15.12.2022 Views

Natuurlijk in Overschie editie 60

Het magazine voor Rotterdam Overschie

Het magazine voor Rotterdam Overschie

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Het magaz<strong>in</strong>e voor Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>60</strong> • december 2022 - januari 2023<br />

Aan de bewoners<br />

van dit adres<br />

Voorrwoord en <strong>in</strong>houd<br />

1<br />

18<br />

23<br />

29<br />

32<br />

37<br />

Jaarwissel<strong>in</strong>g Saenredample<strong>in</strong><br />

Column: Roken nog slechter dan gedacht<br />

Handwerkcafé <strong>in</strong> de Bibliotheek<br />

<strong>Overschie</strong>se Uitagenda<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret: Steven Marengo


Colofon<br />

Redactie:<br />

Leo Kool en Anne Bos met medewerk<strong>in</strong>g<br />

van Aad van Dijk en Kees van der Meer<br />

Advertentie-acquisitie:<br />

Kees van der Meer – Leo Kool<br />

Samenstell<strong>in</strong>g en productie:<br />

Leo Kool<br />

Opmaak en vormgev<strong>in</strong>g:<br />

Delilly Creations – Marcel Acda<br />

geen verantwoordelijkheid van eventuele<br />

onvoorziene gevolgen, veroorzaakt<br />

door fouten <strong>in</strong> gegevens die door derden<br />

zijn aangeleverd. Ook wordt iedere aansprakelijkheid<br />

afgewezen voor schade als<br />

gevolg van eventuele druk- en zetfouten.<br />

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemm<strong>in</strong>g van<br />

de uitgever worden openbaar gemaakt<br />

of verveelvoudigd. Het copyright van alle<br />

foto’s berust bij de betreffende fotograaf.<br />

Colofon<br />

Drukwerk:<br />

Segers Drukkerij – Schiedam<br />

Uitgever:<br />

dmdesk – <strong>Overschie</strong>seweg 10 i – 3044 EE<br />

Rotterdam<br />

Contactgegevens redactie:<br />

redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Contactgegevens advertenties:<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

tel. 010-2734132<br />

Verantwoordelijkheid:<br />

Het blad is met de grootst mogelijke zorg<br />

samengesteld. De artikelen en rubrieken<br />

zijn zo zorgvuldig mogelijk opgesteld; de<br />

ervar<strong>in</strong>g leert dat fouten nooit helemaal<br />

te voorkomen zijn. De uitgever aanvaardt<br />

Verspreid<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> wordt gratis<br />

huis-aan-huis verspreid <strong>in</strong> alle wijken<br />

van <strong>Overschie</strong>, Spaanse Polder, Rotterdam-Noordwest,<br />

Rotterdam Airport Area.<br />

Oplage:<br />

10.800 stuks<br />

Advertentiemogelijkheden:<br />

Voor de uitgebreide advertentiemogelijkheden,<br />

neem contact op met ons voor<br />

tarieven en afspraken.<br />

Verschijn<strong>in</strong>g:<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> verschijnt<br />

12x per jaar, afhankelijk van zon- en<br />

feestdagen rond de 25e van de maand.<br />

Sluit<strong>in</strong>gsdatum nummer 61 – 2023:<br />

16 januari 2023.<br />

BEZORGING:<br />

het magaz<strong>in</strong>e gemist <strong>in</strong> uw brievenbus?<br />

Bel Maasstad Bezorg<strong>in</strong>g op<br />

0180 -641919 of mail naar<br />

<strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl voor<br />

nazend<strong>in</strong>g.<br />

Tevens betrouwbare bezorgers<br />

gevraagd!<br />

2


Voorwoord<br />

Het is alweer half december geweest en de feestdagen<br />

staan voor de deur. De decembermaand is de donkerste<br />

maand van het jaar, maar dankzij de feestelijke verlicht<strong>in</strong>g<br />

van w<strong>in</strong>kelstraten, (kerst)bomen, huizen en huiskamers<br />

is december ook een maand van licht en kleur. De<br />

kerstmarkt/lichtjesavond van 16 december droeg ook<br />

zijn steentje bij aan een gevoel van licht en gezelligheid.<br />

Dat is fijn, zo midden <strong>in</strong> het donker.<br />

Aan het e<strong>in</strong>de van het jaar gaat terugblikken bijna als vanzelf.<br />

Als redactie kijken we terug op een jaar met mooie <strong>editie</strong>s van<br />

<strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Er waren gelukkig veel activiteiten die<br />

door konden gaan, er was veel nieuws en veel <strong>in</strong>formatie wat<br />

we konden delen met u, onze lezers. We zijn erg blij dat we dit<br />

ook <strong>in</strong> 2022 konden doen en bedanken al onze adverteerders<br />

en partners die dit mogelijk maakten en maken. Misschien<br />

kunt u aan hen denken, wanneer u een aankoop doet, of naar<br />

een evenement of activiteit gaat.<br />

Met deze laatste <strong>editie</strong> van 2022 <strong>editie</strong> heeft u het trouwens het<br />

<strong>60</strong>e nummer van dit magaz<strong>in</strong>e <strong>in</strong> handen. Dat is voor ons best<br />

een mijlpaal. Dit is dus de zestigste keer dat we ons best hebben<br />

gedaan om te zorgen voor een mooi blad met <strong>in</strong>teressante<br />

<strong>in</strong>houd voor al onze <strong>Overschie</strong>se lezers; ook voor lezers die uit<br />

<strong>Overschie</strong> zijn vertrokken, maar <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> krijgen<br />

via familie of vrienden, of die het blad digitaal lezen. Want<br />

het blijkt dat ook oud-<strong>Overschie</strong>ënaren het magaz<strong>in</strong>e graag lezen.<br />

Wat er precies te lezen zal zijn, is iedere maand ook voor<br />

ons een verrass<strong>in</strong>g. Want dat hangt voor een groot deel af van<br />

onze partners, en van de verenig<strong>in</strong>gen en maatschappelijke organisaties<br />

van <strong>Overschie</strong>. En, niet te vergeten, van al die lezers<br />

die de redactie steeds vaker een stukje sturen. <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong> wordt zo steeds meer een blad van ons allemaal.<br />

De bezorg<strong>in</strong>g van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> blijft een belangrijk<br />

thema. We schrijven er wel vaker over, maar het wordt niet gemakkelijker.<br />

In tegendeel zelfs. Het v<strong>in</strong>den van enthousiaste en<br />

betrouwbare bezorgers is en blijft lastig. Op korte termijn kunnen<br />

we nieuwe bezorgers heel goed gebruiken. We zitten zogezegd<br />

om ze te spr<strong>in</strong>gen! Is het bezorgen van uw maandblad iets<br />

voor u, voor uw (buur)k<strong>in</strong>d van 14 jaar of ouder? Op pag<strong>in</strong>a 30<br />

staat een oproep.<br />

Er is een extra reden voor ons om <strong>in</strong> dit nummer (weer) aandacht<br />

te vragen voor de bezorg<strong>in</strong>g: wilt u uw trouwe bezorger<br />

belonen met een e<strong>in</strong>dejaarsfooi? Dat werkt dit jaar anders. De<br />

bezorgers bellen niet aan om een kaartje af te geven met beste<br />

wensen. Dat kost ze te veel tijd nu ze vaak extra bezorgwijken<br />

hebben. Daarom staat op pag<strong>in</strong>a 10 een oproep om bezorgers<br />

te belonen via een QRcode. Door de opgave van uw postcode<br />

en huisnummer komt de fooi terecht bij de juiste bezorger: die<br />

van u. Lukt het niet met de QRcode, vraag dan uw k<strong>in</strong>deren of<br />

buren om hulp.<br />

We wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2023!<br />

Redactie <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord 5<br />

Nieuwjaar 5<br />

Nooit Gebouwd - deel 4 7<br />

Project gastvrouw/gastheer 9<br />

Nieuwe opname Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong> 11<br />

WMO radar 13<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> 15<br />

Gebiedspag<strong>in</strong>a 16<br />

Terugblik 19<br />

Blijf loyaal, koop lokaal 20<br />

Roken is nog slechter voor de portemonnee 23<br />

Voortgang aanleg A16 Rotterdam 23<br />

Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD 25<br />

Invaliden en ouderen uit <strong>Overschie</strong> kunnen de pot op 25<br />

Het handwerkcafé <strong>in</strong> de bibliotheek 29<br />

Terugblik 29<br />

Terugblik 31<br />

<strong>Overschie</strong> Uitagenda 32<br />

Bericht vanuit de bijna-niet-meer-nieuwbouwwijk 33<br />

<strong>in</strong> de Lugt 34<br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard: 35<br />

Portret van Steven Marengo 37<br />

Navigatie 38<br />

Vrijwilligers aan het woord 39<br />

Abonnement: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> is <strong>in</strong> abonnementsvorm<br />

beschikbaar voor niet-<strong>in</strong>woners van <strong>Overschie</strong>. Kosten per jaar<br />

voor 12 <strong>editie</strong>s: € 50,00. Inschrijven door uw volledige naamen<br />

adresgegevens o.v.v. abonnement NiO te sturen aan <strong>in</strong>fo@<br />

natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl of per post aan het bovenvermelde adres.<br />

Abonnement geldt tot wederopzegg<strong>in</strong>g.<br />

Informatie over adverteren?<br />

Bel 010-2734132 of mail naar<br />

advertenties@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl<br />

Voorwoord en <strong>in</strong>houd<br />

3<br />

De foto van de voorzijde: Grote Kerk met kerstboom – december<br />

2019 - Foto: <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Uw suggesties en ideeën zijn welkom!<br />

Neem contact op met de redactie: 010-2734132<br />

of redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl


Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

RTM<br />

RETURN TO MOVE<br />

Fysiotherapie<br />

• Altijd Mooi Resultaat!<br />

• Sterk <strong>in</strong> Maatwerk<br />

• Meer dan 25 jaar ervar<strong>in</strong>g<br />

Wij regelen alles, van ontwerp tot & met de<br />

professionele montage!<br />

U hoeft alleen de kast nog maar <strong>in</strong> te ruimen.<br />

• Fysiotherapie<br />

• Manueel Therapie<br />

• Fysiotherapie bij u thuis<br />

• Sport<br />

• Park<strong>in</strong>son<br />

• Revalidatie<br />

Jasper van Staveren MSc.<br />

D<strong>in</strong>a Brezet<br />

• Beroerte<br />

• Echografie<br />

• Shockwave<br />

• Dry Needl<strong>in</strong>g<br />

• Schoudernetwerk<br />

• Fysiotherapie en kanker<br />

HOED <strong>Overschie</strong><br />

Burg. Baumannlaan 190<br />

Gezondheidscentrum<br />

Oost-West<br />

Abtsweg 2<br />

Gezondheidscentrum<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

AMR Kasten B.V.<br />

<strong>Overschie</strong>seweg 107<br />

3044 EH Rotterdam<br />

+31 (0)10-786 07 12<br />

<strong>in</strong>fo@amr-kasten.nl<br />

www.amr-kasten.nl<br />

Cynthia de Kruijff, MSc. Lorenzo Lasalvia<br />

drs. Joris Huijser<br />

Ilja Bregman<br />

Daan Verburgh<br />

Maandag 08:00 – 21:00<br />

D<strong>in</strong>sdag 07:30 – 21:00<br />

Woensdag 08:00 – 21:00<br />

Donderdag 07:30 – 21:00<br />

Vrijdag 08:00 – 18:00<br />

Zaterdag 08:00 – 14:00<br />

Zondag<br />

Gesloten<br />

010 262 05 19<br />

<strong>in</strong>fo@rtmfysiotherapie.nl<br />

www.rtmfysiotherapie.nl<br />

Ontdek de oudste geschiedenis<br />

van <strong>Overschie</strong><br />

Norlandia maakt k<strong>in</strong>deropvang buitengewoon<br />

Bij Norlandia k<strong>in</strong>deropvang voelen k<strong>in</strong>deren zich thuis. We bieden ze de ruimte om<br />

spelend te leren, nieuwsgierig te zijn en hun talenten te ontdekken. Bij voorkeur<br />

doen we dat buiten! Want dat past bij onze Noorse oorsprong. Dat maakt Norlandia<br />

buitengewoon!<br />

Elke zondag van 14.00 – 17.00 uur<br />

te beleven <strong>in</strong> Museum <strong>Overschie</strong> –<br />

<strong>Overschie</strong>se Kerks<strong>in</strong>gel 1<br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 136-140<br />

3043 CV Rotterdam<br />

Kijk voor een locatie bij jou <strong>in</strong> de buurt op www.norlandia.nl<br />

Museum <strong>Overschie</strong>


<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

Abir Alfarah<br />

Ik zal mijn verhaal vertellen met mijn excuses<br />

voor enkele taalfouten omdat het<br />

moeilijk is om <strong>in</strong> een andere taal dan je<br />

moedertaal te schrijven. Ik woonde vroeger<br />

<strong>in</strong> Syrië, <strong>in</strong> de stad Homs, <strong>in</strong> een prachtig<br />

dorp. Ik voelde me comfortabel en veilig,<br />

maar door de oorlog veranderde alles<br />

en werden de omstandigheden erger, en<br />

er was maar één optie, namelijk emigreren<br />

met mijn familie naar een land waar<br />

we troost en veiligheid v<strong>in</strong>den. Op 17 mei<br />

2017 kwamen we aan <strong>in</strong> Nederland. We<br />

g<strong>in</strong>gen naar het AZC, alles was geweldig<br />

voor ons, en na een maand kreeg ik een<br />

mail van de gemeente om een contract<br />

te tekenen voor een huis. Met hulp van<br />

de gemeente zijn wij de won<strong>in</strong>g <strong>in</strong> ontvangst<br />

gaan nemen <strong>in</strong> een hele leuke<br />

wijk, genaamd <strong>Overschie</strong>.<br />

Het is een grote en mooie buurt met<br />

oude en nieuwe huizen, groot en kle<strong>in</strong>.<br />

De straten zijn schoon en op een prachtige<br />

technische manier georganiseerd,<br />

waar alle weggebruikers veilig kunnen<br />

lopen. Onder de mooie d<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> de<br />

buurt zijn waterkanalen, bomen aan de<br />

kant daarvan en bloemen op de balkons<br />

van huizen. Er zijn veel supermarkten, een<br />

bibliotheek, restaurants, een apotheek,<br />

huisarts, een molen, en vele religies. En<br />

culturen, en de mensen zijn erg aardig.<br />

Onze eerste stap <strong>in</strong> Nederland was om<br />

de Nederlandse taal te leren, want het is<br />

de sleutel tot het land en om een baan te<br />

v<strong>in</strong>den. Het was niet gemakkelijk, maar<br />

met doorzett<strong>in</strong>gsvermogen en wil begon<br />

alles gemakkelijk te worden. En als tweede<br />

stap kreeg ik een baan <strong>in</strong> een supermarkt<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Dit hielp me mijn taal<br />

te verbeteren, ik leerde nieuwe d<strong>in</strong>gen,<br />

en ik leerde veel mensen kennen van<br />

verschillende nationaliteiten en culturen.<br />

Ik hou heel veel van <strong>Overschie</strong>, omdat ik<br />

me altijd gelukkig en comfortabel voel.<br />

Tot slot ben ik erg dankbaar voor mijn<br />

tweede land, Nederland, het land van de<br />

mensheid, het gaf ons veiligheid, comfort<br />

en zorg. Bedankt Holland, bedankt Rotterdam.<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar aan het woord<br />

5<br />

Nieuwjaar<br />

Toen geld en hebzucht de trottoirs<br />

g<strong>in</strong>gen beheersen, door commercie<br />

en verleid<strong>in</strong>g aangestuurd,<br />

ontstond ook elders twijfel aan<br />

het streven naar geluk.<br />

‘t Was niet zozeer de zekerheid van<br />

sterven, zoals hier en daar gevoeld,<br />

nee, ‘t was het <strong>in</strong>zicht dat gelukkig zijn<br />

voldoende kansen krijgt wanneer<br />

de grens van wat gewenst wordt<br />

uit tevredenheid bestaat.<br />

Laat ons dit jaar wat luieren<br />

nou ja, dat men zich niet verbaast<br />

als iemand loopt te kuieren en<br />

zegt: wat nou, ‘k ben e<strong>in</strong>delijk onthaast.<br />

Dat zoiets niet van hogerhand<br />

veroordeeld wordt of zelfs verboden<br />

dat hierop niet van de drie lichten steeds<br />

het rode stoplicht brandt, nietwaar<br />

groen is de hedendaagse mode!<br />

u heeft een nieuw jaar voor de boeg<br />

denk dan maar: ik loop hard genoeg.<br />

Een vogel tikte op het raam<br />

hij wenkte, ik g<strong>in</strong>g kijken<br />

hij zat daar op een tak en sprak:<br />

wij hebben onze verten...<br />

Eddy Geerl<strong>in</strong>gs<br />

wij zien de gletsjers smelten<br />

de stormen de tornados’s<br />

de modderstromen en het vuur<br />

bespreek het eens <strong>in</strong> ‘t nieuwe jaar<br />

met al uw vrienden en uw buur<br />

de verten vertellen... wij vertalen<br />

treedt nederig de aarde tegemoet<br />

wij àllen zijn van de natuur<br />

ook jullie zonder vleugels maar<br />

misschien komt het nog goed<br />

hij fladderde gedag en vloog<br />

liet mij staan met zijn betoog.


