 145 bomen,<br />

930 heesters en 894 struiken.<br />

Tuinarchitect Vroom kreeg voor zijn werk<br />

30.500 gulden, daarvan moest hij ook de arbeiders<br />

betalen. De gemeente betaalde 25.000 gulden<br />

voor de aankoop van de grond, en nam de<br />

overige kosten op zich, zoals de aankoop van vijf<br />

herten.<br />

Het werk ging in het voorjaar van 1940 van<br />

start en in het begin verliepen de werkzaamheden<br />

zeer voorspoedig. De Duitse inval van mei 1940<br />

zorgde niet direct voor vertragingen. Er ontstonden<br />

problemen toen de Duitse Luwaffe arbeiders<br />

nodig had voor de uitbreiding van het Leeuwarder<br />

vliegveld en veel hogere lonen betaalde dan die<br />

waren opgenomen in de begrong voor de aanleg<br />

van het park. Arbeidskrachten die geschoold waren<br />

in het grondwerk vertrokken en de arbeiders<br />

die daarvoor terugkwamen misten deskundigheid.<br />

In september 1940 legden de Duitsers de aanleg<br />

van het hertenkamp en de bouw van het theehuis,<br />

waarvoor de fundamenten al waren gelegd,<br />

sl omdat het bouwmateriaal beter elders kon<br />

worden gebruikt. En dat is de reden dat het Julianapark<br />

nooit een theekoepel hee gekregen. De<br />

gemeente had ook te maken met restrices die<br />

werden opgelegd door het Bureau voor Eieren en<br />

Pluimvee in Ede. In verband met de voedselvoorziening<br />

mochten er slechts en eenden in de vijver<br />

zwemmen.<br />

In de zomer van 1942 was de aanleg van het<br />

park klaar. De gemeente bestelde grind voor de<br />

paden en bij de hoofdingang, aan de Pieter Lastmanstraat,<br />

kwamen twee kolommen met muurtjes.<br />

Uiteraard kreeg het park in eerste instane<br />

niet de naam die de gemeente voorafgaand aan<br />

de oorlog had bedacht, Julianapark. De plaquees<br />

met de naam Juliana kwamen er overigens pas in<br />

1982.<br />

In 1959 was er opnieuw bouwacviteit in het<br />

park. Op de fundamenten van het niet-gebouwde<br />

theehuis werd een openbare leeszaal gebouwd.<br />

Dit sloot in 1986 en daarna was er onder meer<br />

een consultaebureau voor baby’s en kleuters in<br />

ondergebracht. Tegenwoordig zit er een advocatenkantoor.<br />

Als afsluing van dit verhaal over het Julianapark<br />

de in 2012 in de vijver geplaatste rode paraplu,<br />

een ontwerp van Xandra de Vries en Walter<br />

Baas. Het kunstwerk staat precies op het kruispunt<br />

van een aantal zichtlijnen en gee de verrassende<br />

indruk dat de regen van de verkeerde kant<br />

komt.<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 7


8 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Kerknieuws<br />

Zondag 11 December 19.00 uur<br />

Adventszangdienst, voorganger:<br />

Alie Brouwer-Meindertsma<br />

M.m.v. Pniëls kerkkoor, Gospelkoor<br />

Sjammasj en Zanggroep Spirit.<br />

Pianist: Arjen Nauta<br />

Zondag 18 december 17.00 uur<br />

Lichtjestocht van de PKN Kurioskerk, VEG Opstandingskerk<br />

en CGK Bethel.<br />

Route: van de Opstandingskerk (Achter de<br />

Hoven 272) naar de Bethelkerk<br />

(Huizumerlaan 102), met chocomel, muziek<br />

en kinderverrassing. Duur ca 30 minuten. Het<br />

wandelpad wordt verlicht met waxinelichtjes<br />

en enkele vuurkorven op de plaatsen waar de<br />

uitbeelding van Bijbelse kersaferelen zal<br />

plaatsvinden. Let op: het eindpunt is niet hetzelfde<br />

als het startpunt. Info: 06 17202400.<br />

24 December 22.00 uur<br />

Kerstnachtdienst<br />

voorganger: Ds. Peter Elzinga<br />

M.m.v. Chr. Leeuwarder Mannenkoor<br />

Patrimonium<br />

25 December 1ste Kerstdag 9.30 uur voorganger<br />

da. Inge de Rouwe<br />

m.m.v. Zanggroep Spirit<br />

31 december 19.30 uur<br />

Oudejaarsdienst<br />

voorganger ds. P. Elzinga<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 9


