16.12.2022 Views

Gerard Dou Huizum West 3 -2022

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

WIJKKRANT

GERARD DOU/HUIZUM-WEST

Boordevol handige informae voor alle wijkbewoners!

Gras Wijkmagazine

Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou / Huizum-West

# 2022-3, december 2022

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3


2 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Van de bestuurstafel

Beste wijkbewoners,

Voor u ligt de laatste wijkkrant van 2022.

Het jaar met zijn hete zomer, oorlog in Oekraïne,

energiecrisis enzovoort ligt bijna achter

ons en de coronapandemie lijkt uitgedoofd

te zijn.

Zoals een aantal wijkbewoners iedere dag

kan ervaren, brandt de straatverlichng in

onze wijk soms overdag wel en ’s avonds of

’s nacht juist niet. Dit is heel vervelend en

gevaarlijk; netbeheerder Liander is er mee

bezig, maar kan het blijkbaar nu niet verhelpen;

er wordt overigens wel gewerkt aan de

vervanging van straatverlichng in delen van

de wijk.

In de speeltuin is de bamboe verwijderd. Zowel

de buren als wijzelf zijn daar erg tevreden

over. Ook is er een boom gekapt die niet

meer goed wortelde. Andere bomen zijn gesnoeid.

De gemeente hee de dakgoten van ons

wijkgebouw vernieuwd.

De Burendag was een succes en hee ervoor

gezorgd dat onze acviteitencommissie een

aantal nieuwe vrijwilligers kon verwelkomen.

Over acviteiten gesproken, we aenderen u

ook alvast op de fesviteiten op 2, 3 en 4 juni

2023 in het kader van ons negengjarig bestaan

op 10 april 2023. Zie de verdere mededelingen

in deze wijkkrant. U bent allen van

harte welkom.

Zoals u in de vorige wijkkrant kon lezen,

wordt de eerstvolgende edie voor een deel

gevuld door een jeugdredace van de Johan

Willem Frisoschool. Zij zijn al druk bezig met

de voorbereidingen en hebben er veel zin in.

De jeugdredace hee ook een rondleiding

bij de Leeuwarder Courant gevolgd. We zien

uit naar de fesviteiten en als u ons daarbij

wilt helpen dan kunt u zich aljd aanmelden

om de club te versterken.

We kijken met u allen uit naar het jubileumjaar

maar we wensen u allereerst een goede

kerst, een fijne en veilige jaarwisseling en

bovenal een gezond 2023!

Het bestuur

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 3


Colofon/info

Wijkkrant, officieel orgaan van de

Wijk- en Speeltuinvereniging (WSV)

Gerard Dou / Huizum-West,

opgericht 10 april 1933

© WSV GDHW 2022

Oplage: 2250 exemplaren

Verschijnt driemaal per jaar gratis

huis aan huis in de hele wijk

(ons verzorgingsgebied)

Druk (op FSC-papier):

Stichting Media Ondersteuning Alkmaar

Redactie:

Anne Sjoerd Bakker,

Piet Brouwer,

Piet Commandeur

Opmaak: Piet Commandeur

Tekstcorrectie/controle:

Andries de Haan & Piet Commandeur

Redactie-adres post: zie servicepagina

per mail: wijkkrant@gerarddou.nl

=================================

Werkgroepen Gerard Dou / Huizum-West

Activiteitencommissie

Laura Baudet, Miranda van der Zee

en anderen

Bingo’s

Trijntje Jonker

Kinderkledingbeurs

Activiteitencommissie

Wijkbibliotheek

Minke Wassenaar

Project Moestuin GDHW

Sandra Tamminga

Klaverjassen vrijdagavond

Andries de Haan, 06-42626382

Biljartclub Huizum

Voorzitter: Leo Groen

GD Disco

Activiteitencommissie

Teken- & Schilderclub

Renske Swart, info@gerarddou.nl

Fotoclub Leeuwarden

www.fotoclubleeuwarden.nl

Koffieuur

Piet Brouwer, Minke Wassenaar

Inhoudsopgave

Van de bestuurstafel 3

Colofon en inhoudsopgave 4

GDHW Servicepagina 5

Julianapark, groene oase 7

Nieuws uit de kerken 9

Piets Taalhoekje 11

Jeugdredace 13

Moment voor Poëzie 14

Piekerpuzzelpot 14

Acviteiten 16

Sint Maarten 17

Dini’s kerstverhaal 19

Energietransie 20

Straatverlichng 21

Leuk in de wijk 23

90 jaar GDHW 25

Clubs 26

Lidmaatschap 27

Voorpagina:

Winters plaatje met roodborstje

Foto © Piet Brouwer

De volgende editie van ons wijkblad

(2023#1) komt (onder voorbehoud)

uit medio april 2023; de deadline

voor de kopij is 10 maart 2023.