Praktijk voor k<strong>in</strong>derfysiotherapie<br />

• Raadsdeel 7<br />

3043 CZ Rotterdam<br />

• Van der Duijn van Maasdamweg 202<br />

3045 PE Rotterdam<br />

www.kf-overschie.nl<br />

Tel: 010 - 785 93 93<br />

<strong>in</strong>fo@kf-overschie.nl<br />

Wij behandelen baby’s aan huis, zowel <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> als <strong>in</strong> Park16Hoven.<br />

Tevens behandelen we k<strong>in</strong>deren vanaf 1 jaar <strong>in</strong> onze praktijk.<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 27<br />

3043 CN Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

Tel. 010-4371287<br />

www.bloemsierkunstvoorhorst.nl<br />

rt Charite liggend 1/8.<strong>in</strong>dd 1 18-01-18 15:11<br />

k<strong>in</strong>derdagverblijf<br />

Hoofdlocatie<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS Rotterdam<br />

Tel. (010) 462 76 08<br />

E-Mailadres kdv-<strong>in</strong>dewolken@hetnet.nl<br />

Dagopvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Naschoolse opvang<br />

Fairoaksbaan 91, 3045 AS<br />

Delftweg 46 , 3043 CH<br />

(locatie De Regenboog)<br />

Burg. Kon<strong>in</strong>gss<strong>in</strong>gel 39, 3042 NK<br />

(locatie Het Podium)<br />

Peuterspeelzaal<br />

Delftweg 46, 3043 CH<br />

www.kdv-<strong>in</strong>dewolken.nl<br />

www.bakkerijvandenberg.nl<br />

Golf en terras<br />

ideale comb<strong>in</strong>atie!<br />

MAAK KENNIS MET ONZE GEZELLIGE CLUB!<br />

GELEGEN IN HET MOOIE KRALINGSE BOS<br />

scan de Qr-code en<br />

Reserveer je<br />

starttijd!<br />

www.saletuitvaartverzorg<strong>in</strong>g.nl


Nooit Gebouwd - deel 4<br />

Integraal Plan Noordrand Rotterdam<br />

John van den Berg<br />

In deze serie hoort ook een artikel over<br />

het IPNR – het Integraal Plan Noordrand<br />

Rotterdam. In de jaren ’80 en beg<strong>in</strong> ’90<br />

van de vorige eeuw beheerste het IPNR<br />

de Rotterdamse politiek. Het was een<br />

groots plan, met o.a. een verplaats<strong>in</strong>g van<br />

het vliegveld. Maar ja. Vele kilo’s papier,<br />

<strong>in</strong>spraak en werk later g<strong>in</strong>g het toch niet<br />

door…<br />

Verschillende wethouders, zoals Den<br />

Dunnen en L<strong>in</strong>thorst, staken hun hoofd<br />

uit voor het IPNR. Het grootste deel van<br />

de Rotterdamse politiek stond erachter,<br />

maar vooral de Partij van de Arbeid was<br />

fan. Het was de tijd van het geloof <strong>in</strong> de<br />

<strong>in</strong>spraak, klankbordgroepen en Milieu<br />

Effect Rapportages. Het was dus ook een<br />

lang en <strong>in</strong>gewikkeld proces.<br />

Koffer<br />

Met een beetje overdrijv<strong>in</strong>g kun je zeggen<br />

dat hele bossen zijn omgehakt voor alle<br />

rapporten over IPNR. Gemeenteraadsleden<br />

kregen op een dag zelfs een koffer vol<br />

rapporten thuis bezorgd. Iedereen die 500<br />

gulden betaalde, kon zo’n koffer krijgen;<br />

ook Museum <strong>Overschie</strong> had er jarenlang<br />

eentje. Maar het kab<strong>in</strong>et en de Tweede Kamer<br />

vonden het INPR een slecht plan, en<br />

dus konden de koffers bij het oud papier.<br />

Men vond het toch te duur en onvoldoende<br />

toekomstbestendig.<br />

Aanpass<strong>in</strong>g vliegveld<br />

Maar waar g<strong>in</strong>g het nou eigenlijk over,<br />

dat hele INPR? Het plan kwam voort uit<br />

de conclusie dat het vliegveld Zestienhoven<br />

(nu Rotterdam The Hague Airport) te<br />

dicht bij het stadscentrum lag. Ook vond<br />

men dat het vliegveld te veel overlast gaf<br />

en te slecht bereikbaar was. Daarom werd<br />

een plan gemaakt om de luchthaven te<br />

verplaatsen, de baan te draaien en langer<br />

te maken.<br />

Er waren verschillende ideeën voor de<br />

nieuwe plek van van het vliegveld, maar<br />

de polder Schieveen vond men de beste<br />

plek.<br />

Een verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g tussen de A13 en A16<br />

moest het vliegveld beter bereikbaar maken,<br />

net zoals een extra halte van de Hofple<strong>in</strong>lijn<br />

(zeg maar: de Randstadrail). De<br />

rapportages spraken niet over groei van<br />

de luchthaven of het aantal passagiers.<br />

Maar met zulke grote <strong>in</strong>vester<strong>in</strong>gen<br />

moest je daar natuurlijk wel reken<strong>in</strong>g<br />

mee houden.<br />

Nieuwe huizen<br />

De verplaats<strong>in</strong>g van het vliegveld betekende<br />

volgens het INPR ook, dat er<br />

ruimte kwam voor ongeveer 7000 won<strong>in</strong>gen.<br />

Hoe en waar die precies moestren<br />

komen, dat stond <strong>in</strong> het plan ‘Rijs en Daal’.<br />

Bestaande gebouwen op de luchthaven<br />

zouden dan veranderen <strong>in</strong> een paar kle<strong>in</strong>e<br />

bedrijventerre<strong>in</strong>en. Zo zou de ruimte<br />

tussen <strong>Overschie</strong> en Schiebroek vol met<br />

huizen komen, terwijl er ook ruimte<br />

bleef voor een stadspark <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. En<br />

tussen de Van Hogendorpweg en de Hofple<strong>in</strong>lijn<br />

was ruimte voor nog eens 2000<br />

won<strong>in</strong>gen.<br />

En nu?<br />

Als je nu naar deze grootse plannen kijkt,<br />

lijkt alleen het idee voor de verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>gsweg<br />

tussen A13 en A16 de tijd te hebben<br />

overleefd. Het IPNR wilde deze weg klaar<br />

hebben <strong>in</strong> 1992. Nu, dertig jaar later, zijn<br />

ze er nog druk mee bezig. De Schieveense<br />

polder en andere delen van de Noordrand<br />

boven de Doenkade zijn grotendeels<br />

natuurgebied, maar <strong>in</strong>geklemd tussen<br />

de <strong>in</strong>frastructuur van de stadsrand: Als je<br />

de ‘Heerenboerderij’ achter stationnetje<br />

Rodenrijs bezoekt, kan het gebeuren dat<br />

je een vliegtuig hoort opstijgen, de HSL<br />

hoort langsrazen, de Randstadrail voorbij<br />

ziet gaan en hard moet praten om boven<br />

het wegverkeer uit te komen. En dat kan<br />

ook allemaal tegelijk!<br />

Voor het gebied ten zuiden van de luchthaven<br />

zijn <strong>in</strong>tussen heel veel kle<strong>in</strong>e ‘postzegelplannetjes’<br />

ontwikkeld met kle<strong>in</strong>e<br />

projecten voor won<strong>in</strong>gbouw. Ons land lijkt<br />

te kle<strong>in</strong> voor grote projecten als het IPNR.<br />

<strong>Overschie</strong>se historie<br />

7


010 233 02 02<br />

<strong>in</strong>fo@venk.nl<br />

VENK.nl<br />

0613043036<br />

VENK makelaars taxateurs<br />

VENKmakelaars<br />

Het NVM makelaarskantoor voor:<br />

• verkoop<br />

• aankoop<br />

• verhuur<br />

• taxaties<br />

Geef kansarme k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Nepal een beter bestaan: steun Project Nest!<br />

Sticht<strong>in</strong>g Project Nest focust op huisvest<strong>in</strong>g, voed<strong>in</strong>g, medicatie, kled<strong>in</strong>g en schol<strong>in</strong>g van k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> Nepal. In 2022 renoveerde<br />

project Nest een k<strong>in</strong>derhuis; Hier wonen nu <strong>60</strong> k<strong>in</strong>deren. En we deden nog veel meer: zie de foto’s.<br />

In 2023 gaan we door! We willen o.a. een 2e hands bus kopen (kosten: € 12.500). Daarnaast komen we nog € 9.000 tekort voor de<br />

lopende kosten van 2023.<br />

We hopen dat we op uw steun kunnen rekenen. Maak uw donatie over naar bankreken<strong>in</strong>gnummer NL03 INGB 0009 6752 31 ten<br />

name van Sticht<strong>in</strong>g Project Nest of doneer via onze website: www.projectnest.org/doneren. Project Nest heeft een ANBI status.<br />

Enkele activiteiten <strong>in</strong> 2022:


De Bewonersorganisatie <strong>Overschie</strong><br />

wenst u fijne feestdagen.<br />

Wij hebben vakantie vanaf 26 december.<br />

D<strong>in</strong>sdag 10 januari 2023 staan wij weer voor u klaar.<br />

BOOS<br />

9<br />

Project gastvrouw/gastheer<br />

Even iets anders doen én een zakcentje verdienen...<br />

Meerdere <strong>Overschie</strong>se ondernemers zoeken<br />

‘service’-gastvrouwen en -heren die<br />

klanten verwelkomen. Tegelijkertijd zijn<br />

er ouderen die graag een paar uur per<br />

week actief zijn (en zo een kle<strong>in</strong> extraatje<br />

verdienen). De ondernemersverenig<strong>in</strong>g<br />

OVO zet daarom het project ‘gastvrouw/<br />

gastheer’ op. Is dit iets voor u?<br />

Een gastvrouw of gastheer geeft klanten<br />

een boodschappenmandje aan, maakt<br />

mensen wegwijs <strong>in</strong> de w<strong>in</strong>kel of helpt<br />

met boodschappen <strong>in</strong>pakken. Of hij of zij<br />

helpt bij het zoeken van een tafeltje. Het<br />

personeel dat er al is, heeft hier meestal te<br />

we<strong>in</strong>ig tijd voor.<br />

OVO brengt ondernemers <strong>in</strong> contact met<br />

vitale ouderen die dit willen doen voor een<br />

extra zakcentje. Het gaat om twee uur per<br />

dag, en niet meer dan een paar keer per<br />

week of maand. Ook mensen die graag<br />

weer aan het werk willen, kunnen zich<br />

aanmelden - zo’n baantje kan helpen om<br />

<strong>in</strong> het werkritme te komen, om uite<strong>in</strong>delijk<br />

weer helemaal aan het werk te gaan.<br />

Zo werkt het<br />

Wilt u gastvrouw of gastheer worden? Zo<br />

werkt het: u meldt zich aan bij de OVO<br />

(OndernemersVerenig<strong>in</strong>g <strong>Overschie</strong>).<br />

De OVO brengt u <strong>in</strong> contact met een ondernemer<br />

en regelt uw rooster. U werkt<br />

steeds twee uur achter elkaar tussen<br />

09.00 en 15.00 uur. De OVO maakt goede<br />

afspraken met de ondernemer over uw<br />

verantwoordelijkheden.<br />

De OVO regelt ook de betal<strong>in</strong>g van uw<br />

vrijwilligersvergoed<strong>in</strong>g, en zorgt ervoor<br />

dat dit zakcentje geen gevolgen heeft<br />

voor bijvoorbeeld bijstand, WW, pensioen<br />

of AOW (€ 5.00 per uur tot max € 180,- per<br />

jaar).<br />

Wilt u zich aanmelden of meer weten<br />

over dit project? Mail of app Henk Alblas:<br />

<strong>in</strong>fo@ondernemersverenig<strong>in</strong>goverschie.<br />

nl of 06 5348 9972.


Personeel gezocht:<br />

• 1e monteur met APK<br />

• 2e monteur<br />

k<strong>in</strong>deropvang<br />

Piet Cottaarstraat 38 | 3043 JR Rotterdam<br />

Tel. 010 - 437 39 05<br />

richardsluijter@xs4all.nl<br />

www.automobielbedrijfrichardsluijter.nl<br />

Rotterdamseweg 223 (naast TU wijk)<br />

06-23189364 / 015 3646271<br />

kdvhoeveackerdijk.nl<br />

Wij doen alles voor uw auto<br />

In droevige omstandigheden tellen<br />

alleen uw persoonlijke wensen...<br />

Dag en nacht: 010 592 30 78<br />

dew<strong>in</strong>terenrijkeboer.nl<br />

Niet omdat het zo hoort,<br />

maar omdat het bij je past.<br />

Margot Siebenlist<br />

Uitvaartbegeleid<strong>in</strong>g<br />

www.margotsiebenlist.nl<br />

06-471 393 41<br />

dag en nacht bereikbaar<br />

Uitvaarten vanuit het hart<br />

Geef bezorger <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

een digitale nieuwjaarsfooi<br />

Het is traditie dat bezorgers van kranten en bladen u <strong>in</strong> december<br />

een nieuwjaarskaartje geven, met de beste wensen voor<br />

het nieuwe jaar. Tevreden abonnees geven de bezorger dan<br />

een fooi voor zijn trouwe bezorg<strong>in</strong>g door weer en w<strong>in</strong>d. Ook de<br />

bezorgers van <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> kwamen altijd met een<br />

kaartje bij u aan de deur. Maar dit jaar gaat het anders:<br />

We bieden u graag de gelegenheid om uw bezorger digitaal te<br />

belonen via de bijgaande QRcode. We registreren uw gift via<br />

postcode en huisnummer. Zo zorgen we ervoor dat uw gift bij<br />

de juiste bezorger terechtkomt. (Na verwerk<strong>in</strong>g van de giften<br />

wordt de registratie vernietigd.)<br />

Uw bezorger krijgt uw hele gift, op € 0,35 na: de kostprijs<br />

van de <strong>in</strong>ternetkassa. U kunt zelf beslissen of u deze transactiekosten<br />

betaalt, of van uw gift laat aftrekken. <strong>Natuurlijk</strong><br />

beslist u zelf of en hoeveel u uw bezorger geeft. Namens de<br />

bezorgers alvast heel hartelijk dank!<br />

<strong>in</strong>fo@fysiotherapie-overschie.nl<br />

www.fysiotherapie-overschie.nl<br />

Zo gebruikt u de QRcode: richt de camera van uw smartphone<br />

op de code. Er verschijnt <strong>in</strong> beeld een l<strong>in</strong>k naar de betaalwebsite.<br />