10 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


In deze aflevering loop ik<br />

als taal- en boekenlieebber<br />

met u door de wijk en<br />

bezoek een kringloopwinkel<br />

en enkele minibiebs. In<br />

verscheidene straten vind<br />

je die kastjes, in allerlei<br />

formaten, en doorgaans<br />

goed gevuld met allerhande leeswaar. Wanneer<br />

dit verschijnsel voor het eerst de kop<br />

opstak, weet ik niet precies. Feit is dat veel<br />

mensen in het kader van ‘ontspullen’ al<br />

gauw kijken naar met welke boeken ze eigenlijk<br />

niets meer doen. Die kunnen dus wel<br />

weg. Wegbrengen naar een kringloopwinkel<br />

of minibieb brengt doorgaans niets op. Maar<br />

daar gaat het ook niet om. Het idee is dat<br />

een boek niet alleen maar een handvol oud<br />

papier is maar interessante feiten of dierbare<br />

verhalen bevat die je graag met anderen<br />

wilt delen. Als in zo’n minibieb iets blijkt te<br />

staan dat jouw aandacht trekt, neem je dat<br />

op jouw beurt mee en dan is de kring rond.<br />

Een kringloopwinkel werkt anders. Je oude<br />

boeken lever je doorgaans niet in de winkel<br />

in, maar bij zoiets als de achterdeur. Je krijgt<br />

er niets voor, afgezien van ruimte op je boekenplanken.<br />

Vervolgens gaan de medewerkers<br />

van de kringloopwinkel er mee aan de<br />

slag. Boeken die er slecht uitzien of beschadigd<br />

zijn, gaan alsnog in de bak met oud papier<br />

om te recyclen. En die er goed uitzien<br />

(sommige boeken zijn werkelijk nog als<br />

nieuw!) worden geprijsd, gesorteerd en aangeboden<br />

in de winkel.<br />

In zo’n winkel troffen we een medewerker<br />

die lange dagen maakt met het zorgvuldig<br />

uitzoeken en opstellen van de boeken in<br />

‘zijn’ afdeling. Toch zei hij dat hij niet van<br />

lezen houdt! Maar hij weet wel van heel veel<br />

Piets Taalhoekje: Minibieb en Kringloop<br />

boeken in welke categorie ze thuishoren en<br />

waar ze moeten staan.<br />

Ook in ons wijkgebouw is een bibliotheek<br />

aanwezig, die Minke Wassenaar netjes bijhoudt.<br />

Net als in een minibieb kan men hier<br />

boeken brengen en halen en komt er geen<br />

geld aan te pas. Het verschil zit in de openingsjden.<br />

U kunt er terecht als het wijkgebouw<br />

open is. Verder is de keuze veel ruimer<br />

dan in een minibieb.<br />

In onze wijk vindt u in ieder<br />

geval minibiebs in de Hercules<br />

Seghersstraat, Hondiusstraat,<br />

Bosboomstraat,<br />

Mesdagstraat, Van Ostadestraat,<br />

Raadhuisstraat,<br />

Leeuwarderstraat en Jan<br />

van Goyenstraat. Ik hoop<br />

dat ik er geen een vergeten<br />

ben …<br />

Wat u kunt u zoal aantreffen? Een kleine<br />

greep uit de namen van aan te bevelen auteurs<br />

van wie wij in de loop van de jd<br />

prachge boeken op de kop hebben kunnen<br />

kken: Hendrik Groen, Sylvia Wieman,<br />

Godfried Bomans, Gabriel Garcia Márquez,<br />

René Diekstra, Oliver Sacks, Carlos Ruiz Zafón,<br />

Roald Dahl, Jeroen Brouwers, Graeme<br />

Simsion, Herman Koch, Midas Dekkers,<br />

Dimitri Verhulst en vele, vele anderen.<br />

Qua genres is er ook geen nee te koop: kinderboeken,<br />

kookboeken, strips, literatuur,<br />

zelulpboeken, maatschappij, populairwetenschappelijk,<br />

scienceficon, reisboeken,<br />

thrillers, enzovoort.<br />

Laatst was in het nieuws: jongeren lezen<br />

meer. Da’s een goede zaak. Want, en dat is<br />

ook de tel van een boek: Als je leest ben je<br />

nooit alleen.<br />

Tekst en foto: Piet Commandeur<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 11