Kopij graag naar:

wijkkrant@gerarddou.nl

4 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


GDHW Servicepagina

Verenigingsgegevens:

Wijk– en Speeltuinvereniging

Gerard Dou / Huizum-West

KvK nummer 40002452

Bank: NL23INGB 0000 895 207

Postadres GDHW

WSV GDHW

Frans Halsstraat 48

8932 JC Leeuwarden

Wijkgebouw, speeltuin

Gerard Doustraat 23-A

Telefoon: 058-213 31 36

Website www.gerarddou.nl

E-mail info@gerarddou.nl

Facebook

www.facebook.com/ /gerarddouhuizumwest

Bestuur

Voorzier: Dirk Senstra

Secretaris: Anne Sjoerd Bakker

Telefoon 058-213 30 57

Penningmeester: Ritchie Limaheluw

Vice-Penningmeester: Marc vd Bos

Algemeen lid: vacant

E-mail: bestuur@gerarddou.nl

Ledenadministrae: Marc van den Bos,

p.a. Frans Halsstraat 48

8932 JC Leeuwarden

ledenadministrae@gerarddou.nl

Belangrijke telefoonnummers

in en rond de wijk:

Medisch Centrum Leeuwarden

058-286 66 66

Alarm 112

Polie, geen spoed: 0900-8844

Huisartsen in Huizum

Dr. J. de Haan, 058-212 41 77

Dr. B. de Haan, 058-212 41 77

Dr. C.G. Iest, 058-212 94 04

Dr. C. Buurman, 058-216 16 80

Dokterswacht Friesland

voor spoedeisende huisartsenzorg buiten

gewone prakjkjden: 0900-112 7 112

Apotheek in Huizum

BENU De Huizumerpoort, 058-212 45 14

Apothekerstelefoon Leeuwarden,

058-213 52 95

ma t/m vr 8:30 -18:00 uur;

daarbuiten: waarneming

Tandartsen in Leeuwarden Huizum

Prakjk Verlengde Schrans, 058-212 44 54

Tandarts J.W. Meekers, 058-215 07 66

Tandartsen spoednummer:

0900-215 31 11 (€ 0,15/min)

Fysiotherapie in Leeuwarden Huizum

Tigra, 058-280 07 77

Spectrum Leeuwarden, 058-215 71 11

Paraflex/Huizumerpoort, 058-213 71 59

Diversen gezondheid

Pedicure Marian Relleke,

058-213 63 38 / 06-22 12 13 39

Shiatsu Henny Smid, 06-23 89 08 99

Geestelijke Hulpverlening

Sociaal Wijkteam Zuidwest,

Willem Alexanderplein 22, 8931 DX

Leeuwarden, 058-303 04 07.

Telefonische Hulpdienst,

Friesland Sensoor, 058-213 20 00

Kindertelefoon, 0800-0432 (gras)

Wijkdominees PKN: ds. P. Elzinga en

da. I. Elzinga – de Rouwe, 058-84 38 209

Overige instellingen

Gemeente Leeuwarden, 14058

Wijkpanel Huizum-West,

www.wijkpanelhuizumwest.nl

St. Cultuurcentrum Leeuwarden,

058-213 00 01

WoonFriesland,

reparaeverzoeken huurders: 088-99 52 222

Energiewacht, 0800-1587

Storingsdienst Gas en Stroom, 0800-9009

Storing Vitens water, 0800-0359

Storing Ziggo, 0900-1884; vaste klanten: 1200

Storing KPN, 0800-0402

(wijzigingen en kfouten voorbehouden)

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 5


6 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Het Julianapark, een groene oase in de wijk

In de vorige wijkkrant is uitgebreid aandacht

besteed aan de presentae van het boek Voetstappen

door Huizum-West, waarin het nodige

wordt verteld over de geschiedenis van onze wijk

en een wandeling voert langs derg bijzondere

plekken. In deze wijkkrant komen we nog een

keer terug op een daarvan en dat is het Julianapark.

Velen van u zullen hier regelmag vertoeven,

maar de ontstaansgeschiedenis zal niet iedereen

bekend zijn.

Aan het eind van de jaren derg van de vorige

eeuw besloot de gemeente Leeuwarderadeel

(waar Huizum-West toen nog deel van uitmaakte)

het Julianapark aan te leggen. Het moest een

soort bekroning worden van het uitbreidingsplan

van de wijk Huizum-West dat zo goed als voltooid

was. En dan gaat het voornamelijk over het oostelijke

deel van de wijk, aan de kant van de Verlengde

Schrans. De werkloosheid in Nederland in de

vooroorlogse jaren was groot, daarom besloot de

gemeente er een werkverschaffingsproject van te

maken.

De opdracht voor het ontwerp van het park

ging naar tuinarchitect Jan Vroom uit het Groningse

Glimmen. Hij schetste een groot park met een

theehuis met terras, een muziekkoepel, een hertenkamp

en een rosarium (een tuin met rozen als

de voornaamste planten) met pergola’s. In eerste

instane was ook nog sprake van een openluchttheater,

wat zou dat leuk zijn geweest, maar in

het definieve ontwerp kwam dat niet meer voor.