Klik hierop en de rest wijst zichzelf.<br />

Mede mogelijk gemaakt door<br />

Verhage <strong>Overschie</strong>


Museumbericht januari 2023<br />

Prachtig hek staat te verstoffen – wie weet een mooie plek?<br />

Toen de kerk aan de Burg. Baumannlaan<br />

(De Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende<br />

Bijstand kerk) sloot,<br />

kreeg Museum <strong>Overschie</strong> het monumentale<br />

doophek. Het is een prachtig<br />

hek van metaal, maar het museum<br />

heeft er geen plek voor. Het hek is zo<br />

mooi, dat het echt een goede plek verdient<br />

waar iedereen het kan bewonderen.<br />

Wie heeft een idee? Hieronder<br />

meer over de achtergrond van het<br />

doophek.<br />

Het bijzondere hek sloot de doopkapel<br />

af van het kerkgebouw. Het hek zit vol<br />

met christelijke symbolen en stamt uit<br />

de jaren ‘50. Bouwpastor Knots kreeg<br />

het idee om dit doophek te laten maken.<br />

Dat kwam zo: voor WO II werkte hij <strong>in</strong><br />

Amsterdam. Daar leerde hij Jan Mammen<br />

kennen, een bekende katholieke<br />

kunstenaar. Mammen maakte een portret<br />

van Knots (<strong>in</strong> het bezit van Musem<br />

<strong>Overschie</strong>). Tijdens de bouw van de kerk<br />

aan de Baumannlaan, moest Knots denken<br />

aan Jan Mammen. Hij vroeg de kunstenaar<br />

een doophek te ontwerpen. De<br />

<strong>Overschie</strong>se smid Frederiks maakte het<br />

hek - deels <strong>in</strong> brons.<br />

Het museum heeft geen goede plaats voor<br />

het hek en komt graag <strong>in</strong> contact met iemand<br />

die een betere plaats weet dan de<br />

opslag van het museum.<br />

Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

Museum <strong>Overschie</strong><br />

11<br />

Nieuwjaarsreceptie<br />

Op zaterdag 7 januari vanaf 15.00 uur organiseert Museum <strong>Overschie</strong> de traditionele nieuwjaarsreceptie. Het is alweer drie<br />

jaar geleden dat we elkaar op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar konden ontmoeten om elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar<br />

toe te wensen - door corona kon de nieuwjaarsreceptie twee keer niet doorgaan, maar nu gelukkig weer wel.<br />

Dit is natuurlijk weer een uitstekende kans om bij te praten, met elkaar terug te blikken op het afgelopen jaar (of op de afgelopen<br />

jaren) én te kijken naar het komende jaar. Dus hou zaterdag 7 januari vanaf 15.00 uur vrij <strong>in</strong> je agenda voor deze gezellige receptie!<br />

Nieuwe opname Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong><br />

Deel 8 én deel 9 van de serie Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong> zijn klaar. Dat betekent: twee nieuwe films met her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen aan<br />

het oude <strong>Overschie</strong>. Het zijn her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen van oudere <strong>Overschie</strong>ënaars die hier (meestal) zijn geboren en opgegroeid.<br />

Alle films (en meer) zijn te zien op het YouTubekanaal van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Jan-Willem Poots en Jacquel<strong>in</strong>e van den Berg zijn vrijwilligers van het museum. Zij maken de serie Grijze Wijzen<br />

met groot enthousiasme. Voor aflever<strong>in</strong>g 8 filmden ze John van den Berg. In deel 9 deelt Gerrit Neomagus<br />

her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen uit de huisartsenpraktijk die hij <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> had. Gerrit was hier huisarts en woont nog steeds <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>. Alle aflever<strong>in</strong>gen van Grijze Wijzen van <strong>Overschie</strong> én andere leuke films staan op YouTube:<br />

https://www.youtube.com/channel/<br />

UCw9tXyP4QHFdsX3k-SIcqhQ/videos<br />

Colofon<br />

Het museum is iedere zondag open van 14.00 – 17.00 uur. Toegangsprijs € 2,50. Donateurs<br />

van het museum hebben gratis toegang. Op deze dagen is ook de Brocante w<strong>in</strong>kel <strong>in</strong> het<br />

buitenmuseum geopend. Op Eerste Kerstdag 25 december en Nieuwjaarsdag 1 januari is<br />

het museum gesloten. Voor meer <strong>in</strong>formatie: zie museumoverschie.nl


Verschillende soorten<br />

Lam<strong>in</strong>aat Quick Step Creo<br />

Visgraat olie eik rustiek<br />

per m² v.a.<br />

per m²<br />

€ 62,50<br />

€ 17,50<br />

€ 52,50<br />

• Dikte: 7 mm<br />

• Formaat: 1200 x 190 mm<br />

• Formaat: <strong>60</strong>0 x 150 mm<br />

Wicanders<br />

Kurkvloer Moment<br />

Verschillende soorten<br />

PVC vloeren Floor Life Click<br />

per m² v.a.<br />

€ 32,50<br />

per m² v.a.<br />

€ 49,50<br />

• Dikte: 10,5 mm<br />

• Formaat: 905 x 295<br />

• Dikte: 5,5 mm<br />

• Formaat: 1220 x 180<br />

Eik rustiek<br />

Verouderd eiken<br />

per m² v.a. € 66,50<br />

€ 59,50<br />

per m² € 47,50<br />

€ 39,50<br />

• Dikte: 14 mm<br />

• Formaat: 1900 x 190<br />

• Dikte: 10 mm<br />

• Breedte: 158 mm<br />

Rubo Parket<br />

Stadhoudersweg 130<br />

3039 CM Rotterdam<br />

Tel: 010 466 78 79<br />

Meer dan 300 vloeren onl<strong>in</strong>e<br />

www.ruboparket.nl


WMO radar<br />

Buurtkamer ‘Levenslust’<br />

Een dag vol leuke activiteiten. Iedere maandag tussen 10:00 en 15:00 uur.<br />

Vanaf januari 2023<br />

Ontmoet elkaar <strong>in</strong> de eigen wk<br />

In de Buurtkamer wordt wekelks een dag voor nog zelfstandig<br />

wonende ouderen georganiseerd. Misschien v<strong>in</strong>dt u de dagen alleen<br />

thuis soms wat lang duren. En v<strong>in</strong>dt u het leuk om andere mensen te<br />

ontmoeten <strong>in</strong> een ontspannen sett<strong>in</strong>g. Of wilt u actief blven en<br />

uitgedaagd worden. En bent u nog niet toe aan geïndiceerde zorg of<br />

dagbested<strong>in</strong>g.<br />

We zn benieuwd waar uw <strong>in</strong>teresses liggen en wat u graag wilt doen. Daarop passen<br />

we ons aanbod aan. Met elkaar en voor elkaar. Met <strong>in</strong>dividuele aandacht. Niets moet,<br />

veel kan. U kunt nog meer dan u denkt! Voor een gezonde lunch wordt gezorgd. W<br />

zn enthousiast en hopen dat u dat ook bent!<br />

Er wordt een eigen bdrage van 3,50 euro gevraagd. Eventueel vervoer: de wkbus en<br />

Trevvel.<br />

Wanneer?<br />

Iedere maandag van 10:00 tot 15:00 uur. De <strong>in</strong>loop is tussen 10:00 en 10:30 uur<br />

Locatie: speeltu<strong>in</strong> ‘Levenslust . Kedichemstraat 1.<br />

Voor <strong>in</strong>formatie of aanmelden:<br />

Ineke van Tul 06 11 88 79 74 of ivtul@wmoradar.nl<br />

WMO radar<br />

Programma Feestdagen<br />

13<br />

Kerstd<strong>in</strong>er 23 december<br />

Graag nodigen we je uit om kerst met ons te vieren. We hebben samen een gezellige<br />

maaltd vanaf 18.00 uur. Zo hebben we op deze donkere dagen een stukje licht b<br />

elkaar. Via https://overschie.surveytalent.com/survey/kerstd<strong>in</strong>er-23-december kunt u<br />

zich opgeven. Meld je snel aan, vol = vol. Voor vragen, Maurits 06239538<strong>60</strong><br />

Spelletjesmiddag 27 december<br />

Mens erger je niet! 30 Seconds? Feestdagen betekent td voor spelletjes!<br />

Kom d<strong>in</strong>sdag 27 december naar de spelletjesmiddag van 14.00 tot 17.00 uur. W<br />

hebben een aantal spellen staan en neem je eigen favoriete spel mee. Iedereen is<br />

welkom, vre <strong>in</strong>loop.<br />

Nieuwjaarstoast 12 januari<br />

Graag toasten we samen met u op het nieuwe jaar. Zo maken we kennis met elkaar en de wk onder het<br />

genot van (alcoholvre)champagne en een lekker hapje. Het is van 15.30 tot 18.00 uur.<br />

Opgeven kan via Kar<strong>in</strong> Gerretsen (Colofoon). Komt u ook?<br />

Senior buurtcoach<br />

Ineke van Tul | 06 11 88 79 74<br />

ivtul@wmoradar.nl<br />

Huis van de wk de halte<br />

Hoge Schiehof 39<br />

010-4150514<br />

3042 AZ Rotterdam<br />

www.wmoradar.nl<br />

Mantelzorgcoach<br />

Kar<strong>in</strong> Gerretsen | 06 83 48 92 10<br />

kar<strong>in</strong>.gerretsen@wmoradar.nl


Wij wensen u hele fijne kerstdagen<br />

en een gezond nieuwjaar!<br />

Rotterdamse Rijweg 130<br />

T. 010 - 4154422<br />

Ma t/m vrij van 8.00 - 17.30 uur<br />

Abtsweg 49<br />

T. 010 - 4373582<br />

Ma t/m vrij van 14.00 - 17.00 uur<br />

24/7<br />

Afhaalautomaat<br />

Uw medicijnen ophalen<br />

wanneer het u uitkomt.<br />

Bezorg<strong>in</strong>g<br />

Uw medicijnen bij<br />

u thuis bezorgd.<br />

Track & Trace<br />

U ontvangt een bericht<br />

als uw recept klaar staat.


Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

De allerbeste wensen!<br />

Het jaar 2022 is al weer bijna ten e<strong>in</strong>de. Ons eerste kalenderjaar als<br />

wijkraad zit er dus ook bijna op. We zijn voortvarend aan de slag gegaan.<br />

Na een <strong>in</strong>werkprogramma zijn we met heel veel <strong>Overschie</strong>se bewoners<br />

<strong>in</strong> gesprek gegaan. Tijdens bewonersbijeenkomsten, toen we met de<br />

gele bus door de wijk trokken, tijdens de Sociale Straat, maar natuurlijk<br />

ook gewoon op straat of bij een van de vele verenig<strong>in</strong>gen. Inmiddels zijn<br />

we ver gevorderd met het wijkakkoord en hebben wij 2 adviezen uitgebracht<br />

aan het College van Burgemeester en wethouders. We kijken als<br />

wijkraad met een voldaan gevoel terug op 2022. We hopen u <strong>in</strong> 2023<br />

ergens <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> of bij een van onze bijeenkomsten tegen te komen.<br />

We wensen alle bewoners van <strong>Overschie</strong> gezellige feestdagen toe en<br />

veel geluk en gezondheid voor 2023.<br />

Foto: Arthur Snijders<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong><br />

Advies RTHA<br />

Voor 1 januari 2023 moet Rotterdam The Hague Airport bij het m<strong>in</strong>isterie van Infrastructuur en Waterstaat een verzoek <strong>in</strong>dienen<br />

voor een nieuw Luchthavenbesluit. Dat is voorafgegaan door een participatietraject van bijna 2 jaar. De uitkomst van dat<br />

traject is het E<strong>in</strong>dproduct Participatietraject (EPP). De wijkraad <strong>Overschie</strong> heeft op verzoek van wethouders Karremans een<br />

advies uitgebracht over dit EPP. De wijkraad ziet de meerwaarde <strong>in</strong> van de luchthaven, maar ziet ook <strong>in</strong> dat er bewoners zijn<br />

die h<strong>in</strong>der onderv<strong>in</strong>den. Wij v<strong>in</strong>den dat die h<strong>in</strong>der niet mag toenemen en dat kritisch bekeken moet worden hoe de h<strong>in</strong>der<br />

kan worden teruggedrongen, bijvoorbeeld door geen nachtvluchten meer toe te staan (behalve voor spoedverkeer zoals<br />

de traumaheli of orgaanvluchten). Ook de wethouder heeft zich kritisch uitgelaten over het EPP. Het is nu aan het m<strong>in</strong>isterie<br />

om dit verder op te pakken. Er zal eerst een Milieu Effect Rapportage (MER) gaan volgen. Daar kan iedereen een zienswijze<br />

over uitbrengen. Daarna volgt het Luchthavenbesluit en ook daar kunnen zienswijze over worden uitgebracht. In 2025<br />

moet het nieuwe Luchthavenbesluit def<strong>in</strong>itief zijn. Ons advies v<strong>in</strong>dt u terug op https://wijkraad.rotterdam.nl/Document/View/616ef78f-57dd-410b-b309-672c8101cf15<br />

15<br />

Veilig Oud & Nieuw Saenredample<strong>in</strong><br />

De bewoners rondom het Saenredample<strong>in</strong> waren d<strong>in</strong>sdagavond<br />

29 november <strong>in</strong> gesprek met de gemeente,<br />

directie veiligheid, politie, handhavers en jeugdwerkers<br />

(en Wijkraad) over aanstaande Oud & Nieuw. De afgelopen<br />

jaren zijn de overlast, brandsticht<strong>in</strong>g en verniel<strong>in</strong>gen daar<br />

steeds erger geworden en de omwonenden zijn er helemaal<br />

klaar mee.<br />

Er wordt gewerkt aan extra cameratoezicht en de kosten<br />

-die ieder jaar <strong>in</strong> de tienduizenden euro’s lopen- zullen worden<br />

verhaald op de overtreders.<br />

Maar vooral wordt er <strong>in</strong>gezet op preventie, zodat het gewoon<br />

weer een ouderwets gezellige Oud & Nieuw gaat<br />

worden <strong>in</strong> de buurt.<br />

Foto: Roelant Siekman


Gebiedspag<strong>in</strong>a<br />

januari 2023<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

16<br />

Let op lood<br />

Op veel plekken <strong>in</strong> Rotterdam zit<br />

lood <strong>in</strong> de bodem. Het is afval<br />

van vroeger, toen lood veel werd<br />

gebruikt, onder meer <strong>in</strong> verf en<br />

benz<strong>in</strong>e.<br />

waar aanwijz<strong>in</strong>gen zijn voor lood <strong>in</strong><br />

de grond openbare speelplekken<br />

en ongeveer 30.000 achtertu<strong>in</strong>en.<br />

Zo ook <strong>in</strong> Hillegersberg en <strong>Overschie</strong>.<br />

Deze bewoners hebben een<br />

brief ontvangen met de resultaten<br />

Lood <strong>in</strong> de grond is geen probleem,<br />

als het maar niet <strong>in</strong> het<br />

en een toelicht<strong>in</strong>g of maatregelen<br />

nodig zijn.<br />

lichaam komt. Jonge k<strong>in</strong>deren<br />

Zit er lood <strong>in</strong> uw tu<strong>in</strong> of buurt? De<br />

gemeente heeft ongeveer 30.000<br />

achtertu<strong>in</strong>en onderzocht om hier <strong>in</strong>zicht<br />

<strong>in</strong> te krijgen. Waaronder tu<strong>in</strong>en<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Benieuwd naar uw eigen<br />

situatie? Doe de adres-checker<br />

[www.letoplood.rotterdam.nl].<br />

steken tijdens het buitenspelen hun<br />

handen snel <strong>in</strong> de mond en kunnen<br />

zo vervuilde grond b<strong>in</strong>nenkrijgen.<br />

Ook kan lood zitten <strong>in</strong> groenten en<br />

aardbeien uit eigen tu<strong>in</strong>. Lood is<br />

niet goed voor de mens. Vooral ongeboren<br />

baby’s en k<strong>in</strong>deren tot en<br />

met 7 jaar zijn er gevoelig voor.<br />

De gemeente onderzocht <strong>in</strong> wijken<br />

Door het onderzoek is voor een<br />

groot deel van Rotterdam bekend<br />

waar het <strong>in</strong> de bodem zit en hoeveel.<br />

De resultaten v<strong>in</strong>dt u via de<br />

adres-checker www.letoplood.<br />

rotterdam.nl. Vul uw postcode en<br />

huisnummer <strong>in</strong>, en kom erachter<br />

hoeveel lood er <strong>in</strong> uw tu<strong>in</strong> of buurt is<br />

gevonden.<br />

Kerstbomen <strong>in</strong>leveren of op straat plaatsen<br />

(maar niet op oudjaarsdag)<br />

Uw kerstboom is geld waard.<br />

Lever <strong>in</strong> januari uw kerstboom <strong>in</strong> en<br />

ontvang 0,50 eurocent per boom.<br />

Of leg ‘m naast de conta<strong>in</strong>erplaat.<br />

Let op: doe dat niet op oud- of<br />

nieuwjaarsdag. Voorkom gevaarlijke<br />

situaties met brandsticht<strong>in</strong>g.<br />

Wie na de feestdagen de kerstboom<br />

<strong>in</strong>levert, helpt mee om de<br />

straten opgeruimd te houden en<br />

geeft het groen een tweede leven.<br />

Ingeleverde kerstbomen worden<br />

verwerkt tot compost en houtsnippers.<br />

Voor elke boom (zonder versier<strong>in</strong>g)<br />

krijgt u 0,50 eurocent.<br />

Data en tijdstippen <strong>in</strong>leverlocaties:<br />

D<strong>in</strong>sdag 3 januari<br />

- Zestienhoven - T<strong>in</strong>bergenlaan:<br />

13.30 tot 15.30 uur<br />

Oud- en nieuwjaarsdag: geen bomen<br />

op straat<br />

Kunt u de kerstboom niet zelf <strong>in</strong>leveren?<br />

Leg deze dan tussen 27<br />

december en 15 januari naast de<br />

afvalconta<strong>in</strong>er (niet op de conta<strong>in</strong>erplaat)<br />