Losliggende stoeptegels? Struikelt u op<br />

het trooir omdat de stenen omhoog zijn<br />

gedrukt door wortels van de bomen?<br />

Wacht niet tot de gemeente uit zichzelf in<br />

ace komt. Ze zijn er soms niet eens van<br />

op de hoogte.<br />

Meld het zelf even, en bel 14058, gemeente<br />

Leeuwarden. U kunt een schrielijke<br />

bevesging van de melding krijgen.<br />

Hetzelfde geldt voor overvolle openbare<br />

prullenbakken en dergelijke.<br />

Erger u niet, maar bel!<br />

12 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Jeugdredactie Johan Willem Friso school<br />

De jeugd van nu interviewt de jeugd van toen en laat het verleden leven’<br />

Tekst en foto Piet Brouwer<br />

‘<br />

leerlingen zijn uitgenodigd om bij de Leeuwarder<br />

Courant een kijkje te komen nemen en met<br />

eigen ogen te zien hoe deze krant wordt gemaakt.<br />

Na een uitgebreide rondleiding kwamen<br />

ze vol enthousiasme en met veel ideeën<br />

terug op school.<br />

Ter gelegenheid van het negengjarig bestaan<br />

in april 2023 van de speeltuinvereniging Gerard<br />

Dou / Huizum-West lijkt het de redace<br />

van de <strong>wijkkrant</strong> een leuk idee om met een<br />

jeugdredace een deel van het jubileumnummer<br />

samen te stellen.<br />

Dit idee hebben we voorgelegd aan het team<br />

van de Johan Willem Frisoschool.<br />

Ons verzoek is enthousiast ontvangen.<br />

De opdracht is om voor het jubileumnummer<br />

van de <strong>wijkkrant</strong> verschillende<br />

(jeugd-) verhalen samen<br />

te stellen.<br />

Vrijdag 18 november hebben we geconstateerd<br />

dat het schoolteam al behoorlijk acef is<br />

geweest. Na de vraag aan de kinderen wie in<br />

de jeugdredace wilde parciperen, bleek dat<br />

hiervoor een overweldigende belangstelling<br />

bestaat. In goed overleg is er een hoofdredac-<br />

oneel team samengesteld van en eindredacteuren.<br />

Samen met een groepje andere leerlingen<br />

krijgen zij de verantwoordelijkheid voor<br />

een deel van de <strong>wijkkrant</strong>.<br />

Ga op onderzoek en breng de geschiedenis<br />

van negeng jaar speeltuinvereniging<br />

in tekst en in beeld.<br />

Maak interviews met de jeugd van<br />

toen en laat het verleden leven.<br />

Het schoolteam en de redace van de <strong>wijkkrant</strong><br />

hebben de leerlingen uitleg gegeven over<br />

de bedoeling van het jubileumnummer. Ines<br />

Jonker, journalist van de Leeuwarder Courant,<br />

is gevraagd of zij de jeugdredace wil voorzien<br />

van (journaliseke) ps en adviezen. Daar<br />

hee zij meteen posief op gereageerd. De<br />

De komende jd gaat de jeugdredace de wijk<br />

in en misschien bellen ze ook wel bij u aan.<br />

Hebt u wellicht een prachg verhaal?<br />

Laat het weten via email<br />

<strong>wijkkrant</strong>@gerarddou.nl<br />

en dan komen we bij u langs.<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 13


