16.12.2022 Views

Binnendijks 2022 49-50

Binnendijks van 16 december 2022

Binnendijks van 16 december 2022

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PAGINA 44 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Prettige Feestdagen<br />

& een gezond 2023<br />

aannemersbedrijf<br />

PAGINA 45 BINNENDIJKS <strong>49</strong>/<strong>50</strong> | 16 DECEMBER <strong>2022</strong><br />

Stikstof:<br />

Op zoek naar het onbegrip (1)<br />

Wij wensen u<br />

fijne feestdagen<br />

en een gelukkig<br />

nieuwjaar!<br />

• Nieuwbouw • Verbouw • Renovatie • Onderhoud<br />

Jisperweg 21 • 1464 NE Westbeemster • 0299 - 720 274 • 06 - 10 530 176<br />

info@aannemersbedrijftimmer.com<br />

wenst iedereen prettige kerstdagen<br />

en een gezond en gelukkig nieuwjaar!<br />

Westerhem 23 ❋ Middenbeemster<br />

Telefoon (0299) 68 13 82<br />

wenst iedereen<br />

sfeervolle feestdagen<br />

en een<br />

gelukkig nieuwjaar<br />

Op 15 april 2023 nemen wij deel aan het<br />

Korenfestival ter gelegenheid van<br />

400 jaar Keyserkerk.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.zangverenigingharmonie.nl<br />

of volg ons op<br />

Robert Niessen stuurt met enige regelmaat artikelen<br />

op die hij, dikwijls uitgebreider, eerder geplaatst<br />

heeft op zijn eigen site www.beemstervoices.nl. Bijgaand<br />

een verhaal over melkveehouder Sjaak Roos<br />

uit Oudendijk. Weliswaar geen Beemsterboer maar<br />

zijn domein grenst aan de polder en zijn schapen<br />

lopen regelmatig in de polder. Hij levert zijn melk<br />

aan Cono Kaasmakers. Reden genoeg om in verkorte<br />

vorm zijn artikel te plaatsen. In de Wintereditie deel 1.<br />

“En is dat geen natuur dan?” Buurman Sjaak wijst op het<br />

weiland achter ons. Hij vindt van wel, ik eigenlijk van niet. We<br />

zijn op straat in gesprek geraakt over de stikstofcrisis en over<br />

boze boeren die zich onbegrepen voelen door de politiek en<br />

door de burger. We vervolgen ons gesprek, in twee ontmoetingen,<br />

bij hem op de boerderij.<br />

Sjaak Roos is met 120 koeien een middelgrote melkveehouder<br />

en hij woont en werkt zijn hele leven op en rond de boerderij in<br />

Oudendijk. Ik ben journalist, heb lang in steden gewoond en kijk<br />

inmiddels vanuit mijn huis al vele jaren uit op zijn weilanden. Bij<br />

Sjaak hangt de Nederlandse vlag omgekeerd uit, hét symbool<br />

van de boeren protestbeweging. Bij mij hangt geen vlag uit. Wij<br />

spreken elkaar eind september, de media staan dan al bol met<br />

de vermeende oorzaken, gevolgen en oplossingen van de stikstofcrisis.<br />

Ingewikkelde materie die ik beter wil begrijpen. Daarnaast<br />

ben ik vooral op zoek naar het onbegrip tussen boer Sjaak<br />

en burger Robert (ik).<br />

Sjaak waarschuwt dat praten over de stikstofcrisis betekent dat<br />

we het “over alles” moeten hebben. Dit wordt een lang artikel,<br />

maar niet lang genoeg. Sjaak, jij bent in juni naar het protest in<br />

Stroe geweest. Daar waren 25 duizend boze boeren bijeen. Waar<br />

komt die boosheid vandaan?<br />

“Wat als een rode draad door onze sector loopt is het voortdurende,<br />

zwalkende beleid van de overheid. Op basis van dat<br />

beleid gaan wij draaien en doen wij investeringen – en dat zijn<br />

geen kleine bedragen. Dan denk je dat je goed bezig bent,<br />

gesteund zelfs met subsidies van de overheid, maar dan krijg je<br />

toch weer de deksel op je neus doordat het beleid weer wordt<br />

aangepast, of omdat de rechter dat beleid afkeurt. In onze ogen<br />

praten wij met passanten, met mensen die na een paar jaar<br />

weer weg gaan omdat ze zijn gepromoveerd, of omdat er weer<br />

verkiezingen zijn geweest; dan zitten er bij de gemeente, de<br />

provincie of in Den Haag weer nieuwe mensen met nieuwe<br />

ideeën. Dat kunnen wij als bedrijf niet bijhouden. De invoering<br />

van de Fosfaatwet, alweer even geleden, werd zelfs met terugwerkende<br />

kracht ingevoerd. Nou, schiet mij maar lek.<br />

Wat ik ook mis in het hele verhaal is waardering voor wat we al<br />

wél hebben bereikt. Ons wordt altijd verweten dat de melkveestapel<br />

maar blijft groeien, maar die is gekrompen ten opzichte<br />

van de jaren tachtig. En doordat we slimmer omgaan met mest<br />

en met kunstmest, stoot de landbouw nu veel minder stikstof<br />

uit. En waarom hoor of lees ik nergens dat onze gewassen ook<br />

stikstof opnemen? Of Co2 van het verkeer op de A7?<br />

En je moet bij al die boosheid niet vergeten: veel veehouders zijn<br />

bang dat hun levenswerk, hun ziel en zaligheid, van bovenaf<br />

wordt weggenomen – dat ze geen perspectief meer hebben.”<br />

Jij stelt dat je alleen verstand hebt van de melkveehouderij. Toch<br />

ben je solidair met de kippen- en de varkensboeren…<br />

“In mijn optiek zitten wij allemaal in hetzelfde schuitje en zijn we<br />

allemaal collega’s: mensen met dezelfde soort levenswijze, die<br />

allemaal voedsel maken en die allemaal zeven keer vierentwintig<br />

uur bezig zijn met die kip, die geit, dat varken of die koe. Dat is de<br />

binding, dan houd je elkaar automatisch de hand boven het<br />

hoofd. Dat doen journalisten toch ook als een van jullie wordt<br />

aangevallen?” Ik antwoord dat ik altijd tegen fysiek geweld ben<br />

en dat mijn solidariteit met journalisten verder afhangt van de<br />

vraag of het hier gaat om goede of slechte journalistiek.<br />

Veel burgers hebben de protestvlag uitgehangen, of een boerenzakdoek.<br />

Wat doet dat jou?<br />

“Dat voelt als saamhorigheid. Er zijn denk ik heel veel burgers<br />

die het overheidsbeleid niet meer snappen. Zij maken zich<br />

misschien vooral druk om wat hén treft: het woningbeleid of het<br />

coronabeleid, maar met die vlag laten ze zien dat ze met ons<br />

meevoelen. Desondanks begrijpen de meeste mensen niet hoe<br />

ingrijpende dat overheidsbeleid voor boeren is, want wij steken<br />

ál onze tijd en al onze energie in ons werk, in het maken voedsel<br />

voor iedereen.”<br />

WORDT VERVOLGD

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!