of op de plek waar u de<br />

huisconta<strong>in</strong>er plaatst. De gemeente<br />

haalt de bomen apart van het restafval<br />

op voor hergebruik.<br />

Saenredample<strong>in</strong><br />

Let op: leg uw kerstboom niet op<br />

oud- en nieuwjaarsdag op straat<br />

vanwege brandgevaar. De kans<br />

bestaat dat het groen <strong>in</strong> de fik worden<br />

gestoken. Op en rond het Saenredample<strong>in</strong><br />

liep het eerder met<br />

brandsticht<strong>in</strong>gen fl<strong>in</strong>k uit de hand.<br />

Tijdens een bewonersavond over<br />

de naderende jaarwissel<strong>in</strong>g is hier<br />

e<strong>in</strong>d november met bewoners over<br />

gesproken. De gemeente, politie<br />

en toezicht & handhav<strong>in</strong>g zijn extra<br />

alert om te voorkomen dat het opnieuw<br />

misgaat.<br />

Melden<br />

Ziet u op oud- en nieuwjaarsdag<br />

toch bomen of andere brandgevaarlijke<br />

spullen, zoals pallets,<br />

liggen? Meld het de gemeente, die<br />

komt langs met de veegwagen.<br />

Melden kan via de MeldR-app (categorie<br />

afval, onderwerp kerstbomen)<br />

of onl<strong>in</strong>e via www.rotterdam.<br />

nl/meld<strong>in</strong>gen. U kunt ook (eventueel<br />

anoniem) bellen met 14 010 of bel<br />

de politie: 0800 7000.<br />

Een overzicht van de <strong>in</strong>leverlocaties<br />

staat op www.rotterdam.nl/<br />

kerstbomen.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


januari 2023<br />

Speciaal voor cultuursnuivers<br />

Hoe vraag je budget aan voor<br />

culturele activiteiten? En wilt u uw<br />

idee voor 2023 ‘pitchen’? Kom naar<br />

de <strong>Overschie</strong>se Cultuurborrel 24<br />

januari <strong>in</strong> Theater In de Lugt.<br />

Cultuurliefhebbers en de culturele<br />

sector kunnen zich opmaken voor<br />

een avond vol cultuur. Ruwhel & De<br />

Bigi Blues Band treden op. Ruwhel<br />

is de drijvende kracht achter de<br />

Urban <strong>Overschie</strong> avonden voor jongeren<br />

<strong>in</strong> de wijk.<br />

Cultuurscout Herco Kruik en Maud<br />

van Groesen, wijknetwerker <strong>Overschie</strong>,<br />

geven <strong>in</strong>formatie over het<br />

aanvragen van budget voor culturele<br />

activiteiten en bewoners<strong>in</strong>itiatieven.<br />

Luister naar de poëtische bijdrage<br />

van voormalig stadsdichter en<br />

<strong>Overschie</strong>ënaar Jeroen Naaktgeboren.<br />

Wijkraad <strong>Overschie</strong> licht toe<br />

ze over cultuur <strong>in</strong> de wijk denkt.<br />

Pitch uw idee<br />

Wilt u op de cultuurborrel met een<br />

pitch (korte presentatie) aandacht<br />

vragen voor uw idee of <strong>in</strong>itiatief<br />

<strong>in</strong> 2023? Dan kunt u zich hiervoor<br />

aanmelden, mail naar hercokruik@<br />

gmail.com.<br />

Initiatiefnemers vertellen over hun<br />

activiteiten <strong>in</strong> het afgelopen jaar en<br />

delen hun ervar<strong>in</strong>gen. Aansluitend<br />

is er een netwerkborrel met gratis<br />

hapjes en drankjes.<br />

Iedereen is welkom en aanmelden<br />

is niet nodig, tenzij u gaat pitchen.<br />

De <strong>in</strong>loop is om 19.00 uur, het<br />

programma start om 19.30 uur en<br />

duurt tot ongeveer 21.00 uur (borrel<br />

tot 22.00 uur). Theater In de Lugt zit<br />

aan de Lugt 17.<br />

‘We gebruiken de wijsheid van de wijk’<br />

maakt. Hier<strong>in</strong> staat wat de wijk de<br />

komende tijd nodig heeft om vitaal<br />

en leefbaar te blijven en hoe de<br />

gemeente daarbij kan helpen. De<br />

acties voor 2023 staan <strong>in</strong> het onderdeel<br />

jaaractieplan dat de wijkraden<br />

<strong>in</strong> december vaststellen.<br />

Wijkpag<strong>in</strong>a<br />

17<br />

Ze toerden door de wijken en<br />

vroegen bewoners ook onl<strong>in</strong>e: wat<br />

er leeft <strong>in</strong> de buurt en hoe maken<br />

we ‘m mooier? Zo verzamelden<br />

de wijkraden ‘stof’ voor het wijkakkoord.<br />

Hoe verder? Dat vertelt<br />

wijkraadslid Jeroen van der Steen<br />

(<strong>Overschie</strong>).<br />

‘Met een oude schoolbus g<strong>in</strong>gen<br />

we de wijken <strong>in</strong>’, vertelt Jeroen.<br />

‘We deden flyers <strong>in</strong> brievenbussen:<br />

we zijn <strong>in</strong> de buurt, kom langs! We<br />

stonden op evenementen, zoals de<br />

Sociale Straat en de Veiligheidsdag,<br />

en er zijn enquêtes <strong>in</strong>gevuld.<br />

Foto: Gemeente Rotterdam<br />

We zagen ook nieuwe gezichten<br />

van mensen die wat verder weg<br />

wonen, zoals <strong>in</strong> Schieveen. De<br />

meeste zorgen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> gaan<br />

over verkeersveiligheid. Maar ook<br />

over veiligheidsgevoel, toezicht<br />

en handhav<strong>in</strong>g en de eentonige<br />

w<strong>in</strong>kelvoorzien<strong>in</strong>gen aan de Burgemeester<br />

Baumannlaan bijvoorbeeld.<br />

Jongeren lieten weten dat ze<br />

een eigen chillplekje willen.’<br />

Wijkakkoord<br />

De verzamelde <strong>in</strong>breng wordt<br />

gebruikt voor het wijkakkoord<br />

dat iedere wijkraad <strong>in</strong> Rotterdam<br />

‘Dit krijgt voorrang’<br />

Welke acties staan bij <strong>Overschie</strong><br />

op de prioriteitenlijst? Jeroen: ‘Voor<br />

ons is dat bijvoorbeeld een hoger<br />

veiligheidsgevoel en een aantrekkelijker<br />

centrum en w<strong>in</strong>kelgebied.<br />

En meer sport- en cultuur en voorzien<strong>in</strong>gen<br />

voor de jeugd. Voor het<br />

wijkakkoord is het belangrijk dat je<br />

<strong>in</strong> gesprek gaat en zorgt dat bewoners<br />

aangeven: dit krijgt voorrang <strong>in</strong><br />

onze wijk. Als het goed is, herkennen<br />

ze hun prioriteiten herkennen <strong>in</strong><br />

de acties. Soms komen ze met een<br />

aardige lijst problemen. Als je dan<br />

vraagt “is het wel leuk wonen hier?”,<br />

zijn ze heel enthousiast. Vooral over<br />

dat dorpse <strong>in</strong> de stad.’<br />

Meer weten over deze wijken? Kijk<br />

op <strong>Overschie</strong>.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

www.rotterdam.nl/overschie<br />

14 010<br />

@ gebiedscommissies@rotterdam.nl<br />

Volg ons ook op Facebook en Twitter


Veilig<br />

December 2022<br />

In deze flyer laten we u weten wat er<br />

tijdens de bewonersbijeenkomst van 29<br />

november is besproken over aankomende<br />

jaarwissel<strong>in</strong>g op het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

Veilig <strong>Overschie</strong><br />

18<br />

Jaarwissel<strong>in</strong>g Saenredample<strong>in</strong><br />

Op 29 november organiseerden we een<br />

bewonersbijeenkomst over komende jaarwissel<strong>in</strong>g op<br />

het Saenredample<strong>in</strong>. In deze flyer vertellen we u wat<br />

daar besproken en afgesproken is.<br />

Naast bewoners waren op de bijeenkomst aanwezig:<br />

politie, directie Veiligheid van de gemeente, Stadsbeheer<br />

(o.a. Toezicht en Handhav<strong>in</strong>g en Schone Stad), Sticht<strong>in</strong>g<br />

JOZ (jongerenwerk), Gebiedsorganisatie <strong>Overschie</strong> en<br />

leden van de Wijkraad <strong>Overschie</strong>.<br />

We bespraken de volgende punten:<br />

- Het Saenredample<strong>in</strong> is aangemerkt als Hotspotlocatie.<br />

Dit betekent dat er vanuit alle partijen<br />

extra focus ligt op het Saenredample<strong>in</strong>.<br />

- Vanuit de politie is er een Mobiele Camera Unit<br />

aangevraagd. Als deze aanvraag wordt<br />

goedgekeurd, wordt de camera een week voor<br />

de jaarwissel<strong>in</strong>g op het ple<strong>in</strong> geplaatst. De<br />

camera filmt 3<strong>60</strong> graden om zich heen en de<br />

opnamebeelden worden bekeken <strong>in</strong> het<br />

uitkijkcentrum op het Kle<strong>in</strong>polderple<strong>in</strong>.<br />

- Toezicht en Handhav<strong>in</strong>g zet veegwagens <strong>in</strong> op<br />

oudejaarsmiddag en -avond om het laatste vuil<br />

op te halen. Zij richten zich voornamelijk op<br />

(kle<strong>in</strong>e) brandbare materialen. Ook gaan zij voor<br />

de jaarwissel<strong>in</strong>g nog <strong>in</strong> de directe omgev<strong>in</strong>g<br />

schouwen voor brandbare materialen.<br />

- Er rijden tot laat op de avond vuilniswagens van<br />

Schone Stad rond, hierbij staat het<br />

Saenredample<strong>in</strong> op de lijst als urgent.<br />

- De afvalbakken rondom het ple<strong>in</strong> worden tijdelijk<br />

verwijderd, zodat deze niet opgeblazen kunnen<br />

worden.<br />

- Jongerenwerkers van JOZ <strong>in</strong>vesteren <strong>in</strong> de<br />

periode vóór de jaarwissel<strong>in</strong>g <strong>in</strong> contact met<br />

jongeren. De jongerenwerkers zijn op<br />

oudejaarsdag tot 22.00 uur <strong>in</strong> de wijk aan het<br />

werk, met uitloop tot 24.00 uur.<br />

Wat kunt u als bewoner zelf doen?<br />

- Als u materiaal ziet liggen dat weggehaald moet<br />

worden, maak dan een meld<strong>in</strong>g via 14010 of via<br />

de MeldR-app. Wacht hiermee niet tot het laatst;<br />

hoe eerder we uw signaal krijgen, hoe beter.<br />

- Wij adviseren u uw kerstboom pas ná 1 januari<br />

buiten te leggen i.v.m. brandgevaar. Maar doe<br />

het wel vóór 15 januari. Leg uw boom <strong>in</strong> de buurt<br />

van de restafvalconta<strong>in</strong>er (niet op de plaat<br />

rondom de conta<strong>in</strong>er).<br />

- En nogmaals: melden a.u.b.! Diensten zijn (deels)<br />

afhankelijk van meld<strong>in</strong>gen vanuit bewoners. Bel<br />

14010 of meld via de app MeldR. In geval van<br />

nood belt u direct 112.<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

Heeft u vragen of opmerk<strong>in</strong>gen naar aanleid<strong>in</strong>g van deze<br />

flyer? Mail naar: Gebied<strong>Overschie</strong>@rotterdam.nl.<br />

www.rotterdam.nl/overschie


Terugblik<br />

Truckrun <strong>Overschie</strong><br />

Zaterdag 10 december konden gelukkig de trucks weer de weg op voor de Truckrun <strong>Overschie</strong>.<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

19<br />

Lichtjes <strong>in</strong> de Grote Kerk<br />

Ter her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g aan overleden dierbaren kon er zondag 11 december een lichtje worden ontstoken <strong>in</strong> de Grote Kerk.<br />

Foto’s: Ron Pluijm


Blijf loyaal, koop lokaal<br />

Woktaria<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Lekker Gebakkie<br />

with the flavours from home<br />

Casereccio<br />

M@bikes<br />

Chic Optiek<br />

Mah<strong>in</strong>’s Cater<strong>in</strong>g<br />

en Afhaal<br />

De Meubelloods<br />

Monria<br />

W<strong>in</strong>kelen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

20<br />

De Pizzabakkerij<br />

Eetcafé<br />

Boulevard<br />

IJzerhandel<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Pearle<br />

PLUS Richard<br />

de Zoete<br />

Schoenmakerij<br />

Leo de Kruijf<br />

Juwelier Sativar<br />

Stripw<strong>in</strong>kel<br />

Dick Bos<br />

Bootje varen over de Schie<br />

Bootje varen<br />

over de Schie<br />

Bakkerij<br />

van den Berg<br />

Rijnshop<br />

Restaurant<br />

Aan de Zweth<br />

Best Western<br />

VERHAGEOVERSCHIE<br />

Burgemeester Baumannlaan 123A<br />

3043 AJ Rotterdam<br />

(010) 262 3641 www.verhage.nu<br />

Tweewieler<br />

company.nl<br />

Van Alles<br />

Conceptstore<br />

Verhage<br />

<strong>Overschie</strong><br />

Onel<strong>in</strong>ersART<br />

Rottzooi<br />

www.kooplokaaloverschie.nl<br />

Sporterdammer


‘Met fit20 goud <strong>in</strong> handen’<br />

Bob van der Lugt (69): “Al tegen de 70! Wat zijn we “oud”<br />

aan het worden. Mijn partner<br />

besloot een aantal jaren<br />

geleden te starten bij<br />

fit20. Hij vertelde mij vol<br />

enthousiasme dat je geen<br />

sportkled<strong>in</strong>g nodig had<br />

en 20 m<strong>in</strong>uten per week<br />

voldoende was. Dat kon<br />

niets zijn, schamperde ik. Vol energie g<strong>in</strong>g mijn vriend<br />

Ben aan de slag en was hij tot mijn grote verbaz<strong>in</strong>g na<br />

zes maanden nog niet afgehaakt. Mooie toestellen, het<br />

tra<strong>in</strong>en van alle lichaamsspieren en een uitstekende<br />

coach. Stilletjes dacht ik: oh, aan het e<strong>in</strong>de van het jaar<br />

stopt hij zeker.<br />

Maar wat gebeurde? Hij stelde mij de vraag: ga eens<br />

mee. In het nieuwe jaar trok ik de stoute schoenen aan<br />

en ik moet eerlijk zijn: ik ben volledig verkocht. Volledig.<br />

Het tra<strong>in</strong>en bevalt me en ik merk dat ik er ook baat bij<br />

heb. Sneller zitten en opstaan, met gemak d<strong>in</strong>gen optillen,<br />

en geen gekerm bij vallen, bukken en andere fysieke<br />

<strong>in</strong>spann<strong>in</strong>gen. Op die manier blijft de conditie grotendeels<br />

op peil. Mijn gevoel van niets veranderde voor mij<br />

<strong>in</strong>: sporten als een God <strong>in</strong> Frankrijk. Belangrijk onderdeel<br />

van de sessie is de persoonlijke coach<strong>in</strong>g. Geen macho<br />

gedrag, wel oprechte aandacht, humor en goede aanwijz<strong>in</strong>gen.<br />

Dit is voor ons senioren heel belangrijk. Juist<br />

gecoacht worden <strong>in</strong> een mooie ruimte, prima toestellen<br />

en <strong>in</strong> ons geval een duo maken het uniek.<br />

Ik zou de lessen momenteel niet willen missen en raad<br />

dan ook iedereen aan de stap te nemen naar fit20. Echt,<br />

de lijven hebben het nodig! De sfeer is persoonlijk. Afgestemd<br />

op de mogelijkheden van de deelnemers,<br />

denken vanuit mogelijkheden, goed voor de spieren.<br />

En wat kun je <strong>in</strong> 20 m<strong>in</strong>uten per week veel bereiken.<br />