De tuinarchitect was zeer gedetailleerd in zijn ontwerp,

met bijvoorbeeld welgeteld 145 bomen,

930 heesters en 894 struiken.

Tuinarchitect Vroom kreeg voor zijn werk

30.500 gulden, daarvan moest hij ook de arbeiders

betalen. De gemeente betaalde 25.000 gulden

voor de aankoop van de grond, en nam de

overige kosten op zich, zoals de aankoop van vijf

herten.

Het werk ging in het voorjaar van 1940 van

start en in het begin verliepen de werkzaamheden

zeer voorspoedig. De Duitse inval van mei 1940

zorgde niet direct voor vertragingen. Er ontstonden

problemen toen de Duitse Luwaffe arbeiders

nodig had voor de uitbreiding van het Leeuwarder

vliegveld en veel hogere lonen betaalde dan die

waren opgenomen in de begrong voor de aanleg

van het park. Arbeidskrachten die geschoold waren

in het grondwerk vertrokken en de arbeiders

die daarvoor terugkwamen misten deskundigheid.

In september 1940 legden de Duitsers de aanleg

van het hertenkamp en de bouw van het theehuis,

waarvoor de fundamenten al waren gelegd,

sl omdat het bouwmateriaal beter elders kon

worden gebruikt. En dat is de reden dat het Julianapark

nooit een theekoepel hee gekregen. De

gemeente had ook te maken met restrices die

werden opgelegd door het Bureau voor Eieren en

Pluimvee in Ede. In verband met de voedselvoorziening

mochten er slechts en eenden in de vijver

zwemmen.

In de zomer van 1942 was de aanleg van het

park klaar. De gemeente bestelde grind voor de

paden en bij de hoofdingang, aan de Pieter Lastmanstraat,

kwamen twee kolommen met muurtjes.

Uiteraard kreeg het park in eerste instane

niet de naam die de gemeente voorafgaand aan

de oorlog had bedacht, Julianapark. De plaquees

met de naam Juliana kwamen er overigens pas in

1982.

In 1959 was er opnieuw bouwacviteit in het

park. Op de fundamenten van het niet-gebouwde

theehuis werd een openbare leeszaal gebouwd.

Dit sloot in 1986 en daarna was er onder meer

een consultaebureau voor baby’s en kleuters in

ondergebracht. Tegenwoordig zit er een advocatenkantoor.

Als afsluing van dit verhaal over het Julianapark

de in 2012 in de vijver geplaatste rode paraplu,

een ontwerp van Xandra de Vries en Walter

Baas. Het kunstwerk staat precies op het kruispunt

van een aantal zichtlijnen en gee de verrassende

indruk dat de regen van de verkeerde kant

komt.

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 7


8 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Kerknieuws

Zondag 11 December 19.00 uur

Adventszangdienst, voorganger:

Alie Brouwer-Meindertsma

M.m.v. Pniëls kerkkoor, Gospelkoor

Sjammasj en Zanggroep Spirit.

Pianist: Arjen Nauta

Zondag 18 december 17.00 uur

Lichtjestocht van de PKN Kurioskerk, VEG Opstandingskerk

en CGK Bethel.

Route: van de Opstandingskerk (Achter de

Hoven 272) naar de Bethelkerk

(Huizumerlaan 102), met chocomel, muziek

en kinderverrassing. Duur ca 30 minuten. Het

wandelpad wordt verlicht met waxinelichtjes

en enkele vuurkorven op de plaatsen waar de

uitbeelding van Bijbelse kersaferelen zal

plaatsvinden. Let op: het eindpunt is niet hetzelfde

als het startpunt. Info: 06 17202400.

24 December 22.00 uur

Kerstnachtdienst

voorganger: Ds. Peter Elzinga

M.m.v. Chr. Leeuwarder Mannenkoor

Patrimonium

25 December 1ste Kerstdag 9.30 uur voorganger

da. Inge de Rouwe

m.m.v. Zanggroep Spirit

31 december 19.30 uur

Oudejaarsdienst

voorganger ds. P. Elzinga

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 9


10 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


In deze aflevering loop ik

als taal- en boekenlieebber

met u door de wijk en

bezoek een kringloopwinkel

en enkele minibiebs. In

verscheidene straten vind

je die kastjes, in allerlei

formaten, en doorgaans

goed gevuld met allerhande leeswaar. Wanneer

dit verschijnsel voor het eerst de kop

opstak, weet ik niet precies. Feit is dat veel

mensen in het kader van ‘ontspullen’ al

gauw kijken naar met welke boeken ze eigenlijk

niets meer doen. Die kunnen dus wel

weg. Wegbrengen naar een kringloopwinkel

of minibieb brengt doorgaans niets op. Maar

daar gaat het ook niet om. Het idee is dat

een boek niet alleen maar een handvol oud

papier is maar interessante feiten of dierbare

verhalen bevat die je graag met anderen

wilt delen. Als in zo’n minibieb iets blijkt te

staan dat jouw aandacht trekt, neem je dat

op jouw beurt mee en dan is de kring rond.