Moment van Poezie<br />

KERST<br />

Het Kind is geboren<br />

Klokken beieren in een besneeuwde toren,<br />

Lichtjes schijnen in duistere nacht<br />

Sneeuwwitte sneeuw valt als een tapijt zo zacht,<br />

Een kerstman, een kerstboom vol ballen,<br />

En overal koren die kerstliedjes schallen,<br />

Ze zingen van “Het daagt in het Oosten”<br />

Maar ook van een oorlog en soldaten die niet komen troosten,<br />

Van klimaatcrisis op crisis, van kou en voedselbank<br />

Anne Sjoerd Bakker<br />

Mensen in nood vinden geen weerklank,<br />

Het lijkt wel een wereld zonder rede en verstand<br />

Maar ook deze Kerst geeft toch weer hoop op vrede,<br />

van de andere kant!<br />

Piekerpuzzelpot<br />

1. VRUCHT<br />

2. KAARTTERM<br />

3. SOORT BLOEMEN<br />

4. ELK<br />

5. KONING DER DIEREN<br />

6. KLEINE MANTEL<br />

7. VELD<br />

8. NIET JEZELF<br />

9. VERBODEN IN SPEELTUIN<br />

10.NIET ALLEEN<br />

11.PRACHT EN …<br />

12.DUITSE STREEK<br />

13.LICHAAMSDEEL<br />

14.DEEL V.E. WINKEL<br />

15.FEESTDRONK<br />

16.EXTREEM<br />

17.IDEE<br />

18.LAND<br />

19.JAPANS BORDSPEL<br />

20.VRESELIJK<br />

21.JONG SCHAAP<br />

22.VM. EILAND<br />

23.KURIOS- OF PARK…<br />

24.UURWERK<br />

25.SNEEUW-<br />

HUT<br />

26.GLOED<br />

27.NIET OUD<br />

28.IJVER<br />

29.HEMELGEEST<br />

30.MELKKLIER<br />

31.BRIES<br />

32.ZESDE MAAND<br />

33.ZOOGDIER<br />

34.BEHOEFTIG<br />

35.GARD<br />

14 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Piekerpuzzelpot<br />

De vorige puzzel (sept ‘22) had als oplossing “Weer volop gezelligheid deze winter in<br />

uw wijkgebouw” en de winnaar was Bea de Haan uit de Hobbemastraat.<br />

Zij won een leuk vogelvoederhuisje met pot vogelpindakaas, beschikbaar gesteld door<br />

Tuincentrum Beek.<br />

Als prijs voor de puzzel in dit nummer van uw <strong>wijkkrant</strong> kunt u uitzien naar<br />

een heerlijke kerststol van Bakkerij Nijstad.<br />

Met onze dank aan deze gulle sponsors!<br />

De oplossing (de zin) van deze puzzel kunt u uiterlijk 22 december<br />

inleveren op het adres Frans Halsstraat 48, of mailen naar puzzel@gerarddou.nl<br />

Vul het diagram hieronder in volgens de opgave op pagina 14. De leers in de<br />

gekleurde kolommen vormen een zin. Dat is de oplossing!<br />

Puzzel: Anne Sjoerd Bakker; opmaak: Piet Commandeur<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 15


Agenda Activiteiten<br />

17 december Bingo 16+<br />

inloop 19.30 uur, start 20.00 uur, boekje € 8,50<br />

7 januari van 10.00 tot 13.00 uur Kleding- en speelgoedbeurs<br />

(kinderkleding maat 50-176, en speelgoed)<br />

Deelnemen? opgave voor 24-12 via acviteiten@gerarddou.nl<br />

10 % van de opbrengst is voor <strong>GDHW</strong>! Kleding doneren? Graag!<br />

7 januari vanaf 16.00 uur Nieuwjaarsborrel met live muziek.<br />

1 maart 13.30 tot 16.30 uur Kinderbingo € 3,50 niet leden € 5,-<br />

4 maart Kinderdisco 4 tot 9 jaar 19.00 -20.00 uur,<br />

en 9 t/m 12 jaar 20.00 – 21.00 uur, leden gras, niet-leden 1,-<br />

11 maart NL doet 10.30 – 14.30 (speeltuin klaar maken voor het nieuwe seizoen)<br />

18 maart Bingo 16+ 19.30 inloop, start 20.00 uur, boekje € 8,50<br />

8 april 10.30 -11.00 uur paaseieren zoeken leden gras, niet-leden € 1,-<br />

8 april 11.00 tot 14.00 uur Kinderkleding- en speelgoedbeurs. Kleding inbrengen<br />

dan voor 24 maart doorgeven via acviteiten@gerarddou.nl.<br />

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 koffieochtend.<br />

Reguliere clubacviteiten staan niet in deze agenda<br />

Zie voor mogelijke volgende acviteiten ook de posters in de wijk.<br />

Informae over acviteiten volgt ook via de website<br />

en Facebook. Kijk dus vooral daar voor actuele info!<br />

De acviteitencommissie is bereikbaar via<br />

e-mail: acviteitencommissie@gerarddou.nl<br />

16 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Sint Maartenoptocht<br />