Van ons is fit20 <strong>Overschie</strong> nog niet af! Ik hoop een gouden<br />

medaille te krijgen als ik de 90 gepasseerd ben.<br />

fit20 voelt voor mij <strong>in</strong> alles als goud <strong>in</strong> handen!”<br />

fit20, het<br />

voornemen dat<br />

je wél volhoudt<br />

Goede voornemens. De één gedijt erbij. Het nieuwe jaar markeert<br />

een nieuwe stap, en daar<strong>in</strong> ben je voornemens te veranderen<br />

wat niet bevalt. Je fitheid, je gewicht, je baan, je bedrijf,<br />

je relatie. Om maar wat te noemen. Het gaat gebeuren komend<br />

jaar! De ander vervloekt “het goede voornemen”. Alsof een<br />

nieuwe dag -toevallig 1 januari van een nieuw jaar- alles opeens<br />

verandert?<br />

Ik behoorde jarenlang tot de laatste categorie. Ik zag het parkeerterre<strong>in</strong><br />

van de plaatselijke sportschool <strong>in</strong> januari uitpuilen, en <strong>in</strong> februari<br />

angstvallig leeg zijn. Het bewijs dat (sport)discipl<strong>in</strong>e er is, of<br />

niet. Hetzelfde geldt voor een crash-dieet, waar ik mensen vol enthousiasme<br />

aan zag beg<strong>in</strong>nen. Snel afvallen is één, maar 365 dagen<br />

op gewenst gewicht blijven is iets anders. Wie snel scoort, heeft de<br />

wedstrijd nog niet gewonnen.<br />

fit20 heeft me iets doen beseffen: een 1 januari-voornemen kan<br />

toch werken, want de onvermijdelijke afzwakk<strong>in</strong>g ervan is toch niet<br />

zo onvermijdelijk als ik altijd dacht. Hier zien we de mensen niet<br />

verdwijnen <strong>in</strong> februari en maart. 20 m<strong>in</strong>uten per week is altijd te<br />

doen, de sett<strong>in</strong>g voelt prettig, je hebt een afspraak (stok achter de<br />

deur). Ons “parkeerterre<strong>in</strong>” blijft twaalf maanden per jaar gevuld.<br />

Het is precies zoals Bob het hiernaast beschrijft. Hij -die aanvankelijk<br />

niet bij ons tra<strong>in</strong>de- dacht dat zijn partner wel zou afhaken. Dat<br />

gebeurde niet. Toen probeerde hij het zelf, en moet je hem nu horen.<br />

Dus wij verwelkomen je graag als je fit20 als goed voornemen<br />

voor 2023 wilt omarmen. Al zou het ook meteen het goede voornemen<br />

voor de rest van je leven kunnen zijn. Toch Bob?<br />

Bas Pronk<br />

fit20 Rotterdam <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

21<br />

Wat is fit20?<br />

Een tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g van 20 m<strong>in</strong>uten, die je maar één keer per week doet.<br />

Je tra<strong>in</strong>t op afspraak met maximaal twee mensen gelijktijdig (rust<br />

en privacy gegarandeerd), je hoeft je niet om te kleden en je<br />

wordt begeleid en gemotiveerd door één van onze gecertificeerde<br />

tra<strong>in</strong>ers. Je leeftijd en fitheidsniveau zijn niet van belang om te<br />

starten. Je tra<strong>in</strong>t <strong>in</strong> slowmotion, wat het behalve uitdagend ook<br />

veilig en verantwoord maakt, omdat er amper impactbelast<strong>in</strong>g<br />

op het lichaam is. Daarmee geef je een superieure prikkel aan je<br />

spieren, zonder je gewrichten te overbelasten.


Uw persoonlijke<br />

makelaar voor <strong>Overschie</strong><br />

en Zestienhoven!<br />

❖ VERKOOP<br />

❖ AANKOOP<br />

❖ VERKOOPSTYLING<br />

HKM MAKELAARDIJ<br />

Gila<strong>in</strong>e Hunkemöller<br />

<strong>in</strong>fo@hkmmakelaardij.nl<br />

www.hkmmakelaardij.nl<br />

M 06-8363 0869<br />

T 010 – 303 1994<br />

SERVICEPUNT 4AMBACHTS APOTHEEK<br />

“OPTIMALE PATIENTENZORG IS ONZE ENIGE PRIORITEIT!”<br />

Inschrijven kan op 2 manieren:<br />

1. Via onze website: www.4ambachtsapotheek.nl<br />

2. Op onze locatie: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost (zie foto)<br />

Na <strong>in</strong>schrijv<strong>in</strong>g aan de (huis)arts doorgeven dat uw recepten,<br />

naar de 4Ambachts Apotheek moeten worden verzonden.<br />

Dat is alles! De rest regelen wij voor u! U bent van harte welkom!<br />

Recepten vóór 12.30 uur: kunnen dezelfde middag worden opgehaald.<br />

Recepten ná 12.30 uur: kunnen de volgende dag worden opgehaald.<br />

Wij bezorgen uiteraard GRATIS bij u thuis!<br />

Adres: Abtsweg 2, <strong>Overschie</strong>-Oost, Rotterdam<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: maandag t/m vrijdag - 14.00 -17.00 uur<br />

Telefoon Apotheek: 010-2617150<br />

Telefoon Servicepunt: 06-38529284<br />

Onze klanten<br />

zijn zeer<br />

tevreden!<br />

4AMBACHTS APOTHEEK: KUNDIG EN GASTVRIJ!


Roken is nog slechter voor de<br />

portemonnee dan gedacht<br />

Iedereen weet het: roken is slecht voor<br />

de gezondheid. Het is veruit de belangrijkste<br />

leefstijlfactor waardoor mensen<br />

ziek worden of overlijden; nog belangrijker<br />

dan ongezonde voed<strong>in</strong>g of te<br />

we<strong>in</strong>ig bewegen.<br />

Nicot<strong>in</strong>e kan ook letterlijk en figuurlijk<br />

een aanslag zijn op de conditie van een<br />

won<strong>in</strong>g. Als er bijvoorbeeld jarenlang<br />

wordt gerookt <strong>in</strong> een won<strong>in</strong>g die onvoldoende<br />

wordt schoongemaakt, ontstaat<br />

er geelbru<strong>in</strong>e nicot<strong>in</strong>eaanslag aan de<br />

plafonds, kozijnen, deuren, muren en<br />

vloeren. Het verwijderen daarvan kan behoorlijk<br />

<strong>in</strong> de papieren lopen. Wie draait<br />

er voor deze kosten op? Is dat de huurder<br />

of de verhuurder?<br />

Geen rookverbod<br />

Onlangs moest de rechter zich buigen<br />

over deze vraag. In die zaak g<strong>in</strong>g het om<br />

de oplever<strong>in</strong>g van de won<strong>in</strong>g bij e<strong>in</strong>de<br />

van de huur. De huurder had <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g<br />

gerookt en dat was te zien, want<br />

alle muren en plafonds waren gekleurd<br />

door de nicot<strong>in</strong>e aanslag. De verhuurder<br />

vond dat de huurder de won<strong>in</strong>g niet <strong>in</strong><br />

die geelbru<strong>in</strong>e staat kon opleveren. ‘Jawel,<br />

hoor’, vond de huurder, ‘want <strong>in</strong> mijn<br />

huurcontract staat niet dat ik niet <strong>in</strong> de<br />

won<strong>in</strong>g mag roken en de aanslag moet<br />

gezien worden als normale slijtage van de<br />

won<strong>in</strong>g.’ De huurder weigerde de won<strong>in</strong>g<br />

op zijn kosten te laten schilderen. Met de<br />

rug tegen de muur heeft de verhuurder<br />

het schilderwerk <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g laten uitvoeren<br />

en hij probeert de kosten daarvan<br />

via de rechter op de huurder te verhalen.<br />

Kort<strong>in</strong>g<br />

De rechter oordeelde dat het feit dat roken<br />

<strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g niet was verboden, de<br />

huurder niet ontsloeg van zijn verplicht<strong>in</strong>g<br />

de won<strong>in</strong>g aan het e<strong>in</strong>de van de huur<br />

<strong>in</strong> dezelfde schone staat op te leveren.<br />

Ook de eventuele sporen van andere toegestane<br />

activiteiten, bijvoorbeeld eten en<br />

dr<strong>in</strong>ken, moeten immers worden verwijderd.<br />

Bovendien komt het bijhouden van<br />

het b<strong>in</strong>nen schilderwerk voor reken<strong>in</strong>g<br />

van de huurder. Als dat sterk is verkleurd<br />

als gevolg van het rookgedrag door de jaren<br />

heen en/of als de rookgeur <strong>in</strong> de verf<br />

is getrokken, is het dus aan de huurder<br />

om ervoor te zorgen dat het schilderwerk<br />

weer schoon en fris wordt.<br />

In een andere gerechtelijke uitspraak is<br />

beslist dat een huurder niet verplicht is<br />

om bij e<strong>in</strong>de van de huurovereenkomst<br />

de b<strong>in</strong>nenzijde van de won<strong>in</strong>g opnieuw<br />

te schilderen. Bij normaal gebruik is achteruitgang<br />

of lichte beschadig<strong>in</strong>g van het<br />

schilderwerk door ouderdom niet voor<br />

risico van een huurder. De rechter heeft<br />

op deze kostenpost een aftrek van 50%<br />

toegepast, omdat moet worden aangenomen<br />

dat de verhuurder een voordeel<br />

heeft gehad: door deze schilderwerkzaamheden<br />

heeft hij kunnen besparen<br />

op de opknapbeurt die de b<strong>in</strong>nenzijde<br />

van een verhuurde won<strong>in</strong>g eens <strong>in</strong> de zoveel<br />

tijd tussen twee verhuren <strong>in</strong> op kosten<br />

van de verhuurder moet ondergaan.<br />

Conclusie<br />

Niet uitsluitend door de forse accijnsverhog<strong>in</strong>gen<br />

op tabak, maar ook door de<br />

reikwijdte van zijn oplever<strong>in</strong>gsverplicht<strong>in</strong>g,<br />

wordt roken <strong>in</strong> de won<strong>in</strong>g voor een<br />

huurder dus een kostbare aangelegenheid.<br />

En hoewel dit natuurlijk zeker niet<br />

is beoogd door de rechter, lijkt deze uitspraak<br />

daarmee wel heel goed te passen <strong>in</strong><br />

het ontmoedig<strong>in</strong>gsbeleid van de overheid<br />

en van de anti-tabakslobby die een rookvrije<br />

generatie <strong>in</strong> het jaar 2040 nastreven!<br />

Mr. J. Mikes<br />

Justion Advocaten<br />

L<strong>in</strong>ateabaan 69a<br />

3045 AH Rotterdam<br />

Tel. 010-440 31 00<br />

<strong>in</strong>fo@justionadvocaten.nl<br />

www.justionadvocaten.nl<br />

Juridische column<br />

23<br />

Voortgang aanleg A16 Rotterdam<br />

Het jaar 2023 staat <strong>in</strong> het teken van het<br />

gefaseerd <strong>in</strong> gebruik nemen van het<br />

A16 Rotterdam tracé. De weg heet dan<br />

nog wel N209, maar is al <strong>in</strong>gericht als<br />

toekomstige snelweg:<br />

• In januari nemen we alvast een def<strong>in</strong>itief<br />

stukje A16 Rotterdam (asfalt) <strong>in</strong><br />

gebruik, nl de bypass voor de Verlegde<br />

Oude Bovendijk. Zo kunnen we het viaduct<br />

verder afbouwen.<br />

• Het deel tussen de afrit Vliegveldweg<br />

en de N471 nemen we naar verwacht<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> mei <strong>in</strong> gebruik, <strong>in</strong> oktober volgt<br />

dan het deel tussen de N471 en de Ankie<br />

Verbeek-Ohrlaan.<br />

• In november werden de eerste verlicht<strong>in</strong>gsmasten<br />

neergezet op het A16<br />

trace langs de huidige N209, en deze<br />

maand volgen de eerste wegportalen.<br />

Het zijn de eerste snelwegkenmerken.<br />

Beg<strong>in</strong> november is de A13 richt<strong>in</strong>g<br />

Rotterdam weer teruggelegd op de<br />

oorspronkelijke plek. We verlegden de<br />

rijstroken van de A13 richt<strong>in</strong>g Rotterdam<br />

eerder een stukje naar het oosten, zodat<br />

er aan de westkant ruimte ontstond om<br />

de Hofwijktunnel onder de A13 en de<br />

brug bij de Zweth aan te passen. Om de<br />

A16 Rotterdam <strong>in</strong> het midden van de A13<br />

aan te laten sluiten, moeten die rijbanen<br />

namelijk een beetje naar buiten schuiven.<br />

De weg wordt daardoor breder. De Hofwijktunnel<br />

en brug bij de Zweth moeten<br />

we daarom ook verbreden.<br />

Deze maand worden de damwanden en<br />

funder<strong>in</strong>g aangebracht voor de Hofwijktunnel.<br />

De Duikerbrug Tempelweg volgt<br />

<strong>in</strong> het nieuwe jaar.


• APK<br />

• Onderhoud en reparatie<br />

alle automerken<br />

• Banden en uitlijnen<br />

• Aircoservice<br />

www.garagebuitenkamp.nl<br />

010 - 422 47 37<br />

Gilze-Rijenstraat 50<br />

Rotterdam Hoog16hoven<br />

UITSTEKENDE BEOORDELINGEN<br />

DOOR WWW.BESTEGARAGE.NL<br />

‘Klanten weten<br />

ons al jaren te<br />

waarderen om onze<br />

kle<strong>in</strong>schaligheid en<br />

het feit dat zij snel en<br />

vakkundig geholpen<br />

worden’


Buurvrienden <strong>Overschie</strong> HWD<br />

Met... voor… door… vitale leeftijdgenoten. Gratis Sportief en/of sociaal bezig zijn<br />

op d<strong>in</strong>sdagmiddag. Met optredens van artiesten of muziek van HWD-dj Marian.<br />

D<strong>in</strong>sdag vanaf 13.30 uur - <strong>in</strong>loop en gezamenlijke voorbereid<strong>in</strong>g activiteiten. Koffie en thee gratis.<br />

D<strong>in</strong>sdag 14.00 – 15.00 uur - Sjeudeboel, Wandelvoetbal, Legpuzzelen, DELEEDIES, en HWD Museum.<br />

D<strong>in</strong>sdag 15.00 – 16.00 uur - Happy ouder uurtje met wekelijks wisselende activiteiten.<br />

Agenda :<br />

D<strong>in</strong>sdag 3 jan 15.00 - 16.00 uur - Nieuwjaarsborrel + hapjes *<br />

Zondag 8 jan 13.00 - 15.00 uur - Mix wedstrijden HWD elftallen*<br />

Zondag 8 jan 15.00 - 17.00 uur - Nieuwjaars<strong>in</strong>stuif<br />

D<strong>in</strong>sdag 10 jan 14.00 - 16.00 uur - Workshops Djembé - 2 sessies (vol)<br />

D<strong>in</strong>sdag 17 jan 14.00 - 16.00 uur - Inrichten HWD museum*<br />

D<strong>in</strong>sdag 24 jan 15.00 - 16.00 uur - Optreden zangeres Silvia Smit<br />

D<strong>in</strong>sdag 31 jan 15.00 - 16.00 uur - 1e wereldreis met de SJEUCOM*<br />

* onder voorbehoud.<br />

Open<strong>in</strong>g toiletten met v.l.n.r. Jan Bolle, Nico Fernandez,<br />

Sonja Lamphen en Hans van Luijpen.<br />

Zittend Robèrt de Frankrijker<br />

Het activiteitenprogramma BUURVRIENDEN OVERSCHIE HWD 2022 voor <strong>in</strong>woners uit <strong>Overschie</strong> en (oud-) leden van v.v. HWD is mogelijk<br />

door de <strong>in</strong>zet van vrijwilligers van vv HWD en samenwerkende partners.** . Deelname en entree is, tenzij anders vermeld, gratis.<br />