Een kringloopwinkel werkt anders. Je oude

boeken lever je doorgaans niet in de winkel

in, maar bij zoiets als de achterdeur. Je krijgt

er niets voor, afgezien van ruimte op je boekenplanken.

Vervolgens gaan de medewerkers

van de kringloopwinkel er mee aan de

slag. Boeken die er slecht uitzien of beschadigd

zijn, gaan alsnog in de bak met oud papier

om te recyclen. En die er goed uitzien

(sommige boeken zijn werkelijk nog als

nieuw!) worden geprijsd, gesorteerd en aangeboden

in de winkel.

In zo’n winkel troffen we een medewerker

die lange dagen maakt met het zorgvuldig

uitzoeken en opstellen van de boeken in

‘zijn’ afdeling. Toch zei hij dat hij niet van

lezen houdt! Maar hij weet wel van heel veel

Piets Taalhoekje: Minibieb en Kringloop

boeken in welke categorie ze thuishoren en

waar ze moeten staan.

Ook in ons wijkgebouw is een bibliotheek

aanwezig, die Minke Wassenaar netjes bijhoudt.

Net als in een minibieb kan men hier

boeken brengen en halen en komt er geen

geld aan te pas. Het verschil zit in de openingsjden.

U kunt er terecht als het wijkgebouw

open is. Verder is de keuze veel ruimer

dan in een minibieb.

In onze wijk vindt u in ieder

geval minibiebs in de Hercules

Seghersstraat, Hondiusstraat,

Bosboomstraat,

Mesdagstraat, Van Ostadestraat,

Raadhuisstraat,

Leeuwarderstraat en Jan

van Goyenstraat. Ik hoop

dat ik er geen een vergeten

ben …

Wat u kunt u zoal aantreffen? Een kleine

greep uit de namen van aan te bevelen auteurs

van wie wij in de loop van de jd

prachge boeken op de kop hebben kunnen

kken: Hendrik Groen, Sylvia Wieman,

Godfried Bomans, Gabriel Garcia Márquez,

René Diekstra, Oliver Sacks, Carlos Ruiz Zafón,

Roald Dahl, Jeroen Brouwers, Graeme

Simsion, Herman Koch, Midas Dekkers,

Dimitri Verhulst en vele, vele anderen.

Qua genres is er ook geen nee te koop: kinderboeken,

kookboeken, strips, literatuur,

zelulpboeken, maatschappij, populairwetenschappelijk,

scienceficon, reisboeken,

thrillers, enzovoort.

Laatst was in het nieuws: jongeren lezen

meer. Da’s een goede zaak. Want, en dat is

ook de tel van een boek: Als je leest ben je

nooit alleen.

Tekst en foto: Piet Commandeur

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 11


Losliggende stoeptegels? Struikelt u op

het trooir omdat de stenen omhoog zijn

gedrukt door wortels van de bomen?

Wacht niet tot de gemeente uit zichzelf in

ace komt. Ze zijn er soms niet eens van

op de hoogte.

Meld het zelf even, en bel 14058, gemeente

Leeuwarden. U kunt een schrielijke

bevesging van de melding krijgen.

Hetzelfde geldt voor overvolle openbare

prullenbakken en dergelijke.

Erger u niet, maar bel!

12 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Jeugdredactie Johan Willem Friso school

De jeugd van nu interviewt de jeugd van toen en laat het verleden leven’

Tekst en foto Piet Brouwer


leerlingen zijn uitgenodigd om bij de Leeuwarder

Courant een kijkje te komen nemen en met

eigen ogen te zien hoe deze krant wordt gemaakt.

Na een uitgebreide rondleiding kwamen

ze vol enthousiasme en met veel ideeën

terug op school.

Ter gelegenheid van het negengjarig bestaan

in april 2023 van de speeltuinvereniging Gerard

Dou / Huizum-West lijkt het de redace

van de wijkkrant een leuk idee om met een

jeugdredace een deel van het jubileumnummer

samen te stellen.

Dit idee hebben we voorgelegd aan het team

van de Johan Willem Frisoschool.

Ons verzoek is enthousiast ontvangen.

De opdracht is om voor het jubileumnummer

van de wijkkrant verschillende

(jeugd-) verhalen samen

te stellen.

Vrijdag 18 november hebben we geconstateerd

dat het schoolteam al behoorlijk acef is

geweest. Na de vraag aan de kinderen wie in

de jeugdredace wilde parciperen, bleek dat

hiervoor een overweldigende belangstelling

bestaat. In goed overleg is er een hoofdredac-

oneel team samengesteld van en eindredacteuren.