Er waren niet heel veel kinderen en ouders<br />

die achter het draaiorgel met ons<br />

door de wijk gingen. Dat is jammer. Het<br />

kan niet aan het weer gelegen hebben,<br />

dat was uitstekend. Mooi droog en niet<br />

al te koud. Onderweg zagen we ook niet<br />

heel veel kinderen bij de deuren staan.<br />

Wellicht hee de corona periode nog<br />

invloed op de rondgang voor Sint Maarten<br />

gehad. Piet Commandeur maakte<br />

bijgaande foto’s en na afloop kregen<br />

alle deelnemers aan de optocht een<br />

lekker zakje snoep.<br />

Volgend jaar hopen we op een ouderwets<br />

hoge opkomst.<br />

Tekst: Anne Sjoerd Bakker<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 17


Woudstra<br />

Hobbemastraat 5<br />

Leeuwarden<br />

058-2155414<br />

Hondenpoep op de stoep?<br />

Een bekende ergernis. En ook<br />

goedwillende hondenbeziers<br />

staan soms met hun<br />

‘vrachtje’ bij een uitpuilende<br />

afvalbak.<br />

Wacht niet tot de gemeente<br />

uit zichzelf in ace komt. Ze<br />

zijn er soms niet eens van op<br />

de hoogte.<br />

Meld het zelf even, en bel<br />

14058<br />

gemeente Leeuwarden.<br />

18 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Dini’s Column<br />

Een kerstverhaal<br />

Het was kerstavond en<br />

het sneeuwde. Tradi-<br />

egetrouw kwamen<br />

Maria en Jozef, twee<br />

acteurs, inclusief ezel<br />

en een babypop als<br />

kindeke, langs in de<br />

Instelling voor Zorgbehoevende<br />

Daklozen. Ezelina de ezel bleef<br />

buiten, vastgebonden aan het hek. Maria<br />

zong kerstliedjes en Jozef speelde gitaar. In<br />

de pauze ging Jacob, een van de bewoners,<br />

in zijn kerstmannenpak even naar buiten om<br />

te roken. Daar stond Ezelina zielig op haar<br />

baasjes te wachten. ‘Kom, we gaan een stukje<br />

lopen,’ zei Jacob. Ze liepen door de straten,<br />

met de door ledlampjes verlichte huizen<br />

en tuinen. Jacob wilde net weer terugkeren<br />

toen er een harde vuurwerkknal klonk, meteen<br />

gevolgd door het angsg geblaf van<br />

honden. Een zwerm vogels klapwiekte geschrokken<br />

weg en in het park snaterde een<br />

aantal eenden in paniek. Nog een knal volgde<br />

en meteen daarop was de hele omgeving<br />

donker. Een stroomstoring. Ezelina rende<br />

weg, met Jacob half glijdend achter zich aan.<br />

Overal verschenen mensen in deuropeningen,<br />

met zaklampen en licht van mobieltjes.<br />

Stomverbaasd keken ze hoe die kerstman<br />

door de sneeuw de sporen van de ezel volgde<br />

en in een steeg verdween. Daar bleef hij<br />

staan. Hij meende kindergehuil te horen. Hij<br />

liep verder de steeg in, bij een beetje licht<br />

van zijn aansteker. Daar was een klein meisje,<br />

traantjes op de wangen. Ezelina snuffelde<br />

aan haar haar. Het meisje sloeg haar armpjes<br />

om Ezelina’s nek en vertelde het ezeltje<br />

dat ze bang was. Die harde knallen, dat<br />

moesten wel bommen zijn. Alles was donker.<br />

Papa en mama waren er niet, hoe ze<br />

ook riep. Het leek alsof ze helemaal<br />

alleen was. Ze had<br />

haar jas gepakt en zich in de steeg verstopt.<br />

En ineens was daar een ezeltje. Jacob had<br />

medelijden met het meisje, dat misschien<br />

vaak oorlogsbeelden op televisie zag. En dat<br />

door de vuurwerkknallen en het duister zo<br />

bang was voor oorlog, zei ze. Ezelina luisterde<br />

en het was net alsof ze het meisje geruststelde.<br />

Jacob vond dat het jd was voor<br />

afleiding en om zich voor te stellen. Hij klikte<br />

zijn aansteker weer aan, klingelde met z’n<br />

kerstman-bel en riep: ‘Hohoho.’ Het meisje<br />

lachte maar leek niet verrast, alsof ze wist<br />

dat hij daar al die jd had staan luisteren. Hij<br />

maakte een buiging. ‘De Kerstman, aangenaam,’<br />

zei hij. Het meisje maakte ook een<br />

buiging. ‘Bregje,’ zei ze. Meteen daarop<br />

hoorden ze haar naam roepen. Bregje nam<br />

Ezelina’s leidsels en ze liepen de steeg uit.<br />

Daar waren de opgeluchte ouders van<br />

Bregje, ze knikten dankbaar naar Jacob.<br />

Bregjes vader zee haar op Ezelina’s rug, en<br />

daar gingen ze. Met achter zich aan een<br />

stoet van mensen met verlichte mobieltjes<br />

en zaklampen en kinderen op sleetjes. Zo<br />

vaak lag er geen<br />

sneeuw, per slot.<br />

En daar waren<br />

opeens Maria en<br />

Jozef, op zoek<br />

naar Ezelina. Maria<br />

zong ‘Slle<br />

Nacht’ onder begeleiding van Jozefs gitaarspel.<br />

Toen ze ten sloe bij de Zorginstelling<br />

arriveerden, floepten ineens overal de lampen<br />

weer aan. Ook de kerstboom in de tuin<br />

was prachg verlicht. Bregje, nog steeds op<br />

Ezelina’s rug, lachte en zong onder het gebeier<br />

van kerkklokken ‘O dennenboom’.<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 19