** Zoals het bestuur van vv HWD, de gemeente Rotterdam, WMO Radar, Wilskracht werkt, Sportraad, sportsupport, de wijkmanager, wijknetwerker, wijkraad, sportregisseur,<br />

cultuurregisseur <strong>Overschie</strong>, Sticht<strong>in</strong>g de Grote Kerk, Theater de Lugt, Ouderenfonds Nederland, Kansrijk ondernemen en welzijn. Vriendenploeg Himmat, vv VOB , Kees<br />

van der Meer, Rita Young, Koor Fortissimo, Magaz<strong>in</strong>e <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, FB pag<strong>in</strong>a’s, vv HWD <strong>Overschie</strong>, <strong>Overschie</strong> Leeft en <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> zicht, Oranjefonds, Fonds van<br />

Sillevoldt, Volkskracht, S<strong>in</strong>t Laurensfonds, Elise Mathildefonds. artiesten, donateurs, sponsors en anderen.<br />

HWD Taludweg 5 3042 JZ ROTTERDAM -<br />

e-mail: hvanluijpen@gmail.com - tel. 06-24536383<br />

Betrokken <strong>Overschie</strong><br />

25<br />

Invaliden en ouderen uit <strong>Overschie</strong> kunnen de pot op<br />

En dat kun je heel letterlijk nemen!<br />

Dankzij de geweldige <strong>in</strong>zet van voorzitter<br />

Nico Fernandez, vrijwilligers,<br />

partners en fondsen kreeg v.v. HWD<br />

nieuwe toiletten; óók een ruim <strong>in</strong>validentoilet.<br />

Nico Fernandez en Robert<br />

de Frankrijker openden de toiletten<br />

officieel op 6 december. Zeker het <strong>in</strong>validentoilet<br />

is iets bijzonders, want we<strong>in</strong>ig<br />

sportverenig<strong>in</strong>gen en restaurants<br />

hebben er een.<br />

Niet zeuren, niet veel vergaderen, maar<br />

doen kenmerkt HWD voorzitter Nico<br />

Fernandez. Met een kle<strong>in</strong> groepje vrijwilligers,<br />

werd er gestart met de actie ‘je<br />

kan de pot op’. Met b<strong>in</strong>nen 1 maand 1.000<br />

euro <strong>in</strong> de kas. Met advies en hulp van<br />

Kees van der Meer, Sjoerd Nicodem en<br />

John van de Ouwelant, de medewerk<strong>in</strong>g<br />

van de Van Leeuwen en Lignac Sticht<strong>in</strong>g,<br />

het Oranjefonds en de zelfwerkzaamheid<br />

van leden en vrijwilligers was na ruim 1<br />

jaar de f<strong>in</strong>ancier<strong>in</strong>g rond. En kon uite<strong>in</strong>delijk<br />

de grote renovatie beg<strong>in</strong>nen. Met<br />

een prachtig resultaat.<br />

Robert de Frankrijker is een van de mensen<br />

die erg blij zijn met het <strong>in</strong>validentoilet.<br />

Hij is ruim 50 jaar jeugdtra<strong>in</strong>er, meer<br />

dan 90 jaar oud en zit <strong>in</strong> een rolstoel.<br />

Dankzij het nieuwe toilet kunnen hij en<br />

andere m<strong>in</strong>dervaliden gemakkelijker<br />

wedstrijden bezoeken en sociale contacten<br />

herstellen of uitbreiden.<br />

Buur(t)huis<br />

De nieuwe toiletten dragen bij aan een<br />

goede hygiëne. Dat is altijd van belang,<br />

en met corona op de achtergrond extra<br />

belangrijk voor oudere, kwetsbare mensen.<br />

Voor die laatsten is de kant<strong>in</strong>e van<br />

HWD zo langzamerhand een buur(t)huis<br />

geworden: een plek waar iedereen (m/v)<br />

zich veilig en thuis voelt. Niet alleen tijdens<br />

tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs- en wedstrijddagen, maar<br />

ook op d<strong>in</strong>sdag- en woensdagmiddag<br />

tijdens de activiteiten.<br />

Wil je ook kennis maken met HWD? En/<br />

of met activiteiten van BUURVRIENDEN<br />

OVERSCHIE HWD? Kom dan zeker eens<br />

langs!


Bedrijfsruimte te huur<br />

Grote bedrijfsruimte te huur aan de Ludolf de Jongstraat /<br />

Abraham van Beijerenstraat. Met kantoor boven, 2<br />

overheaddeuren, kelder en grote werkplaats.<br />

• 350 m2 +/-<br />

• € 3.500,- excl. b.t.w. p.m.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie: 010-4155085 / <strong>in</strong>fonl@esset-pm.nl<br />

UW VASTGOED IN VERTROUWDE HANDEN – VASTGOEDBEHEER DOOR PROFESSIONALS<br />

Vastgoedbeheer bij Kolpa V.V.S. betekent voor u als eigenaar een goed geregeld en planmatig technisch<br />

onderhoud en een degelijk f<strong>in</strong>ancieel beleid.<br />

We verzorgen:<br />

- Incasseren van de huren<br />

- Doorvoeren van de wettelijke huurverhog<strong>in</strong>g<br />

- Opstellen huurcontracten<br />

- Afwikkelen huuropzegg<strong>in</strong>gen<br />

- M<strong>in</strong>imaliseren leegstand<br />

Kolpa VVS Beheer BV<br />

Schieweg 34D | 3039 BB Rotterdam | T 010 – 467 25 55 | E <strong>in</strong>fo@kolpavvs.nl | W kolpavvs.nl


Meer bewegen <strong>in</strong> het nieuwe jaar, doe je mee?<br />

Wie goede voornemens voor het nieuwe jaar heeft, denkt al snel aan meer beweg<strong>in</strong>g. Iedereen weet hoe belangrijk dit is<br />

voor je lichaam, en dan vooral voor je longen, hart en bloedvaten. En natuurlijk wil je ook graag die extra kilootjes kwijtraken.<br />

Dat kan allemaal bij Loopgroep <strong>Overschie</strong>! Ook <strong>in</strong> 2023 krijgen beg<strong>in</strong>ners hier de kans om verantwoord en betaalbaar<br />

hun conditie (en gewicht) aan te pakken. Op d<strong>in</strong>sdag 10 januari start een cursus van zes weken.<br />

Je beg<strong>in</strong>t <strong>in</strong> de zaal (Speeltu<strong>in</strong> Levenslust).<br />

Hier doe je oefen<strong>in</strong>gen om je spieren<br />

sterker te maken. Daarmee voorkom<br />

je blessures. Vervolgens gaan we hardlopen<br />

<strong>in</strong> Park 16Hoven. In de w<strong>in</strong>ter lopen<br />

we voor de veiligheid alleen op de verlichte<br />

paden.<br />

Betere conditie<br />

De ervaren tra<strong>in</strong>er leert je een goede<br />

looptechniek: dat is echt een belangrijk<br />

onderdeel van de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g. Ook ademhal<strong>in</strong>gsoefen<strong>in</strong>gen<br />

horen erbij. De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g<br />

is geschikt voor beg<strong>in</strong>ners én mensen<br />

met ervar<strong>in</strong>g. Je leeftijd is niet belangrijk.<br />

De cursus duurt zes weken, en <strong>in</strong> die tijd<br />

zal je conditie behoorlijk verbeteren. Je<br />

zult ook zien dat meer bewegen een goede<br />

<strong>in</strong>vloed heeft op hoe je je voelt. Vooral<br />

direct na afloop van de tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g zul je<br />

merken hoe tevreden en goed je je voelt.<br />

Enthousiast?<br />

Geef je dan op voor deze cursus van 6<br />

weken. Je tra<strong>in</strong>t 1 of 2x per week een uur<br />

lang. Zo kun je werken aan jouw voornemen<br />

voor 2023! De cursus kost € 25,00 <strong>in</strong><br />

totaal. Je kunt zelf kiezen of je 1 of 2x per<br />

week meedoet. Na de cursus kun je doorgaan<br />

met de Loopgroep voor een heel<br />

kle<strong>in</strong> prijsje.<br />

Praktische <strong>in</strong>formatie<br />

De tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen zijn op d<strong>in</strong>sdag- en donderdagavond<br />

van 19.00-20.00 uur. Verzamelpunt:<br />

Speeltu<strong>in</strong> Levenslust, Kedichemstraat<br />

1, 3042SX <strong>Overschie</strong>. Voor meer<br />

<strong>in</strong>formatie en/of aanmelden: stuur je mail<br />

naar aadvandijk2021@gmail.com of kijk<br />

op facebook Loopgroep <strong>Overschie</strong>. Bellen<br />

kan ook: 010-4151572.<br />

Foto: Ron Pluijm<br />

<strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> beweg<strong>in</strong>g<br />

27<br />

Rectificatie: we vallen graag op<br />

Per ongeluk hebben wij vorige maand de foto van Piet Meijer, die enthousiast vertelt over wat fit20 voor hem betekent,<br />

omgedraaid. We ontdekten deze fout pas na het drukken van de magaz<strong>in</strong>es. Bij deze onze oprechte excuses aan Piet en<br />

betrokkenen. Voordeel was wel dat de fit20-pag<strong>in</strong>a extra goed opviel, zo vertelden velen. Maar we zetten onze fout graag<br />

recht en plaatsen hierbij alsnog tekst en de foto op de juiste manier.<br />

‘Ik behoud mijn<br />

kracht en fitheid’<br />

Piet Meijer (75): “Ik startte vier jaar geleden<br />

met fit20, toen ik m’n actieve volleybal-jaren<br />

afsloot, iets sportiefs wilde<br />

blijven doen en ik daarnaast krachtig<br />

én zeker genoeg wilde blijven op de<br />

piste. Door de coronatijd werd het skiën<br />

uitgesteld naar dit voorjaar, maar<br />

vlak voor die vakantie werd ik aangereden<br />

op de fiets, met twee scheurtjes <strong>in</strong><br />

mijn bekken als gevolg. Ik verplaatste<br />

me opeens achter een rollator. Op mijn<br />

leeftijd kan het dan van kwaad tot erger<br />

worden, zei de dame die me <strong>in</strong> de schadeafhandel<strong>in</strong>g<br />

begeleidde. Zij zag dit<br />

vaak <strong>in</strong> de praktijk. Zelf had ik die angst<br />

niet zo. Enerzijds omdat ik een optimistisch<br />

<strong>in</strong>gesteld mens ben, anderzijds<br />

omdat ik mijn spieren bij fit20 sterk had<br />

getra<strong>in</strong>d en fit was toen ik viel. Het pakte<br />

positief uit, en na drie maanden was<br />

ik terug bij fit20. Tot op de dag van vandaag,<br />

en op dezelfde niveaus als voor<br />

mijn val. Ik ben daar heel blij mee. fit20<br />

geeft me wekelijks een gevoel van voldoen<strong>in</strong>g,<br />

en ik merk dat ik m’n kracht en<br />

fitheid behoud. Dat zijn onbetaalbare<br />

d<strong>in</strong>gen. Heel fijn v<strong>in</strong>d ik ook dat mijn<br />

nek, die vaak verkrampt was, nu zoveel<br />

beter voelt. Mijn vrouw en ik tra<strong>in</strong>en samen<br />

en zijn zeer tevreden.”


Sativar Juweliers<br />

Bekend van radio en TV, een begrip <strong>in</strong> Rotterdam<br />

en al ruim 30 jaar gevestigd <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong><br />

Juwelier Sativar heeft een uitgebreide collectie<br />

aan gouden- en zilveren sieraden<br />

We wensen alle <strong>Overschie</strong>ënaars<br />

fijne feestdagen!<br />

Duyvesteynstraat 11<br />

3042 BA Rotterdam<br />

Tel. 010-415 71 <strong>60</strong><br />

juweliersativar@gmail.com<br />

www.sativar.nl<br />

HET ROTTERDAMSE<br />

VERHUURBEDRIJF<br />

HOOGWERKERS | BOUW- EN LADDERLIFTEN<br />

HOGEDRUKREINIGERS | STEIGERS | HEATERS<br />

COMPRESSOREN | GENERATOREN<br />

DELFTWEG 114D | ROTTERDAM | 010 - 462 00 10<br />

XTRA-MATERIEEL.NL


Het handwerkcafé <strong>in</strong> de bibliotheek<br />

Anke van Doorne<br />

Tijdens het handwerkcafé werkt iedereen aan zijn of haar eigen project. Is er iets niet duidelijk? Dan helpen we elkaar.<br />

En met thee erbij is het altijd heel gezellig. Er worden heel wat tips en trucs uitgewisseld, veel gekletst en gelachen. Op 1<br />

februari start het handwerkcafé weer! Nu met demonstraties van allerlei handwerktechnieken.<br />

In oktober 2019 startte het handwerkcafé<br />

aan de grote tafel <strong>in</strong> de bibliotheek.<br />

Op die eerste middag kwam er maar 1<br />

iemand iets vragen, maar vanaf de week<br />

daarna is er met regelmaat een vast<br />

groepje handwerksters aanwezig.<br />

Meer dan breien<br />

‘Handwerken’ is meer dan breien en haken.<br />

Daarom beg<strong>in</strong>nen we <strong>in</strong> februari met<br />

demonstraties van handwerktechnieken<br />

die m<strong>in</strong>der bekend zijn. Breien met rondbre<strong>in</strong>aalden<br />

bijvoorbeeld. Steeds meer<br />

mensen doen dit. Je houdt de werkdraad<br />

dan <strong>in</strong> je l<strong>in</strong>kerhand <strong>in</strong> plaats van <strong>in</strong> je<br />

rechterhand. Dit zorgt voor een veel relaxtere<br />

breihoud<strong>in</strong>g en m<strong>in</strong>der spann<strong>in</strong>g<br />

<strong>in</strong> schouders en nek. Andere technieken<br />

die we graag willen laten zien zijn tunisch<br />

haken, sp<strong>in</strong>nen met een sp<strong>in</strong>tol en bandweven.<br />

Het programma:<br />

1 februari - cont<strong>in</strong>entaal breien en breien<br />

op een rondbre<strong>in</strong>aald of met 5 naalden<br />

8 februari - tunisch haken en filethaken<br />

15 februari - bandweven<br />

22 februari - magic loop op de rondbre<strong>in</strong>aalden<br />

1 maart - sp<strong>in</strong>nen op een sp<strong>in</strong>tol<br />

8 maart - breien op een breiplank of ronde<br />

breir<strong>in</strong>g<br />

Het kan zijn dat demonstraties omwisselen,<br />

maar dit staat dan op de <strong>Overschie</strong><br />

Leeft facebookgroep. Hier staat elke week<br />

een berichtje over de komende demonstratie.<br />

Ravelry<br />

Je kunt op deze middagen ook langskomen<br />

om meer te weten te komen over Ravelry:<br />

een Engelstalige website met heel<br />

veel (vaak gratis) patronen van andere<br />

breisters, haaksters en ontwerpers. Heb<br />

je eenmaal een (gratis) account aangemaakt,<br />

dan kun je op makkelijke manier<br />

overzicht houden van al je projecten en<br />

je plannen. Het is <strong>in</strong> het beg<strong>in</strong> een beetje<br />

lastig om ‘je weg te v<strong>in</strong>den’ op Ravelry,<br />

maar het is zeker de moeite waard om alle<br />

mogelijkheden te bekijken en te gebruiken.<br />

Kom je ook eens langs?<br />

Ben je geïnteresseerd <strong>in</strong> één of meer<br />

demonstraties? Kom naar de bibliotheek<br />

en schuif aan. Of wil je meedoen met<br />

handwerken tijdens het café? Iedereen<br />

is welkom <strong>in</strong> het café; het maakt niet uit<br />

of je een beg<strong>in</strong>ner bent of al jaren handwerkt.<br />

<strong>Natuurlijk</strong> kun je ook een keertje<br />

langskomen om iets te vragen, als je hulp<br />

nodig hebt bij een patroon, of advies wilt<br />

hebben over garen of naalden.<br />

Wij zijn er elke woensdagmiddag van<br />

13.00-15.00 uur. Het kost niets en je hoeft<br />

geen lid te zijn van de bibliotheek.<br />

Graag tot op een woensdag!<br />

<strong>Overschie</strong>s nieuws<br />

29<br />

Terugblik<br />

Workshop Eendenversieren<br />

De Buurvrienden HWD organiseerden op 6 december een drukbezochte workshop ‘Eendenversieren’


Wij zoeken<br />

bezorgers<br />

Scan de code om<br />

je aan te melden<br />

Zoek jij een gave<br />

kantoorruimte<br />

aan de Schie?<br />

Wij zijn per direct op zoek naar vaste bezorgers<br />

voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> en Havenloods<br />

Kranten bezorgen is voor iedereen! Je hebt veel vrijheid, je kunt je eigen<br />

werk <strong>in</strong>delen, je bent lekker buiten en je kunt het bezorgen van de krant<br />

uitstekend comb<strong>in</strong>eren met school, hobby’s, sporten of een andere baan.<br />