Samen met een groepje andere leerlingen

krijgen zij de verantwoordelijkheid voor

een deel van de wijkkrant.

Ga op onderzoek en breng de geschiedenis

van negeng jaar speeltuinvereniging

in tekst en in beeld.

Maak interviews met de jeugd van

toen en laat het verleden leven.

Het schoolteam en de redace van de wijkkrant

hebben de leerlingen uitleg gegeven over

de bedoeling van het jubileumnummer. Ines

Jonker, journalist van de Leeuwarder Courant,

is gevraagd of zij de jeugdredace wil voorzien

van (journaliseke) ps en adviezen. Daar

hee zij meteen posief op gereageerd. De

De komende jd gaat de jeugdredace de wijk

in en misschien bellen ze ook wel bij u aan.

Hebt u wellicht een prachg verhaal?

Laat het weten via email

wijkkrant@gerarddou.nl

en dan komen we bij u langs.

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 13


Moment van Poezie

KERST

Het Kind is geboren

Klokken beieren in een besneeuwde toren,

Lichtjes schijnen in duistere nacht

Sneeuwwitte sneeuw valt als een tapijt zo zacht,

Een kerstman, een kerstboom vol ballen,

En overal koren die kerstliedjes schallen,

Ze zingen van “Het daagt in het Oosten”

Maar ook van een oorlog en soldaten die niet komen troosten,

Van klimaatcrisis op crisis, van kou en voedselbank

Anne Sjoerd Bakker

Mensen in nood vinden geen weerklank,

Het lijkt wel een wereld zonder rede en verstand

Maar ook deze Kerst geeft toch weer hoop op vrede,

van de andere kant!

Piekerpuzzelpot

1. VRUCHT

2. KAARTTERM

3. SOORT BLOEMEN

4. ELK

5. KONING DER DIEREN

6. KLEINE MANTEL

7. VELD

8. NIET JEZELF

9. VERBODEN IN SPEELTUIN

10.NIET ALLEEN

11.PRACHT EN …

12.DUITSE STREEK

13.LICHAAMSDEEL

14.DEEL V.E. WINKEL

15.FEESTDRONK

16.EXTREEM

17.IDEE

18.LAND

19.JAPANS BORDSPEL

20.VRESELIJK

21.JONG SCHAAP

22.VM. EILAND

23.KURIOS- OF PARK…

24.UURWERK

25.SNEEUW-

HUT

26.GLOED

27.NIET OUD

28.IJVER

29.HEMELGEEST

30.MELKKLIER

31.BRIES

32.ZESDE MAAND

33.ZOOGDIER

34.BEHOEFTIG

35.GARD

14 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Piekerpuzzelpot

De vorige puzzel (sept ‘22) had als oplossing “Weer volop gezelligheid deze winter in

uw wijkgebouw” en de winnaar was Bea de Haan uit de Hobbemastraat.

Zij won een leuk vogelvoederhuisje met pot vogelpindakaas, beschikbaar gesteld door

Tuincentrum Beek.

Als prijs voor de puzzel in dit nummer van uw wijkkrant kunt u uitzien naar

een heerlijke kerststol van Bakkerij Nijstad.

Met onze dank aan deze gulle sponsors!

De oplossing (de zin) van deze puzzel kunt u uiterlijk 22 december

inleveren op het adres Frans Halsstraat 48, of mailen naar puzzel@gerarddou.nl

Vul het diagram hieronder in volgens de opgave op pagina 14. De leers in de

gekleurde kolommen vormen een zin. Dat is de oplossing!

Puzzel: Anne Sjoerd Bakker; opmaak: Piet Commandeur

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 15


Agenda Activiteiten

17 december Bingo 16+

inloop 19.30 uur, start 20.00 uur, boekje € 8,50

7 januari van 10.00 tot 13.00 uur Kleding- en speelgoedbeurs

(kinderkleding maat 50-176, en speelgoed)

Deelnemen? opgave voor 24-12 via acviteiten@gerarddou.nl

10 % van de opbrengst is voor GDHW! Kleding doneren? Graag!

7 januari vanaf 16.00 uur Nieuwjaarsborrel met live muziek.

1 maart 13.30 tot 16.30 uur Kinderbingo € 3,50 niet leden € 5,-

4 maart Kinderdisco 4 tot 9 jaar 19.00 -20.00 uur,

en 9 t/m 12 jaar 20.00 – 21.00 uur, leden gras, niet-leden 1,-

11 maart NL doet 10.30 – 14.30 (speeltuin klaar maken voor het nieuwe seizoen)

18 maart Bingo 16+ 19.30 inloop, start 20.00 uur, boekje € 8,50

8 april 10.30 -11.00 uur paaseieren zoeken leden gras, niet-leden € 1,-

8 april 11.00 tot 14.00 uur Kinderkleding- en speelgoedbeurs. Kleding inbrengen

dan voor 24 maart doorgeven via acviteiten@gerarddou.nl.