De energietransitie van ons huis<br />

Wietske Ensing en Dirk Senstra wonen samen<br />

met hun twee kinderen aan de Hobbemastraat<br />

in Huizum. Rond eind 2018 ontstonden<br />

er concrete plannen om of te verhuizen<br />

of om hun huis grondig te verbouwen.<br />

Het werd het laatste.<br />

De vraag die we ons stelden was of we zouden<br />

verhuizen of investeren in dit huis. Het<br />

werd dus het laatste. We kozen ervoor om de<br />

verbouwing grondig aan te pakken. Je komt<br />

dan aljd dingen tegen die je niet had voorzien,<br />

hoe goed plan je ook is. We kregen ook<br />

goed advies van een binnenhuisarchitect.<br />

Ze kwam met praksche<br />

en originele ideeën.<br />

Daarnaast wilden we ook graag<br />

met het oog op de toekomst energiezuinige<br />

voorzieningen. Gelukkig<br />

heb ik een oom die daar veel ervaring<br />

mee hee. Zijn dagelijks werk<br />

bestond uit energiezuinig bouwen.<br />

Daar heb ik echt veel aan<br />

gehad en ook enorm veel van geleerd.<br />

Hij hee voor ons een grondige<br />

berekening gemaakt van onze<br />

huidige en toekomsge energiebehoee.<br />

Vaak schaen mensen<br />

dat verkeerd in, zei mijn oom.<br />

‘Toen we in 2012 dit huis kochten, had de<br />

keus net zo goed op een ander huis kunnen<br />

vallen,’ vertelt Dirk Senstra. ‘Maar we liepen<br />

hier tegenaan. We hadden er meteen een<br />

goed gevoel bij. Ook de wijk Huizum-West<br />

sprak ons enorm aan. De eerste jaren hebben<br />

we weinig onderhoud aan ons huis gepleegd.<br />

Toen kwam het moment dat we beseen dat<br />

er wel wat moest gebeuren op dat gebied.<br />

Zo is uiteindelijk een goed plan<br />

ontstaan waarbij we werkzaamheden<br />

gecombineerd hebben uitgevoerd.<br />

In het kort komt het erop<br />

neer dat we eerst de spouwmuren<br />

en het dak gingen isoleren. Daarna<br />

hebben we het huis voorzien<br />

van HR++ glas. Dat is nog niet helemaal<br />

afgerond. We wilden ook<br />

vloerverwarming. Beneden is de vloer verwijderd<br />

en is er geïsoleerd met schuimbeton.<br />

Daarna is de vloerverwarming geplaatst. We<br />

streven ernaar het hele huis gasloos en energieneutraal<br />

te maken. Maar dat was voor ons<br />

niet haalbaar. Als we dat hadden gewild,<br />

moesten we de bijkeuken en een slaapkamer<br />

opofferen. Die ruimte hadden we zelf nodig.<br />

Maar de oplossing die we nu hebben gekozen,<br />

komt aardig in de buurt.<br />

20 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Met een goed plan kun je ook in aanmerking<br />

komen voor verschillende subsidies vanuit<br />

de overheid. Met de huidige sterk gestegen<br />