De bezorg<strong>in</strong>g is voor de Havenloods om de week op<br />

donderdag/vrijdag<br />

Voor <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> 1x per maand <strong>in</strong> de laatste week<br />

Voor alle leeftijden vanaf 13 jaar<br />

Goede bijverdiensten met een wijk <strong>in</strong> de buurt<br />

Heb jij <strong>in</strong>teresse <strong>in</strong> een bezorgwijk?<br />

Meld je dan nu aan via het aanmeldformulier op<br />

www.bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl<br />

Vragen?<br />

Jolanda en Jesse<br />

Bezorg<strong>in</strong>g Maasstad<br />

Bel of Whatsapp: 0180 – 64 19 19<br />

E-mail: <strong>in</strong>fo@bezorg<strong>in</strong>gmaasstad.nl<br />

www.de-vlasfabriek.nl<br />

W i n t e r<br />

I N T R O D U C T I E<br />

C U R S U S<br />

7 uur TENNISLES<br />

7 uur VRIJSPELEN<br />

€ 8 7 , 5 0<br />

tennisparkOverdeSchie-Torenlaan100-3043BVRotterdam<br />

www.tennisparkoverdeschie.nl<strong>in</strong>fo@overdeschie.nl010-4152157


Terugblik<br />

Kerstmarkt Passer college<br />

Donderdag 8 december organiseerde Passer College aan de Hoornweg een kerstmarkt.<br />

Kerstversier<strong>in</strong>gen<br />

Op de Burgemeester Baumannlaan, Duyvesteynstraat en 2 e Hogenbanweg is duidelijk te zien dat <strong>Overschie</strong> <strong>in</strong> kerstsfeer is.<br />

Terugblik<br />

31<br />

Foto’s: Ron Pluijm


<strong>Overschie</strong> Uitagenda<br />

Afgelopen jaren maakte <strong>Natuurlijk</strong> <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> voor elke<br />

maand een poster met culturele activiteiten. Nu is er iets nieuws:<br />

u ziet het hiernaast. Voortaan staan <strong>Overschie</strong>se activiteiten <strong>in</strong><br />

de <strong>Overschie</strong> Uitagenda. U v<strong>in</strong>dt de Uitagenda bij 40 adressen <strong>in</strong><br />

<strong>Overschie</strong>: <strong>in</strong> w<strong>in</strong>kels, bibliotheek, gezondheidscentra en meer.<br />

Zo kunt u de <strong>Overschie</strong> Uitagenda meenemen als een makkelijk<br />

geheugensteuntje voor alles dat er te doen is. Handig, toch?<br />

In de vorige <strong>editie</strong> stond het verhaal ‘Nooit gebouwd – deel 3’. We vonden later <strong>in</strong> de<br />

beeldbank van Museum <strong>Overschie</strong> nog een mooiere foto ter illustratie van het verhaal.<br />

De foto is van een ansichtkaart van de Kleiweg met daarop een hondenkar met 3 honden<br />

en 2 onbekende mannen. - Foto: Collectie Museum <strong>Overschie</strong>


Bericht vanuit de bijna-niet-meer-nieuwbouwwijk<br />

Erik Stenhuis<br />

‘Er zijn veel gelijkenissen met waar we eerst woonden’, vertelt Erik Stenhuis. ‘In het centrum, achter de Meent, woonden<br />

we ook aan het water. Daarvoor woonden we <strong>in</strong> Rotterdam West, een gezellige volksbuurt. En ik kom oorspronkelijk uit<br />

Vlaard<strong>in</strong>gen, net als <strong>Overschie</strong> ooit een belangrijke plek voor de scheepvaart.’<br />

Bijna klaar<br />

En nu? Erik: “Ik zat het P-woord uit te stellen: Annet en ik wonen<br />

<strong>in</strong> Park 16hoven, de jongste wijk van <strong>Overschie</strong>. S<strong>in</strong>ds 2015 al, en<br />

wij waren bepaald niet de eersten. We noemen het nog steeds<br />

een nieuwbouwwijk, maar heel lang zul je zo niet meer kunnen<br />

noemen. Er wordt nog steeds gebouwd, maar de voltooi<strong>in</strong>g<br />

raakt langzaam <strong>in</strong> zicht.’<br />

Villabewoners? Kakkers? ‘We zijn blij met ons huis en er best trots<br />

op, maar we wonen <strong>in</strong> een rijtjeshuis, hoor. Wel met een heerlijk<br />

tu<strong>in</strong>tje - ‘s zomers zitten we op ons vlonder aan het water. Dat<br />

was de reden om ons appartement <strong>in</strong> de stad voor te verlaten<br />

- plus dat een nachtje slapen mij wel weer eens leuk leek. Rond<br />

de Meent was het van uitgestorven na vijven naar bruisende uitgaansplek<br />

gegaan, <strong>in</strong>clusief gelal, geruzie en gescheur met auto’s<br />

onder ons slaapkamerraam. Achter ons huidige huis kwaakt<br />

‘s nachts soms een kikker of jodelt er een meerkoet. En OK, om<br />

zeven uur beg<strong>in</strong>nen de vliegtuigen, zolang de vliegtijden niet<br />

uitgebreid worden. Die kunnen we wel hebben. Van sommige<br />

krijsende k<strong>in</strong>deren <strong>in</strong> andere tu<strong>in</strong>en hebben we meer geluidoverlast<br />

dan van het vliegverkeer.’<br />

Terug naar het heden<br />

‘Nu corona geen blokkerende factor meer lijkt te vormen, bedacht<br />

ik me dat het weer tijd werd voor activiteiten. <strong>Overschie</strong><br />

kan wel wat afleid<strong>in</strong>g gebruiken en het blijft goed voor de sociale<br />

cohesie’, vertelt Eric. ‘Toen sloeg ik de december-<strong>editie</strong> van dit<br />

blad open. Ah, de Kerstmarkt komt weer. O ja, de Sociale Straat,<br />

goed evenement is dat. Hé, een Herfstmarkt en een Rock ‘n’<br />

roll-festival? Het g<strong>in</strong>g maar door. <strong>Overschie</strong> heeft helemaal geen<br />

gebrek aan sociale activiteiten!’<br />

‘Er gebeurt meer dan je soms doorhebt’, vervolgt hij. ‘Ik sport<br />

mee met de Loopgroep <strong>Overschie</strong>, bij Aad van Dijk. Heel laagdrempelig,<br />

ik kan het aanraden. We hebben een actief theater.<br />

Noem maar op. En toch... sticht<strong>in</strong>g Bewoners<strong>in</strong>itiatieven Park<br />

Zestienhoven (BIPZ) bestaat nog, dus wie weet kunnen we die<br />

weer ‘s wakker kussen. Met een goed idee en genoeg vrijwilligers<br />

is er vast plek voor nog wat leuks!’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

33<br />

Evenementen als <strong>in</strong>burger<strong>in</strong>g<br />

Park 16hoven kende alleen woonhuizen, met als enige faciliteiten<br />

een school en een brievenbus. Al snel sloot Erik <strong>in</strong> zijn nieuwe<br />

wijk aan bij activiteiten die bewoners organiseerden, voor<br />

wat reur<strong>in</strong>g en onderl<strong>in</strong>ge verb<strong>in</strong>d<strong>in</strong>g. ‘Het begon met helpen<br />

bij de straatbarbecue’, vertelt hij. ‘Daarna werkte ik mee aan het<br />

heuse Lentefestival bij het hertenkamp. Goede gelegenheden<br />

om buren en wijkgenoten beter te leren kennen. Wij hebben<br />

zelf geen k<strong>in</strong>deren, dus we zitten niet <strong>in</strong> het netwerk van schoolouders<br />

met alle onderl<strong>in</strong>ge taken, wijknieuws en roddels.’<br />

Buiten Park 16hoven, <strong>in</strong> het museum en de kerken <strong>in</strong> de historische<br />

kern, werkte Erik mee aan de evenementen Verwonder<br />

<strong>Overschie</strong> en Kerstwonder <strong>Overschie</strong>. ‘Die pakten mooi uit. Ik<br />

hoopte dat het een brug sloeg tussen het oude en het nieuwste<br />

deel van <strong>Overschie</strong> en de bewoners’, verklaart hij.<br />

Tot slot volgden enkele kle<strong>in</strong>e bijeenkomsten <strong>in</strong> samenwerk<strong>in</strong>g<br />

met Herco Kruik en een actieve wijkbewoner. Eric: ‘Onder andere<br />

een lez<strong>in</strong>g over de cultuurhistorische waarde van <strong>Overschie</strong>.<br />

Heel leerzaam om meer te leren over het ontstaan van dit stadsdeel,<br />

maar ook griezelig om te horen dat de pittoreske historische<br />

dorpskern geen enkele vorm van bescherm<strong>in</strong>g genoot.’<br />

Eric met zijn vrouw Annet - Foto: Ron Pluijm


<strong>in</strong> de Lugt<br />

Zondag 8 januari<br />

11.00 uur. Kaartjes via <strong>in</strong>delugt.nl


Boerderij Vrede-oord van de familie Hoogerbrugge ter hoogte van de <strong>in</strong>gang van het vliegveld en beelden van de Achterdijk anno nu. -<br />

Foto’s: Ron Pluijm – collectie Museum <strong>Overschie</strong><br />

<strong>Overschie</strong>se Straatnamen verklaard:<br />

Achterdijk<br />

Het is de hoogste tijd om hier een van de<br />

oudere straten van <strong>Overschie</strong> te bespreken:<br />

de Achterdijk. Vroeger was de Achterdijk<br />

een b<strong>in</strong>nendijk of slaperdijk: die<br />

lag achter de buitendijk die direct langs de<br />

Rotterdamse Schie lag. Dat was <strong>in</strong> de tijd<br />

van de turfw<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g en ontpolder<strong>in</strong>g. Nu is<br />

de Achterdijk een wat verborgen en onduidelijke<br />

weg, die uit drie stukken bestaat.<br />

Het eerste deel van de Achterdijk loopt als<br />

voetpad <strong>in</strong> Park Zestienhoven langs een<br />

brede sloot, parallel aan de Zestienhovensekade.<br />

Hier stond ooit de timmermanswerkplaats<br />

van Gebr. Ouwendijk (zie ook<br />

de vrijwilligersrubriek). Ook stond hier<br />

ooit een bijzondere se<strong>in</strong>paal. Wanneer het<br />

water <strong>in</strong> de Rotterdamse Schie te hoog<br />

stond, gaf de se<strong>in</strong>paal dit door aan molens<br />

en gemalen (pompen). Deze moesten dan<br />

stoppen met malen. De se<strong>in</strong>paal werd <strong>in</strong><br />

1956 gesloopt vanwege de aanleg van het<br />

vliegveld; wel staat vlak bij de Achterdijk<br />

een pomp die nu het waterpeil van de IJskelder<br />

en de Rotterdamse Schie regelt.<br />

Het 2e deel van de Achterdijk is het stuk<br />

tussen het park en de kruis<strong>in</strong>g met de<br />

Zuiderlaan. Hier loopt de Achterdijk langs<br />

een vernieuwde boerderij met daarachter<br />

het terre<strong>in</strong> van voetbalverenig<strong>in</strong>g VOB. Na<br />

de kruis<strong>in</strong>g met de Zuiderlaan beg<strong>in</strong>t het<br />

derde deel van de weg, het enige stuk waar<br />

auto’s rijden. Vanaf de Zuiderlaan sl<strong>in</strong>gert<br />

de dijk door tot aan de Vliegveldweg. In<br />

de scherpe bocht bij Speeltu<strong>in</strong> Schiewijk<br />

stond lang een boerderij en daarna won<strong>in</strong>gen.<br />

De laatste won<strong>in</strong>g is <strong>in</strong>middels<br />

gesloopt.<br />

Het water volgend loopt de Achterdijk via<br />

een pad langs het Best Western hotel en de<br />

won<strong>in</strong>gen van de Vliegveldweg. En daarna<br />

verder, om de Bergmankl<strong>in</strong>iek heen, richt<strong>in</strong>g<br />

de <strong>Overschie</strong>se Plassen.<br />

Ook op dit laatste stuk stonden ooit boerderijen.<br />

Bijvoorbeeld waar nu de <strong>in</strong>gang<br />

van het vliegveld is. Dit was vroeger dus<br />

ook Achterdijk.<br />

<strong>Overschie</strong>se straatnaam<br />

35<br />

1<br />

GRATIS<br />

skiles*<br />

w<strong>in</strong>ter<br />

Met een grote variëteit <strong>in</strong> merken, <strong>60</strong> modellen ski’s en 70 modellen skischoenen<br />

hebben wij alles <strong>in</strong> huis om u met de perfecte uitrust<strong>in</strong>g op vakantie te laten gaan. Bij<br />

Norbert Maier Sport bieden wij meerdere alternatieven voor de perfecte pasvorm<br />

en een ultieme comfortbelev<strong>in</strong>g van uw skischoenen.<br />

Skischoenspecialist<br />

Door onze jarenlange ervar<strong>in</strong>g <strong>in</strong> divers<br />

schoeisel zijn wij de specialist voor een<br />

probleemvoet en / of moeilijke voeten.<br />

Hierdoor kunnen wij<br />

u een goed passend<br />

product aanbieden<br />

met een maximaal<br />

draagcomfort.<br />

Fischer Vacuum schoen<br />

Met een 3D-scan brengen wij de gehele<br />

voet <strong>in</strong> kaart. Alle waardes van de voet<br />

worden <strong>in</strong>zichtelijk. Na het kiezen van<br />

een passende skischoen kan gekozen<br />

worden voor maatwerk. Deze schoen<br />

wordt volledig vacuüm getrokken om<br />

uw voet waardoor de schoen u letterlijk<br />

als gegoten zal zitten.<br />

HEAD LiquidFit<br />

HEAD biedt de Nexo LYT LiquidFit serie.<br />

Bij deze schoen kunnen de hiel en enkel<br />

op maat gemaakt gemaat worden door<br />

het <strong>in</strong>spuiten van liquid gel. Resultaat is<br />

een comfortabele schoen die je de hele<br />

dag probleemloos kunt dragen.<br />

Schiedamsedijk 155<br />

3011 EP Rotterdam<br />

T 010 413 11 67<br />

www.norbertmaiersport.nl<br />

*) Bij aankoop van een paar skischoenen. **) Tegen <strong>in</strong>lever<strong>in</strong>g van deze advertentie.<br />

www.skialm-lofer.com<br />

www.lofer.com<br />

GRATIS<br />

slijpen en<br />

waxen!**


Open<strong>in</strong>gstijden:<br />

U kunt bij ons woensdag t/m zondag bestellen en afhalen.<br />

Woensdag t/m zaterdag vanaf 16.00 uur<br />

Voor 17.00 uur telefonisch bestellen!<br />

Zondag vanaf 12.00 uur<br />

Reserveren gewenst<br />

<strong>Overschie</strong>se Dorpsstraat 46 – 3043 CS Rotterdam<br />

Tel. 010-437 39 97 – 06 537 557 33<br />

berkebrom@gmail.com | www.<strong>in</strong>denberkebrom.nl<br />

<strong>in</strong>fo@eetcafeboulevard.nl<br />

www.eetcafeboulevard.nl


Alles valt op zijn plek<br />

Portret van Steven Marengo – hiphopartiest<br />

en horecabeheerder In de Lugt<br />

Anne Bos<br />

Steven Marengo (48 jaar) kende ups en downs, maar opgeven is voor hem nooit een optie geweest. Hij kwam met niks naar<br />

<strong>Overschie</strong> en vond hier een nieuw thuis en een nieuw leven. Een leven met een hoofdrol voor hiphop, jongeren en positiviteit.<br />