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 11.30 koffieochtend.

Reguliere clubacviteiten staan niet in deze agenda

Zie voor mogelijke volgende acviteiten ook de posters in de wijk.

Informae over acviteiten volgt ook via de website

en Facebook. Kijk dus vooral daar voor actuele info!

De acviteitencommissie is bereikbaar via

e-mail: acviteitencommissie@gerarddou.nl

16 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Sint Maartenoptocht

Er waren niet heel veel kinderen en ouders

die achter het draaiorgel met ons

door de wijk gingen. Dat is jammer. Het

kan niet aan het weer gelegen hebben,

dat was uitstekend. Mooi droog en niet

al te koud. Onderweg zagen we ook niet

heel veel kinderen bij de deuren staan.

Wellicht hee de corona periode nog

invloed op de rondgang voor Sint Maarten

gehad. Piet Commandeur maakte

bijgaande foto’s en na afloop kregen

alle deelnemers aan de optocht een

lekker zakje snoep.

Volgend jaar hopen we op een ouderwets

hoge opkomst.

Tekst: Anne Sjoerd Bakker

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 17


Woudstra

Hobbemastraat 5

Leeuwarden

058-2155414

Hondenpoep op de stoep?

Een bekende ergernis. En ook

goedwillende hondenbeziers

staan soms met hun

‘vrachtje’ bij een uitpuilende

afvalbak.

Wacht niet tot de gemeente

uit zichzelf in ace komt. Ze

zijn er soms niet eens van op

de hoogte.

Meld het zelf even, en bel

14058

gemeente Leeuwarden.

18 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Dini’s Column

Een kerstverhaal

Het was kerstavond en

het sneeuwde. Tradi-

egetrouw kwamen

Maria en Jozef, twee

acteurs, inclusief ezel

en een babypop als

kindeke, langs in de

Instelling voor Zorgbehoevende

Daklozen. Ezelina de ezel bleef

buiten, vastgebonden aan het hek. Maria

zong kerstliedjes en Jozef speelde gitaar. In

de pauze ging Jacob, een van de bewoners,

in zijn kerstmannenpak even naar buiten om

te roken. Daar stond Ezelina zielig op haar

baasjes te wachten. ‘Kom, we gaan een stukje

lopen,’ zei Jacob. Ze liepen door de straten,

met de door ledlampjes verlichte huizen

en tuinen. Jacob wilde net weer terugkeren

toen er een harde vuurwerkknal klonk, meteen

gevolgd door het angsg geblaf van

honden. Een zwerm vogels klapwiekte geschrokken

weg en in het park snaterde een

aantal eenden in paniek. Nog een knal volgde

en meteen daarop was de hele omgeving

donker. Een stroomstoring. Ezelina rende

weg, met Jacob half glijdend achter zich aan.

Overal verschenen mensen in deuropeningen,

met zaklampen en licht van mobieltjes.

Stomverbaasd keken ze hoe die kerstman

door de sneeuw de sporen van de ezel volgde

en in een steeg verdween. Daar bleef hij

staan. Hij meende kindergehuil te horen. Hij

liep verder de steeg in, bij een beetje licht

van zijn aansteker. Daar was een klein meisje,

traantjes op de wangen. Ezelina snuffelde

aan haar haar. Het meisje sloeg haar armpjes

om Ezelina’s nek en vertelde het ezeltje

dat ze bang was. Die harde knallen, dat

moesten wel bommen zijn. Alles was donker.

Papa en mama waren er niet, hoe ze

ook riep. Het leek alsof ze helemaal

alleen was. Ze had

haar jas gepakt en zich in de steeg verstopt.

En ineens was daar een ezeltje. Jacob had

medelijden met het meisje, dat misschien

vaak oorlogsbeelden op televisie zag. En dat

door de vuurwerkknallen en het duister zo

bang was voor oorlog, zei ze. Ezelina luisterde

en het was net alsof ze het meisje geruststelde.

Jacob vond dat het jd was voor

afleiding en om zich voor te stellen. Hij klikte

zijn aansteker weer aan, klingelde met z’n

kerstman-bel en riep: ‘Hohoho.’ Het meisje

lachte maar leek niet verrast, alsof ze wist

dat hij daar al die jd had staan luisteren. Hij

maakte een buiging. ‘De Kerstman, aangenaam,’

zei hij. Het meisje maakte ook een

buiging. ‘Bregje,’ zei ze. Meteen daarop

hoorden ze haar naam roepen. Bregje nam

Ezelina’s leidsels en ze liepen de steeg uit.

Daar waren de opgeluchte ouders van

Bregje, ze knikten dankbaar naar Jacob.

Bregjes vader zee haar op Ezelina’s rug, en

daar gingen ze. Met achter zich aan een

stoet van mensen met verlichte mobieltjes

en zaklampen en kinderen op sleetjes. Zo

vaak lag er geen

sneeuw, per slot.