energieprijzen zijn we blij dat we deze stap<br />

genomen hebben. We zijn nu in de eindfase<br />

van de energietransie van ons huis. Wat nu<br />

tegenzit, is dat vakmensen het door de hoge<br />

energieprijzen razend druk hebben. Ze zijn<br />

bijna niet te krijgen. Veel mensen willen nu<br />

overstappen en van het gas af. We wachten<br />

bijvoorbeeld al een jaar op het verzwaren<br />

van de elektriciteitsaansluing door Liander.<br />

Helaas kunnen we daardoor nu nog niet de<br />

benodigde apparatuur gebruiken, zoals zonnepanelen,<br />

een warmtepomp en een zonneboiler<br />

met een grote opslagcapaciteit. Als we<br />

helemaal klaar zijn met de verbouwing ben<br />

je van harte welkom om het eindresultaat te<br />

zien,´ besluit Dirk zijn verhaal.<br />

Tekst en foto : Piet Brouwer<br />

Het wijkpanel meldt namens de gemeente<br />

Leeuwarden:<br />

In veel straten in onze wijk, maar ook in de<br />

Vluchtheuvel en Hollanderwijk zullen er<br />

nieuwe lantaarnpalen worden geplaatst. In<br />

het gebied tussen de Ruysdaelstraat en Carel<br />

Fabriusstraat, Wijnhorsterstraat, Hollanderdijk,<br />

Schrans en ook straten als Gymnasiumstraat<br />

en Raadhuisstraat zullen de<br />

nieuwe armaturen worden geplaatst. Ook<br />

tussen de Van Loonstraat, Julianalaan en<br />

Hobbemastraat zal dit plaatsvinden.<br />

Het gaat met name om de typen Friza 13W<br />

1596lm met een lichtpunthoogte van 3.2 en<br />

4 meter en Brisa LED 16W 2100lm met een<br />

lichtpunthoogte van 5 meter die in ons gedeelte<br />

van de wijk zullen verschijnen.<br />

Mocht u er meer over willen weten dan<br />

kunt u ook bellen met 14 058.<br />

Straatverlichting<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 21


22 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Leuk in de wijk<br />

tekst & foto Piet Commandeur<br />

Soms zijn er heel leuke dingen in de wijk,<br />

waar je zomaar mee geconfronteerd wordt.<br />

Dat kan van alles en nog wat zijn;<br />

groot of klein, van een mooi aangelegde tuin<br />

tot een fraaie schildering op een kabelkastje.<br />

Of, je oog valt in het voorbijgaan zomaar op een stel<br />

garagedeuren in de Mesdagstraat. Op elke deur is nóg een deur gemonteerd:<br />

twee maal het kunstzinnig beschilderde autoporer van<br />

een 2CV, de roemruchte Franse ’eend’ die al decennia lang in trek is<br />

bij gebruikers en verzamelaars.<br />

Kijk, dat is nou leuk …<br />

P.S. Over de 2CV valt nog veel meer te vertellen. In een volgend nummer<br />

van deze <strong>wijkkrant</strong> willen we er graag een arkel aan wijden.<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 23