Dit is het verhaal van een echte Rotterdamse doordouwer.<br />

Jonge <strong>Overschie</strong>ënaren kennen Steven<br />

Marengo misschien van de activiteiten<br />

die hij als vrijwilliger organiseerde, zoals<br />

de jongerenavond en de meidenclub<br />

<strong>in</strong> het Huis van de Wijk – hij won er een<br />

prijs mee voor vrijwilliger met de meeste<br />

<strong>in</strong>zet. Andere mensen kennen hem van<br />

de taalbijles of van Keti Koti, dat hij dit<br />

jaar voor het eerst organiseerde via een<br />

bewoners<strong>in</strong>itiatief. Daarnaast is Steven<br />

met veel plezier bedrijfsleider horeca bij<br />

theater In de Lugt.<br />

Van Twilight naar Codarts<br />

Als tiener was hij hiphopdanser, samen<br />

met neef Lloyd Marengo (o.a. jurylid van<br />

So You Th<strong>in</strong>k You Can Dance). Steven<br />

groeide op <strong>in</strong> Rotterdam-West. Zijn vader<br />

had hier drie horecazaken. Steve: ‘In 1998<br />

had ik mijn horecadiploma’s en runden<br />

Lloyd en ik een zaak voor mijn vader. Die<br />

toverden we al snel om <strong>in</strong> een meet<strong>in</strong>g<br />

plek voor hiphop, Twilight.’<br />

Het was de tijd dat breakdance doorbrak<br />

<strong>in</strong> Nederland. Voor ze het wisten, vroeg<br />

het Kunstgebouw hen om <strong>in</strong>spiratie.<br />

Lloyd en Steve gaven masterclasses bij<br />

Codarts en stonden voor de klas via de<br />

SKVR.<br />

Voor de horeca hadden ze al snel geen<br />

tijd meer. Hun leven draaide om hiphop!<br />

‘Ik verdiende niet veel, dus had ik allerlei<br />

baantjes,’ vertelt Steve, ‘Simpele baantjes,<br />

zodat de energie bewaard bleef voor de<br />

hiphop. ’s Nachts kantoren schoonmaken,<br />

bijvoorbeeld.’<br />

Een kort lesje hiphop<br />

Hiphop, rap, breakdance: wat is nou wat?<br />

Steve: ‘Hiphop is de naam voor het collectieve<br />

gebeuren dat bestaat uit deze<br />

onderdelen: Rap, DJ, breakdance, graffiti<br />

(en als bonus: kled<strong>in</strong>g). De DJ en rapper<br />

maken de muziek, breakdance is de dansvorm<br />

en graffiti de visuele kunst. Hiphopkled<strong>in</strong>g<br />

is de stijl waarmee mensen laten<br />

zien dat ze van hiphop houden.’<br />

Producer<br />

In 1998 stopte Steve met dansen. Hij<br />

had een professionele muziekstudio en<br />

focuste zich op muziek maken. ‘Ik produceerde<br />

acts en theaterstukken, en maakte<br />

filmmuziek,’ vertelt Steve. ‘Ik produceerde<br />

o.a. voor muzikanten uit de VS, Frankrijk<br />

en Engeland.’<br />

Die ervar<strong>in</strong>g nam hij jaren later mee naar<br />

zijn <strong>Overschie</strong>se jongerenavonden. ‘Ik<br />

sjouwde mijn apparatuur dan naar het<br />

Huis van de Wijk, zodat de jongeren dat<br />

konden gebruiken. Daarna sjouwde ik<br />

alles weer naar huis’, zegt hij glimlachend.<br />

‘Ik kreeg er geen cent voor, maar die kids<br />

kwamen strak op tijd om hun liedjes op<br />

te nemen. En dat maakte het de moeite<br />

waard.’<br />

Genoeg aan <strong>Overschie</strong><br />

In 2012 liet Steve alles <strong>in</strong> Rotterdam achter<br />

om een muziekcarrière <strong>in</strong> Amsterdam<br />

na te jagen. Dat avontuur duurde vijf jaar;<br />

toen kwam Steve terug naar huis: ‘Uite<strong>in</strong>delijk<br />

vond ik een plekje <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>. Het<br />

eerste dat ik hier zag, waren senioren die<br />

boodschappen deden. Ik dacht “dit is de<br />

rust die ik nodig heb”. Ik heb <strong>in</strong> het hele<br />

land gewerkt, maar voortaan heb ik genoeg<br />

aan <strong>Overschie</strong>!’<br />

Na een paar jaar vrijwilligerswerk heeft<br />

hij nu betaald werk bij In de Lugt. ‘Ik zit<br />

hier lekker op mijn plek’, v<strong>in</strong>dt Steve. ‘Ik<br />

doe weer het werk dat ik vroeger voor<br />

mijn vader deed, maar dan <strong>in</strong> een leuk<br />

theater. We hebben hier een fantastisch<br />

team. Ik hoop hier ook avonden te kunnen<br />

organiseren. En misschien iets van<br />

dagbested<strong>in</strong>g: een hangplek waar ook<br />

muziek<strong>in</strong>strumenten zijn die mensen<br />

kunnen gebruiken.’<br />

<strong>Overschie</strong>s Portret<br />

37


Navigatie<br />

Klokgelui<br />

‘Probeer om te keren!’. Een bijna paniekerige<br />

vrouwenstem kl<strong>in</strong>kt uit het<br />

dashboard van mijn auto. Het navigatiesysteem<br />

probeert me op de juiste<br />

route te krijgen, nadat ik een afslag<br />

heb gemist of bewust een <strong>in</strong>structie<br />

niet heb opgevolgd. Negeer ik de urgente<br />

oproep, dan switcht het systeem<br />

na een poosje naar een alternatief, zodat<br />

ik alsnog op de <strong>in</strong>getoetste bestemm<strong>in</strong>g<br />

kom. Mijn reisleidster is zowel<br />

vasthoudend als flexibel. Als je precies<br />

weet waar je naartoe wilt, is zo’n van-<br />

A-naar-B-systeem reuzehandig.<br />

Het leven is ook een reis, maar niet een simpel<br />

van-A-naar-B-verhaal. Onderweg verander<br />

je meerdere keren van bestemm<strong>in</strong>g:<br />

eerst wil je daarheen, de volgende dag ben<br />

je van gedachten veranderd en wil je een<br />

andere kant op. Aan zo’n autonavigatiesysteem<br />

heb je dan niet zoveel; dat is niet geschikt<br />

voor vrijbuiters. De Bijbel daagt ons<br />

uit om erop uit te trekken en rond te kijken.<br />

Paulus, van wie enkele reizen <strong>in</strong> de Bijbel<br />

worden beschreven, zegt: onderzoek alles<br />

en behoud het goede. De Bijbel behoedt<br />

ons voor eenkennigheid. Reizen vormt je<br />

als persoon. De ontmoet<strong>in</strong>g met andere<br />

mensen en de kennismak<strong>in</strong>g met andere<br />

culturen en godsdiensten verruimen je<br />

blik op de wereld. Reizen kan een fysieke<br />

verplaats<strong>in</strong>g over de aardbol zijn, maar het<br />

kan ook het reizen door je leven <strong>in</strong>houden.<br />

Dat laatste heeft te maken met je ontwikkel<strong>in</strong>g<br />

en de keuzes die je maakt voor opleid<strong>in</strong>g,<br />

werk en vrijetijdsbested<strong>in</strong>g. In dergelijke<br />

zaken heeft ieder mens zijn of haar<br />

eigen verantwoordelijkheid.<br />

In het verlengde van ‘onderzoek alles en<br />

behoud het goede’ is het verstandig om ervoor<br />

te zorgen dat je reisgenoten – want je<br />

reist <strong>in</strong> je leven niet alleen – dezelfde houd<strong>in</strong>g<br />

hebben als jij of dat je op tijd andere<br />

metgezellen kiest. Voorkom tunnelvisie<br />

en eenzijdigheid. Volg eens een andere <strong>in</strong>fluencer.<br />

Zorg voor de nodige variatie <strong>in</strong> je<br />

Spotify-playlist. Open jezelf voor de men<strong>in</strong>g<br />

van anderen. Probeer eens een andere<br />

sport. Dt betekent niet dat je het direct<br />

eens moet zijn met die anderen of dat je<br />

andere d<strong>in</strong>gen meteen leuk moet v<strong>in</strong>den.<br />

Maar die open houd<strong>in</strong>g hoort bij het ‘onderzoek<br />

alles’. Benut je vrijheid. Als iemand<br />

dan tegen je roept: ‘probeer om te keren!’,<br />

doe dat dan alleen als je daardoor meer op<br />

de rijkdom van de schepp<strong>in</strong>g kunt afstemmen<br />

en het goede kunt gaan ontdekken dat<br />

de Schepper er<strong>in</strong> heeft gelegd.<br />

Jan Smit<br />

Bestuurlijk diaken<br />

Nederlands Gereformeerde Kerk<br />

(Bethelkerk) - Rotterdam-<strong>Overschie</strong><br />

www.bethelkerkoverschie.nl/<br />

38<br />

Informatie kerkelijke bijeenkomsten<br />

De bijeenkomsten <strong>in</strong> de <strong>Overschie</strong>se kerken zijn weer vrij en zonder<br />

beperk<strong>in</strong>gen te bezoeken. De kerkdiensten zijn ook onl<strong>in</strong>e te volgen via<br />

kerkdienstgemist.nl.<br />

Voor meer <strong>in</strong>formatie:<br />

PKN: www.protestantsegemeenteoverschie.nl<br />

Parochie H. Bernadette: www.bernadetterotterdam.nl<br />

NGK: www.bethelkerkoverschie.nl<br />

Kerk aan Huis: www.kerk-<strong>in</strong>-overschie.com<br />

Kerkenkalender januari 2023<br />

zondag 1 januari Kerkdienst - ds. P.L. de Jong PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 1 januari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Diaken Doe Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 1 januari Kerkdienst - Gastpredikant Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 8 januari Kerkdienst - ds. A. de Gooijer PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 8 januari Eucharistievier<strong>in</strong>g - pastoor M. Hagen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 8 januari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 8 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker S. Schreuder Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 15 januari Kerkdienst - ds. C.H. Wesdorp PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 15 januari Gebedsvier<strong>in</strong>g - M. van Koppen - M. Doornbosch Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 15 januari Kerkdienst - ds. E.A.W. Mouissie Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 15 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker Th. Kikkert Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 22 januari Kerkdienst - ds. F.J. van Harten PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 22 januari Eucharistievier<strong>in</strong>g - Mgr. V.d. Hende Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 22 januari Kerkdienst - ds. J. van 't Hof Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 22 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker G. Hijkoop Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij<br />

zondag 29 januari Kerkdienst - mw. ds. C.M. Baggerman PKN Grote Kerk - Ov. Dorpsstraat 10.00 uur vrij<br />

zondag 29 januari Kerkdienst - ds. A. Mak Ned. Ger. Kerk - Oranjestraat (Bethelkerk) 10.00 uur vrij<br />

zondag 29 januari Woord- en communievier<strong>in</strong>g - Pastor M. Verheijen Albert Schweitzerschool - Baanweg 20 11.00 uur vrij<br />

zondag 29 januari Samenkomst Kerk aan Huis - spreker A. Vooijs Bethelkerk - Oranjestraat 6 16.30 - 19.00 uur vrij


Vrijwilligers aan het woord<br />

M<strong>in</strong>stens 300 vrijwilligers doen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong> veel goeds. Soms zijn ze zichtbaar, maar vaak ziet bijna niemand hun<br />

werk. Twee vrijwilligers vertellen hier wat ze doen en waarom.<br />

Kees Ouwendijk - Molen De Speelman<br />

Kees (71) draagt een bekende naam<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>: Ouwendijk, van Aannemersbedrijf<br />

Gebr. Ouwendijk. Hij<br />

nam dit bedrijf als jongeman over en<br />

werkte er tot zijn pensioen. In 2019<br />

bestond het bedrijf 100 jaar en kreeg<br />

het predicaat Hofleverancier van zijne<br />

Majesteit de Kon<strong>in</strong>g: een hele eer!<br />

‘Inmiddels ben ik met pensioen en doe ik vrijwilligerswerk’,<br />

vertelt Kees. ‘Ik werk al jaren voor de Sticht<strong>in</strong>g tot Behoud van<br />

Molen de Speelman.’ Als bestuurslid zorgt Kees voor geld om<br />

de molen te laten draaien. Dat doet hij heel graag: ‘Mijn voorouders<br />

waren s<strong>in</strong>ds 1777 watermolenaars <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>, en ik hou<br />

al s<strong>in</strong>ds mijn jeugd van molens. S<strong>in</strong>ds kort is Kees ook lid van de<br />

werkgroep Verduurzam<strong>in</strong>g van Museum <strong>Overschie</strong>.<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon al jaren <strong>in</strong> Rijsoord, maar ben geboren en opgegroeid<br />

<strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>-Schiewijk.<br />

Wilma Dorsman – WMORadar<br />

Via via kwam Wilma (56) terecht bij<br />

het Huis van de Wijk. ‘Ze vroegen of ik<br />

een soepje wilde maken’, vertelt Wilma.<br />

‘Toen bleek ik er aanleg voor te<br />

hebben. Nu kook ik twee ochtenden<br />

per week, samen met Dea.’<br />

Groentesoep, Ch<strong>in</strong>ese kippensoep, l<strong>in</strong>zensoep,<br />

… noem het maar op en Wilma<br />

maakt het. Ze kookt o.a. voor het<br />

seniorencafé op donderdag, maar iedereen mag b<strong>in</strong>nenlopen<br />

voor een grote kom soep voor €1,50.<br />

Wilma heeft o.a. gewerkt bij de Belast<strong>in</strong>gdienst en Eneco. Handig,<br />

want ze is ook ‘vliegende keep’ bij bewonersorganisatie<br />

BOOS. ‘Ik val <strong>in</strong> als er iemand ziek is’, legt Wilma uit. Ik help<br />

formulieren <strong>in</strong>vullen, of zoek op <strong>in</strong>ternet voor mensen die dat<br />

lastig v<strong>in</strong>den.’<br />

Waar woon je?<br />

Ik woon <strong>in</strong> flat Abtshove.<br />

<strong>Overschie</strong>se vrijwilligers<br />

Wat is je favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Mijn favoriete plek is de oude dorpskern: Prachtig dat dit stukje<br />

<strong>Overschie</strong> er nog steeds is. Hier liggen veel her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>gen<br />

van mijn jeugd.<br />

Wat v<strong>in</strong>dt je het meest bijzondere aan <strong>Overschie</strong>?<br />

De ligg<strong>in</strong>g onder de rook van Rotterdam. Je bent zo <strong>in</strong> het centrum,<br />

en zo <strong>in</strong> de vrije natuur. Geweldig!<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Meer w<strong>in</strong>kels <strong>in</strong> de twee w<strong>in</strong>kelstraten, zodat zij weer de allure<br />

krijgen van vroeger.<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Net als elke verenig<strong>in</strong>g of /sticht<strong>in</strong>g kan de molen alleen draaien<br />

met hulp van vrijwilligers. Ook is er geld nodig, en daar zorg<br />

ik voor.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Ik ben ervoor gevraagd. En ik zei heel snel ja.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van vrijwilligerswerk?<br />

Alles! Contact met vrijwilligers, met bezoekers, kennis overdragen…<br />

Ik e<strong>in</strong>dig dan ook met de volgende woorden: word<br />

vriend van Molen de Speelman!<br />

Wat is jouw favoriete plek <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik v<strong>in</strong>d de Baumannlaan leuk, met de w<strong>in</strong>kels, maar ik woon<br />

hier pas drie jaar.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het meest bijzonder aan <strong>Overschie</strong>?<br />

Toch het dorpse gevoel. Als ik zeg ‘ik ga naar Rotterdam’, dan<br />

bedoel ik het centrum.<br />

Wat zou je willen veranderen <strong>in</strong> <strong>Overschie</strong>?<br />

Ik zou hier graag een tram of metro hebben!<br />

Waarom doe je vrijwilligerswerk?<br />

Om de deur uit te zijn. En na afloop ben ik moe, dat had ik echt<br />

gemist.<br />

Hoe ben je begonnen met vrijwilligerswerk?<br />

Mijn activer<strong>in</strong>gscoach van de gemeente stuurde me naar een<br />

bijeenkomst bij Tu<strong>in</strong>ieren voor Ouderen. Toen g<strong>in</strong>g het vanzelf.<br />

Wat v<strong>in</strong>d je het leukste van je vrijwilligerswerk?<br />

Het koken, en daar de mensen blij mee maken.<br />

39<br />

Ken of ben jij een vrijwilliger die iets wil vertellen over zijn of haar vrijwilligerswerk? Geef jouw favoriete vrijwilliger (of jezelf) op<br />

voor deze rubriek via redactie@natuurlijk<strong>in</strong>overschie.nl.


Nóg meer Laagblijvers. Nóg m<strong>in</strong>der betalen.<br />

Honderden<br />

extra dagelijkse<br />

boodschappen,<br />

blijvend laag geprijsd.<br />

Je herkent ze aan<br />

het paarse logo.<br />

Open<strong>in</strong>gstijden: ma-za 8.00-20.00 // zo 10.00-19.00<br />

Richard de Zoete / Burg. Baumannlaan 187-189 // Rotterdam

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!