En daar waren

opeens Maria en

Jozef, op zoek

naar Ezelina. Maria

zong ‘Slle

Nacht’ onder begeleiding van Jozefs gitaarspel.

Toen ze ten sloe bij de Zorginstelling

arriveerden, floepten ineens overal de lampen

weer aan. Ook de kerstboom in de tuin

was prachg verlicht. Bregje, nog steeds op

Ezelina’s rug, lachte en zong onder het gebeier

van kerkklokken ‘O dennenboom’.

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 19


De energietransitie van ons huis

Wietske Ensing en Dirk Senstra wonen samen

met hun twee kinderen aan de Hobbemastraat

in Huizum. Rond eind 2018 ontstonden

er concrete plannen om of te verhuizen

of om hun huis grondig te verbouwen.

Het werd het laatste.

De vraag die we ons stelden was of we zouden

verhuizen of investeren in dit huis. Het

werd dus het laatste. We kozen ervoor om de

verbouwing grondig aan te pakken. Je komt

dan aljd dingen tegen die je niet had voorzien,

hoe goed plan je ook is. We kregen ook

goed advies van een binnenhuisarchitect.

Ze kwam met praksche

en originele ideeën.

Daarnaast wilden we ook graag

met het oog op de toekomst energiezuinige

voorzieningen. Gelukkig

heb ik een oom die daar veel ervaring

mee hee. Zijn dagelijks werk

bestond uit energiezuinig bouwen.

Daar heb ik echt veel aan

gehad en ook enorm veel van geleerd.

Hij hee voor ons een grondige

berekening gemaakt van onze

huidige en toekomsge energiebehoee.

Vaak schaen mensen

dat verkeerd in, zei mijn oom.

‘Toen we in 2012 dit huis kochten, had de

keus net zo goed op een ander huis kunnen

vallen,’ vertelt Dirk Senstra. ‘Maar we liepen

hier tegenaan. We hadden er meteen een

goed gevoel bij. Ook de wijk Huizum-West

sprak ons enorm aan. De eerste jaren hebben

we weinig onderhoud aan ons huis gepleegd.

Toen kwam het moment dat we beseen dat

er wel wat moest gebeuren op dat gebied.

Zo is uiteindelijk een goed plan

ontstaan waarbij we werkzaamheden

gecombineerd hebben uitgevoerd.

In het kort komt het erop

neer dat we eerst de spouwmuren

en het dak gingen isoleren. Daarna

hebben we het huis voorzien

van HR++ glas. Dat is nog niet helemaal

afgerond. We wilden ook

vloerverwarming. Beneden is de vloer verwijderd

en is er geïsoleerd met schuimbeton.

Daarna is de vloerverwarming geplaatst. We

streven ernaar het hele huis gasloos en energieneutraal

te maken. Maar dat was voor ons

niet haalbaar. Als we dat hadden gewild,

moesten we de bijkeuken en een slaapkamer

opofferen. Die ruimte hadden we zelf nodig.

Maar de oplossing die we nu hebben gekozen,

komt aardig in de buurt.

20 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Met een goed plan kun je ook in aanmerking

komen voor verschillende subsidies vanuit

de overheid. Met de huidige sterk gestegen

energieprijzen zijn we blij dat we deze stap

genomen hebben. We zijn nu in de eindfase

van de energietransie van ons huis. Wat nu

tegenzit, is dat vakmensen het door de hoge

energieprijzen razend druk hebben. Ze zijn

bijna niet te krijgen. Veel mensen willen nu

overstappen en van het gas af. We wachten

bijvoorbeeld al een jaar op het verzwaren

van de elektriciteitsaansluing door Liander.

Helaas kunnen we daardoor nu nog niet de

benodigde apparatuur gebruiken, zoals zonnepanelen,

een warmtepomp en een zonneboiler

met een grote opslagcapaciteit. Als we

helemaal klaar zijn met de verbouwing ben

je van harte welkom om het eindresultaat te

zien,´ besluit Dirk zijn verhaal.

Tekst en foto : Piet Brouwer

Het wijkpanel meldt namens de gemeente

Leeuwarden:

In veel straten in onze wijk, maar ook in de

Vluchtheuvel en Hollanderwijk zullen er

nieuwe lantaarnpalen worden geplaatst. In

het gebied tussen de Ruysdaelstraat en Carel

Fabriusstraat, Wijnhorsterstraat, Hollanderdijk,

Schrans en ook straten als Gymnasiumstraat

en Raadhuisstraat zullen de

nieuwe armaturen worden geplaatst. Ook

tussen de Van Loonstraat, Julianalaan en

Hobbemastraat zal dit plaatsvinden.

Het gaat met name om de typen Friza 13W

1596lm met een lichtpunthoogte van 3.2 en

4 meter en Brisa LED 16W 2100lm met een

lichtpunthoogte van 5 meter die in ons gedeelte

van de wijk zullen verschijnen.

Mocht u er meer over willen weten dan

kunt u ook bellen met 14 058.