24 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


90 jaar <strong>GDHW</strong><br />

Op 10 april 2023 bestaat onze Wijk– en<br />

Speeltuinvereniging<br />

Gerard Dou/Huizum-West<br />

90 jaar!<br />

De volgende edie van onze <strong>wijkkrant</strong><br />

zal dan ook vooral in het teken staan<br />

van dit jubileum.<br />

We plannen allerlei fesviteiten, die zich<br />

zullen afspelen op 2, 3 en 4 juni 2023.<br />

Houd voor nadere informae daarover uw<br />

brievenbus en de posters in de wijk<br />

in het oog!<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 25


Clubs<br />

Klaverjasclub Gerard Dou<br />

In september dit jaar is de klaverjasclub<br />

Gerard Dou weer van start gegaan. We kaarten<br />

eens per twee weken op de vrijdagavond<br />

en spelen vier bomen. De aanvangsjd is<br />

20.00 uur en het verzoek is uiterlijk 19.50<br />

uur aanwezig te zijn. Opgave vooraf is niet<br />

nodig.<br />

Dit jaar kaarten we nog op 23 december en<br />

in 2023 op de vrijdagen 6 en 20 januari, 3 en<br />

17 februari, 3, 17 en 31 maart en 14 april.<br />

De gemiddelde opkomst is zes tafels en de<br />

prijzen bestaan uit vleesbonnen van<br />

De Huzumer Slager.<br />

U bent van harte welkom.<br />

Voor nadere informae kunt u contact opnemen<br />

met Andries de Haan, 06 - 42 62 63 82,<br />

andriesdehaan@live.nl<br />

Biljarten<br />

De Biljartclub Huizum<br />

hee zijn thuisbasis<br />

in de biljartzaal<br />

in het Wijkgebouw<br />

Gerard Dou / Huizum-West.<br />

Voor meer informae<br />

kunt u terecht bij<br />

Joop van Zandvoort,<br />

telefoon 058-215 02 42<br />

of stuur een mail naar:<br />

bchuizum@gmail.com<br />

26 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Lidmaatschap en Donateurschap<br />

Word nu lid of donateur van de Gerard Dou!<br />

Meld u bij voorkeur aan via de website: gerarddou.nl/lid-worden<br />

Beschikt u niet over internet, dan kan het desgewenst ook op papier, door onderstaande<br />

strook geheel ingevuld in te leveren bij de ledenadministrateur:<br />

Marc van den Bos, p.a. Frans Halsstraat48, 8932 JC Leeuwarden<br />

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Ja, ik steun de Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou / Huizum-West en ik word<br />

lid (€ 17,50 per jaar, per gezin)<br />

donateur (€ 7,50 per jaar, maar méér is heel welkom)<br />

tevens vrijwillig(st)er bij acviteiten.<br />

Kind(eren):<br />

Naam: .......................................................... Voornaam: ...........................................<br />

J / M, geb. datum: ..............................<br />

Adres: ........................................................... Voornaam: ............................................<br />

J / M, geb. datum: ..............................<br />

Postcode, plaats: .......................................... Voornaam: ...........................................<br />

........................................... J / M, geb. datum: ..............................<br />

E-mail*: ........................................................ Voornaam: ...........................................<br />

@...................................... J / M, geb. datum: ..............................<br />

GRAAG DUIDELIJK & ZO COMPLEET MOGELIJK INVULLEN!<br />

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />

Voor de diverse acviteiten geldt voor leden doorgaans een korng op de entreeprijzen.<br />

Leden en donateurs ontvangen rond de jaarwisseling via de e-mail kosteloos<br />

een digitaal betalingsverzoek of een aankondiging van automasche incasso van hun<br />

bijdrage. *Zonder bruikbaar e-mailadres kunnen we de factuur alleen per post sturen;<br />

de kosten daarvan bedragen € 1,00.<br />

Betalingsgegevens: IBANNUMMER NL 23 INGB 0000 895207<br />

t.n.v. Wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou.<br />

Graag onder vermelding van het factuurnummer. Dank u.<br />

Voor uw en ons gemak kunt bij de ledenadministrae vragen naar jaarlijkse automasche<br />

afschrijving. Na één keer invullen van een formulier zal uw bijdrage elk jaar rond<br />

begin januari worden afgeschreven.<br />

Leden- en adverteneadministrae<br />

e-mail: ledenadministrae@gerarddou.nl<br />

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december <strong>2022</strong> # 3 27


28 december <strong>2022</strong> # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!