Straatverlichting

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 21


22 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Leuk in de wijk

tekst & foto Piet Commandeur

Soms zijn er heel leuke dingen in de wijk,

waar je zomaar mee geconfronteerd wordt.

Dat kan van alles en nog wat zijn;

groot of klein, van een mooi aangelegde tuin

tot een fraaie schildering op een kabelkastje.

Of, je oog valt in het voorbijgaan zomaar op een stel

garagedeuren in de Mesdagstraat. Op elke deur is nóg een deur gemonteerd:

twee maal het kunstzinnig beschilderde autoporer van

een 2CV, de roemruchte Franse ’eend’ die al decennia lang in trek is

bij gebruikers en verzamelaars.

Kijk, dat is nou leuk …

P.S. Over de 2CV valt nog veel meer te vertellen. In een volgend nummer

van deze wijkkrant willen we er graag een arkel aan wijden.

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 23


24 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


90 jaar GDHW

Op 10 april 2023 bestaat onze Wijk– en

Speeltuinvereniging

Gerard Dou/Huizum-West

90 jaar!

De volgende edie van onze wijkkrant

zal dan ook vooral in het teken staan

van dit jubileum.

We plannen allerlei fesviteiten, die zich

zullen afspelen op 2, 3 en 4 juni 2023.

Houd voor nadere informae daarover uw

brievenbus en de posters in de wijk

in het oog!

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 25


Clubs

Klaverjasclub Gerard Dou

In september dit jaar is de klaverjasclub

Gerard Dou weer van start gegaan. We kaarten

eens per twee weken op de vrijdagavond

en spelen vier bomen. De aanvangsjd is

20.00 uur en het verzoek is uiterlijk 19.50

uur aanwezig te zijn. Opgave vooraf is niet

nodig.

Dit jaar kaarten we nog op 23 december en

in 2023 op de vrijdagen 6 en 20 januari, 3 en

17 februari, 3, 17 en 31 maart en 14 april.

De gemiddelde opkomst is zes tafels en de

prijzen bestaan uit vleesbonnen van

De Huzumer Slager.

U bent van harte welkom.

Voor nadere informae kunt u contact opnemen

met Andries de Haan, 06 - 42 62 63 82,

andriesdehaan@live.nl

Biljarten

De Biljartclub Huizum

hee zijn thuisbasis

in de biljartzaal

in het Wijkgebouw

Gerard Dou / Huizum-West.

Voor meer informae

kunt u terecht bij

Joop van Zandvoort,

telefoon 058-215 02 42

of stuur een mail naar:

bchuizum@gmail.com

26 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West


Lidmaatschap en Donateurschap

Word nu lid of donateur van de Gerard Dou!

Meld u bij voorkeur aan via de website: gerarddou.nl/lid-worden

Beschikt u niet over internet, dan kan het desgewenst ook op papier, door onderstaande

strook geheel ingevuld in te leveren bij de ledenadministrateur:

Marc van den Bos, p.a. Frans Halsstraat48, 8932 JC Leeuwarden

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik steun de Wijk- en Speeltuinvereniging Gerard Dou / Huizum-West en ik word

lid (€ 17,50 per jaar, per gezin)

donateur (€ 7,50 per jaar, maar méér is heel welkom)

tevens vrijwillig(st)er bij acviteiten.

Kind(eren):

Naam: .......................................................... Voornaam: ...........................................

J / M, geb. datum: ..............................

Adres: ........................................................... Voornaam: ............................................

J / M, geb. datum: ..............................

Postcode, plaats: .......................................... Voornaam: ...........................................

........................................... J / M, geb. datum: ..............................

E-mail*: ........................................................ Voornaam: ...........................................

@...................................... J / M, geb. datum: ..............................

GRAAG DUIDELIJK & ZO COMPLEET MOGELIJK INVULLEN!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor de diverse acviteiten geldt voor leden doorgaans een korng op de entreeprijzen.

Leden en donateurs ontvangen rond de jaarwisseling via de e-mail kosteloos

een digitaal betalingsverzoek of een aankondiging van automasche incasso van hun

bijdrage. *Zonder bruikbaar e-mailadres kunnen we de factuur alleen per post sturen;

de kosten daarvan bedragen € 1,00.

Betalingsgegevens: IBANNUMMER NL 23 INGB 0000 895207

t.n.v. Wijk- en speeltuinvereniging Gerard Dou.

Graag onder vermelding van het factuurnummer. Dank u.

Voor uw en ons gemak kunt bij de ledenadministrae vragen naar jaarlijkse automasche

afschrijving. Na één keer invullen van een formulier zal uw bijdrage elk jaar rond

begin januari worden afgeschreven.

Leden- en adverteneadministrae

e-mail: ledenadministrae@gerarddou.nl

Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West december 2022 # 3 27


28 december 2022 # 3 Wijkkrant Gerard Dou / Huizum-West

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!